Automatization of test rig for microwave ovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Automatization of test rig for microwave ovens"

Transkript

1 LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Jesper Cronborn Department of Science and Technology Linköping University SE Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings universitet Norrköping

2 LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Examensarbete utfört i Elektroteknik vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Jesper Cronborn Handledare Lars Backström Examinator Amir Baranzahi Norrköping

3 Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller dess framtida ersättare under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida Copyright The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: Jesper Cronborn

4 t t 3 t t st r r r s s r r r r s rs 1 r 2 ss r rs strö ö rs t2 r r 3 ö rs t2

5 P s 2 ö rs t2 tr Pr ss ö s r r r 2 s t 2 t t r s s rs t s rt t t r t r ts ss r t t r t t r r r 2 rs r t t t rr 1 t r st s s s r s r t 2 t2 t rt s r t r ss r 2 t r t rt t r t t s s t t s t r 2 r r s r t r s s r ssr s s r ss t r 2 s s q t tr s rs 2r t t r s s t rt r t t s t t 2r t r t t rt t t st t s t r t t r s r r r s rs t2 r r s t r r tt r s s s r s t t str t s r s t ss r t t t rs t rt r t 2 ss s t st t r t 2 q t t r r t s t st t t 1 r t t t r r t r t t t ö rs t2 tr Pr ss ts r r s r t r ss r t t r t2 s r r t ts tt s r 2 t t t r ss st t

6 str t t s s r s rt r t r t r s t r t 2 t t s r s t r r s t r s t t t tr s r t s2st r r s r r t s s r t st r s t s t st r s rt r t t s s2st r r t s s r s 2 rs r s r s t r r t s s2st s t r s t s s r str ts s t r t s2st r t s r s r t t t r t t r r r str t r s r t r r r r s r r t s P r s 1 t s2 r t s r t t s2st s r t r s r t s2st s r t s r s t st r s r 2 t s r r t s r t s r s s t s t t r t r tt s t s r rs r r r t st r t s r t st s t s t s r t s t 2s s t s r t s t s t s t r r t s r s r r r t t s t s tt r t r s ts r s r t s t t 1 t t t t rt t t t tr s r t s2st r r s t s r t ss t t t ss st s t t 1 r ss 2 r t t 2 ss 2 s r s r t r s t r t t s s r P r ör r 2 t r s t t r r s t t t t r 2 s t r r2 s rt 2 r rs strö 2 s r s r t ö rs t2 r r r t ö rs t2 r s rt 2 rr ö s r r r t r s t s s r r r st r tr s s r st t t 2 ö rs t2 rr ö ö s r st t s

7 t ts r t s tr t r r r 2st r t r t rs t r t r tr rs P r s t t s tr r t r t t t s Pr r s s r t t t s P s t s rr r rr t t s t t t s ts r ts s t P s t rr r r r Pr tr tt t P s t s r t Pr st Pr r t st Pr Pr st Pr st q t s r t s r ts rr r t t s Pr s s t s r s st r s s t s

8 s r t r tr r t st r r st r t rt t st s t r t r tt s s ts s s 1 r t r ts r ts s r q t t P r t r r t r s r st q t P s tt s t tt s t r2 s s r r s s 1 P r s st 1 r s s P r

9 st r s r r s2st r t r t rs t r t r tr rs P r s s P r s s t s2st t s t s Pr t t2 tr r t r t t s t s r r tr r t st r r st r t rt t st s t r t r tt s t r s r s t ts r s r r r s ts t P r t r P st r s2st r 1 st r s t st r 1 st t st r s st r s ts r r s2st st s t r s r t P s t s r t s P r s st t str ts

10 r t s P t r t rr t t t t r t r r r t t r s r t s t q s t r t rr t t t t t r P r s t r s t r t tr t ss r t r2 rt str t r r r t str ts r r t rs r t r s rs r s rt str t 1t s r

11 tr t r r s t t r t r s rt t t s t t t s r t 2 t s r ts t t tr s r t s2st st r r t r r t 2 t r s ts s t r t s r r t t t t r s s t r t s r ts 2 t s r ts st t r t t 2 r r t t s s 1 t 2 t t r t s t s s s t t s2st t t t t 2 r r s r t t 2 s r ts r t t t s s s t t s2st r r t s s r s 1t t t t t t tr s r t s2st r r t s s r s 2 rs r s r r r st r t rs st r t r tr rs r s s t s t s t t r r r rts t r r t s s st t r t s t s s s s t r t t tr s t r r tr s t s2 r t s r t tr t s2st s r t r s r t t s t t s r t t t t s2st s 1 s t s2st r s r str ts t t r r r t s t2 st s t t t r t s s t st rt r t s ts r 1 st r r s s st s r s r s t t r t s t s2st st t r r t r 2 t rst st s t t t t t st r t r tr rs t s s 1 r t s s t r t t r r t t s t r s r r t t t str t r t r r s r s r r t s P r r s 1 s r s r rts t r s r s t 2 r t t t t r t s r str ts t t s2st t t t q s t P r r s t t s t t s r t r t t s2st t P t t s t r t r t t s2st t t r r s st r t s s s s 1 t t r r s t s s t s t r r t s s t t s2st t s s s s r r s r r r t r s t st r s r s r r t 2 t s r r s s t st rt t r r s s r r s r t r r s r ts t t r t r r s ts r t s r ts r s s r r 2st r r r t r r s2st s s r r t s s t s r t r s t s r q t t r t r s t t t s2st s t t s t t s 2 t s t t r r t r t r s t s t t r r s t s t r 3 t rt r t s str t ts s s r t t st t t r r t r r s s r s r tr s t s2st t r t t t sts tr s t t s2st 2 r r t st r t rs r t t rs s s r s t r 3 t r t t s t r s s r s t rt r t st r t r s t t st r t r tr r s st r t r tr rs r t t t t r s t ss t tr t st r t rs r r r t s t s r s r t t t ts r 3 t rt r t s t t s s r

12 t r t rs t s r ts r t r t r s t t t t r t str t t t s r rts s r s t s t ss t2 t t t s r str ts r tr t r 1t r q t t t r r r r r t r r r r r s2st r st t r r s r 2 t t s2st r r t s s r s s t t t t P t t r s r t t2 tr s r t t s t s s r 2 t r r s t st r t rs t st r t r tr rs t r t rs t r s s r t s t s t r t rs t st r t rs s t s2st r r tr t r 2 t r rs r t t rs rs t 2 t s r t t s 2 t st s t s t r rs r r r s r t r t t r s s t t s2st r 3 t r t 1 1 s t t r s s t t s2st rt r t 2 1 s r s t s s t t rt s t t r s st st r t r s st r s ts st s r r t st r t r s tr r s st r t r tr r t r t r s r q r s 1t r t s 2 t r s t r 1t r s r s s s t st r t r tr r s t s rt t s t s 2 st r t rs r s r t r t r tr rs t st r t r tr rs t t r s t tr t st r t rs r r tr t r 2 t tr rs r t s t2 t t r r t t t r st r t r tr r s t r t2 t ts r t r s t t r s t tr r t r r t r s t t s s r s s t s t st s2st s r q r st r t r tr r s t ts t t t ts t t t t ts r t s t s s2st t ts r s r t s s t t rr t rst tr r s t r t s2st r 3 t 2 s s t ts r t t t t r t ts

13 P r s t r t r r r 3 t r t r t r r rt r r t r t rs t s2st t s tr r s t r t s2st rt 2 s s t ts r t t t tt t ts t s2st rst tr r s s ts r t t r t tt s t tr t s tr r s s ts r t tt s t tr t t rst tr r s s r t s s t tt t tr r r s r t t r s t st r t r tr r r t s t st r t r r t r t r s r t s t r t r r t r s t s 1 r st r t r tr r s s t t s r t r t t t t t r t 1 t r ss r t t r r st r t r tr rs r s r r r s t r t t s t t r t r tr r t r t r tr rs t s2st r t r t r tr rs P r s r r t r s s t s2st t t t t t t t r r s P 1 t t t rs r t s r s s

14 t t s r P P t t t t2 t t rr t r s r s s t s 2 t st r t r tr rs t r s s t st r t rs r s r s s t s 2 t t s t s t tr t r t t r t t s r t r r s s r s r t r r s t t s t r s s t t s2st r s r r s 2 r s 2 r P r s s r P r s s t s2st t t s s2st s r t s t s r t t s s t t r s t t t r t ts r 3 t r t t r t r s t t t tt ts rt r t t t s t s r s r tr r t t2 tr t 2 tr t t rs s str t s t t2 s t s r ts t r t r tr s sts tt s r r t tt s s s t tt tr s s 2 t r s 2 s s r t t r s st r t t t r t t2 t tr s s r

15 r t r t s t t r t t t s t t t t r t s t s r Pr t t2 tr r t r r t r s s t s r r r str t t ts r tr t s 2 rr 2 t t rr r s s t r t st r s t rr 2 s r tr s 2 r 3 t r r t t 1 s t r r t r s r t t s r t r r s t t r r s r t t t str t s r t 2 t r t s 3 tr t t s s r r t s s t t t r t r s r q 2 r s s t 3 3 r t2 t str t s t s r r t r s s t s s s s t t s t t s t t str t r q 2 t t s t s r s s t 3 r q 2 t tr s 3 t t s r q 2 s t st s s t t s tr r r 2 t s t t r s t s s r q 2 s t s r ❼ t tr st rts st s t t s t r s 2 s r r t r ❼ t t t2 ❼ t t2 t t s t

16 t t r r2 r s r t r t r s 1 tt r s t t str t s s t r t t r r t r r2 r s r s r 2 1t r s r 1t r r s r st r s 2 t s t t t s r t r2 r s 2 s s s 1t r s r str t s t t t r t 1t r r s 2 s t t t s t t t s s s t t r t t t s t str t r t r s s r r r t r r s t r r t t s s s 2 t t r t tr t ss st r t t r s t s s s 2 t r r t rs r t r s st r t r t r s s t t t t s t s t s t t t t s t t t t r t t t t t r s st t r t r t t t t t s s t t t r t s str t t t t t r t r t t t r t t s t r t str ts r s t t t s t s t t t s t t t t s t s s s s r r t t s t r t r t s s t t r s r t s t r r t t t r t r s t s ts r r t ts r s 1 t s r t t s s r t r s t t t r t t s t t r t s t t t r s t ts s r t t r s s t t s r r r P t t r s t s r r s t t r t s t t 2 t t P s t t r s t t s r t t t t t r s t ts r r2 r t r s t t r t r t r t P t t 2 t t t t t s t r s 2 t r t r s t s r t ts s r s ts t r s t t r r s s s t r t t r s r tr r t t s s t s t2 s 2

17 t s t r s r t t t r t r t s P P r r r s t t ts r s s r t r t s t ts s s s t ss t2 t t q t t t t s t tt s t r t q t t t t s t r t r t s s t t t t r s r s t t t s s2st 2 s s s s r s t s s2st t t s r s t s r t t r2 t t s s r r t t t s r r r t t s t t t s s s r 1 st r t r tr rs r t t t rt t t r st r t r tr rs t r s t t t s t t t r s r s s t rs tr s rr t s r s s t s s s st r t r tr rs r t t t st r t rs r t r t t rs t ts rs t r t t r s s t r t t t t r t r s 2 r t s t s r t t t t r ts t st r t r tr rs t t t r t r s 2 r t t2 t tr s t t t t r ts t st r t r tr rs t t s t t t t r t s s s t t s r str ts t t s2st r t r s t t t t r t t t t r t r s t t t t t ss t t t s t t r P s r s r t t str t t r

18 P Pr r s s t r r t s2st s s s rt r r t r2 rt str t r r s t r t r r r r r t t str ts t s 1 t r s 2 s 2 rs s t sts t r 2 tr s r t s2st s s s r tr s r t r r s t s r r t s t r t r t s s2st t r t t r r t s r t P r t s t r r t r r r s t r t P s s t r t s r t r r r t t s r t s rt str t t r t t r s s s t r r r t s s s r t s r t t 1t s r r s t t r r t s t s2st r s r s t t r r t s t s t t r r t s2st s r r s t s r t r r t s r tr t s2st s s r r s s t st rt t t t st r t r tr rs s s rt 1 r t st r t r tr rs s 3 r t t 3 s r t 2 r t r t r t r r s s t s s r t t st r t r tr rs ts r str s s t st r t r tr r r s t s s s r r 2 t s r r s s r t r r s s r t st r t r tr r r s r r r t s t t s r t st r t r tr r r s r t s r t r t r t s rt t s 1 s t s s s t s t r t r r s t s 3 r t t t t s st t s r r r s t st t s r t r t t rs r t s 2 s s t t t t t rs r r 2 t r s t s r s t r s s t t t t t rs r t t 3 r s t r t s t s r s t P s t rr r s s t t t t t r tr rs t r t rr t s t s r t t rs P s t s s t s r r r s t t r s t r s t r t st r t rs s t s t r st s t r st s t s t r r s t s r r r s s s t r t t s r r t s s 1 r r s s r s s r r t r r s r s 2 t s t s r r s r s t s s t st r t r tr r t s s t s s t t t tr rs s s t t r t r s t r s t st r t r t s s t t r t t r s t r s t st r t r

19 rr r rr t P r s t s r r rr r rr t rr r rr t r r s s t rr t t s t rr r t t r r r t s2st t t r r s t t r t r s t t t s s t t r s t s t s t st r t rs 2s r t t s t s 2 t s r rs s t s2st t s t t r t t t t s t rr r rr t t s2st t t 2 t t rr t s t t t 3 s t rr r t s t t s2st t rr t t 2 t s t st s t r r s s t rt t st ts r t st r t r tr rs t t s s r r t s r t t r t t t st s r t2 t st ts r st t r st s t t s t st s r r s s t rt t st ts 2 t s r t t r st s s r s s st t t st r t r ts t st t r st s ts ts r r r s t ts t st r t r tr rs s s s t r t s s r t tr s t s s r t t s t s r r r r s s t r t s2st t r r t t r t s2st t s r r s st rt t s2st r s t t tt t r r s s r t t s t s t t s2st s r t r r t s2st st rts t r r r r t t r r r r t s2st r s t t 1 s t rs t 1 t r r s t t r t t t 1 s r t 2 t r r s r s t t 1 s r 1 s t r t t t s r2 r t t st r t r t t t r r r r t t rs r t r 1 s t s t t t 2 s t t 2 t st r t r tr rs ts ts r r r s t s ts t st r t r tr rs r t t s t s r t t t r r s t s r r s s t t t t s2st s t 2 t r ts

20 s t P s t rr r P s t P s t rr r s t s t rr r r r r s ts t s t t r s ts t s t rr r r r ss r t s2st s s t t2 s s t rr r s rr t r s 2 t t s2st t t s rt t t r t r r r t r t s t s t t t rr t r s t t s2st r r r r s s t t s2st 2 t t tr t r r t tt s s t t s2st t t s s t tt s t t s s r t r r r s t t t s r t s s t t st r t r tr rs 2 s r r t r s s s r t st r t r tr rs t s r t r t s r t r Pr r r r s s t s r ts t r t r s r r r t s r t r r s r s s t s tt t2 s t s t s t t ts t r s 1 t str t r t s s r r tr t r r t tr tr r r s s t t r t t 2 t r t s r ts t t s2st t t tr s s t s t t s s t tt s r r r r t r r r s t s s t tt s r

21 tt t P tt t tt t r r s s t t s ts st t s s t t t t tt s t tr t r st t s r t r r t s t t tt s s t tt s r s P s t s s t s r r st r s s s t s rr 2 rr 2 t s s t s tt t2 s 1 r t s 2 r t s s rr 2 r r s ts t r r t Pr r t r r r r t s t r r t s t s rr 2 t st Pr t st r r r s s t s r ts t r t t st r s r r r t s r t r r s r s s t s r t s t 2s r s 1 t str t r t s s r r tr t r t st r t r t st Pr r t t st r r r r t s t t st r t Pr r r r r s s t t t s r s s t r rr 2

22 st Pr P st Pr t st r r r r s s t t t s t st r s s t r rr 2 st q st s q r r s sts st t s t t r s r r t st s r r st t s r t t 3 s t t st st r s t st r t r st t t st r s t s2st t s t r t r r s s r t r s r t r s st r r s s t st r t t 1t 2 ts s r s s r t 1t st s r r s t s2st t s s t ts r 1 r t 2 r t s s t s r r t s2st r t rr t s t t t s t t t r t s t t s s s t t t s r t st t s t t t r r t t r r t s t s s t t st r t rs s s t r s s s s t r 2 t s r r st t t ts r r t t s t s ts r t r t t t t t s t r 2 t s r 2 s P2t r s t r t st d t t ts t t q t d = (x 2 x 1 ) 2 +(y 2 y 1 ) 2 x 1 y 1 r t r t s r r t s2st s t t t x 2 y 2 r t r t s t s t t r 2 t s r s t t 2 t st t 2 t st d t 2 t r s t t t t t s s t s t 2 s q t v horizontal = v tot x 2 x 1 d v vertical = v tot y 2 y 1 d v tot s t t t s st d v horizontal s t s t r 3 t r t v vertical s t s t rt r t s r t s r t r r r r s t q s t r t t t t s r t s s r s s2st t s t t s s t s r r r r ss t t t q s t s s t t t s2st t s r t s r2 t st

23 s r ts P s r ts s r ts r r s s t s r t s s r t t q s t r r t s r t r r rr 2 t t s r tt t rr 2 t s t t s s t r s r t s r s t s rr r t t s rr r st t s r r t s rr r 1 t s t t r s t st t s t s r t r s r r 1t t r rr r 1 t s r t 1 t s r t rr r s r t rr r t st r Pr s s t s r t t s r t t sts s t s s s s s r2 t t st s t r r r t t s s s r t r t t t s r r t st s s st r s r s r s s r t s r s t s s s t t t s r s r r t t sts t s t st r s r r t s s s t t t s r s t t r t t st r r2 t t s t st s t r r s s r t r s t s r s t t r t r r2 t t s s t st t s r r r t s t t r r s r ts t s r t r s ts r s s t t 1 r s r s r t s t t st t s r s t r t r r t s r r t r t s t s t t t s r s s tt s t s r rs t r s s t s r t r r t t s r s r t s s s r s t s t st s r r 1 r s s r r t s t s r s r t tt t2 s t t s t r t2 P s tt t r2 tt st r s t st r s r t t r s t t s s t s r s t t r t t rs t s t s t s s t s r s s t s t s r t s t 2s st s r r st s sts r t st s r st t s s t r t t 2 t st s t s r s r s 1 t st r s s r r t r t s t t s t r s s t s r s t s r t t 2 r t t r s r t s r r s s t s r t r s ts r r r s t s r s s t t 1 1 r s t s s r s t

24 s t s P P s t s r t s P s t s P s t s s t t rt t t tt r t t r t r r r r t r r tt t r r tt r t r r 1t 1t 1t 1t 1t r t s r t s r t P s tt s tt r 2 t s t t r r s r r s r P r s r r t r s r s r s r s r

25 s r t r s r t r s str t r t t s t s2 r t s r t tr t s2st t s r s t s r t r r tt s r t ss t r t r t s s s st rt st t sts r t t st r s t t s s t s r t r t t ts t st r s r r ss st t s t st r s ts s s tt t s tr t tr t s r r t r t 2 s r t r t r r t s t t r s t r s r t s r s t s t t rt r t st r t r tr rs r s t s2st t rt s rr t t s r t t r tt t t s2st t t r t r r t t s2st s t t r r 2 s t s t r t s t tr t s r t r s s r r tr

26 r r 2 t r tt rs t t s t s r t r t r t s t s r r t t t s t s t s s t tt t2 s 2 s t tr t s2st t r t s t s t s r t s t t t s s s r r r

27 t st r t st r 2 t t st r tt rs t t s t s r t r t t st r t s t s r t r t t st s t s t s s t r t s t 2s t s s s r r t st r

28 r r r t t s r t s t r t s t s r s 1 st r t t s r t r r s t s r t r s s r r r

29 st r st r t st r t t s r t s t st r t s t s r s 1 st t st r t t s r t r r s t s r t r s s r r st r

30 t rt t st t rt t st st rt t st t s r st t t t rt t st t t rt tt t t st t s r s r ts t r t st t s t r r st rt t t st t s r r s t r s t r t s t st r s r t s r s t r tr t t s t s r t t r r t t s r t r t r t r s r t t r s t s t t t t t s t rt t st s s r t r t s r 1 s t s ts r t rt t st

31 s t s t s t s s t r s ts r t r s r ts t s r t s r r s r st s st s s t r t 2 r t st s r s r r 2 t r s t tt t t t s r t s 1 s r t s st s s s t s r s t s t s s r t r t s r 1 s t s ts r s t

32 r r r s t s r t s t tr r t r r t s r s t t t s 2 t s r t s s r s s r r r

33 t r t r t r s t s r t s s t t st r t r tr rs r s rs r t tr rs r s t s s s t t s t t t st r t r tr rs r s r t r t s t 2 t r tt t 2 t t s t r r t s r s t s r t r2 s t r r ts t r s s r r t r

34 tt s tt s tt s s t s r t s s tt s r t s2st s tt s t t s r t r t r rr r s t r s s rr r t t r t t t s rr r s rr t s2st s 2 t r t r s t t t st r t r tr rs r r t t r tr rs r s r st r t r tr rs s t s ss t t r t s s r st r t r tr rs t r t r 2 t r t r t r s t t st r t r tr rs t rr t t s t rr r t t t r s t t r s t s s t t 1t r r s rs t s2st s s t t st r t r tr rs rr t t s t rr r t t 2 s t r s t t s s t t r s t rr r s t r s t t s t rr r s t t s t t r r t s2st s t t t r tt s

35 s ts r r s s t r r s r t r s s t s r t s r t st st r r t t st st st s t t tt r t r r t t tt t r r t r t r t s s t s t 1 1 s r s r t r r r s ts t tt r t r r r r s ts t tt t r r t r s s t s t 1 1 s r r s ts t r r rs r s t s r s r s 2 r s 2 s rt s r r t t r s s r r st t s t r r s 2 t r s t r s t 2 ts t r r2 s r s s s s t r r r t r s r t r s r t r s r t t r t s r s r r s st rt s t s t t s r s t t t t r st s r t t t r t r t r r t t r t t t tt r t r r s r s r t t s r r s s rt t t r r t r r r s s 2 2 r t t r s t t t t r s t t r s t t s t t t s r s t ts r s r

36 s r t s r s s s 1 t s t t s s t r s r t s r s t s t t r t t r 1 r s t s s r r r r s ts

37 P s s t st r t r s r 2 t s2st 2 s r 2 t s t t t t t s r t s r2 r s2st t s t s t r 2 s s r 2 s t rr r rr t t t2 t t s t t s2st s t t rr t t s t rr rs t s r s t st r s s s r2 1 s t t t s t s2 t r r t sts r t s str t r t r s 2 t s r t r s r t t s r2 t t s s t t st str t r t t st r s s 2 t s r t s r s r2 t t s t st s t r r r r ss t s t t s r s s t s t s t s st s s t t 1t t t r st r t s s s t t 1t t t r s r t r s ts r s s t t 1 2 t s s 1 t s r t t r t r s s t s s r s r t r t r s t r t t sts t r t t s s r r2 1 1 r r s s t r t s2st t t 2 s s t r s tr s t s t r s t s r st r s t st r t rs r t r s s r s 2 s s t s t r t s s t r r t st r s t r s s t t s r t st r s tr s t r 2 s rr t t s r r r s t t t t r r t s s r t r t r r s t t r rr t t r s r r s t t r t s t r r ❼ r t t s t t t s s t r s s ❼ r s t t r t t r s r st r t r tr r ❼ r s t t r t t s r r t t r t rs t s2st s r t r r s t t t r t rs t s2st t t t r t r s t t r t s r r s r r s r t r s t s st t r s s t s rt t t s t s r s t r s t s t r s t t t r t s2st 1t r r s rr t s2st t r ts r r t t s t t s t t t s2st t t r t t s2st r t t t s 1t t r s r str ts r r t t t tr s2st t r r t s s 2 ts s s ss r ts r r s r ts t t t t t r s r ts t s t s t s s r t r t t s t t s t ❼ t t t t t t 2 s ts t rr t rt r t st r t r tr rs ❼ t s tr t r tt s r r t t2

38 s r q t P ❼ t rt r t t rts r t r t rt rs r rts t s s st t r t r2 r s 2 t s 2 t r t r ❼ t s t t st r t r tr rs t t r r 2 r t st s t t s t t r t t t ❼ r st t s r t t t t s t st t s t s r t r ❼ t t t t r r r t s s t r t t t t st r s ❼ 1t t st s t s t st r t s ❼ t t r t 1 st r s t st r s ❼ t s t s t s r st r r ss s r t ❼ s r t t r s t t st r s s r q t s r q t 1t t r s r s str ts str ts t t t t t r r t t t rts t t r s r q ts t t t t t s rts t t t t t r r q ts r t r t r s r s r t s q ts t t r r s s r ts s r t r t P r t r t r t r t t s s t s2st r r t s str t s t t s t t s t t t s s r t r t t t s str t P s t r t r s s r t P s s r 2 s r t t r r r t t s t s r s t t s t 2 st rts st s s s r t P r t r P r t P r t r P r t r s r s r q t r t r t r s r t t t s2st t r t r s s rs t t t r s r t t t t r t r s t r t s t

39 st q t P st q t t ss t st rt r t t 2 t s2st s q t t s t r s t tt s t P s tt s t tt s q t t t s s t tt s t r t s r r 2 s 2 r tr 2 r r ss r t tt s r t tt s t t s t s t 2 r r s t s tt s t r2 s 2 t s t r q t t t t r s r t r2 s t r t s2st r s r r t t s s t s s r t r s t s s r r r t r r t r s r q t t t s s s t r t r t s r r 2 s s t t t r s q t s t t r t s2st t r r 1 t r r t t s2st r t s t t s t

40 r s rs r t t tr t st s2st r t str ss t sts r s 1 s r t t ört s ö s ö s rs t t rr ö tr t t r s 2 s ss P r t t r s t s 1 s 2 s ss P tt s tr s r ts Pr t tr t t r t r tt t s 2 t tr t t r t r tt t s 2 t tr t s t r tr r t r t tt t 1 s t tt r t rst r tr t tr t r t r tr tt t 1 s r t r tr s tr P 1 t t P Pr r2 s t r s 2 s t t rr t tt s t 1 t t 1 tr s 2 s tr P 1 t t P P r s 2 t tt s t 1 t t 1 tr s 2 s tr r 2 str s r r 2 t r s r s tt ts r s tr r r 2 t r tt ts r tr 2 ss r r t t t r t tr t ss t t tt t r tr r r t rs r t r s t tt s t tr

41 t str ts s r t s s P r t tt s tr t str ts t s tt s s tr t t 1 s t tt t s t r s r r t 1 r 3 tr t 1 t r r tt t s rt t t s 1 tr t tr r s r t t t r r s r s r r rs tt r tr r t tt t r tr t tr r s r t t t r r s r s tt t s r r t tr

42 P 1 P r s st P r s st t str ts P rt s r t t Pr t t2 t r st t t 1 P t t r r s st P t t r r t

43 P 1 r s s P r r st r s2st

44 P r r

45 P r 1 st r s

46 P r t st r

47 P r 1 st t st r s

48 P r st r s ts

49 P r r r s2st

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler LiU-ITN-TEK-G--12/038--SE Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler Sebastian Johansson Daniel Nyberg 2012-06-12 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Dokumentation av elritningar i en byggnad

Dokumentation av elritningar i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--12/068--SE Dokumentation av elritningar i en byggnad Precious Kam'boma Ceasar Ramzi 2012-12-17 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Master Thesis Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion

Läs mer

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder C-uppsats LITH-ITN-EX--05/032--SE Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder Jon Hällholm 2005-10-27 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74

Läs mer

Laddningsomkopplare för två batterier

Laddningsomkopplare för två batterier LiU-ITN-TEK-G--10/054--SE Laddningsomkopplare för två batterier Findus Lagerbäck 2010-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--11/066--SE Dokumentation av elinstallationer i en byggnad Albert Binakaj Armin Smajic 2011-08-25 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Analys av anslutningsresor till Arlanda

Analys av anslutningsresor till Arlanda LiU-ITN-TEK-A--11/058--SE Analys av anslutningsresor till Arlanda Sara Johansson 2011-09-16 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik

Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik LiU-ITN-TEK-G--13/003-SE Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik Danial Qamar Patrik Rosenkrantz 2013-03-11 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

3D visualisering av Silverdal

3D visualisering av Silverdal LiU-ITN-TEK-G--09/034--SE 3D visualisering av Silverdal Jenny Stål 2009-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap

Läs mer

!"# " $"% & ' ( )* + 2' ( 3 -+ -.4

!#  $% & ' ( )* + 2' ( 3 -+ -.4 !"# " $"% !"# " $"% & ' ( )* +-+./0+12 + 2' ( 3 -+ -.4 Avdelning Institution Division Department Datum Date 2005-03-21 Institutionen för datavetenskap 581 83 LINKÖPING Språk Language Svenska/Swedish

Läs mer

Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag

Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag Kandidatuppsats, 10 poäng, skriven av Mikael Hansson och Oscar Lindberg 2005-07-04 ISRN LIU-IDA-C--05/11--SE Arbete med behörighetsadministration

Läs mer

Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer

Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer LiU-ITN-TEK-G--13/059--SE Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer Emanuel Kopkin 2013-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Nancy Fjällbrant Gunilla Thomasson Chalmers tekniska högskolans

Läs mer

Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde

Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde LiU-ITN-TEK-G--09/037--SE Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde Angelica Åslund 2009-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar

Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar LIU-ITN-TEK-A--15/043--SE Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar Erica Andersson Emelie Håkansson 2015-06-12 Department of Science and Technology Linköping

Läs mer

Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill

Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill LiU-ITN-TEK-A--13/063--SE Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill Jens Lund Per Velander 2013-11-06 Department of Science and Technology

Läs mer

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall Betalningsvilja för Göta kanal Av Jan Lindvall The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the future) for a period of 25 years from the date

Läs mer

Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping

Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping LiU-ITN-TEK-G--11/077--SE Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping Jack Jomaa 2011-12-06 Department of Science and Technology Linköping

Läs mer

AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett

AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett LiU-ITN-TEK-G--09/036--SE AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett Magnus Johansson Thomas Klasa 2009-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ Av Reinhold Castensson och Urban Windahl De Historiska Göta kanal kartorna

Läs mer

Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion

Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion LiU-ITN-TEK-G-13/013-SE Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion Torbjörn Nilsbäcken Anton Nilsson 2013-05-30 Department of Science and Technology

Läs mer

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE. Kassa system?

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE. Kassa system? Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE Kassa system? En användarcentrerad designstudie av kassagränssnitt för The Body Shop Mari Arnell 6 Juni 2011 Handledare: Johan Åberg

Läs mer

Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping

Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping LiU-ITN-TEK-G--15/063--SE Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping Erik Andersson Emma Brandin 2015-06-12 Department of Science and Technology

Läs mer

Krishantering vid brand i fastigheter

Krishantering vid brand i fastigheter LiU-ITN-TEK-G--11/026--SE Krishantering vid brand i fastigheter Eric Wahlström 2011-06-08 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utvärdering av Gideros Mobile av LIU-IDA/LITH-EX-G--14/080--SE 2014-09-30 Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden Linköpings universitet

Läs mer

Bostadsköpares val och värderingar

Bostadsköpares val och värderingar LiU-ITN-TEK-G--15/119-SE Bostadsköpares val och värderingar Jesper Frick Aweys Mohamed Osman 2015-12-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar

Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar En studie av mediala kvinnor Malin Wahlqvist Magisteruppsats från programmet

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Inredning av mindre bostäder på vind

Inredning av mindre bostäder på vind LiU-ITN-TEK-G--15/060--SE Inredning av mindre bostäder på vind Fredric Tengdelius 2015-06-03 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Kupera och sortera med Syncup

Kupera och sortera med Syncup LiU-ITN-TEK-A--08/036--SE Kupera och sortera med Syncup Linda Bosrup Maria Hofstedt 2008-03-14 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Studenterna och biblioteket

Studenterna och biblioteket Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 Studenterna och biblioteket Sara von Ungern-Sternberg Åbo Akademi Åbo, Finland Föredrag presenterat vid Informationskompetens

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Användning av markutrustning på flygplatser

Användning av markutrustning på flygplatser LiU-ITN-TEK-G--15/047--SE Användning av markutrustning på flygplatser Anna Aldén Stina Odebo 2015-06-08 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet.

Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet. Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet. -examensarbete i samarbete med Nola Industrier AB Matilda Lindblom möbeldesign Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design Stockholm

Läs mer

Bland lagar, journalmallar och medicinska termer:

Bland lagar, journalmallar och medicinska termer: Institutionen för klinisk och experimentell medicin Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp Vårterminen 2012 ISRN LIU-IKE/BSLP-G--12/005--SE Bland lagar, journalmallar och medicinska termer: En studie av barnlogopeders

Läs mer

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Säkerhet på byggarbetsplatsen LiU-ITN-TEK-G--15/023--SE Säkerhet på byggarbetsplatsen Emma Björklund Carolina Silfverhjelm 2015-05-19 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE MAI ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID. för studenter antagna ht 2007 eller senare

EXAMENSARBETE MAI ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID. för studenter antagna ht 2007 eller senare LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID MAI för studenter antagna ht 2007 eller senare Innehåll 1 Allmänt 4 2 Kontaktpersoner

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal

Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal Av Jenny Forsberg och Anna Nilsson The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the

Läs mer

Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet.

Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet. LiU-ITN-TEK-A--08/035--SE Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet. Eva Bartosiewicz Ulrica Hansson 2008-03-14 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland

Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland LiU-ITN-TEK-G--15/083--SE Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland Johanna Alm My Plantin Vantell 2015-06-12 Department of Science and Technology

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

En observationsstudie av Linköpings godstransporter i innerstaden.

En observationsstudie av Linköpings godstransporter i innerstaden. LIU-ITN-TEK-G-13/054-SE En observationsstudie av Linköpings godstransporter i innerstaden. Victor Blomqvist Evelina Minnemyr 2013-06-13 Department of Science and Technology Linköping University SE-601

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Detektion av handskrivna ordobjekt i inskannade dokument av Jonatan Rydberg LIU-IDA/LITH-EX-A--12/073--SE 2012-12-30

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på. Linköpings universitet

Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på. Linköpings universitet LiU-ITN-TEK-G--14/055--SE Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på Linköpings Universitetssjukhus Axel Arkstål Kristofer Lidström 2014-06-05 Department of Science and Technology Linköping

Läs mer

Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation

Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation LiU-ITN-TEK-G-14/060--SE Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation Lisa Göransson Elin Wiklund 2014-06-02 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Konstruktion av arbetstidsschema för bangårdspersonal

Konstruktion av arbetstidsschema för bangårdspersonal LiU-ITN-TEK-A-13/013-SE Konstruktion av arbetstidsschema för bangårdspersonal David Ahola Jie Yin To 2013-05-17 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga

Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga CENTRUM FÖR TEKNIKEN I SKOLAN Forskningskonferensen Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning, Norrköping 20-21 mars 2006 Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga

Läs mer

Om parodiundantaget i svensk rätt

Om parodiundantaget i svensk rätt Om parodiundantaget i svensk rätt IMK: Upphovsrättsliga inskränkningar och originalitetskravet Seminarium om upphovsrätt den 8 oktober 2014 Erik Ficks Upphovsrättsligainskränkningari EU ochi Sverige Infosoc-direktivet(2001/29/EG)

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Offentlig upphandling, på vems villkor?

Offentlig upphandling, på vems villkor? LiU-ITN-TEK-G--15/059--SE Offentlig upphandling, på vems villkor? Axel Carlsson Eric Oxelbark 2015-06-02 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

TIDSEFFEKTIVITET VID LJUMSKBRÅCKSOPERATIONER

TIDSEFFEKTIVITET VID LJUMSKBRÅCKSOPERATIONER TIDSEFFEKTIVITET VID LJUMSKBRÅCKSOPERATIONER JÄMFÖRELSE MELLAN PRIVAT- OCH OFFENTLIG VÅRDGIVARE Time Efficiency in Inguinal Hernia Surgery - Comparison of Private- and Public Healthcare Provider John Olofsson

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Programmering av generativ konst i C#.NET av Bookan Abdolmajid Ahmad LIU-IDA/LITH-EX-G--14/008--SE 2011-11-28

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 38 200 TS 2014

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 38 200 TS 2014 VARUMÄRKESKORT Tertial 2015:1 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 161 800 ORVESTO Konsument/ORVESTO Internet Nettoräckvidd / dag: 139 200 Print Arbetarbladet Räckvidd: 44 000 ORVESTO Konsument 2015:1

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län

Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län LiU-ITN-TEK-G--15/018--SE Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län Mattias Ahlström 2015-06-18 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden

Läs mer

En studie om energiutbytet i marklagda ventilationsrör

En studie om energiutbytet i marklagda ventilationsrör LiU-ITN-TEK-G--10/027--SE En studie om energiutbytet i marklagda ventilationsrör Jonas Bexell Erik Bjureus 2010-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden

Läs mer

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering Field Services Elkraftservice Service och modernisering Vi är experter på service och modern i seringar av ställverk och elkraftsutrustning. Modernisering En modernisering av befintlig anläggning ökar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Gränser mot det vilda Willim, Robert

Gränser mot det vilda Willim, Robert Gränser mot det vilda Willim, Robert Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Publicerad: 01/01/2014 Link to publication Citation for published version (APA): Willim, R.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Quality and Environmental Management System

Quality and Environmental Management System B4: This section contains trade secrets and details the processes, descriptions, procedures and protocols of Swedish Match's hygiene and environmental control program. Document Title Valid From Page 1(2)

Läs mer

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se 87/54 Semiconductors 89/104 Trademarks 91/250 Computer programs 92/100 Rental & Lending 93/83 Sat/Cab 93/98 Term of Protection 96/9 Database

Läs mer

Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare Erik Ramström Examensarbete Monteringsteknik Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--10/00849--SE Linköping

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer