Automatization of test rig for microwave ovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Automatization of test rig for microwave ovens"

Transkript

1 LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Jesper Cronborn Department of Science and Technology Linköping University SE Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings universitet Norrköping

2 LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Examensarbete utfört i Elektroteknik vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Jesper Cronborn Handledare Lars Backström Examinator Amir Baranzahi Norrköping

3 Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller dess framtida ersättare under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida Copyright The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: Jesper Cronborn

4 t t 3 t t st r r r s s r r r r s rs 1 r 2 ss r rs strö ö rs t2 r r 3 ö rs t2

5 P s 2 ö rs t2 tr Pr ss ö s r r r 2 s t 2 t t r s s rs t s rt t t r t r ts ss r t t r t t r r r 2 rs r t t t rr 1 t r st s s s r s r t 2 t2 t rt s r t r ss r 2 t r t rt t r t t s s t t s t r 2 r r s r t r s s r ssr s s r ss t r 2 s s q t tr s rs 2r t t r s s t rt r t t s t t 2r t r t t rt t t st t s t r t t r s r r r s rs t2 r r s t r r tt r s s s r s t t str t s r s t ss r t t t rs t rt r t 2 ss s t st t r t 2 q t t r r t s t st t t 1 r t t t r r t r t t t ö rs t2 tr Pr ss ts r r s r t r ss r t t r t2 s r r t ts tt s r 2 t t t r ss st t

6 str t t s s r s rt r t r t r s t r t 2 t t s r s t r r s t r s t t t tr s r t s2st r r s r r t s s r t st r s t s t st r s rt r t t s s2st r r t s s r s 2 rs r s r s t r r t s s2st s t r s t s s r str ts s t r t s2st r t s r s r t t t r t t r r r str t r s r t r r r r s r r t s P r s 1 t s2 r t s r t t s2st s r t r s r t s2st s r t s r s t st r s r 2 t s r r t s r t s r s s t s t t r t r tt s t s r rs r r r t st r t s r t st s t s t s r t s t 2s s t s r t s t s t s t r r t s r s r r r t t s t s tt r t r s ts r s r t s t t 1 t t t t rt t t t tr s r t s2st r r s t s r t ss t t t ss st s t t 1 r ss 2 r t t 2 ss 2 s r s r t r s t r t t s s r P r ör r 2 t r s t t r r s t t t t r 2 s t r r2 s rt 2 r rs strö 2 s r s r t ö rs t2 r r r t ö rs t2 r s rt 2 rr ö s r r r t r s t s s r r r st r tr s s r st t t 2 ö rs t2 rr ö ö s r st t s

7 t ts r t s tr t r r r 2st r t r t rs t r t r tr rs P r s t t s tr r t r t t t s Pr r s s r t t t s P s t s rr r rr t t s t t t s ts r ts s t P s t rr r r r Pr tr tt t P s t s r t Pr st Pr r t st Pr Pr st Pr st q t s r t s r ts rr r t t s Pr s s t s r s st r s s t s

8 s r t r tr r t st r r st r t rt t st s t r t r tt s s ts s s 1 r t r ts r ts s r q t t P r t r r t r s r st q t P s tt s t tt s t r2 s s r r s s 1 P r s st 1 r s s P r

9 st r s r r s2st r t r t rs t r t r tr rs P r s s P r s s t s2st t s t s Pr t t2 tr r t r t t s t s r r tr r t st r r st r t rt t st s t r t r tt s t r s r s t ts r s r r r s ts t P r t r P st r s2st r 1 st r s t st r 1 st t st r s st r s ts r r s2st st s t r s r t P s t s r t s P r s st t str ts

10 r t s P t r t rr t t t t r t r r r t t r s r t s t q s t r t rr t t t t t r P r s t r s t r t tr t ss r t r2 rt str t r r r t str ts r r t rs r t r s rs r s rt str t 1t s r

11 tr t r r s t t r t r s rt t t s t t t s r t 2 t s r ts t t tr s r t s2st st r r t r r t 2 t r s ts s t r t s r r t t t t r s s t r t s r ts 2 t s r ts st t r t t 2 r r t t s s 1 t 2 t t r t s t s s s t t s2st t t t t 2 r r s r t t 2 s r ts r t t t s s s t t s2st r r t s s r s 1t t t t t t tr s r t s2st r r t s s r s 2 rs r s r r r st r t rs st r t r tr rs r s s t s t s t t r r r rts t r r t s s st t r t s t s s s s t r t t tr s t r r tr s t s2 r t s r t tr t s2st s r t r s r t t s t t s r t t t t s2st s 1 s t s2st r s r str ts t t r r r t s t2 st s t t t r t s s t st rt r t s ts r 1 st r r s s st s r s r s t t r t s t s2st st t r r t r 2 t rst st s t t t t t st r t r tr rs t s s 1 r t s s t r t t r r t t s t r s r r t t t str t r t r r s r s r r t s P r r s 1 s r s r rts t r s r s t 2 r t t t t r t s r str ts t t s2st t t t q s t P r r s t t s t t s r t r t t s2st t P t t s t r t r t t s2st t t r r s st r t s s s s 1 t t r r s t s s t s t r r t s s t t s2st t s s s s r r s r r r t r s t st r s r s r r t 2 t s r r s s t st rt t r r s s r r s r t r r s r ts t t r t r r s ts r t s r ts r s s r r 2st r r r t r r s2st s s r r t s s t s r t r s t s r q t t r t r s t t t s2st s t t s t t s 2 t s t t r r t r t r s t s t t r r s t s t r 3 t rt r t s str t ts s s r t t st t t r r t r r s s r s r tr s t s2st t r t t t sts tr s t t s2st 2 r r t st r t rs r t t rs s s r s t r 3 t r t t s t r s s r s t rt r t st r t r s t t st r t r tr r s st r t r tr rs r t t t t r s t ss t tr t st r t rs r r r t s t s r s r t t t ts r 3 t rt r t s t t s s r

12 t r t rs t s r ts r t r t r s t t t t r t str t t t s r rts s r s t s t ss t2 t t t s r str ts r tr t r 1t r q t t t r r r r r t r r r r r s2st r st t r r s r 2 t t s2st r r t s s r s s t t t t P t t r s r t t2 tr s r t t s t s s r 2 t r r s t st r t rs t st r t r tr rs t r t rs t r s s r t s t s t r t rs t st r t rs s t s2st r r tr t r 2 t r rs r t t rs rs t 2 t s r t t s 2 t st s t s t r rs r r r s r t r t t r s s t t s2st r 3 t r t 1 1 s t t r s s t t s2st rt r t 2 1 s r s t s s t t rt s t t r s st st r t r s st r s ts st s r r t st r t r s tr r s st r t r tr r t r t r s r q r s 1t r t s 2 t r s t r 1t r s r s s s t st r t r tr r s t s rt t s t s 2 st r t rs r s r t r t r tr rs t st r t r tr rs t t r s t tr t st r t rs r r tr t r 2 t tr rs r t s t2 t t r r t t t r st r t r tr r s t r t2 t ts r t r s t t r s t tr r t r r t r s t t s s r s s t s t st s2st s r q r st r t r tr r s t ts t t t ts t t t t ts r t s t s s2st t ts r s r t s s t t rr t rst tr r s t r t s2st r 3 t 2 s s t ts r t t t t r t ts

13 P r s t r t r r r 3 t r t r t r r rt r r t r t rs t s2st t s tr r s t r t s2st rt 2 s s t ts r t t t tt t ts t s2st rst tr r s s ts r t t r t tt s t tr t s tr r s s ts r t tt s t tr t t rst tr r s s r t s s t tt t tr r r s r t t r s t st r t r tr r r t s t st r t r r t r t r s r t s t r t r r t r s t s 1 r st r t r tr r s s t t s r t r t t t t t r t 1 t r ss r t t r r st r t r tr rs r s r r r s t r t t s t t r t r tr r t r t r tr rs t s2st r t r t r tr rs P r s r r t r s s t s2st t t t t t t t r r s P 1 t t t rs r t s r s s

14 t t s r P P t t t t2 t t rr t r s r s s t s 2 t st r t r tr rs t r s s t st r t rs r s r s s t s 2 t t s t s t tr t r t t r t t s r t r r s s r s r t r r s t t s t r s s t t s2st r s r r s 2 r s 2 r P r s s r P r s s t s2st t t s s2st s r t s t s r t t s s t t r s t t t r t ts r 3 t r t t r t r s t t t tt ts rt r t t t s t s r s r tr r t t2 tr t 2 tr t t rs s str t s t t2 s t s r ts t r t r tr s sts tt s r r t tt s s s t tt tr s s 2 t r s 2 s s r t t r s st r t t t r t t2 t tr s s r

15 r t r t s t t r t t t s t t t t r t s t s r Pr t t2 tr r t r r t r s s t s r r r str t t ts r tr t s 2 rr 2 t t rr r s s t r t st r s t rr 2 s r tr s 2 r 3 t r r t t 1 s t r r t r s r t t s r t r r s t t r r s r t t t str t s r t 2 t r t s 3 tr t t s s r r t s s t t t r t r s r q 2 r s s t 3 3 r t2 t str t s t s r r t r s s t s s s s t t s t t s t t str t r q 2 t t s t s r s s t 3 r q 2 t tr s 3 t t s r q 2 s t st s s t t s tr r r 2 t s t t r s t s s r q 2 s t s r ❼ t tr st rts st s t t s t r s 2 s r r t r ❼ t t t2 ❼ t t2 t t s t

16 t t r r2 r s r t r t r s 1 tt r s t t str t s s t r t t r r t r r2 r s r s r 2 1t r s r 1t r r s r st r s 2 t s t t t s r t r2 r s 2 s s s 1t r s r str t s t t t r t 1t r r s 2 s t t t s t t t s s s t t r t t t s t str t r t r s s r r r t r r s t r r t t s s s 2 t t r t tr t ss st r t t r s t s s s 2 t r r t rs r t r s st r t r t r s s t t t t s t s t s t t t t s t t t t r t t t t t r s st t r t r t t t t t s s t t t r t s str t t t t t r t r t t t r t t s t r t str ts r s t t t s t s t t t s t t t t s t s s s s r r t t s t r t r t s s t t r s r t s t r r t t t r t r s t s ts r r t ts r s 1 t s r t t s s r t r s t t t r t t s t t r t s t t t r s t ts s r t t r s s t t s r r r P t t r s t s r r s t t r t s t t 2 t t P s t t r s t t s r t t t t t r s t ts r r2 r t r s t t r t r t r t P t t 2 t t t t t s t r s 2 t r t r s t s r t ts s r s ts t r s t t r r s s s t r t t r s r tr r t t s s t s t2 s 2

17 t s t r s r t t t r t r t s P P r r r s t t ts r s s r t r t s t ts s s s t ss t2 t t q t t t t s t tt s t r t q t t t t s t r t r t s s t t t t r s r s t t t s s2st 2 s s s s r s t s s2st t t s r s t s r t t r2 t t s s r r t t t s r r r t t s t t t s s s r 1 st r t r tr rs r t t t rt t t r st r t r tr rs t r s t t t s t t t r s r s s t rs tr s rr t s r s s t s s s st r t r tr rs r t t t st r t rs r t r t t rs t ts rs t r t t r s s t r t t t t r t r s 2 r t s t s r t t t t r ts t st r t r tr rs t t t r t r s 2 r t t2 t tr s t t t t r ts t st r t r tr rs t t s t t t t r t s s s t t s r str ts t t s2st r t r s t t t t r t t t t r t r s t t t t t ss t t t s t t r P s r s r t t str t t r

18 P Pr r s s t r r t s2st s s s rt r r t r2 rt str t r r s t r t r r r r r t t str ts t s 1 t r s 2 s 2 rs s t sts t r 2 tr s r t s2st s s s r tr s r t r r s t s r r t s t r t r t s s2st t r t t r r t s r t P r t s t r r t r r r s t r t P s s t r t s r t r r r t t s r t s rt str t t r t t r s s s t r r r t s s s r t s r t t 1t s r r s t t r r t s t s2st r s r s t t r r t s t s t t r r t s2st s r r s t s r t r r t s r tr t s2st s s r r s s t st rt t t t st r t r tr rs s s rt 1 r t st r t r tr rs s 3 r t t 3 s r t 2 r t r t r t r r s s t s s r t t st r t r tr rs ts r str s s t st r t r tr r r s t s s s r r 2 t s r r s s r t r r s s r t st r t r tr r r s r r r t s t t s r t st r t r tr r r s r t s r t r t r t s rt t s 1 s t s s s t s t r t r r s t s 3 r t t t t s st t s r r r s t st t s r t r t t rs r t s 2 s s t t t t t rs r r 2 t r s t s r s t r s s t t t t t rs r t t 3 r s t r t s t s r s t P s t rr r s s t t t t t r tr rs t r t rr t s t s r t t rs P s t s s t s r r r s t t r s t r s t r t st r t rs s t s t r st s t r st s t s t r r s t s r r r s s s t r t t s r r t s s 1 r r s s r s s r r t r r s r s 2 t s t s r r s r s t s s t st r t r tr r t s s t s s t t t tr rs s s t t r t r s t r s t st r t r t s s t t r t t r s t r s t st r t r

19 rr r rr t P r s t s r r rr r rr t rr r rr t r r s s t rr t t s t rr r t t r r r t s2st t t r r s t t r t r s t t t s s t t r s t s t s t st r t rs 2s r t t s t s 2 t s r rs s t s2st t s t t r t t t t s t rr r rr t t s2st t t 2 t t rr t s t t t 3 s t rr r t s t t s2st t rr t t 2 t s t st s t r r s s t rt t st ts r t st r t r tr rs t t s s r r t s r t t r t t t st s r t2 t st ts r st t r st s t t s t st s r r s s t rt t st ts 2 t s r t t r st s s r s s st t t st r t r ts t st t r st s ts ts r r r s t ts t st r t r tr rs s s s t r t s s r t tr s t s s r t t s t s r r r r s s t r t s2st t r r t t r t s2st t s r r s st rt t s2st r s t t tt t r r s s r t t s t s t t s2st s r t r r t s2st st rts t r r r r t t r r r r t s2st r s t t 1 s t rs t 1 t r r s t t r t t t 1 s r t 2 t r r s r s t t 1 s r 1 s t r t t t s r2 r t t st r t r t t t r r r r t t rs r t r 1 s t s t t t 2 s t t 2 t st r t r tr rs ts ts r r r s t s ts t st r t r tr rs r t t s t s r t t t r r s t s r r s s t t t t s2st s t 2 t r ts

20 s t P s t rr r P s t P s t rr r s t s t rr r r r r s ts t s t t r s ts t s t rr r r r ss r t s2st s s t t2 s s t rr r s rr t r s 2 t t s2st t t s rt t t r t r r r t r t s t s t t t rr t r s t t s2st r r r r s s t t s2st 2 t t tr t r r t tt s s t t s2st t t s s t tt s t t s s r t r r r s t t t s r t s s t t st r t r tr rs 2 s r r t r s s s r t st r t r tr rs t s r t r t s r t r Pr r r r s s t s r ts t r t r s r r r t s r t r r s r s s t s tt t2 s t s t s t t ts t r s 1 t str t r t s s r r tr t r r t tr tr r r s s t t r t t 2 t r t s r ts t t s2st t t tr s s t s t t s s t tt s r r r r t r r r s t s s t tt s r

21 tt t P tt t tt t r r s s t t s ts st t s s t t t t tt s t tr t r st t s r t r r t s t t tt s s t tt s r s P s t s s t s r r st r s s s t s rr 2 rr 2 t s s t s tt t2 s 1 r t s 2 r t s s rr 2 r r s ts t r r t Pr r t r r r r t s t r r t s t s rr 2 t st Pr t st r r r s s t s r ts t r t t st r s r r r t s r t r r s r s s t s r t s t 2s r s 1 t str t r t s s r r tr t r t st r t r t st Pr r t t st r r r r t s t t st r t Pr r r r r s s t t t s r s s t r rr 2

22 st Pr P st Pr t st r r r r s s t t t s t st r s s t r rr 2 st q st s q r r s sts st t s t t r s r r t st s r r st t s r t t 3 s t t st st r s t st r t r st t t st r s t s2st t s t r t r r s s r t r s r t r s st r r s s t st r t t 1t 2 ts s r s s r t 1t st s r r s t s2st t s s t ts r 1 r t 2 r t s s t s r r t s2st r t rr t s t t t s t t t r t s t t s s s t t t s r t st t s t t t r r t t r r t s t s s t t st r t rs s s t r s s s s t r 2 t s r r st t t ts r r t t s t s ts r t r t t t t t s t r 2 t s r 2 s P2t r s t r t st d t t ts t t q t d = (x 2 x 1 ) 2 +(y 2 y 1 ) 2 x 1 y 1 r t r t s r r t s2st s t t t x 2 y 2 r t r t s t s t t r 2 t s r s t t 2 t st t 2 t st d t 2 t r s t t t t t s s t s t 2 s q t v horizontal = v tot x 2 x 1 d v vertical = v tot y 2 y 1 d v tot s t t t s st d v horizontal s t s t r 3 t r t v vertical s t s t rt r t s r t s r t r r r r s t q s t r t t t t s r t s s r s s2st t s t t s s t s r r r r ss t t t q s t s s t t t s2st t s r t s r2 t st

23 s r ts P s r ts s r ts r r s s t s r t s s r t t q s t r r t s r t r r rr 2 t t s r tt t rr 2 t s t t s s t r s r t s r s t s rr r t t s rr r st t s r r t s rr r 1 t s t t r s t st t s t s r t r s r r 1t t r rr r 1 t s r t 1 t s r t rr r s r t rr r t st r Pr s s t s r t t s r t t sts s t s s s s s r2 t t st s t r r r t t s s s r t r t t t s r r t st s s st r s r s r s s r t s r s t s s s t t t s r s r r t t sts t s t st r s r r t s s s t t t s r s t t r t t st r r2 t t s t st s t r r s s r t r s t s r s t t r t r r2 t t s s t st t s r r r t s t t r r s r ts t s r t r s ts r s s t t 1 r s r s r t s t t st t s r s t r t r r t s r r t r t s t s t t t s r s s tt s t s r rs t r s s t s r t r r t t s r s r t s s s r s t s t st s r r 1 r s s r r t s t s r s r t tt t2 s t t s t r t2 P s tt t r2 tt st r s t st r s r t t r s t t s s t s r s t t r t t rs t s t s t s s t s r s s t s t s r t s t 2s st s r r st s sts r t st s r st t s s t r t t 2 t st s t s r s r s 1 t st r s s r r t r t s t t s t r s s t s r s t s r t t 2 r t t r s r t s r r s s t s r t r s ts r r r s t s r s s t t 1 1 r s t s s r s t

24 s t s P P s t s r t s P s t s P s t s s t t rt t t tt r t t r t r r r r t r r tt t r r tt r t r r 1t 1t 1t 1t 1t r t s r t s r t P s tt s tt r 2 t s t t r r s r r s r P r s r r t r s r s r s r s r

25 s r t r s r t r s str t r t t s t s2 r t s r t tr t s2st t s r s t s r t r r tt s r t ss t r t r t s s s st rt st t sts r t t st r s t t s s t s r t r t t ts t st r s r r ss st t s t st r s ts s s tt t s tr t tr t s r r t r t 2 s r t r t r r t s t t r s t r s r t s r s t s t t rt r t st r t r tr rs r s t s2st t rt s rr t t s r t t r tt t t s2st t t r t r r t t s2st s t t r r 2 s t s t r t s t tr t s r t r s s r r tr

26 r r 2 t r tt rs t t s t s r t r t r t s t s r r t t t s t s t s s t tt t2 s 2 s t tr t s2st t r t s t s t s r t s t t t s s s r r r

27 t st r t st r 2 t t st r tt rs t t s t s r t r t t st r t s t s r t r t t st s t s t s s t r t s t 2s t s s s r r t st r

28 r r r t t s r t s t r t s t s r s 1 st r t t s r t r r s t s r t r s s r r r

29 st r st r t st r t t s r t s t st r t s t s r s 1 st t st r t t s r t r r s t s r t r s s r r st r

30 t rt t st t rt t st st rt t st t s r st t t t rt t st t t rt tt t t st t s r s r ts t r t st t s t r r st rt t t st t s r r s t r s t r t s t st r s r t s r s t r tr t t s t s r t t r r t t s r t r t r t r s r t t r s t s t t t t t s t rt t st s s r t r t s r 1 s t s ts r t rt t st

31 s t s t s t s s t r s ts r t r s r ts t s r t s r r s r st s st s s t r t 2 r t st s r s r r 2 t r s t tt t t t s r t s 1 s r t s st s s s t s r s t s t s s r t r t s r 1 s t s ts r s t

32 r r r s t s r t s t tr r t r r t s r s t t t s 2 t s r t s s r s s r r r

33 t r t r t r s t s r t s s t t st r t r tr rs r s rs r t tr rs r s t s s s t t s t t t st r t r tr rs r s r t r t s t 2 t r tt t 2 t t s t r r t s r s t s r t r2 s t r r ts t r s s r r t r

34 tt s tt s tt s s t s r t s s tt s r t s2st s tt s t t s r t r t r rr r s t r s s rr r t t r t t t s rr r s rr t s2st s 2 t r t r s t t t st r t r tr rs r r t t r tr rs r s r st r t r tr rs s t s ss t t r t s s r st r t r tr rs t r t r 2 t r t r t r s t t st r t r tr rs t rr t t s t rr r t t t r s t t r s t s s t t 1t r r s rs t s2st s s t t st r t r tr rs rr t t s t rr r t t 2 s t r s t t s s t t r s t rr r s t r s t t s t rr r s t t s t t r r t s2st s t t t r tt s

35 s ts r r s s t r r s r t r s s t s r t s r t st st r r t t st st st s t t tt r t r r t t tt t r r t r t r t s s t s t 1 1 s r s r t r r r s ts t tt r t r r r r s ts t tt t r r t r s s t s t 1 1 s r r s ts t r r rs r s t s r s r s 2 r s 2 s rt s r r t t r s s r r st t s t r r s 2 t r s t r s t 2 ts t r r2 s r s s s s t r r r t r s r t r s r t r s r t t r t s r s r r s st rt s t s t t s r s t t t t r st s r t t t r t r t r r t t r t t t tt r t r r s r s r t t s r r s s rt t t r r t r r r s s 2 2 r t t r s t t t t r s t t r s t t s t t t s r s t ts r s r

36 s r t s r s s s 1 t s t t s s t r s r t s r s t s t t r t t r 1 r s t s s r r r r s ts

37 P s s t st r t r s r 2 t s2st 2 s r 2 t s t t t t t s r t s r2 r s2st t s t s t r 2 s s r 2 s t rr r rr t t t2 t t s t t s2st s t t rr t t s t rr rs t s r s t st r s s s r2 1 s t t t s t s2 t r r t sts r t s str t r t r s 2 t s r t r s r t t s r2 t t s s t t st str t r t t st r s s 2 t s r t s r s r2 t t s t st s t r r r r ss t s t t s r s s t s t s t s st s s t t 1t t t r st r t s s s t t 1t t t r s r t r s ts r s s t t 1 2 t s s 1 t s r t t r t r s s t s s r s r t r t r s t r t t sts t r t t s s r r2 1 1 r r s s t r t s2st t t 2 s s t r s tr s t s t r s t s r st r s t st r t rs r t r s s r s 2 s s t s t r t s s t r r t st r s t r s s t t s r t st r s tr s t r 2 s rr t t s r r r s t t t t r r t s s r t r t r r s t t r rr t t r s r r s t t r t s t r r ❼ r t t s t t t s s t r s s ❼ r s t t r t t r s r st r t r tr r ❼ r s t t r t t s r r t t r t rs t s2st s r t r r s t t t r t rs t s2st t t t r t r s t t r t s r r s r r s r t r s t s st t r s s t s rt t t s t s r s t r s t s t r s t t t r t s2st 1t r r s rr t s2st t r ts r r t t s t t s t t t s2st t t r t t s2st r t t t s 1t t r s r str ts r r t t t tr s2st t r r t s s 2 ts s s ss r ts r r s r ts t t t t t r s r ts t s t s t s s r t r t t s t t s t ❼ t t t t t t 2 s ts t rr t rt r t st r t r tr rs ❼ t s tr t r tt s r r t t2

38 s r q t P ❼ t rt r t t rts r t r t rt rs r rts t s s st t r t r2 r s 2 t s 2 t r t r ❼ t s t t st r t r tr rs t t r r 2 r t st s t t s t t r t t t ❼ r st t s r t t t t s t st t s t s r t r ❼ t t t t r r r t s s t r t t t t st r s ❼ 1t t st s t s t st r t s ❼ t t r t 1 st r s t st r s ❼ t s t s t s r st r r ss s r t ❼ s r t t r s t t st r s s r q t s r q t 1t t r s r s str ts str ts t t t t t r r t t t rts t t r s r q ts t t t t t s rts t t t t t r r q ts r t r t r s r s r t s q ts t t r r s s r ts s r t r t P r t r t r t r t t s s t s2st r r t s str t s t t s t t s t t t s s r t r t t t s str t P s t r t r s s r t P s s r 2 s r t t r r r t t s t s r s t t s t 2 st rts st s s s r t P r t r P r t P r t r P r t r s r s r q t r t r t r s r t t t s2st t r t r s s rs t t t r s r t t t t r t r s t r t s t

39 st q t P st q t t ss t st rt r t t 2 t s2st s q t t s t r s t tt s t P s tt s t tt s q t t t s s t tt s t r t s r r 2 s 2 r tr 2 r r ss r t tt s r t tt s t t s t s t 2 r r s t s tt s t r2 s 2 t s t r q t t t t r s r t r2 s t r t s2st r s r r t t s s t s s r t r s t s s r r r t r r t r s r q t t t s s s t r t r t s r r 2 s s t t t r s q t s t t r t s2st t r r 1 t r r t t s2st r t s t t s t

40 r s rs r t t tr t st s2st r t str ss t sts r s 1 s r t t ört s ö s ö s rs t t rr ö tr t t r s 2 s ss P r t t r s t s 1 s 2 s ss P tt s tr s r ts Pr t tr t t r t r tt t s 2 t tr t t r t r tt t s 2 t tr t s t r tr r t r t tt t 1 s t tt r t rst r tr t tr t r t r tr tt t 1 s r t r tr s tr P 1 t t P Pr r2 s t r s 2 s t t rr t tt s t 1 t t 1 tr s 2 s tr P 1 t t P P r s 2 t tt s t 1 t t 1 tr s 2 s tr r 2 str s r r 2 t r s r s tt ts r s tr r r 2 t r tt ts r tr 2 ss r r t t t r t tr t ss t t tt t r tr r r t rs r t r s t tt s t tr

41 t str ts s r t s s P r t tt s tr t str ts t s tt s s tr t t 1 s t tt t s t r s r r t 1 r 3 tr t 1 t r r tt t s rt t t s 1 tr t tr r s r t t t r r s r s r r rs tt r tr r t tt t r tr t tr r s r t t t r r s r s tt t s r r t tr

42 P 1 P r s st P r s st t str ts P rt s r t t Pr t t2 t r st t t 1 P t t r r s st P t t r r t

43 P 1 r s s P r r st r s2st

44 P r r

45 P r 1 st r s

46 P r t st r

47 P r 1 st t st r s

48 P r st r s ts

49 P r r r s2st

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utveckling av en webbaserad donationstjänst för företag som involverar medarbetarna i processen. av Martina

Läs mer

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Master Thesis Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion

Läs mer

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler LiU-ITN-TEK-G--12/038--SE Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler Sebastian Johansson Daniel Nyberg 2012-06-12 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Dokumentation av elritningar i en byggnad

Dokumentation av elritningar i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--12/068--SE Dokumentation av elritningar i en byggnad Precious Kam'boma Ceasar Ramzi 2012-12-17 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder C-uppsats LITH-ITN-EX--05/032--SE Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder Jon Hällholm 2005-10-27 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74

Läs mer

Laddningsomkopplare för två batterier

Laddningsomkopplare för två batterier LiU-ITN-TEK-G--10/054--SE Laddningsomkopplare för två batterier Findus Lagerbäck 2010-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--11/066--SE Dokumentation av elinstallationer i en byggnad Albert Binakaj Armin Smajic 2011-08-25 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Analys av anslutningsresor till Arlanda

Analys av anslutningsresor till Arlanda LiU-ITN-TEK-A--11/058--SE Analys av anslutningsresor till Arlanda Sara Johansson 2011-09-16 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik

Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik LiU-ITN-TEK-G--13/003-SE Arbetsprov för nyanställda inom el- och automationsteknik Danial Qamar Patrik Rosenkrantz 2013-03-11 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

!"# " $"% & ' ( )* + 2' ( 3 -+ -.4

!#  $% & ' ( )* + 2' ( 3 -+ -.4 !"# " $"% !"# " $"% & ' ( )* +-+./0+12 + 2' ( 3 -+ -.4 Avdelning Institution Division Department Datum Date 2005-03-21 Institutionen för datavetenskap 581 83 LINKÖPING Språk Language Svenska/Swedish

Läs mer

3D visualisering av Silverdal

3D visualisering av Silverdal LiU-ITN-TEK-G--09/034--SE 3D visualisering av Silverdal Jenny Stål 2009-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap

Läs mer

Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag

Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag Arbete med behörighetsadministration och åtkomstkontroll i större företag Kandidatuppsats, 10 poäng, skriven av Mikael Hansson och Oscar Lindberg 2005-07-04 ISRN LIU-IDA-C--05/11--SE Arbete med behörighetsadministration

Läs mer

Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer

Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer LiU-ITN-TEK-G--13/059--SE Elsäkerhetsanalys samt dokumentation av elinstallationer Emanuel Kopkin 2013-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Kliniskt datainsamlingssystem med beslutsstöd - Användarutredning och gränssnitt för Sahlgrenskas akutintag

Kliniskt datainsamlingssystem med beslutsstöd - Användarutredning och gränssnitt för Sahlgrenskas akutintag Examensarbete LITH-ITN-MT-EX--05/043--SE Kliniskt datainsamlingssystem med beslutsstöd - Användarutredning och gränssnitt för Sahlgrenskas akutintag Lina Larsson 2005-05-27 Department of Science and Technology

Läs mer

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Nancy Fjällbrant Gunilla Thomasson Chalmers tekniska högskolans

Läs mer

Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde

Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde LiU-ITN-TEK-G--09/037--SE Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde Angelica Åslund 2009-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar?

Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar? Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar? Edgar Almén Linköpings universitet

Läs mer

Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar

Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar LIU-ITN-TEK-A--15/043--SE Utveckling av ett beslutstödsverktyg för utvärdering av VägAssistansfordonsplaceringar Erica Andersson Emelie Håkansson 2015-06-12 Department of Science and Technology Linköping

Läs mer

Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill

Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill LiU-ITN-TEK-A--13/063--SE Implementation och design av en hybrid mobilapplikation med native känsla, åt rekryteringsföretaget Skill Jens Lund Per Velander 2013-11-06 Department of Science and Technology

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete NatureBouncer med XNA and Farseer Physics av Michael Morawiec LIU-IDA/LITH-EX-G--13/028--SE 2013-06-13 Linköpings

Läs mer

Vidareutveckling av arbetsprov för pumpstyrning

Vidareutveckling av arbetsprov för pumpstyrning LiU-ITN-TEK-G--13/005-SE Vidareutveckling av arbetsprov för pumpstyrning Johan Franzen Simon Schweidenbach 2013-03-11 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden

Läs mer

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall Betalningsvilja för Göta kanal Av Jan Lindvall The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the future) for a period of 25 years from the date

Läs mer

Finns nationell policy för informationskompetens - i Sverige?

Finns nationell policy för informationskompetens - i Sverige? Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 Finns nationell policy för informationskompetens - i Sverige? Jan Hagerlid BIBSAM Stockholm, Sverige Inledning till

Läs mer

Informationskompetens och Användarutbildning

Informationskompetens och Användarutbildning Informationskompetens och Användarutbildning NVBF 1996 Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996 Edited by Liselotte Thornell,

Läs mer

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ Av Reinhold Castensson och Urban Windahl De Historiska Göta kanal kartorna

Läs mer

Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping

Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping LiU-ITN-TEK-G--11/077--SE Rekomendationer vid utformning av cykelparkering i två plan - Underlag till projektet Framtidens US i Linköping Jack Jomaa 2011-12-06 Department of Science and Technology Linköping

Läs mer

AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett

AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett LiU-ITN-TEK-G--09/036--SE AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett Magnus Johansson Thomas Klasa 2009-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion

Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion LiU-ITN-TEK-G-13/013-SE Visuell planering - Hur visuella metoder kan användas och förbättra planeringsarbetet vid byggproduktion Torbjörn Nilsbäcken Anton Nilsson 2013-05-30 Department of Science and Technology

Läs mer

Skapandet av en databas, produktkatalog och hemsida

Skapandet av en databas, produktkatalog och hemsida LiU-ITN-TEK-G--08/053--SE Skapandet av en databas, produktkatalog och hemsida Robert Nyström 2008-12-12 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping

Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping LiU-ITN-TEK-G--15/063--SE Kartläggning av administrativa moment utförda av läkare på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping Erik Andersson Emma Brandin 2015-06-12 Department of Science and Technology

Läs mer

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE. Kassa system?

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE. Kassa system? Magisteruppsats i kognitionsvetenskap ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--13/002--SE Kassa system? En användarcentrerad designstudie av kassagränssnitt för The Body Shop Mari Arnell 6 Juni 2011 Handledare: Johan Åberg

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utvärdering av Gideros Mobile av LIU-IDA/LITH-EX-G--14/080--SE 2014-09-30 Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden Linköpings universitet

Läs mer

How to cook a caddie - Att utveckla ett designmönster för en deltagande manual

How to cook a caddie - Att utveckla ett designmönster för en deltagande manual LiU-ITN-TEK-G--11/052--SE How to cook a caddie - Att utveckla ett designmönster för en deltagande manual Anna Jonsson 2011-06-09 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Krishantering vid brand i fastigheter

Krishantering vid brand i fastigheter LiU-ITN-TEK-G--11/026--SE Krishantering vid brand i fastigheter Eric Wahlström 2011-06-08 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Studenterna och biblioteket

Studenterna och biblioteket Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 Studenterna och biblioteket Sara von Ungern-Sternberg Åbo Akademi Åbo, Finland Föredrag presenterat vid Informationskompetens

Läs mer

Analys och effektivisering av informationsflödet hos Baltic Sea Gateway

Analys och effektivisering av informationsflödet hos Baltic Sea Gateway LiU-ITN-TEK-A-15/062--SE Analys och effektivisering av informationsflödet hos Baltic Sea Gateway Emil Öbrink 2015-10-30 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden

Läs mer

Bostadsköpares val och värderingar

Bostadsköpares val och värderingar LiU-ITN-TEK-G--15/119-SE Bostadsköpares val och värderingar Jesper Frick Aweys Mohamed Osman 2015-12-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Kupera och sortera med Syncup

Kupera och sortera med Syncup LiU-ITN-TEK-A--08/036--SE Kupera och sortera med Syncup Linda Bosrup Maria Hofstedt 2008-03-14 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Den Neo-Aristoteliska dygdetiken och den rätta handlingen

Den Neo-Aristoteliska dygdetiken och den rätta handlingen LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för Kultur och kommunikation (IKK) Avdelningen för filosofi Kandidatuppsats i Praktisk filosofi Den Neo-Aristoteliska dygdetiken och den rätta handlingen William Bülow

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar

Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar En studie av mediala kvinnor Malin Wahlqvist Magisteruppsats från programmet

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar

Läs mer

Bland lagar, journalmallar och medicinska termer:

Bland lagar, journalmallar och medicinska termer: Institutionen för klinisk och experimentell medicin Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp Vårterminen 2012 ISRN LIU-IKE/BSLP-G--12/005--SE Bland lagar, journalmallar och medicinska termer: En studie av barnlogopeders

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

System för kunskapstest inom elinstallationsföretag

System för kunskapstest inom elinstallationsföretag Rapport LITH-ITN-YH-PR--07/014--SE System för kunskapstest inom elinstallationsföretag Edward Kåkneryd Tobias Nielsen 2007-06-07 Department of Science and Technology Linköpings universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

EXAMENSARBETE MAI ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID. för studenter antagna ht 2007 eller senare

EXAMENSARBETE MAI ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID. för studenter antagna ht 2007 eller senare LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE INOM TEKNISKA HÖGSKOLAN VID MAI för studenter antagna ht 2007 eller senare Innehåll 1 Allmänt 4 2 Kontaktpersoner

Läs mer

Användning av markutrustning på flygplatser

Användning av markutrustning på flygplatser LiU-ITN-TEK-G--15/047--SE Användning av markutrustning på flygplatser Anna Aldén Stina Odebo 2015-06-08 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet.

Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet. Ett förslag till arbetsmöbel för användning i det offentliga rummet. -examensarbete i samarbete med Nola Industrier AB Matilda Lindblom möbeldesign Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design Stockholm

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal

Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal Kundanalys i turismmarknadsföring - En studie av Göta kanal Av Jenny Forsberg och Anna Nilsson The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the

Läs mer

Inredning av mindre bostäder på vind

Inredning av mindre bostäder på vind LiU-ITN-TEK-G--15/060--SE Inredning av mindre bostäder på vind Fredric Tengdelius 2015-06-03 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Säkerhet på byggarbetsplatsen LiU-ITN-TEK-G--15/023--SE Säkerhet på byggarbetsplatsen Emma Björklund Carolina Silfverhjelm 2015-05-19 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Lagereffektivissering, Almroths

Lagereffektivissering, Almroths LiU-ITN-TEK-G--15/099--SE Lagereffektivissering, Almroths Jim Bergkvist Skoglund Daniel Svensson 2015-10-15 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing]. Ström- och Effektmätning Björnstedt, Johan Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Läs mer

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Dnr. LNU 2014/82-1.1 Policydokument Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Universitetsbiblioteket 2014-02-11 Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet.

Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet. LiU-ITN-TEK-A--08/035--SE Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet. Eva Bartosiewicz Ulrica Hansson 2008-03-14 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Om parodiundantaget i svensk rätt

Om parodiundantaget i svensk rätt Om parodiundantaget i svensk rätt IMK: Upphovsrättsliga inskränkningar och originalitetskravet Seminarium om upphovsrätt den 8 oktober 2014 Erik Ficks Upphovsrättsligainskränkningari EU ochi Sverige Infosoc-direktivet(2001/29/EG)

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation

Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation LiU-ITN-TEK-G-14/060--SE Mjölkförpackningar i Sverige: Lokala konsumenters påverkan på den visuella kommunikation Lisa Göransson Elin Wiklund 2014-06-02 Department of Science and Technology Linköping University

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Legal aspects on computer security

Legal aspects on computer security Legal aspects on computer security - Criminal law - Intellectual property rights: patents and trade secrets - Personal integrity regulations BrB 4 kap 9 c Den som olovligen bereder sig tillgång till en

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60432-2 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2000-03-31 2 1 (1+12) SEK TK 34 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Glödlampor Säkerhet Del

Läs mer

Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland

Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland LiU-ITN-TEK-G--15/083--SE Problem och förbättringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen hos Region Östergötland Johanna Alm My Plantin Vantell 2015-06-12 Department of Science and Technology

Läs mer

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 38 200 TS 2014

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 38 200 TS 2014 VARUMÄRKESKORT Tertial 2015:1 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 161 800 ORVESTO Konsument/ORVESTO Internet Nettoräckvidd / dag: 139 200 Print Arbetarbladet Räckvidd: 44 000 ORVESTO Konsument 2015:1

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer