Innehåll. Året i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central fråga för framtiden 8 Kundnära service och positiv samverkan 10 Allt fler får tillgång till fiber 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflöde 20 Redovisningsprinciper 21 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 27 Styrelse 28 Året i korthet I september invigdes det nya kraftvärmeverket Energiknuten och började producera och leverera både el och fjärrvärme. Årets händelse I maj flyttade personalen in i det renoverade och moderniserade huvudkontoret i Elverket från Den nybyggda och mycket kompakta mottagningsstationen för el slutbesiktigades i november. Den fiberoptiska kabel som drogs till Ven i juli ger öborna möjlighet till snabb och effektiv kommunikation. 2 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

3 invigningen av Energiknuten

4 Ökad samverkan till År 2012 har präglats av samverkan med andra aktörer för att nå helhetslösningar som kommer till nytta för invånarna i både Landskrona och regionen. Årets nyhet var kraftvärmeverket Energiknuten. Därtill har vi invigt en ny mottagningsstation för el och färdigställt ett helrenoverat och moderniserat huvudkontor. På Landskrona Energi har vi enbart goda erfarenheter av samverkan med andra. Redan 2005 inledde vi ett samarbete med Öresundskraft om en ledning för fjärrvärme mellan Helsingborg och Landskrona. Den investeringen är redan betald och samverkansfördelarna är uppenbara, både när det gäller lägre kostnader och effektiv värmedistribution. Landskrona Energi vill medverka till helhetslösningar, både i Landskrona och i regionen. Vi tittar nu på framtida möjligheter. Konkret betyder det bland annat att vi utreder möjligheten att koppla samman vårt och Helsingborgs fjärrvärmenät med Lunds Energikoncernens. Detta via en ledning till det nya, bioeldade kraftvärmeverk Lunds Energikoncernen nu uppför i Örtofta. Verket där tas i drift i mars De nya forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS förväntas generera betydande kvantiteter restvärme. Denna kan Lunds Energikoncernen få svårt att hantera i det egna nätet. Men i ett större gemensamt nät skulle den här restvärmen kunna vara till stor nytta. Styrelsen i Landskrona Energi har ställt sig bakom den här lösningen. Eftersom det handlar om en strategisk fråga är det kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan. Detta sker under första kvartalet Bredband till Ven Ett annat exempel på den här typen av samverkan är den fiberkabel som i juli anslöt Ven till stadsnätet i Landskrona. Projektet genomfördes under två år i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Landskrona stad. Resultatet är att cirka 400 hushåll nu får möjlighet att ansluta sig till ett öppet, fiberbaserat nät med Internet, telefoni och TV till mycket konkurrenskraftiga priser. Projektet är en del av den bredbandsstrategi som Region Skåne beslutat om och Landskrona Energi tar sin del av ansvaret för. Målsättningen är att minst 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband med minst 100 megabit per sekund (Mbit/s) senast LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

5 nytta för våra invånare Energiknuten årets händelse Årets stora händelse var förstås invigningen av det nya kraftvärmeverket Energiknuten den 21 september. Energiknuten levererar 7 megawatt (MW) el och 25 MW fjärrvärme. Det motsvarar behovet av hushållsel till villor och behovet av värme till villor per år. Det nya verket innebär också en rejäl miljösatsning. Tack vare den rökgaskondensering som är installerad i Energiknuten kan vi tillvarata energin i rökgasflödet och överföra den till fjärrvärmenätet. Den energin hade annars inte kommit till nytta. Därmed har vi minskat utsläppen av koldioxid till luft med ton på ett år enbart genom rökgaskondenseringen. Kraftigt minskade kostnader Investeringarna i Energiknuten har gett god utdelning. Nu producerar vi samtidigt både fjärrvärme från pannan och el via turbinen. Det har skapat ökat intresse bland medarbetarna och höjt engagemanget i organisationen. Sammantaget har anläggningen blivit väl så bra som vi hade tänkt oss. Energiknuten planerades med målet att reducera kostnaderna för bränslet. Detta gör investeringen på cirka 620 miljoner kronor värd sitt pris. Det handlar om kraftigt minskade inköps- och produktionskostnader i kombination med tydliga miljöförbättringar. Vi kan minska priset för bränsleinköp till mindre än hälften jämfört med fossila bränslen. Överklagar i central fråga I oktober 2011 beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätföretagens intäktsramar för perioden De flesta av Sveriges elnätföretag fick då besked om lägre intäktsramar än de begärt. Resultatet blev att 96 av 171 elnätföretag valde att överklaga Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Landskrona Energi är ett av de företagen. Orsaken är att frågan om intäktsramarna kan få avgörande betydelse för vår möjlighet att genomföra framtida investeringar till gagn för invånarna, företagen och de offentliga verksamheterna i Landskrona. Kompakt elmottagning Vår nya mottagningsstation för el slutbesiktigades i november. Den stod klar redan i somras och driftsattes efterhand för att inte störa elleveranserna till slutkunderna. Mottagningsstationen tar emot 450 gigawattimmar (GWh) per år som går vidare till våra nätstationer och därifrån ut till företag och hushåll i tätorten. Den nya stationen är en mycket kompakt anläggning, som mer påminner om en produktionsmiljö än om en industrimiljö. Till den gamla anläggningen kunde vi inte längre få reservdelar. Tack vare den nya mottagningsstationen kan vi nu fullt ut leva upp till säkerhetskraven vid underhållsarbete. Satsning på Elverket När kommunfullmäktige i Landskrona beslutade att de som arbetade i bolagen för el, fjärrvärme och stadsnät också skulle tillhöra ett och samma bolag var medarbetarna spridda över staden. En del satt i stadshuset, några på Elverket på Gasverksgatan 2 och vissa i kraftvärmeverket. Landskrona Energis styrelse kom 2010 fram till att det fanns tre alternativ till placering av medarbetarna. Antingen kunde man bygga till en våning ytterligare på Energiknuten, renovera och modernisera kontoret på Gasverksgatan eller skaffa en helt ny kontorslokal i staden. Styrelsen jämförde kostnaden för en extra våning på Energiknuten med att renovera på Gasverksgatan. Kostnaden för renovering bedömdes bli något högre, men skillnaden var så liten att styrelsen beslutade att välja den lösningen. Alternativet skulle inneburit att lokalerna på Gasverksgatan fått stå tomma. Serverhallen här hade fått flyttas. På Gasverksgatan har vi dessutom fördelen med direkt tillgång till servicelokaler, garage och förråd. Möjlighet till möten Renoveringen av byggnaden som uppfördes 1908 hade ledorden transparens och möten i vardagen. Renoveringen innebar att allt invändigt först blåstes ut. Därefter byggdes kontorsutrymmen längs ytterväggarna och allmänna utrymmen inklusive konferensrum i mittpartiet. Här finns gemensam matsal för alla som arbetar i kvarteret. I maj flyttade personalen in. Huset fungerar väldigt väl utifrån de intentioner vi och arkitekten hade och huset förverkligar den ursprungliga skiss som togs fram. Vi har uppnått ett bra inomhusklimat även när det är varmt på sommaren. Här finns möjlighet för möten, både formella och informella, planerade och spontana. När det gäller färger har vi valt en ganska stram linje i vitt och svart. Naturmaterialen dominerar. Till exempel är golvet ett väldigt tåligt och hårdvaxat furugolv, av samma typ som i Wasamuseet. Väggarna har fått akustikputs för att dämpa efterklangsljud. Lokalerna ger alltså ingen ekoeffekt. Detta tillåter lite frihetstankar och har blivit väldigt bra. Vi är väldigt stolta över att ha en sådan god kontorsmiljö. Det blir en idealisk plattform för våra framtida satsningar för invånarna i Landskrona och regionen. Kåre Larsson, VD Landskrona Energi LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

6 Kraftpaket för både el och värme Årets energinyhet i Landskrona var invigningen av nya kraftvärmeverket Energiknuten i september. Energiknuten är en investering på cirka 620 miljoner och samtidigt ändå en mycket kostnadseffektiv anläggning. Inte minst tack vare möjligheten att använda olika bränslen. Energiknuten förser Landskronaborna med både värme och el. Den gamla hetvattenscentralen producerade enbart fjärrvärme. I Energiknuten utnyttjar vi nu vattenånga för att även producera el. Mycket förenklat fungerar det på följande sätt. Med upp till 10 ton bränsle per timma och en temperatur på drygt grader i förbränningen hettar vi upp vatten i en 25 meter hög, 15 meter lång och 10 meter bred panna. Vattnet vi leder ut i fjärrvärmenätet har en temperatur på 100 grader och ger totalt 25 MW värme. Det räcker för att värma upp villor under ett år. Den vattenånga som uppstår vid upphettningen av vattnet har en temperatur på cirka 450 grader. Den ångan leder vi vidare till en turbin. Via en växellåda driver turbinen en generator som levererar cirka 50 GWh per år. Det betyder hushållsel för villor under ett år. Väljer bränsle efter pris I den gamla hetvattenscentralen eldade vi enbart med träflis. I Energiknuten handlar det om 85 procent plast, trä och papper (PTP-bränsle) och 15 procent skogsflis. Den plast vi använder här är sådan som annars inte kunnat återvinnas. Landskrona Energi har också möjlighet att elda med 100 procent PTP eller 100 procent flis, alternativt en blandning i olika proportioner. Vi kan även elda pannan med torv. Och det innebär förstås att vi kan gå över till billigare bränsle om priset på någon typ av bränsle går upp kraftigt. Mycket god investering Just nu är det mycket som talar för att priset på träflis kommer att gå upp. Och i många nya kraftvärmeverk väljer man nu pannor som eldas med enbart avfall. Sådana är betydligt dyrare än vår. Men att de anläggningarna väljer annat bränsle än vi är positivt. I och med det minskar risken för att vi ska drabbas av prisökningar. Valet av en flexibel panna som enkelt kan skifta bränsle bedömer vi vara en mycket god investering. Dimension för energisparande En annan central fråga var hur stor pannan i Energiknuten skulle vara. En något större än den vi valde hade varit en möjlighet, men den hade givetvis blivit dyrare. Den vi beslutade oss för är dimensionerad för framtida energisparande. Till bilden hör att många nya byggprojekt hårdsatsar just för att spara energi. Moderna, passiva hus gör nästan inte av med någon värme. Det innebär att efterfrågan långsamt går ner över tid. De riskanalyser vi genomfört pekade mot en något mindre panna. Men möjligheten finns att göra en ny investering om 10 år om behovet skulle uppstå. En ny fjärrvärmeledning från Landskrona till det nya kraftvärmeverk som Lunds Energikoncernen ska ha färdigt i Örtofta 2014 är under planering. Energiknuten är storleksmässigt väl avpassat till den typen av samverkan. Bättre ekonomiska förutsättningar På grund av den stora investeringen på cirka 620 miljoner kronor får vi visserligen större fasta kostnader. Men totalt sett har Landskrona Energi tack vare den nya anläggningen fått bättre ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten framåt. Energiknuten blir en viktig resurs och en offentlig symbol för Landskrona Energi, staden och regionen. Anläggningen gör det dessutom möjligt att nå de miljöförbättringar vi eftersträvar när det gäller att reducera eller få bort beroendet av fossila bränslen för vårt fjärrvärmenät. 6 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

7 Krafttag för klimat och miljö Under året har Landskrona fått ett nytt landmärke. Det är Energiknutens röda skorsten, skapad av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd. Den cirka 50 meter höga och drygt 25 ton tunga pjäsen har fått namnet Non CO 2. Det innebär att vi så gott som helt sätter stopp för fossila bränslen i form av olja och naturgas. Ur miljösynpunkt är den så kallade rökgaskondenseringen den allra viktigaste poängen med det nya kraftvärmeverket. Principen bakom är ganska enkel. Efter att rökgaserna från förbränningen av PTP-bränslet renats med bland annat aktivt kol ock kalk går rökgaserna vidare till en värmeväxlare ton mindre koldioxid Den energieffekt på 4 MW som vi återvinner här överför vi till det nerkylda returvatten som kommer in till Energiknuten från fjärrvärmenätet. Temperaturen på rökgaserna är 140 grader när de leds in i rökgaskondenseringen och 40 grader när de lämnar denna. Mellanskillnaden värmen som vi tack vare den här tekniken tar tillvara här skulle annars inte kommit till nytta. Totalt hade vi i november 2012 reducerat koldioxidutsläppen till 40 kilo per MWh jämfört med 90 kilo Det innebär en minskning med ton CO 2 på ett år. Slår knut på fossila behovet Värmeleveransen från fossila bränslen kommer att gå ner från 36 GWh till 2,2. Det innebär att vi nästan gjort av med hela det fossila behovet därav knuten på skorstenen. Kol har Landskrona Energi aldrig använt, tidigare handlade det om cirka 90 procent naturgas och 10 procent olja. Den värmeleverans vi tidigare fick från restvärmen i fjärrvärmesystemet kommer att minska radikalt. Och värmeleveransen från Öresundskraft har gått ner från 135 GWh per år till knappt 13. Rena miljövinsten Den svenska fjärrvärmen i sig är dessutom rena miljövinsten. Enbart i Skåne minskade utsläppen av CO 2 mellan 1994 och 2003 med hela ton tack vare fjärrvärmen. Det är ungefär lika mycket som utsläppen från personbilar. Omställningen under senare år till bland annat förnybara bränslen, kraftvärme och återvinning av restvärme betyder också mycket för fjärrvärmens miljöprestanda. Tack vare den omställningen har Sveriges totala utsläpp av CO 2 minskat med 20 procent under de senaste 20 åren. Bara mellan 2010 och 2011 minskade klimatpåverkan från fjärrvärmen i Sverige med 16 procent. Både ekologi och ekonomi Enbart rökgaskondenseringen minskar utsläppen av CO 2 till luft med ton per år. Det motsvarar förbränningen av 565 ton kol. Detta är inkluderat i den större siffran ovan. Om den mängden koldioxid skulle neutraliseras motsvarar det en kostnad på kronor per år. Detta är den vikigaste poängen med det nya kraftvärmeverket. Men det handlar inte enbart om ekologi, utan även om ekonomi. Tidigare var Landskrona Energi beroende av andra för att få värme, som restvärmeleveranser från Helsingborg. Även bränslet vi numera använder spelar stor roll för ekonomin i dess helhet. MW 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 Naturgas Öresundskraft AB Fastbränsle skogsflis, returträflis Rökgaskondensering Kraftvärmeverket plast, trä, papper Biogas Restvärme feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 Regleringen central fråga för framtiden Årets mest avgörande fråga för Landskrona Elnät rörde den förhandsreglering som ska bestämma våra intäkter fyra år framåt. Viktigt för året var också slutbesiktningen av vår nya mottagningsstation för el. I juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen. Ändringarna innebär att elnätstarifferna från 2012 bestäms i förväg i stället för i efterhand som tidigare. Det betyder att elnätsföretagens intäkter från och med 2012 ska fastställas på förhand av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei är myndigheten som har tillsyn över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Det innebär bland annat att Ei ska granska rimligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. I oktober 2011 beslutade Ei om elnätsföretagens intäktsramar för perioden De flesta av Sveriges elnätsföretag fick då besked om lägre intäktsramar än de begärt. Resultatet blev att 96 av 171 elnätsföretag beslutade att överklaga Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Landskrona Energi är ett av de företagen. Överklagandet gäller alltså de aktuella nivåerna och hur Energimarknadsinspektionen har räknat, inte själva modellen med förhandsreglering som sådan. Vår nya knutpunkt I november var det dags för slutbesiktning av Östra mottagningsstationen. Det är den i särklass viktigaste punkten i Landskronas elnät. Om den slås ut slocknar hela staden. Enkelt uttryckt är mottagningsstationen vår knutpunkt mot omvärlden. Den tar emot el från regionnätet i spänning 130 kilovolt (kv). Elen kommer in via E.ON:s ledningar från Barsebäck och Mörarp. Här sker en fördelning så att elen distribueras till Landskrona Energis nät. Ut från stationen går både 130 kv och 10 kv kabelledningar. El på 130 kv går till de andra fördelningsstationerna och 10 kv går till kunderna. Det handlar då om stora kunder, som industrier och andra företag. En del 10 kv går till nätstationerna. Där transformeras elen och går ut till hushållen i form av 400 volt trefas som i hemmen blir 230 volt tvåfas. Den här elen går till alla lågspänningskunder hushåll, affärer, bostadsrättsföreningar och fastigheter. Kompakt och modern Det viktigaste skälet till nybyggnationen har med teknik att göra. Vi räknar med en livslängd på år för den här typen av utrustning. Den gamla mottagningsstationen var från 1960-talet och krävde omfattande underhåll. Det rörde 8 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

9 sig om en mycket utrymmeskrävande anläggning, där allt med spänningen 130 kv fanns utomhus. Detta luftisolerade utomhusställverk tog stor plats, cirka kvadratmeter. Tekniken har sedan detta byggdes tagit ett jättekliv allt är nu under ett tak. Den nya anläggningen är också mycket kompaktare än den gamla. Det rör sig om ett gasisolerat ställverk (GIS) som ryms i en byggnad på bara cirka 235 kvadrat. Anläggningen associerar dessutom mer till högteknologisk produktion än traditionell industriverksamhet. Östra mottagningsstationen är också avsevärt säkrare än den gamla. Det innebär att det är betydligt mer komplicerat att göra intrång i den nya anläggningen. Det betyder också att vi kan utföra underhållsarbete under säkrare former. Den nya anläggningen är i princip underhållsfri. Utrustningen är helt inkapslad och det medför betydligt högre driftsäkerhet. Sammantaget innebär det att vi nu har en effektivare och mycket säkrare anläggning. Den totala investeringen för Östra mottagningsstationen uppgick till cirka 47 miljoner kronor. Den kostnaden delade Landskrona Energi med E.ON. Kontrollrum i Elverket Mottagningsstationens kontrollrum är inrymd i Elverket. Om inget speciellt har inträffat behöver vi alltså inte ha personal på plats på mottagningsstationen överhuvudtaget. I kontrollrummet har vi övervakning hela vägen från mottagningsstationen ut till de 127 nätstationerna. Totalt handlar det om 648 kilometer ledning främst inom staden som via 3 fördelningsstationer med 2 transformatorer vardera och kabelskåp når cirka kunder. Från kontrollrummet övervakar vi också trådbussarnas elsystem och vi kan även kontrollera och styra gatubelysningen i Landskrona. Under 2012 genomförde vi också några projekt för bättre gatubelysning som nu är avslutade. I centrala Landskrona har vi även byggt några nya anslutningar för kunder. Vi har dessutom anslutit nya Energiknuten till nätet. Här både använder och producerar vårt dotterbolag Landskrona Kraft el. LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 Kundnära service och positiv samverkan Samverkan med andra utmärker Landskrona Energis satsning när det gäller fjärrvärme. Nytt för året är att alla villakunder får ett serviceavtal med sitt abonnemang. Det betyder tätare kontakter med kunderna, som nu får bättre möjlighet att optimera sina anläggningar för fjärrvärme. I Landskrona ingår sedan den 1 januari 2012 regelbundna servicebesök i den fasta avgiften för fjärrvärme för kunder som bor i villa. Totalt handlar det om cirka kunder som nu får den här servicen på köpet. Tidigare kunde villakunder få erbjudande om serviceavtal som tillägg till grundavtalet. Även ett 100-tal större fastigheter har serviceavtal, men de fastighetsägarna måste då köpa till serviceavtalet precis som tidigare. Servicebesöket äger rum vartannat år. Landskrona Energi har tre servicetekniker som då åker ut och säkerställer kundernas anläggningar. Styrkan är nu komplett och består av en styr- och reglertekniker, en elektriker och en rörläggare. Positiv respons I besöket ingår bland annat genomgång av reglerutrustning, kontroll av säkerhetsventiler, funktionskontroll av värmekrets och kontroll av inställningar. Kunden får också energirådgivning och serviceteknikern upprättar dessutom ett protokoll med eventuella åtgärdsförslag. Serviceteknikerna upptäcker direkt när de kommer till en kund som inte haft serviceavtal tidigare. Hittills i år har serviceteknikerna varit ute och gjort service hos cirka 600 kunder. Det har handlat om mätarbyte, service och akuta insatser. Och man har fått mycket positiv respons kunderna blir väldigt glada när teknikerna dyker upp. Justerar för optimal funktion Varmvattnet är det många kunder som vill diskutera och då handlar det om att det inte är tillräckligt varmt. Men temperaturen kan kunderna själva reglera. Det flera har synpunkter på är att man fått en plötslig ökning i förbrukningen. Ofta tror då kunden att det är fel på mätaren. Men i de allra flesta fall visar mätaren rätt. Oftast beror ökningen på att kunden helt enkelt har vädrat lite för flitigt. Servicen innebär att man justerar in anläggningen så att den fungerar optimalt utifrån den värme kunden vill ha. 80 procent nöjda För Landskrona Energi är fördelen med besöken att vi nu har bättre kontroll på anläggningarna ute hos kunderna. Framför allt handlar det då om temperaturen på det kallvatten som går i retur från kundens anläggning. Det viktiga är att det inte ska vara för varmt. Så länge temperaturen på vattnet är under 50 grader är det godkänt. Att vi nu har bättre kontroll på detta betyder lägre energiförluster. Och det innebär i sin tur lägre kostnader. Av de villakunder vi besökt under 2012 är 80 procent nöjda. Under kommer serviceteknikerna att besöka samtliga villahushåll för service och vi kommer att fortsätta arbeta för högre kundnöjdhet. Storsatsning på samverkan En storsatsning är dessutom nu under utredning när det gäller samverkan på fjärrvärmeområdet. Redan för 7 år sedan kopplade vi samman vårt fjärrvärmenät med nätet i Helsingborg. Genom denna samverkan har vi uppnått stora fördelar. Och då inte minst genom att vi på ett effektivt sätt kunnat ta tillvara restvärmen från Kemira och Elektrokoppar i Helsingborg och Boliden Bergsöe och ScanDust i Landskrona. Den typen av samverkan bidrar till tillväxt i regionen och medför ökad kundnytta. Den minskar också kostnaderna för att producera värme och gör det möjligt att samordna våra resurser när behovet av energi är särskilt stort. Samverkan bidrar också till att utveckla det hållbara samhället, samtidigt som vi kan öka energiproduktionen. Därför utreder vi nu möjligheten att bygga vidare på det konceptet och koppla samman vårt gemensamma nät med det kraftvärmeverk som Lunds Energikoncernen uppför i Örtofta mellan Lund och Eslöv. Slutligen är det kommunfullmäktige i Landskrona och Helsingborg som ska ta ställning i frågan i början av LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

11 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 Allt fler får tillgång till fiber Landskrona tillhör den absoluta Sverigetoppen när det handlar om fibernät. I tätorten har 90 procent möjlighet att få en uppkoppling med hastigheten 100 megabit per sekund (Mbit/s) eller mer. Under året har bland annat Ven anslutits till det öppna stadsnätet med hjälp av en sjökabel som blev färdig i juni. Landskrona Stadsnät är ett öppet nät och med det menar vi att det råder fri konkurrens i nätet och vi har en öppen prislista där alla behandlas lika. Det är en stor fördel för kunden som enbart köper själva anslutningen från Landskrona Energi. Sedan väljer kunden fritt bland ett antal leverantörer av bredband, IP-telefoni, TV och andra tjänster. Och den som blir missnöjd med någon leverantör kan enkelt byta. Nätet fungerar också som ett öppet datanät och ett öppet fibernät där företag och operatörer kan hyra förbindelser och leverera egna tjänster till slutkunder. Vi tillhandahåller också plats i våra serverutrymmen och företag som önskar det kan ha hela utrustningen här. Vi ansvarar då för att den får säker strömförsörjning och att den kyls och övervakas. En strategi för bredband i Landskrona Regeringen har via Näringsdepartementet tagit fram en så kallad bredbandsstrategi för Sverige. Den innebär bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag senast 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Orsaken till att man prioriterar denna fråga är att man ser en utveckling mot ett samhälle där digitala tjänster och tekniker blir allt vanligare och allt mer betydelsefulla. Vi läser tidningar, ser på film, deltar i sociala medier, sprider bild och text och söker information på nätet mycket mer aktivt än för bara några år sedan. En ny generation växer upp med Internet som en naturlig del av vardagen och den generationen ställer allt högre krav på hastighet och bandbredd. Men detta är bara en av drivkrafterna. Mycket viktigare på lång sikt är troligen att samhällsservicen kan utvecklas och göras tillgänglig för befolkningen på ett bättre sätt. En åldrande befolkning kan ges möjligheter till en mer bekväm tillvaro och bättre vård i hemmet. Detta minskar på sikt även kostnaderna för samhället. Ett väl fungerande och snabbt bredband ger ett mer hållbart samhälle ur miljö- och klimatsynpunkt och dessutom till lägre kostnader för medborgarna. Hög överföringskapacitet är avgörande för utveckling av näringsliv, för flexibilitet på arbetsmarknaden och för utbildning och integration. Gemensamma satsningar för fiberutbyggnad För att uppfylla bredbandsstrategin krävs satsningar för att nå villakunder och boende utanför tätorten. Med hjälp av stöd från Länsstyrelsen lades en fiberkabel till Ven ut under sommaren Den placerades direkt på havsbotten och tack vare havsvattnets rörelser blir den med tiden täckt av bottensedimentet. 12 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

13 Ett annat mycket viktigt exempel på gemensamma satsningar är det avtal som tecknats mellan Landskrona Energi och SkåNet med syfte att påskynda fiberutbyggnaden i Skåne och därmed öka antalet kunder i nätet. Tillgång till riktigt bredband SkåNet ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Avtalet sträcker sig över 3 år. Det kommer bland annat att innebära att kommuninvånarna får möjlighet att påverka vilka områden som ska prioriteras för fiberutbyggnad. Man kommer att kunna anmäla sig som ambassadör och blir på så sätt spindeln i nätet och sammanhållande för sitt område. Framför allt innebär det att Region Skåne står bakom Landskronas målsättning med att överträffa regeringens bredbandsstrategi. Det är också ett sätt att engagera de eldsjälar som finns inom kommunen. Öppet stadsnät i full konkurrens Landskrona Stadsnät ägs och drivs av Landskrona Energi. Verksamheten finansieras genom att sälja kapacitet i fibernätet till företag och operatörer. Dessa kan sedan tillhandahålla olika tjänster som slutkunder kan använda som bredband, TV, telefoni eller datalagring. Exempel på slutkunder är privatpersoner, kommunal verksamhet, skolor, företag, organisationer och föreningar. Öppenheten i nätet garanteras genom att alla kunder behandlas lika, oavsett hur stora eller små de är. Konkret innebär det att en liten lokal leverantör kan konkurrera med en stor nationell eftersom de får samma pris från oss. Under 2013 kommer vi att ta in intresseanmälningar från de boende där och ansöka om nya bidrag för att kunna erbjuda anslutning av hushållen till en rimlig kostnad. Ett annat område som Länsstyrelsen beslutat om bidrag för att fiberansluta är Munkebäck strax utanför Asmundtorp. I en första omgång ansluts cirka 30 tomter och där får vi också möjlighet att erbjuda ytterligare cirka 90 hushåll anslutning. Ett konkurrenskraftigt alternativ Samtidigt innebär det att vi fungerar på en konkurrensutsatt marknad med stora aktörer. Vi måste därför hela tiden ha en marknadsmässig syn på de affärer vi vill göra. Upplägget fungerar på så sätt att Landskrona Stadsnät tar ut en engångskostnad för att gräva och dra fram rör och fiber till en fastighet. Tjänsteleverantören får sedan betala en månadsavgift beroende på behov. Slutkunden betalar i sin tur en månadsavgift till tjänsteleverantören. Det innebär att den tunga investeringen kan tas på ett planerat sätt i början och att full konkurrens sedan får råda på den del som berör slutkunden. Det håller nere priserna och gör att vi uppfattas som ett konkurrenskraftigt alternativ till större låsta nät. LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Landskrona Energi AB avger härmed årsredovisningen för verksamheten under Allmänt om verksamheten Landskrona Energi AB bildades 2010 och är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad. Landskrona Kraft AB ( ) är sedan den 24 augusti 2011 ett helägt dotterbolag till Landskrona Energi AB. Landskrona Energi AB drivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten samt de principer som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Landskrona Energi AB har tre verksamheter, fjärrvärmenät, elnät samt stadsnät som tidigare bedrivits i förvaltningsform. Landskrona Energi AB förser en stor del av stadsbebyggelsen i Landskrona med fjärrvärme. Bolaget äger ett lokalt värmenät i Häljarp och i Asmundtorp. Elnät ansvarar för eldistributionen och mätning av den individuella elförbrukningen. På uppdrag av Landskrona stad ansvarar bolaget för driften av gatubelysningen inom hela kommunen, trådbusslinjen inom tätorten samt automatisk mätning av kundernas elförbrukning som sedan skickas till elhandelsföretagen. Stadsnätet i Landskrona är ett heltäckande IT-nät för högef fektiva fasta bredbandsanslutningar. Även de mindre orterna och landsbygden i kommunen har goda möjligheter till bredbandsanslutning genom ADSL eller radiobaserad kommunikation. Nätet är öppet för konkurrens mellan olika tjänste leverantörer. Landskrona Kraft AB driver kraftvärmeverket i Landskrona. Anläggningen övertogs efter färdigställande den 17 oktober Kraftvärmeverket bidrar till ökad leveranstrygghet, minskad klimatpåverkan och större flexibilitet till lägsta pris. Det nya kraftvärmeverket ska producera både el och värme med bränslemixen papper, trä, plast och skogsbränsle. Koncernstyrning Landskrona kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och suppleanter till både moderbolaget och dotterbolagets styrelser. Styrelserna väljs normalt för samma tidsperiod som de allmänna valen gäller. Ägardirektivet som finns i verksamheten reglerar ägarfrågor som skall föras till ägaren för godkännande eller information. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säker ställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Vid styrelsemöten delges styrelsen alltid rapporter om koncernens och bolagens verksamhets- och finansiella utveckling. Verksamhetsidé Vi tar ansvar för att leverera hållbara och säkra energi- och kommunikationslösningar inom Landskrona stad. Genom ett flexibelt och utvecklande arbetssätt skapar våra medarbetare en attraktiv arbetsplats och bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Ekonomi Finans Sista kvartalet 2011 visade en negativ BNP-tillväxt jämfört med kvartalet innan och 2012 startade i ett läge som präglades av stor osäkerhet både vad gäller situationen i omvärlden och den svenska ekonomins utveckling. Tillväxten mattades av framåt sommaren och under hösten pekade alltfler indikatorer på dystra framtidsutsikter och arbetsmarknaden utvecklades negativt med stigande varsel och arbetslöshet. Riksbanken sänkte reporäntan vid flera tillfällen under året och som avslutning på 2012 sänktes reporäntan till 1.0%. För Landskrona Energikoncernen uppgår årets räntekostnader till 32.5 (23.0) Mkr. Borgensavgiften till Landskrona stad som lämnar kommunal borgen för samtliga krediter uppgår till 3.4 (1.3) Mkr. Den ökade borgensavgiften beror på den ökade upplåningen under 2012 till följd av planerade investeringsprojekt i koncernen. Lånevolymen per bokslutsdagen uppgår till (816.7) Mkr inklusive ägarlånet från Landskrona stad på Mkr. Den genomsnittliga räntan för låneportföljen vid årsskiftet uppgick momentant till 2.75 (3.3)%. Riskhanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagens finanspolicy. Räntebindningen är delvis frikopplad från de enskilda lånen och hanteras med hjälp av finansiella derivatinstrument, ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår volymen i utestående ränteswapavtal till 440 Mkr. Resultat Landskrona Energi AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 7.2 (6.8) Mkr vilket motsvarar resultatet i koncernen. Omsättningen för moderbolaget uppgår till (270) Mkr och för koncernen (262,5) Mkr. Likviditet och soliditet Moderbolaget Disponibla likvida medel var vid årets slut Mkr 5.3 (1.2). Eget kapital uppgår till Mkr (198.6), vilket utgör 15.4% (17.5%) av balansomslutningen och soliditeten är 16.1% (17.9%). Personal Medelantalet anställda i Landskrona Energi AB för året är 76 (68). För detaljerade uppgifter avseende anställda och utbetalda löner hänvisas till not 2 i efterföljande redovisning. Antalet sjukdagar per anställd var knappt fem kalenderdagar vilket motsvarar 1,7% (1,8%) sjukfrånvaro totalt i koncernen. Under året har vi genomfört en medarbetarundersökning som visar på hög trivsel och att medarbetarna känner god motivation i sitt arbete. Medarbetarenkäten visade även behovet av att förbättra medarbetarsamtalen så att de känns meningsfulla och leder till såväl personlig utveckling som utveckling för 14 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

15 verksamheten. Projektarbete för att komma tillrätta med detta har startats och kommer att pågå under Pensionsavgångarna under beräknas till cirka 8 avgångar mellan år. Investeringar Koncernen investerade under året för sammanlagt Mkr (402.2), därav moderbolagets investeringar på Mkr 68.3 (44.2). Det största enskilda investeringsprojektet under året var det nya kraftvärmeverket, Energiknuten. Koncernens nyckeltal Omsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Medelantalet anställda Soliditet % Omräknat till antal heltidsarbetande Moderbolagets nyckeltal Omsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Medelantalet anställda Soliditet % Omräknat till antal heltidsarbetande Miljö och säkerhet Koncernen Landskrona Energi koncernens verksamhet bedrivs i enlighet med befintliga regler för säkerhet, hälsa och miljö och i samklang med gällande lagstiftning. Projektarbete pågår inför genomförandet av certifiering enligt ISO och OHSAS i syfte att skapa ett integrerat miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Utvinning och produktion av bränsle och värmeenergi sker tillsammans med våra leverantörer på ett sätt som inte väsentligt reducerar möjligheten till ett miljömässigt samhälle. Fjärrvärmens miljövärdering redovisas från tre olika perspektiv; resurseffektivitet, klimatpåverkan och fossila bränslen. I nedanstående tabell framgår dessa miljövärden för koncernen. Miljövärde Resurseffektivitet Klimatpåverkan CO 2 ekv/kwh Fossila bränslen % Resurseffektiviteten anger hur effektivt energin används, och mäts som tillförd primärenergi / såld energi. 2 Klimatpåverkan anger utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till såld energi och mäts i gram CO 2 ekv/kwh 3 Fossila bränslen mäts i % andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till bränsleenergin. Moderbolaget Fjärrvärme Leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet har varit tillfredsställande under året. Endast 3 mindre läckor har inrapporterats. Diskussioner pågår med Oresund Drydocks angående ekonomiska förutsättningar för förnyelse av det äldre fjärrvärmenätet alternativt övertagande av ledningsnätet inom fastigheten Oresund Drydocks. Elnät För att förbättra säkerheten har revisionsarbete på så kallade NGC-brytare i 10 kv nätstationerna påbörjats under året. Ett nytt kontrollrum har färdigställts i Landskrona Energi:s nya kontorslokaler. Stadsnät Vid utbyggnad av stadsnätet används i första hand befintlig kanalisation för att den externa påverkan ska bli så begränsad som möjligt samt att anslutningsavgifterna skall hållas på attraktiva nivåer för kunderna. Kvaliteten i nätet är hög vilket med en tillgänglighet på över 99,88% beräknat per år och en lokal beredskapsorganisation gör att felsökning oftast kan påbörjas inom en timme efter att fel detekterats. Kraft- och kylkapacitet är säkerställd genom backupsystem som automatiskt startas upp vid eventuella fel i primärsystemet. Väsentliga händelser under året Koncernen Under året har totalt GWh (310.4) värme levererats till Landskrona Energi AB, av denna värmemängd har Landskrona Kraft AB producerat GWh (93.1). Produktionen i det nya kraftvärmeverket, Energiknuten, har under det sista tertialet bidragit med 50 GWh värme och 11.5 GWh el. Kraftvärmeutbyggnaden har under året följt tidplan och budget, samtliga entreprenader är i princip färdigställda och överlämnade till beställaren, kvarstående slut- och efterbesiktningar, kostnadsregleringar för ÄTA-arbeten och slutligt prestandaprov för pannan planeras vara avslutat under våren Vid inledningen av 2012 fastställdes affärsplanen för Affärsplanen syftar bl.a till att kunna användas som stöd i olika ägarfrågor i relation till de ägardirektiv som är gällande för verksamheten. Även koncernens verksamhetsidé och vision bereddes och fastställdes i början av året. Moderbolaget Fjärrvärme Året som helhet visar en ökning av såld värme med 5% jämfört med föregående år. Intäkterna som uppgår till Mkr för såld värme återspeglar värmebehovet för ett normalt kalenderår. Värmeleveranserna från spillvärmeleverantörerna har minskat med 2% till 75.5 GWh. Under året har inga omfattande reparationer varit nödvändiga på distributionsnätet. Anslutning av kraftvärmeverket, Energiknuten, till distributionsnätet utfördes i april utan några större problem, m 3 vatten avtappades och påfylldes vid inkopplingsarbetet som utfördes under påskveckan. Under kommande år justeras fjärrvärmepriset till kund årligen med KPI-index. Utbyggnad av nytt fjärrvärmenät och nya undercentraler för åtta flerbostadsfastigheter i kv. Pilängen har utförts. En period med mycket låga temperaturer föranledde att bränsle kostnaderna för produktion av värme blev högre än föregående år. Produktionen med naturgas som bränsle ökade från 15.9 GWh till 20.7 GWh och produktionen med olja ökade från 0.9 GWh till 4.1 GWh. LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 Elnät Under 2012 har arbetet med utbyte av 130 kv ställverk på Östra mottagningsstationen slutförts. Anläggningen ersätter ett utomhusplacerat luftisolerat ställverk. Bland nyanslutningarna som har utförts under året finns bl.a. det nya kraftvärmeverket Energi knuten, reningsverket och en permanent anslutning till den nya DSV-anläggningen. Under året har totalt 445 GWh el distribuerats inom bolagets koncessionsområde. Verksamheten har under året hanterat olika driftavtal åt Landskrona stad, gatubelysningen som nu har förlängts ytterligare sex år samt drift och underhåll av trådbusslinjen. Revision har utförts på 16 nätstationer under året. Beskedet om beslut av intäktsramarna för perioden av Energimarknadsinspektionen (Ei) har överklagats av bolaget. I ett yttrande från Ei i oktober 2012 meddelades att en del av punkterna i detta beslut ska ändras. För den fortsatta driften är dessa ändringar ändå inte tillräckliga för att skapa de ekonomiska förutsättningar som krävs för att upprätthålla en högkvalitativ drift. Stadsnät Ön Ven har under året anslutits till stadsnätet genom en fiberkabel förlagd på botten av Öresund. Det pågår en kontinuerlig anslutning av gamla och nya områden i kommunen vilket gör att antalet kunder fortsätter att öka. Det råder en fortsatt stor efterfrågan på s.k. svartfiber till operatörer och tjänsteleverantörer och bolaget har fullt i de teknikutrymmen som marknaden erbjuds. Övrigt Kvarteret Stenen elverkshuset på Industrigatan 70 färdigställdes under året. De nya kontorslokalerna var inflyttningsklara i maj Förväntad framtida utveckling Koncernen För år 2013 och framåt beräknas den årliga totala produktionen av värme från Landskrona Kraft öka till 246 GWh värme och 41 GWh såld el. Därtill bedöms den erforderliga spetslasten av fossila bränslen halveras från 20.7 GWh till 10 GWh. Landskrona Kraft AB bereder ansökan till Länsstyrelsen om att medge utökning av tidigare beslut angående avfallsbränsleeffekten om 25 MW och total förbränning av avfallsbränsle om ton/år för Energiknuten. Ändring av tidigare beslut ger en utökning för användning av PTP-bränslet ifrån dagens 75 % inblandning till maximalt 100 % PTP, vilket ger Landskrona Kraft AB en uppsida på bränslekostnaden med ca 10 Mkr/år. När det gäller överföringsledningen mellan Landskrona och Helsingborg bedöms den totala kapaciteten till 74 GWh/ år. Fördelningen mellan export och import ändras radikalt ifrån tidigare år där Helsingborg exporterat 99 % till Landskrona, ny fördelning bör bli 41 % export till Helsingborg och därmed 59 % import till Landskrona. Moderbolaget Fjärrvärme Beslut angående utbyggnad av överföringsledning mellan Landskrona och Örtofta beräknas kunna tas under våren Även ombyggnad av befintligt fjärrvärmenät krävs för anpassning och anslutning till ny överföringsledning inom de centrala delarna av Landskrona. Termis projektet för minskade värmeförluster i nätet är nu upphandlat och levererat till Landskrona Kraft AB, igångkörning planeras till våren. Nytt samarbetsavtal angående minskad förbrukning genom effektiviseringar av befintliga kundanläggningar beräknas ge trovärdighet och ökat kundförtroende inför framtiden. Ökad konkurrens i framtiden i form av värmepumpar innebär att det är viktigt att affärsstrategier och affärsmodeller är tillräckliga för att möta den framtida konkurrensen. Arbetet kommer att fortsätta med produktionsteknik, servicepaket och prismodeller till kund för att bibehålla en attraktiv prisnivå. Elnät Under 2013 planeras den befintliga nätstationen på Sockerbruksvägen att bytas ut som ett led i den kontinuerliga strävan för en hög tillgänglighet i Landskronas elnät. Det finns även planer på eventuellt utbyte av ytterligare tre nätstationer. Reformen med förhandsreglering av elnätstariffer har genom förts. Inrapportering till Energimarknadsinspektionen (Ei) utfördes per I oktober återkom Ei med besked om beslut av intäktsram för perioden Den intäktsram som beslutades av Ei ger verksamheten en besvärande begränsning av möjligheten för fortsatt drift. Tillsammans med knappt 90 andra elnätsverksamheter/ företag har Energimarknadsinspektionens beslut överklagats. Preliminärt faller dom i ärendet under Möjligheten för en separat handläggning av Ei i avsikt att ge bolaget förutsättningar till att få intäktsram i förhållande till kostnadsunderlagen fortgår med juridiskt stöd från branschorganisationen Svensk Energi. Stadsnät Projektet med installation av nya och driftsäkrare switchar med högre kapacitet som påbörjades under 2011 kommer att fortsätta under Kunderna kommer att erbjudas överföringshastigheter med upp till 1 Gbit/s från och med Ett samarbete med Region Skåne inleds under 2013 med målsättning att dels kunna öka samarbetet mellan stadsnät i Skåne och även kunna erbjuda kommuninvånare en marknadsplats med möjlighet att påverka prioriteringar vid utbyggnad av fibernät. Storleken på nätet och antalet kunder påverkar stora marknadsaktörer vilket medför en förväntad tillväxt på det befintliga nätet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande (kr): Ansamlad förlust kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kr, överförs i ny räkning. Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per den 31 december 2012 framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalys med därtill fogade kommentarer. 16 LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

17 Resultaträkning PER DEN 31/12 (Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Not Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningskostnader Not Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Resultat före skatt Årets skattekostnad Not Årets resultat LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

18 Balansräkning PER DEN 31/12 (Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not 7 Tilldelade utsläppsrätter Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 8 Byggnader och mark, markanläggning Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos dotterbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

19 PER DEN 31/12 (Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Not 9 Aktiekapital ( aktier med ett kvotvärde à 1000 SEK) Bundna reserver Fria reserver Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser och ställda panter Inga Inga Inga Inga LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING

20 Kassaflöde PER DEN 31/12 (Belopp i kkr) Koncernen Moderbolaget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Återläggning avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar och andra kortfristiga rörelsefordringar Förändring av leverantörsskulder och andra kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Långfristiga fordringar Långfristiga skulder Emission Upptagna lån Lämnade lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT LANDSKRONA ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer