FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN"

Transkript

1 PROTOKOLL 3/ Tid: kl. 19:30-20:20 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 24 Konstituering av sammanträdet 4 25 Kasavuoren koulukeskus, modernisering av hustekniken och lokalerna; C-och D-korridorerna samt lärarrummen, skissritningar 26 Banplanen för Esbo stadsbana på sträckan Alberga - Köklax/Esbo, Grankulla Det bildningspolitiska programmet Grankulla stads tvåspråkighetsprogram Svar på fullmäktigemotion (upprätthållande av det lokalhistoriska arkivet) 30 Svar på fullmäktigemotion (ett program för att främja låga utsläppsvärden i biltrafiken i huvudstadsregionen) 31 Fullmäktigemotion om att införa uppgifter om kostnader på de fakturor som social- och hälsovårdstjänsterna skickar ut Fullmäktigemotioner 26

2 PROTOKOLL 3/ Närvarande: Rehn-Kivi Veronica ordf. Ala-Reinikka Tapani I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artjoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioja Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr. Backman Heidi bildningsdir. Frånvarande: Sunabacka Ulf-Johan Underskrifter Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund ordförande sekreterare Behandlade ärenden 24-32

3 PROTOKOLL 3/ Protokollet justerat Protokolljusterare Lauri Ant-Wuorinen Nina Colliander-Nyman Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

4 PROTOKOLL 3/ Konstituering av sammanträdet STF 24 STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - väljer två protokolljusterare. Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - valde ledamot Lauri Ant-Wuorinen och ledamot Nina Col lian der-nyman till protokolljusterare.

5 PROTOKOLL 3/ Kasavuoren koulukeskus, modernisering av hustekniken och lokalerna; C-och D-korridorerna samt lärarrummen, skissritningar 799/ /2014 STF 25 Mer information: byggchef Tommi Metsälä, tfn (09) Bakgrund Projektet utgår från en behovsutredning om renovering av C- och D-kor rido rer na samt lärarrummen i Kasavuoren koulukeskus. Behovsutredningen har behandlats av finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran och godkänts av stadsstyrelsen Beredningen av projektet har fortsatt i enlighet med stadens direktiv för ge nom fö ran de av bygginvesteringsprojekt, som fullmäktige godkänt ( 4). På basis av den godkända behovsutredningen har man gjort upp en projektplan och till den anknutna preliminära planer till stöd för in ves te rings bes lu tet. Fullmäktige godkände projektplanen och fasts täll de samtidigt projektets målkostnadskalkyl i projektplaneringsfasen till 3,44 mn euro (moms 0 %). Den fortsatta beredningen av projektet ingår i investeringsprogrammet för åren , som fullmäktige godkände Utanför entreprenadområdet för projektet har man tagit med iståndsättning av elevernas sanitetsutrymmen, förnyande av centralradion och reparation av golvet i festsalen. Dessa åtgärder hör till projektgruppen för underhåll och sanering av byggnader och genomförs för att förbättra byggnadens tek nis ka skick och tidsenlighet. Dessutom har man vid planeringen av projek tet beaktat de åtgärder som digitaliseringen av studentskrivningarna förut sät ter. Beredningens innehåll Skissritningsfasen har resulterat i följande dokument, som delas ut som bi la gor till föredragningslistan: uppdaterad kostnadskalkyl, skissritningar (ARK) uppdaterade , byggbeskrivningar (ARK, VVSA, EL), sche ma över optionsområden för elarbetena samt tidsschema för pro jektet. Enligt ett kostnadsförslag som baserar sig på skissritningarna uppgår projek tets preliminära kostnadsprognos till euro (moms 0 %).

6 PROTOKOLL 3/ Den preliminära kostnadsprognosen fördelar sig i följande poster: Det ursprungliga projektet: Modernisering av hustekniken , moms 0 Modernisering av utrymmena , moms 0 Tillbyggnadsdel , moms 0 Totalt , moms 0 Arbeten utanför entreprenadområdet: Reparation av elevernas sanitetsutrymmen , moms 0 Förnyande av centralradion , moms 0 Reparation av festsalens golv , moms 0 Totalt , moms 0 Den preliminära kostnadsprognosen innehåller en projektreservering på 10 % för de byggnadstekniska arbetena, 10 % för VVSA-arbetena och likaså 10 % för elarbetena. För kostnaderna för de arbeten som faller utanför entreprenadområdet finns en egen anslagsreservering under Investeringar för underhåll och ser vice av byggnader, och de belastar därför inte anslagen för projektet. Kost nads prog no sen för de kostnader enligt skissritningarna som belastar ans la gen för projektet uppgår således till euro (moms 0). Det slutliga anslagsbehovet preciseras under hösten 2015 i och med konkur ren sut sätt nin gen av entreprenaderna. Genomförandet av projektet ingår i investeringsprogrammet för så att budgeten för 2015, som godkändes av fullmäktige , innehåller ett anslag på 1,0 mn euro för fortsatt planering av pro jek tet samt byggstart. Dessutom har en reservering på 1,74 mn eu ro tagits in under ekonomiplaneråret 2016 för slutförande av bygg pro jek tet. Utöver nämnda anslagsreserveringar godkände fullmäktige vid sam manträ det ett belopp på 0,669 mn euro som anslag som över förs för detta projekts del. Således uppgår det totala anslaget för pro jek tet, med beaktande av de reserveringar som blev oanvända 2014 samt re ser ve ringar na i budgeten 2015 och ekonomiplanen 2016, till eu ro. Tillägg till innehållet i projektplanen Skillnaden mellan målkostnadskalkylen i projektplaneringsfasen (3,44 mn eu ro) och kostnadsprognosen enligt skissritningarna (3,882 mn euro) beror på följande delprojekt, som inte ingår i projektplanen, med sina kostnad sef fek ter:

7 PROTOKOLL 3/ Åtgärder som de digitala stu dents kriv ningar 3 000, moms 0 na förutsätter Hiss i nybyggnaden (tillgänglighet) , moms 0 Optionsområde 2 (elarbeten och yt re pa rationer) , moms 0 Ytreparationer med anledning av elarbeten , moms 0 i de administrativa utrymmena Ytreparationer med anledning av elarbeten , moms 0 i övriga wc-utrymmen Flyttbara väggar i utrymme , moms 0 Extra kostnader sammanlagt , moms 0 Det är tekniskt motiverat att genomföra de åtgärder som de digitala students kriv nin gar na förutsätter i samband med saneringsprojektet. Deras inver kan på kostnaderna (3 000 euro) är dessutom så gott som obefintlig. På grund av kraven på tillgänglighet har innehållet i pro jekt pla ne ringsfasens planer efter påpekande från byggnadstillsynsmyndigheten komp lette rats med en hiss i nybyggnadsdelen. Byggnaden ska förses med hiss, om det byggs nya undervisningsrum i 2:a våningen. Kostnadseffekten upps kat tas till euro. I projektplanen har det för elarbetenas del definierats optionsområden (se bi la ga). Planeringen av dem har ingått i planeringsuppdraget, men för genom fö ran det i entreprenadfasen begärs separata priser. De nämnda åtgär der na i fråga om nya eldragningar medför i praktiken också behov av ound vi kli ga byggnadstekniska arbeten, såsom nya undertak och målning av väggar. Att optionsområden lagts till i genomförandet i ent re pre nad fasen är motiverat och förnuftigt med tanke på det tekniska och ekonomiska ge nom fö ran det. Det är också tidsmässigt befogat för att störningar i skolans verksamhet ska kunna minimeras. De här arbetenas andel i skiss ritnings fasens kostnadsprognos uppgår till totalt euro. Reparationen av de administrativa utrymmena har i projektplanen bestått av förnyande av eldragningarna. Under den fortsatta planeringen har det kom mit fram att de nämnda åtgärderna i praktiken också medför behov av ound vi kli ga byggnadstekniska arbeten, såsom nya undertak och målning av väggar. De här arbetenas andel i skissritningsfasens kostnadsprognos upp går till totalt euro. Reparationen av de övriga WC-utrymmena har i projektplanen bestått av för ny an de av eldragningarna. Under den fortsatta planeringen har det kom mit fram att åtgärderna i praktiken också medför behov av oundvikliga bygg nads tek nis ka arbeten, såsom renovering av ytor. De här arbetenas an del i skissritningsfasens kostnadsprognos uppgår till totalt euro. Dessutom har utrymme 233 (grupprum) på användarens begäran, av vikan de från projektplanen, försetts med flyttbara väggar. Med hjälp av dessa kan rummet, som tidigare definierats som ett enda rum, delas upp i tre min dre utrymmen. Tilläggets andel av kostnadsförslaget är euro.

8 PROTOKOLL 3/ Eventuella sparåtgärder Specifikation över eventuella sparåtgärder och deras kostnadseffekter: Optionsområde 2 (elarbeten och yt re pa rationer) , moms 0 Flyttbara väggar i utrymme , moms 0 Spareffekt sammanlagt , moms 0 Åtgärderna inom optionsområdena för elarbeten kan lämnas ogjorda i sam band med projektet i fråga. Då kan kostnadsprognosen minskas med det beräknade beloppet euro. Men de nämnda åtgärderna måste ound vi kli gen genomföras förr eller senare. Om det sker inom ramen för se pa ra ta projekt, blir kostnadseffekten större än i den nu uppgjorda progno sen, och arbetena stör användningen av utrymmena i en längre tid. Också användarnas önskemål om flyttbara väggar i utrymme 233 kan lämnas ouppfyllt. Då blir kostnadsinbesparingen euro. Utrymmet motsva rar då inte nödvändigtvis helt användarens behov. Med tanke på modernisering av fastigheten och det tekniska underhållet är det tekniskt och tidtabellsmässigt samt därmed också ekonomiskt mo ti verat att ta med de nämnda åtgärderna i projektets entreprenadfas. Enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt godkänns skiss rit nin gar na av stadsstyrelsen också när det är fråga om stora projekt. Om emellertid ett projekt väsentligt avviker från målpriset enligt pro jekt planen, de anslag som beviljats projektet eller det innehåll som fullmäktige god känt i projektplaneringsfasen, ska skissritningarna föreläggas full mäk tige för godkännande. Finska undervisningschefen, som representerat användaren i styrgruppen för projektet, har deltagit aktivt i skissplaneringen. Finska nämnden för under vis ning och småbarnsfostran godkände för sin del skissritningarna vid sam mant rä det ( 16). Nämnden lade vikt vid att man vid tidsplanerin gen av renoveringen beaktar de studentskrivningar som ordnas på Ka sa vuo ren koulu under renoveringen. Tillbyggnaden gör det möjligt att öka antalet studerande i gymnasiet från nu va ran de 375 till 400. Elevantalet i Kasavuoren koulu kommer att hålla sig på nuvarande nivå. Även stadsbildskommittén har ombetts att avge utlåtande om skiss rit ningar na (bakgrundsmaterial). På basis av kommitténs första utlåtande har planerna preciserats och de saker som kommittén lyft fram har beaktats. Kommittén har dessutom vid sitt möte föreslagit att den korridor som fungerar som förbindelseled gärna bör göras lägre och lättare t.ex. genom användning av glas. I övrigt förordas planerna såsom de lagts fram. Även handikapprådets utlåtande, som inlämnats , delas ut som bak grunds ma te rial.

9 PROTOKOLL 3/ Under diskussionen i stadsstyrelsen ( 78) förde man fram att till bygg nads de lens taklösning ännu borde övervägas under planeringen. Ovan nämnda ändringar i planerna kommer att utredas under den fortsatta pla ne rin gen och i mån av möjlighet inkluderas i den fortsatta planeringen inom ramen för projektområdet. STS: Fullmäktige beslutar godkänna skissritningsmaterialet för projektet för moder nisering av hustekniken och utrymmena i C- och D-korridorerna samt lä rar rum men i Kasavuoren koulukeskus enligt det presenterade innehållet, som inkluderar de tillägg till den godkända projektplanen som framgår av fö re drag nings tex ten. Därtill beslutar fullmäktige fastställa projektets målkostnadskalkyl i skiss ritnings fa sen till euro (moms 0 %) samt uppdatera ans lags reserve rin gen för projektet i investeringsprogrammet i enlighet med detta, d.v.s. till 2,19 mn euro för år 2016 ( euro mer än den nuvarande re ser verin gen). Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

10 PROTOKOLL 3/ Banplanen för Esbo stadsbana på sträckan Alberga - Köklax/Esbo, Grankulla 1029/ /2014 STF 26 Mer information: markanvändningschef Marko Lassila, tfn (09) kommuntekniken, projektingenjör Lennart Långström, tfn (09) Trafikverket har gjort upp en plan i enlighet med banlagen (110/2007) för Es bo stadsbana på sträckan Alberga Köklax/Esbo, Grankulla, och bett sta den att offentligt lägga fram planen för stadsbanan samt ge sitt ut lå tande om planen. Rapporten om planen och projektutvärderingen har publicerats på ad ressen Stadsstyrelsen beslutade på mötet ( 76) att ge Trafikverket det ut lå tan de som bifogas som bakgrundsmaterial och att vidarebefordra ären det för kännedom till fullmäktige. Planen går ut på att fortsätta Esbo stadsbana på sträckan Alberga Köklax vilket gynnar fjärrtågstrafiken mot Åbo, närtrafiken till Kyrkslätt och Karis, samt utveckling av stadståg med täta turer i Esbotrafiken. Planeringen av Esbo stadsbana ingår i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Helsing fors re gio nen. Planen för stadsbanan innehåller ett förslag om att bygga två spår till bredvid de två befintliga järnvägsspåren på sträckan Al berga Köklax. Tack vare stadsbanan kan fjärrtågen och närtrafiken skiljas åt så att de använder skilda spår, vilket gör att ytterligare tågturer kan läggas till samtidigt som punktligheten förbättras. Planen omfattar de än dringar i perrongerna som krävs på stationerna i Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby, Esbo centrum och Köklax, samt anslutningsparkering. Alla sta tioner har planerats så att framkomligheten för rörelsehindrade tryggas. Grankulla är en viktig knutpunkt för regionens kollektivtrafik, inte endast för huvudstadsregionens interna trafik utan även för trafiken till Kyrkslätt och Karis. Järnvägsbron över Tunnelvägen kunde förnyas så att en busster minal byggs under bron, med mellanpunkter där bussarna kan jämna ut sin tidtabell för att säkra smidigt byte av transportmedel, vilket skulle yt terli ga re förbättra förutsättningarna för att utveckla kollektivtrafiken på ett vidst räckt område. Projektets konsekvenser utsträcker sig även till ett områ de utanför regionens gränser, då banavsnittet utgör en del av fjärrt ra fikens Åbo S:t Petersburg-korridor. Genom att utveckla ans lut nings par kerin gen kan personbilstrafiken till Helsingfors minskas på ett avgörande sätt sam ti digt som tågens passagerarantal ökas. Den anslutningsparkering som har planerats vid Grankulla station har en viktig funktion inom de regionala trafikarrangemangen och ska absolut byggas som ett led i ban projek tets investeringshelhet. Eftersom användarna av buss- och tågtrafik kon cent re ras till Tunnelvägens bro med omgivning är det ändamålsenligt med tanke på trafiksäkerheten att kvalitetskorridoren för cykeltrafik byggs på den bro som passerar över Tunnelvägen. På detta sätt undviker man

11 PROTOKOLL 3/ att cykel- och gångtrafiken korsar varandra på samma plan och man undvi ker avbrott i kvalitetskorridoren. Arbetet med att bygga stadsbanan uppskattas ta 3 5 år. De uppskattade kost na der na för stadsbanan uppgår till 238 miljoner euro för det alternativ som sträcker sig ända till Köklax, och 185 miljoner euro för det som sträcker sig till Esbo centrum. Alternativet där stadsbanan dras ända till Kök lax är till nytta framför allt för sådan anslutningstrafik som hör ihop med fjärrtrafiken eller trafik till Kyrkslätt och Karis, samt för Esbo. Gran kulla stad anser att om beslut fattas om att utsträcka stadsbanan från Esbo cent rum till Köklax, ska den tilläggskostnad som därmed uppkommer behan dlas skilt för sig mellan Trafikverket och Esbo stad i förhandlingarna om hur projektets kostnader ska fördelas. Grankulla stad deltar i de byggnads- och underhållskostnader som uppkom mer då planen för stadsbanan verkställs på ett sätt som överenskoms se na re efter skilda förhandlingar. Kostnaderna för banbygget ska vara rättvi sa och utgå från de verkliga kostnaderna för projektet. På sträckan Alberga Esbo centrum har en kvalitetskorridor för cykeltrafik pla ne rats in längs med banan. Dess uppskattade kostnad är 14 miljoner eu ro. Grankullas andel av kostnaderna för denna kvalitetskorridor som byggs i samband med stadsbanan är 2,4 miljoner euro. Projektet för Esbo stadsbana ingår i Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2015 i den s.k. första fasen (projekt som påbörjas före år 2025, nummer 13 i prioritetsordningen). Inga beslut har ännu fattats om när projektet ska genomföras. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar att anteckna ärendet för kännedom. Antecknades för kännedom.

12 PROTOKOLL 3/ Det bildningspolitiska programmet / /2014 STF 27 Mer information: bildningsdirektör Heidi Backman, tfn (09) Grankulla stads bildningspolitiska program har utarbetats 2014, och de åtgär der som ingår i det riktar sig till åren Det bildningspolitiska prog ram met styrs av de strategiska insatsområden som Grankulla stadsfull mäk ti ge slagit fast för bildningssektorn för den pågående full mäk ti ge perio den: - skolor och daghem som föregångare i metropolområdet - barns och ungas välfärd - levande tvåspråkighet i stadens verksamhet. Utbildningsstyrelsen har utarbetat en gemensam modell som stöd för den stra te gis ka planeringen i kommunerna. Utbildningsanordnarens lokala utvec klingsp lan, KuntaKesu, kopplar kommunens utvecklingsbehov till de rik som fat tan de utvecklingslinjerna så att dessa tillsammans bildar en målin rik tad helhet. Kommunerna kan ta i bruk planen om de vill använda ett nytt sätt i den strategiska planeringen. Modellen kan tas i bruk som sådan el ler bearbetas för att passa de egna behoven. Beslutet tas av den lokala ut bild ning sanord na ren. Utbildningsanordnarens utvecklingsplan fungerar ock så som stöd för den lokala utbildningspolitiska diskussionen och som dis kus sions väcka re. Bildningssektorn i Grankulla har redan från år 2013 deltagit i Ut bild ningssty rel sens svenskspråkiga projekt Toppkompetens och den finskspråkiga pro ces sen KuntaKesuKuntoon. Båda projekten stöder kommunerna vid utar be tan det av de lokala utvecklingsplanerna. Grankullas bild nings po li tiska program utgör bildningssektorns lokala utvecklingsplan och anger riktlin jer na för framtida verksamhet och åtgärder. De planutkast som Gran kulla stad tagit fram har använts som exempel i den nationella processen. Bildningspolitiska programmet har utarbetats inom bildningssektorns nya or ganisati on, som varit verksam sedan början av I processen har del ta git bildningssektorns ledningsgrupp och bildningssektorns utvidgade led nings grupp. Programmet har behandlats i alla resultatenheter samt stadens ledningsgrupp och ett utkast har presenterats för bildningssektorns al la nämnder i juni Bildningssektorns nämnder (nämnderna för utbildning och små barns fostran, idrottsnämnden, ungdomsnämnden och bildningsnämnden) har godkänt bildningspolitiska programmet. Äldrerådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige har beretts tillfälle att ge sina utlåtanden om bildningspolitiska programmet. Ungdomsfullmäktige ha de inget att påpeka om programmet. Utlåtandena från äldrerådet och

13 PROTOKOLL 3/ han di kap prå det delas ut som bakgrundsmaterial till föredragningslistan och de har tagits i beaktande i beredningen. Programmet omfattar redan fle ra åtgärdshelheter för år 2015, men ett tillägg har gjorts till de åtgärder som planeras för år 2016 om att äldre människors och handikappades behov av och tillgång till kultur- och fritidsservice ska utredas. Då stadsstyrelsen behandlade det bildningspolitiska programmet ( ) gjordes ett tillägg till målet gällande utveckling av skolorna (s. 9) angående den finskspråkiga undervisningens nätverkande med sko lorna i andra kommuner. Det bildningspolitiska programmet och åtgärderna inom program met bifogas som bilaga till föredragningslistan. STS: Fullmäktige godkänner Grankulla stads bildningspolitiska program enligt bilagan.... Bildningsdirektör Backman redogjorde för beredningen av och innehållet i det bildningspolitiska programmet. Ledamot Ala-Reinikka understödd av ledamot Ant-Wuorinen föreslog följan de kläm till beslutet: I samband med godkännandet av det bild nings poli tis ka programmet för förutsätter fullmäktige att en utredning om kultur- och fritidstjänster för seniorer och handikappade görs snarast möj ligt, redan före år 2016, och att det bildningspolitiska programmet i fortsätt nin gen innehåller mål och åtgärder för alla åldersgruppers del i frågor som berör bildningssektorn. Ledamot Sederholm understödd av ledamot Colliander-Nyman föreslog föl jan de kläm till beslutet: I samband med godkännandet av det bild ningspo li tis ka programmet för föreslår fullmäktige att man i program met tar i beaktande frågor som hänför sig till den ökande elekt ro magne tis ka strålning som följer med den ökade digitaliseringen. Vid ordförandens förfrågan framgick det att båda klämförslagen kunde god kän nas enhälligt. Beslut: Beslutsförslaget godkändes. Samtidigt godkände fullmäktige följande två klämmar: I samband med godkännandet av det bildningspolitiska programmet för förutsätter fullmäktige att en utredning om kultur- och fri tidstjäns ter för seniorer och handikappade görs snarast möjligt, redan före år 2016, och att det bildningspolitiska programmet i fortsättningen innehåller mål och åtgärder för alla åldersgruppers del i frågor som berör bild ningssek torn. I samband med godkännandet av det bildningspolitiska programmet för

14 PROTOKOLL 3/ föreslår fullmäktige att man i programmet tar i beaktande frågor som hänför sig till den ökande elektromagnetiska strålning som följer med den ökade digitaliseringen.

15 PROTOKOLL 3/ Grankulla stads tvåspråkighetsprogram / /2014 STF 28 Mer information: stadssekreterare Gun Söderlund, tfn (09) Levande tvåspråkighet och strävan att stärka den hör till Grankulla stads vär den och strategiska insatsområden. Levande tvåspråkighet utgör ett mål och ett sätt att fungera inom förvaltningen, servicen och all verk samhet i staden. Målet med tvåspråkighetsprogrammet, som utgår från stadens utvecklingsstrategi, är att säkerställa att båda nationalspråken är närva ran de i alla kommunala tjänster, i all framtidsplanering och vid re for mering av strukturerna. I tvåspråkighetsprogrammet har sammanställts helheten av de åtgärder med vilka Grankulla stad för sin egen del garanterar minst nuvarande språk lig servicenivå i alla kommunala tjänster, all framtidsplanering och refor me ring av strukturerna, samt åtgärder med vilka staden främjar den tvåsp rå ki ga stadsbilden. Programmet innehåller en beskrivning av kommunens språkliga verksamhetsmiljö och tvåspråkiga kommuners lags tadga de skyldigheter samt definierar de mål som ska sättas upp för tvåsp rå kighe ten i praktiken och de åtgärder som ska vidtas för att uppfylla målen. Beredningen har utöver stadens strategi styrts av gällande lagstiftning, den av statsrådet godkända nationalspråksstrategin med praktiska verktyg, stadens förvaltningsstadga och andra instruktioner, material som samlats in från stadens sektorer samt andra tvåspråkiga städers goda praxis. Des su tom har man vid beredningen utnyttjat resultaten av Språk ba ro metern 2012, invånarenkäten om språk i Grankullas stadsbild och personalen kä ten om tvåspråkighet 2014 samt Kommunförbundets expertis. Prog ram met har tagits fram i samarbete med stadens sektorer. Vid utarbetandet av tvåspråkighetsprogrammet har man också beaktat rekom men da tioner na i Kommunförbundets handbok (Na tionals pråks stra tegins praktiska verktyg för kommuner och samkommuner 2014). Dessa "verk tyg, som baserar sig på både språklagens bestämmelser och dess fö rar be ten, de högsta laglighetsövervakarnas beslutspraxis och jus ti tie minis te riets rekommendationer vid uppföljning av språklagen, kommer i fortsätt nin gen att användas i tillämpliga delar. Vid det praktiska verkställandet av programmet bör man dock till den del det inte är nödvändigt undvika tun ga åtgärder som sysselsätter förvaltningspersonalen och ökar ar betsbör dan. Attityderna bland personalen har en betydande inverkan på hur tvåsp rå kighe ten fungerar såväl i kundservicen som mellan arbetskamraterna. Svaren (218 st.) på den tvåspråkighetsenkät som riktades till personalen visar att språklig service anses som viktig också ur personalens synvinkel. I programmet ingår sådana praktiska åtgärder som gäller främjandet av

16 PROTOKOLL 3/ den språkliga servicen och beaktar respektive sektors uppgiftsfält. Därtill fö res lås åtgärder som har anknytning till beslutsprocesserna och de förtroen de val das verksamhet. I huvudsak handlar åtgärderna om att beakta språk lags tift nin gen i kommunikationen, d.v.s. tvåspråkigheten i stadens skylt ning, information, meddelanden, blanketter, enkäter, handlingar mm. samt att stödja personalens språkkunskaper och språkutbildning. Genom kartläggning, utvärdering och regelbunden uppföljning av den språk li ga servicen samlar staden in information om tvåspråkighetsnivån i ser vicen och om invånarnas erfarenheter som användare av tjänsterna. Ut vär de rin gen sker till exempel genom att staden deltar i den nationella en kät som går under namnet Språkbarometern och genom att en fråga om språklig service i fortsättningen tas med i alla invånar- och ser vi ceenkä ter. Dessutom bör man alltid när serviceprocesser ändras göra en bedömning av ändringarnas språkliga konsekvenser. Bedömning av förverkligandet av de språkliga rättigheterna (bedömning av språkliga konsekvenser) betyder att man identifierar följderna av en eventuell reform för befolkningens rätt en ligt grundlagen och språklagen att få service på sitt eget språk, finska el ler svenska. Det föreslås också att revisionsnämnden tar med språklig uppföljning i sin ut vär de rings be rät tel se som en del av bedömningen av hur stadens stra tegi utfallit. Grankulla stads tvåspråkighetsprogram är utarbetat för åren , och avsikten är att det ska uppdateras en gång per fullmäktigeperiod. Förver kli gan det av tvåspråkighetsprogrammet följs som en del av upp följ ningen av budgetutfallet, och avsikten är att även utarbeta en språ kupp följnings rap port varje fullmäktigeperiod. Under utarbetandet av programmet har man mycket väl känt till att bildnings sek torn utarbetar ett separat tvåspråkighetsprogram som en del av sitt bildningspolitiska program. Avsikten är att i programmet fastställa detal je ra de språkliga mål för undervisningen och bildningssektorns övriga tjäns ter. Målet är att det nu föreliggande programmet framför allt ska fungera som en viljeyttring i enlighet med stadens strategi när det gäller att likvärdigt beak ta tvåspråkigheten i stadens förvaltning, produktion och planering av tjäns ter na, möten och evenemang för allmänheten och andra sam manhang där staden är representerad. Med detta vill man stödja arbetet för att ska pa tydligare verksamhetsrutiner samt vid behov tydligare svensksp rå kiga serviceprocesser och förhållningsregler inom resultatområden och servi ceen he ter. Förslaget till stadens tvåspråkighetsprogram, som delas ut som bilaga till fö re drag nings lis tan, har behandlats i stadens och sektorernas led ningsgrup per samt i samarbetskommittén. De operativa nämnderna, ung domsfull mäk ti ge samt handikapp- och äldreråden har ombetts att ge sina ut låtan den om eller kommentarer till utkastet. Nämndernas utlåtanden kan lä-

17 PROTOKOLL 3/ sas i respektive protokoll: nämnderna för undervisning och små barns fostran ( / 84 och / 79), samhällstekniska nämnden ( / 128), social- och hälsovårdsnämnden ( / 96), idrotts nämn den ( / 6), ungdomsnämnden ( / 4) och bild nings nämn den ( / 5). Ungdomsfullmäktiges samt äldre- och han di kap prå dens utlåtanden delas ut som bakgrundsmaterial. Svenska nämndens för undervisning och småbarnsfostran tillägg om bedöm ning av behovet av översättningstjänster har beaktats i åt gärds ko lumnen. I samband med sin begäran om utlåtande framförde stadsstyrelsen öns kemå let att nämnderna inom bildnings- och fritidssektorn också skulle fun dera över hur föreningar och organisationer som verkar i kommunen kunde upp munt ras att främja tvåspråkigheten och bidra till en levande tvåsp råkighet exempelvis i barns och ungdomars dagliga hobbyer. Bildningssektorns nämnder har i sina utlåtanden konstaterat att de redan un der 2015 kommer att behandla ett eget tvåspråkighetsprogram för bildnings sek torn. I det programmet preciseras målen för idrotts-, ungdoms-, kul tur- och bibliotekstjänsternas del. När detta separata tvåspråkighetsprogram för bildningssektorn blir klar, har man som mål att arrangera en diskussion med förtroendevalda på fullmäk ti genivå till exempel om tvåspråkighetens betydelse för var och en, om vad användning av två språk i en kommun innebär, om medel för att förbätt ra det språkliga klimatet t.ex. i hobbyverksamheten för barn och unga samt om att utveckla tvåspråkigheten i kommunen. Som en åtgärd i tvåspråkighetsprogrammet har Grankulla i enlighet med stats rå dets rekommendation intagit utnämnandet av en ansvarsperson för språk frå gor i varje sektor. Det nätverk som dessa ansvarspersoner bildar har till uppgift att tillsammans med stadens ansvarsperson för na tionalspråk bland annat assistera och stödja sektorernas ledning när det gäller att på ett ändamålsenligt sätt beakta nationalspråkslagstiftningen i re spekti ve sektors verksamhet och uppföljning. Dessutom har gruppen till uppgift att vägleda den övriga personalen när det gäller att iaktta språk lags tift ningen och att använda de verktyg som skapats för konkretisering av lags tiftnin gen i den språkliga servicen samt att vidareutveckla dessa. Gruppen har också på sitt ansvar att ingripa i eventuella missförhållanden och ta initiativ för att undanröja dem och att t.ex. ordna språkutbildning åt per sonalen. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar godkänna Grankulla stads tvåspråkighetsprogram Stadssekreterare Söderlund redogjorde för beredningen av och innehållet i tvåsp rå ki ghets prog ram met. Beslutsförslaget godkändes.

18 PROTOKOLL 3/ Svar på fullmäktigemotion (upprätthållande av det lokalhistoriska arkivet) 318/ /2014, 237/ /2014 STF 29 Mer information: kultur- och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn Ledamot Alf Skogster har lämnat en fullmäktigemotion som gäller upprätthållande av det lokalhistoriska arkivet. Motionen delas ut som bak grunds ma te rial. Grankulla lokalhistoriska arkiv finns i Villa Junghans och innehåller bild mate rial, film och skriftligt material som ansluter sig till Grankulla stads his toria. Arkivet är öppet den tredje tisdagen i varje månad. Då finns en sakkun nig som anställts av kulturtjänsterna på plats, men man kan också få till gång till arkivet enligt överenskommelse. Kulturtjänsterna har ansvaret för att upprätthålla och utveckla arkivet. Delar av det lokalhistoriska arkivets material har digitaliserats från och med år Detta material har använts framför allt i nätmuseet Grani och ut gör ett urval av det material som finns i arkivet. Under 2015 är avsikten att det existerande digitaliserade materialet och en del nytt material ska gö ras lättare tillgängligt för stadens invånare både via internetbaserade gränss nitt och i gatubilden genom bildningsväsendets serviceprojekt Koko He la Grani. Som inledande åtgärd kommer skyltar med QR-koder att placeras ut på oli ka håll i staden nära platser av lokalhistoriskt intresse. QR-koderna ger till gång till material i digitalt format, och stadens existerande historiska hem bygd sut flyk ter med innehåll kommer att läggas in i karttjänsten med hjälp av gps-bestämning. Dessutom kommer ett pilotprojekt inom förstärkt verk lighet att genomföras. Inom projektet testar elevgrupper från Gran kullas ko lor na olika former av innehållsproduktion i syfte att ge stadsborna tillgång till det existerande materialet på ett enkelt men ändå intressant sätt, och dessutom ge stadsborna möjligheten att själv producera innehåll för det lokalhistoriska arkivets användargränssnitt. Ett ytterligare mål för bildnin gen är att få med lokalhistoria i undervisningen på ett naturligt sätt. Målet är att skapa en serviceform som ger stadens invånare bättre tillgång till ma te rialet som finns i det lokalhistoriska arkivet, samtidigt som de också själ va kan tillägga material. Enligt planerna ska projektet förverkligas under år 2015 i samarbete inom Ko ko Hela Grani-projektet, som är gemensamt för kulturtjänsterna, skolväsen de na och bildningsväsendet. Arbetet ger inte upphov till ytterligare kost na der. Bildningsnämnden har behandlat svaret till fullmäktigemotionen vid sitt mö te och konstaterat att upprätthållande av det lo kal his toris ka arkivet har tagits i beaktande i budgeten och att arkivmaterialet och till gån gen till det kommer att utvecklas i enlighet med det som beskrivits

19 PROTOKOLL 3/ ovan. STS: Beslut: Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på ledamot Skogs ters m.fl. fullmäktigemotion och konstaterar att motionen är slut behan dlad. Beslutsförslaget godkändes.

20 PROTOKOLL 3/ Svar på fullmäktigemotion (ett program för att främja låga utsläppsvärden i biltrafiken i huvudstadsregionen) 991/11.00/2014, 3/ /2014 STF 30 Mer information: kommuntekniken, projektingenjör Lennart Långström, tfn (09) Samlingspartiets fullmäktigegrupp, med ledamot Ala-Reinikka som förste un der teck na re, har lämnat en motion om ett program för att främja låga uts läpps vär den i biltrafiken (STF ). Motionen delas ut som bak grunds ma te rial till föredragningslistan. Motionen föreslår att ett program för att främja bilar med låga uts läpps värden (under 50 g/km) förverkligas i Grankulla och huvudstadsregionen. Motio nen innehåller förslaget att Grankulla tillsammans med de andra stä derna i huvudstadsregionen skulle förbinda sig att bidra till att stävja kli mat förän drin gen och främja antalet bilar med låga utsläppsvärden genom en ge men sam trafikpolitik. Även skattepolitiken på nationell nivå borde stödja des sa mål. Motionen innehåller konkreta förslag såsom gratis parkeringsplatser för bilar med låga utsläppsvärden, reservering av parkeringsplatser vid kol lektivt ra fi kens knutpunkter och att tillåta bilar med låga utsläppsvärden i bussfi ler na. Motionen innehåller dessutom ett förslag om att Grankulla skulle gö ra upp en plan för laddstationer för elbilar. De förmåner som prog rammet innehåller skulle vara tidsbundna och de skulle upphävas då antalet bi lar med låga utsläppsvärden som registrerats i huvudstadsregionen övers ti ger Grankulla stad har förbundit sig till huvudstadsregionens klimatstrategi, som godkändes år Strategins mål är att fram till år 2030 minska utsläp pen av drivhusgaser med minst 39 % från nivån år 1990, räknat per invånare. Ett av insatsområdena i Grankulla stads eget åtgärdsprogram för ge nom fö ran de av insatsområdena i klimat- och energistrategin (IL- ME-prog ram met, STS 2010, 200) är också trafiken och där ingår bl.a. att främ ja fordon med låga utsläppsvärden. Motionen i fråga stämmer alltså öve rens både med regionens och Grankulla stads egna mål. Utöver städer nas egna åtgärder har samkommunen HRT ett starkt inflytande i tra fikfrå gor. HRT koordinerar samarbete som Grankulla stad deltar i till sammans med HRT:s andra emskommuner, samtidigt som staden i egens kap av en av de kommuner som äger HRT också deltar i styrningen av HRT:s verksamhet och utveckling. HRT har i sin upphandling av busstra fikt jäns ter till en stor del övergått till utsläppssnål busstrafik. År 2013 ingick följande i nyheterna: Från och med början av nästa år får den busstra fik som upphandlas av HRT 85 nya bussar. Bussarna uppfyller Euro 6-nor men för utsläppsvärden och deras utsläpp är avsevärt lägre än de nu va ran de bussarnas. De är försedda med luftkonditionering, alkolås, auto ma tiskt brandsläckningssystem och färdskrivare som registrerar kör sättet. Fem av de nya bussarna har hybridteknik, vilket minskar utsläppen

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 6/2015 1 Tid: 18.08.2015 kl. 17:00-18:45 Plats: mötesrum 1 och 2 i stadshuset FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 51 Konstituering av sammanträdet 3 52 Tjänsteinnehavarbeslut (kommunallagens

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Verkställande av budgeten 2015

Verkställande av budgeten 2015 Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 10 03.03.2015 Verkställande av budgeten 2015 985/02/02/02/2014 OPESVS 10 beredare: ekonomichef Kim Salo, tfn 044 7809 592, och skoldirektör Per-Olof

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 5/2015 1 Tid: 21.09.2015 kl. 19:30-21:10 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 51 Konstituering av sammanträdet 4 52 Upphandling av ett gemensamt klient- och patientdatasystem

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 STF godkänt 27.4.2015 28 Innehållsförteckning 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 2 2. Den språkliga verksamhetsmiljön... 2 2.1 Lagstiftning och andra

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer