För Polisprogrammet. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Polisprogrammet. Reviderad 2010-04-06. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 tudie handbok För Polisprogrammet Reviderad

2

3 Grafisk form: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson, Kristoffer Thessman, Jörgen Knutsson Illustrationer: Jörgen Knutsson Polishögskolan 2010

4 Kontaktuppgifter Rektor Ebba Sverne Arvill tel Säkerhetsansvarig Ingmar Bergman, tel Personal på grundutbildningen Studierektor Christer Nyberg, tel , mobil Kvalificerad administratör Anne Åhlin tel , mobil Examensadministratör och kontaktperson för studenter med dyslexi. Fältstudier Runald Beckman, tel , mobil Planering och samordning av fältstudierna. Administratörer Termin 1 och 2 Agneta Söderberg tel mobil Termin 3 Susanne Holmquist tel mobil Termin 4 Pia Andersson tel mobil Distansutbildning Ann-Britt Andersson tel mobil Schemasamordnare Jenny Nilborn tel mobil Schemaläggare AnnaCarin Halvarson tel mobil Schemaläggare Sven Dahlback tel mobil Studerandeexpedition finns i byggnad 10, bv, södra dörren, besökstider måndag - torsdag, kl och fredag, kl Samtliga medarbetare på grundutbildningen nås på mailadress

5 Polishögskolan utbildar svensk polis för ett tryggare samhälle

6 Polishögskolans område är en del av Nationalstadsparken

7 1. Utgångspunkter 3 4. Utbildningsplan Allmänna mål Utbildningsspecifika mål Utbildningens innehåll Arbetsformer Kursöversikt Examination och betygsättning Examen 6 8. Översikt över utbildningen 8 9. Undervisning Upplägg och undervisningsformer Former för bedömning Information om att studera med dyslexi Uniform Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Disciplinpåföljd och avskiljande från studier Aspirantutbildning Samverkansformer inom Polisprogrammet Klassråd Terminsråd Programråd Restaurangråd Studerandeservice Datorer, internet, kopiering och telefon Felanmälan Föreningar vid Polishögskolan Studerandepräster Meditationsrum Allmän studieinformation Studenthälsovård Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet ID-handling Övrig information Olycksfall Ordningsfrågor Skyddsombud Säkerhetsfrågor och bevakning 23 Innehåll

8 Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt

9 Polisens kunskapsbaserade och problemorienterade arbetssätt förutsätter en ständig utveckling av kunskaper och metoder. Polisyrket ställer stora krav på förhållningssättet till andra människor. Utbildningen är både kunskaps- och processinriktad och förutsätter en hög grad av studerandeaktivitet. Kopplingen till den polisiära verksamheten sker tidigt i utbildningen genom arbete med polisiära fall. På så sätt kopplas teori och praktik ihop samtidigt som olika ämnesområden integreras. Lärarna arbetar i lärarlag; ett för varje delkurs. Lärarna har en vägledande roll i studieprocessen och ska stimulera till kunskapssökande och ge återkoppling på prestationer. Polishögskolan värnar om ett öppet klimat för en god arbetsmiljö för studerande och personal och en fortsatt utveckling av utbildningen. 31. Utgångspunkter

10 4. Utbildningsplan Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan om att fastställa utbildningsplan för Polisprogrammet. I planen anges även vad som gäller ifråga om examination och betyg. Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. den utbildningsomgång som påbörjade Polisprogrammet höstterminen Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. 4.1 Allmänna mål Utbildningen ska ge studenterna: förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem beredskap att möta förändringar i arbetslivet Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att: söka och värdera information på vetenskaplig nivå följa kunskapsutvecklingen 4.2 Utbildningsspecifika mål Den studerande ska förvärva förståelse för de värdegrunder som demokratin bygger på. Den studerande ska utveckla inlevelseförmåga och självkännedom liksom ett respektfullt förhållningssätt till andra människor. Den studerande ska förvärva de insikter som krävs för att utöva yrket i ett mångkulturellt samhälle. Den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas i utbildningen. Utbildningen ska också främja förståelsen för andra länder och kulturer och för internationella förhållanden. Den studerande ska förvärva förmåga att: identifiera och analysera problem aktualisera, bearbeta och hantera erforderlig kunskap och annat beslutsunderlag pröva sina egna och andras argument kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande 4

11 Den studerande ska förvärva kunskaper: om internationella konventioner/mänskliga rättigheter om Sveriges rättsordning om de rättsområden som är relevanta för polisiär verksamhet om samhällets uppbyggnad om individers och gruppers beteende om kommunikation och samspel mellan människor Den studerande ska förvärva färdighet i: att tillämpa lagstiftning som är relevant för polisiär verksamhet att agera i situationer som förekommer i den polisiära verksamheten att använda relevanta utrednings- och andra arbetsmetoder att kommunicera med psykologisk och pedagogisk insikt att uttrycka sig väl i tal och skrift 4.3 Utbildningens innehåll Polisprogrammet motsvarar 80 utbildningspoäng. Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. I Polisprogrammet ingår följande kurser för vilka särskilda kursplaner föreligger: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete B, 20 poäng Polisiärt arbete C, 20 poäng Ämnet Polisiärt arbete består av Juridik, Ordningsverksamhet, Utredningsverksamhet, Kriminologi/förebyggande verksamhet, Beteendevetenskap, Vetenskaplig metod, Konflikthantering/självskydd-hälsa, Vapen/taktik, Polisbilskörning, Akutsjukvård, Grundläggande informationsteknik (radio/data), Muntlig framställning samt Mental träning. 4.4 Arbetsformer Utbildningen sker med en problembaserad metodik med hög grad av ämnesintegration. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Genom reflektion och analys fördjupas den studerandes teoretiska och praktiska kunskapsbas. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande och förhållningssätt till andra människor. 54. Utbildningsplan

12 4. Utbildningsplan 4.5 Kursöversikt År 1 Termin 1: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Polisens uppdrag och roll I (10 veckor) 2. Grundkurs i straffrätt (5 veckor) 3. Kriminologi och brottsförebyggande arbete (5 veckor) År 1 Termin 2: Polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget I (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget II (10 veckor) År 2 Termin 3: Polisiärt arbete B, 20 poäng 1. Trafik (5 veckor) 2. Ungdomar (5 veckor) 3. Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet (10 veckor) År 2 Termin 4: Polisiärt arbete C, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget III / Brott i nära relationer (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget IV / Rasism, diskriminering och hatbrott (5 veckor) 3. Polisens uppdrag och roll II (5 veckor) 4.6 Examination och betygsättning Examination där den individuella prestationen ska bedömas är i regel skriftlig, men kan också vara muntlig eller praktisk. Studerande som underkänts vid examination har möjlighet att delta i förnyad examination enligt de regler som anges i delkurs- och ämnesplanen. Delkurser och praktiska färdigheter examineras och betygssätts vid särskilt angivna tidpunkter. För en godkänd polisexamen krävs att samtliga delkurser och moment genomförts med godkänt resultat. Mer detaljerad information återfinns i delkurs- och ämnesplanerna. Om inte annat anges i kursplanen sätts betyg enligt skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. 4.7 Examen Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. Efter avlagd polisexamen kan den polisstuderande söka aspirantutbildning i form av en sex månaders anställning med lön vid en polismyndighet. Under aspirantutbildningen handleds polisaspiranten av en särskilt utbildad och erfaren polis. Godkänd aspirantutbildning innebär behörighet att söka tillsvidareanställning som polis. 6

13 Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen

14 8. Översikt över utbildningen Polisprogrammet vid Polishögskolan Studievecka Termin 1 Delkurs 1:1 Polisens uppdrag och roll l Delkurs 1:2 Grundkurs i straffrätt Delkurs 1:3 Kriminologi och brottsförbyggande arbete Akutsjukvård, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 2 Delkurs 2:1 Brottsutredande uppdraget l Delkurs 2:2 Brottsutredande uppdraget II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 3 Delkurs 3:1 Trafi k Delkurs 3:2 Ungdomar Delkurs 3:3 Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet Akutsjukvård, bastaktik, examensarbete, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 4 Delkurs 4:1 Brottsutredande uppdraget III/ Brott i nära relationer Delkurs 4:2 Brottsutredande uppdraget IV/ Rasism, diskriminering och hatbrott Delkurs 4:3 Polisens uppdrag och roll II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete 8 För mer detaljerad information om utbildningen t.ex. delkursoch ämnesplanerna hänvisas till Ping Pong. Den som inte har tillgång till Ping Pong kan vända sig till utbildningens kursadministratörer.

15 Kunskap och kompetens åldras allt snabbare. Förmågan att fortlöpande under sitt yrkesliv tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet blir allt viktigare. Det är därför av stor betydelse att varje yrkesutbildning förutom att ge yrkeskunskaper också ger de studerande förmågan att själva vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta sätter i hög grad sin prägel på Polishögskolans pedagogik. Den kontinuerliga kunskapsuppbyggnad som skolan eftersträvar tar sin utgångspunkt i den polisiära yrkeserfarenheten. Faktiska polisiära händelser, fallbeskrivningar, används i utbildningen som utgångspunkt för kunskapsinhämtande. Det är skolans ambition att integrera praktisk och teoretisk kunskap. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt. Det innebär att såväl praktiska erfarenheter som teoretiska kunskaper utsätts för reflektion och omprövning under hela utbildningen. Därigenom kan de studerande tillägna sig en förmåga till ett kontinuerligt lärande under sin kommande yrkesutövning och därmed också utvecklas i sin yrkesroll. 9.1 Upplägg och undervisningsformer Polisprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar fyra terminers teoretiska och professionsförberedande heltidsstudier. För den femte terminen, aspirantutbildningen, ligger utbildningsansvaret hos respektive polismyndighet. Då Polishögskolans grundutbildning består av en mängd skilda mål, behövs en bredd vad gäller pedagogiska metoder för att nå de olika målen. Undervisningen ges i form av seminarier, grupparbeten, föreläsningar, övningar, färdighetsträning samt genom kontinuerlig studenthandledning. Undervisningen är vanligtvis förlagd måndag - fredag, kl Kvällsundervisning kan förekomma. Skriftliga examinationer är företrädesvis förlagda till lördagar. 9.2 Former för bedömning Betyg påverkas av prestationer under kursernas gång och av examinationsresultaten. Examinationsform för respektive delkurs/ämne redovisas i delkurs- och ämnesplaner. I delkurs- och ämnesbeskrivning finns mer detaljerad information. Vid varje examinationstillfälle ska den studerande kunna legitimera sig genom godkänd ID-handling. Vid skriftlig examination är inget tillträde tillåtet till skrivningslokalen 30 minuter efter det att examinationen påbörjats. Ingen får heller lämna lokalen under de första 30 minuterna av skrivningstiden. För en utförlig policy om former för bedömning se Ping Pong under studieinformation. Vid varje delkurs erbjuds studenten tre examinationstillfällen vid förutbestämda tillfällen, dock med vissa undantag beroende på examinationsform. Om studenten blir underkänd även vid det tredje tillfället, erbjuds denne att läsa om delkursen när den ges nästa gång (oftast nästa termin). Då får studenten tre examinationstillfällen till, alltså totalt sex tillfällen (Högskoleförordningen 6 kap., 21 ). Undantag från regel om tre examinationstillfällen görs endast efter beslut av studieledning. Om studenten är frånvarande vid ett examinationstillfälle räknas detta som ett förbrukat tillfälle. 99. Undervisning

16 På skolan finns ett bibliotek med studie- platser och grupprum

17 För uppflyttning till nästa termin krävs godkända studieresultat i samtliga delkurser i före-gående termin/terminer. Betyg ska sättas efter genomgången delkurs. Uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd ska användas. (Högskoleförordningen 6 kap., 19 ) Betygsgrader, kriterier samt vilka ämnen eller moment som ingår i betyget anges i del-kursbeskrivning. Betyg på delkurs sätts av examinator (Högskoleförordningen 6 kap., 18 ), vilken i de flesta fall är ansvarig för delkurs. Om studenten genomgått två examinationstillfällen utan att bli godkänd, eller blivit underkänd på inlämnad komplettering, har hon eller han rätt att byta examinator, om inte särskilda skäl talar emot detta. (Högskoleförordningen 6 kap., 22 ) 9. Undervisning Resultat eller betyg som uppenbart påverkats av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende kan omprövas eller rättas av examinator. En begäran om omprövning eller rättning görs skriftligt och ska ha inkommit inom tre veckor från dag då resultatet meddelades. (Förvaltningslagen 1986:223, 23, 26, 27 ) Kopia av examinationen lämnas tillsammans med begäran om omprövning till delkursansvarig/rättande lärare. Originalet ska förvaras på Studerandexpeditionen och kan lämnas ut först efter lärarens beslut. 9.3 Information om att studera med dyslexi Alla studenter med dyslexi på Polishögkolan har rätt att låna inläst kurslitteratur. Kurslitteraturen är lagrad på speciella Cd-skivor. Polishögskolans bibliotek kan låna ut inläst material. Det finns en dator i hus 12 sal 301 som har ett speciellt tal- och rättstavningsprogram (ViTal). Samordnare för studenter med dyslexi är Anne Åhlin, telefon eller mobil , mailadress 11

18 9. Undervisning 9.4 Uniform De studerande tilldelas under utbildningen en särskild studerandeuniform med tillhörande utrustning. Vissa delar av uniformsutrustningen är lån. I samband med aspirantutbildningen kompletteras utrustningen. Studerandeuniformen används i samband med övningar i enlighet med polislärarnas anvisningar. Uniform och utrustning får inte utan särskilt tillstånd användas utanför Polishögskolans område. Sådant tillstånd kan ges vid särskild övning under handledning av någon lärare vid skolan eller i särskilda fall av studierektor. Vid stöld eller förlorade uniformspersedlar ska en polisanmälan göras. 9.5 Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. All undervisning är obligatorisk. Upp till fem dagars ledighet kan beviljas under ett studieår. Ledighetsansökan lämnas till Studerandeexpeditionen. Om studerande önskar göra studieuppehåll i utbildningen, ska ansökan lämnas till studierektor. Den som ansöker om och beviljas studieuppehåll kan vid återgång till utbildningen inte garanteras plats vid en bestämd tidpunkt. Om studierna avbryts utan att studieuppehåll beviljats eller om upprepad frånvaro utan giltigt förfall noterats, förloras rätten att fortsätta studera vid Polisprogrammet. Om studerande önskar avbryta studierna vid Polisprogrammet ska detta anmälas till studierektor. Studerande som blir inkallad till grund- eller repetitionstjänstgöring kan söka anstånd med militärtjänstgöringen om tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier. Frånvaro p.g.a. sjukdom och vård av barn ska göras på eller på tel Efter frånvaron ska blanketten Nu är jag åter på skolan lämnas in till Studerandeexpeditionen. 12

19 Polisyrket ställer särskilda krav på utövaren. Ett respektfullt förhållningssätt till andra människor och respekt för samhällets värdegrund är grundläggande. Motsvarande krav ställs också på studerande vid Polishögskolan. Lärare och/eller studieledning ska, när det finns anledning att ifrågasätta förhållningssätt eller omdöme, ge återkoppling till den studerande. En särskild utredning kan inledas vid exempelvis användande av otillåtna hjälpmedel i samband med examination, vid trakasserier eller misstanke om brott (Polisutbildningsförordningen 1999:740). Händelser utanför Polishögskolan kan också initiera en sådan prövning. Om en utredning inleds kan Rikspolisstyrelsen avstänga en studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet avgörs. Enligt Polisutbildningsförordningen kan Rikspolisstyrelsen vidta disciplinär åtgärd i form av varning eller avskiljande av en studerande vid Polishögskolan. Beslut fattas av rättsavdelningen på Rikspolisstyrelsen och överklagas till personalansvarsnämnden. 5. Disciplinpåföljd och avskiljande från studier 13

20 14. Aspirantutbildning Ansvaret för termin 5, aspirantutbildningen, ligger på polismyndigheterna. Utbildningen är målinriktad och bedrivs under handledning. Handledarna är särskilt utbildade för sitt uppdrag. Under aspirantutbildningen ges polisaspiranten tillfälle att tillämpa och ytterligare integrera de kunskaper och färdigheter som förvärvats under Polisprogrammet. Utbildningen inriktas på sådana uppgifter polisaspiranten kommer att arbeta med under sina första år i polisyrket. Under den sex månaders handledda aspirantutbildningen anses polisaspiranten vara polis under tjänstgöringstid med det ansvar, de skyldigheter och befogenheter som följer av detta. Den särskilda ingripandeskyldigheten som gäller ordinarie poliser under ledig tid gäller således inte polisaspiranter under aspirantutbildning. Efter godkänd aspirantutbildning kan polisaspiranten söka anställning som polisassistent. Under termin tre har polisstudenten möjlighet att söka de aspiranttjänster som Polismyndigheterna utlyser. Varje termin anordnar Polishögskolan en myndighetsdag, då polismyndigheterna inbjuds att presentera sin verksamhet och träffa de studerande. 14

21

22 16. Samverkansformer inom Polisprogrammet 16.1 Klassråd Varje klass i grundutbildningen samlas veckan innan terminsrådet. Klassrådet är förberedande inför terminsrådet och har till uppgift att diskutera frågor som rör klassen, undervisningen, planering, utvärderingar m.m. Vid terminens första klassråd väljs även två representanter till terminsrådet. Namn på dessa lämnas till kursadministratören för respektive termin Terminsråd I varje kursomgång genomförs terminsråd. Terminsrådet består av lärare och företrädare för samtliga klasser i terminen. Vid terminsrådet behandlas frågor som rör utbildningens kvalitet, pedagogik, planering och samordning, examinationer m.m Programråd På Polishögskolan finns ett programråd. Programrådet består av representanter från studieledningen och företrädare för studerande. Syftet är att diskutera utbildningen, läromedel, pedagogiska arbetsformer och arbetsmetoder. Gruppen har en rådgivande funktion för studieledningen Restaurangråd Rådet behandlar frågor beträffande restaurangens verksamhet, service och utbud. I rådet ingår företrädare för personal och studerande. 16

23 17.1 Datorer, internet, kopiering och telefon De studerande har tillgång till datorer som är kopplade till polisens datornät (BasAdatorer). Dessa finns tillgängliga i byggnad 12. För att kunna arbeta på BasA-datorerna krävs personligt AT-kort. Ansökan om AT-kort görs i första terminen i samband med uniformsprovningen. I biblioteket och skolbyggnaderna finns även datorer som är kopplade mot internet. Papper till skrivarna beställs via GroupWise på PHS Service. Toner till skrivarna beställs via tel , eller group wise PHS service. Kopieringsmöjligheter finns i biblioteket. Kopieringskort kan köpas. I dom flesta byggnader finns tillgång till telefoner som kan användas vid kontakt med CSN på kortnummer Dessa kan även användas för att ringa internt på Polishögskolan och inom Rikspolisstyrelsen. 17. Studerandeservice 17.2 Felanmälan Datorer Vid fel på datorerna samt kringutrustning kontakta PVIT Supportcenter på (kortnummer 4455 på skolans fasta telefoner). Ange inventeringsid (siffror på vit klisterlapp) på dator/skärm/skrivare. Även problem med användarkonton och lösenord ska anmälas till detta nummer. Övrig teknisk utrustning Felanmälan på teknisk utrustning som TV, DVD, telefoni, kopieringsmaskiner och OHapparater m.m. görs på tel , eller group wise PHS service. Lokaler Felanmälan när det gäller lokaler eller inventarier görs på tel , service. eller group wise PHS service Föreningar vid Polishögskolan Studerandeförbundsområde Solna Föreningen är en facklig länk mellan polisstudenterna och Svenska Polisförbundet. Föreningen tillvaratar och bevakar t.ex. studenternas intresse av information, förändringar i Polisprogrammet och aspirantutbildningen. En annan av föreningens uppgifter är att arbeta för en bra studiemiljö. Studerande kan också vända sig till föreningens styrelse när särskilt behov av stöd uppstår. 17

24 17. Studerandeservice Studerandeförbundsområde Solna finns i byggnad 12, bv., lokalen är bemannad tisdag-- torsdag, under lunchen. Styrelsen nås på tel , fax E-post till föreningen: Ordförande Sekreterare Skyddsombud Klubbmästare Utbildningsansvarig Bostadsförmedling Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening (PSIS) Ordförande: Lennart Karlsson tel Sekreterare: Björn Jacobson tel Kassör: Roland Nilsson tel Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap i lagtävlingar och individuella idrotter. Dessutom organiseras aktiviteter i ju-jutsu, boxersize, aerobic, handboll, volleyboll, innebandy, fotboll m.m. Är du intresserad av att delta i Svenska polismästerskap ska du kontakta någon av självskyddslärarna. Inbjudan till tävlingar publiceras i tidskriften Polisidrott och anslås i byggnad Studentpräster Svenska Kyrkan Anders Mattsson Solna församling, tel Andra samfund Helen Florberger tel , mobil Katolsk studentpräst Klaus Dietz universitychaplain.se 17.5 Meditationsrum I byggnad 13 på bv. finns ett rum för stillhet och meditation. Kod till rummet fås genom Servicecentrum på tel , eller group wise PHS service. 18

25 Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap

26 20. Allmän studieinformation 20.1 Studenthälsovård Polishögskolans studenter har tillgång till studenthälsovård genom Feelgood Företagshälsovård AB. De finns på Smidesvägen 10-12, plan 4 i Solna. Feelgood erbjuder kontakt med läkare, sjuksköterska och beteendevetare. Kontaktperson är Gunilla Almén, tel Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet Samtliga studerande har ett olycksfallsskydd, som också gäller skada under fysisk träning. Det är endast studenter och personal som är försäkrade vid nyttjande av skolans idrottslokaler. Försäkringen gäller under skoltid samt under direkt färd mellan utbildningsplatsen och den bostad som används under utbildningen. Med skoltid avses all tid vid Polishögskolan i Sörentorp samt all annan av Polishögskolan schemalagd tid, som exempelvis fältstudier och studiebesök. Försäkringen täcker inte egna studiebesök på fritiden som inte är schemalagda av Polishögskolan ID-handling Studerande vid Polishögskolan får en speciell ID-handling. Den ska alltid bäras synlig på Polishögskolan Övrig information Norra grinden är Polishögskolans huvudentré. Skolans område är öppet för allmänheten under dagtid på vardagar: måndag - torsdag kl och fredag kl Under vecka kan öppethållandet begränsas. Studenterna har tillträde till merparten av skolans lokaler vardagar kl , lördag - söndag kl Parkering Parkeringsplatser för de studerande finns i anslutning till skolbyggnaderna. Parkering är endast tillåten på de särskilt markerade parkeringsplatserna. De för tjänstebilar, personal och konferensdeltagare avsedda parkeringsplatserna får inte användas. Nattparkering är tillåten på den stora parkeringsplatsen vid den norra grinden i maximalt 7 dagar. Långtidsparkering är däremot inte tillåten inom skolans område. Kursadministratörer/lärare/studieledning Kursadministratörer, flertalet lärare och studieledning finns i byggnad 10. Studenterna har tillträde till huset mellan kl måndag till torsdag, fredagar till kl I byggnaden finns även studerandeexpeditionen, som är bemannad måndag torsdag kl och fredagar kl Polishögskolans ledning och diariet I byggnad 23 finns skolans rektor och registrator. 20

27 Datorsalar och studiedatorer På skolan finns datorsalar tänkta för undervisning med ett större antal datorer, samt mindre rum i studerandehusen med datorer som kan användas för grupparbeten och enskilda studier. Lokalerna som är utrustade med antingen Bas A-datorer eller Internetdatorer är utspridda i olika hus på området. Utemiljö Skolan har en fin utemiljö med möjligheter till bad i Edsviken och promenader och joggning längs anlagda spår, 1,8 10 km. Idrottsanläggningar och den yttre träningsmiljön är enbart avsedda för de studerande och personalen. I entrén till idrottsbyggnaden finns anslag om när och hur lokalerna kan disponeras. Ytterligare information lämnas av självskyddslärarna. Post och meddelanden Post hämtas och lämnas i byggnad Allmän studieinformation Lokalvård Polishögskolans lokalvård sker under dagtid och är behovsanpassad. För att lokalvården ska fungera förutsätts en god egenvård av lokalerna och ett hänsynstagande till lokalvårdspersonalen. Lokalvården nås på tel Mikromatsal För studerande finns tillgång till mikrougnar och studerandematsalar i byggnad 22 och 168. Öppettider, se nedan. Byggnad 22 Måndag - fredag kl Lördag - söndag stängt Byggnad 168 Måndag - fredag kl Lördag - söndag kl Teknik och Service Teknik och Service är beläget i byggnad 19. I byggnaden sker också utprovning av uniformer. Byggnaden hålls öppen måndag torsdag kl Fredagar kl Servicecentrum nås på tel , eller Group Wise: service PHS. Bibliotek På skolan finns ett välutrustat bibliotek i byggnad 6 med datorarbetsplatser, studieplatser och grupprum. Lånetiden för kurslitteratur är sju dagar och för övrig litteratur 30 dagar. Bibliotekets kundtjänst nås på tel Öppettider, se nedan. I biblioteket finns Polishögskolans officiella anslagstavla. Måndag - torsdag kl , Fredag kl

28 Konferenscentrum är en central mötesplats för studenter och anställda

29 Idrottslokaler byggnad 3 och 4 Tillträde med passerkort måndag - fredag kl , lördag - söndag kl Konferenscentrum I byggnad 16 finns Konferenscentrum. I Konferenscentrum sker försäljning av publikationer, som ges ut av Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan samt PR-artiklar. I receptionen finns en avdelning för hittegods. Konferenscentrum håller öppet måndag - torsdag kl och fredag under terminstid. Avvikelser kan förekomma Olycksfall Vid olycksfall ring 112. Vid mindre brådskande/allvarliga fall ring , lärare i akutsjukvård på grundutbildningen Ordningsfrågor 20. Allmän studieinformation Fr.o.m. 1 september 2005 är det hundförbud i Polishögskolans samtliga lokaler Skyddsombud Huvudskyddsombud är Patrik Thunholm, tel Skyddsombud för de studerande nås genom Studerandeförbundsområde Solna på tel Säkerhetsfrågor och bevakning Polishögskolans område liksom bibliotek och restaurang, är under vardagar öppet dagtid för allmänheten. För tillträde till övriga byggnader krävs behörighet. Frågor rörande bevakning och larm besvaras dagtid på tel Bevakning av området sker: Måndag - fredag kl Övrig tid sker rondering. Vid frågor eller incidenter ring: Under dagtid i första hand till tel Bevakningscentralen dygnet runt på tel Vid stöld eller på annat sätt förkommet AT-kort och/eller passerkort ska en skriftlig anmälan göras till Teknik och Service på Polishögskolan. Beställning av nytt kort görs först sju dagar efter det att anmälan om förkommet AT-kort och/eller passerkort inlämnats. Vid studieuppehåll ska AT-kortet lämnas till Servicecentrum för förvaring. 23

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU...

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU... Innehållsförteckning Inledning............................................................. 7 SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap...........................................................

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer