För Polisprogrammet. Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Polisprogrammet. Reviderad 2010-04-06. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 tudie handbok För Polisprogrammet Reviderad

2

3 Grafisk form: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson, Kristoffer Thessman, Jörgen Knutsson Illustrationer: Jörgen Knutsson Polishögskolan 2010

4 Kontaktuppgifter Rektor Ebba Sverne Arvill tel Säkerhetsansvarig Ingmar Bergman, tel Personal på grundutbildningen Studierektor Christer Nyberg, tel , mobil Kvalificerad administratör Anne Åhlin tel , mobil Examensadministratör och kontaktperson för studenter med dyslexi. Fältstudier Runald Beckman, tel , mobil Planering och samordning av fältstudierna. Administratörer Termin 1 och 2 Agneta Söderberg tel mobil Termin 3 Susanne Holmquist tel mobil Termin 4 Pia Andersson tel mobil Distansutbildning Ann-Britt Andersson tel mobil Schemasamordnare Jenny Nilborn tel mobil Schemaläggare AnnaCarin Halvarson tel mobil Schemaläggare Sven Dahlback tel mobil Studerandeexpedition finns i byggnad 10, bv, södra dörren, besökstider måndag - torsdag, kl och fredag, kl Samtliga medarbetare på grundutbildningen nås på mailadress

5 Polishögskolan utbildar svensk polis för ett tryggare samhälle

6 Polishögskolans område är en del av Nationalstadsparken

7 1. Utgångspunkter 3 4. Utbildningsplan Allmänna mål Utbildningsspecifika mål Utbildningens innehåll Arbetsformer Kursöversikt Examination och betygsättning Examen 6 8. Översikt över utbildningen 8 9. Undervisning Upplägg och undervisningsformer Former för bedömning Information om att studera med dyslexi Uniform Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Disciplinpåföljd och avskiljande från studier Aspirantutbildning Samverkansformer inom Polisprogrammet Klassråd Terminsråd Programråd Restaurangråd Studerandeservice Datorer, internet, kopiering och telefon Felanmälan Föreningar vid Polishögskolan Studerandepräster Meditationsrum Allmän studieinformation Studenthälsovård Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet ID-handling Övrig information Olycksfall Ordningsfrågor Skyddsombud Säkerhetsfrågor och bevakning 23 Innehåll

8 Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt

9 Polisens kunskapsbaserade och problemorienterade arbetssätt förutsätter en ständig utveckling av kunskaper och metoder. Polisyrket ställer stora krav på förhållningssättet till andra människor. Utbildningen är både kunskaps- och processinriktad och förutsätter en hög grad av studerandeaktivitet. Kopplingen till den polisiära verksamheten sker tidigt i utbildningen genom arbete med polisiära fall. På så sätt kopplas teori och praktik ihop samtidigt som olika ämnesområden integreras. Lärarna arbetar i lärarlag; ett för varje delkurs. Lärarna har en vägledande roll i studieprocessen och ska stimulera till kunskapssökande och ge återkoppling på prestationer. Polishögskolan värnar om ett öppet klimat för en god arbetsmiljö för studerande och personal och en fortsatt utveckling av utbildningen. 31. Utgångspunkter

10 4. Utbildningsplan Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan om att fastställa utbildningsplan för Polisprogrammet. I planen anges även vad som gäller ifråga om examination och betyg. Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. den utbildningsomgång som påbörjade Polisprogrammet höstterminen Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. 4.1 Allmänna mål Utbildningen ska ge studenterna: förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem beredskap att möta förändringar i arbetslivet Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att: söka och värdera information på vetenskaplig nivå följa kunskapsutvecklingen 4.2 Utbildningsspecifika mål Den studerande ska förvärva förståelse för de värdegrunder som demokratin bygger på. Den studerande ska utveckla inlevelseförmåga och självkännedom liksom ett respektfullt förhållningssätt till andra människor. Den studerande ska förvärva de insikter som krävs för att utöva yrket i ett mångkulturellt samhälle. Den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas i utbildningen. Utbildningen ska också främja förståelsen för andra länder och kulturer och för internationella förhållanden. Den studerande ska förvärva förmåga att: identifiera och analysera problem aktualisera, bearbeta och hantera erforderlig kunskap och annat beslutsunderlag pröva sina egna och andras argument kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande 4

11 Den studerande ska förvärva kunskaper: om internationella konventioner/mänskliga rättigheter om Sveriges rättsordning om de rättsområden som är relevanta för polisiär verksamhet om samhällets uppbyggnad om individers och gruppers beteende om kommunikation och samspel mellan människor Den studerande ska förvärva färdighet i: att tillämpa lagstiftning som är relevant för polisiär verksamhet att agera i situationer som förekommer i den polisiära verksamheten att använda relevanta utrednings- och andra arbetsmetoder att kommunicera med psykologisk och pedagogisk insikt att uttrycka sig väl i tal och skrift 4.3 Utbildningens innehåll Polisprogrammet motsvarar 80 utbildningspoäng. Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. I Polisprogrammet ingår följande kurser för vilka särskilda kursplaner föreligger: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete B, 20 poäng Polisiärt arbete C, 20 poäng Ämnet Polisiärt arbete består av Juridik, Ordningsverksamhet, Utredningsverksamhet, Kriminologi/förebyggande verksamhet, Beteendevetenskap, Vetenskaplig metod, Konflikthantering/självskydd-hälsa, Vapen/taktik, Polisbilskörning, Akutsjukvård, Grundläggande informationsteknik (radio/data), Muntlig framställning samt Mental träning. 4.4 Arbetsformer Utbildningen sker med en problembaserad metodik med hög grad av ämnesintegration. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Genom reflektion och analys fördjupas den studerandes teoretiska och praktiska kunskapsbas. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande och förhållningssätt till andra människor. 54. Utbildningsplan

12 4. Utbildningsplan 4.5 Kursöversikt År 1 Termin 1: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Polisens uppdrag och roll I (10 veckor) 2. Grundkurs i straffrätt (5 veckor) 3. Kriminologi och brottsförebyggande arbete (5 veckor) År 1 Termin 2: Polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget I (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget II (10 veckor) År 2 Termin 3: Polisiärt arbete B, 20 poäng 1. Trafik (5 veckor) 2. Ungdomar (5 veckor) 3. Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet (10 veckor) År 2 Termin 4: Polisiärt arbete C, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget III / Brott i nära relationer (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget IV / Rasism, diskriminering och hatbrott (5 veckor) 3. Polisens uppdrag och roll II (5 veckor) 4.6 Examination och betygsättning Examination där den individuella prestationen ska bedömas är i regel skriftlig, men kan också vara muntlig eller praktisk. Studerande som underkänts vid examination har möjlighet att delta i förnyad examination enligt de regler som anges i delkurs- och ämnesplanen. Delkurser och praktiska färdigheter examineras och betygssätts vid särskilt angivna tidpunkter. För en godkänd polisexamen krävs att samtliga delkurser och moment genomförts med godkänt resultat. Mer detaljerad information återfinns i delkurs- och ämnesplanerna. Om inte annat anges i kursplanen sätts betyg enligt skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. 4.7 Examen Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. Efter avlagd polisexamen kan den polisstuderande söka aspirantutbildning i form av en sex månaders anställning med lön vid en polismyndighet. Under aspirantutbildningen handleds polisaspiranten av en särskilt utbildad och erfaren polis. Godkänd aspirantutbildning innebär behörighet att söka tillsvidareanställning som polis. 6

13 Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen

14 8. Översikt över utbildningen Polisprogrammet vid Polishögskolan Studievecka Termin 1 Delkurs 1:1 Polisens uppdrag och roll l Delkurs 1:2 Grundkurs i straffrätt Delkurs 1:3 Kriminologi och brottsförbyggande arbete Akutsjukvård, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 2 Delkurs 2:1 Brottsutredande uppdraget l Delkurs 2:2 Brottsutredande uppdraget II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 3 Delkurs 3:1 Trafi k Delkurs 3:2 Ungdomar Delkurs 3:3 Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet Akutsjukvård, bastaktik, examensarbete, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 4 Delkurs 4:1 Brottsutredande uppdraget III/ Brott i nära relationer Delkurs 4:2 Brottsutredande uppdraget IV/ Rasism, diskriminering och hatbrott Delkurs 4:3 Polisens uppdrag och roll II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete 8 För mer detaljerad information om utbildningen t.ex. delkursoch ämnesplanerna hänvisas till Ping Pong. Den som inte har tillgång till Ping Pong kan vända sig till utbildningens kursadministratörer.

15 Kunskap och kompetens åldras allt snabbare. Förmågan att fortlöpande under sitt yrkesliv tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet blir allt viktigare. Det är därför av stor betydelse att varje yrkesutbildning förutom att ge yrkeskunskaper också ger de studerande förmågan att själva vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta sätter i hög grad sin prägel på Polishögskolans pedagogik. Den kontinuerliga kunskapsuppbyggnad som skolan eftersträvar tar sin utgångspunkt i den polisiära yrkeserfarenheten. Faktiska polisiära händelser, fallbeskrivningar, används i utbildningen som utgångspunkt för kunskapsinhämtande. Det är skolans ambition att integrera praktisk och teoretisk kunskap. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt. Det innebär att såväl praktiska erfarenheter som teoretiska kunskaper utsätts för reflektion och omprövning under hela utbildningen. Därigenom kan de studerande tillägna sig en förmåga till ett kontinuerligt lärande under sin kommande yrkesutövning och därmed också utvecklas i sin yrkesroll. 9.1 Upplägg och undervisningsformer Polisprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar fyra terminers teoretiska och professionsförberedande heltidsstudier. För den femte terminen, aspirantutbildningen, ligger utbildningsansvaret hos respektive polismyndighet. Då Polishögskolans grundutbildning består av en mängd skilda mål, behövs en bredd vad gäller pedagogiska metoder för att nå de olika målen. Undervisningen ges i form av seminarier, grupparbeten, föreläsningar, övningar, färdighetsträning samt genom kontinuerlig studenthandledning. Undervisningen är vanligtvis förlagd måndag - fredag, kl Kvällsundervisning kan förekomma. Skriftliga examinationer är företrädesvis förlagda till lördagar. 9.2 Former för bedömning Betyg påverkas av prestationer under kursernas gång och av examinationsresultaten. Examinationsform för respektive delkurs/ämne redovisas i delkurs- och ämnesplaner. I delkurs- och ämnesbeskrivning finns mer detaljerad information. Vid varje examinationstillfälle ska den studerande kunna legitimera sig genom godkänd ID-handling. Vid skriftlig examination är inget tillträde tillåtet till skrivningslokalen 30 minuter efter det att examinationen påbörjats. Ingen får heller lämna lokalen under de första 30 minuterna av skrivningstiden. För en utförlig policy om former för bedömning se Ping Pong under studieinformation. Vid varje delkurs erbjuds studenten tre examinationstillfällen vid förutbestämda tillfällen, dock med vissa undantag beroende på examinationsform. Om studenten blir underkänd även vid det tredje tillfället, erbjuds denne att läsa om delkursen när den ges nästa gång (oftast nästa termin). Då får studenten tre examinationstillfällen till, alltså totalt sex tillfällen (Högskoleförordningen 6 kap., 21 ). Undantag från regel om tre examinationstillfällen görs endast efter beslut av studieledning. Om studenten är frånvarande vid ett examinationstillfälle räknas detta som ett förbrukat tillfälle. 99. Undervisning

16 På skolan finns ett bibliotek med studie- platser och grupprum

17 För uppflyttning till nästa termin krävs godkända studieresultat i samtliga delkurser i före-gående termin/terminer. Betyg ska sättas efter genomgången delkurs. Uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd ska användas. (Högskoleförordningen 6 kap., 19 ) Betygsgrader, kriterier samt vilka ämnen eller moment som ingår i betyget anges i del-kursbeskrivning. Betyg på delkurs sätts av examinator (Högskoleförordningen 6 kap., 18 ), vilken i de flesta fall är ansvarig för delkurs. Om studenten genomgått två examinationstillfällen utan att bli godkänd, eller blivit underkänd på inlämnad komplettering, har hon eller han rätt att byta examinator, om inte särskilda skäl talar emot detta. (Högskoleförordningen 6 kap., 22 ) 9. Undervisning Resultat eller betyg som uppenbart påverkats av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende kan omprövas eller rättas av examinator. En begäran om omprövning eller rättning görs skriftligt och ska ha inkommit inom tre veckor från dag då resultatet meddelades. (Förvaltningslagen 1986:223, 23, 26, 27 ) Kopia av examinationen lämnas tillsammans med begäran om omprövning till delkursansvarig/rättande lärare. Originalet ska förvaras på Studerandexpeditionen och kan lämnas ut först efter lärarens beslut. 9.3 Information om att studera med dyslexi Alla studenter med dyslexi på Polishögkolan har rätt att låna inläst kurslitteratur. Kurslitteraturen är lagrad på speciella Cd-skivor. Polishögskolans bibliotek kan låna ut inläst material. Det finns en dator i hus 12 sal 301 som har ett speciellt tal- och rättstavningsprogram (ViTal). Samordnare för studenter med dyslexi är Anne Åhlin, telefon eller mobil , mailadress 11

18 9. Undervisning 9.4 Uniform De studerande tilldelas under utbildningen en särskild studerandeuniform med tillhörande utrustning. Vissa delar av uniformsutrustningen är lån. I samband med aspirantutbildningen kompletteras utrustningen. Studerandeuniformen används i samband med övningar i enlighet med polislärarnas anvisningar. Uniform och utrustning får inte utan särskilt tillstånd användas utanför Polishögskolans område. Sådant tillstånd kan ges vid särskild övning under handledning av någon lärare vid skolan eller i särskilda fall av studierektor. Vid stöld eller förlorade uniformspersedlar ska en polisanmälan göras. 9.5 Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. All undervisning är obligatorisk. Upp till fem dagars ledighet kan beviljas under ett studieår. Ledighetsansökan lämnas till Studerandeexpeditionen. Om studerande önskar göra studieuppehåll i utbildningen, ska ansökan lämnas till studierektor. Den som ansöker om och beviljas studieuppehåll kan vid återgång till utbildningen inte garanteras plats vid en bestämd tidpunkt. Om studierna avbryts utan att studieuppehåll beviljats eller om upprepad frånvaro utan giltigt förfall noterats, förloras rätten att fortsätta studera vid Polisprogrammet. Om studerande önskar avbryta studierna vid Polisprogrammet ska detta anmälas till studierektor. Studerande som blir inkallad till grund- eller repetitionstjänstgöring kan söka anstånd med militärtjänstgöringen om tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier. Frånvaro p.g.a. sjukdom och vård av barn ska göras på eller på tel Efter frånvaron ska blanketten Nu är jag åter på skolan lämnas in till Studerandeexpeditionen. 12

19 Polisyrket ställer särskilda krav på utövaren. Ett respektfullt förhållningssätt till andra människor och respekt för samhällets värdegrund är grundläggande. Motsvarande krav ställs också på studerande vid Polishögskolan. Lärare och/eller studieledning ska, när det finns anledning att ifrågasätta förhållningssätt eller omdöme, ge återkoppling till den studerande. En särskild utredning kan inledas vid exempelvis användande av otillåtna hjälpmedel i samband med examination, vid trakasserier eller misstanke om brott (Polisutbildningsförordningen 1999:740). Händelser utanför Polishögskolan kan också initiera en sådan prövning. Om en utredning inleds kan Rikspolisstyrelsen avstänga en studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet avgörs. Enligt Polisutbildningsförordningen kan Rikspolisstyrelsen vidta disciplinär åtgärd i form av varning eller avskiljande av en studerande vid Polishögskolan. Beslut fattas av rättsavdelningen på Rikspolisstyrelsen och överklagas till personalansvarsnämnden. 5. Disciplinpåföljd och avskiljande från studier 13

20 14. Aspirantutbildning Ansvaret för termin 5, aspirantutbildningen, ligger på polismyndigheterna. Utbildningen är målinriktad och bedrivs under handledning. Handledarna är särskilt utbildade för sitt uppdrag. Under aspirantutbildningen ges polisaspiranten tillfälle att tillämpa och ytterligare integrera de kunskaper och färdigheter som förvärvats under Polisprogrammet. Utbildningen inriktas på sådana uppgifter polisaspiranten kommer att arbeta med under sina första år i polisyrket. Under den sex månaders handledda aspirantutbildningen anses polisaspiranten vara polis under tjänstgöringstid med det ansvar, de skyldigheter och befogenheter som följer av detta. Den särskilda ingripandeskyldigheten som gäller ordinarie poliser under ledig tid gäller således inte polisaspiranter under aspirantutbildning. Efter godkänd aspirantutbildning kan polisaspiranten söka anställning som polisassistent. Under termin tre har polisstudenten möjlighet att söka de aspiranttjänster som Polismyndigheterna utlyser. Varje termin anordnar Polishögskolan en myndighetsdag, då polismyndigheterna inbjuds att presentera sin verksamhet och träffa de studerande. 14

21

22 16. Samverkansformer inom Polisprogrammet 16.1 Klassråd Varje klass i grundutbildningen samlas veckan innan terminsrådet. Klassrådet är förberedande inför terminsrådet och har till uppgift att diskutera frågor som rör klassen, undervisningen, planering, utvärderingar m.m. Vid terminens första klassråd väljs även två representanter till terminsrådet. Namn på dessa lämnas till kursadministratören för respektive termin Terminsråd I varje kursomgång genomförs terminsråd. Terminsrådet består av lärare och företrädare för samtliga klasser i terminen. Vid terminsrådet behandlas frågor som rör utbildningens kvalitet, pedagogik, planering och samordning, examinationer m.m Programråd På Polishögskolan finns ett programråd. Programrådet består av representanter från studieledningen och företrädare för studerande. Syftet är att diskutera utbildningen, läromedel, pedagogiska arbetsformer och arbetsmetoder. Gruppen har en rådgivande funktion för studieledningen Restaurangråd Rådet behandlar frågor beträffande restaurangens verksamhet, service och utbud. I rådet ingår företrädare för personal och studerande. 16

23 17.1 Datorer, internet, kopiering och telefon De studerande har tillgång till datorer som är kopplade till polisens datornät (BasAdatorer). Dessa finns tillgängliga i byggnad 12. För att kunna arbeta på BasA-datorerna krävs personligt AT-kort. Ansökan om AT-kort görs i första terminen i samband med uniformsprovningen. I biblioteket och skolbyggnaderna finns även datorer som är kopplade mot internet. Papper till skrivarna beställs via GroupWise på PHS Service. Toner till skrivarna beställs via tel , eller group wise PHS service. Kopieringsmöjligheter finns i biblioteket. Kopieringskort kan köpas. I dom flesta byggnader finns tillgång till telefoner som kan användas vid kontakt med CSN på kortnummer Dessa kan även användas för att ringa internt på Polishögskolan och inom Rikspolisstyrelsen. 17. Studerandeservice 17.2 Felanmälan Datorer Vid fel på datorerna samt kringutrustning kontakta PVIT Supportcenter på (kortnummer 4455 på skolans fasta telefoner). Ange inventeringsid (siffror på vit klisterlapp) på dator/skärm/skrivare. Även problem med användarkonton och lösenord ska anmälas till detta nummer. Övrig teknisk utrustning Felanmälan på teknisk utrustning som TV, DVD, telefoni, kopieringsmaskiner och OHapparater m.m. görs på tel , eller group wise PHS service. Lokaler Felanmälan när det gäller lokaler eller inventarier görs på tel , service. eller group wise PHS service Föreningar vid Polishögskolan Studerandeförbundsområde Solna Föreningen är en facklig länk mellan polisstudenterna och Svenska Polisförbundet. Föreningen tillvaratar och bevakar t.ex. studenternas intresse av information, förändringar i Polisprogrammet och aspirantutbildningen. En annan av föreningens uppgifter är att arbeta för en bra studiemiljö. Studerande kan också vända sig till föreningens styrelse när särskilt behov av stöd uppstår. 17

24 17. Studerandeservice Studerandeförbundsområde Solna finns i byggnad 12, bv., lokalen är bemannad tisdag-- torsdag, under lunchen. Styrelsen nås på tel , fax E-post till föreningen: Ordförande Sekreterare Skyddsombud Klubbmästare Utbildningsansvarig Bostadsförmedling Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening (PSIS) Ordförande: Lennart Karlsson tel Sekreterare: Björn Jacobson tel Kassör: Roland Nilsson tel Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap i lagtävlingar och individuella idrotter. Dessutom organiseras aktiviteter i ju-jutsu, boxersize, aerobic, handboll, volleyboll, innebandy, fotboll m.m. Är du intresserad av att delta i Svenska polismästerskap ska du kontakta någon av självskyddslärarna. Inbjudan till tävlingar publiceras i tidskriften Polisidrott och anslås i byggnad Studentpräster Svenska Kyrkan Anders Mattsson Solna församling, tel Andra samfund Helen Florberger tel , mobil Katolsk studentpräst Klaus Dietz universitychaplain.se 17.5 Meditationsrum I byggnad 13 på bv. finns ett rum för stillhet och meditation. Kod till rummet fås genom Servicecentrum på tel , eller group wise PHS service. 18

25 Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap

26 20. Allmän studieinformation 20.1 Studenthälsovård Polishögskolans studenter har tillgång till studenthälsovård genom Feelgood Företagshälsovård AB. De finns på Smidesvägen 10-12, plan 4 i Solna. Feelgood erbjuder kontakt med läkare, sjuksköterska och beteendevetare. Kontaktperson är Gunilla Almén, tel Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet Samtliga studerande har ett olycksfallsskydd, som också gäller skada under fysisk träning. Det är endast studenter och personal som är försäkrade vid nyttjande av skolans idrottslokaler. Försäkringen gäller under skoltid samt under direkt färd mellan utbildningsplatsen och den bostad som används under utbildningen. Med skoltid avses all tid vid Polishögskolan i Sörentorp samt all annan av Polishögskolan schemalagd tid, som exempelvis fältstudier och studiebesök. Försäkringen täcker inte egna studiebesök på fritiden som inte är schemalagda av Polishögskolan ID-handling Studerande vid Polishögskolan får en speciell ID-handling. Den ska alltid bäras synlig på Polishögskolan Övrig information Norra grinden är Polishögskolans huvudentré. Skolans område är öppet för allmänheten under dagtid på vardagar: måndag - torsdag kl och fredag kl Under vecka kan öppethållandet begränsas. Studenterna har tillträde till merparten av skolans lokaler vardagar kl , lördag - söndag kl Parkering Parkeringsplatser för de studerande finns i anslutning till skolbyggnaderna. Parkering är endast tillåten på de särskilt markerade parkeringsplatserna. De för tjänstebilar, personal och konferensdeltagare avsedda parkeringsplatserna får inte användas. Nattparkering är tillåten på den stora parkeringsplatsen vid den norra grinden i maximalt 7 dagar. Långtidsparkering är däremot inte tillåten inom skolans område. Kursadministratörer/lärare/studieledning Kursadministratörer, flertalet lärare och studieledning finns i byggnad 10. Studenterna har tillträde till huset mellan kl måndag till torsdag, fredagar till kl I byggnaden finns även studerandeexpeditionen, som är bemannad måndag torsdag kl och fredagar kl Polishögskolans ledning och diariet I byggnad 23 finns skolans rektor och registrator. 20

27 Datorsalar och studiedatorer På skolan finns datorsalar tänkta för undervisning med ett större antal datorer, samt mindre rum i studerandehusen med datorer som kan användas för grupparbeten och enskilda studier. Lokalerna som är utrustade med antingen Bas A-datorer eller Internetdatorer är utspridda i olika hus på området. Utemiljö Skolan har en fin utemiljö med möjligheter till bad i Edsviken och promenader och joggning längs anlagda spår, 1,8 10 km. Idrottsanläggningar och den yttre träningsmiljön är enbart avsedda för de studerande och personalen. I entrén till idrottsbyggnaden finns anslag om när och hur lokalerna kan disponeras. Ytterligare information lämnas av självskyddslärarna. Post och meddelanden Post hämtas och lämnas i byggnad Allmän studieinformation Lokalvård Polishögskolans lokalvård sker under dagtid och är behovsanpassad. För att lokalvården ska fungera förutsätts en god egenvård av lokalerna och ett hänsynstagande till lokalvårdspersonalen. Lokalvården nås på tel Mikromatsal För studerande finns tillgång till mikrougnar och studerandematsalar i byggnad 22 och 168. Öppettider, se nedan. Byggnad 22 Måndag - fredag kl Lördag - söndag stängt Byggnad 168 Måndag - fredag kl Lördag - söndag kl Teknik och Service Teknik och Service är beläget i byggnad 19. I byggnaden sker också utprovning av uniformer. Byggnaden hålls öppen måndag torsdag kl Fredagar kl Servicecentrum nås på tel , eller Group Wise: service PHS. Bibliotek På skolan finns ett välutrustat bibliotek i byggnad 6 med datorarbetsplatser, studieplatser och grupprum. Lånetiden för kurslitteratur är sju dagar och för övrig litteratur 30 dagar. Bibliotekets kundtjänst nås på tel Öppettider, se nedan. I biblioteket finns Polishögskolans officiella anslagstavla. Måndag - torsdag kl , Fredag kl

28 Konferenscentrum är en central mötesplats för studenter och anställda

29 Idrottslokaler byggnad 3 och 4 Tillträde med passerkort måndag - fredag kl , lördag - söndag kl Konferenscentrum I byggnad 16 finns Konferenscentrum. I Konferenscentrum sker försäljning av publikationer, som ges ut av Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan samt PR-artiklar. I receptionen finns en avdelning för hittegods. Konferenscentrum håller öppet måndag - torsdag kl och fredag under terminstid. Avvikelser kan förekomma Olycksfall Vid olycksfall ring 112. Vid mindre brådskande/allvarliga fall ring , lärare i akutsjukvård på grundutbildningen Ordningsfrågor 20. Allmän studieinformation Fr.o.m. 1 september 2005 är det hundförbud i Polishögskolans samtliga lokaler Skyddsombud Huvudskyddsombud är Patrik Thunholm, tel Skyddsombud för de studerande nås genom Studerandeförbundsområde Solna på tel Säkerhetsfrågor och bevakning Polishögskolans område liksom bibliotek och restaurang, är under vardagar öppet dagtid för allmänheten. För tillträde till övriga byggnader krävs behörighet. Frågor rörande bevakning och larm besvaras dagtid på tel Bevakning av området sker: Måndag - fredag kl Övrig tid sker rondering. Vid frågor eller incidenter ring: Under dagtid i första hand till tel Bevakningscentralen dygnet runt på tel Vid stöld eller på annat sätt förkommet AT-kort och/eller passerkort ska en skriftlig anmälan göras till Teknik och Service på Polishögskolan. Beställning av nytt kort görs först sju dagar efter det att anmälan om förkommet AT-kort och/eller passerkort inlämnats. Vid studieuppehåll ska AT-kortet lämnas till Servicecentrum för förvaring. 23

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Polisutbildningen i Umeå

Polisutbildningen i Umeå Enheten för polisutbildning Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 (vx) E-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se www.polis.umu.se 2009-01-10 Sid 1 (5) Polisutbildningen i Umeå Omfattning: 120

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016. Medicinska fakulteten SBMR17, Kvinno- och mödrahälsovård, familjeplanering samt ungdomsmottagning, 10,5 högskolepoäng Gynaecological and Antenatal Care, Family Planning and Youth Clinics, 10.5 credits

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Organization,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Regler och riktlinjer för betyg och examination

Regler och riktlinjer för betyg och examination UMEÅ UNIVERSITET Rektor Beslut 2005-04-26 Korrigerad 2014-03-17 2014-06-10 Dnr 500-4-05 Regler och riktlinjer för betyg och examination Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version,

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Vad är ett universitet?

Vad är ett universitet? Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se GRATTIS! Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare.

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare. samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter Utbildningsplan, Dnr: 2012-1311 Cecilia Looström, avdelningschef UB Gäller från och med 2016-01-01 Grundutbildning

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP18, Komplicerad förlossning, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Complicated Delivery, Clinical Training, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

RSJF16, Radiografi III, 26,5 högskolepoäng Radiography III, 26.5 credits Grundnivå / First Cycle

RSJF16, Radiografi III, 26,5 högskolepoäng Radiography III, 26.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten RSJF16, Radiografi III, 26,5 högskolepoäng Radiography III, 26.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer