För Polisprogrammet. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Polisprogrammet. Reviderad 2010-04-06. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 tudie handbok För Polisprogrammet Reviderad

2

3 Grafisk form: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson, Kristoffer Thessman, Jörgen Knutsson Illustrationer: Jörgen Knutsson Polishögskolan 2010

4 Kontaktuppgifter Rektor Ebba Sverne Arvill tel Säkerhetsansvarig Ingmar Bergman, tel Personal på grundutbildningen Studierektor Christer Nyberg, tel , mobil Kvalificerad administratör Anne Åhlin tel , mobil Examensadministratör och kontaktperson för studenter med dyslexi. Fältstudier Runald Beckman, tel , mobil Planering och samordning av fältstudierna. Administratörer Termin 1 och 2 Agneta Söderberg tel mobil Termin 3 Susanne Holmquist tel mobil Termin 4 Pia Andersson tel mobil Distansutbildning Ann-Britt Andersson tel mobil Schemasamordnare Jenny Nilborn tel mobil Schemaläggare AnnaCarin Halvarson tel mobil Schemaläggare Sven Dahlback tel mobil Studerandeexpedition finns i byggnad 10, bv, södra dörren, besökstider måndag - torsdag, kl och fredag, kl Samtliga medarbetare på grundutbildningen nås på mailadress

5 Polishögskolan utbildar svensk polis för ett tryggare samhälle

6 Polishögskolans område är en del av Nationalstadsparken

7 1. Utgångspunkter 3 4. Utbildningsplan Allmänna mål Utbildningsspecifika mål Utbildningens innehåll Arbetsformer Kursöversikt Examination och betygsättning Examen 6 8. Översikt över utbildningen 8 9. Undervisning Upplägg och undervisningsformer Former för bedömning Information om att studera med dyslexi Uniform Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Disciplinpåföljd och avskiljande från studier Aspirantutbildning Samverkansformer inom Polisprogrammet Klassråd Terminsråd Programråd Restaurangråd Studerandeservice Datorer, internet, kopiering och telefon Felanmälan Föreningar vid Polishögskolan Studerandepräster Meditationsrum Allmän studieinformation Studenthälsovård Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet ID-handling Övrig information Olycksfall Ordningsfrågor Skyddsombud Säkerhetsfrågor och bevakning 23 Innehåll

8 Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt

9 Polisens kunskapsbaserade och problemorienterade arbetssätt förutsätter en ständig utveckling av kunskaper och metoder. Polisyrket ställer stora krav på förhållningssättet till andra människor. Utbildningen är både kunskaps- och processinriktad och förutsätter en hög grad av studerandeaktivitet. Kopplingen till den polisiära verksamheten sker tidigt i utbildningen genom arbete med polisiära fall. På så sätt kopplas teori och praktik ihop samtidigt som olika ämnesområden integreras. Lärarna arbetar i lärarlag; ett för varje delkurs. Lärarna har en vägledande roll i studieprocessen och ska stimulera till kunskapssökande och ge återkoppling på prestationer. Polishögskolan värnar om ett öppet klimat för en god arbetsmiljö för studerande och personal och en fortsatt utveckling av utbildningen. 31. Utgångspunkter

10 4. Utbildningsplan Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan om att fastställa utbildningsplan för Polisprogrammet. I planen anges även vad som gäller ifråga om examination och betyg. Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. den utbildningsomgång som påbörjade Polisprogrammet höstterminen Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. 4.1 Allmänna mål Utbildningen ska ge studenterna: förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem beredskap att möta förändringar i arbetslivet Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att: söka och värdera information på vetenskaplig nivå följa kunskapsutvecklingen 4.2 Utbildningsspecifika mål Den studerande ska förvärva förståelse för de värdegrunder som demokratin bygger på. Den studerande ska utveckla inlevelseförmåga och självkännedom liksom ett respektfullt förhållningssätt till andra människor. Den studerande ska förvärva de insikter som krävs för att utöva yrket i ett mångkulturellt samhälle. Den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas i utbildningen. Utbildningen ska också främja förståelsen för andra länder och kulturer och för internationella förhållanden. Den studerande ska förvärva förmåga att: identifiera och analysera problem aktualisera, bearbeta och hantera erforderlig kunskap och annat beslutsunderlag pröva sina egna och andras argument kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande 4

11 Den studerande ska förvärva kunskaper: om internationella konventioner/mänskliga rättigheter om Sveriges rättsordning om de rättsområden som är relevanta för polisiär verksamhet om samhällets uppbyggnad om individers och gruppers beteende om kommunikation och samspel mellan människor Den studerande ska förvärva färdighet i: att tillämpa lagstiftning som är relevant för polisiär verksamhet att agera i situationer som förekommer i den polisiära verksamheten att använda relevanta utrednings- och andra arbetsmetoder att kommunicera med psykologisk och pedagogisk insikt att uttrycka sig väl i tal och skrift 4.3 Utbildningens innehåll Polisprogrammet motsvarar 80 utbildningspoäng. Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. I Polisprogrammet ingår följande kurser för vilka särskilda kursplaner föreligger: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete A, 20 poäng Polisiärt arbete B, 20 poäng Polisiärt arbete C, 20 poäng Ämnet Polisiärt arbete består av Juridik, Ordningsverksamhet, Utredningsverksamhet, Kriminologi/förebyggande verksamhet, Beteendevetenskap, Vetenskaplig metod, Konflikthantering/självskydd-hälsa, Vapen/taktik, Polisbilskörning, Akutsjukvård, Grundläggande informationsteknik (radio/data), Muntlig framställning samt Mental träning. 4.4 Arbetsformer Utbildningen sker med en problembaserad metodik med hög grad av ämnesintegration. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Genom reflektion och analys fördjupas den studerandes teoretiska och praktiska kunskapsbas. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande och förhållningssätt till andra människor. 54. Utbildningsplan

12 4. Utbildningsplan 4.5 Kursöversikt År 1 Termin 1: Grunder för polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Polisens uppdrag och roll I (10 veckor) 2. Grundkurs i straffrätt (5 veckor) 3. Kriminologi och brottsförebyggande arbete (5 veckor) År 1 Termin 2: Polisiärt arbete A, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget I (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget II (10 veckor) År 2 Termin 3: Polisiärt arbete B, 20 poäng 1. Trafik (5 veckor) 2. Ungdomar (5 veckor) 3. Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet (10 veckor) År 2 Termin 4: Polisiärt arbete C, 20 poäng 1. Brottsutredande uppdraget III / Brott i nära relationer (10 veckor) 2. Brottsutredande uppdraget IV / Rasism, diskriminering och hatbrott (5 veckor) 3. Polisens uppdrag och roll II (5 veckor) 4.6 Examination och betygsättning Examination där den individuella prestationen ska bedömas är i regel skriftlig, men kan också vara muntlig eller praktisk. Studerande som underkänts vid examination har möjlighet att delta i förnyad examination enligt de regler som anges i delkurs- och ämnesplanen. Delkurser och praktiska färdigheter examineras och betygssätts vid särskilt angivna tidpunkter. För en godkänd polisexamen krävs att samtliga delkurser och moment genomförts med godkänt resultat. Mer detaljerad information återfinns i delkurs- och ämnesplanerna. Om inte annat anges i kursplanen sätts betyg enligt skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. 4.7 Examen Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. Efter avlagd polisexamen kan den polisstuderande söka aspirantutbildning i form av en sex månaders anställning med lön vid en polismyndighet. Under aspirantutbildningen handleds polisaspiranten av en särskilt utbildad och erfaren polis. Godkänd aspirantutbildning innebär behörighet att söka tillsvidareanställning som polis. 6

13 Efter att ha genomgått Polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen

14 8. Översikt över utbildningen Polisprogrammet vid Polishögskolan Studievecka Termin 1 Delkurs 1:1 Polisens uppdrag och roll l Delkurs 1:2 Grundkurs i straffrätt Delkurs 1:3 Kriminologi och brottsförbyggande arbete Akutsjukvård, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 2 Delkurs 2:1 Brottsutredande uppdraget l Delkurs 2:2 Brottsutredande uppdraget II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, mental träning, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 3 Delkurs 3:1 Trafi k Delkurs 3:2 Ungdomar Delkurs 3:3 Psykisk ohälsa, missbruk och social utsatthet Akutsjukvård, bastaktik, examensarbete, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete Studievecka Termin 4 Delkurs 4:1 Brottsutredande uppdraget III/ Brott i nära relationer Delkurs 4:2 Brottsutredande uppdraget IV/ Rasism, diskriminering och hatbrott Delkurs 4:3 Polisens uppdrag och roll II Akutsjukvård, bastaktik, fältstudier, grundläggande informationsteknik, konfl ikthantering/självskydd-hälsa, kriminalteknik, polisbilskörning, vapen/taktik, vetenskaplig metod/examensarbete 8 För mer detaljerad information om utbildningen t.ex. delkursoch ämnesplanerna hänvisas till Ping Pong. Den som inte har tillgång till Ping Pong kan vända sig till utbildningens kursadministratörer.

15 Kunskap och kompetens åldras allt snabbare. Förmågan att fortlöpande under sitt yrkesliv tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet blir allt viktigare. Det är därför av stor betydelse att varje yrkesutbildning förutom att ge yrkeskunskaper också ger de studerande förmågan att själva vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta sätter i hög grad sin prägel på Polishögskolans pedagogik. Den kontinuerliga kunskapsuppbyggnad som skolan eftersträvar tar sin utgångspunkt i den polisiära yrkeserfarenheten. Faktiska polisiära händelser, fallbeskrivningar, används i utbildningen som utgångspunkt för kunskapsinhämtande. Det är skolans ambition att integrera praktisk och teoretisk kunskap. Under utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen i så hög grad som möjligt. Det innebär att såväl praktiska erfarenheter som teoretiska kunskaper utsätts för reflektion och omprövning under hela utbildningen. Därigenom kan de studerande tillägna sig en förmåga till ett kontinuerligt lärande under sin kommande yrkesutövning och därmed också utvecklas i sin yrkesroll. 9.1 Upplägg och undervisningsformer Polisprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar fyra terminers teoretiska och professionsförberedande heltidsstudier. För den femte terminen, aspirantutbildningen, ligger utbildningsansvaret hos respektive polismyndighet. Då Polishögskolans grundutbildning består av en mängd skilda mål, behövs en bredd vad gäller pedagogiska metoder för att nå de olika målen. Undervisningen ges i form av seminarier, grupparbeten, föreläsningar, övningar, färdighetsträning samt genom kontinuerlig studenthandledning. Undervisningen är vanligtvis förlagd måndag - fredag, kl Kvällsundervisning kan förekomma. Skriftliga examinationer är företrädesvis förlagda till lördagar. 9.2 Former för bedömning Betyg påverkas av prestationer under kursernas gång och av examinationsresultaten. Examinationsform för respektive delkurs/ämne redovisas i delkurs- och ämnesplaner. I delkurs- och ämnesbeskrivning finns mer detaljerad information. Vid varje examinationstillfälle ska den studerande kunna legitimera sig genom godkänd ID-handling. Vid skriftlig examination är inget tillträde tillåtet till skrivningslokalen 30 minuter efter det att examinationen påbörjats. Ingen får heller lämna lokalen under de första 30 minuterna av skrivningstiden. För en utförlig policy om former för bedömning se Ping Pong under studieinformation. Vid varje delkurs erbjuds studenten tre examinationstillfällen vid förutbestämda tillfällen, dock med vissa undantag beroende på examinationsform. Om studenten blir underkänd även vid det tredje tillfället, erbjuds denne att läsa om delkursen när den ges nästa gång (oftast nästa termin). Då får studenten tre examinationstillfällen till, alltså totalt sex tillfällen (Högskoleförordningen 6 kap., 21 ). Undantag från regel om tre examinationstillfällen görs endast efter beslut av studieledning. Om studenten är frånvarande vid ett examinationstillfälle räknas detta som ett förbrukat tillfälle. 99. Undervisning

16 På skolan finns ett bibliotek med studie- platser och grupprum

17 För uppflyttning till nästa termin krävs godkända studieresultat i samtliga delkurser i före-gående termin/terminer. Betyg ska sättas efter genomgången delkurs. Uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd ska användas. (Högskoleförordningen 6 kap., 19 ) Betygsgrader, kriterier samt vilka ämnen eller moment som ingår i betyget anges i del-kursbeskrivning. Betyg på delkurs sätts av examinator (Högskoleförordningen 6 kap., 18 ), vilken i de flesta fall är ansvarig för delkurs. Om studenten genomgått två examinationstillfällen utan att bli godkänd, eller blivit underkänd på inlämnad komplettering, har hon eller han rätt att byta examinator, om inte särskilda skäl talar emot detta. (Högskoleförordningen 6 kap., 22 ) 9. Undervisning Resultat eller betyg som uppenbart påverkats av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende kan omprövas eller rättas av examinator. En begäran om omprövning eller rättning görs skriftligt och ska ha inkommit inom tre veckor från dag då resultatet meddelades. (Förvaltningslagen 1986:223, 23, 26, 27 ) Kopia av examinationen lämnas tillsammans med begäran om omprövning till delkursansvarig/rättande lärare. Originalet ska förvaras på Studerandexpeditionen och kan lämnas ut först efter lärarens beslut. 9.3 Information om att studera med dyslexi Alla studenter med dyslexi på Polishögkolan har rätt att låna inläst kurslitteratur. Kurslitteraturen är lagrad på speciella Cd-skivor. Polishögskolans bibliotek kan låna ut inläst material. Det finns en dator i hus 12 sal 301 som har ett speciellt tal- och rättstavningsprogram (ViTal). Samordnare för studenter med dyslexi är Anne Åhlin, telefon eller mobil , mailadress 11

18 9. Undervisning 9.4 Uniform De studerande tilldelas under utbildningen en särskild studerandeuniform med tillhörande utrustning. Vissa delar av uniformsutrustningen är lån. I samband med aspirantutbildningen kompletteras utrustningen. Studerandeuniformen används i samband med övningar i enlighet med polislärarnas anvisningar. Uniform och utrustning får inte utan särskilt tillstånd användas utanför Polishögskolans område. Sådant tillstånd kan ges vid särskild övning under handledning av någon lärare vid skolan eller i särskilda fall av studierektor. Vid stöld eller förlorade uniformspersedlar ska en polisanmälan göras. 9.5 Ledigheter, studieuppehåll, studieavbrott och sjukfrånvaro Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis avseende utbildningens längd, fördelningen teori och praktik, antagning, regler för disciplinpåföljd och avskiljande. All undervisning är obligatorisk. Upp till fem dagars ledighet kan beviljas under ett studieår. Ledighetsansökan lämnas till Studerandeexpeditionen. Om studerande önskar göra studieuppehåll i utbildningen, ska ansökan lämnas till studierektor. Den som ansöker om och beviljas studieuppehåll kan vid återgång till utbildningen inte garanteras plats vid en bestämd tidpunkt. Om studierna avbryts utan att studieuppehåll beviljats eller om upprepad frånvaro utan giltigt förfall noterats, förloras rätten att fortsätta studera vid Polisprogrammet. Om studerande önskar avbryta studierna vid Polisprogrammet ska detta anmälas till studierektor. Studerande som blir inkallad till grund- eller repetitionstjänstgöring kan söka anstånd med militärtjänstgöringen om tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier. Frånvaro p.g.a. sjukdom och vård av barn ska göras på eller på tel Efter frånvaron ska blanketten Nu är jag åter på skolan lämnas in till Studerandeexpeditionen. 12

19 Polisyrket ställer särskilda krav på utövaren. Ett respektfullt förhållningssätt till andra människor och respekt för samhällets värdegrund är grundläggande. Motsvarande krav ställs också på studerande vid Polishögskolan. Lärare och/eller studieledning ska, när det finns anledning att ifrågasätta förhållningssätt eller omdöme, ge återkoppling till den studerande. En särskild utredning kan inledas vid exempelvis användande av otillåtna hjälpmedel i samband med examination, vid trakasserier eller misstanke om brott (Polisutbildningsförordningen 1999:740). Händelser utanför Polishögskolan kan också initiera en sådan prövning. Om en utredning inleds kan Rikspolisstyrelsen avstänga en studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet avgörs. Enligt Polisutbildningsförordningen kan Rikspolisstyrelsen vidta disciplinär åtgärd i form av varning eller avskiljande av en studerande vid Polishögskolan. Beslut fattas av rättsavdelningen på Rikspolisstyrelsen och överklagas till personalansvarsnämnden. 5. Disciplinpåföljd och avskiljande från studier 13

20 14. Aspirantutbildning Ansvaret för termin 5, aspirantutbildningen, ligger på polismyndigheterna. Utbildningen är målinriktad och bedrivs under handledning. Handledarna är särskilt utbildade för sitt uppdrag. Under aspirantutbildningen ges polisaspiranten tillfälle att tillämpa och ytterligare integrera de kunskaper och färdigheter som förvärvats under Polisprogrammet. Utbildningen inriktas på sådana uppgifter polisaspiranten kommer att arbeta med under sina första år i polisyrket. Under den sex månaders handledda aspirantutbildningen anses polisaspiranten vara polis under tjänstgöringstid med det ansvar, de skyldigheter och befogenheter som följer av detta. Den särskilda ingripandeskyldigheten som gäller ordinarie poliser under ledig tid gäller således inte polisaspiranter under aspirantutbildning. Efter godkänd aspirantutbildning kan polisaspiranten söka anställning som polisassistent. Under termin tre har polisstudenten möjlighet att söka de aspiranttjänster som Polismyndigheterna utlyser. Varje termin anordnar Polishögskolan en myndighetsdag, då polismyndigheterna inbjuds att presentera sin verksamhet och träffa de studerande. 14

21

22 16. Samverkansformer inom Polisprogrammet 16.1 Klassråd Varje klass i grundutbildningen samlas veckan innan terminsrådet. Klassrådet är förberedande inför terminsrådet och har till uppgift att diskutera frågor som rör klassen, undervisningen, planering, utvärderingar m.m. Vid terminens första klassråd väljs även två representanter till terminsrådet. Namn på dessa lämnas till kursadministratören för respektive termin Terminsråd I varje kursomgång genomförs terminsråd. Terminsrådet består av lärare och företrädare för samtliga klasser i terminen. Vid terminsrådet behandlas frågor som rör utbildningens kvalitet, pedagogik, planering och samordning, examinationer m.m Programråd På Polishögskolan finns ett programråd. Programrådet består av representanter från studieledningen och företrädare för studerande. Syftet är att diskutera utbildningen, läromedel, pedagogiska arbetsformer och arbetsmetoder. Gruppen har en rådgivande funktion för studieledningen Restaurangråd Rådet behandlar frågor beträffande restaurangens verksamhet, service och utbud. I rådet ingår företrädare för personal och studerande. 16

23 17.1 Datorer, internet, kopiering och telefon De studerande har tillgång till datorer som är kopplade till polisens datornät (BasAdatorer). Dessa finns tillgängliga i byggnad 12. För att kunna arbeta på BasA-datorerna krävs personligt AT-kort. Ansökan om AT-kort görs i första terminen i samband med uniformsprovningen. I biblioteket och skolbyggnaderna finns även datorer som är kopplade mot internet. Papper till skrivarna beställs via GroupWise på PHS Service. Toner till skrivarna beställs via tel , eller group wise PHS service. Kopieringsmöjligheter finns i biblioteket. Kopieringskort kan köpas. I dom flesta byggnader finns tillgång till telefoner som kan användas vid kontakt med CSN på kortnummer Dessa kan även användas för att ringa internt på Polishögskolan och inom Rikspolisstyrelsen. 17. Studerandeservice 17.2 Felanmälan Datorer Vid fel på datorerna samt kringutrustning kontakta PVIT Supportcenter på (kortnummer 4455 på skolans fasta telefoner). Ange inventeringsid (siffror på vit klisterlapp) på dator/skärm/skrivare. Även problem med användarkonton och lösenord ska anmälas till detta nummer. Övrig teknisk utrustning Felanmälan på teknisk utrustning som TV, DVD, telefoni, kopieringsmaskiner och OHapparater m.m. görs på tel , eller group wise PHS service. Lokaler Felanmälan när det gäller lokaler eller inventarier görs på tel , service. eller group wise PHS service Föreningar vid Polishögskolan Studerandeförbundsområde Solna Föreningen är en facklig länk mellan polisstudenterna och Svenska Polisförbundet. Föreningen tillvaratar och bevakar t.ex. studenternas intresse av information, förändringar i Polisprogrammet och aspirantutbildningen. En annan av föreningens uppgifter är att arbeta för en bra studiemiljö. Studerande kan också vända sig till föreningens styrelse när särskilt behov av stöd uppstår. 17

24 17. Studerandeservice Studerandeförbundsområde Solna finns i byggnad 12, bv., lokalen är bemannad tisdag-- torsdag, under lunchen. Styrelsen nås på tel , fax E-post till föreningen: Ordförande Sekreterare Skyddsombud Klubbmästare Utbildningsansvarig Bostadsförmedling Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening (PSIS) Ordförande: Lennart Karlsson tel Sekreterare: Björn Jacobson tel Kassör: Roland Nilsson tel Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap i lagtävlingar och individuella idrotter. Dessutom organiseras aktiviteter i ju-jutsu, boxersize, aerobic, handboll, volleyboll, innebandy, fotboll m.m. Är du intresserad av att delta i Svenska polismästerskap ska du kontakta någon av självskyddslärarna. Inbjudan till tävlingar publiceras i tidskriften Polisidrott och anslås i byggnad Studentpräster Svenska Kyrkan Anders Mattsson Solna församling, tel Andra samfund Helen Florberger tel , mobil Katolsk studentpräst Klaus Dietz universitychaplain.se 17.5 Meditationsrum I byggnad 13 på bv. finns ett rum för stillhet och meditation. Kod till rummet fås genom Servicecentrum på tel , eller group wise PHS service. 18

25 Idrottsföreningen arrangerar årligen ett antal skolmästerskap

26 20. Allmän studieinformation 20.1 Studenthälsovård Polishögskolans studenter har tillgång till studenthälsovård genom Feelgood Företagshälsovård AB. De finns på Smidesvägen 10-12, plan 4 i Solna. Feelgood erbjuder kontakt med läkare, sjuksköterska och beteendevetare. Kontaktperson är Gunilla Almén, tel Försäkringsskydd hos Kammarkollegiet Samtliga studerande har ett olycksfallsskydd, som också gäller skada under fysisk träning. Det är endast studenter och personal som är försäkrade vid nyttjande av skolans idrottslokaler. Försäkringen gäller under skoltid samt under direkt färd mellan utbildningsplatsen och den bostad som används under utbildningen. Med skoltid avses all tid vid Polishögskolan i Sörentorp samt all annan av Polishögskolan schemalagd tid, som exempelvis fältstudier och studiebesök. Försäkringen täcker inte egna studiebesök på fritiden som inte är schemalagda av Polishögskolan ID-handling Studerande vid Polishögskolan får en speciell ID-handling. Den ska alltid bäras synlig på Polishögskolan Övrig information Norra grinden är Polishögskolans huvudentré. Skolans område är öppet för allmänheten under dagtid på vardagar: måndag - torsdag kl och fredag kl Under vecka kan öppethållandet begränsas. Studenterna har tillträde till merparten av skolans lokaler vardagar kl , lördag - söndag kl Parkering Parkeringsplatser för de studerande finns i anslutning till skolbyggnaderna. Parkering är endast tillåten på de särskilt markerade parkeringsplatserna. De för tjänstebilar, personal och konferensdeltagare avsedda parkeringsplatserna får inte användas. Nattparkering är tillåten på den stora parkeringsplatsen vid den norra grinden i maximalt 7 dagar. Långtidsparkering är däremot inte tillåten inom skolans område. Kursadministratörer/lärare/studieledning Kursadministratörer, flertalet lärare och studieledning finns i byggnad 10. Studenterna har tillträde till huset mellan kl måndag till torsdag, fredagar till kl I byggnaden finns även studerandeexpeditionen, som är bemannad måndag torsdag kl och fredagar kl Polishögskolans ledning och diariet I byggnad 23 finns skolans rektor och registrator. 20

27 Datorsalar och studiedatorer På skolan finns datorsalar tänkta för undervisning med ett större antal datorer, samt mindre rum i studerandehusen med datorer som kan användas för grupparbeten och enskilda studier. Lokalerna som är utrustade med antingen Bas A-datorer eller Internetdatorer är utspridda i olika hus på området. Utemiljö Skolan har en fin utemiljö med möjligheter till bad i Edsviken och promenader och joggning längs anlagda spår, 1,8 10 km. Idrottsanläggningar och den yttre träningsmiljön är enbart avsedda för de studerande och personalen. I entrén till idrottsbyggnaden finns anslag om när och hur lokalerna kan disponeras. Ytterligare information lämnas av självskyddslärarna. Post och meddelanden Post hämtas och lämnas i byggnad Allmän studieinformation Lokalvård Polishögskolans lokalvård sker under dagtid och är behovsanpassad. För att lokalvården ska fungera förutsätts en god egenvård av lokalerna och ett hänsynstagande till lokalvårdspersonalen. Lokalvården nås på tel Mikromatsal För studerande finns tillgång till mikrougnar och studerandematsalar i byggnad 22 och 168. Öppettider, se nedan. Byggnad 22 Måndag - fredag kl Lördag - söndag stängt Byggnad 168 Måndag - fredag kl Lördag - söndag kl Teknik och Service Teknik och Service är beläget i byggnad 19. I byggnaden sker också utprovning av uniformer. Byggnaden hålls öppen måndag torsdag kl Fredagar kl Servicecentrum nås på tel , eller Group Wise: service PHS. Bibliotek På skolan finns ett välutrustat bibliotek i byggnad 6 med datorarbetsplatser, studieplatser och grupprum. Lånetiden för kurslitteratur är sju dagar och för övrig litteratur 30 dagar. Bibliotekets kundtjänst nås på tel Öppettider, se nedan. I biblioteket finns Polishögskolans officiella anslagstavla. Måndag - torsdag kl , Fredag kl

28 Konferenscentrum är en central mötesplats för studenter och anställda

29 Idrottslokaler byggnad 3 och 4 Tillträde med passerkort måndag - fredag kl , lördag - söndag kl Konferenscentrum I byggnad 16 finns Konferenscentrum. I Konferenscentrum sker försäljning av publikationer, som ges ut av Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan samt PR-artiklar. I receptionen finns en avdelning för hittegods. Konferenscentrum håller öppet måndag - torsdag kl och fredag under terminstid. Avvikelser kan förekomma Olycksfall Vid olycksfall ring 112. Vid mindre brådskande/allvarliga fall ring , lärare i akutsjukvård på grundutbildningen Ordningsfrågor 20. Allmän studieinformation Fr.o.m. 1 september 2005 är det hundförbud i Polishögskolans samtliga lokaler Skyddsombud Huvudskyddsombud är Patrik Thunholm, tel Skyddsombud för de studerande nås genom Studerandeförbundsområde Solna på tel Säkerhetsfrågor och bevakning Polishögskolans område liksom bibliotek och restaurang, är under vardagar öppet dagtid för allmänheten. För tillträde till övriga byggnader krävs behörighet. Frågor rörande bevakning och larm besvaras dagtid på tel Bevakning av området sker: Måndag - fredag kl Övrig tid sker rondering. Vid frågor eller incidenter ring: Under dagtid i första hand till tel Bevakningscentralen dygnet runt på tel Vid stöld eller på annat sätt förkommet AT-kort och/eller passerkort ska en skriftlig anmälan göras till Teknik och Service på Polishögskolan. Beställning av nytt kort görs först sju dagar efter det att anmälan om förkommet AT-kort och/eller passerkort inlämnats. Vid studieuppehåll ska AT-kortet lämnas till Servicecentrum för förvaring. 23

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.psykoterapi.org.umu.se Utbildningsplan Dnr 513-4567-06 2008-08-01 Sid 1 (7) Psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Titta närmare på polisprogrammet. polisprogrammet. Följ med till Polishögskolan i Sörentorp

Titta närmare på polisprogrammet. polisprogrammet. Följ med till Polishögskolan i Sörentorp Titta närmare på polisprogrammet polisprogrammet Följ med till Polishögskolan i Sörentorp Med siktet inställt på att bli polis! En del bestämmer sig redan som små, för andra växer beslutet fram. Det är

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00405 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter tidigare Dnr

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer