Friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel Delrapport 1. Kristian Persson, Håkan Regnér. Stencilserie 1999:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel Delrapport 1. Kristian Persson, Håkan Regnér. Stencilserie 1999:1"

Transkript

1 Friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel Delrapport 1 Kristian Persson, Håkan Regnér Stencilserie 1999:1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Funderingar kring och erfarenheter av en decentraliserad arbetsmarknadspolitik För- och nackdelar med en kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken Frikommunförsöket 8 3. Vad innebär försöksverksamheten med en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel på länsnivå? En allmän beskrivning av länen och nya projekt Dalarna Gävleborg Jämtland Skåne Värmland Sammanfattning Utvärdering eller uppföljning? Allmänt om utvärderingsansatser, metoder och begrepp Experimentell och icke-experimentell utvärdering Utvärdering av försöksverksamheten problem Uppföljning av försöksverksamheten möjligheter Avslutande kommentarer 52 Litteratur Appendix A Uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel Appendix BFigur B1 figur B5 Appendix CProjektbeskrivningar för Dalarna Appendix DProjektbeskrivningar för Gävleborg Appendix EProjektbeskrivningar för Jämtland Appendix FProjektbeskrivningar för Skåne Appendix GProjektbeskrivningar för Värmland 2

3 1. Inledning 1 Under 1990-talet har förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken förändrats avsevärt. År 1998 deltog nästan 6 procent av arbetskraften i olika arbetsmarknadspolitiska (AMP) åtgärder samtidigt som en öppen arbetslöshetsnivå på 4 procent utgör en långsiktig målsättning för den ekonomiska politiken. Under och 1980-talen var den genomsnittliga arbetslöshetsnivån ca. 3,5 procent samtidigt som andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sällan översteg 2 procent av arbetskraften. Arbetsmarknadspolitiken består idag av mer än 15 olika åtgärder jämfört med 5 under 1970-talet. År 1998 uppgick den budgetmässiga kostnaden för politiken till drygt 85 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 24 miljarder kronor som högsta utgiftsnivån under och 1980-talen. Parallellt med de kvantitativa förändringarna har det skett en successiv decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. År 1995 övergick till exempel det politiska ansvaret för ungdomar under 20 år från stat till kommun och år 1996 fick kommunerna majoritet i de s.k. arbetsförmedlingsnämnderna. I denna nämnd ingår representanter från kommun, arbetsförmedling, länsarbetsnämnd och arbetsmarknadens parter; nämndens uppgift är att utforma arbetsmarknadspolitiken på ett sådant sätt att den tillfredställer behoven på lokal nivå. 2 Förhoppningarna är att en decentraliserad arbetsmarknadspolitik lättare skall kunna anpassas till individens och det lokal arbetslivets krav och på lång sikt leda till lägre arbetslöshet. Som ett led i decentraliseringsstrategien beslutade regeringen våren 1998 att fem län (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne och Värmland) under en period av nästan två år skall utgöra försöksområden med en friare användning av vissa arbetsmarknads-politiska medel och arbetslöshetsersättning. Försöksverksamheten innebär att länen dels kan utnyttja anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att följa volymmålet, 3 dels får använda nästan 20 procent av det totala anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder till otraditionella insatser. Under försöksperioden får länen också fatta beslut om aktivare 1 Inledningsvis vill vi rikta vår uppskattning till Michael Johnsson på Näringsdepartementet som varit oss behjälplig med information och synpunkter på texten. Vidare ett tack till Lena Stoltz och annan personal på AMS för hjälp med bl.a. statistik. Ett tack även till de personer som deltog i arbetsseminariet på IFAU den 3:e februari. 2 I princip övervakar nämnden arbetsförmedlingens verksamhet. Majoriteten av ledamöterna utses av kommunen, vilket innebär att kommunen kan styra statlig verksamhet. 3

4 användning av arbetslöshetsersättning, vilket innebär att arbetslösa personer som har rätt till ersättning från en arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd 4 kan arbeta i projekt som initieras av länsarbetsnämnder eller kommuner. 5 Målet med försöksverksamheten är att öka sysselsättningen i länen. Arbetsmarknadsdepartementet har gett Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten; uppdraget skall redovisas som två delrapporter (rapport ett till den 2 januari 1999 och rapport två till den 1 augusti 1999), och en slutrapport i mars I uppdraget ingår att utvärdera försöksverksamheten med avseende på: (i) åtgärdseffektivitet (ii) tillväxteffekter (iii) fördelningseffekter (iv) undanträngningseffekter (v) inlåsningseffekter (vi) konkurrenseffekter samt (vii) övervältringseffekter mellan stat och kommun. För att studera potentiella undanträngning-, inlåsning- och övervältringseffekter av försöksverksamheten behövs det dock en längre uppföljningsperiod än den som ligger inom ramen för IFAUs uppdrag; detta framgår också av departementets uppdrag till IFAU. 6 Ett liknande resonemang kan man även föra med avseende på studier av potentiella tillväxt- och konkurrenseffekter; detta uppmärksammans dock inte inom ramen för uppdraget. Departementet diskuterar inte heller innebörden av begreppen eller exakt vad som skall utvärderas. Ytterligare problem är att tillgängliga utvärderingsmetoder inte fullt ut kan användas för att genomföra de utvärderingar som efterfrågas. Ett av syftena med denna rapport, utöver uppdraget att beskriva implementeringen av försöket, är därför att diskutera några centrala problem med utvärdering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i allmänhet och utvärdering av försöksverksamheten i synnerhet. Målsättningen är att ge en bild av utvärderingsforskningen och diskutera frågeställningar som på sikt kan utvärderas. Rapporten är disponerad enligt följande. Avsnitt 2 diskuterar tidigare erfarenheter av en decentraliserad (läs kommunaliserad) arbetsmarknadspolitik. Avsnitt 3 diskuterar förutsättningarna för försöket och målen för verksamheten. Avsnitt 4 beskriver länen och 3 Volymmålet innebar att ett visst antal personer skulle delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och yrkesinriktad rehabilitering varje månad. I januari år 1999 (dvs. under pågående försöksperiod) övergavs volymmålet för samtliga län. 4 Den 1 januari år 1998 bytte ersättningssystemen namn till frivillig inkomstrelaterad försäkring och grundförsäkring. Den nya försäkringen är i många avseenden identisk med det gamla systemet. 5 Projekten får inte medföra konkurrenssnedvridningar eller leda till inlåsnings- eller undanträngningseffekter. Även länsarbetsnämnder i icke-försökslän kan starta projekt men till skillnad från länsarbetsnämnderna i försökslänen måste projekten godkännas av arbetsmarknadsdepartementet. 4

5 länsarbetsnämndernas arbete med försöksverksamheten. Vidare presenteras några av de projekt som hittills har initieras. Avsnitt 5 diskuterar problem med att utvärdera försöket och ger förslag på indikatorer som kan användas för att följa verksamheten. Avsnitt 6 innehåller några avslutande kommentarer. 2. Funderingar kring och erfarenheter av en decentraliserad arbetsmarknadspolitik Den svenska arbetsmarknadspolitiken är primärt en statlig angelägenhet och utgör idag en viktig del av den nationella ekonomiska politiken. Politiken har dock inte alltid varit i statlig regi. De första arbetsförmedlingarna som bildades i början av 1900-talet sköttes av kommunerna, som ett komplement till fattigvården. Under de kriser som uppstod på och 1930-talen stod det dock klart att kommunerna, trots stora statliga bidrag, inte hade kapacitet att bygga ut verksamheten 7. Samtidigt infördes en statsfinansierad arbetslöshetsförsäkring och staten behövde en organisation för att administrera denna. I slutet av 1930-talet låg två statliga utredningar om arbetslöshetspolitiken klara, där det förordades att hela politiken, stegvis under en tioårs period, skulle förstatligas. Förstatligande av politiken skedde inte stegvis trots planerna, utan genomfördes den 29 april Anledningen till detta var att täcka det stora behovet av arbetskraft inom den civila och militära produktionen, samtidigt som en stor del av den manliga och yrkesverksamma befolkningen mobiliserades. Sverige delades in i 25 länsarbetsnämnder som skulle styra arbetet i de underlydande arbetsförmedlingarna. Organisationen växte markant under de följande fem krigsåren och personalstyrkan mångdubblades. Det är vid denna tidpunkt vi kan se ursprunget till de åtgärder som kan benämnas som den moderna svenska arbetsmarknadspolitiken. Politiken innefattade utbildningsåtgärder, flyttningsbidrag, yrkesvägledning, omskolning, handikappåtgärder och platsförmedling i hela riket. Man märkte snart effektivitetsvinsterna av att se hela Sverige som en gemensam arbetsmarknad, istället för att begränsa sig till att förmedla arbete lokalt i kommunen. Under 1990-talet har vi sett en återgång till ett ökat kommunalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken, t.ex. en majoritet av kommunalpolitiker/tjänstemän i arbets- 6 Se Appendix A. 5

6 förmedlingsnämnder och det ökade kommunala ansvaret för arbetslösa ungdomar. Det finns tre grundläggande orsaker till denna utveckling. Sedan 1970-talet har den kommunala konsumtionen, som andel av BNP, fördubblats, vilket innebär att kommunen ansvarar för större delen av den offentliga verksamheten i Sverige. 8 Kommunens ökade ansvar för arbetsmarknadspolitiken kan på detta sätt ses som en naturlig följd av en trend mot kommunalisering av den offentliga verksamheten. En annan förklaring kan vara att staten, under första halvan av 1990-talet, sökte hjälp hos kommunerna för att aktivera de arbetslösa i syfte att upprätthålla deras kompetens och att förhindra utförsäkring av de arbetslösa. Kommunerna tillförde utbildnings- och praktikplatser till arbetsmarknadspolitiken och kompenserades ekonomiskt av staten för de mesta av de kostnader som uppstod. En tredje anledning till den ökade kommunaliseringen är de ökade kostnader (i första hand socialbidrag) som drabbat kommuner med stigande arbetslöshet. Arbetslösheten under 1990-talet har i stor utsträckning drabbat ungdomar och invandrare, vilka inte har arbetat i tillräcklig utsträckning för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Detta ger kommunerna starka incitament att engagera sig i arbetsmarknadspolitiken och på detta sätt minska sina kostnader För- och nackdelar med en kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken Ungdomar och invandrare har länge varit två prioriterade grupper för arbetsmarknadspolitiken. Huvudansvaret för dessa grupper ligger idag på kommunerna och det är möjligt att kommunerna har stor förmåga att förbättra både ungdomarnas och invandrarnas situation på arbetsmarknaden. 9 Givet att detta stämmer kan en kommunalisering kunna medföra att grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden får bättre stöd än de får med en centralt styrd politik. En kommunaliserad arbetsmarknadspolitik kan även medföra en effektivare resursanvändning. En anledning är att kommunerna kan koordinera medel för t.ex. arbetsmarknadspolitik, socialtjänst och utbildning. Det är också möjligt att kommunerna, genom att koordinera resurserna, 7 Mellan 1916 och 1934 öppnades endast 19 nya förmedlingar (Delander m.fl. 1991) 8 Se RRV (1996a) 6

7 lyckas eliminera problem med rundgång, dvs. förhindra att individer går mellan olika åtgärder och bidragssystem. 10 Å andra sidan kan en alltför koordinerad politik mot en särskild grupp skapa rundgångsproblem; ungdomar kan vara en sådan grupp. Idag får ungdomar som slutar gymnasiet efter en kort väntetid (90 dagar) kontant arbetsmarknadsstöd (grundförsäkring). Därefter kan de delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att senare få en ny period av kontantstöd. Detta kan, i värsta fall, medföra att ungdomar inte tar egna initiativ till att söka jobb. På sikt kan de även hamna i en situation med socialbidragsberoende. Det är t.o.m. möjligt att det etableras en ungdomskultur där det är accepterat att inte söka arbete och att cirkulera mellan olika åtgärder. En kommunalisering kan således öka risken för att arbetsmarknadspolitiken återgår från att vara en del av den ekonomiska politiken till att bli en del av social-politiken. Kommunerna kan också ha bättre och mer uppdaterad information om situationen på den lokala arbetsmarknaden. De kan t.ex. ha en god uppfattning om vilka företag som skall expandera inom kort och vilka som kommer att lägga ned. Kommunen kan även ha mer exakt information om de anställdas och de arbetslösas kompetens och genom snabba utbildningsinsatser kan de omlokalisera arbetskraft från stagnerande till expanderande företag. Ett problem är dock att det kan skapas obalanser inom kommunen. Somliga företag kan vara bättre på att hävda sina behov än andra företag och kan därför erhålla mer kommunalt stöd vid t.ex. rekrytering och etablering. Detta kan snedvrida konkurrensen på den lokala arbetsmarknaden, vilket på sikt kan få negativa sysselsättningseffekter. Dessutom finns det en risk att kommunerna satsar resurser på industrier som på några års sikt ändå kommer att läggas ned. 11 Det finns också en risk att ensidiga satsningar på några få traditionella företag medför att andra och kanske mer expansiva företag flyttar till en annan kommun. Samtidigt kan det uppstå konkurrensförhållanden mellan 9 Vi känner inte till några strikta utvärderingar av denna problematik. Genom att studera förändringar före och efter perioden då kommunerna övertog ansvaret skulle det vara möjligt att få en god uppfattning om hur bra kommunerna är på att hantera dessa grupper. 10 Arbetsmarknadspolitiken gör det möjligt för somliga individer att cirkulera mellan åtgärder och ersättning från en arbetslöshetskassa. Ackum Agell m.fl. (1995) visar t.ex. att nästa 30 procent av de som fick ersättning någon gång under perioden också fick ersättning 3 år efter det första tillfället. Resultat i Regnér (1997) indikerar att arbetsmarknadsutbildning kan ha använts för att upparbeta rätten till en ny ersättningsperiod. 11 Jämför till exempel med de stora statliga investeringarna i varvsnäring på 1970-talet. En kommun med en dominerade industri kommer med stor sannolikhet satsa stora resurser på den industrin i en situation då efterfrågan är låg. 7

8 kommuner, där den kommun som erbjuder bäst villkor har störst chans att få företag att etablera sig i kommunen. Även den kommunal förvaltningen kan agera i eget intresse. Genom att anställa subventionerad arbetskraft via arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan de hålla nere kostnaderna för offentlig service. Möjligheterna till detta beteende är stort eftersom de själva kontrollerar besluten över åtgärderna. Observationer att kommuner anställer personer med socialbidrag med syftet att upparbeta deras rätt till arbetslöshetsersättning indikerar att detta förekommer (se RRV 1997). Det finns ett antal andra problem med en kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken. Ett är att kommunerna kommer att fokusera på lokala behov, vilket kan ge upphov till stora inlåsningseffekter. En kommun har starka incitament att förmå personer att bosätta sig i kommunen (skatteutjämningssystemet). Därför kan kommunen uppmana arbetslösa personer att delta i åtgärder istället för att uppmuntra dem att flytta till en annan kommun som har överskottsefterfrågan på arbetskraft. Här skulle arbetsförmedlingarna kunna verka som en motkraft, men eftersom arbetsförmedlingsnämnderna, vilka delvis styr arbetsförmedlingarna, domineras av kommunalt tillsatta ledamöter kan målkonflikter uppstå. 12 Exemplen ovan har beskrivit vissa för- och nackdelar med en decentraliserad (läs kommunaliserad) arbetsmarknadspolitik. Det är naturligtvis svårt att utifrån dessa resonemang ha någon bestämd uppfattning om vilken effekt som kan förväntas dominerar. Under senare år har dock en rad intressanta försöksverksamheter, i syfte att decentralisera arbetsmarknadspolitiken, påbörjats. Genom att noga följa upp och utvärdera dessa kan vi förhoppningsvis lära oss mer. Nedan presenteras en sådan utvärdering (frikommunförsöket) och vår egen uppföljning av försöksverksamheten inleds i avsnitt 3 (se även Joyce och Linderoth 1999). 2.2 Frikommunförsöket I Behrenz m.fl. (1998) undersöks effekterna av utökad lokal samverkan på kommunal nivå. (De problem som diskuteras i där sammanfaller delvis med de problem denna studie ställs inför.) Frikommunförsöket innebär i stora drag ökade möjligheter att på kommunal nivå fatta beslut om statliga medel och att försökskommunerna träffar avtal med staten 8

9 om delfinansiering av de aktiviteter som hänförs till försöksverksamheten. Syftet med studien är att kartlägga konsekvenserna av ökad lokal samverkan mellan stat och kommun samt att jämföra utvecklingen av vissa indikatorer i försökskommuner med utvecklingen i några icke-försökskommuner. De data som används för att studera effekterna kommer från två källor: från AMS Händelsedatabas och från svar på en postenkät. Enkäten skickades till samtliga kommunstyrelser och arbetsförmedlingar i landet. Svar erhölls från 230 kommunala tjänstemän, 308 kommunpolitiker och 224 förmedlingschefer, vilket innebär svarsfrekvenser på 59, 80 och 53 %. Enkätundersökningen genomfördes under perioden februari-april år Syftet med enkäten var att få en bild av hur tjänstemän på förmedlingarna, kommunala tjänstemän och politiker uppfattade den pågående utvecklingen mot ökad lokal samverkan. Den allmänna uppfattningen var att en ökad lokal samverkan kan ge påtagliga effektivitetsvinster. För att studera effekten av frikommunsförsöket så användes som jämförelsegrupper kommuner från samma förvärvsregion som en försökskommun. 13 Som utfallsvariabler används: 1. genomsnittligt antal arbetslöshetsdagar, 2. andelen återinskrivna av de som avaktualiseras från en arbetsförmedling och 3. genomsnittligt antal dagar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Effekterna av frikommunförsöket mäts genom att jämföra skillnader i utfallsvariablerna mellan försökskommuner och jämförelsekommuner efter försöksperioden. Det antas att det inte har skett några ytterligare förändringar (dvs. inga konjunkturella förändringar eller annan försöksverksamhet) i försöks - eller jämförelsekommuner från perioden före försöket till perioden efter. Rapporten visar att det knappt fanns någon noterbar skillnad mellan försökskommunerna och jämförelsekommunerna vad gäller genomsnittligt antal arbetslöshetsdagar. Efter försöksperioden är andelen återinskrivningar något lägre (7 %) och antalet dagar i åtgärder något högre (2 %) i försökskommunerna än i 12 Siffrorna som presenteras i RRV (1997) visar att kommunerna i genomsnitt vill ha utökat inflytande över arbetsförmedlingsnämnderna och över arbetsförmedlingarna. 13 SCB har delat in Sverige i 111 lokala arbetsmarknader som i sin tur har delats in i tio ej geografiskt sammanhängande förvärvsregioner. Kommunerna som ingår i en förvärvsregion anses vara lika med avseende på bl.a. utbildning struktur och arbetsmarknad. 9

10 jämförelsekommunerna. Det är dock svårt att avgöra om dess skillnaderna beror på frikommunförsöket eller ej. Författarna försöker med hjälp av en logistisk regression, som bl.a. kontrollerar för olikheter i individ-karaktäristika, säkerställa effekten av frikommunförsöket; skillnaden mellan försöks- och kontrollkommunerna är dock genomgående små och sällan statistiskt säkerställda. Genom att, i regressionsanalysen, kontrollera för svaret på frågan i vad mån utvecklingen i kommunerna under den senaste tvåårsperioden inneburit en utökad reell samverkan genomför författarna ett direkt test av försöksverksamheten. Resultatet pekar på att det inte finns några signifikanta skillnader i sannolikheten att erhålla ett arbete mellan kommuner där samverkan har varit betydande och kommuner där den har varit obefintlig. Frikommunförsöket verkar således ha en mycket liten, om någon, effekt på individens sannolikhet att få ett arbete. En möjlig förklaring till resultaten är, enligt författarna, att försöksverksamheten inte har varit tillräckligt omfattande och/eller inte pågått under tillräckligt lång tid Vad innebär försöksverksamheten med en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel på länsnivå? År 1998 beslutade regeringen att Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Värmland och Skåne under en försöksperiod av nästan två år ska få använda vissa arbetsmarknadspolitiska medel på ett friare sätt. Tanken är att frihet i implementeringen av delar av politiken skall förbättra sysselsättningen i länen och skapa utrymme för regional tillväxt. 15 Försöksperioden för Skåne är 1 mars år december 1999 och för de andra länen är försöksperioden 1 juli december Länsarbetsnämnderna i försökslänen åtnjuter frihet på tre områden: För det första, får de använda arbetsmarknadspolitiska medel utan att uppfylla några volymmål. Detta medför att försökslänen har större frihet i sitt val av åtgärdsmix än icke-försökslän 16. För 14 RRV har också följt upp frikommunförsöket (RRV 1997). De argumenterar att den lokala samverkan kan medföra att staten förlorar den budgetmässiga kontrollen över verksamheten. RRV pekar även på problemet att vissa kommuner skapade projekt som innebar att kommunen anställde individer som hade varit försörjda med socialbidrag med syftet att möjligöra kvalificering för KAS/A-KASSA. Det går inte att utesluta att den här typen av kostnadsövervältring ökar med graden av decentralisering. 15 Se Regeringens proposition 1997/98:62 och Regeringsbeslut A97/2348/A. 16 Volymkravet har mött kritik och det har bl.a. framförts att länsarbetsnämnderna väljer kvantitet före kvalitet, dvs. billiga åtgärder framför potentiellt effektiva (RRV 1997). Regeringen övergav 10

11 det andra, får de använda en del av anslaget för arbetsmarknadspolitiska medel till otraditionell verksamhet. 17 Detta innebär bl.a. att de har möjlighet att utveckla nya åtgärder. Åtgärder som utvecklas inom ramen för försöksverksamheten måste dock ha en tillväxtfrämjande inriktning och utgöra ett komplement till den regionala näringspolitiken. För det tredje, kan de fatta beslut om projektverksamhet inom ramen för aktivare användning av arbetslöshetsersättningen. 18 En viktig organisatorisk aspekt på försöksverksamheten är att AMS inte är direkt involverad i verksamheten utan uppdraget går från departement direkt till länsarbetsnämnderna. Målet med den friare användningen av arbetsmarknadspolitiska medel är att öka sysselsättningen. Det finns, av departementet fastställda, kvantitativa mål för försökslänen. Av tabell 3.1 framgår att målen är formulerade i både absoluta och relativa tal. För samtliga län utom Skåne gäller att sysselsättningen skall öka med till personer under försöksperioden (absolut mål). För Skåne län gäller att sysselsättningen skall öka så att antalet reguljärt sysselsatta i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder skall vara lika eller bättre med riksgenomsnittet, vilket skulle innebära ett absolut mål på ca individer. Vidare gäller att summan av antalet arbetslösa personer och personer i åtgärder som andel av arbetskraften endast får vara mellan en (1) (Jämtland) och två (2) procentenheter över nivån för riket (relativt mål). För Skåne län gäller att andel i öppen arbetslöshet och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vara lika med eller bättre än den som gäller i riket. volymmålet för samtliga län i januari år Volymmålet har ersatts av fyra andra mål (maximalt skall vara långtidsarbetslösa, 70 % av de som går yrkesinriktad AMU skall ha arbete inom 90 dagar, 80 % av arbetsgivarna ska få så många sökande att anställning genomförs och 90 % av de anmälda vakanserna skall anvisas till arbetslösa). I februari år 1999 återstår således endast två friheter för försöksverksamheten. 17 För Skåne 426 miljoner kronor, Dalarna 148 miljoner, Gävleborg 162 miljoner, Jämtland 79 miljoner, Värmland 176 miljoner. Gäller för Detta motsvarar ungefär 20 procent av det ordinarie anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i länen. 18 För Skåne 110 miljoner kronor, Dalarna 32 miljoner, Gävleborg 39 miljoner, Jämtland 17 miljoner, Värmland 32 miljoner. 11

12 Tabell 3.1 Kvantitativa mål med försöksverksamheten LÄN ABSOLUT MÅL: RELATIVT MÅL: SYSSELSÄTTNING 4:e kv JÄMFÖRT MED 4:e kv ANDEL ARBETSLÖSA OCH I ÅTGÄRDER RELATIV RIKET Skåne procentenheter Dalarna procentenheter Gävleborg procentenheter Jämtland procentenhet Värmland procentenheter Not: Eftersom Skåne län utgör drygt tio procent av den svenska arbetsmarknaden har en minskning av andelen arbetslösa och andel i åtgärder i Skåne ett stort genomslag på riksgenomsnittet. Detta gäller analogt för sysselsättningen. Under försöksperioden måste försökslänen följa de nationella mål för arbetsmarknadspolitiken och de allmänna regler som finns för arbetsmarknadspolitiken. AMV har gjort ett förtydligande om inom vilka ramar försöksverksamheten bör bedrivas (AMV 1998, Dnr AP ). För det första, får försökslänen inte genomföra åtgärder som kan betraktas som varianter på redan existerande åtgärder. För det andra, får länen inte genomföra förändringar i aktivitets-, utbildnings- eller anställningsbidragen. För det tredje, kan de inte bevilja personer längre tid i ett program än den tid som stipuleras i gällande regelverk. För det fjärde, får försökslänen inte rikta medlen till andra än arbetslösa personer. Samtidigt måste försökslänen motivera alla projekt av arbetsmarknadsskäl. Vi tolkar dessa restriktionerna som att försöksverksamheten skall omfatta nya åtgärder och riktas endast till arbetslösa personer. Samtidigt får inte den ekonomiska ersättning till de som deltar vara högre än motsvarande ersättningar för de som deltar i åtgärder i icke-försökslän. Vidare får inte de arbetslösa delta i ett nytt program under en längre tidsperiod än de skulle ha gjort om de deltagit i ett traditionellt program. Sammanfattningsvis verkar friheten i försökslänen vara begränsad till utformning av nya åtgärder, utveckling av metoder för implementering av politiken och förändringar i åtgärdsmix utan volymkrav. 12

13 4. En allmän beskrivning av länen och nya projekt Det finns stora skillnader mellan försökslänen och övriga län med avseende både på den öppna arbetslösheten och andel personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Länen uppvisar även stora skillnader i andelen sysselsatta personer. Det gäller såväl under den pågående försöksverksamheten som perioder före försöket. För att få en uppfattning om utvecklingen i länen kommer vi i detta avsnitt att ge en allmän bild av försökslänen, belysa hur arbetslösheten har utvecklas över tiden och vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som länen har erbjudit de arbetslösa. För att tydligare belysa arbetsmarknadssituationen i försökslänen har vi även studerat deltidsarbetslösheten. Vi kommer även presentera den verksamhet som länen har utvecklat inom ramen för försöksverksamheten. 4.1 Dalarna 19 Allmän beskrivning Dalarna består av 15 kommuner och är beläget i nordvästra Svealand. Invånarantalet uppgår till cirka , vilket innebär en befolkningsdensitet på 10 invånare per km År 1997 uppgick befolkningen i åldersintervallet år till ca personer. Utflyttningen från länet har under några års tid varit stor och under perioden 1994 till 1998 minskade befolkningen netto med drygt personer. Utflyttningen har lett till att länet har en något skev åldersfördelning jämfört med riket (51 % av befolkningen i åldersintervallet jämfört med 54 % i riket). Cirka 18 % av de som bor i länet har någon form av högskoleutbildning, vilket kan jämföras med 25 % i landet som helhet. I länet finns två utbildningsinstanser för högskoleutbildning, Högskolan i Dalarna och Vårdhögskolan i Falun med sammanlagt ca studenter. Länet är ett skogslän och träförädlingsindustrier utgör en stor del av Dalarnas näringsliv. Järn-förädling och vattenkraft är två andra viktiga näringsgrenar. Offentlig service står också för en betydande del av sysselsättningen. Turism är en växande sektor i Dalarna och länet är det näst mest populära turistmålet (efter Stockholm) i termer av antal besökande turister. 19 Kopparbergs län före den 31 december Riksgenomsnittet är ca 20 personer per km 2. 13

14 Länsarbetsnämndens policy gällande försöksverksamheten Försöksverksamheten innebär att delar av det regelverk som styr arbetsmarknadspolitiken inte längre gäller. Länsarbetsnämnden (LAN) anser att detta öppnar möjligheter för ett effektivare och mer efterfrågeanpassat arbete i arbetsförmedlings-nämnderna i länet. Länsarbetsnämnden har för avsikt att i så liten grad som möjligt reglera arbetet i nämnderna. I stället tänker de ge stöd för lokala initiativ och verka för att nya verksamheter och idéer sprids över hela länet. Länsarbetsnämnden har dock utformat en allmän plan för arbetsförmedlingsnämndernas verksamhet inom ramen för försöksverksamheten. Den mycket allmänna målsättningen är att utveckla strategier och konkreta handlingsplaner för de arbetslösa och näringslivet. Arbetet skall bedrivas efter de riktlinjer som skisseras i länsstrategin Med förenade krafter mot år Dokumentet preciserar olika utvecklingsområden och anger att arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall riktas mot följande områden som anses viktiga för länen: ekologisk hållbar utveckling IT/IT-media trä turism och kultur service och tjänster egenföretagande och entreprenörskap Länsarbetsnämnden har också slagit fast att inriktning och storlek på alla företagsinriktade insatser skall beslutas på lokal nivå, dvs. av arbetsförmedlingsnämnderna eller arbetsförmedlingschef. Enligt länsarbetsnämnden skall arbetslösa personer prioriteras och målen är att de skall få arbete eller kompetensutveckling. Länsarbetsnämnden betonar att nämnderna inte bör skapa eller använda åtgärder som kan generera undanträngningseffekter. Vidare anges att målen för arbetsmarknadspolitiken i länet som helhet är att skapa tillväxt utifrån lokala och regionala behov. Öppen arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och åtgärdssamansättning I figur 4.1 presenteras utvecklingen av antalet öppet arbetslösa personer i åldrarna i relation till arbetskraften i Dalarna och landet som helhet under perioden Syftet är att belysa situationen i länet innan försöksverksamheten inleddes den 1 juli

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet

Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet A2003:003 Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet Björn Falkenhall Magnus Johansson Jens Olofsson Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Anders Forslund Bertil Holmlund RAPPORT 2003:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet RiR 2008:24 Stöd till start av näringsverksamhet Ett framgångsrikt program ISBN 978 91 7086 163 5 RiR 2008:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum 2008-11-05

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Linus Liljeberg Martin Lundin RAPPORT 2010:2 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18 Dörröppnare och tröskelsänkare Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 3 Följeforskningsuppdraget och dess genomförande 8 Uppdraget 8 Genomförandet 9

Läs mer