Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete."

Transkript

1 Backe rektorsområde Backe centralskola (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe centralskola. Vid uppkommen brand är de första minuterarna viktigast, utrymning och eventuellt försök till släckning. Efter 4-5 minuters kraftig rökutveckling är det stor fara för eget liv. Enligt Lag om skydd mot olyckor; 2: a kap: 2 Ägare och nyttjanderättsinnehavare av byggnad eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Policy. Skolans policy skall vara att på ett bra sätt förebygga olyckor och brand. Alla i verksamheten skall ha ett ansvar och det övergripande har rektor. Riskanalys skall göras vid aktiviteter och lektioner som fodrar det. (Ex kemilektioner där laborationer ingår, friluftsdagar, heta arbeten, idrott). Regler. Alla på skolorna skall känna till utrymningsvägar samt vilken släckutrustning som finns. Vid automatlarm eller annat larm skall alla känna till samlingsplatser. Vid larm skall utrymning ske omedelbart till samlingsplatsen. Klasslistor finns på lärarrum. Meddelande till räddningsledare om utrymning och personalläge görs av lärare när kontroll skett. Det är därför viktigt att personalen har kontroll om sjuka elever och personal som inte är i tjänst. Vid allvarlig olycka skall ambulans kallas till platsen. Ring 112. Första hjälpen skall omedelbart sättas in. Anmälan om olycka skall omedelbart rapporteras till arbetsmiljöinspektionen. Även tillbud skall rapporteras om den som varit med om något blivit rädd. Vid larm skall vaktmästare eller platschef kontrollera larmtablå vid ingången till expeditionen, där man kan se var larmet löst ut. Återställning av larm kan ske av vaktmästare eller platschef efter samråd med LAC. Strömsunds Kommun Skolvägen Gäddede E-post Telefon Telefax

2 STRÖMSUNDS KOMMUN 2 (12) Byggnad: Skolan består av en stor huskropp där huvuddelen av all verksamhet sker, och där finns Förskola, grundskola 1 6 samt träslöjd, textilslöjd och hemkunskap. Utrymningsplan skall finnas i undervisningslokaler. Byggnaderna har automatlarm som går direkt till LAC. Brandsläckningsutrustning finns i byggnaden. Kontroll: 1. Utrymningslarmet 2. Larmknappar 3. Utrymningsvägar 4. Brandcellsgränserna 5. Släckare 6. Brandfiltar 7. Centrumrullar 8. Ordning och reda 9. Brandfarlig vara (Utsedd person) Risk för brand Backe centralskola skola / bilaga 1. De vanligaste brandorsakerna i vårt samhälle: 1. Tvättmaskin & torktumlare 2. Levande ljus 3. Lysrör (glimtändare) 4. El-fel 5. Tv-apparat 6. Rökning 7. Hetarbete 8. Matlagning 9. Anlagd

3 STRÖMSUNDS KOMMUN 3 (12) Organisation: Kommunstyrelse Rektor Brandfarlig vara Ulf Svensson Automatlarm Ulf Svensson Dan Forsberg Brandskyddsombud Christer Olsson Dan Forsberg Utbildningsansvarig Platschef Ansvarig samlingsplats Den äldste i ålder Information till nyanställda och vikarier/bilaga 2 Arbetsbeskrivning för kontrollant/ombud/bilaga 3 Utbildningsplan för personal Vid Backe centralskola/bilaga 4 Verksamheten: På skolorna bedrivs undervisande verksamhet under skoltid. Om verksamheten förändras skall en riskanalys göras över verksamheten. Använd sunt förnuft. Viktigt är om man hyr ut lokaler till allmänheten så måste en del åtgärder vidtagas. Hyrs lokaler ut för övernattning är det viktigt att anmäla det 7 dagar före till räddningstjänsten. Där skall det framgå vad man hyrt ut, vem som är ansvarig och hur många som finns i lokalen. Utrymningsvägar skall vara kända, samt var släckutrustning finns. Kontrollera om ansvarig kan hantera släckutrustningen. Hyr man ut till annan skall man informera om brandsäkerheten.

4 STRÖMSUNDS KOMMUN 4 (12) Blanketter för rapport till räddningstjänsten finns på expeditionen. Flyttar skolan verksamheten till annan plats skall en kontroll av utrymningsvägar ske. Släckutrustning i annan lokal lokaliseras och kontrolleras. Antal personer som får vara i lokalen samtidigt kontrolleras. Kontroll och uppföljning / bilaga 5 Plan för utrymning / bilaga 6 (Bilaga anslagen på skolorna på olika platser) Plan åtgärder vid brand / bilaga 7 (Bilaga anslagen på skolorna på olika platser) Egenkontroll Egenkontrollen tar verksamheten själv hand om och funktionskontroller. Räddningstjänsten svarar för tillsynen. Vad skall kontrolleras: Förhindra brands uppkomst Säkra trygg utrymning Hindra brands spridning Underlätta släckning Se pärm systematisk brandsäkerhet flik 6. Backe Dan Forsberg Platschef

5 STRÖMSUNDS KOMMUN 5 (12) Bilaga 1 Risk för brand vid Backe centralskola RumNr Plats Föremål risk Anm. Hela skolan Lysrör 142 Personalrum Kaffebryggare Timer finns 142 Personalrum Tekokare Timer saknas 144 Glasrummet Lamineringsmaskin 162 Förskoleklass Spis Timer saknas 124 Vaktmästarens rum Kaffebryggare Timer finns 110 Förskolan Kaffekokare Timer saknas 112 Träslöjden Brandfarliga vätskor Målarrum 113 Träslöjden Gasol 104 Hemkunskapen Tvättmaskin 104 Hemkunskapen Torktumlare

6 STRÖMSUNDS KOMMUN 6 (12) Bilaga 2 Information till nyanställda och vikarier Välkommen till Backe centralskola Du är en viktig del för att vår arbetsplats skall vara trygg och säker. Läs igenom informationen som följer och fråga gärna om det är något som du undrar över kring brandskyddet. Dessa regler för brandskyddet följer vi, eftersom det gör vår arbetsplats säkrare: 1. Om du upptäcker brand skall du rädda personer där du befinner dig, föra dem i säkerhet. 2. Du skall larma räddningstjänsten genom att trycka på en larmknapp eller ringa Om det är möjligt e ett tidigt skede skall du släcka brand, använd brandfilt, pulversläckare eller någon av skoland cetrumrullar. 4. Misslyckas du bege dig till skolans samlingsplats. 5. Du skall följa och kontrollera utrymningsvägar. 6. Du skall kontrollera vad alla larmknappar finns. 7. Du skall veta var alla brandsläckare finns. 8. Du skall veta var alla centrumrullar finns. Så här är brandskyddet tänkt att fungera: Förhindra brands uppkomst: Anmäl om det är något som du tycker är onormalt. Tänk på var placeringen av brännbart material placeras. Ordning och reda skall råda. Trygg utrymning: Skyltning. Rena utrymningsvägar. Rutiner för personal (Rädda, Larma, Släck) Hindra brandspridning: Stäng dörrar. Vem gör vad: 1. Vaktmästare kontrollerar larmtablå. 2. Förskolepersonal säkrar alla barn till samlingsplatsen för genomräkning. 3. Skolpersonal samlar alla elever till samlingsplatsen. 4. Ansvarig anmäler till räddningschef. Datum Jag har tagit del av ovanstående information om brandskydd och erhållit en kopia av handlingen.

7 STRÖMSUNDS KOMMUN 7 (12) Bilaga 3 Arbetsbeskrivning för kontrollant Namn: Ska i sin befattning som kontrollant / ombud: Sköta kontinuerlig kontroll av: 1. Dörrar 2. Brandfiltar 3. Brandsläckare 4. Centrumrullar 5. Utrymningsvägar Lämna skriftlig rapport. Tala om vilka kunskaper som behövs kompletteras för att klara av arbetsuppgiften (koppla till utbildningsplan). Tala om vilken kompetens som organisationen behöver för att den skall fungera. Organisera och utvärdera utrymningsövningar. Informera nyanställda och vikarier. Följa upp punkter i brandskyddsrond som kan kombineras med skyddsombud.

8 STRÖMSUNDS KOMMUN 8 (12) Bilaga 4 Utbildningsplan för personal vid Backe centralskola. Denna plan är till för att stärka personalen i brandsäkerhet. Den tar upp vad som ansvarig anser att personalen bör känna till och kunna. Planen skall vara långsiktig. Personalen skall känna sig trygg i sin verksamhet. Mål: Nr Typ Tid Anm. 1 Utbildning systematisk brandskydd 2 timmar All personal 2 HLR 4 timmar Vart annat år 3 Utrymningsvägar Varje termin 4 Brandsläckare Kunna Vart tredje år 5 Centrumrullar Placering Nyanst. Vik. 6 Hetarbeten (Slöjd) 8 timmar Vart femte år 7 Utbildning av elever 1 timme Varje år 8 Branddörrar Känna till Nyanst. Vik.

9 STRÖMSUNDS KOMMUN 9 (12) Bilaga 5 Kontroll och uppföljning av Backe centralskola Kontrollen avser: Genomförd av: Kontroll av Rum Plats Anm. Åtgärda t Nödutgångar Hela skolan Automatlarm Hela skolan Lysrörsarmatur Hela skolan Kaffebryggare 124 Vaktmästarens rum Timer finns Kaffebryggare 142 Personalrum Timer finns Tekokare 142 Personalrum Timer saknas Lamineringsmaskin 144 Glasrummet Branddörr/S-hall 121 Korridor personaldel Branddörrr/ Fsk 121 Korridor personaldel Centrumrulle 121 Korridor personaldel Centrumrulle 140 Studiehall Brandsläckare 140 Studiehall Skum Spis 162 Förskoleklass Timer saknas Brandfilt 114 Träslöjd Brandsläckare 114 Träslöjd Pulver Brandfarliga vätskor 112 Träslöjd Gasolskåp 113 Träslöjd Kaffebryggare 110 Förskolan Timer saknas Brandsläckare 102 Hemkunskap Kolsyra Tvättmaskin 104 Hemkunskap Torktumlare 104 Hemkunskap Sign

10 STRÖMSUNDS KOMMUN 10 (12) Bilaga 6 (anslag finns på skolorna) INSTRUKTION FÖR UTRYMNING. Undersök lämplig utrymningsväg! Samla klassen räkna eleverna Utse en elev som går eller kryper först! Tala om utrymningsväg och återsamlingsplats! Låt eleverna hålla varandras händer! Kontrollera att alla lämnat salen! Gå till återsamlingsplatsen. Kontrollräkna eleverna, klasslistor i pärm gymnastiksal. Lärarrum. Rapportera!

11 STRÖMSUNDS KOMMUN 11 (12) Bilaga 7 (Anslag på skolorna) ÅTGÄRDER VID BRAND BACKE CENTRALSKOLA BÖRJA ALLTID MED ATT UTRYMMA VID BRAND SEDAN PRIORITERAR MAN ENLIGT FÖLJANDE: 1. RÄDDA 2. VARNA 3. LARMA 4. SLÄCK OM BRANDLARMET LJUDER ELLER OM DET LUKTAR BRANDRÖK: HJÄLP ELEVERNA UT UR BYGGNADEN STARTA UTRYMNINGSLARMET KONTROLLERA VAD SOM HAR HÄNT SAMLAS PÅ ÅTERSAMLINGSPLATSEN OM DET BRINNER: RÄDDA FÖRST STÄNG SEDAN DÖRREN TILL BRANDRUMMET: UTRYM HELA BYGGNADEN GENOM ATT STARTA UTRYMNINGSLARMET RING 112 SLÄCK OM DET GÅR OBS! KOM ALLTID IHÅG ATT STÄNGA DÖRREN TILL RUMMET DÄR DET BRINNER EFTER UTFÖRD RÄDDNING OCH SLÄCKNING. OBS! SMÅ BRÄNDER SLÄCKER MAN MED BEFINTLIG SLÄCKUTRUSTNING OCH STORA BRÄNDER STÄNGER MAN INNE. OM DET INTE GÅR ATT TA SIG IN I BRANDRUMMET P.G.A. RÖKEN: STÄNG DÖRREN UTRYM HELA BYGGNADEN GENOM ATT STARTA UTRYMNINGSLARMET MÖT BRANDKÅREN OCH INFORMERA OM BRANDEN DÅ UTRYMNING UTFÖRTS SKALL ALLA SAMLAS PÅ ÅTERSAMLINGSPLATSEN. NÅGON UR PERSONALEN ANSVARAR FÖR ATT RÄKNA IN ALLA OCH FÖR ATT MÖTA OCH MEDDELA RÄDDNINGSTJÄNSTEN ATT ALLA ÄR UTE ELLER ATT DET SAKNAS NÅGON. ANDAS ALDRIG IN BRANDRÖK, DEN ÄR DÖDLIGT GIFTIG KRYP UT FRÅN RÖKFYLLDA RUM OBS! MEDDELA ALLTID RÄDDNINGSTJÄNSTEN BÅDE VID TILLBUD OCH VID RIKTIG BRAND

12 STRÖMSUNDS KOMMUN 12 (12)

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Vad handlar den här broschyren om? iinnehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer