JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999"

Transkript

1 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999 HELSINGFORS 2000

2 B 11/2000 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD AVGIVEN FÖR ÅR 1999 HELSINGFORS 2000

3 ISSN OY EDITA AB, HELSINGFORS 2000

4 TILL RIKSDAGEN OCH STATSRÅDET I enlighet med mom. i den nya grundlagen överlämnar jag vördsamt till Riksdagen och Statsrådet berättelsen om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts Enligt 48 regeringsformen skulle berättelsen avges till Republikens president och Riksdagen. Denna berättelse är den första som i enlighet med den nya grundlagen förutom till Riksdagen riktas till Statsrådet och inte längre till Republikens President. Under året sköttes justitiekanslersämbetet av undertecknad, juris licentiat, vicehäradshövding Paavo Nikula. Vicehäradshövding Jukka Pasanen verkade som justitiekanslersadjoint (enligt den nya grundlagen: biträdande justitiekansler) och skötte mina uppgifter då jag hade förhinder. Medan jag var tjänstledig på grund av sjukdom sköttes mina uppgifter av justitiekanslersadjointen Jukka Pasanen. Republikens President utsåg kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, juris licentiat Klaus Helminen till justitiekanslersadjointens suppleant (fr.o.m : ställföreträdare för biträdande justitiekanslern). Under verksamhetsåret skötte kanslichef Helminen på kallelse av justitiekanslern uppgifterna som justitiekanslersadjointens suppleant i sammanlagt 71 dagar. I denna berättelse redogörs för justitiekanslerns verksamhet huvudsakligen utgående från de olika verksamhetsformerna. I varje avsnitt ingår en översikt av respektive sektor och en redovisning för de bestämmelser som gäller verksamheten. Härvid beaktas den revidering av lagstiftningen om justitiekanslerns verksamhet och justitiekanslersämbetet som har föranletts av den nya grundlagen. Efter den allmänna översikten av justitiekanslerns verksamhet följer en redogörelse för justitiekanslerns verksamhet i statsrådet. I följande avsnitt behandlas övervakningen av att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna respekteras. I avsnitten om laglighetsövervakningen redogörs först för tillsynen över de allmänna domstolarna, åklagar-, polisoch utsökningsväsendet samt den övriga rättsvården, därefter särskilt för laglighetsövervakningen av statsförvaltningen och den övriga förvaltningen, ett förvaltningsområde i sänder. Ett avsnitt handlar om övervakningen av advokatväsendet. Efter avsnitten om laglighetsövervakningen följer vissa av justitiekanslerns och justitiekanslersadjointens avgöranden som har ansetts vara av allmän och principiell betydelse och som på grund av sin omfattning inte har tagits in i de tidigare avsnitten. Berättelsens sista avsnitt är en bilaga med statistiska uppgifter om justitiekanslersämbetets verksamhet och tjänsteåtalsärenden samt de nya bestämmelserna gällande justitiekanslern. Slutligen ingår i berättelsen ett sakregister samt en förteckning över de anställda vid justitiekanslersämbetet. Helsingfors den 31 mars 2000 Justitiekansler Paavo Nikula Kanslichef Klaus Helminen T

5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Till Riksdagen och Statsrådet Allmän översikt av justitiekanslersämbetets verksamhet De förnyade författningarna om justitiekanslern De viktigaste verksamhetsområdena Övervakningen av statsrådet Utlåtanden Övervakningen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna Åklagaruppgifterna Prövningen av klagomål Granskningen av straffdomar Övervakningen av advokaterna Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen Sifferuppgifter om verksamheten Inspektionsresor och besök Internationella kontakter Besök i utlandet Besök hos justitiekanslersämbetet Verksamhet och ekonomi Ekonomin Utbildning Information Övrig verksamhet Ämbetsverkets organisation och personal Organisationen Personalen Justitiekanslern i statsrådet Allmän översikt Granskningen av föredragningslistor Inspektionsobjekten EU-medlemskapet Sida 2.3. Uppgifter i samband med granskningen av listorna Åtgärder som granskningen föranlett Vissa klagomål i anslutning till granskningen av listorna Skriftliga utlåtanden och framställningar Övriga utlåtanden och ställningstaganden De grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna Allmänna synpunkter De i Finland gällande bestämmelserna Förslaget till stadga för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen Övervakningen av hur statsrådet beaktar de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna Övervakningen av hur övriga myndigheter beaktar de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna Laglighetsövervakningen av domstolarna Allmän översikt Klagomål Granskningsverksamhet Uppföljning av lagen om rättegång i brottmål Klagomål mot domstolar och andra övervakningsåtgärder Tjänsteåtalsärenden Framställningar Anmärkningar Meddelanden Övriga ställningstaganden... 63

7 6 Innehållsförteckning Sida 4.3. Granskning av straffdomar Allmänt Anmärkningar Meddelanden Framställningar till högsta domstolen om återbrytande av domar Till följd av granskning av straffdomar Högsta domstolens svar Laglighetsövervakningen av den övriga rättsvården Allmän översikt Klagomål Häradsreformen Laglighetsövervakningen av åklagarväsendet Åtalsförordnanden Framställning Laglighetsövervakningen av polisväsendet Anmärkningar Anvisningar och meddelanden Klagomål mot polisen På justitiekanslersämbetets eget initiativ Övrigt ställningstagande Laglighetsövervakningen av utsökningsväsendet Ett tjänsteåtalsärende Framställningar Meddelanden Den övriga rättsvården och justitieförvaltningen Framställning Meddelande Övrigt ställningstagande Laglighetsövervakning av statsförvaltningen Allmän översikt Övervakningsmetoderna Behandlingen av klagomål Fördelningen av klagomål Utrikesförvaltningen Meddelanden Inrikesförvaltningen och försvarsförvaltningen Sida Framställningar Meddelanden Övriga ställningstaganden Finansförvaltningen Framställningar Meddelanden Övriga ställningstaganden Undervisningsförvaltningen Meddelande Övriga ställningstaganden Jord- och skogsbruksförvaltningen Tjänsteåtalsärenden Framställning Anmärkningar Meddelanden Övriga ställningstaganden Trafikförvaltningen Meddelanden Övriga ställningstaganden Handels- och industriförvaltningen Meddelande Social- och hälsovårdsförvaltningen Framställningar Anmärkning Meddelanden Övrigt ställningstagande Arbetsförvaltningen Meddelanden Miljöförvaltningen Meddelanden Övriga ställningstaganden Laglighetsövervakningen av den övriga förvaltningen Allmän översikt Kommunförvaltningen Allmän förvaltning Meddelanden Övriga ställningstaganden Undervisningsförvaltningen Meddelanden Social- och hälsovårdsförvaltningen Framställning Anmärkning

8 Innehållsförteckning 7 Sida Meddelanden Övrigt ställningstagande Miljöförvaltningen Anmärkning Meddelanden Övrigt ställningstagande Kyrkoförvaltningen Övrigt ställningstagande Ålands självstyrelse Meddelande Andra som sköter offentliga uppdrag Övervakningen av advokatväsendet Allmänna synpunkter Medlemskap i Advokatförbundet En advokats förpliktelser samt god advokatsed Övervaknings- och disciplinsystemet Disciplinnämnden Övervaknings- och disciplinära ärenden Det disciplinära systemet Uppgifter från de allmänna åklagarna Innebörden av justitiekanslerns övervakning av advokaterna Bestämmelserna och övervakningsförfarandet Till justitiekanslern inkomna klagomål mot advokater Inledande av disciplinärt förfarande Övriga åtgärder Allmänna rättsbiträden Statistik Sida 9.4. Flygtrafikledningens skiftchefers arbetsgivarställning En avdelningschefs förfarande i ett utnämningsärende Reglering av björnbeståndet så att människor går säkra Skötseln och övervakningen av frökontrollärenden Grunderna för beviljande av fronttjänsttecken Felaktigheter i samband med kungörelse om nätverket Natura Bedömning av en byggnadsinspektörs förfarande Jävsfrågor i samband med utövande av statens ägarmakt Av den nya grundlagen orsakade lagändringsbehov Bilaga Statistiska uppgifter om justitiekanslersämbetets verksamhet Statistiska uppgifter om tjänsteåtal De nya bestämmelserna gällande justitiekanslern Bestämmelserna om justitiekanslern i Finlands grundlag Lag om justitiekanslern i statsrådet Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet Sakregister Personalen vid justitiekanslersämbetet Ärenden som behandlats vid justitiekanslersämbetet Utlåtande om förslaget till ändring av självstyrelselagen för Åland Statsministerns förfarande i samband med en överenskommelse om skadestånd Jäv för en stadsstyrelsemedlem Figurer 1. Inkomna och avgjorda klagomål Av klagomålen föranledda åtgärder Regeringspropositioner och EU-ärenden Klagomål mot domstolar

9 8 Innehållsförteckning Sida 5. Klagomål mot åklagar-, polis- och utsökningsmyndigheter Klagomål mot statsförvaltningen, förvaltningsområdesvis Klagomål mot kommunala och kyrkliga myndigheter Sida 8. Av justitiekanslern behandlade klagomål mot advokater och allmänna rättsbiträden Åtgärder föranledda av klagomål mot advokater och allmänna rättsbiträden

10 9 1. Allmän översikt av justitiekanslersämbetets verksamhet 1.1. De förnyade författningarna om justitiekanslern Regeringsformen för Finland (94/1999) gällde ännu under verksamhetsåret. Bestämmelserna om justitiekanslern och dennes uppgifter fanns i 37 och regeringsformen. Regeringsformen upphävdes genom Finlands grundlag (731/ 1999) som gavs och trädde i kraft I 10 kap. grundlagen finns bestämmelser om laglighetskontrollen, bl.a. om justitiekanslerns uppgifter och viktigaste befogenheter. I kapitlets , 115 och 117 föreskrivs om justitiekanslern. Vissa paragrafer reglerar såväl justitiekanslerns som justitieombudsmannens verksamhet. Den nya grundlagens 69 innehåller grundläggande bestämmelser om utnämning av justitiekanslern samt om behörighetsvillkoren för denne. I samma paragraf föreskrivs också om biträdande justitiekanslern och dennes ställföreträdare. Dessa benämningar ersätter de tidigare benämningarna, dvs. justitiekanslersadjointen och dennes suppleant. Enligt 6 i lagen om arrangemang för ikraftträdandet av Finlands grundlag (732/1999) blir justitiekanslersadjointens suppleant när lagen träder i kraft ställföreträdare för biträdande justitiekanslern. Till följd av grundlagsreformen måste också de övriga författningarna om justitiekanslern revideras. Till denna kategori hör det som förordning utfärdade reglementet för justitiekanslern i statsrådet (1697/1992), som gällde till dess att grundlagen trädde i kraft. Justitieministeriet tillsatte den s.k. justitiekanslersarbetsgruppen under ledning av kanslichef Klaus Helminen. Arbetsgruppens uppdrag var att utreda behoven att revidera bestämmelserna om justitiekanslern och lägga fram ändringsförslag. Justitiekanslersarbetsgruppens daterade betänkande innehöll ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar i samband därmed samt ett utkast till förordning om justitiekanslersämbetet. Arbetsgruppen ansåg det inte finnas något akut behov av ytterligare revidering av författningarna om de högsta laglighetsövervakarnas verksamhet. Arbetsgruppens ordförande redogör i sin promemoria för vissa synpunkter som ligger till grund för betänkandet. Se nedan, avsnitt 9.12, s Efter fortsatt beredning vid justitieministeriet överlämnades till riksdagen regeringens proposition 175/1999 rd med förslag till lagar om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar som har samband med den. Lagen gavs (193/2000) och trädde i kraft Genom lagen upphävdes reglementet för justitiekanslern i statsrådet. I lagen finns bestämmelser om hur justitiekanslern genomför sin laglighetsövervakning, upptar ärenden till prövning och utreder ärenden, om de åtgärder som justitiekanslern kan vidta, om justitiekanslerns rätt att få handräckning och upplysningar samt om justitiekanslerns beslutanderätt. Vidare finns i lagen grundläggande bestämmelser om justitiekanslersämbetet samt vissa andra bestämmelser. Med stöd av det i lagens 12 ingående bemyndigandet gavs statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet (253/2000). Grundlagens bestämmelser om justitiekanslern samt lagen om justitiekanslern i statsrådet och förordningen om justitiekanslersämbetet har som bilagor fogats till denna berättelse. Se avsnitt 10.3, s De viktigaste verksamhetsområdena De under verksamhetsåret gällande bestämmelserna om justitiekanslern och dennes uppgifter fanns i 37 och regeringsformen samt i det som förordning utfärdade reglementet för justitiekanslern i statsrådet (1697/1992). I enlighet med 46 1 mom. regeringsformen övervakade justitiekanslern lagligheten i statsrådets verksamhet och även i övriga myndigheters och offentligt anställdas verksamhet. I den nya grundlagens 108 finns motsvarande bestämmelser om justitiekanslerns uppgifter T

11 10 1. Allmän översikt av justitiekanslersämbetets verksamhet Justitiekanslern är enligt den nya grundlagens 110 alltjämt specialåklagare när det gäller tjänstebrott, och kan således utföra åtal eller förordna att åtal skall väckas för sådana brott i ärenden som omfattas av hans laglighetskontroll. Justitiekanslerns uppgifter kan skötas också av biträdande justitiekanslern (tidigare: justitiekanslersadjointen), som vid förhinder för justitiekanslern sköter dennes uppgifter. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare (till suppleanten för justitiekanslersadjointen) sköter vid förhinder för biträdande justitiekanslern dennes uppgifter. Enligt mom. i den nya grundlagen skall justitiekanslern övervaka lagligheten av statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern skall också övervaka att domstolarna och andra myndigheter samt tjänstemännen och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina skyldigheter. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitiekanslern att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Motsvarande bestämmelser fanns i 46 1 mom. och 47 regeringsformen. Specialbestämmelser om justitiekanslerns övervakning av advokaternas verksamhet ingår i lagen om advokater (496/1958). Laglighetsövervakningen av myndigheterna och den offentliga verksamheten sker i olika former. Den omfattar statsrådets verksamhet, utlåtanden till republikens president, statsrådet och ministerierna, prövning av klagomål samt granskning av straffdomar. I lagen om justitiekanslern i statsrådet föreskrivs närmare om övervakningen av statsrådet med stöd av grundlagen samt om övervakningen av lagligheten av myndigheternas verksamhet och den offentliga verksamheten. I lagen finns bestämmelser om avgöranden av ärenden samt om ställföreträdararrangemang vid förhinder för justitiekanslern och biträdande justitiekanslern. I lagens 12 finns en grundläggande bestämmelse om justitiekanslersämbetet. I 10 3 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet föreskrivs om uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern och biträdande justitiekanslern. Enligt denna bestämmelse avgör justitiekanslern speciellt ärenden som gäller övervakningen av verksamheten i statsrådet samt principiella och vittsyftande frågor. Om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern och biträdande justitiekanslern beslutar justitiekanslern efter att ha hört biträdande justitiekanslern. Mera detaljerade bestämmelser om uppgiftsfördelningen finns i arbetsordningen för justitiekanslersämbetet. Berättelsens avsnitt 1.3 och 10.1 innehåller statistiska uppgifter om ärenden som har behandlats vid justitiekanslersämbetet under verksamhetsåret Övervakningen av statsrådet Bestämmelser om justitiekanslerns skyldighet att övervaka lagligheten av statsrådets och republikens presidents verksamhet finns i mom. och 112 grundlagen. Motsvarande bestämmelser fanns i 47 regeringsformen. Kompletterande bestämmelser finns i 2 lagen om justitiekanslern i statsrådet. Enligt mom. grundlagen skall justitiekanslern vara närvarande vid statsrådets sammanträden och föredragning för republikens president i statsrådet. Justitiekanslerns närvaro är dock ingen lagstadgad förutsättning för statsrådets eller republikens presidents beslutsfattande. I 112 grundlagen samt i 2 lagen om justitiekanslern i statsrådet, som i vissa avseenden kompletterar grundlagen, föreskrivs om de åtgärder som justitiekanslern kan vidta i samband med övervakningen. I praktiken är det främst fråga om förhandsövervakning som går till så att justitiekanslern före statsrådets allmänna sammanträde och presidentföredragningarna granskar föredragningslistorna jämte bilagor. Övervakningen omfattar också de skrivelser i EU-ärenden som statsrådet sänder till riksdagen. Bestämmelserna om sådana skrivelser, som tidigare ingick i 4 a kap. riksdagsordningen, har tagits in i 96 grundlagen. Beredningen av dessa ärenden sköts av justitiekanslersämbetets avdelning för statsrådsärenden. En närmare redogörelse för övervakningen av statsrådet ges i berättelsens avsnitt Utlåtanden Justitiekanslerns utlåtanden är nära förknippade med den ovan nämnda övervakningsuppgiften. Enligt mom. grundlagen, som motsvarar 48 2 mom. regeringsformen, skall justitiekanslern på begäran ge presidenten, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor. Det är oftast ministerierna som ber justitiekanslern om utlåtanden.

12 1.2. De viktigaste verksamhetsområdena 11 Utöver de utlåtanden som avses i regeringsformen kan justitiekanslern på begäran ge utlåtanden också om lagberedningsprojekt, i synnerhet på straff-, process-, förvaltnings- och statsförfattningsrättens område. I dessa fall avgör justitiekanslern själv om han ger utlåtande. Utlåtanden ges framförallt om beredningsprojekt som är viktiga från laglighetsövervakningens synpunkt. Justitiekanslerns utlåtanden och ställningstaganden refereras nedan i avsnitt 2 och även i avsnitt De grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna Enligt mom. grundlagen, liksom tidigare enligt 46 1 mom. regeringsformen, skall justitiekanslern också övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Denna förpliktelse beaktas särskilt i ärenden som hänför sig till övervakningen av statsrådet samt när det gäller klagomål och ärenden som justitiekanslern upptar till prövning på eget initiativ. På motsvarande sätt beaktas de internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland. Här avses särskilt europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dvs. Europarådets människorättskonvention, men också vissa konventioner med snävare tillämpningsområde, t.ex. konventionen mot diskriminering och konventionen om barnets rättigheter. Riksdagens grundlagsutskott har i sitt betänkande om grundrättighetsreformen (GruUB rd) anfört att det är förenligt med reformens anda att i laglighetsövervakarnas, dvs. justitiekanslerns och justitieombudsmannens årliga verksamhetsberättelser ta in särskilda avsnitt om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna har respekterats. Dessa ärenden behandlas i berättelsens avsnitt Åklagaruppgifterna Justitiekanslern är i enlighet med den nya grundlagens110 1 mom. specialåklagare i fråga om tjänstebrott. En särskild undergrupp utgörs av tjänstebrott där en domare är misstänkt. Enligt 9 2 mom. lagen om allmänna åklagare (199/ 1997) skall beslut om väckande av åtal mot en domare för tjänstebrott fattas av justitiekanslern i statsrådet eller riksdagens justitieombudsman. Enligt 23 2 mom. hovrättsförordningen (211/ 1994) skall hovrätten underrätta justitiekanslern om omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan leda till att tjänsteåtal väcks vid hovrätten. Mot domare riktade misstankar om tjänstefel behandlas i avsnitt I samband med att riksåklagarämbetet inledde sin verksamhet överfördes i enlighet med 15 5 mom. förordningen om riksåklagarämbetet (209/ 1997) de vid justitiekanslersämbetet anhängiga ärendena som ankom på riksåklagaren genom justitiekanslerns beslut till riksåklagarämbetet. Enligt samma praxis har också därefter till riksåklagarämbetet överförts klagomål som gäller åtalsprövning i fråga om av privatpersoner begångna brott. Under verksamhetsåret överfördes 16 klagomål till riksåklagarämbetet Prövningen av klagomål Justitiekanslern övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet och i annan offentlig verksamhet bl.a. genom att behandla klagomål som gäller denna verksamhet. Under verksamhetsåret tillämpades 6 8 i reglementet för justitiekanslern i statsrådet i fråga om förutsättningarna för upptagande av klagomål till prövning samt i fråga om de åtgärder som klagomål kunde föranleda. Motsvarande bestämmelser finns i 4 6 lagen om justitiekanslern i statsrådet. Enskilda personer och institutioner kan klaga hos justitiekanslern om de anser att någons lagliga rättigheter har kränkts. År 1999 inkom sammanlagt klagomål. Enligt 6 i reglementet för justitiekanslern i statsrådet skulle justitiekanslern undersöka ett ärende om ett skriftligt klagomål framställdes hos justitiekanslern med anledning av en sådan persons eller en sådan institutions förfarande som omfattades av hans övervakningsbehörighet och det fanns grund att misstänka att ett lagstridigt eller felaktigt förfarande hade ägt rum, eller om justitiekanslern annars ansåg det föreligga skäl att ingripa i förfarandet. I ärenden som inkommit till handläggning inhämtades de upplysningar som justitiekanslern ansåg behövliga. Enligt samma paragraf undersökte justitiekanslern dock inte utan särskilda skäl klagomål över ärenden som var äldre än fem år. Eftersom denna preskriptionstid inte var ovillkorlig, utgjorde den inget hinder för prövning av äldre ärenden än så, om detta var motiverat på grund av ärendets allvarlighet eller karaktär i övrigt. År

13 12 1. Allmän översikt av justitiekanslersämbetets verksamhet 1999 avvisades med stöd av detta stadgande 77 klagomål utan prövning. Justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman kan sinsemellan överföra ärenden, så som i avsnittet redogörs. Även den europeiska ombudsmannen har ibland till justitiekanslern överfört enstaka klagomål som hör till den nationella laglighetsövervakarens kompetensområde. Under verksamhetsåret fick justitiekanslersämbetet också ta emot enskilda medborgares telefonförfrågningar i olika ärenden. Enskilda medborgare gjorde förfrågningar i egna ärenden och som utomstående i aktuella ärenden. Råd ges om justitiekanslerns behörighet samt om anhängiggörandet och behandlingen av klagomål som riktas till justitiekanslern. Om ett ärende inte hör till justitiekanslerns behörighet informeras medborgarna om vilken myndighet eller instans ärendet ankommer på. Förfrågningar som inte hör till justitiekanslerns behörighet är bl.a. sådana som gäller bankernas och andra finansmarknadsaktörers förfarande samt privaträttsliga frågor. I berättelsens avsnitt 4 7 samt 9 redogörs för de avgöranden som givits med anledning av klagomålen samt för de åtgärder som dessa föranlett Granskningen av straffdomar Till justitiekanslerns uppgifter hörde enligt 9 i reglementet för justitiekanslern att låta granska anmälningar som gjorts om ådömda straff. En motsvarande bestämmelse finns i 3 3 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet. För granskningen skall till ämbetet sändas doms- och verkställighetshandlingar. I avsnitt 4 redogörs närmare för de åtgärder som granskningen av handlingarna har föranlett Övervakningen av advokaterna I lagen om advokater (496/1958) föreskrivs om justitiekanslerns uppgifter vid övervakningen av advokater. I 1 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet hänvisas till lagen om advokater, vilket innebär att denna övervakning fortsätter som förr. Övervakningen omfattar granskning av de beslut som Finlands Advokatförbunds styrelse fattar i s.k. tillsynsärenden samt granskning av de disciplinära beslut som förbundets disciplinnämnd fattar, inklusive prövning av ändringssökande, samt prövning av klagomål mot advokater. I avsnitt 8 redogörs för övervakningen av advokaterna Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen Lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (den s.k. uppgiftsfördelningslagen, 1224/1990) trädde i kraft I uppgiftsfördelningslagens 1 räknas de ärenden upp som justitiekanslern överför till justitieombudsmannen om han inte av särskilda skäl anser det vara ändamålsenligt att saken avgörs vid justitiekanslersämbetet. Ärenden som i regel överförs är sådana som gäller: 1) försvarsmakten samt personer som tjänstgör i militära uppgifter och inom gränsbevakningsväsendet, 2) gripande, anhållande, häktning och reseförbud enligt tvångsmedelslagen (450/1987), tagande i förvar eller annat frihetsberövande samt 3) fängelser och andra sådana inrättningar i vilka någon har intagits mot sin vilja. Också klagomål från fångar och andra som har berövats sin frihet hör till dem som överförs. Däremot överförs till justitieombudsmannen inte ärenden som gäller övervakning av statsrådets verksamhet, även om det är fråga om försvarsministeriets förfarande. Med stöd av uppgiftsfördelningslagens 3 kan justitiekanslern och justitieombudsmannen sinsemellan överföra även något annat ärende som faller under bådas behörighet, om överföringen kan bedömas påskynda behandlingen av ärendet eller om det av andra särskilda skäl är motiverat. Under verksamhetsåret överfördes sammanlagt 36 klagomål till justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen överförde 18 klagomål till justitiekanslern Sifferuppgifter om verksamheten I det följande granskas utgående från statistiska siffror justitiekanslersämbetets verksamhet under året (inom parentes motsvarande siffror för 1998). Under verksamhetsåret inkom (1 330) och avgjordes (1 180) klagomål. På justitiekanslerns eget initiativ i egentlig bemärkelse upp-

14 1.3. Sifferuppgifter om verksamheten 13 togs 17 (32) ärenden till prövning, medan 86 (80) ärenden anhängiggjordes till följd av granskning av straffdomar. Med anledning av klagomål fattades 102 (133) s.k. åtgärdsavgöranden. Åtgärdsavgörandenas andel av de klagomål som upptogs till prövning var 14 % (15 %). Enligt en utredning som gjordes år 1999 var mediantiden för avgörande av samtliga klagomål ca 16 veckor och den genomsnittliga tiden ca 25 veckor. Antalet skriftliga utlåtanden till republikens president, statsrådet och ministerierna var 25 (17). Antalet anhängiga klagomål var 628 (573) och antalet övriga anhängiga ärenden under beredning 51 (50), dvs. sammanlagt 679 (623) ärenden. Figur 1 visar hur antalen inkomna och avgjorda klagomål har utvecklats under de senaste tio åren. I figur 2 framgår åtgärdenas procentuella fördelning år I början av verksamhetsåret gjordes vissa ändringar i ämbetsverkets diarieföring, vilket i början av 2000 också föranledde ändringar i statistikföringen. Statistiken för verksamhetsåret är uppgjord enligt det nya systemet. Vissa statistiska siffror för verksamhetsåret och tidigare år är följaktligen inte jämförbara sinsemellan. Mera detaljerad statistik över årets verksamhet finns i bilageavsnittet Inspektionsresor och besök 1) Statens revisionsverk Justitiekansler Paavo Nikula besökte Statens revisionsverk. Revisionsverket har som uppgift att övervaka och inspektera statsförvaltningens enheter, statens affärsverk, affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar samt statsbidragstagare. Uppgifterna omfattar såväl revision som granskning av verksamhet. Under besöket fick justitiekanslern en redogörelse för revisionsverkets verksamhet och EUrelationer. Vidare diskuterades revisionsverkets laglighetsanmärkningar samt överföringen av revisionsverket till riksdagen. Revisionsverket planerade att i vissa fall tillställa justitiekanslersämbetet preliminära versioner av sina revisionsberättelser i ett tidigare skede än hittills (30/51/ 99). 2) Dataombudsmannens byrå Justitiekanslern besökte dataombudsmannens byrå. Dataombudsmannen behandlar ärenden som har samband med den nya personuppgiftslagen och ca 300 speciallagar. Dataombudsmannen deltar också i lagstiftnings- Figur 1. Inkomna och avgjorda klagomål Inkomna Avgjorda

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 HELSINGFORS 2001 B 12/2001 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 HELSINGFORS 2002 B 12/2002 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 HELSINGFORS 2008 B 16/2008 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER OM HUR LAGSTIFTNINGEN

Läs mer

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 1999 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 1999 HELSINGFORS 2000 REDAKTION: MARJA LEHTONEN, RIKSÅKLAGARÄMBETET GRAFISK DESIGN: TAINA REINIKKA, OY EDITA AB TRYCK: OY EDITA AB,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2012. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden

Regeringens årsberättelse 2012. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens årsberättelse 2012 Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens publikationsserie 8 / 2013 Regeringens årsberättelse 2012 Del 4/4: Åtgärder med

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37 471 39 577 31 768 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en marknadsdomstolslag.

Läs mer

NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2012 2013

NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2012 2013 NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2012 2013 1 2 Innehåll Innehåll... 2 I ALLMÄN DEL... 3 Inledning: De grundläggande och mänskliga rättigheterna måste också bli verklighet...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om lagstiftning om överföring av vissa ansökningsärenden från tingsrätterna till magistraterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till polislag och vissa lagar i samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny polislag som ersätter

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2013. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden

Regeringens årsberättelse 2013. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens årsberättelse 2013 Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens publikationsserie 8/2014 Regeringens årsberättelse 2013 Del 4/4: Åtgärder med

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 B 11/2002 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 Helsingfors 2002 ISSN 1459-0344

Läs mer

Vem vakar. över våra rättigheter? De finska institutionerna och diskussionen om en författningsdomstol

Vem vakar. över våra rättigheter? De finska institutionerna och diskussionen om en författningsdomstol Vem vakar över våra rättigheter? De finska institutionerna och diskussionen om en författningsdomstol Paulina Tallroth Vem vakar över våra rättigheter? De finska institutionerna och diskussionen om en

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Helsingfors förvaltningsdomstol - Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol - Rovaniemi förvaltningsdomstol - Tavastehus förvaltningsdomstol

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 Publikationsserie 16 Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 En analys av arbetet

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND

BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna...4

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 2 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Datainspektionens årsredovisning 2002 Innehåll Året som gått 4 Omvärlden 6 Lagar 7 Verksamhetens mål 9 Organisation 10 Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Verksamhetsgren

Läs mer