Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, vice ordförande, M Maria Nerpin, S Ted Persson, S Maria Gerdin, S Anders Frederiksen, S Christina Hedin, V Andreas Åberg Johansson, M Per Ericsson, C Frank Nilsson, C Lennart Ledin, FP Ruth Karlsson, S ersättare Tommy Pettersson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Elisabeth Fjellström, S ersättare Vakant, S ersättare Lotta Blomberg, V ersättare Carly Smith Jönsson, MP ersättare Anna Martin, M ersättare Leif Danielsson, M ersättare Ove Isacson, M ersättare Mona Thorson, C ersättare Joakim Åberg, FP ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 50/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2015 Förteckning över delegationsbeslut nr 223, meddelade maj 2015, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Håkansta 2:4, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden avslog i beslut den 28 maj 2014 ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vardera två fritidshus på fastigheten. Något beslut om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller bygglov för byggnaderna fanns inte. Däremot finns ett beviljat förhandsbesked på närliggande fastigheten Håkansta 2:6. Där finns dock ingen byggnad och någon strandskyddsdispens behövdes inte eftersom byggnaden skulle placeras mer än 100 meter från strandlinjen. Ägarna till de båda fritidshusen har överklagat nämndens beslut att inte bevilja dispens. Länsstyrelsen har i beslut den 22 maj 2015 avslagit överklagandena. Styrelsen anger i sin bedömning att husen som dispensansökan omfattar befinner sig på en höjd och därmed är avskild från stranden. Emellertid framgår av praxis att höjdskillnaden inte utgör ett särskilt skäl att bevilja dispens. Den väg som ligger mellan strandlinjen och huset är inte av sådan storlek att den kan anses vara avskiljande i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen finner att det inte föreligger sådana särskilda skäl som krävs för dispens från strandskyddet.(l , 728) b ; Svenska Kraftnät; Länsstyrelsen beslutar om föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning mellan Järpströmmen och Midskog. ( ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Tillgänglighetsrådets protokoll b. Östersunds kommuns årsredovisning Laga kraft a ; Detaljplan för Hofvallen 1, Ökat markområde för förskola på Hofvallens B-plan, antagen av miljö- och samhällsnämnden den 29 april 2015, 111, har vunnit laga kraft den 26 maj ( , P ) 4. Underrättelser från lantmäterimyndigheten

6 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr a ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering för överföring av hela fastigheterna Långkälen 5:12 och 5:13 till Nyby 11:3. (Z146059) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Fillsta 1.20 och 1:2, Ösd c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Orrviken 2:20 samt fastighetsreglering mellan Orrviken 2:12 och 2:20, Ösd (Z146134) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Flottaren 1, Ösd (Z156082) e ; avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Lunne 2:20 och 2:24, Ösd. (Z136180) f ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Haga 6:17, Ösd. (Z156037) g ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Lits-Bye 1:33 och fastighetsreglering berörande Lits-Bye 1:33 och Boda 2:2, Ösd (156009) h ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Söre 2:50, Ösd (Z156058) i. Underrättelse från lantmäteriet ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11:15, Ösd (Z14239) 5. Miljörapporter 2014 a. Inkom ; Sunne-Gärde 4:1, Ösd; Råsjö Kross AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) b. Inkom ; Loke 3:123; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) c. Inkom ; Munkflohögen 4:3, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) d. Inkom ; Klösta 2:4, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) 6. Beslut och domar andra instanser a ; Jämtkraft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för två parallella 145 kv luftledningar från Verksmon till befintlig 145 kv luftledning mellan Midskog - Odensvik. ( ) b ; Jämtkaft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för en 145 kv markkabel för arbetsområde Verksmon till befintlig fördelningsstation i Torvalla. ( ) c ; Miljö- och samhällsnämnden avslog genom delegationsbeslut ansökan om tillstånd till djurhållning inom detaljplan för hållande av hästar på fastigheten. Nämnden gav samtidigt tillstånd att hålla höns

7 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr och tupp på samma fastighet. Fastigheten gränsar bl a till en förskola. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsen skriver i sin bedömning att det handlar om en nyetablering i tätort där det finns en detaljplan som säger att bostäder inom angivet område endast får användas för bostadsändamål. Avståndet mellan stallbyggnaden och förskolan är inte så pass stort att risken för olägenhet i form av allergiska reaktioner hos personer och däribland barn som vistas där, är uteslutet. Länsstyrelsen bedömer att nämndens beslut är proportionerligt i förhållande till sökandenas enskilda intressen eftersom det är fråga om en hobbyverksamhet. Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att lokaliseringen inte är lämplig för hästhållning. Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 29 maj avslagit överklagandet. Domstolen anger som domskäl att de godtar länsstyrelsens bedömning. ( ) 7. Övrigt a. 12 tillstånd till värmepumpanläggning har meddelats b. 2 tillstånd till kompostering har meddelats SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 52/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Arbetsläge/vindruta 2. Balanslista 3. Månadsrapport Msn SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna bygglov/-anmälningar, detaljplaner Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av plank på fastigheten Pegasen 4, Ösd. Planket är ombyggt till ett icke bygglovpliktigt staket. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 2. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till del av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten Träffen 7, Ösd. Avgift (L ) 3. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bladmåttet 11, Ösd. Tomten bedöms inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Begränsning av träd ingår ej i detaljplanebestämmelserna. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av skylt vid väg på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 5. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har plockats ned. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 6. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 7. Inkom ; Felregistrerat ärende avseende anmälan om ändring av bärande konstruktion i enbostadshus på fastigheten Slungan 4. Anmälan är överförd till ärende L Avgift 0.- (L ) 8. Inkom : Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bonden 3, Ösd. tomten anses inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Odensala 4:28, Ösd. Tomten är inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hara 1:7, Ösd. Eftersom det rör sig om fyra tomter krävs ansökan om planbesked. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Återkallad ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad på fastigheten Iden 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 12. Inkom ; Anmälan om olovlig användning av bostad i industribyggnad på fastigheten Brunflo-Änge 3:1, Ösd. Hyresgästen bor inte i lokalen. Inte olovlig användning. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 tomter på fastigheten Namn 2:4. Planbesked krävs eftersom det rör sig om fler än två tomter. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Återkallad ansökan om omfärgning av samlingslokal. Omfärgningen är ej lämplig. Avgift (L ) Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden avskriver ärenden punkterna 1-14 enligt förteckning och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare Utdrag till berörda, bilaga hur man överklagar

11 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Dokumenthanteringsplan miljö- och samhällsnämnden - kommunala lantmäterimyndigheten Nya dokumenthanteringsplaner ska tas fram för miljö- och samhällsnämndens verksamhetsområden. De befintliga behöver uppdateras och det är även nödvändigt att revidera handlingarna med anledning av att kommunen har planer på att införa e-arkiv, d v s digitalt arkiv för hela kommunförvaltningen. Kommunala lantmäterimyndigheten handlägger sina ärenden i det statliga systemet för lantmäteriförrättningar, Trossen och de kommer redan i höst att införa digital ärendehantering. Digital arkivering har redan införts till det statliga lantmäteriets arkiv, Arken. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten Arkivreglemente för Östersunds kommun fastställt av kommunfullmäktige , 224 Förslag till beslut Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten antas. Bakgrund Enligt arkivlagen ska myndigheters arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så ett de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och forsningens behov. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. Inkom stat och kommun ska det finns arkivmyndigheter. För kommunen är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynsansvar över kommunens myndigheters arkivbildning och arkivvård. Den 18 december 2014 fastställde kommunfullmäktige revideringen av Östersunds kommuns arkivreglemente. Arkivreglementet innehåller föreskrifter om kommunens arkivvård. Det reglerar ansvarsfrågor, hur arkiven ska redovisas vad som gäller för dokumenthanteringsplaner, rensning, bevarande och gallring av handlingar, överlämnande av handlingar till slutarkive-

12 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ring hos arkivmyndigheten, regler för material och metoder för framställning av handlingar, in- och utlåning av handlingar samt att samråd ska ske med arkivmyndigheten i viktiga frågor som rör arkivvård. Enligt reglementet ska varje myndighet inom kommunen upprätta och besluta om en dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning. Dokumenthanteringsplanen ska vara kortfattad och innehålla uppgift om myndighetens organisation och arbetsuppgifter, myndighetens historia, de viktigaste ärendeoch handlingstyperna, sökingångar och tekniska hjälpmedel, gallringsbeslut, arkivansvarig och arkivredogörare och vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar. Det finns ingen gemensam dokumenthanteringsplan för nämndens samtliga verksamheter. Det är därför nödvändigt att så småningom föra samman alla planer till ett gemensamt dokument. Först ut är alltså kommunala lantmäterimyndigheten. Uppgifter om organisation, arbetsuppgifter, arkivansvarig och arkivredogörare kommer att redovisas när en komplett dokumenthanteringsplan för nämndens hela verksamhetsområde fastställs. Östersunds kommun har arbetat med en förstudie för införande av e-arkiv, dvs digital arkivering av dokument. Syftet med förstudien har varit att ta fram ett underlag för beslut kring det fortsatta arbetet. En projektplan har tagits fram och beslutats av kommunledningsgruppen i mars I projektplanen föreslås att ett pilotprojekt genomförs. Några särskilda medel har inte avsatts inför budget 2016 och det är därför nödvändigt att finansiering prioriteras och löses på annat sätt. När e-arkiv införs är det nödvändigt att ha uppdaterade dokumenthanteringsplaner med beskrivning utifrån ett digitalt arkiv-perspektiv. Införandet av digital arkivering och nya rutiner/flöden hos kommunala lantmäterimyndigheten har aktualiserat behovet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Agneta Johansson nämndsekreterare Beslutet skickas till KLM samt kommunarkivet

13 6, MSN :30 KS: 769/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Åke Möhring Miljö- och samhällsnämnden Motion - uppför solceller där det är möjligt på offentliga byggnader Ledamöterna Joel Nordkvist och Jocke Ekroth, M har lämnat in en motion där de föreslår att Östersunds kommun, i så stor utsträckning som möjligt, uppför solceller på de delar av sitt fastighetsbestånd som räknas som offentliga byggnader och som inte omfattas av någon typ av byggnadsskydd. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion från Joel Nordkvist och Jocke Ekroth Miljö- och samhällsnämndens beslut/yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Nämndens möjlighet att påverka förslagets intentioner kan inte ske på annat sätt än genom handläggning av bygglov. Miljö- och samhällsnämnden ser positivt på installationer av solenergianläggningar. Övrigt Vid kontakt med Östersundshem har de meddelat att de arbetar med att utnyttja sina takytor för solceller. Man är i färd med att installera anläggningar. Jämtkraft meddelar att de har installerat en anläggning på sitt kontor men att de inte har några planer på att bygga fler solcellsanläggningar. Om de ska bygga något i framtiden så blir det en större anläggning placerad på mark utanför staden. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Avd chef plan och bygg Åke Möhring Energirådgivare Utdrag till kommunstyrelsen

14 7, MSN :30 KS: 613/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - platser för ny bebyggelse i Odensala Förslagsställaren pekar ut fyra markområden i Odensala som lämpliga för ny bostadsbebyggelse och skriver att dessa förslag tar hänsyn till Opeböndernas synpunkter om att inte exploatera jordbruksmarken i Odensala- Ope-Torvalla. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget såtillvida att de föreslagna områdena kommer att studeras vidare i arbetet med en fördjupad översiktsplan för stråket Torvalla- Odensala-Söder. Bakgrund I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är en av utgångspunkterna att ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras inom den befintliga stadsgränsen genom förtätning. Ett område som pekas ut som lämpligt för detta är stråket mellan Torvalla- Odensala- Söder. Tanken är att en fördjupad översiktplan ska arbetas fram för detta område. Där kommer möjliga exploateringsområden att föreslås, liksom vilka grönområden mm som inte är lämpliga för exploatering. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen

15 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - kommuntäckande översiktsplan Åre kommun Åre kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller strategiska utgångspunkter och utvecklingsprinciper för hur Åre kommun ska utvecklas för att klara av och nå de framtidsutmaningar, målbild och övergripande planeringsstrategier som man identifierat. Östersunds kommun ser positivt på att Åre kommun lyfter fram flera mellankommunala frågor i sin översiktsplan, exempelvis planering för en arbetsmarknadsregion med bättre tillgänglighet utefter Jämtlandsstråket och skydd av Storsjön som dricksvattenresurs. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag antas som nämndens yttrande. Bakgrund Åre kommun har identifierat tre viktiga framtidsutmaningar; klimatet förändras, strukturomvandlingar (globalisering, urbanisering och förändrad åldersfördelning) samt att utveckla en unik fjällmiljö på ett hållbart sätt. Målbilden är attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. De sex övergripande planeringsstrategierna utgår från ovan nämnda utmaningar till syfte att nå målbilden. Dessa planeringsstrategier är: Planera med fokus på hållbar tillgänglighet Skapa en attraktiv flerkärninghet Se utvecklingsmöjligheterna i regionen Stärk befintliga bygder Bygga robust Se landskapets potential Förslaget till översiktsplan lyfter fram ett flertal mellankommunal frågor, förutom möjligheterna med Jämtlandsstråket exempelvis mellankommunal bostadsförsörjning inklusive integrationsboenden och flyktingmottagning,

16 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr hantering av avlopp, vattenbruk, gruvnäring samt höga flöden för att säkra dricksvattenförsörjningen från Storsjön. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Jenny Jernström planarkitekt Utdrag till Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen, Åre kommun, Box 201, Järpen.

17 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Glenn Ålund Hälsoskyddsinspektör Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Reningsverket 2, Ösd - Gövikens avloppsreningsverk - ansökan om villkorsändring Lst dnr Utförarstyrelsen, Östersunds kommun, har ansökt om ändring av befintligt tillstånd för Gövikens avloppsreningsverk. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har begärt ett yttrande över ansökan av Miljöoch samhällsnämnden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Komplettering Ansökan Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden har inget att erinra mot att villkorsändringarna görs. Nämnden ser det som en lämplig åtgärd för att villkoren inte ska stå som ett hinder när verksamheten vill minska sin påverkan på miljön, som villkor 7 har visat sig kunna göra. Bedömning Gövikens avloppsreningsverk har tre villkor i sitt tillstånd som reglerar mottagande av externa produkter, d.v.s. produkter som inte uppkommer via ledningsnätet eller inom reningsverket: Villkor 6 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst m 3 avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar (TS-halt ca 1%). Villkor 7 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst 250 m 3 avloppsslam från externa reningsverk (TS-halt ca 5%). Villkor 8 Rötningsanläggningen får årligen tillföras högst 1000 m 3 mejeriprodukter och 500 ton glykol från extern verksamhet. I ansökan om ändring föreslår man att villkor 6 och 7 ersätts med ett nytt villkor där man istället anger den totala massan (torrvikten) slam som får

18 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr tas emot vid den externa slammottagningen, sökanden föreslår 200 ton avloppsslam TS/år, vilket motsvarar m 3 med en TS-halt på 1%. Vidare föreslås att villkor 8 ändras till att volymen mejeriavfall som får tas emot ökas till 2500 m 3. I samband med tillsyn 2013 framkom att verksamheten hade överskridit villkor 8, d.v.s. man hade tagit emot för mycket mejeriprodukter från Arlas mejeri till rötning. Vidare framkom även att verksamheten var nära att överskrida villkor 7, detta eftersom man valt att transportera slam från ett av de externa reningsverken i kommunen in till Göviken för behandling istället för att brädda ut i recipienten. Villkoret i sig innebär alltså ett hinder mot att genomföra åtgärder för att minska orenade utsläpp och behöver därför ändras. De nya villkoren innebär inte att utsläppen mot Storsjön skulle komma att öka utan är en anpassning för att kunna bedriva verksamheten effektivt och skapa utrymme för att t.o.m. kunna minska miljöpåverkan i vissa situationer. SAMHÄLLSBYGGNAD Ann-Charlotte Johansson Miljöchef Glenn Ålund Utdrag till Länsstyrelsen för Västernorrland, bilaga tjänstemannaförslag

19 10, MSN :30 MSN: 1146/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Jansson Miljö- och samhällsnämnden Rapport - tillsyn över U-objekt - ej anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter i kommunens ytterområden Under våren 2015 genomförde samhällsbyggnad, miljö och hälsa ett tillsynsprojekt inriktat på U-verksamheter, verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga i Östersunds kommun. Totalt besöktes 25 företag. Syftet med projektet var att öka kunskapen om verksamheter i närheten av de mindre vattentäkterna i Tandsbyn, Häggenås, Lit och Näs (Fåker). Fokus på tillsynsprojekten var påverkan på dag- och spillvatten samt avfall. Förvaring och hantering av kemiska ämnen och farligt avfall var fokusområden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Rapport Tillsyn av U objekt Ytterområden. Förslag till beslut Nämnden tar del av rapporten. SAMHÄLLSBYGGNAD Miljö och hälsa Helena Jansson miljöskyddsinspektör

20 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P David Engström Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan - Torvalla 5:32 Begravningsplats i Ängsmon - granskning Brunflo Pastorat har ansökt om att detaljplanen upprättas för att möjliggöra för en begravningsplats i Ängsmon. Tanken är att begravningsplatsen ska bestå av urn- och askgravar. De som önskar kistgravar hänvisas till Brunflo eller Östra begravningsplatsen. Förutom begravningsplatser, parkeringsplatser mm vill även pastoratet uppföra en ekonomibyggnad. Möjligheterna att ha begravningsplats i området utreddes under 90-talet men planerna blev aldrig förverkligade. Planområdet är beläget i Ängsmon i Torvalla. Området ägs idag av Östersunds kommun och ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att kommunen säljer marken till pastoratet. Samråd har genomförts kring detaljplanen i enlighet med beslut den 29 april under tiden 11 maj till 3 juni Inga ändringar av planförslaget föreslås. Det finns inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samhällsbyggnads förslag till detaljplan Samhällsbyggnads samrådsredogörelse Illustrationskarta Förslag till beslut 1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. Bakgrund I planarbetet har samhällsbyggnad haft en dialog med ungdomar från fritidsgården i Ängsmon eftersom delar av området idag används för BMXcykling I samband med att miljö- och samhällsnämnden, genom beslut , gav samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplanen beslutades även att möjligheterna att utveckla området vid

21 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P jordtippen i Ängsmon för BMX-cykling ska studeras. Detta arbete fortskrider parallellt med planarbetet. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt David Engström Planarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

22 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan Krabban 3 utökad användning för fastighet på Söder, före detta OKQ8 uppdrag Fastighetsägaren vill i samband med köp av fastigheten öka möjligheterna att använda fastigheten för annan verksamhet. Det har till relativt nyligen funnits en bensinstation med tillhörande verkstad och biltvätt på platsen. Idag är verksamheten nedlagd. I gällande detaljplan, från 1963, får fastigheten bara användas som bensinstation. Samhällsbyggnad är positiv till att pröva andra användningar. Sökande är inriktad på att utveckla en verksamhet med försäljning av bilar men även andra användningar ska utredas. I planarbetet ska också exploateringsgraden och placering av byggrätt utredas. Platsen ligger vid Rådhusgatans korsning med Furutorptsgatan, på Söder. I direkt anslutning till platsen ligger Grillstad och Alanders bilhandel, och nordost om fastigheten ligger flerbostadshus. När fastigheten användes som bensinstation skedde ett läckage från bränsletanken vilket ledde till en förorening av marken. Den föroreningen är nu sanerad till mindre känslig markanvändning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och fotografier Förslag till beslut 1. Samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. 2. Kostnaderna för den kommande detaljplanen ska belasta sökanden. 3. Planavtal ska upprättas. 4. Handläggning får ske med standardförfarande, men ska kunna övergå till utökat förfarande.

23 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Bakgrund Det är i linje med översiktsplanen att pröva andra användningar utifrån platsens förutsättningar, som ett led i en förtätning av staden. Området är en central del av staden och en omvandling sker successivt till bland annat kontor, handel och bostäder i närområdet. Platsen är bra försörjd med kollektivtrafik. I översiktsplanen nämns Söder som ett verksamhetsområde med stora möjligheter till förtätning. På Söder finns idag mestadels kontor och andra verksamhetslokaler. När planen för det aktuella området gjordes låg planområdet i utkanten av staden och var en del av ett industriområde. Allt eftersom att staden expanderar och utvecklas har området ändrat karaktär. Nu har området allt större inslag av lättare verksamheter som kontor och handel men även bostäder. Pågående och nya planer för bostäder finns på övre bangården, i kvarteret Kräftan, före detta Hemköp samt kvarteret Musslan (mellan Arla och Grillstad). SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Karolina Vessberg Planeringsarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

24 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Planbesked Vålbacken 2:10 enbostadshus i Vålbacken Den aktuella platsen ligger i Vålbacken, mellan Marieby och Brunflo. Området ligger i en aktiv jordbruksbygd med stora sammanhängande åkerarealer och med en vacker och känslig landskapsbild. I närområdet till fastigheten finns gårdar med djurhållning. Fastigheten ligger ungefär 30 meter från landsvägen och sträcker sig ner till sjön. De övre sydvästra delarna består av jordbruksmark för vilken det ges jordbruksstöd från länsstyrelsen. I anslutning till jordbruksmarken finns ett parti som är tidigare hag- och betesmark. Marken mellan hagmarken och sjön är avverkad skogsmark. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och flygbilder Yttranden från sökanden Bedömning Planläggning för fastigheten Vålbacken 2:10 avvisas. Motiven är att den samlade effekten av förslaget blir negativ. Bedömningen är en sammanvägning av flera faktorer. Bostadsbebyggelsen i området bedöms få en negativ påverkan på landskapet, som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressets värde består av det öppna landskapet och bebyggelsestrukturen. Delar av området omfattas dessutom av strandskydd, består av jordbruksmark eller ligger inom skyddsområde för djurhållning. Med hänsyn till ovan blir det bara kvar en mindre markyta på den mellersta delen av fastigheten. Den saknar koppling till annan bostadsbebyggelse och vägar och är inget för området traditionellt sätt att bygga bostäder. Bostadsbebyggelse i det aktuella läget skulle få en prejudicerande effekt eftersom den strider mot översiktsplanen och innebär en negativ påverkan på de planeringsförutsättningar som nämns ovan. Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att bostadsbebyggelse på den föreslagna platsen inte är lämplig men att bostadsbebyggelse kan vara lämplig på andra platser på Annersia.

25 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Förslag till beslut 1. Planläggning avvisas. Motiv: Den samlade effekten av förslaget bedöms som negativ. Förslaget strider mot översiktsplanen samt skulle innebära negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden), jordbruksmarken, skyddsavstånden för hästgård samt strandskyddet. 2. Avgift för planbesked kronor. Bakgrund Riksintresse för kulturmiljövården Den aktuella platsen omfattas av riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden). Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. Det öppna jordbrukslandskapets egenskaper är flera, en näring där brukandet av jordbruksmarken har en historisk aspekt eftersom det visar en kontinuerlighet, visar hur marken används/brukas idag men även är en framtida resurs. Jordbruksmarken är också väsentlig ur landskapsbildshänseende. Den visar hur landskapet har använts över tid samtidigt som jordbruksmarken är det som är specifikt för detta område. Även bebyggelsens placering är bärande för riksintresset och framhävs även som väsentlig i översiktsplanen. Byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap av kulturhistoriskt riksintresse ska bevaras och utvecklas menar samhällsbyggnad. det framhävs också som viktigt i översiktsplanen. Minskar jordbruksmarken kommer även kulturvärden att gå förlorande och riksintresset påverkas negativt. Översiktsplan Översiktsplanens ställningstaganden innebär att värna om jordbruksnäringens drift och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att nya bostäderna inordnas i befintlig bebyggelse eller byggs i sammanhållna små grupper i anslutning till byar och tidigare bosättningar. Förslaget innebär en ny etablering av bostäder med svaga samband med omgivande bebyggelse och inte är av den typ av förtätning som beskrivs i översiktsplanen. Den förslagna bebyggelsen är inte ett traditionellt sätt placera bostadsbebyggelse i området. Enligt översiktsplan Östersund 2040 ska landsbygden fortsätta kunna vara ett attraktivt alternativ för småhusbyggare. Den stadsnära landsbygden kan erbjuda ett naturnära boende på relativt stora tomter med plats för både odling och fritidsdjur. Ny bebyggelse medges inte på jordbruksmark enligt översiktsplanen men också miljöbalken. För att möjliggöra en framtida ut-

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer