Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, vice ordförande, M Maria Nerpin, S Ted Persson, S Maria Gerdin, S Anders Frederiksen, S Christina Hedin, V Andreas Åberg Johansson, M Per Ericsson, C Frank Nilsson, C Lennart Ledin, FP Ruth Karlsson, S ersättare Tommy Pettersson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Elisabeth Fjellström, S ersättare Vakant, S ersättare Lotta Blomberg, V ersättare Carly Smith Jönsson, MP ersättare Anna Martin, M ersättare Leif Danielsson, M ersättare Ove Isacson, M ersättare Mona Thorson, C ersättare Joakim Åberg, FP ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 50/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2015 Förteckning över delegationsbeslut nr 223, meddelade maj 2015, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Håkansta 2:4, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden avslog i beslut den 28 maj 2014 ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vardera två fritidshus på fastigheten. Något beslut om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller bygglov för byggnaderna fanns inte. Däremot finns ett beviljat förhandsbesked på närliggande fastigheten Håkansta 2:6. Där finns dock ingen byggnad och någon strandskyddsdispens behövdes inte eftersom byggnaden skulle placeras mer än 100 meter från strandlinjen. Ägarna till de båda fritidshusen har överklagat nämndens beslut att inte bevilja dispens. Länsstyrelsen har i beslut den 22 maj 2015 avslagit överklagandena. Styrelsen anger i sin bedömning att husen som dispensansökan omfattar befinner sig på en höjd och därmed är avskild från stranden. Emellertid framgår av praxis att höjdskillnaden inte utgör ett särskilt skäl att bevilja dispens. Den väg som ligger mellan strandlinjen och huset är inte av sådan storlek att den kan anses vara avskiljande i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen finner att det inte föreligger sådana särskilda skäl som krävs för dispens från strandskyddet.(l , 728) b ; Svenska Kraftnät; Länsstyrelsen beslutar om föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning mellan Järpströmmen och Midskog. ( ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Tillgänglighetsrådets protokoll b. Östersunds kommuns årsredovisning Laga kraft a ; Detaljplan för Hofvallen 1, Ökat markområde för förskola på Hofvallens B-plan, antagen av miljö- och samhällsnämnden den 29 april 2015, 111, har vunnit laga kraft den 26 maj ( , P ) 4. Underrättelser från lantmäterimyndigheten

6 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr a ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering för överföring av hela fastigheterna Långkälen 5:12 och 5:13 till Nyby 11:3. (Z146059) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Fillsta 1.20 och 1:2, Ösd c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Orrviken 2:20 samt fastighetsreglering mellan Orrviken 2:12 och 2:20, Ösd (Z146134) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Flottaren 1, Ösd (Z156082) e ; avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Lunne 2:20 och 2:24, Ösd. (Z136180) f ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Haga 6:17, Ösd. (Z156037) g ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Lits-Bye 1:33 och fastighetsreglering berörande Lits-Bye 1:33 och Boda 2:2, Ösd (156009) h ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Söre 2:50, Ösd (Z156058) i. Underrättelse från lantmäteriet ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11:15, Ösd (Z14239) 5. Miljörapporter 2014 a. Inkom ; Sunne-Gärde 4:1, Ösd; Råsjö Kross AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) b. Inkom ; Loke 3:123; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) c. Inkom ; Munkflohögen 4:3, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) d. Inkom ; Klösta 2:4, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) 6. Beslut och domar andra instanser a ; Jämtkraft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för två parallella 145 kv luftledningar från Verksmon till befintlig 145 kv luftledning mellan Midskog - Odensvik. ( ) b ; Jämtkaft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för en 145 kv markkabel för arbetsområde Verksmon till befintlig fördelningsstation i Torvalla. ( ) c ; Miljö- och samhällsnämnden avslog genom delegationsbeslut ansökan om tillstånd till djurhållning inom detaljplan för hållande av hästar på fastigheten. Nämnden gav samtidigt tillstånd att hålla höns

7 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr och tupp på samma fastighet. Fastigheten gränsar bl a till en förskola. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsen skriver i sin bedömning att det handlar om en nyetablering i tätort där det finns en detaljplan som säger att bostäder inom angivet område endast får användas för bostadsändamål. Avståndet mellan stallbyggnaden och förskolan är inte så pass stort att risken för olägenhet i form av allergiska reaktioner hos personer och däribland barn som vistas där, är uteslutet. Länsstyrelsen bedömer att nämndens beslut är proportionerligt i förhållande till sökandenas enskilda intressen eftersom det är fråga om en hobbyverksamhet. Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att lokaliseringen inte är lämplig för hästhållning. Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 29 maj avslagit överklagandet. Domstolen anger som domskäl att de godtar länsstyrelsens bedömning. ( ) 7. Övrigt a. 12 tillstånd till värmepumpanläggning har meddelats b. 2 tillstånd till kompostering har meddelats SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 52/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Arbetsläge/vindruta 2. Balanslista 3. Månadsrapport Msn SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna bygglov/-anmälningar, detaljplaner Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av plank på fastigheten Pegasen 4, Ösd. Planket är ombyggt till ett icke bygglovpliktigt staket. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 2. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till del av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten Träffen 7, Ösd. Avgift (L ) 3. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bladmåttet 11, Ösd. Tomten bedöms inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Begränsning av träd ingår ej i detaljplanebestämmelserna. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av skylt vid väg på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 5. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har plockats ned. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 6. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 7. Inkom ; Felregistrerat ärende avseende anmälan om ändring av bärande konstruktion i enbostadshus på fastigheten Slungan 4. Anmälan är överförd till ärende L Avgift 0.- (L ) 8. Inkom : Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bonden 3, Ösd. tomten anses inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Odensala 4:28, Ösd. Tomten är inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hara 1:7, Ösd. Eftersom det rör sig om fyra tomter krävs ansökan om planbesked. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Återkallad ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad på fastigheten Iden 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 12. Inkom ; Anmälan om olovlig användning av bostad i industribyggnad på fastigheten Brunflo-Änge 3:1, Ösd. Hyresgästen bor inte i lokalen. Inte olovlig användning. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 tomter på fastigheten Namn 2:4. Planbesked krävs eftersom det rör sig om fler än två tomter. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Återkallad ansökan om omfärgning av samlingslokal. Omfärgningen är ej lämplig. Avgift (L ) Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden avskriver ärenden punkterna 1-14 enligt förteckning och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare Utdrag till berörda, bilaga hur man överklagar

11 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Dokumenthanteringsplan miljö- och samhällsnämnden - kommunala lantmäterimyndigheten Nya dokumenthanteringsplaner ska tas fram för miljö- och samhällsnämndens verksamhetsområden. De befintliga behöver uppdateras och det är även nödvändigt att revidera handlingarna med anledning av att kommunen har planer på att införa e-arkiv, d v s digitalt arkiv för hela kommunförvaltningen. Kommunala lantmäterimyndigheten handlägger sina ärenden i det statliga systemet för lantmäteriförrättningar, Trossen och de kommer redan i höst att införa digital ärendehantering. Digital arkivering har redan införts till det statliga lantmäteriets arkiv, Arken. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten Arkivreglemente för Östersunds kommun fastställt av kommunfullmäktige , 224 Förslag till beslut Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten antas. Bakgrund Enligt arkivlagen ska myndigheters arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så ett de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och forsningens behov. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. Inkom stat och kommun ska det finns arkivmyndigheter. För kommunen är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynsansvar över kommunens myndigheters arkivbildning och arkivvård. Den 18 december 2014 fastställde kommunfullmäktige revideringen av Östersunds kommuns arkivreglemente. Arkivreglementet innehåller föreskrifter om kommunens arkivvård. Det reglerar ansvarsfrågor, hur arkiven ska redovisas vad som gäller för dokumenthanteringsplaner, rensning, bevarande och gallring av handlingar, överlämnande av handlingar till slutarkive-

12 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ring hos arkivmyndigheten, regler för material och metoder för framställning av handlingar, in- och utlåning av handlingar samt att samråd ska ske med arkivmyndigheten i viktiga frågor som rör arkivvård. Enligt reglementet ska varje myndighet inom kommunen upprätta och besluta om en dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning. Dokumenthanteringsplanen ska vara kortfattad och innehålla uppgift om myndighetens organisation och arbetsuppgifter, myndighetens historia, de viktigaste ärendeoch handlingstyperna, sökingångar och tekniska hjälpmedel, gallringsbeslut, arkivansvarig och arkivredogörare och vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar. Det finns ingen gemensam dokumenthanteringsplan för nämndens samtliga verksamheter. Det är därför nödvändigt att så småningom föra samman alla planer till ett gemensamt dokument. Först ut är alltså kommunala lantmäterimyndigheten. Uppgifter om organisation, arbetsuppgifter, arkivansvarig och arkivredogörare kommer att redovisas när en komplett dokumenthanteringsplan för nämndens hela verksamhetsområde fastställs. Östersunds kommun har arbetat med en förstudie för införande av e-arkiv, dvs digital arkivering av dokument. Syftet med förstudien har varit att ta fram ett underlag för beslut kring det fortsatta arbetet. En projektplan har tagits fram och beslutats av kommunledningsgruppen i mars I projektplanen föreslås att ett pilotprojekt genomförs. Några särskilda medel har inte avsatts inför budget 2016 och det är därför nödvändigt att finansiering prioriteras och löses på annat sätt. När e-arkiv införs är det nödvändigt att ha uppdaterade dokumenthanteringsplaner med beskrivning utifrån ett digitalt arkiv-perspektiv. Införandet av digital arkivering och nya rutiner/flöden hos kommunala lantmäterimyndigheten har aktualiserat behovet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Agneta Johansson nämndsekreterare Beslutet skickas till KLM samt kommunarkivet

13 6, MSN :30 KS: 769/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Åke Möhring Miljö- och samhällsnämnden Motion - uppför solceller där det är möjligt på offentliga byggnader Ledamöterna Joel Nordkvist och Jocke Ekroth, M har lämnat in en motion där de föreslår att Östersunds kommun, i så stor utsträckning som möjligt, uppför solceller på de delar av sitt fastighetsbestånd som räknas som offentliga byggnader och som inte omfattas av någon typ av byggnadsskydd. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion från Joel Nordkvist och Jocke Ekroth Miljö- och samhällsnämndens beslut/yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Nämndens möjlighet att påverka förslagets intentioner kan inte ske på annat sätt än genom handläggning av bygglov. Miljö- och samhällsnämnden ser positivt på installationer av solenergianläggningar. Övrigt Vid kontakt med Östersundshem har de meddelat att de arbetar med att utnyttja sina takytor för solceller. Man är i färd med att installera anläggningar. Jämtkraft meddelar att de har installerat en anläggning på sitt kontor men att de inte har några planer på att bygga fler solcellsanläggningar. Om de ska bygga något i framtiden så blir det en större anläggning placerad på mark utanför staden. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Avd chef plan och bygg Åke Möhring Energirådgivare Utdrag till kommunstyrelsen

14 7, MSN :30 KS: 613/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - platser för ny bebyggelse i Odensala Förslagsställaren pekar ut fyra markområden i Odensala som lämpliga för ny bostadsbebyggelse och skriver att dessa förslag tar hänsyn till Opeböndernas synpunkter om att inte exploatera jordbruksmarken i Odensala- Ope-Torvalla. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget såtillvida att de föreslagna områdena kommer att studeras vidare i arbetet med en fördjupad översiktsplan för stråket Torvalla- Odensala-Söder. Bakgrund I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är en av utgångspunkterna att ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras inom den befintliga stadsgränsen genom förtätning. Ett område som pekas ut som lämpligt för detta är stråket mellan Torvalla- Odensala- Söder. Tanken är att en fördjupad översiktplan ska arbetas fram för detta område. Där kommer möjliga exploateringsområden att föreslås, liksom vilka grönområden mm som inte är lämpliga för exploatering. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen

15 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - kommuntäckande översiktsplan Åre kommun Åre kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller strategiska utgångspunkter och utvecklingsprinciper för hur Åre kommun ska utvecklas för att klara av och nå de framtidsutmaningar, målbild och övergripande planeringsstrategier som man identifierat. Östersunds kommun ser positivt på att Åre kommun lyfter fram flera mellankommunala frågor i sin översiktsplan, exempelvis planering för en arbetsmarknadsregion med bättre tillgänglighet utefter Jämtlandsstråket och skydd av Storsjön som dricksvattenresurs. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag antas som nämndens yttrande. Bakgrund Åre kommun har identifierat tre viktiga framtidsutmaningar; klimatet förändras, strukturomvandlingar (globalisering, urbanisering och förändrad åldersfördelning) samt att utveckla en unik fjällmiljö på ett hållbart sätt. Målbilden är attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. De sex övergripande planeringsstrategierna utgår från ovan nämnda utmaningar till syfte att nå målbilden. Dessa planeringsstrategier är: Planera med fokus på hållbar tillgänglighet Skapa en attraktiv flerkärninghet Se utvecklingsmöjligheterna i regionen Stärk befintliga bygder Bygga robust Se landskapets potential Förslaget till översiktsplan lyfter fram ett flertal mellankommunal frågor, förutom möjligheterna med Jämtlandsstråket exempelvis mellankommunal bostadsförsörjning inklusive integrationsboenden och flyktingmottagning,

16 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr hantering av avlopp, vattenbruk, gruvnäring samt höga flöden för att säkra dricksvattenförsörjningen från Storsjön. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Jenny Jernström planarkitekt Utdrag till Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen, Åre kommun, Box 201, Järpen.

17 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Glenn Ålund Hälsoskyddsinspektör Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Reningsverket 2, Ösd - Gövikens avloppsreningsverk - ansökan om villkorsändring Lst dnr Utförarstyrelsen, Östersunds kommun, har ansökt om ändring av befintligt tillstånd för Gövikens avloppsreningsverk. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har begärt ett yttrande över ansökan av Miljöoch samhällsnämnden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Komplettering Ansökan Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden har inget att erinra mot att villkorsändringarna görs. Nämnden ser det som en lämplig åtgärd för att villkoren inte ska stå som ett hinder när verksamheten vill minska sin påverkan på miljön, som villkor 7 har visat sig kunna göra. Bedömning Gövikens avloppsreningsverk har tre villkor i sitt tillstånd som reglerar mottagande av externa produkter, d.v.s. produkter som inte uppkommer via ledningsnätet eller inom reningsverket: Villkor 6 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst m 3 avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar (TS-halt ca 1%). Villkor 7 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst 250 m 3 avloppsslam från externa reningsverk (TS-halt ca 5%). Villkor 8 Rötningsanläggningen får årligen tillföras högst 1000 m 3 mejeriprodukter och 500 ton glykol från extern verksamhet. I ansökan om ändring föreslår man att villkor 6 och 7 ersätts med ett nytt villkor där man istället anger den totala massan (torrvikten) slam som får

18 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr tas emot vid den externa slammottagningen, sökanden föreslår 200 ton avloppsslam TS/år, vilket motsvarar m 3 med en TS-halt på 1%. Vidare föreslås att villkor 8 ändras till att volymen mejeriavfall som får tas emot ökas till 2500 m 3. I samband med tillsyn 2013 framkom att verksamheten hade överskridit villkor 8, d.v.s. man hade tagit emot för mycket mejeriprodukter från Arlas mejeri till rötning. Vidare framkom även att verksamheten var nära att överskrida villkor 7, detta eftersom man valt att transportera slam från ett av de externa reningsverken i kommunen in till Göviken för behandling istället för att brädda ut i recipienten. Villkoret i sig innebär alltså ett hinder mot att genomföra åtgärder för att minska orenade utsläpp och behöver därför ändras. De nya villkoren innebär inte att utsläppen mot Storsjön skulle komma att öka utan är en anpassning för att kunna bedriva verksamheten effektivt och skapa utrymme för att t.o.m. kunna minska miljöpåverkan i vissa situationer. SAMHÄLLSBYGGNAD Ann-Charlotte Johansson Miljöchef Glenn Ålund Utdrag till Länsstyrelsen för Västernorrland, bilaga tjänstemannaförslag

19 10, MSN :30 MSN: 1146/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Jansson Miljö- och samhällsnämnden Rapport - tillsyn över U-objekt - ej anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter i kommunens ytterområden Under våren 2015 genomförde samhällsbyggnad, miljö och hälsa ett tillsynsprojekt inriktat på U-verksamheter, verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga i Östersunds kommun. Totalt besöktes 25 företag. Syftet med projektet var att öka kunskapen om verksamheter i närheten av de mindre vattentäkterna i Tandsbyn, Häggenås, Lit och Näs (Fåker). Fokus på tillsynsprojekten var påverkan på dag- och spillvatten samt avfall. Förvaring och hantering av kemiska ämnen och farligt avfall var fokusområden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Rapport Tillsyn av U objekt Ytterområden. Förslag till beslut Nämnden tar del av rapporten. SAMHÄLLSBYGGNAD Miljö och hälsa Helena Jansson miljöskyddsinspektör

20 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P David Engström Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan - Torvalla 5:32 Begravningsplats i Ängsmon - granskning Brunflo Pastorat har ansökt om att detaljplanen upprättas för att möjliggöra för en begravningsplats i Ängsmon. Tanken är att begravningsplatsen ska bestå av urn- och askgravar. De som önskar kistgravar hänvisas till Brunflo eller Östra begravningsplatsen. Förutom begravningsplatser, parkeringsplatser mm vill även pastoratet uppföra en ekonomibyggnad. Möjligheterna att ha begravningsplats i området utreddes under 90-talet men planerna blev aldrig förverkligade. Planområdet är beläget i Ängsmon i Torvalla. Området ägs idag av Östersunds kommun och ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att kommunen säljer marken till pastoratet. Samråd har genomförts kring detaljplanen i enlighet med beslut den 29 april under tiden 11 maj till 3 juni Inga ändringar av planförslaget föreslås. Det finns inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samhällsbyggnads förslag till detaljplan Samhällsbyggnads samrådsredogörelse Illustrationskarta Förslag till beslut 1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. Bakgrund I planarbetet har samhällsbyggnad haft en dialog med ungdomar från fritidsgården i Ängsmon eftersom delar av området idag används för BMXcykling I samband med att miljö- och samhällsnämnden, genom beslut , gav samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplanen beslutades även att möjligheterna att utveckla området vid

21 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P jordtippen i Ängsmon för BMX-cykling ska studeras. Detta arbete fortskrider parallellt med planarbetet. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt David Engström Planarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

22 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan Krabban 3 utökad användning för fastighet på Söder, före detta OKQ8 uppdrag Fastighetsägaren vill i samband med köp av fastigheten öka möjligheterna att använda fastigheten för annan verksamhet. Det har till relativt nyligen funnits en bensinstation med tillhörande verkstad och biltvätt på platsen. Idag är verksamheten nedlagd. I gällande detaljplan, från 1963, får fastigheten bara användas som bensinstation. Samhällsbyggnad är positiv till att pröva andra användningar. Sökande är inriktad på att utveckla en verksamhet med försäljning av bilar men även andra användningar ska utredas. I planarbetet ska också exploateringsgraden och placering av byggrätt utredas. Platsen ligger vid Rådhusgatans korsning med Furutorptsgatan, på Söder. I direkt anslutning till platsen ligger Grillstad och Alanders bilhandel, och nordost om fastigheten ligger flerbostadshus. När fastigheten användes som bensinstation skedde ett läckage från bränsletanken vilket ledde till en förorening av marken. Den föroreningen är nu sanerad till mindre känslig markanvändning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och fotografier Förslag till beslut 1. Samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. 2. Kostnaderna för den kommande detaljplanen ska belasta sökanden. 3. Planavtal ska upprättas. 4. Handläggning får ske med standardförfarande, men ska kunna övergå till utökat förfarande.

23 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Bakgrund Det är i linje med översiktsplanen att pröva andra användningar utifrån platsens förutsättningar, som ett led i en förtätning av staden. Området är en central del av staden och en omvandling sker successivt till bland annat kontor, handel och bostäder i närområdet. Platsen är bra försörjd med kollektivtrafik. I översiktsplanen nämns Söder som ett verksamhetsområde med stora möjligheter till förtätning. På Söder finns idag mestadels kontor och andra verksamhetslokaler. När planen för det aktuella området gjordes låg planområdet i utkanten av staden och var en del av ett industriområde. Allt eftersom att staden expanderar och utvecklas har området ändrat karaktär. Nu har området allt större inslag av lättare verksamheter som kontor och handel men även bostäder. Pågående och nya planer för bostäder finns på övre bangården, i kvarteret Kräftan, före detta Hemköp samt kvarteret Musslan (mellan Arla och Grillstad). SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Karolina Vessberg Planeringsarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

24 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Planbesked Vålbacken 2:10 enbostadshus i Vålbacken Den aktuella platsen ligger i Vålbacken, mellan Marieby och Brunflo. Området ligger i en aktiv jordbruksbygd med stora sammanhängande åkerarealer och med en vacker och känslig landskapsbild. I närområdet till fastigheten finns gårdar med djurhållning. Fastigheten ligger ungefär 30 meter från landsvägen och sträcker sig ner till sjön. De övre sydvästra delarna består av jordbruksmark för vilken det ges jordbruksstöd från länsstyrelsen. I anslutning till jordbruksmarken finns ett parti som är tidigare hag- och betesmark. Marken mellan hagmarken och sjön är avverkad skogsmark. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och flygbilder Yttranden från sökanden Bedömning Planläggning för fastigheten Vålbacken 2:10 avvisas. Motiven är att den samlade effekten av förslaget blir negativ. Bedömningen är en sammanvägning av flera faktorer. Bostadsbebyggelsen i området bedöms få en negativ påverkan på landskapet, som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressets värde består av det öppna landskapet och bebyggelsestrukturen. Delar av området omfattas dessutom av strandskydd, består av jordbruksmark eller ligger inom skyddsområde för djurhållning. Med hänsyn till ovan blir det bara kvar en mindre markyta på den mellersta delen av fastigheten. Den saknar koppling till annan bostadsbebyggelse och vägar och är inget för området traditionellt sätt att bygga bostäder. Bostadsbebyggelse i det aktuella läget skulle få en prejudicerande effekt eftersom den strider mot översiktsplanen och innebär en negativ påverkan på de planeringsförutsättningar som nämns ovan. Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att bostadsbebyggelse på den föreslagna platsen inte är lämplig men att bostadsbebyggelse kan vara lämplig på andra platser på Annersia.

25 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Förslag till beslut 1. Planläggning avvisas. Motiv: Den samlade effekten av förslaget bedöms som negativ. Förslaget strider mot översiktsplanen samt skulle innebära negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden), jordbruksmarken, skyddsavstånden för hästgård samt strandskyddet. 2. Avgift för planbesked kronor. Bakgrund Riksintresse för kulturmiljövården Den aktuella platsen omfattas av riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden). Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. Det öppna jordbrukslandskapets egenskaper är flera, en näring där brukandet av jordbruksmarken har en historisk aspekt eftersom det visar en kontinuerlighet, visar hur marken används/brukas idag men även är en framtida resurs. Jordbruksmarken är också väsentlig ur landskapsbildshänseende. Den visar hur landskapet har använts över tid samtidigt som jordbruksmarken är det som är specifikt för detta område. Även bebyggelsens placering är bärande för riksintresset och framhävs även som väsentlig i översiktsplanen. Byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap av kulturhistoriskt riksintresse ska bevaras och utvecklas menar samhällsbyggnad. det framhävs också som viktigt i översiktsplanen. Minskar jordbruksmarken kommer även kulturvärden att gå förlorande och riksintresset påverkas negativt. Översiktsplan Översiktsplanens ställningstaganden innebär att värna om jordbruksnäringens drift och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att nya bostäderna inordnas i befintlig bebyggelse eller byggs i sammanhållna små grupper i anslutning till byar och tidigare bosättningar. Förslaget innebär en ny etablering av bostäder med svaga samband med omgivande bebyggelse och inte är av den typ av förtätning som beskrivs i översiktsplanen. Den förslagna bebyggelsen är inte ett traditionellt sätt placera bostadsbebyggelse i området. Enligt översiktsplan Östersund 2040 ska landsbygden fortsätta kunna vara ett attraktivt alternativ för småhusbyggare. Den stadsnära landsbygden kan erbjuda ett naturnära boende på relativt stora tomter med plats för både odling och fritidsdjur. Ny bebyggelse medges inte på jordbruksmark enligt översiktsplanen men också miljöbalken. För att möjliggöra en framtida ut-

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2014-04-28 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2014-04-28 Observera! Måndag kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2014-04-28 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer