Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, vice ordförande, M Maria Nerpin, S Ted Persson, S Maria Gerdin, S Anders Frederiksen, S Christina Hedin, V Andreas Åberg Johansson, M Per Ericsson, C Frank Nilsson, C Lennart Ledin, FP Ruth Karlsson, S ersättare Tommy Pettersson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Elisabeth Fjellström, S ersättare Vakant, S ersättare Lotta Blomberg, V ersättare Carly Smith Jönsson, MP ersättare Anna Martin, M ersättare Leif Danielsson, M ersättare Ove Isacson, M ersättare Mona Thorson, C ersättare Joakim Åberg, FP ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 50/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2015 Förteckning över delegationsbeslut nr 223, meddelade maj 2015, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Håkansta 2:4, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden avslog i beslut den 28 maj 2014 ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vardera två fritidshus på fastigheten. Något beslut om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller bygglov för byggnaderna fanns inte. Däremot finns ett beviljat förhandsbesked på närliggande fastigheten Håkansta 2:6. Där finns dock ingen byggnad och någon strandskyddsdispens behövdes inte eftersom byggnaden skulle placeras mer än 100 meter från strandlinjen. Ägarna till de båda fritidshusen har överklagat nämndens beslut att inte bevilja dispens. Länsstyrelsen har i beslut den 22 maj 2015 avslagit överklagandena. Styrelsen anger i sin bedömning att husen som dispensansökan omfattar befinner sig på en höjd och därmed är avskild från stranden. Emellertid framgår av praxis att höjdskillnaden inte utgör ett särskilt skäl att bevilja dispens. Den väg som ligger mellan strandlinjen och huset är inte av sådan storlek att den kan anses vara avskiljande i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen finner att det inte föreligger sådana särskilda skäl som krävs för dispens från strandskyddet.(l , 728) b ; Svenska Kraftnät; Länsstyrelsen beslutar om föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning mellan Järpströmmen och Midskog. ( ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Tillgänglighetsrådets protokoll b. Östersunds kommuns årsredovisning Laga kraft a ; Detaljplan för Hofvallen 1, Ökat markområde för förskola på Hofvallens B-plan, antagen av miljö- och samhällsnämnden den 29 april 2015, 111, har vunnit laga kraft den 26 maj ( , P ) 4. Underrättelser från lantmäterimyndigheten

6 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr a ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering för överföring av hela fastigheterna Långkälen 5:12 och 5:13 till Nyby 11:3. (Z146059) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Fillsta 1.20 och 1:2, Ösd c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Orrviken 2:20 samt fastighetsreglering mellan Orrviken 2:12 och 2:20, Ösd (Z146134) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Flottaren 1, Ösd (Z156082) e ; avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Lunne 2:20 och 2:24, Ösd. (Z136180) f ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Haga 6:17, Ösd. (Z156037) g ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Lits-Bye 1:33 och fastighetsreglering berörande Lits-Bye 1:33 och Boda 2:2, Ösd (156009) h ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Söre 2:50, Ösd (Z156058) i. Underrättelse från lantmäteriet ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11:15, Ösd (Z14239) 5. Miljörapporter 2014 a. Inkom ; Sunne-Gärde 4:1, Ösd; Råsjö Kross AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) b. Inkom ; Loke 3:123; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) c. Inkom ; Munkflohögen 4:3, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) d. Inkom ; Klösta 2:4, Ösd; Reaxcer AB; Miljörapporten har kommit in i rätt tid och innehåller erforderliga uppgifter. ( ) 6. Beslut och domar andra instanser a ; Jämtkraft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för två parallella 145 kv luftledningar från Verksmon till befintlig 145 kv luftledning mellan Midskog - Odensvik. ( ) b ; Jämtkaft Elnät AB; Energimarknadsinspektionens beslut med villkor om nätkoncession för en 145 kv markkabel för arbetsområde Verksmon till befintlig fördelningsstation i Torvalla. ( ) c ; Miljö- och samhällsnämnden avslog genom delegationsbeslut ansökan om tillstånd till djurhållning inom detaljplan för hållande av hästar på fastigheten. Nämnden gav samtidigt tillstånd att hålla höns

7 2, MSN :30 MSN: 51/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr och tupp på samma fastighet. Fastigheten gränsar bl a till en förskola. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsen skriver i sin bedömning att det handlar om en nyetablering i tätort där det finns en detaljplan som säger att bostäder inom angivet område endast får användas för bostadsändamål. Avståndet mellan stallbyggnaden och förskolan är inte så pass stort att risken för olägenhet i form av allergiska reaktioner hos personer och däribland barn som vistas där, är uteslutet. Länsstyrelsen bedömer att nämndens beslut är proportionerligt i förhållande till sökandenas enskilda intressen eftersom det är fråga om en hobbyverksamhet. Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att lokaliseringen inte är lämplig för hästhållning. Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 29 maj avslagit överklagandet. Domstolen anger som domskäl att de godtar länsstyrelsens bedömning. ( ) 7. Övrigt a. 12 tillstånd till värmepumpanläggning har meddelats b. 2 tillstånd till kompostering har meddelats SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 52/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Arbetsläge/vindruta 2. Balanslista 3. Månadsrapport Msn SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna bygglov/-anmälningar, detaljplaner Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av plank på fastigheten Pegasen 4, Ösd. Planket är ombyggt till ett icke bygglovpliktigt staket. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 2. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till del av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten Träffen 7, Ösd. Avgift (L ) 3. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bladmåttet 11, Ösd. Tomten bedöms inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Begränsning av träd ingår ej i detaljplanebestämmelserna. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av skylt vid väg på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 5. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har plockats ned. Rättning har skett. Avgift 0.- (L ) 6. Inkom ; Anmälan om olovligt uppsättande av fristående skylt på fastigheten Söre 1:5, Ösd. Skylten har suttit uppe i mer än 10 år. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 7. Inkom ; Felregistrerat ärende avseende anmälan om ändring av bärande konstruktion i enbostadshus på fastigheten Slungan 4. Anmälan är överförd till ärende L Avgift 0.- (L ) 8. Inkom : Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Bonden 3, Ösd. tomten anses inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Odensala 4:28, Ösd. Tomten är inte ovårdad enligt plan- och bygglagen. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hara 1:7, Ösd. Eftersom det rör sig om fyra tomter krävs ansökan om planbesked. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Återkallad ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad på fastigheten Iden 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 12. Inkom ; Anmälan om olovlig användning av bostad i industribyggnad på fastigheten Brunflo-Änge 3:1, Ösd. Hyresgästen bor inte i lokalen. Inte olovlig användning. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 tomter på fastigheten Namn 2:4. Planbesked krävs eftersom det rör sig om fler än två tomter. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 53/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Återkallad ansökan om omfärgning av samlingslokal. Omfärgningen är ej lämplig. Avgift (L ) Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden avskriver ärenden punkterna 1-14 enligt förteckning och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare Utdrag till berörda, bilaga hur man överklagar

11 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Dokumenthanteringsplan miljö- och samhällsnämnden - kommunala lantmäterimyndigheten Nya dokumenthanteringsplaner ska tas fram för miljö- och samhällsnämndens verksamhetsområden. De befintliga behöver uppdateras och det är även nödvändigt att revidera handlingarna med anledning av att kommunen har planer på att införa e-arkiv, d v s digitalt arkiv för hela kommunförvaltningen. Kommunala lantmäterimyndigheten handlägger sina ärenden i det statliga systemet för lantmäteriförrättningar, Trossen och de kommer redan i höst att införa digital ärendehantering. Digital arkivering har redan införts till det statliga lantmäteriets arkiv, Arken. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten Arkivreglemente för Östersunds kommun fastställt av kommunfullmäktige , 224 Förslag till beslut Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten antas. Bakgrund Enligt arkivlagen ska myndigheters arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så ett de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och forsningens behov. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. Inkom stat och kommun ska det finns arkivmyndigheter. För kommunen är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynsansvar över kommunens myndigheters arkivbildning och arkivvård. Den 18 december 2014 fastställde kommunfullmäktige revideringen av Östersunds kommuns arkivreglemente. Arkivreglementet innehåller föreskrifter om kommunens arkivvård. Det reglerar ansvarsfrågor, hur arkiven ska redovisas vad som gäller för dokumenthanteringsplaner, rensning, bevarande och gallring av handlingar, överlämnande av handlingar till slutarkive-

12 5, MSN :30 MSN: 1154/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ring hos arkivmyndigheten, regler för material och metoder för framställning av handlingar, in- och utlåning av handlingar samt att samråd ska ske med arkivmyndigheten i viktiga frågor som rör arkivvård. Enligt reglementet ska varje myndighet inom kommunen upprätta och besluta om en dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning. Dokumenthanteringsplanen ska vara kortfattad och innehålla uppgift om myndighetens organisation och arbetsuppgifter, myndighetens historia, de viktigaste ärendeoch handlingstyperna, sökingångar och tekniska hjälpmedel, gallringsbeslut, arkivansvarig och arkivredogörare och vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar. Det finns ingen gemensam dokumenthanteringsplan för nämndens samtliga verksamheter. Det är därför nödvändigt att så småningom föra samman alla planer till ett gemensamt dokument. Först ut är alltså kommunala lantmäterimyndigheten. Uppgifter om organisation, arbetsuppgifter, arkivansvarig och arkivredogörare kommer att redovisas när en komplett dokumenthanteringsplan för nämndens hela verksamhetsområde fastställs. Östersunds kommun har arbetat med en förstudie för införande av e-arkiv, dvs digital arkivering av dokument. Syftet med förstudien har varit att ta fram ett underlag för beslut kring det fortsatta arbetet. En projektplan har tagits fram och beslutats av kommunledningsgruppen i mars I projektplanen föreslås att ett pilotprojekt genomförs. Några särskilda medel har inte avsatts inför budget 2016 och det är därför nödvändigt att finansiering prioriteras och löses på annat sätt. När e-arkiv införs är det nödvändigt att ha uppdaterade dokumenthanteringsplaner med beskrivning utifrån ett digitalt arkiv-perspektiv. Införandet av digital arkivering och nya rutiner/flöden hos kommunala lantmäterimyndigheten har aktualiserat behovet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Agneta Johansson nämndsekreterare Beslutet skickas till KLM samt kommunarkivet

13 6, MSN :30 KS: 769/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Åke Möhring Miljö- och samhällsnämnden Motion - uppför solceller där det är möjligt på offentliga byggnader Ledamöterna Joel Nordkvist och Jocke Ekroth, M har lämnat in en motion där de föreslår att Östersunds kommun, i så stor utsträckning som möjligt, uppför solceller på de delar av sitt fastighetsbestånd som räknas som offentliga byggnader och som inte omfattas av någon typ av byggnadsskydd. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion från Joel Nordkvist och Jocke Ekroth Miljö- och samhällsnämndens beslut/yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Nämndens möjlighet att påverka förslagets intentioner kan inte ske på annat sätt än genom handläggning av bygglov. Miljö- och samhällsnämnden ser positivt på installationer av solenergianläggningar. Övrigt Vid kontakt med Östersundshem har de meddelat att de arbetar med att utnyttja sina takytor för solceller. Man är i färd med att installera anläggningar. Jämtkraft meddelar att de har installerat en anläggning på sitt kontor men att de inte har några planer på att bygga fler solcellsanläggningar. Om de ska bygga något i framtiden så blir det en större anläggning placerad på mark utanför staden. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Avd chef plan och bygg Åke Möhring Energirådgivare Utdrag till kommunstyrelsen

14 7, MSN :30 KS: 613/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - platser för ny bebyggelse i Odensala Förslagsställaren pekar ut fyra markområden i Odensala som lämpliga för ny bostadsbebyggelse och skriver att dessa förslag tar hänsyn till Opeböndernas synpunkter om att inte exploatera jordbruksmarken i Odensala- Ope-Torvalla. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget såtillvida att de föreslagna områdena kommer att studeras vidare i arbetet med en fördjupad översiktsplan för stråket Torvalla- Odensala-Söder. Bakgrund I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är en av utgångspunkterna att ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras inom den befintliga stadsgränsen genom förtätning. Ett område som pekas ut som lämpligt för detta är stråket mellan Torvalla- Odensala- Söder. Tanken är att en fördjupad översiktplan ska arbetas fram för detta område. Där kommer möjliga exploateringsområden att föreslås, liksom vilka grönområden mm som inte är lämpliga för exploatering. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen

15 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - kommuntäckande översiktsplan Åre kommun Åre kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller strategiska utgångspunkter och utvecklingsprinciper för hur Åre kommun ska utvecklas för att klara av och nå de framtidsutmaningar, målbild och övergripande planeringsstrategier som man identifierat. Östersunds kommun ser positivt på att Åre kommun lyfter fram flera mellankommunala frågor i sin översiktsplan, exempelvis planering för en arbetsmarknadsregion med bättre tillgänglighet utefter Jämtlandsstråket och skydd av Storsjön som dricksvattenresurs. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag antas som nämndens yttrande. Bakgrund Åre kommun har identifierat tre viktiga framtidsutmaningar; klimatet förändras, strukturomvandlingar (globalisering, urbanisering och förändrad åldersfördelning) samt att utveckla en unik fjällmiljö på ett hållbart sätt. Målbilden är attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. De sex övergripande planeringsstrategierna utgår från ovan nämnda utmaningar till syfte att nå målbilden. Dessa planeringsstrategier är: Planera med fokus på hållbar tillgänglighet Skapa en attraktiv flerkärninghet Se utvecklingsmöjligheterna i regionen Stärk befintliga bygder Bygga robust Se landskapets potential Förslaget till översiktsplan lyfter fram ett flertal mellankommunal frågor, förutom möjligheterna med Jämtlandsstråket exempelvis mellankommunal bostadsförsörjning inklusive integrationsboenden och flyktingmottagning,

16 8, MSN :30 MSN: 868/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr hantering av avlopp, vattenbruk, gruvnäring samt höga flöden för att säkra dricksvattenförsörjningen från Storsjön. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Jenny Jernström planarkitekt Utdrag till Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen, Åre kommun, Box 201, Järpen.

17 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Glenn Ålund Hälsoskyddsinspektör Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Reningsverket 2, Ösd - Gövikens avloppsreningsverk - ansökan om villkorsändring Lst dnr Utförarstyrelsen, Östersunds kommun, har ansökt om ändring av befintligt tillstånd för Gövikens avloppsreningsverk. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har begärt ett yttrande över ansökan av Miljöoch samhällsnämnden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Komplettering Ansökan Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden har inget att erinra mot att villkorsändringarna görs. Nämnden ser det som en lämplig åtgärd för att villkoren inte ska stå som ett hinder när verksamheten vill minska sin påverkan på miljön, som villkor 7 har visat sig kunna göra. Bedömning Gövikens avloppsreningsverk har tre villkor i sitt tillstånd som reglerar mottagande av externa produkter, d.v.s. produkter som inte uppkommer via ledningsnätet eller inom reningsverket: Villkor 6 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst m 3 avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar (TS-halt ca 1%). Villkor 7 Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst 250 m 3 avloppsslam från externa reningsverk (TS-halt ca 5%). Villkor 8 Rötningsanläggningen får årligen tillföras högst 1000 m 3 mejeriprodukter och 500 ton glykol från extern verksamhet. I ansökan om ändring föreslår man att villkor 6 och 7 ersätts med ett nytt villkor där man istället anger den totala massan (torrvikten) slam som får

18 9, MSN :30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr tas emot vid den externa slammottagningen, sökanden föreslår 200 ton avloppsslam TS/år, vilket motsvarar m 3 med en TS-halt på 1%. Vidare föreslås att villkor 8 ändras till att volymen mejeriavfall som får tas emot ökas till 2500 m 3. I samband med tillsyn 2013 framkom att verksamheten hade överskridit villkor 8, d.v.s. man hade tagit emot för mycket mejeriprodukter från Arlas mejeri till rötning. Vidare framkom även att verksamheten var nära att överskrida villkor 7, detta eftersom man valt att transportera slam från ett av de externa reningsverken i kommunen in till Göviken för behandling istället för att brädda ut i recipienten. Villkoret i sig innebär alltså ett hinder mot att genomföra åtgärder för att minska orenade utsläpp och behöver därför ändras. De nya villkoren innebär inte att utsläppen mot Storsjön skulle komma att öka utan är en anpassning för att kunna bedriva verksamheten effektivt och skapa utrymme för att t.o.m. kunna minska miljöpåverkan i vissa situationer. SAMHÄLLSBYGGNAD Ann-Charlotte Johansson Miljöchef Glenn Ålund Utdrag till Länsstyrelsen för Västernorrland, bilaga tjänstemannaförslag

19 10, MSN :30 MSN: 1146/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Jansson Miljö- och samhällsnämnden Rapport - tillsyn över U-objekt - ej anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter i kommunens ytterområden Under våren 2015 genomförde samhällsbyggnad, miljö och hälsa ett tillsynsprojekt inriktat på U-verksamheter, verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga i Östersunds kommun. Totalt besöktes 25 företag. Syftet med projektet var att öka kunskapen om verksamheter i närheten av de mindre vattentäkterna i Tandsbyn, Häggenås, Lit och Näs (Fåker). Fokus på tillsynsprojekten var påverkan på dag- och spillvatten samt avfall. Förvaring och hantering av kemiska ämnen och farligt avfall var fokusområden. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Rapport Tillsyn av U objekt Ytterområden. Förslag till beslut Nämnden tar del av rapporten. SAMHÄLLSBYGGNAD Miljö och hälsa Helena Jansson miljöskyddsinspektör

20 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P David Engström Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan - Torvalla 5:32 Begravningsplats i Ängsmon - granskning Brunflo Pastorat har ansökt om att detaljplanen upprättas för att möjliggöra för en begravningsplats i Ängsmon. Tanken är att begravningsplatsen ska bestå av urn- och askgravar. De som önskar kistgravar hänvisas till Brunflo eller Östra begravningsplatsen. Förutom begravningsplatser, parkeringsplatser mm vill även pastoratet uppföra en ekonomibyggnad. Möjligheterna att ha begravningsplats i området utreddes under 90-talet men planerna blev aldrig förverkligade. Planområdet är beläget i Ängsmon i Torvalla. Området ägs idag av Östersunds kommun och ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att kommunen säljer marken till pastoratet. Samråd har genomförts kring detaljplanen i enlighet med beslut den 29 april under tiden 11 maj till 3 juni Inga ändringar av planförslaget föreslås. Det finns inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Samhällsbyggnads förslag till detaljplan Samhällsbyggnads samrådsredogörelse Illustrationskarta Förslag till beslut 1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. Bakgrund I planarbetet har samhällsbyggnad haft en dialog med ungdomar från fritidsgården i Ängsmon eftersom delar av området idag används för BMXcykling I samband med att miljö- och samhällsnämnden, genom beslut , gav samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplanen beslutades även att möjligheterna att utveckla området vid

21 11, MSN :30 MSN: 278/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P jordtippen i Ängsmon för BMX-cykling ska studeras. Detta arbete fortskrider parallellt med planarbetet. SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt David Engström Planarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

22 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Detaljplan Krabban 3 utökad användning för fastighet på Söder, före detta OKQ8 uppdrag Fastighetsägaren vill i samband med köp av fastigheten öka möjligheterna att använda fastigheten för annan verksamhet. Det har till relativt nyligen funnits en bensinstation med tillhörande verkstad och biltvätt på platsen. Idag är verksamheten nedlagd. I gällande detaljplan, från 1963, får fastigheten bara användas som bensinstation. Samhällsbyggnad är positiv till att pröva andra användningar. Sökande är inriktad på att utveckla en verksamhet med försäljning av bilar men även andra användningar ska utredas. I planarbetet ska också exploateringsgraden och placering av byggrätt utredas. Platsen ligger vid Rådhusgatans korsning med Furutorptsgatan, på Söder. I direkt anslutning till platsen ligger Grillstad och Alanders bilhandel, och nordost om fastigheten ligger flerbostadshus. När fastigheten användes som bensinstation skedde ett läckage från bränsletanken vilket ledde till en förorening av marken. Den föroreningen är nu sanerad till mindre känslig markanvändning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och fotografier Förslag till beslut 1. Samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. 2. Kostnaderna för den kommande detaljplanen ska belasta sökanden. 3. Planavtal ska upprättas. 4. Handläggning får ske med standardförfarande, men ska kunna övergå till utökat förfarande.

23 12, MSN :30 MSN: 1170/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 1170/2015 P 2015/26 Bakgrund Det är i linje med översiktsplanen att pröva andra användningar utifrån platsens förutsättningar, som ett led i en förtätning av staden. Området är en central del av staden och en omvandling sker successivt till bland annat kontor, handel och bostäder i närområdet. Platsen är bra försörjd med kollektivtrafik. I översiktsplanen nämns Söder som ett verksamhetsområde med stora möjligheter till förtätning. På Söder finns idag mestadels kontor och andra verksamhetslokaler. När planen för det aktuella området gjordes låg planområdet i utkanten av staden och var en del av ett industriområde. Allt eftersom att staden expanderar och utvecklas har området ändrat karaktär. Nu har området allt större inslag av lättare verksamheter som kontor och handel men även bostäder. Pågående och nya planer för bostäder finns på övre bangården, i kvarteret Kräftan, före detta Hemköp samt kvarteret Musslan (mellan Arla och Grillstad). SAMHÄLLSBYGGNAD Maria Boberg Stadsarkitekt Karolina Vessberg Planeringsarkitekt Utdrag till samhällsbyggnad och sökanden

24 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Karolina Vessberg Miljö- och samhällsnämnden Planbesked Vålbacken 2:10 enbostadshus i Vålbacken Den aktuella platsen ligger i Vålbacken, mellan Marieby och Brunflo. Området ligger i en aktiv jordbruksbygd med stora sammanhängande åkerarealer och med en vacker och känslig landskapsbild. I närområdet till fastigheten finns gårdar med djurhållning. Fastigheten ligger ungefär 30 meter från landsvägen och sträcker sig ner till sjön. De övre sydvästra delarna består av jordbruksmark för vilken det ges jordbruksstöd från länsstyrelsen. I anslutning till jordbruksmarken finns ett parti som är tidigare hag- och betesmark. Marken mellan hagmarken och sjön är avverkad skogsmark. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Ansökan inkommen Kartor och flygbilder Yttranden från sökanden Bedömning Planläggning för fastigheten Vålbacken 2:10 avvisas. Motiven är att den samlade effekten av förslaget blir negativ. Bedömningen är en sammanvägning av flera faktorer. Bostadsbebyggelsen i området bedöms få en negativ påverkan på landskapet, som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressets värde består av det öppna landskapet och bebyggelsestrukturen. Delar av området omfattas dessutom av strandskydd, består av jordbruksmark eller ligger inom skyddsområde för djurhållning. Med hänsyn till ovan blir det bara kvar en mindre markyta på den mellersta delen av fastigheten. Den saknar koppling till annan bostadsbebyggelse och vägar och är inget för området traditionellt sätt att bygga bostäder. Bostadsbebyggelse i det aktuella läget skulle få en prejudicerande effekt eftersom den strider mot översiktsplanen och innebär en negativ påverkan på de planeringsförutsättningar som nämns ovan. Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att bostadsbebyggelse på den föreslagna platsen inte är lämplig men att bostadsbebyggelse kan vara lämplig på andra platser på Annersia.

25 13, MSN :30 MSN: 239/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr 239/2015 Förslag till beslut 1. Planläggning avvisas. Motiv: Den samlade effekten av förslaget bedöms som negativ. Förslaget strider mot översiktsplanen samt skulle innebära negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden), jordbruksmarken, skyddsavstånden för hästgård samt strandskyddet. 2. Avgift för planbesked kronor. Bakgrund Riksintresse för kulturmiljövården Den aktuella platsen omfattas av riksintresset för kulturmiljövården (Storsjöbygden). Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. Det öppna jordbrukslandskapets egenskaper är flera, en näring där brukandet av jordbruksmarken har en historisk aspekt eftersom det visar en kontinuerlighet, visar hur marken används/brukas idag men även är en framtida resurs. Jordbruksmarken är också väsentlig ur landskapsbildshänseende. Den visar hur landskapet har använts över tid samtidigt som jordbruksmarken är det som är specifikt för detta område. Även bebyggelsens placering är bärande för riksintresset och framhävs även som väsentlig i översiktsplanen. Byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap av kulturhistoriskt riksintresse ska bevaras och utvecklas menar samhällsbyggnad. det framhävs också som viktigt i översiktsplanen. Minskar jordbruksmarken kommer även kulturvärden att gå förlorande och riksintresset påverkas negativt. Översiktsplan Översiktsplanens ställningstaganden innebär att värna om jordbruksnäringens drift och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att nya bostäderna inordnas i befintlig bebyggelse eller byggs i sammanhållna små grupper i anslutning till byar och tidigare bosättningar. Förslaget innebär en ny etablering av bostäder med svaga samband med omgivande bebyggelse och inte är av den typ av förtätning som beskrivs i översiktsplanen. Den förslagna bebyggelsen är inte ett traditionellt sätt placera bostadsbebyggelse i området. Enligt översiktsplan Östersund 2040 ska landsbygden fortsätta kunna vara ett attraktivt alternativ för småhusbyggare. Den stadsnära landsbygden kan erbjuda ett naturnära boende på relativt stora tomter med plats för både odling och fritidsdjur. Ny bebyggelse medges inte på jordbruksmark enligt översiktsplanen men också miljöbalken. För att möjliggöra en framtida ut-

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling KS14.810 Ändring av detaljplan LD 120 - detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:109 m.fl. och LD 143 detaljplan för del av fastigheten Berg 1:1 m.fl., Stenkullens industriområde, Lerums kommun Tillägg till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2019/2009 Dnr planmodul: P 09/0024 UTLÅTANDE Detaljplanen har

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön 1 (5) 2016-05-23 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/20-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

BN/2014:50. gällande. genom

BN/2014:50. gällande. genom BN/2014:50 09 Antagandehandling Januari 2015 enkelt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Ändring av detaljplan genom tillägg för OMRÅDE VID N INSTRUMENTVÄGEN, i kommundelen Skälby, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-07-29 2014-6441 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Venenäs 3:17 Fastighetens adress: Revsudden 180 Sökande: Mauritzson, Andreas och Alise

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer