Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00"

Transkript

1 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar 1.6 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 1.7 Godkännande av föredragningslista 1.8 Föregående mötesprotokoll 1.9 Meddelanden Emila Wallin, chef för utbildningsinflytande rapporterar från THS centralt Amanda Sterner, SNO, informerar om Studienämndsfika. 2. Propositioner 2.1 Proposition gällande Don-ordern som medlemmar i sektionen 2.2 Proposition gällande stadgeändringar 2.3 Proposition gällande namnbyte på Sarg 2.4 Proposition gällande anlitande av extern bokföringskonsult 2.5 Proposition gällande namnbyte Internationell sekreterare 2.6 Proposition gällande införande av jämställdhetsombud 3. Presentation av kandidater 3.1 Ordförande 3.2 Vice Ordförande 4. Val av funktionärer 4.1 Val av DKP 5. Övrigt 5.1 Övriga frågor 5.2 Mötets avslutande

2 PROPOSITION SM GÄLLANDE byte av namn på SARG Ordförande Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1(1) PROPOSITION SM GÄLLANDE byte av namn på SARG Ordförande Bakgrund För varje år ökar sektionens kontakt med näringslivet och det är allt fler företag som hör av sig direkt till SARG för att få kontakt med sektionen för annonsering samt planering av andra evenemang. Det har visat sig att företagen många gånger inte hittar till rätt kontaktperson då de inte förstår vad just SARG Ordförande står för. För att underlätta för vår blomstrande näringslivsverksamhet och för att anpassa oss till THS sätt att benämna sin motsvarighet till vår post SARG tycker styrelsen att sektionen ska byta namn på SARG Ordförande till Näringslivschef. Yrkande Styrelsen yrkar att1 Följande punkter i PM ändras till 1:1. Styrelsen består av Ordförande, Vice Ordförande, Näringslivschef, Sekreterare, PR- och Informationsansvarig, SNO, Studentskyddsombud och Qlubbmästare. 35. Näringslivschef 35:1. Näringslivschefen skall utses på sektionsmöte under hösten. 35:2. Näringslivschefen skall ha verksamhetsår 1 januari till 31 december. 35:3. Näringslivschefen skall ansvara för och leda SARG:s arbete med att samordna och utveckla sektionens näringslivskontakter. 35:4. Näringslivschefen skall rekrytera medlemmar till SARG utöver de redan förutbestämda medlemmarna enligt detta PM. 35:5. Näringslivschefen skall vid verksamhetsårets slut skriva ett testamente som starthjälp och erfarenhetsåterföring till efterträdande Näringslivschef. 35:6. Näringslivschefen skall ansvara inför sektionen att fullgöra sina åtaganden, angivna i ovanstående kapitel. Karins fik, Stockholm, den För Joanna Messmer, Prinsessa Moa Asplind, Sekreterare Konglig Sam hällsbyggnadssektion, Org.nr: ,

3 PROPOSITION SM GÄLLANDE byte av namn samt justering av Internationell Sekreterare Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1(1) PROPOSITION SM GÄLLANDE byte av namn samt justering av Internationell Sekreterare Bakgrund Ibland kan ett enkelt namnbyte på något vara så effektivt att det ökar intresset för saken oavsett om innehållet ändras eller inte. Ett närliggande exempel är L- och V-Sektionen som startades med nytt gemensamt namn Samhällsbyggnad och på så sätt medförde starkt ökat intresse att söka utbildningen. Styrelsen har stött på att sektionsmedlemmar undrat vad den internationella sekreteraren arbetar med samt att flera påpekat att namnet internationell sekreterare låter tråkigt och mindre inbjudande. Styrelsen föreslår att posten ska byta namn till Ambassadeur då detta enligt oss låter både trevligare men också kan ge utrymme för en bredare tolkning av arbetsuppgifterna. Styrelsen är väldigt medvetna om vikten av en post som denna som bland annat ska verka för att integrera de internationella studenterna och vill därför vidta relevanta förändringar för att få posten att verka mer attraktiv så att den på så sätt kan fyllas av en intresserad medlem. Styrelsen anser att det är en bra början med ett steg i rätt riktning för att öka intresset för posten. Yrkande Styrelsen yrkar att1 följande punkter i PM ändras till 17. Ambassadeur 17:1. Ambassadeuren skall utses på sektionsmöte under hösten. 17:2. Ambassadeuren skall ha verksamhetsår 1 januari till 31 december. 17:3. Ambassadeuren skall verka för att integrera sektionens internationella studenter i sektionslivet. 17:4. Ambassadeuren skall sitta med i Sektionsmiljörådet. 17:5. Ambassadeuren skall sitta med i det Internationella Rådet på Kåren och vara sektionens kontaktperson mellan Kårens Internationella Råd och de internationella studenterna på sektionen. 17:6. Ambassadeuren skall vara kontaktperson för IACES. 17:7. Ambassadeuren skall ha rätt att delta i och vara arrangör av Nordiskt Möte för Lantmätare. 17:8. Ambassadeuren skall samordna sin verksamhet med Studentskyddsombudet och Sektionsmiljörådet i jämlikhets- och skyddsombudsfrågor. 17:9. Ambassadeuren skall vid verksamhetsårets slut skriva ett testamente som starthjälp och erfarenhetsåterföring till efterträdande Ambassadeur. Konglig Sam hällsbyggnadssektion, Org.nr: ,

4 PROPOSITION SM GÄLLANDE byte av namn samt justering av Internationell Sekreterare Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 2(1) 17:10. Ambassadeuren skall ansvara inför sektionen att fullgöra de åtaganden som finns i ovanstående kapitel. att2 följande punkter läggs till i PM 17:XX Ambassadeuren skall ansvara för att sektionens löpande information finns tillgänglig på engelska. 17:XX Ambassadeuren skall vara kontaktperson för Kansliet inom sitt ansvarsområde. Gärdet, Stockholm, den För Joanna Messmer, Prinsessa Konglig Sam hällsbyggnadssektion, Org.nr: ,

5 PROPOSITION SM GÄLLANDE Don-ordens medlemskap i sektionen Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1(1) PROPOSITION SM GÄLLANDE Don-orderns medlemskap i sektionen Bakgrund Don-ordern är en stor tillgång för sektionen och har historiska rötter från 30-talet. Don-ordern finns till för studenterna och har alltid arbetat nära sektionen. Nya Donar väljs in av sektionsstyrelsen. Sektionens alkoholtillstånd gäller numera bara för sektionsmedlem plus närstående gäst. Styrelsens vision är att Donarna ska kunna dyka upp på pubar och andra event i oasen utan att för den skull riskera sektionens tillstånd. För att stärka bandet mellan Donarna och sektionen samt för att tillgodose ovannämnda praktiska problem kring tillstånd föreslår styrelsen därför en stadgeändring som medför att alla Donar per automatik blir sektionsmedlemmar. (Dock inte THS-medlemmar). Yrkande Styrelsen yrkar att punkten i PM utökas med följande stycke Medlem av sektionen är även varje person i Don-ordern som dubbats och erhållit sitt Don-namn. Mijas Costa, den För Johan Bölin, Ordförande Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: , Plusgiro: ,

6 PROPOSITION SM GÄLLANDE anlitande av extern bokföringskonsult Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1(1) PROPOSITION SM GÄLLANDE anlitande av extern bokföringskonsult Bakgrund Sektionens verksamhet har de senaste åren vuxit, vilket givetvis är kul på många sätt och en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och uppskattat. Dock medför detta att även ekonomin växer. Den har nått en punkt nu då det inte längre är önskvärt eller ens rimligt att glada amatörer ska sköta det löpande arbetet med bokföringen och ekonomiuppföljning. Den verksamhet vi numera bedriver kräver betydligt mer av sektionens funktionärer och framförallt ekonomiansvariga inom olika delar. Sektionen är inte längre en liten studentförening som kan lalla runt i en egen fantasivärld. När omsättningen börja närma sig 4-5 miljoner krävs det att det finns en korrekt och konsekvent bokföring som tydligt går att följa år från år. I och med den ökade omsättningen riktas även betydligt fler blickar utifrån från myndigheter och andra varpå kraven på en korrekt bokföring blir ännu allt viktigare. Även Stockholm stad efterfrågar vår bokföring i samband med alkoholtillståndet i oasen. Det finns tydliga regler hur alkoholförsäljning ska redovisas. Det är hittills mer tur än skicklighet att vi inte har fått anmärkningar angående detta. Även för en person som till fullo besitter kunskap i ämnet och gör allting korrekt så är det rent praktiska arbetet med bokföring och uppföljning enormt tidsödande och en arbetsbelastning som inte står i proportion till arbetsbelastningen för motsvarande poster utan direkt ekonomiansvar. Det finns numera en hög kunskapströskel som måste överkommas för att klara av en funktionärspost med ekonomiansvar, och framförallt vice ordförande. Detta gör att posterna i realiteten blir otillgänglig för flera kandidater som kanske skulle göra ett bra jobb i övrigt men inte klarar av just den tunga administrativa delen. Som det ser ut nu, och som det har fungerat de år jag har gått på sektionen, så förekommer uppenbara regel- såväl som lagbrott. Dessa görs inte med ont uppsåt utan snarare av okunskap och bristande engagemang. Likväl kan detta leda till betydande konsekvenser för både föreningen men även för styrelsemedlemmar privat. Detta medför givetvis en kostnad men nyttan med en fungerande och (inte minst laglig) redovisning måste anses som en högre prioritet för föreningen. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 att 2 Sektionen fr.o.m. verksamhetsåret 2014 anlitar en extern firma som sköter den löpande bokföringen, sammanställer underlag för årsbokslut samt svarar för arkivering av verifikat i minst 7 år. Styrelsens 2013 ansvarar för att anlita ett lämpligt företag och tillse att alla rutiner finns på plats innan verksamhetsåret 2014 påbörjas. Stockholm, den För Johan Bölin, Ordförande Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: ,

7 PROPOSITION SM GÄLLANDE ny funktionärspost Jämno Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1 (1) PROPOSITION SM GÄLLANDE ny funktionärspost i PM, Jämno Bakgrund Jämlikhet, mångfald och likabehandling - JML. Det är ämnen som både är aktuella och otroligt viktiga. Flera andra sektioner ligger redan före oss i sitt arbete med JML-frågor. Till exempel har både Sektionen för Energi & miljö och Konglig Datasektionen jämlikhetsnämnder som arbetar med JML-frågor. Nämnderna består av intresserade studenter som anordnar event för att informera och upplysa om jämlikhetsfrågor och agerar som en kontaktperson för sektionsmedlemmar som känner sig utsatta för någon typ av diskriminering. I samband med att det nu även startas upp ett jämlikhetsråd på kåren, för alla som arbetar med jämlikhetsfrågor på sektionerna, så anser styrelsen att det är dags att S-sektionen att införa en funktionärspost, Jämno, som kan arbeta med JML-frågor på sektionen. Styrelsen föreslår även att Jämno ska ha möjlighet att tillsätta en jämlikhetsgrupp med intresserade studenter om denne så önskar. Yrkande Styrelsen yrkar på Att följande punkter läggs till i PM: X. Jämno X:1 Jämno väljs av Sektiosmiljörådet. X:2 Jämno ska ha verksamhetsår 1 juli till 30 juni. X:3 Jämno ska aktivt arbeta med frågor som rör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen. X:4 Jämno ska sitta med som sektionens representant i Jämlikhetsrådet på kåren. X:5 Jämno ska samarbeta med STURE och sitta med i sektionsmiljörådet. X:6 Jämno har rätt att rekrytera en jämlikhetsgrupp som ska arbeta med JML-frågor. X:7 Jämno ska vid verksamhetsårets slut skriva ett testamente som starthjälp och erfarenhetsöverföring till efterträdande Jämno. X:8 Jämno ska ansvara inför sektionen att fullfölja sina åtaganden angivna i ovanstående kapitel. X ska bytas ut mot lämplig numrering vid inläggning i PM. Styrelsen yrkar även på, om posten går igenom, Att posten ska fyllnadsväljas av sektionsmiljörådet inom kort , Stockholm Konglig Samhällsbyggnadssektions styrelse genom Amanda Sterner Nordin

8 PROPOSITION SM GÄLLANDE mindre ändring i stadgan Styrelsen Konglig Samhällsbyggnadssektion Sid 1(1) PROPOSITION SM GÄLLANDE mindre ändring i stadgan Bakgrund Mindre förändringar och förtydliganden i stadgarna. Samhällsbyggnadssektionen läggs till som en officiell förkortning. Förtydligande av sektionsmötet förhållande till PM. Förtroendeman ändra till förtroendeperson för en ökad jämställdhet. Förtydligande av när styrelsen är beslutsmässig. Ett förtydligande att PM och reglemente avser samma dokument. Kontrollen över Policydokumenten flyttas från sektionsmötet till styrelsen och blir tänkt att användas som mer konkreta verktyg i den löpande verksamheten. Yrkande Styrelsen yrkar att1 punkten i Stadgarna ändras till följande lydelse Sektionens namn är Konglig Samhällsbyggnadssektion och förkortas Samhällsbyggnadssektionen eller S-sektionen. att2 punkten i Stadgarna ändras till följande lydelse utse förtroendevalda enligt vad som står i reglementet (PM). att3 punkten i Stadgarna ändras till följande lydelse Om misstroende beslutas skall berörd förtroendeperson anses som omedelbart befriad från sitt uppdrag. att4 punkten i Stadgarna ändras till följande lydelse Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna inklusive ordförande är närvarande eller då mer än hälften av ledamöterna är närvarande då ordförande inte närvarar. att5 punkten 6.2. i Stadgarna ändras till följande lydelse Reglemente (PM) att6 punkten i Stadgarna ändras till följande lydelse Policys fastställs och ändras genom styrelsebeslut. Mijas Costa, den För Johan Bölin, Ordförande Konglig Sam hällsbyggnadssektion, Org.nr: ,

9 VALHANDLINGAR SM Innehåll Kandidater SM3 Valberedningens presentationer och förordanden... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 DKP... 4 Kandidaternas egna presentationer... 8 Ordförande... 8 Joanna Messmer... 8 Vice Ordförande... 9 Clara Bohman... 9 DKP Anna Persson Aron Björkholm Carine Hals Emilia Wallin Emelie Englund Emelie Warodell Hannes Kimari Nerma Muhovic Petter Myrehed

10 KANDIDATER SM3 VALBEREDNINGENS PRESENTATIONER OCH FÖRORDANDEN ORDFÖRANDE Joanna Messmer (S-09) Joanna har varit med på sektionen länge och har haft som mål att lära sig så mycket som möjligt. Nu är hon PRinsessa i styrelsen och känner sig redo att söka posten som ordförande. Hon har även blivit uppmanad till det. Joanna har varit med och arrangerat Nobel Night Cap, där har hon lärt sig att jobba med många olika människor. Hon har ett bra kontaktnät både inom och utanför sektionen. Som mål för sektionen vill Joanna minska klyftor mellan olika grupper, t.ex. med råd varannan månad med representanter från olika grupper inom sektionen. Just nu jobbar styrelsen med att omstrukturera valen av alla poster och detta arbete vill hon fortsätta med nästa år. Joanna tycker att årets styrelse har synts för lite och att detta borde ändras, dels med en ny hemsida. Dessutom ska S-sektionen utmärkas positivt för andra sektioner, t.ex. genom att göra roliga saker tillsammans. Joanna är driven och får saker gjorda. Samtidigt är hon lyhörd, vill inte köra över någon och försöker vara rättvis. Förordad av valberedningen för sina många erfarenheter, sitt driv och sina framtida mål. Dessutom har Joanna ett relevant kontaktnät både inom och utanför sektionen. Niklas Lindberg Mickos (S1) När Niklas hörde att man kunde söka posten som ordförande tyckte han att det lät intressant och att det är bra att visa sig för sektionen redan nu. Han ser sig gärna som ordförande, kanske inte för 2014 men någon gång i framtiden. Niklas är driven och känner sig som en ledare. Han har varit lagledare och folk brukar lyssna på honom. Niklas tänker att styrelsen ska visa sig för sektionens medlemmar genom att visa vad de gör och vad som blir bättre. Det är viktigt att styrelsen profilerar sig. Vad gäller tid så vill Niklas känna efter första året hur mycket tid som studierna tar. Men han har inga fritidsaktiviteter som skulle gå ut över styrelseuppdraget. 2

11 VICE ORDFÖRANDE Clara Bohman (S2) Clara går sitt andra år på S och vill nu börja engagera sig inom sektionen. Efter att ha gått ett år på sektionen har hon fått en större inblick och vet bättre hur det fungerar. Clara söker vice ordförande för att det verkar kul att jobba nära ordförande då hon har någon att falla tillbaka på och inte bära hela ansvaret själv. Hon tycker även att det ska bli mycket spännande att ha ansvar för ekonomin. Detta har hon relevanta erfarenheter av då hon jobbat med beställningar, faktureringar och hanterat stora summor i sitt jobb på en sjömack. Idéer som Clara har för styrelsearbetet är att alla ska känna sig inkluderade och kunna stötta alla olika projekt, stora som små. Dessutom att styrelsen ska nå ut till sektionen med vad de har gjort, så att medlemmarna har en chans att påverka. Hon tycker det är viktigt att styrelsen jobbar för medlemmarna och gör det medlemmarna vill, inte bara vad styrelsen vill. Något som hon också upplevt i jobblivet. Clara ser gärna ett samarbete med andra sektioner då hon ser dem som en tillgång. Idag är Clara engagerad i S-jubel, vilket slutar vid årsskiftet. Hon har tidigare varit med som TROLL i mottagningen och som gruppledare i Nobel Night Cap. Efter Nobel Night Cap blev hon rekommenderad till Armadas projektgrupp. Clara söker tillsammans med Joanna, men kan tänka sig vara vice ordförande för någon annan också. Förordad av valberedningen för hennes bra och relevanta erfarenheter inom arbetslivet. Hon vill göra detta för medlemmarnas skull. En lugn och trygg person som ordförande kan bolla idéer med. Viktor Karlsson (S2) Valberedningen har kommit med konkreta förslag på intervjutider. Tyvärr har vi inte fått någon respons angående dessa från Viktor. Av denna anledning har inte någon intervju genomförts. 3

12 DKP Totalt har nio personer sökt DKP. Valberedningen har valt att förorda fyra av dem. Dessa fyra har vi bedömt som särskilt bra kandidater som utmärker sig från övriga. Det ska inte tolkas som att vi tycker de som inte förordats är olämpliga kandidater. Valberedningen har inte heller tagit ställning till antalet medlemmar i DKP. Anna Persson (S4 inriktning Fastighetsekonomi) Då Anna är inne i en lugnare period vad gäller andra åtaganden vill hon passa på att söka DKP. Effektiv och driven är de två ord som dyker upp när hon ska berätta om sina egenskaper. Hennes tyngsta merit är den som personalansvarig i LAVA 2013, ett ansvar som lärde henne mycket om sig själv samt hur man på bästa sätt styr upp en organisation både vad gäller sammanhållning och att delegera. Hon vill gärna fräscha upp lunchföreläsningarna och jobba för att ge phaddrarna chansen att lära känna n0llan bättre, något hon upplevt att det funnits ont om tid för under hennes två år i phöseriet. Anna har pratat med ett flertal tidigare DKP och anser sig ha en bra bild av vad som kommer att krävas. I första hand har Anna sökt tillsammans med Carine Hals. Aron Björkholm (S2) Aron söker DKP för att han själv hade riktigt roligt under sin mottagning som n0llan och vill själv nu ge n0llan allt. Det han har hört från tidigare DKP är att det är mycket jobb, tar tid men är mycket roligt. Han är beredd att lägga ner den tid som behövs för att anordna mottagningen Aron var med som phadder i mottagningen i år och fick då en större insyn i hela phöseriets arbete. Förutom mottagningen är Aron engagerad är i qulisseriet. Aron ser gärna att n0llegrupperna umgås mer i början i form av t.ex. phadderluncher samt att dela upp Fof/Fumf och S så att de lär känna klassen bättre, till exempel på Osqvik. Han vill också hämta inspiration från tidigare DKP, till exempel komma i häst och vagn på Lilla Essingen. Aron har erfarenhet av kundkontakt som han tycker är bra för en medlem i DKP. Han vill kunna vara tydlig mot phöseriet med en klar struktur om vad man får berätta och vad man inte ska prata om, därför tycker han att "phöseriets lilla röda" är ett mycket bra sätt att nå ut med informationen. Aron ser DKP som en rolig post och ser det som en chans att få lära sig något. Carine Hals (S4 inriktning Geografisk IT) Genom att medverka i mottagningen som både phadder och öhs har Carine god inblick i verksamheten och god koll på vilka egenskaper som passar i phöseriet. Hon understryker att mottagningen är för n0llan och vill undersöka hur man kan få fler studenter på kandidatprogrammen att engagera sig, eventuellt genom att locka fler företag med de inriktningarna. Tidigare har hon haft högsta ansvar för ett stort projekt för sin gymnasieklass i Norge där man renoverade en buss och är nu körledare inom 4

13 KVSIF. Carine beskriver sig själv som en organiserad ledartyp som får saker gjorda och tror att hon skulle passa extra bra i rollen som phöseriet- och/eller logistikansvarig. När hon jobbar i grupp är hon aktiv, styr upp och delegerar. Hon har haft mycket kontakt med tidigare DKP och har på så sätt fått insikt i arbetet. Carine söker i första hand tillsammans med Anna Persson. Förordad av valberedningen på grund av sin positiva inställning och sunda syn på mottagningen. De tidigare erfarenheterna är många och mycket relevanta för posten. Carine brinner för detta, känns väl förberedd och dessutom insatt i vad posten kommer att kräva av henne. Emilia Wallin (S4 inriktning Hus och Anläggning) Emilia söker till DKP för hon anser att mottagningen är det roligaste på hela året. Hon har arbetat på Kåren det senaste året och upplever att det gett henne nya perspektiv och erfarenheter. Tydligaste exemplet på det är hur mottagningen uppfattas av personer utanför KTH och det studentikosa. Just det nya perspektivet tycker hon gör det lättare att se vilka traditioner man bör behålla och vilka man kan slopa. Hennes år som anställd på kåren har även inneburit många kontakter inom densamma. Emilia har varit med i mottagningen som phadder och matphös så hon har dessutom upplevt mottagningen inifrån. Emilia har funderat kring rollen som phusk, som hon anser ska vara någon som får ihop nollegruppen. Hon belyser att nollan kan ta illa upp i och med avslöjanden. Hon beskriver sig själv som engagerad, envis och positiv inför utmaningar. Emilia är beredd att lägga ner mycket tid och kan tänka sig alla ansvarsområden, men phöseriansvarig lockar mest. Emelie Englund (FUMFF3) Genom att söka DKP hoppas Emelie att få fler i FUMFF att engagera sig i sektionen. Hon anser att delaktighet i mottagningen, både som n0llan och phöseri, är en språngbräda för vidare engagemang i sektionen. Konkreta idéer hon lade fram var bland annat att på Osqvik eller ÄPS:en kan FOF, FUMFF och S delas in i sina klasser var för sig eller så kanske det går att flytta S-länken- dagen så FUMFF-n0llan får chans att lära känna varandra. Emelie beskriver sig med orden målmedveten, konstruktiv, gnäller sällan och slutför det hon påbörjat. De ansvarsområden som lockar mest är ekonomi och kontakten med phöseriet. Har relevanta erfarenheter inom ekonomi, fick i princip ta över chefrollen då hennes chef blev sjukskriven vilket innebar mycket ansvar och hantering av pengar och scheman. Emelie har tidigare varit med i mottagningen 2 gånger som phadder. 5

14 Emelie söker i första hand tillsammans med Emelie Warodell och Hannes Kimari, i andra hand individuellt. Förordad av valberedningen för många konkreta idéer med särskit fokus på kandidatprogrammen. Dessutom är Emelie en problemlösare som jobbar bra i grupp. Emelie Warodell (FUMFF3) Emelie går tredje året på FUMFF. Hon söker DKP för att hon tycker att mottagningen är underbar och för att hon vill göra sitt bästa för n0llan. Hon har idéer om att få fler från sitt kandidatprogram att känna att mottagningen är till lika mycket för dem som för resten av sektionen, detta genom att ha t.ex. skilda föreläsningar eller dagar som sorteras efter programmen. Emelie är en perfektionist och har erfarenhet av att ha många bollar i luften, t.ex. genom sitt jobb på McDonalds. Hon är intresserad av ansvar kring ekonomi eller kontakt med phöseriet. Emelie har tidigare varit med i mottagningen som matphös och phadder, dessutom varit med i LAVA som teknikvärd. Emelie söker i första hand tillsammans med Emelie Englund och Hannes Kimari, i andra hand individuellt. Hannes Kimari (FOF3) Hannes söker DKP för att han älskar mottagningen och vill ge sig på något så sort och häftigt som att leda mottagningen. Han har tidigare varit phusk i mottagningen. Hannes ser sig själv som driven och som en idéspruta. Dessutom har han erfarenheter att leda en grupp efter ha varit just gruppledare i finska armén. Hannes vill öka närvaron på mottagningen då han har känt att framförallt studenter på FoF och FUMFF ibland valt bort dagar och aktiviteter under mottagningen. För att lösa detta vill han integrera phaddrarna mer, både genom deltagande i lekar och genom att ha ständig kontakt med n0llan. Hannes vill profilera dagarna annorlunda och få n0llan att inte välja bort någon dag. Hannes jobbar gärna mot företag. Han har själv drivit två företag och har genom detta fått kontakter samt vet hur han ska förhålla sig till andra företag. Han har även erfarenhet av att fixa sponsorer. Hannes söker i första hand tillsammans med Emelie Englund och Emelie Warodell, i andra hand individuellt. 6

15 Förordad av valberedningen för sina konkreta idéer för att förändra och förbättra mottagningen. Han har gedigna erfarenheter av att leda en grupp och fatta svåra beslut. Hannes erfarenheter av att driva företag och marknadsföra dessa, samt erfarenhet i anskaffandet av sponsorer gör att vi tror han kan vara en stor tillgång för DKP Nerma Muhovic (S3 inriktning Stadsplanering) Nerma söker DKP 2014 för att hon själv hade en fantastisk mottagning. Hon tycker den är jätteviktig då hon själv inte kommer från Stockholm och fick många vänner under sin egen mottagning. Hon har även upplevt den inifrån som phadder. Nerma vill ha tydligare kommunikation mellan de olika grupperna inom mottagningen och vill även bygga upp ett system med schema där phaddrar blir tilldelade olika uppgifter som t.ex. att hacka lök. Nerma är intresserad av att ha phöseriansvar men kan även tänka sig en del företagsansvar. Hon har erfarenheter av tidigare projektuppdrag i grupp genom att ha varit gruppledare i Nobel nightcap, haft leddaroll i handboll och även varit med som företagsvärd i LAVA. Nerma känner att hon lärde sig mycket av sitt ansvar inom Nobel nightcap, exempelvis att inte låta information gå i för många led så att den försvinner på vägen. Förordad av valberedningen för att ha gjort ett taggat intryck och verkligen poängterat hur mycket hon brinner för mottagningen. Nermas idéer om en tydligare struktur inom vissa delar av mottagningen känns kloka och väl genomtänkta. Hon har även stora erfarenheter av tidigare projektjobb, främst NNC och kan därför bli en viktig del av DKP Petter Myrehed (S2) Petter vill vara med och anordna mottagningen 2014 då det är roligt, både som phöseri och som n0llan. I mottagningen har han tidigare varit phusk. Han ser sig själv som organiserad och fungerar bra i grupp, där han driver på om det krävs men kan lämna plats om någon annan vill ta initiativet. Han har för närvarande inga större förslag på ändringar, men ser att småjusteringar kan ske, och ser gärna att diskussioner förs om förändringar med de olika grupperna i mottagningen. Petter har erfarenheter av att planera från jobb inom trafikledning. Han har även erfarenhet av kundkontakt och kan ta jobbiga samtal om något inte går som det ska. Petter är nu engagerad som gruppledare i Lava och är även med i spexet i qulissgruppen. Om han får välja ansvarsområde jobbar han helst med antingen företag eller phöseriet. 7

16 KANDIDATERNAS EGNA PRESENTATIONER ORDFÖRANDE JOANNA MESSMER Hej S-sektionen Jag söker posten som ordförande Det kommer bli fantastiskt roligt och jag ser väldigt mycket fram emot det och hoppas kunna leda sektionen under ett spännande år med många utmaningar. Under mina 4,5 år på sektionen har jag sett en del och vet vad jag ger mig in på och vad som krävs av mig. Jag har i många år tänkt att något av det sista jag vill göra på sektionen är att vara ordförande och har därför valt att engagera mig i många olika delar av sektionen för att få en helhetsbild av vår verksamhet. Under året som jag har suttit i styrelsen har jag lärt mig mycket, både om styrelsearbete men mest om mig själv. Och jag ser fram emot att få chansen att jobba ännu hårdare och bättre nästa år. Att fortsätta mitt engagemang med att vara ordförande känns som ett naturligt steg efter alla projekt och åtaganden jag har slutfört både på sektionsnivå men också på kårnivå. Det är alltid sektionen och dess medlemmars bästa jag bryr mig om och det är därför jag söker ordförande, för att kunna göra vår sektion till en rolig och givande plats för alla er. VICE ORDFÖRANDE CLARA BOHMAN Jag heter Clara Bohman och går i S2. Jag söker vice ordförande eftersom jag tycker att styrelsens arbete är viktigt och jag gärna skulle vara med och driva sektionens frågor. Som person är jag driven, engagerad och gillar nya utmaningar. Jag är beredd att lägga den tid som krävs för att styrelsens arbete ska bli så bra som möjligt. Sedan tidigare har jag erfarenheter av att samordna stora projekt då jag arbetat på Skolverket i flera år med bl.a. stora konferensserier. På Skolverket har jag även suttit i en projektgrupp som lett arbetet för ca 50 experter. Sektionens arbete är en stor del i vår vardag och jag skulle gärna sitta i styrelsen för att vara med och driva arbetet framåt. Den fråga som jag tycker är viktigast är att sektionen ska vara till för alla studenter. Jag tycker att vi ska kunna erbjuda alla våra medlemmar något som passar just dem. Jag skulle även vilja verka för att ytterligare synliggöra styrelsens arbete så att fler får möjlighet att vara med och påverka. 8

17 Jag söker tillsammans med Joanna, som söker ordförande, eftersom vi båda tror att vi skulle göra ett bra jobb tillsammans. Hon har varit med länge och vet hur saker och ting fungerar medan jag kan komma med ett nytt synsätt och nya idéer. Joanna är en duktig ledare och kan motivera och peppa en grupp till att jobba vidare, även när allt inte flyter på som man tänkt. Jag tror att jag skulle kunna få mycket stöd av henne och därför skulle göra ett bättre jobb med henne som ordförande. Själv är jag en person som kan hantera stress och hoppas i min tur kunna vara ett bra stöd för ordföranden då det är mycket att göra. Jag har under hösten engagerat mig i S-jubel där Joanna är projektledare och jag vet därför redan nu att vi arbetar bra tillsammans och kan komplettera varandra. 9

18 DKP ANNA PERSSON Jag heter Anna Persson och går i S4 med inriktning mot fastighetsekonomi. På sektionen är jag med i QBM och har tidigare varit en del av projektgruppen för Lava Jag vill vara en del av DKP 2014 då jag själv såg mottagningen som den perfekta starten av mina studier på KTH och det vill jag att de som börjar HT2014 också ska få känna, det vore roliga att få vara en del av det. Jag har varit fadder i mottagningen två år. ARON BJÖRKHOLM Jag ser inte bara DKP som en rolig, utmanande, tidskrävande och lärorik post. Utan jag ser den också som en av de finaste posterna man kan ha på KTH. Inte bara för att vi är en av de största sektionerna på KTH utan för att vi helt klart har de bästa studenterna. Jag vill tillsammans med de bästa studenterna skapa den absolut bästa mottagningen för våra framtida studiekamrater och kollegor. När jag var nøllan kände jag att jag att man hade tid att sitta ner och prata med sina phaddrar, man kunde fråga dem om KTH och utbildningen. I år kände jag däremot som phadder att jag inte hade tid att sitta ner med min nøllegrupp och svara på alla deras frågor, en phadderlunch skulle kunna ge den tiden och framför allt om det är i början av mottagningen då nøllan har flest frågor. Jag vill också skapa en bra sammanhållning i den klass man kommer gå i, därför vill jag göra det enklare för Fof och Fumfare att hitta sina klasskamrater, vi i S är många så vi hittar varandra ändå. Jag tycker att de ska få möjligheten att umgås med sina klasskamrater innan första lektionen börjar, ett bra sätt att göra det är att de skulle kunna få bilda en egengrupp vid något lektillfälle t.ex. ute på Osqvik. DKP har funnits sedan urminnes tider, vilket gör dem väldigt traditionsenliga, en Hummerlimousin känns inte rätt... Men en riktigt cool vagn med (LOTR Nazgûl) hästar som drar fram dem, känns betydligt mer skräckinjagande. En sak nøllan blir övertygad av, är när de hör samma historia från flera olika phaddrar, alltså måste alla phaddrar vara ihop snackade med samma story. Även att instruktionerna när öhset, qhlöset och DKP kommer ska vara glasklara och alla ska veta hur de ska uppföra sig. Men även veta vad de ska säga till nøllan om de undrar hur de ska uppföra sig när de kommer. CARINE HALS Heihei! Mitt namn är Carine Hals och jag läser fjärde året med inriktning Geografisk IT. När jag kom till Stockholm som invandrare 2010 hade jag noll koll på staden, studierna och den hemska bostadskön, men framförallt kände jag absolut ingen. Så möttes jag 10

19 första dagen av en massa folk i ovve i Stadshuset och där började starten på två helt fantastiska veckor som skulle ge en enormt viktig början på KTH-livet för mig. Som nøllan var jag med på allt, jag träffade vännerna som jag hänger med än idag och jag fick smak för andra roligheter som man kan engagera sig i på sektionen. Under min tid här har jag varit engagerad i mottagningen som phadder och Öhs, jag har träffat en massa nya människor genom spexet och l Sqling och jag har även fått sprida min gasqueentusiasm som vice sångledare. Nu känner jag att jag har tiden och tagget som ska till för att söka DKP. Mina egenskaper som kreativ, positiv och lösningsorienterad tror jag kommer bra till pass som DKP, men min största styrka är att jag brinner något enormt för det här! Mottagningen handlar om nøllan, att de ska få en minst lika fantastisk välkomst till sektionen som jag fick, att de ska lära känna varandra, skolan, sektionslivet och även få en smak på livet-efter-kth. Därför hoppas jag att komma med i ett DKP med ett phöseri som har samma vision och är lika taggad som jag är! EMILIA WALLIN Hej sektionen! Jag heter Emilia Wallin och började på Samhällsbyggnad 2009 och läser inriktning mot konstruktion där jag läst halva årskurs 4. Just nu jobbar jag på kåren så därför har jag sabbatsår från studierna fram till jul. Jag älskar mottagningen, det är fantastiskt vad den ger till alla nya samhällsbyggare och alla som är med och gör mottagningen till den bästa varje år. Sedan jag började på Samhällsbyggnad har jag deltagit i mottagningen varje år fram till i år. Jag har både varit phadder två gånger och matphös ett år. I år kunde jag tyvärr inte vara med i mottagningen eftersom jag jobbade heltid på kåren och det var något jag saknade väldigt mycket. Det som däremot var en fördel var att jag fick möjlighet att se hela mottagningen utifrån och se hur fantastiskt det är när så många ställer upp och gör ett så stort arrangemang. Självklart kunde man se brister, men också massa fördelar vi har på samhällsbyggnad jämfört med många andra sektioner. Att inte vara del i mottagningen i år har ökat mitt engagemang för mottagningen och jag är väldigt taggad att få göra en mottagning som om möjligt är ännu bättre än den varit tidigare år, där man bygger på allt det bra som redan finns och finslipar på de delar där potential finns att förbättra. Jag har mycket erfarenhet att bidra med och även glädje och positivt 11

20 tänkande. Stor erfarenhet av att jobba i en grupp och jag har även gått utbildningar om hur man förbättrar kommunikation och får gruppen att göra något ännu lite bättre. Tidigare har jag engagerat mig i väldigt många delar av sektionen vilket självklart gett mig stor insikt i sektionen, men också utvecklat mig som person. Jag började engagera mig redan efter två veckor här och gick då med i L Sqling. Därefter följde spexet, arrangerande av Åreresan och valberedningsarbete och även ordförande i den, vilket har gett mig väldigt mycket kunskap om sektionerna och alla olika poster. Förra året var jag med och arrangerade 10 års jubileumet för sektionen och såg till att det inte gick med förlust. Efter några år här på KTH fick jag även upp ögonen för Studienämnden och utbildningsfrågor, jag satt som PAS i ett år innan jag började jobba på kåren med just utbildningsfrågor. Det är något jag brinner för och ser att man kanske skulle kunna få in mer inslag av under mottagningen, som vanligen visar upp mycket av näringslivskontakt och studiesociala aktiviteter, men inte så mycket om möjligheter att påverka sin utbildning. Jag tror att det kan gå att få in lite av det utan att ta bort någonting annat och det är något som vore intressent att diskutera. Alla dessa engagemang har gett mig bra erfarenheter som jag kan ha nytta av som DKP och med den energin jag har inför mottagningen MMXIV hoppas jag att det kommer bli ett riktigt bra år. Hoppas jag får ert förtroende att som DKP göra den bästa mottagningen någonsin! EMELIE ENGLUND Hej! Emelie Englund heter jag och jag går tredje året på utbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling, FUMFF, med inriktning mot fastighetsutveckling. Som ni säkert redan vet är tredje året egentligen det sista för oss kandidater men då jag inte riktigt känner mig färdig med Samhällsbyggnadssektionen och allt runtom än har jag även bestämt mig för att söka mastern, vilket i alla fall innebär två år till som student. Jag kommer ursprungligen från Sundsvall men kände efter studenten att kottar och race med flakmoppar kanske inte riktigt var allt jag ville ha ut av livet, så jag bestämde mig för att lämna boet och prova på studentlivet här i Stockholm istället och än så länge har jag träffat fantastiska människor och i övrigt trivts sjukt bra. Även fast -30 och istappar i skägget alltid kommer ligga närmast hjärtat. Go Norrland! Jag söker till DKP 2014 för att jag själv har upplevt otroligt bra mottagningar, både som nøllan och som phadder, och jag vill gärna vara med och föra traditionen vidare 12

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04 PM Konglig Samhällsbyggnadssektion Stockholm Fastställt 2003-02-04 Ändrad 2004-11-28 Ändrad 2005-11-18 Ändrad 2006-11-12 Ändrad 2009-09-07 Ändrad 2010-03-22 Ändrad 2010-11-16 Ändrad 2011-10-25 Ändrat 2012-01-10

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte

Utbildningsföreningen EKEN. Årsmöte Agenda Formalia 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av sekreterare 4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 5 Behörighetsutlysande 6 Beslutsmässighet 7 Fastställande av dagordning Ärenden

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Ordförande. Vice Ordförande

Ordförande. Vice Ordförande Ordförande Namn: David Rutqvist Program: Civilingenjör Datateknik, 4e året Förbereda möteshandlingar inför styrelsemöten och sektionsmöten. Företräda sektionen vid möten med universitetet, kåren, andra

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14

Innehållsförteckning. Kandidaturlista SM1 HT14 Innehållsförteckning Ettans representant... 2 Monika Mizgalewicz... 2 Ebba Arvidsson... 3 Eveline Haugaard... 4 Klubbmästare... 5 Fredrika Frida Wahlström... 5 W-inter Ordförande... 6 Astrid Hartman...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 25/10 å grupprum i E-huset, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordf öppnar mötet 17.14! 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer