SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING 2013

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Förändringar av eget kapital 7 Kassaflödesanalyser 8 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 9 Revisionsberättelse 13 Granskningsrapport 14 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sörred Energi AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten Företaget levererar energi och media samt därtill hörande servicetjänster i Volvo Torslanda-området. Som energipartner erbjuder företaget elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster till Volvo Cars, AB Volvo och andra företagskunder i Volvo Torslandaområdet. För att stärka våra kunders konkurrenskraft hjälper företaget dem att effektivisera sin energianvändning och förbättra inomhusklimatet med miljökloka lösningar. För 2013 har 139 GWh fjärrvärme (144), 56 GWh gas (56), 90 miljoner m 3 tryckluft (94) och m 3 vatten ( ), levererats till kunderna inom Volvo Torslandaområdet. På elnätet har 248 GWh (265) överförts. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av företaget och att företaget har följt de principer som framgår 3 i bolagsordningen. Väsentliga händelser under året och efter årets utgång Under året tecknades nya avtal med företagets största kund, Volvo Personvagnar AB. De nya avtalen löper till och med år Relining av det åldrade avloppssystemet har fortsatt enligt investeringsplanen, detta arbete fortsätter även under Företaget har också gjort investeringar för att ytterligare effektivisera- och driftsäkra tryckluftsproduktionen. Inga händelser har inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentlig. Verksamhetens påverkan på miljön Sörred Energi AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Verksamheten bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. Företagets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO I företaget finns i fjärrvärmeverksamheten en tillståndspliktig anläggning. Total tillförd bränsleeffekt i anläggningen är 170 MW. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i Västra Götaland. I verksamheten bedrivs värmeproduktion samt tryckluftsproduktion och fjärrvärmesystemet är från och med december år 2009 sammanbyggt med Göteborgs fjärrvärmesystem för att kunna tillvarata värme därifrån. Anläggningen är med sin placering och sin nära anknytning till Volvo Personvagnars verksamhet en del i deras miljötillstånd samt i den årliga miljörapporten. För anläggningen finns en separat miljörapport med uppgifter om miljötillstånd, emissioner och driftsätt. Utöver spillvärme från raffinaderiverksamhet och fjärrvärme från Göteborg Energi AB har bränslet som använts under året i anläggningen varit naturgas, el och olja. Emissionerna från anläggningen uppgick totalt under året till ton koldioxid och 1,3 ton kväveoxider. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Principer för riskhantering Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Risker i verksamheten Företagets verksamhet är huvudsakligen riktad mot kommersiella kunder inom fordonsindustrin. Detta medför att konjunkturen för denna bransch starkt påverkar företagets volymer. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Ansamlad förlust Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med kr. För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 3

4 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Anslutningsavgifter Summa rörelsens intäkter 2, Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

5 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Utsläppsrätter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR 17 Avsättning för återbetalning av anslutningsavgifter Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag 14, SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

7 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Fritt Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av 1000 aktier. 7

8 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 5, Avskrivningar enligt plan Förändring av avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Ökning (-)/Minskning (+) av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretag Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade(-) Erhållna(+) koncernbidrag Amortering av låneskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början - - Likvida medel vid årets slut - - Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland skulder hos moderföretaget. Behållning vid årsskiftet uppgick till tkr (17 147). 8

9 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendationer och god redovisningssed i övrigt. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Fakturerade energiskatter och rena vidarefaktureringar ingår inte i omsättningen. Servis- och anslutningsavgifter matchas i sin helhet med anläggningens avskrivning enligt plan och intäktsförs i samband med att anläggningen skrivs av. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i resultaträkningarna, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningarna. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar och utrangeringar. I anskaffningsvärdet ingår inte ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. För avskrivningar enligt plan gäller: Avskrivning påbörjas under den månad då anläggningen tas i drift. Avskrivning sker systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. För att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs med redovisade värden. Merparten av företagets anläggningar har förvärvats från tidigare ägare. Avskrivningstiderna har därför anpassats till förväntade återstående livslängder för de olika anläggningarna. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader, markinventarier 2 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 10 Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans görs. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningarna för den period de hänförs till. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Övriga likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborg Energi AB och redovisas som förändring av avräkningsskuld under löpande verksamheten. Redovisning av koncernbidrag Koncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte och redovisas därmed efter sin ekonomiska innebörd. Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas direkt mot fritt eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbidraget innebär. På så sätt kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningarnas intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningarna. 9

10 Noter Avsättningar En avsättning definieras som en skuld vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den ska regleras. Avsättningar redovisas i balansräkningarna när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning redovisas som ansvarsförbindelse. Statliga stöd Statliga bidrag relaterade till resultatet har redovisats som en intäktspost i koncernens resultat. Dessa bidrag består av statliga stöd i form av utsläppsrätter. Villkor förknippade med redovisade statliga bidrag har uppfyllts. Utsläppsrätter Utsläppsrätt är en rättighet att få göra koldioxidutsläpp som till största delen erhålls vederlagsfritt från svenska staten för en period om flera år med tilldelning ett kalenderår i taget och redovisas enligt reglerna om statligt stöd. Utsläppsrätter upptas såsom tillgång och förutbetald intäkt tills villkoren för stödet uppfyllts. Intjänandet sker i takt med faktiska utsläpp. Utsläppsrätternas anskaffningsvärde värderas till marknadsvärde vid tilldelningstillfället. Den förutbetalda intäkten resultatförs under året i takt med att utsläpp kostnadsförs. Intäkt och kostnad redovisas till det värde som utsläppsrätterna redovisats till vid tilldelningen alternativt förvärvet. Vid utsläpp uppstår en skuld att leverera in utsläppsrätter som redovisas till vad det uppskattas kosta att reglera åtagandet. Utsläppsrätter som inte erfordras för den egna verksamheten kan avyttras. Koncernens policy är att köpa och sälja utsläppsrätter i sådan omfattning att saldot motsvarar förväntat behov av utsläpp. Vid försäljning av tilldelad utsläppsrätt upptas intäkt och kostnad till det redovisade anskaffningsvärdet. Skillnad mot försäljningspris redovisas såsom realisationsvinst eller -förlust. Kvarvarande utsläppsrätter vid intjänandeperiodens slut värderas till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen i enlighet med lägsta värdets princip, LVP, och redovisas såsom varulager. Värdejusteringar redovisas i resultaträkningen såsom råvaror och förnödenheter. Koncernföretag Med koncernföretag avses de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB såsom moderföretag med undantag för de företag som ingår i koncernen Göteborg Energi. Uppgifter om moderföretag Sörred Energi AB ägs till 100 procent av Göteborg Energi AB, organisationsnummer Göteborg Energi AB ingår i sin tur i koncernen med Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer , som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. 2 Nettoomsättning per produktområde Produktområde Fjärrvärme Elnät Gas Vatten och avlopp Övrigt Summa Medelantal anställda och personalkostnader I Sörred Energi AB finns ingen anställd personal. Tjänster köps från koncernföretag. Löner och ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare är anställda i moderföretaget med sedvanliga anställningsavtal. Ingen ersättning har utgått till styrelsens ledamöter. 4 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa Redovisat belopp avser avskrivningar enligt plan samt nedskrivning. 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa varav från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Summa Varav till koncernföretag Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

11 Noter 8 Skatt på årets resultat Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Uppskjuten skatt Summa Skillnad mellan företagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Uppskjuten skatt Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader - 8 Summa Specifikation av uppskjuten skattefordran/skuld Avsättning för framtida miljöåtgärder - Utsläppsrätter Summa Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets överföring från pågående nyanläggningar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificering till färdigställd anläggningstillgång Övriga omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Räntebärande skulder Långfristiga skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder till koncernföretag Summa Kortfristig del räntebärande skulder redovisas netto bland fordringar hos moderföretag. Av företagets långfristiga räntebärande skulder förfaller tkr inom ett till fem år. 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna energikostnader och skatter Övriga upplupna poster Summa Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning till koncernföretag Inköp från koncernföretag Inköp från övriga koncernföretag Vid inköp från koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Som närstående betraktas företag inom koncernen Göteborg Energi och övriga företag där Göteborgs kommun har bestämmande inflytande. Inga transaktioner med väsentliga belopp föreligger utöver ovan redovisade belopp. 17 Avsättningar Avsättning för återbetalning av anslutningsavgifter Övriga avsättningar Summa Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - Skatterådgivning - - Övriga tjänster - - Summa Levererad ej debiterad energi med mera Övriga upplupna intäkter Summa

12 Göteborg den 6 februari 2014 Anna Honnér Styrelsens ordförande Roger Petersson Ulf Östermark Peter Öhman Magnus Mott Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 6 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer 12

13 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Sörred Energi AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörred Energi AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sörred Energi ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sörred Energi AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 6 februari 2014 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor 13

14 Granskningsrapport Granskningsrapport Till årsstämman i Sörred Energi AB organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Sörred Energi AB:s verksamhet under år Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till moderbolagets styrelse och verkställande direktör. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi noterar att kommunstyrelsen har initierat en översyn av stadens bolag som kommer belysa de kommunala befogenheter vilka utgör ram för verksamheten. Göteborg den 6 februari 2014 Eshag Kia av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 14

15 Sörred Energi AB Box Göteborg Telefon

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer