Region Skåne Holding AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne Holding AB"

Transkript

1 ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr

2 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region Skåne och bolaget har föreliggande ägardirektiv utarbetats. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma i Region Skåne Holding AB. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagslagen bindande för bolagets styrelse, verkställande direktör och andra ställföreträdare som har att följa direktivet såvida detta inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller bolagets intressen. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl eller av annan anledning ska skälet till avvikelsen omedelbar redovisas för Region Skåne. 2. Bolagets verksamhet och ändamål 2.1 Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare. 2.2 Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principer, som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 kommunallagen, leda, samordna och utveckla dotterbolagens verksamheter på ett för Skånes invånare värdeskapande sätt. 2.3 Verksamheten ska inte bedrivas i vinstsyfte. 3 Verksamhetsstyrning och uppföljning 3.1 Bolaget ska följa av regionfullmäktige fastställda policydokument. Bolaget ska utfärda riktlinjer för tillämpning av dessa och ska i riktlinjerna beakta bolagets omfattning, uppdrag och särart. 3.2 Bolaget ska utfärda ägardirektiv för moderbolag i koncernen samt för av bolaget direktägda bolag. Ägardirektiven ska följa vad som anges i Region Skånes Bolagspolicy avseende ägardirektiv och styrprinciper. 3.3 Region Skåne Holding AB ska för koncernen svara för en aktiv ägarstyrning som omfattar uppföljning och kontroll. Inom ramen för ägarstyrningen är följande punkter av speciell vikt: Gemensamma förhållningssätt inom koncernen Kostnadseffektivt, affärsmässiga grunder och god ekonomisk hushållning i verksamheten Koncernnytta och verksamhetssynergier Samverkan och samordning mellan de i koncernen ingående bolagen och med Region Skånes verksamheter samt med övriga relevanta aktörer regionalt och nationellt

3 3 3.4 Bolaget ska leda koncernen utifrån en tydlig värdegrund med följande principer: koncernnytta, kostnadseffektivitet och verksamhetssynergier. 4 Ekonomiska förhållanden 4.1 Bolaget ska årligen, inför kommande verksamhetsår, fastställa avkastningskrav för de i koncernen ingående bolagen. 4.2 Bolaget ska ansvara för att koncernen på bästa sätt tillvaratar de möjligheter som finns att disponera de ingående bolagens resultat och eget kapital i enlighet med gällande rätt. 4.3 Bolagets betalningsflöde ska vara knutet till Region Skånes koncernkonto inom ramen för den limit som regionstyrelsen fastställt. Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Placeringar är endast tillåtna i räntebärande tillgångsslag. Avtal tecknade i utländsk valuta ska valutasäkras. Riskbegränsningar i Region Skånes riktlinjer för medelsförvaltning ska även gälla för bolagets innehav av finansiella instrument. All handel med finansiella värdepapper ska ske med Region Skånes ansvariga för finansfrågor som motpart. 5 Bolagsstämma 5.1 Bolagsstämma ska avhållas på Region Skånes begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock ske endast om behörig part så begär. 5.2 Bolaget ska sträva efter att Region Skåne och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas. 5.3 Utöver vad som följer av aktiebolagslagen ska följande frågor alltid beslutas av bolagsstämman: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagets aktiekapital Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag Beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar bolagets verksamhet Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag

4 4 Beslut i annan fråga som är av principiell betydelse eller annars är av större vikt 6 Insyn och information 6.1 Bolaget ska löpande hålla Region Skåne, genom regionstyrelsens arbetsutskott, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. 6.2 Region Skåne har rätt att genom därtill utsedda personer ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. regler om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådant fall ska Region Skånes inflytande tillgodoses på annat sätt. 6.3 Bolaget ska utan dröjsmål översända följande handlingar till Region Skåne, J A Hedlunds väg, Kristianstad: Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsesammanträde Bolagets årsredovisning och delårsrapporter Bolagets revisionsberättelse och granskningsrapport Affärs-/verksamhetsplan och budget Annan information som är relevant och av betydelse för att ägaren ska kunna följa verksamhetens utveckling 6.4 Innehåller handlingar som ska överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 6.5 I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ges anställda och uppdragstagare i bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i Region Skåne. Vidare gäller offentlighetsprincipen i bolaget, vilket innebär att allmänheten ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet. 7 Region Skånes inflytande 7.1 Bolaget ska på eget initiativ och ansvar bereda regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut som i bolagets verksamhet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 7.2 Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagsordning och beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet

5 5 Ändring av bolagets aktiekapital Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag 7.3 Det finns viktiga områden för samverkan mellan bolaget och Region Skåne som är av sådan karaktär att mervärde skapas genom samordning och gemensam hantering. Ett sådant område är upphandling. Bolaget har ett ansvar att tillsammans med Region Skåne identifiera dessa områden och säkerställa en optimal kostnadseffektivitet inom ramen för vad lagar och andra regelverk medger. 7.4 Bolaget ska samråda med företrädare för Region Skåne i arbetsgivar- och varumärkesfrågor. 8 Styrelsen 8.1 Styrelsens uppgifter Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot Region Skånes ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 8.2 Styrelsens arbetsformer Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrelsens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt delta. Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i protokollet från sammanträdet Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan föreligga. Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende den fråga som föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då frågan hanteras. 8.3 Styrelsens verksamhetsrapportering, finansiella rapportering och internkontroll Styrelsen ansvarar för såväl löpande som årlig verksamhetsrapportering till Region Skåne Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och detta ägardirektiv angivna syftet. Redovisningen i

6 6 förvaltningsberättelsen ska vara utformad så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning, liksom för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1, 1 a och 1 b kommunallagen Styrelsen ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av dess budget Styrelsen ska, inom ramen för vad som aktiebolagslagen och annan lagstiftning medger, förse bolagets lekmannarevisor med den information som efterfrågas. 9 Revision 9.1 Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagets revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, pröva huruvida verksamheten bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 9.2 Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagets verksamhet bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer