Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)"

Transkript

1 Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige , 23 Gäller från Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat bolaget, och har antagits av kommunfullmäktige, enligt vad ovan anges, och fastställts på bolagsstämman Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Svedala kommun. Bolaget är en del av kommunens totala verksamhet och skall tillsammans med kommunens politiska organisation och förvaltning verka för en positiv utveckling av kommunen. Det innebär att hyreslägenheter ses som en del av infrastrukturen i kommunen. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. 2. Kommunens direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 1. Gällande bolagsordning 2. Gällande ägardirektiv 3. Av fullmäktige och kommunstyrelse särskilt fattade beslut 4. Förekommande avtal mellan kommun och bolaget Där så är lämpligt skall en ömsesidig samordning av drift- och förvaltningsuppgifter ske mellan Svedala kommuns verksamheter och bolaget. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns bestämmelser i 2 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen. 3. Kommunens ledningsfunktion

2 Författningssamling 2(7) Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. S ekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 5. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 6. Bolagets ändamål Bolaget skall i samverkan med Svedala kommun medverka till att tillgodose behovet av hyreslägenheter i kommunen. Bolaget skall inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat ta sitt bostadssociala ansvar. Bolaget ska medverka till anordnande av bostad till flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i enlighet med av kommunfullmäktige antaget program för flyktingmottagning och ensamkommande barn och ungdomar. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö samt bidra till att planeringen och byggande anpassas till efterfrågan. 7. Grundläggande principer för bolagets verksamhet.

3 Författningssamling 3(7) Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen styrelsen. Styrelsen ska utforma organisationen så att den på bästa sätt tillgodoser bolagets ändamål. Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget får dock inte optimera verksamheten på ett sådant sätt att nackdelar för ägaren överväger fördelarna för bolaget. Samrådslösningar ska därför sökas för att tillgodose bådas intresse. Skulle konflikt uppstå har kommunfullmäktige tolkningsföreträde. 8. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. Härvid avses bl. a Bildande eller förvärv av bolag Avveckling av bolag Större köp och försäljning, nyproduktion och rivningar av fastigheter Köp eller försäljning av aktier eller andra bolag och utställande av borgen för annans räkning Planer på ny eller ändrad inriktning för bolagets verksamhet 9. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen. 10. Granskningsrapporten Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

4 Författningssamling 4(7) Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 11. Ekonomiska mål för Bolagets resultat skall medge högsta möjliga skattemässiga avskrivning. Synlig soliditet ska ej understiga 15 %. Underhållsnivån på fastigheterna får inte medföra att fastigheternas värde försämras. Driftsnettofaktorn skall vara lägst motsvarande 5-års upplåningsränta + 2%. (Anm. Driftsnettofaktor = Totala hyresintäkter minus driftskostnader/ Bokfört värde) 12. Information och ägardialog Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Kommunstyrelsen ska tillställas de handlingar och den information som den begär. Bolaget skall löpande informera kommunstyrelsen om utvecklingen av bolagets verksamhet och ekonomi. Bolaget har därvid att följa de anvisningar som ges från kommunstyrelsen. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/6 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Delårsrapporter skall samordnas med kommunens uppföljningsprocess så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget skall överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens sammanställda redovisning (koncernredovisning).

5 Författningssamling 5(7) Svedala kommun skall löpande informera bolaget och dess verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet. 13. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under december året före kommande räkenskapsår. 14. Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 15. Ekonomisk förvaltning Bolagets likvida medel skall vara placerade på ett betryggande sätt. Av kommunfullmäktige antagna föreskrifter för medelsförvaltning (nu gällande är antagna av kommunfullmäktige , 91 och ingår i kommunens finanspolicy) skall vara vägledande. Bolagets penningflöde(ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens koncernkontosystem. Finanspolicy för planering av överskottslikviditet och upplåning av likvida medel skall i riskhänseende motsvara kommuns finanspolicy. I årsredovisningen skall arvoden till styrelsen och verkställande direktör öppet och delat redovisas. 16. Borgen För utnyttjad kommunal borgen skall bolaget erlägga avgift med 0,3% av borgensbeloppets storlek fr o m 2014 avseende borgensbeloppet per 1 december, och ska fr om 2015 ändras till 0,4 %. Beloppet betalas per 30 december årligen. 17. Avkastning och aktieutdelning Årligen ska kommunen erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. Riktvärde ska vara den för verksamhetsåret genomsnittliga statslåneränta med ett påslag om en procentenhet av det aktiekapital som ägaren tillskjutit.

6 Författningssamling 6(7) Högsta möjliga belopp för värdeöverföring är summan av tillskjutet kapital multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet, samt att värdeöverföringen under ett räkenskapsår inte får överstiga hälften av föregående års vinst, enligt gällande lagstiftning. 18. Styrelsens sammansättning och storlek Styrelsen i bolaget och i dotterbolaget SVEDAB ska ha samma personsammansättning både vad gäller ledamöter och suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen i SVEDAB ska bestämmas utifrån antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för bolaget. 19. Styrelseinstruktion Bolaget ska enligt aktiebolagslagen upprätta en arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen ska omedelbart efter fastställande överlämnas till ägaren. 20. VD- instruktion Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av instruktionen ska framgå arten och omfattning av de frågor som är hänförliga till löpande verksamhet och således omfattas VD:s behörigheter enligt aktiebolagslagen. 21. Vd Vd i bolaget och i dess dotterbolag Svedab ska vara samma person. 22. Suppleanter För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller, vad som beslutas av kommunfullmäktige avseende ordning för suppleants inträdande som beslutande. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Icke tjänstgörande suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 23. Arvode För arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt annan ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter gäller vad som sägs i reglemente rörande sammanträdesersättning mm till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun 24. Arkiv Bolagets skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.

7 Författningssamling 7(7) Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Svedala kommun. 25. Offentlighet samt taxa för erhållande av allmänna handlingar Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns bestämmelser i 2 kap 3 offentlighet- och sekretesslagen. Bolaget ska tillämpa den för Svedala kommun vid var tid gällande taxa för erhållande av allmänna handlingar. 26. Upphandling I den mån detta låter sig göras bör bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga kommunala företags upphandling. Bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. 27. Revisorer och lekmannarevisorer Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisorer skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Alla kostnader förenliga med lekmannarevisorernas uppdrag skall ersättas av bolaget. 28. Bolagsstämma Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma. 29. Översyn av ägardirektivet Ägardirektivet ska ses över minst en gång per mandatperiod. Nästa översyn av ägardirektivet görs under 2015 för perioden

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier Aktieägaravtal sid 2 (9) Innehåll 1. Parter 3 2. Bakgrund 3 3. Ägarandelar och planerad emission 3 3.1 Fördelning av aktier 3 3.2 Emission 4 3.3 Efterföljande tillträde 4 4. Lojalitetsplikt 4 5. Bolaget

Läs mer

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer