Informationsbroschyr för Lärarfond 59+ Publiceringsdag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr för Lärarfond 59+ Publiceringsdag: 2013 03 01"

Transkript

1 Informationsbroschyr för Lärarfond 59+ Publiceringsdag: FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ och är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Svenska Lärarfonder Aktiebolag företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Svenska Lärarfonder Aktiebolag, org. nr , (Fondbolaget). 3 Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken (publ), org. nr Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska härvid bland annat se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att utgivning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde och användningen av fondens medel sker i enlighet med lag och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en blandfond som placerar i både svenska och utländska överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument. Målet för förvaltningen är att med begränsad risk uppnå hög total avkastning på lång sikt. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fondens medel kan även placeras på konto hos kreditinstitut, i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen samt i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fondens medel får placeras i sådana räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer, som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES och som bedöms ha en hög kreditvärdighet, i svenska kronor. De aktierelaterade derivaten och fondandelarna ska avse bolag vars värdepapper är upptagna till handel på reglerade marknader som fonden får placera på. Handel med sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder ska avse bolag med hemvist i de länder där fonden får placera. Fonden kan placera upp till 10 procent i fondandelar. Placering på konto hos kreditinstitut kan ske med högst 10 procent av fondens medel. Fonden får obegränsat inneha svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av staten, en kommun, eller en statlig eller kommunal myndighet under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte någon av emissionerna överstiger 30 procent av fondens värde. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om investeringsfonder. Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper har ingen särskild inriktning på bransch.

2 Fonden kan placera mellan 60 och 90 procent i svenska räntebärande obligationer och penningmarknadsinstrument samt mellan 10 och 30 procent i svenska aktier och mellan 0 och 20 procent i utländska aktier. Dessa gränsvärden får tillfälligtvis både underskridas och överskridas. 6 Marknadsplatser Fonden får handla med överlåtbara värdepapper som antingen är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten inom EU och/eller EFTA-området samt i Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, USA och Kanada. Placeringsverksamheten kan dessutom ske på de reglerade marknaderna i Manilla (Filippinerna), Mumbai (Indien), Jakarta (Indonesien), Shanghai och Shenzhen (Kina), Kuala Lumpur (Malaysia), Mexico City (Mexico), Colombo (Sri Lanka), Seoul (Sydkorea), Taipei (Taiwan), Bangkok (Thailand), Ho Chi Minh (Vietnam), Islamabad (Pakistan), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasilien), Santiago de Chile (Chile), Bogota (Colombia), Lima (Peru), Caracas (Venezuela), Kairo (Egypten), Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien), Casablanca (Marocko), Moskva (Ryssland), Johannesburg (Sydafrika) samt Istanbul (Turkiet). 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras av från tillgångarna. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, noterade betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, noterade köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund beslutar. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs följande faktorer i vederbörande ordning. - marknadspriser från icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), - andra finansiella instrument eller index upptagna till handel med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - volatilitet i det finansiella instrumentet och/eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). OTC-derivat värderas enligt vanligen använda binomialträdbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar säljs av Fondbolaget hos vilket även begäran om inlösen sker. Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Försäljnings- och inlösenorder kan inte limiteras, utan verkställs till den andelskurs som Fondbolaget beräknat för avslutsdagen enligt 8. När ordern lämnas är denna andelskurs inte känd. Fondens försäljnings- och inlösenkurs finns tillgängliga hos Fondbolaget nästföljande bankdag. Begäran om inlösen ska ske skriftligen till Fondbolaget. Inlösen ska ske enligt det vid inlösendagens slut fastställda fondandelsvärdet. Omedelbar inlösen sker endast i den mån det är möjligt utan avyttring av värdepapper i fonden. Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av värdepapper i fonden, ska detta ske snarast möjligt. Inlösen sker så snart försäljningslikvid influtit.

3 Begäran om inlösen ska ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl (vardag före helgdag kl ) för att inlösen ska genomföras påföljande bankdag. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de dagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Lägsta belopp för inlösen är 200 kronor, såvida inte andelsägaren i samband med inlösen avslutar sitt konto. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. 10 Extraordinära förhållanden Fondbolaget har rätt att stänga fonden för försäljning och inlösen för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, inkluderande kostnader för förvaring, tillsyn och revision av fonden. Den högsta ersättning som får tas ut ur fondens medel framgår av nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom respektive intervall 0-4 miljarder kronor 0,60 procent 4-10 miljarder kronor 0,50 procent 10 miljarder kronor och däröver 0,35 procent I förekommande fall tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt. Försäljningsavgift får uppgå till högst 5,0 procent av fondens andelsvärde, som ska tillfalla Fondbolaget. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna. Fondens utdelningsbara resultat beräknas enligt följande: a) återstående del av utdelningsbart belopp från tidigare räkenskapsår b) skattepliktig avkastningen på fondens medel, efter avdrag för förvaltningskostnader och eventuell skattekostnad enligt fondens resultaträkning c) tillägg av ett belopp motsvarande skattemässig schablonintäkt för fonder Utdelningen sker med ett belopp motsvarande högst det utdelningsbara resultatet. Det utdelningsbara resultatet får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen. Utdelningsbeloppet beslutas av styrelsen för Fondbolaget och utdelas i november året efter räkenskapsåret. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för preliminärskatt, förvärvas nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av bolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord begäran kan utdelningen, efter avdrag för preliminärskatt, även utbetalas till fondandelsägarens bankkonto. Begäran om utbetalning ska skriftligen tillställas Fondbolaget senast före oktober månads utgång det år utbetalningen görs enligt ovan. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

4 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska för fonden lämna: 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. 2. en redogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt på begäran till andelsägare och finns att tillgå hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser, ska beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska offentliggöras genom att hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller på annat sätt som Finansinspektionen beslutar. 15 Pantsättning och överlåtelse Vid pantsättning av fondandelar ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå: - vem som är panthavare - vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen - eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört tas uppgiften om pantsättningen bort efter anmälan från panthavaren. Vid handläggning av pantsättning respektive överlåtelse av fondandelar tar Fondbolaget ut en avgift om högst kronor. 16 Ansvarsbegränsning Utan att frångå vad som stadgas i 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder gäller följande beträffande ersättningsskyldighet. Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om bolaget varit normalt aktsamt. Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget beträffande finansiella instrument. Om andelsägares rätt till ersättning finns bestämmelser i 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder. Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå. 17 Annan information Placeringsråd Fondbolagets styrelse utser på förslag av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ledamöter i ett placeringsråd. Rådet består av lägst fem och högst tjugo ledamöter. Rådet utgör ett rådgivande organ till Fondbolaget i frågor som rör förvaltningen av Lärarfond år, Lärarfond år och Lärarfond 59+. Fondbolaget ska hålla placeringsrådet informerat om den löpande förvaltningen av fonden. Fastställda av Fondbolagets styrelse Godkända av Finansinspektionen

5 ÖVRIG INFORMATION Fondbolaget Fondbolagets firma är Svenska Lärarfonder Aktiebolag Fondbolaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Fondbolagets adress är Bohusgatan 14, Stockholm Organisationsnummer: Fondbolagets aktiekapital är kronor. Fondbolaget ägs till 100 procent av Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillstånd att bedriva fondverksamhet meddelades Fondbolagets styrelse Lars-Erik Klason, ordförande Elisabeth Sasse, Folksam, vice ordförande Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund Anders Borgh, Folksam Sören Holm, kanslichef Lärarförbundet Thomas Theiler, Folksam Fondbolagets ledning Annelie Söderberg, verkställande direktör Anne Bontin Lundgren, ställföreträdande verkställande direktör Fondbolagets revisorer Magnus Ripa, KPMG AB, Stockholm Övriga investeringsfonder fondbolaget förvaltar Lärarfond år Lärarfond år Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Säte: Stockholm Huvudsaklig verksamhet: bankrörelse och finansiell verksamhet. Fondens målgrupp Lärarfond 59+ passar den kund som har en placeringshorisont på minst tre år och önskar en relativt försiktig totalplacering eller basplacering. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma. Placeringsstrategi och riskprofil Placeringsstrategi Fonden är en blandfond vars placeringsinriktning är svenska och globala aktier samt svenska korta och långa räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet.

6 Aktieinvesteringarna har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fondens avkastningsmål är att på längre sikt överträffa utvecklingen av sitt sammansatta jämförelseindex som utgörs av 20 procent SIX Return Index (SIXRX), 10 procent MSCI AC World Index Net, 35 procent OMRX Bond Index samt 35 procent OMRX MM Index. Indexen återinvesterar utdelningar. Förvaltningen av Fonden karakteriseras av långsiktig fundamental analys. Fonden är en s.k. "long only"-fond, vilket innebär att Fonden endast får ha marknadsexponering mot enskilda finansiella instrument genom positiva (långa) positioner. Utöver aktier och obligationer får Fonden även placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto hos kreditinstitut samt i begränsad omfattning utnyttja derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader och risker i förvaltningen. Riskprofil Fondens värde kan förväntas svänga upp eller ned ungefär lika mycket som en placering med 20 procent svenska aktier, 10 procent globala aktier samt 35 procent i en svensk räntefond med placeringar i statsobligationer och svenska bostadsobligationer och 35 procent i en räntefond med placeringar i statsskuldsväxlar och nominella statsobligationer med en löptid på mindre än ett år. Då Fonden förvaltas aktivt, med målsättning att överträffa sitt index medför detta att det kommer att uppstå skillnader mellan Fondens och jämförelseindexets avkastning. Dessa skillnader kan vara både positiva och negativa givet olika perioder. Fondens placeringar i utländska finansiella instrument valutasäkras normalt inte vilket får till följd att Fonden exponeras mot förändringar i växelkursen i de valutor Fonden är investerad i. Det kapital som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde på grund av risken att värdet på tillgångarna förändras. Risken att förlora pengar minskar ju längre placeringshorisonten är men en viss förlustrisk kvarstår även vid mycket långsiktiga placeringar. Placeringshorisonten för Fondens andelsägare bör vara minst tre år. Fonden ska ha en god portföljlikviditet i syfte att kunna möta fondandelsägarnas begäran om inlösen av fondandelar. Fonden medger daglig inlösen av fondandelar. Fondens totala marknadsexponering får inte överstiga 100 procent av Fondens värde. Fondens riskbedömningsmetod I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Historisk avkastning 13,5% 14,5% 10,6% 8,5% 6,8% 7,2% 5,2% 1,5% 0,2% -5,7%

7 Diagrammet ovan visar den historiska avkastningen för fonden (beräknat i SEK) avräkningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter avdragna. Inga insättnings- eller uttagsavgifter förekommer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avtal om kapitalförvaltning och fondadministration Avtal har ingåtts med DNB om kapitalförvaltning och fondadministration. Avtalet innebär att DnB i enlighet med Fondbolagets riktlinjer ska sköta fondens placeringar samt administrationen av fonden. Ändringar i fondbestämmelser Fondbolaget har en möjlighet att ändra i fondbestämmelserna. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Ändringar av fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen. Ändringar i Fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen om (i) bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna (ii) ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse, och (iii) en underlättelse som ska lämnas till andelsägare enligt 4 kap. 9 a lagen (2004:46) om investeringsfonder uppfyller kraven i andra stycket i den paragrafen. Skatteregler Fondens beskattning Genom lagändring, med ikraftträdande den 1 januari är svenska investeringsfonder beskattats för sina inkomster. I syfte att undvika dubbelbeskattning av fondens inkomster, d.v.s. beskattning av både fonden och andelsägaren, har fonden lämnat utdelning, eftersom utdelning är avdragsgill för fonden. I och med lagändringen kommer fonden inte längre att lämna utdelning. De sista utdelningarna som avsåg beskattningsbart resultet för räkenskapsåret 2011 gjordes i november Fonder kan fortfarande i vissa begränsade fall betala utländsk kupongskatt för erhållna utdelningar Fondandelsägares beskattning (gäller direktsparande) Beskattning av ägande Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4% av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30%. För fysiska personer innebär detta att skatten blir 30% X 0,4% = 0,12% av fondinnehavet. Med ett fondsparande på exempelvis kr blir skatten 12 kronor om har man istället kr i fondsparande blir skatten 120 kronor. Beskattning vid fondaffär Skatten på kapitalvinster på alla slags fonder är 30% för privatpersoner bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Kapitalvinst och kapitalförlust på andelar i aktie- och blandfonder får kvittas fullt ut inom gruppen, liksom mot bl.a. marknadsnoterade aktier. Återstår ett överskott beskattas det till 100% som inkomst av kapital. Återstår däremot ett underskott efter kvittning får 70% av underskottet dras av mot andra kapitalinkomster, som utdelningar och ränteintäkter. Beskattning vid utdelning Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30% och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30% av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Rapportskyldighet Fondbolaget är, för skattskyldiga i Sverige skyldig att rapportera kundernas innehav, försäljningslikvid samt erhållen utdelning till Skatteverket.

8 Annat sparande än direktsparande För sparande via Premiepensionsmyndigheten, IPS, Fondförsäkring, Kapitalförsäkring eller via investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Etik och samhällsansvar Svenska lärarfonder har etablerat en policy för etik- och miljöhänsyn som innebär att förvaltningen av Svenska Lärarfonders tillgångar ska präglas och genomsyras av trygghet, god etik och att hänsyn till miljön tas. Svenska Lärarfonder placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer och konventioner. Som grund för policyn hänvisar Svenska Lärarfonder framför allt till FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, FNs Barnkonvention, ILOs kärnkonventioner, FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner. Dessutom utesluts investeringar i bolag som är involverade i produktion, lagring eller handel av de centrala komponenterna av vapen, som vid normal användning bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal. Med detta avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel samt antipersonella landminor och klustervapen. Slutligen utesluts också bolag som producerar pornografi eller bolag där en väsentlig del av omsättningen kommer från tobaksproduktion. Svenska Lärarfonder har en etablerad process för att kontinuerligt hämta in, bearbeta och värdera information om företag. Om det kommer till Svenska Lärarfonders kännedom att företag i investeringsportföljen bryter mot tillämpliga lagar och konventioner görs en utvärdering av placeringens lämplighet. Bedömningen görs både på hur företaget har hanterat den rapporterade incidenten men också på vilka interna styrdokument och processer företaget har för att hantera frågor inom miljö, mänskliga rättigheter/arbetsrätt eller bolagsstyrning. Aktivt ägande utövas med målet att påverka företaget i önskad riktning. Företag, som inte klarar helhetsbedömningen eller där aktivt ägande inte når resultat, exkluderas som tänkbar placering. Svenska Lärarfonder har undertecknat FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi integrerar hänsyn till frågor om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringar och i vår påverkansdialog med bolagen. Anslutningen till PRI innebär dessutom att vi verkar för större öppenhet kring dessa frågor. Svenska Lärarfonder är också medlem i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och intresset för Sustainable Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. Läs mer på Svenska Lärarfonders hemsida. Registrering av fondandelsägare Register över innehavare av andelar förs av DNB på uppdrag av Fondbolaget. Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning (kundens förvärv av fondandelar) och inlösen (kundens avyttring av fondandelar) av fondandelar behandlas i fondbestämmelserna 9. Försäljning och inlösen av fondandelar sker normalt varje bankdag. Begäran om försäljning och inlösen av andelar ska vara Fondbolaget tillhanda senast kl (vardag före helgdag kl 13.00) för att försäljning och inlösen ska ske till det andelsvärde som fastställs senare samma dag. Försäljning av fondandelar förutsätter dessutom att investeringslikviden har valuterats fondens konto. Vid inlösen av fondandelar erhålls likvid så snart som möjligt. Lägsta belopp för försäljning och inlösen av fondandelar är 200 kr, såvida inte hela andelsinnehavet inlöses. Fonden har inga insättnings- eller uttagsavgifter. Observera att Fondbolaget under vissa förhållanden har rätt att tillfälligt stänga fonden för utgivning och inlösen av fondandelar, se fondbestämmelserna 10 och 16. Avgifter Principerna för fondens avgiftsuttag beskrivs i fondbestämmelserna 11.

9 För närvarande uppgår Fondbolagets årliga ersättning för förvaltning, inkluderande kostnader för förvaring, tillsyn och revision till 0,6 procent. 0,6 procent är vad fondbolaget maximalt kan erhålla för förvaltning, inkluderande kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Transaktionskostnader (d.v.s. courtage och andra kostnader i samband med köp och försäljning av finansiella instrument) belastar fonden. Fonden tar inte ut någon avgift vid försäljning respektive inlösen av fondandelar. Av fondbestämmelserna följer dock att försäljningsavgift får uppgå till högst 5,0 procent av fondens andelsvärde. Fondens överlåtelse och upphörande Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder ska omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om 1. Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, 2. fondbolaget har trätt i likvidation, eller 3. fondbolaget har försatts i konkurs. Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en fond, ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör. Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag. Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en fond från ett fondbolag ska snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinstitutet förrän tidigast efter tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen beslutar att förvaltningen får övertas tidigare. Skadestånd Om fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lag (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lag (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna ska institutet ersätta skadan.

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013 DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond DNB Asset Management AS, Filial Sverige DNB Fonder Kundcenter Postadress: SE-105 88 Stockholm Tfn: 020 32 56 56, 08 473 44

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Blandfond 2. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer