Stora Enso Oyj Stora Enso AB Stora Enso International Offi ce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora Enso Oyj Stora Enso AB Stora Enso International Offi ce www.storaenso.com corporate.communications@storaenso.com"

Transkript

1 Bokslut

2 Stora Ensos årsredovisning 2006 består av tre separata delar Brev till aktieägarna Strategi och verksamhet 2006 Presentation av divisionerna Styrelse och ledning Bokslut med notkommentarer Verksamhetsberättelse Riskhantering Kapitalmarknaden Styrning av hållbarhet, intressentengagemang, mål och verksamhet Hållbarhet i värdekedjan råmaterial och leverantörer koncernen marknader Tryckta versioner av årsredovisningen kan beställas via eller från våra kontor (se omslagets baksida). PUBLICERINGSDATUM februari Bokslutskommuniké mars Årsredovisning april Delårsrapport januari mars April Årsredovisning Form 20-F 26 juli Delårsrapport januari juni 25 oktober Delårsrapport januari september ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING mars Avstämningsdag för årsstämma 29 mars Årsstämma 30 mars Aktien handlas exklusive utdelning 3 april Avstämningsdag för utdelning 17 april Betalning av utdelning KONTAKTER Kari Vainio Executive Vice President, Corporate Communications Tel Fax Stora Enso International Office 9 South Street, London W1K 2XA, Storbritannien Keith B Russell Senior Vice President, Investor Relations Tel Fax Stora Enso International Office 9 South Street, London W1K 2XA, Storbritannien Ulla Paajanen-Sainio Vice President, Investor Relations and Financial Communications Tel Fax Stora Enso Oyj Box 309, FI Helsingfors, Finland

3 Innehåll Bokslut 2006 är en översättning av den engelska originaltexten. STORA ENSO PÅ KAPITALMARKNADEN Avsnittet Aktier och aktieägare beskriver utförligt Stora Enso-aktiens kursutveckling på olika börser, förklarar aktieägarstrukturen och innehåller annan relevant aktieinformation. Det nya avsnittet Kreditinvesterare innehåller information om koncernens finansierings- och ratingstrategi samt skuldstruktur. NYCKELTAL OCH KVARTALSUPPGIFTER Leveranser, omsättning och rörelseresultat per segment Nyckeltal för RISKHANTERING Känslighetsanalys En detaljerad rapport om strategiska, operationella, externa och finansiella risker Genomsnittlig kostnad för totalt kapital (WACC) VERKSAMHETSBERÄTTELSE En översikt av verksamheten och den finansiella situationen KONCERNENS BOKSLUT Koncernens resultaträkning, redogörelse över intäkter och kostnader (SORIE), balansräkning och kassaflödesanalys. KOMPLETTERANDE INFORMATION Förändringar i eget kapital Justering till följd av ändrade redovisningsprinciper Omsättning per segment Rörelseresultat * per segment 2006 NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Riskhantering Not 3 Betydelsefulla redovisningsmässiga bedömningar Not 4 Segmentinformation Not 5 Förvärv och avyttringar Not 6 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Not 7 Personalkostnader Not 8 Finansnetto Not 9 Skatter Not 10 Avsättningar för värdering Not 11 Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar Not 12 Anläggningstillgångar Not 13 Biologiska tillgångar Not 14 Intresse- och samriskbolag Not 15 Investeringar tillgängliga för försäljning. 74 Not 16 Övriga långfristiga tillgångar Not 17 Varulager Not 18 Fordringar Not 19 Eget kapital Not 20 Minoritetsintressen Not 21 Pensionsförmåner Not 22 Låneskulder Not 23 Övriga avsättningar Not 24 Rörelseskulder Not 25 Finansiella instrument Not 26 Ackumulerad omräkningsjustering (CTA) och säkring av eget kapital Not 27 Ansvarsförbindelser Not 28 De största dotterbolagen 31 december Not 29 Anställdas bonusprogram och aktierelaterade incitamentsprogram Not 30 Transaktioner med närstående Not 31 Resultat per aktie samt eget kapital per aktie Not 32 Händelser efter balansdagen MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING, KASSA- FLÖDESANALYS OCH BALANSRÄKNING Tryckpapper... 31,0 % Finpapper... 17,5 % Grossister... 13,1 % Förpackningskartong 22,7 % Träprodukter... 10,8 % Övriga... 4,9 % Tryckpapper... 33,2 % Finpapper... 21,9 % Grossister... 4,3 % Förpackningskartong 42,7 % Träprodukter... 7,8 % Övriga... -9,9 % * Exkl engångsposter. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Föreslagen utdelning för 2006 är 0,45 EUR per aktie. REVISIONSBERÄTTELSE PRODUKTIONSKAPACITET UTRÄKNING AV NYCKELTAL STORA ENSO BOKSLUT

4 Stora Enso på kapitalmarknaden Aktier och aktieägare Aktiekapital Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet i Stora Enso Oyj (nedan kallat bolaget eller Stora Enso ) vara lägst 850 MEUR och högst MEUR. Inom dessa gränser kan aktiekapitalet höjas eller sänkas utan att bolagsordningen behöver ändras. Varje aktie har ett nominellt värde på 1,70 EUR. Per 31 december 2006 hade bolaget ett aktiekapital på 1 342,2 MEUR registrerat i det finska handelsregistret. Förändring i aktiekapital Antal A-aktier Antal R-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital (MFIM) Aktiekapital (MEUR) Enso Oyj, 1 jan ,9 - Konvertering av A- till R-aktier, 7 11 sep Konvertering av A- resp B-aktier i STORA till A- resp R-aktier i Stora Enso Oyj, 23 dec ,0 - Stora Enso Oyj, 31 dec ,8 - Konvertering av A- till R-aktier, 6 24 sep Utnyttjade optioner Stora Enso Oyj, 31 dec ,1 - Utnyttjade optioner Konvertering av aktiekapital till euro, 4 maj ,8 Aktieemission (Consolidated Papers, Inc), nya R-aktier i form av ADR, 11 sep ,5 Konvertering av A- till R-aktier, okt Stora Enso Oyj, 31 dec ,3 Utnyttjade optioner Annullering av återköpta aktier, 9 apr ,4 Konvertering av A- till R-aktier, sep Stora Enso Oyj, 31 dec ,5 Utnyttjade optioner Annullering av återköpta aktier, 3 apr ,8 Konvertering av A- till R-aktier, sep Stora Enso Oyj, 31 dec ,6 Utnyttjade optioner Annullering av återköpta aktier, 31 mar ,5 Konvertering av A- till R-aktier Stora Enso Oyj, 31 dec ,3 Utnyttjade optioner Annullering av återköpta aktier, 5 apr ,3 Konvertering av A- till R-aktier, jan nov Stora Enso Oyj, 31 dec ,3 Annullering av återköpta aktier, 31 mar ,3 Konvertering av A- till R-aktier, dec 2004 nov Stora Enso Oyj, 31 dec ,1 Annullering av återköpta aktier, 31 mar ,9 Konvertering av A- till R-aktier, dec 2005 nov Stora Enso Oyj, 31 dec ,2 2 STORA ENSO BOKSLUT 2006

5 Aktier och röster i bolaget Bolagets aktiekapital är uppdelat på A- och R-aktier. Samtliga aktier ger samma rätt till utdelning men har olika röstvärde. Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst vid årsstämman. Varje aktieägare har dock minst en röst. Per 31 december 2006 fanns A-aktier och B-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget inte hade några A-aktier men R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget. Det totala antalet utestående aktier i Stora Enso var och det totala antalet röster Aktienoteringar Stora Ensos aktier är noterade på börserna i Helsingfors och Stockholm. R-aktien är även noterad i form av amerikanska depåbevis på New York-börsen. Stora Ensos aktier noteras i euro (EUR) i Helsingfors, i svenska kronor (SEK) i Stockholm samt i US-dollar (USD) i New York. Amerikanska depåbevis (ADR) Stora Ensos R-aktie handlas på New York-börsen i form av amerikanskt depåbevis (börskod SEO). De amerikanska depåbevisen ges ut och annulleras av Deutsche Bank Trust Company Americas, som fungerar som depåbank för depåbevisen. Utbytesrelationen mellan depåbevis och R-aktier är 1:1, vilket innebär att ett depåbevis motsvarar en R-aktie. Under 2006 utgjorde handeln på New York-börsen cirka 2 % av den samlade handelsvolymen på de tre börserna. Aktieregister Bolagets aktier finns registrerade i det aktiekontosystem som förs av den finska värdepapperscentralen (APK), som även för aktieboken i Stora Enso Oyj. Per 31 december 2006 var av bolagets aktier registrerade som VPC-aktier i det svenska värdepappersregis t- ret (VPC) och av bolagets R-aktier i form av amerikanska depåbevis var registrerade hos Deutsche Bank Trust Company Americas. Fördelning per värdepappersregister, 31 december 2006 Antal aktier A-aktier R-aktier Totalt APK-registrerade (Finlands Värdepapperscentral) VPC-registrerade (VPC AB, Sverige)* Amerikanska depåbevis (ADR) registrerade hos Deutsche Bank * APK väntelista APK uppsamlingskonto Totalt * Både VPC-registrerade aktier och ADR är förvaltarregistrerade i APK. Aktieägarstruktur 31 december 2006 % av aktier % av röster % av aktieägare Aktieinnehav, % Finländska institutioner 12,3 20,8 2,0 Finska staten 12,3 25,0 0,0 Finländska privatpersoner 1,8 1,7 32,0 Svenska institutioner 15,4 31,5 2,6 Svenska privatpersoner 3,5 2,8 58,3 Innehavare av ADR 13,7 4,5 3,6 Förvaltarregistrerade (icke-finländska/icke-svenska aktieägare) 40,9 13,8 1,4 STORA ENSO BOKSLUT

6 Fördelning av aktier, 31 december 2006 Storleksmässig fördelning, A-aktier Aktieägare % Aktier % , , , , , , , , , , , ,41 Total , ,00 Storleksmässig fördelning, R-aktier Aktieägare % Aktier % , , , , , , , , , , , ,58 Total , ,00 Enligt Finlands Värdepapperscentral (APK). Konvertering Enligt bolagsordningen är det tillåtet för innehavare av Stora Ensos A-aktier att konvertera dem till R-aktier när som helst. Konvertering av aktier är frivilligt. Under året har A-aktier bytts mot R-aktier. Den senaste konverteringen registrerades i det finländska handelsregistret den 15 november Bemyndigande för 2006 På årsstämman den 21 mars 2006 bemyndigades styrelsen att återköpa och avyttra högst A- och R-aktier. Antalet återköpta aktier får inte överstiga 10 % av rösterna eller kapitalet i bolaget. Bemyndigandet gäller till och med den 29 mars För närvarande är styrelsen inte bemyndigad att emittera aktier, konvertibla skuldebrev eller obligationer med teckningsrätt. Annullering och återköp av aktier Vid årsstämman den 21 mars 2006 beslutades att minska bolagets aktiekapital med EUR genom att annullera A- och R-aktier. Nedsättningen av aktiekapitalet registrerades i det finska handelsregistret den 31 mars Egna aktier kan återköpas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas i finansiering av företagsköp eller andra transaktioner eller på annat sätt för att överlåtas eller annulleras. Annullering av egna aktier förutsätter särskilt beslut på bolagsstämman om nedsättning av bolagets aktiekapital. Inga egna aktier återköptes under Återköp av aktier samt kursutveckling Återköp per månad (miljoner aktier) Aktiekurs (EUR) Återköpt volym Kursutveckling Återköpskurs, genomsnitt/månad 4 STORA ENSO BOKSLUT 2006

7 Stora Ensos aktiviteter på kapitalmarknaden 2006 Stora Ensos Investor Relations-verksamhet täcker aktie- och kreditmarknaderna för att säkerställa en korrekt marknadsvärdering av bolagets aktie och ständigt upprätthålla åtkomsten till finansieringskällor och stabila obligationskurser. IR-teamet möter investerare och analytiker från Europa, Nordamerika och delar av Asien regelbundet. Under 2006 genomförde Investor Relations mer än 300 individuella eller gruppmöten med professionella aktieförvaltare, samtidigt som man upprätthöll regelbundna kontakter med aktieanalytiker på investmentbanker och hos aktiemäklare. Därtill hölls 125 träffar med analytiker och investerare. Dessutom anordnades besök på bruken för medlemmar av investerarkåren. Under året har IR och koncernledningen framlagt presentationer vid olika konferenser för kredit- och aktieinvesterare i Skandinavien, Storbritannien och Nordamerika. Ett av de viktigaste IR-arrangemangen under året är den årliga investerardagen, Annual Investor Day, som i år hölls vid Kvarnsvedens Bruk i Sverige. Trettiofem representanter för aktie- och kreditmarknaden, inklusive analytiker, fondförvaltare och institutionella aktieägare deltog i arrangemanget i november. Den nyligen invigda pappersmaskin (PM) 12 visades upp och investerarna fick en inblick i Stora Enso Publication Papers verksamhet, när en medlem av ledningsgruppen för Publication Paper höll en presentation om trender och strategin inom divisionen. Koncernens energiprofil diskuterades också i detalj. Incitamentsprogram Aktiebaserade program Under 2005 utvidgade Stora Enso de två aktiebaserade programmen som etablerades 2004 för att omfatta alla som har långfristiga bonusprogram. Dessa program fortsatte under Programmen består av syntetiska aktietilldelningar varvid vissa angivna anställda kan erhålla redan emitterade (ej nya) aktier. Options-/syntetiska optionsprogram Stora Enso har sju options-/syntetiska optionsprogram utestående för nyckelpersoner. Optioner/syntetiska optioner har emitterats varje år från 1999 till Beroende på lokala förhållanden kan innehavarna av dessa få antingen kontant betalning eller optioner att förvärva redan emitterade (ej nya) aktier. Stora Enso North America Option Programme Efter förvärvet av Consolidated Papers, Inc. beslutade styrelsen att omvandla aktieoptionsprogrammen i Consolidated Papers till optionsprogram i Stora Enso. Optionerna ger innehavarna rätt till antingen kontant betalning eller optioner att förvärva aktier. Företagsledningens innehav per 31 december 2006 Vid årsskiftet ägde eller kontrollerade styrelseledamöterna och CEO tillsammans aktier i Stora Enso, varav var A-aktier. Aktierna representerar 0,01 % av aktiekapitalet och 0,01 % av rösterna i bolaget. CEO innehar optioner/ syntetiska optioner. Vid årsskiftet innehade medlemmarna av verkställande ledningsgruppen sammanlagt aktier. Dessa representerar 0,01 % av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Medlemmarna av verkställande ledningsgruppen innehar optioner/syntetiska optioner. Koncernen närstående enheters aktieinnehav per 31 december 2006 Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond ägde A- aktier och R-aktier, Erik Johan Ljungbergs Fond A-aktier och R-aktier, Makarna Ljungbergs Testamentsfond A-aktier och R-aktier och Stiftelsen Bergslagets Sjuk- och Hälsovårdskassa A-aktier och R-aktier. Läs mer om: Optionsprogrammen i not 29 på sidorna Styrelsens och verkställande ledningsgruppens innehav i not 7 och not 29 på sidorna 61 respektive 103. STORA ENSO BOKSLUT

8 Aktieägare Vid årsskiftet hade bolaget cirka registrerade aktieägare, varav cirka var svenska aktieägare och cirka innehavare av amerikanska depåbevis. Varje förvaltarregister motsvarar en aktieägare i aktieregistret. Omkring 580 miljoner (73 %) av aktierna i bolaget var förvaltarregistrerade. De fritt omsättningsbara aktierna, exklusive innehav av mer än 5 % av aktierna eller rösterna, uppgår till cirka 595 miljoner aktier, vilket är 75 % av det totala antalet emitterade aktier. Finska staten är den största enskilda aktieägaren i bola get. Sedan juni 1998 har den finska staten dock inte varit bunden till att äga aktier i Stora Enso. Största aktieägare 31 december 2006 Röstmässig fördelning A-aktier R-aktier % av aktier % av röster 1 Finska staten ,3 24,97 2 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ,4 24,4 3 Folkpensionsanstalten, Finland ,4 10,1 4 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma ,5 5,0 5 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ,6 2,0 6 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen ,0 1,6 7 MP-Bolagen i Vetlanda AB (Werner von Seydlitz) ,7 1,5 8 Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv ,4 1,4 9 Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond ,5 0,9 10 Bergslagets Sjuk- och Hälsovårdskassa ,3 0,3 11 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva ,1 0,3 12 Statens Pensionsfond, Finland ,6 0,2 13 Svenska Handelsbanken CEA ,1 0,2 14 Lamar Mary (ADR) ,5 0,2 15 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Pensions-Fennia ,4 0,1 Totalt ,8 73,2 Förvaltarregistrerade aktier, totalt ,4 52,5 Den här listan har sammanställts av bolaget på basis av aktieägarinformation som hämtats från den finska värdepapperscentralen (APK), den svenska Värdepapperscentralen (VPC) samt en databas förd av Deutsche Bank Trust Company Americas. Informationen innefattar endast direktregistrerade aktieinnehav, vilket innebär att vissa förvaltarregistrerade aktier (som kan vara av substantiell storlek) inte kan inkluderas. Listan är därför ofullständig. Större förändringar i aktieinnehav I december 2006 informerades koncernen om att NWQ Investment Management Company LLC hade ett aktieinnehav som översteg 5 % av aktiekapitalet. Eget kapital per aktie EUR Resultat och utdelning per aktie EUR 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Utdelning MEUR *06 Resultat per aktie, exkl engångsposter Utdelning per aktie * Föreslagen utdelning STORA ENSO BOKSLUT 2006

9 Kursutveckling och aktieomsättning Helsingfors Stora Ensos R-aktie (STERV) steg med 5 % under 2006 (2 %). Under samma period steg OMX Helsinki Index med 18 %, OMX Helsinki Benchmark Index med 25 % och OMX Helsinki Materials Index med 25 %. Stora Enso A Antal aktier (miljoner) Aktiekurs (EUR) Stora Enso R Antal aktier (miljoner) Aktiekurs (EUR) Omsatt antal Genomsnittskurs per månad Omsatt antal Genomsnittskurs per månad Stockholm Stora Ensos R-aktie (STE R) steg med 0,5 % under 2006 (6 %). Under samma period steg OMX Stockholm 30 Index med 20 % och OMX Stockholm Materials Index med 42 %. New York På New York-börsen steg Stora Ensos amerikanska depåbevis (SEO) med 17 % under 2006 (-11 %). Under samma period steg Standard & Poor s Paper Index med 3 %. Stora Enso R Antal aktier (miljoner) Aktiekurs (SEK) Stora Enso ADR Antal aktier (miljoner) Aktiekurs (USD) / Omsatt antal Genomsnittskurs per månad Omsatt antal Genomsnittskurs per månad STORA ENSO BOKSLUT

10 Aktiekurs och aktieomsättning 2006 Helsingfors, EUR Stockholm, SEK New York, USD Högsta Lägsta Slutkurs, 31 dec 2006 Förändring från föregående år Ackumulerad omsättning A-aktien 13,80 128,00 - R-aktien 13,58 127,50 16,40 A-aktien 10,16 93,50 - R-aktien 10,01 92,50 12,60 A-aktien 12,30 108,25 - R-aktien 12,00 108,00 15,79 A-aktien 7 % 0 % - R-aktien 5 % 0 % 17 % A-aktien R-aktien Den volymvägda genomsnittliga kursen för R-aktien under året var 11,89 EUR i Helsingfors (10,98) samt 110,70 SEK i Stockholm (102,27) och 14,79 USD i New York (13,69). Den sammanlagda handelsvolymen för R-aktien i Helsingfors var aktier (81 % av totalt), i Stockholm aktier (17 % av totalt) och i New York aktier (2 % av totalt). Vid årsskiftet var det sammanlagda börsvärdet på Helsingforsbörsen 9,5 miljarder EUR. Stora Enso R, omsättning per månad Antal aktier (miljoner) Börsvärde, Helsingforsbörsen MEUR Helsingfors Stockholm New York Stora Enso-aktien ingår i bl a följande index OMX Helsinki OMX Helsinki 25 OMX Helsinki Cap OMX Helsinki Benchmark OMX Helsinki Materials OMX Helsinki Paper & Forest Products OMX Stockholm OMX Stockholm 30 OMX Stockholm Benchmark OMX Stockholm Materials OMX Stockholm Paper & Forest Products DJ STOXX Large and 600 DJ EURO STOXX Large DJ STOXX Nordic 30 DJ STOXX TMI Value DJ STOXX Sustainability EIG (Ethical Index Global) EIE (Ethical Index Europe) FTSE Eurofirst 100 FTSE Norex 30 FTSE Global Basic Industries FTSE4Good Global and Europe Index FTSE GEIS Global All-Cap MSCI Finland MSCI Europe MSCI World Stora Enso R-aktie jämfört med OMX Helsingfors Index 1 jan 2000 = Stora Enso, EUR OMX HELSINKI Paper & Forest Products *, EUR OMX Helsinki All-Share, EUR * Från och med den 1 oktober HEX Forest Industry Index upphörde den 30 september STORA ENSO BOKSLUT 2006

11 Nyckeltal (uträkning av nyckeltal, se sidan 113) Enligt Helsingforsbörsen Resultat/aktie, EUR * 0,53 0,24 0,98 1,77 1,02-0,27 0,16 0,91-0,14 0,74 efter utspädning, EUR * 0,53 0,24 0,98 1,76 1,02-0,27 0,17 0,91-0,14 0,74 exkl engångsposter, EUR * 0,58 0,59 0,89 1,32 0,93 0,55 0,24 0,25 0,28 0,55 Kassamässigt resultat/aktie, EUR * 1,63 1,79 2,18 3,16 2,42 2,50 1,57 2,04 1,65 2,34 efter utspädning, EUR * 1,63 1,79 2,18 3,13 2,42 2,50 1,57 2,04 1,65 2,34 exkl engångsposter, EUR * 1,65 1,80 2,09 2,61 2,33 1,97 1,63 1,67 1,70 1,94 Eget kapital/aktie, EUR * 7,28 6,94 7,84 9,41 9,90 9,22 9,49 9,29 9,16 9,89 Utdelning/aktie, EUR * 0,33 0,35 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 **0,45 Utdelning/resultat, exkl engångsposter, % * Direktavkastning, % * A-aktien 4,6 4,6 2,3 3,5 3,2 4,5 4,1 3,9 3,9 3,7 R-aktien 4,6 4,6 2,3 3,6 3,1 4,5 4,2 4,0 3,9 3,8 Börskurs/vinst per aktie (P/E), exkl engångsposter * A-aktien 12,3 12,8 19,8 9,7 15,1 17,7 44,0 46,2 40,9 22,4 R-aktien 12,2 13,0 19,4 9,5 15,3 17,6 42,7 45,1 40,9 21,8 Aktiekurser för perioden, EUR *** A-aktien slutkurs 7,15 7,57 17,60 12,86 14,20 10,10 11,00 11,55 11,46 12,30 medelkurs 7,75 9,14 11,21 12,01 12,24 11,24 10,63 11,11 11,05 12,10 högsta kurs 9,86 11,77 17,60 18,70 15,50 16,00 12,48 12,15 12,19 13,80 lägsta kurs 6,22 5,40 6,45 8,95 10,10 8,50 8,25 10,00 9,51 10,16 R-aktien slutkurs 7,10 7,67 17,31 12,60 14,38 10,05 10,68 11,27 11,44 12,00 medelkurs 7,97 8,35 11,84 11,27 12,57 12,86 10,23 10,89 10,98 11,89 högsta kurs 10,01 11,86 17,70 19,00 15,67 16,13 12,42 12,11 12,17 13,58 lägsta kurs 6,17 5,30 6,60 8,70 10,12 8,41 8,30 9,60 10,05 10,01 Börsvärde vid årets slut, MEUR *** A-aktien R-aktien Total Antal aktier vid periodens slut (1000-tal)*** A-aktien R-aktien Totalt Omsatt antal aktier (1000-tal) A-aktien % av totalt antal A-aktier **** 9,4-12,1 6,7 5,8 3,2 1,6 0,7 3,5 0,8 R-aktien % av totalt antal R-aktier **** 80,3-49,3 55,4 75,8 104,8 114,3 133,7 104,0 190,6 Genomsnittligt antal aktier (1000-tal) före utspädning * efter utspädning * * Proforma STORA och Enso ** Styrelsens förslag till årsstämman. *** Siffror baserade på marknadsinformation är beräknade från Enso Oyj:s siffror före 29 december **** 1998 års siffror är inte tillgängliga p g a samgåendet den 29 december 1998, siffror före 1998 är baserade på Enso Oyj:s siffror. Handelskoder, börsposter och valutor Börsnoteringar i Tyskland (Freiverkehr) Helsingfors Stockholm New York A-aktier STEAV STE A - R-aktier STERV STE R - ADR - - SEO Segment Stora bolag Stora bolag - Industri Basindustri Basindustri Basindustri Börspost Valuta EUR SEK USD ISIN *, A-aktier FI FI ISIN *, B-aktier FI FI Symbol CUSIP-nummer Noteringsort A-aktier ENUA Berlin, München Berlin, Frankfurt, R-aktier ENUR Stuttgart, München Reuters Bloomberg STERV,HE STERV FH EQUITY * ISIN = International Securities Identification Number. STORA ENSO BOKSLUT

12 Kreditinvesterare Finansieringsstrategi Stora Ensos finansieringsstrategi bygger på koncernens finansiella mål. Stora Enso ska alltid ha tillgång till tillräckliga finansieringskällor med konkurrenskraftiga prisnivåer för att kunna genomföra sin strategi och uppnå sina finansiella mål. För att uppnå detta ligger fokus på kapitalmarknadsbaserad finansiering. Stora Enso strävar efter att bygga upp förtroende och bra meriter hos kreditgivare genom öppen informationsgivning. Stora Ensos skuldstruktur är baserad på kapitalmarknaden, medan banker används främst för att tillhandahålla reservkrediter. För att hantera exponeringen för växelkursdifferenser erhålls finansiering i samma valutor som koncernens investeringar och tillgångar (främst USD, EUR och SEK). Marknaden för kommersiella företagscertifikat används för kortfristiga finansieringsbehov och likviditetshantering. Ratingstrategi Stora Enso anser att det är viktigt att upprätthålla två olika kreditbetyg. Nuvarande rating och utsikterna från Moody s, Standard & Poor s och Fitch framgår nedan. Kreditinstitut Kort-/långfristigt betyg Giltigt fr o m Standard & Poor s BBB (stabil) / A2 23 feb 2006 Moody s Baa3 (stabil) / P3 16 nov 2006 Fitch BBB- (stabil) / F3 27 sep 2006 (ej begärd av koncernen) Stora Enso har som mål att dessa kreditbedömningsinstitut ska fortsätta att vara välinformerade om Stora Ensos strategi och prestationer. Koncernens strategi är att upprätthålla en likviditetsnivå som ligger väl i linje med vad dessa institut är komfortabla med. Uppföljningsmöten med Stora Ensos ledning anordnas årligen, och kontinuerlig kontakt hålls med de ansvariga analytikerna. Skuldstruktur per 31 december 2006 EUR Eurobond Publika emissioner 375 MEUR MEUR MEUR MEUR 2018 USD Globalobligation USD 469 MEUR 2011 USD 508 MEUR 2016 USD 300 MEUR 2036 SEK Medium -Term Note 2,0 miljarder SEK ,6 miljarder SEK 2009 Privata placerare 142 MEUR 476 MUSD 740 MSEK Kortfristiga Finska företagscertifikat 750 MEUR Svenska företagscertifikat 10 miljarder SEK Reservlån 1,75 miljarder EUR Syndicated multi-currency revolving back-up facility 2010 (Syndikerat flervalutalån som kan uttnyttjas när bolaget så önskar) Läs mer om: Koncernens finansiella mål i Koncernen-delen i årsredovisningen 2006 på sidorna 8 9 Skulder och lån i not 22 på sidorna och på Finansieringsrisk och förfallostruktur för skulder i Riskhantering på sidorna STORA ENSO BOKSLUT 2006

13 Nyckeltal och kvartalsuppgifter Balansräkning i sammandrag Per 31 december MEUR Anläggningstillgångar och övriga långfristiga investeringar Omsättningstillgångar Tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande skulder Rörelseskulder Skatteskulder Eget kapital och skulder Nyckeltal MEUR Nettoomsättning Förändring från föregående år, % 5,1 4,9 1,4 22,4 3,8-5,4-4,8 1,8 6,4 10,7 Löner * % av omsättning 17,4 17,2 16,3 15,4 16,6 18,1 18,9 15,4 16,6 15,3 EBITDA Avskrivning Goodwillavskrivning och värdejusteringar Rörelseresultat % av omsättning 8,9 6,7 13,3 18,0 10,9-1,4 3,9 5,9-0,5 4,3 Engångsposter Rörelseresultat exkl engångsposter % av omsättning 9,5 11,2 12,4 14,6 11,0 7,0 4,3 2,7 2,7 5,2 Resultatandelar i intressebolag Finansnetto % av omsättning 2,8 3,6 2,5 2,3 2,5 1,6 2,0 0,9 1,1 0,5 Resultat efter finansnetto % av omsättning 6,3 3,2 10,9 15,9 9,0-2,9 1,7 5,4-1,1 4,3 Resultat efter finansnetto exkl engångsposter % av omsättning 6,8 7,6 9,9 12,5 9,0 5,5 2,6 2,2 2,1 4,1 Skatter Periodens resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) Utdelning Investeringar % av omsättning 11,3 8,5 7,0 5,9 6,3 6,9 10,3 7,9 8,7 4,0 FoU-kostnader % av omsättning 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 Operativt kapital Sysselsatt kapital Räntebärande nettoskuld Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 8,0 6,2 12,9 19,0 10,6-1,4 4,0 6,7-0,5 5,4 ROCE exkl engångsposter, % 8,5 10,4 12,0 15,4 10,6 7,2 4,5 3,1 3,3 6,6 Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,5 3,3 12,8 19,7 10,4-2,8 1,7 9,7-1,4 7,7 Soliditet, % 37,2 36,0 38,4 40,6 43,8 44,3 44,7 47,8 41,0 45,3 Skuldsättningsgrad 1,05 1,04 0,9 0,63 0,58 **0,37 0,49 0,40 0,70 0,54 Medeltal anställda * Inklusive intäkt relaterad till förändringar i det finska sjuk- och förtidspensionssystemet (TEL). ** Justerat med den initiala påverkan av IAS 41, Biologiska tillgångar. STORA ENSO BOKSLUT

14 Leveranser per segment ton Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/ Q1/04 Q2/04 Q3/04 Tryckpapper Finpapper Förpackningskartong Totalt Träprodukter, m Wellpapp, miljoner m Omsättning per segment MEUR Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/ Q1/04 Q2/04 Q3/04 Tryckpapper 1 098, , , , , , , ,3 Finpapper 741,1 680,8 682,5 656, ,6 664,1 651,3 674,7 Grossister 176,1 155,4 139,6 156,6 627,7 160,3 148,5 145,7 Förpackningskartong 776,6 779,2 761,9 665, ,9 764,7 777,9 742,6 Träprodukter 316,5 385,6 335,5 362, ,0 373,1 419,2 388,5 Wood Supply 534,2 526,7 475,0 538, ,3 634,9 621,4 568,3 Övrigt -544,0-558,1-529,9-546, ,7-656,1-646,3-631,0 Totalt 3 099, , , , , , , ,1 Rörelseresultat per segment exklusive engångsposter och goodwill MEUR Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/ Q1/04 Q2/04 Q3/04 Tryckpapper 37,0 2,6 42,0 47,4 129,0 14,8 6,9 44,4 Finpapper 77,3 32,1 23,8 5,7 138,9 12,4-2,2 30,4 Grossister 1,5-1,2-1,5-5,5-6,7 3,3 2,4 1,6 Förpackningskartong 90,3 61,6 84,8 47,5 284,2 82,3 64,6 84,8 Träprodukter 7,0 14,9-4,7 9,3 26,5 11,4 21,3 10,9 Wood Supply 34,5 33,8 23,0 25,2 116,5 31,3 3,3 3,1 Övriga områden -7,5-12,2-7,1-19,8-46,6-29,4-15,9-21,9 Rörelseresultat exkl engångsposter 240,1 131,6 160,3 109,8 641,8 126,1 80,4 153,3 Goodwillavskrivning -32,1-28,0-23,5-32,4-116,0-22,7-21,9-21,7 Engångsposter ,9-14,5-54,4 123,1 7,4 81,4 Rörelseresultat (IFRS), totalt 208,0 103,6 96,9 62,9 471,4 226,5 65,9 213,0 Finansnetto -81,3-11,3-23,4-121,7-237,7-20,3-26,2-27,0 Resultatandelar i intressebolag -0,5-8,5-9,0-5,0-23,0-2,3 16,7 10,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen 126,2 83,8 64,5-63,8 210,7 203,9 56,4 196,2 Inkomstskatt -39,9-27,4-21,1 21,4-67,0 211,8 2,2-59,4 Periodens nettoresultat 86,3 56,4 43,4-42,4 143,7 415,7 58,6 136,8 12 STORA ENSO BOKSLUT 2006

15 Q4/ Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/ Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/ Q4/ Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/ Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/ , , , , , , , , , , , ,4 678, ,8 708,7 618,3 625,4 737, ,3 776,3 738,9 722,8 718, ,3 183,4 637,9 182,1 217,4 295,2 478, ,2 496,3 452,6 450,1 508, ,2 768, ,4 794,5 768,2 788,7 838, ,2 869,0 881,8 909,0 871, ,5 386, ,8 366,9 433,7 398,0 389, ,3 377,1 437,8 418,5 443, ,4 657, ,6 674,7 563,2 612,4 651, ,9 674,8 651,3 633,9 687, ,2-700, ,1-686,4-538,8-666,5-740, ,3-756,8-691,3-722,9-727, , , , , , , , , , , , , ,9 Q4/ Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/ Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/ ,5 104,6 21,6 31,5 67,9 72,3 193,3 70,3 55,3 57,0 69,0 251,6 13,9 54,5 48,1-13,6-1,2 28,9 62,2 52,7 46,3 32,4 34,6 166,0 3,9 11,2 2,7 1,6 0,9-1,9 3,3 9,6 2,9 7,7 12,5 32,7 39,6 271,3 72,0 11,9 73,5 62,6 220,0 99,5 70,8 93,7 59,4 323,4-8,9 34,7-4,0 9,9-1,8-7,2-3,1 3,8 14,9 21,4 19,0 59,1-5,4 32,3 3,1-10,9-0,3-3,7-11,8 8,9 1,3 5,0-12,4 2,8-14,7-81,9-30,8-12,7-32,8-30,1-106,4-50,7-9,3-22,0 3,9-78,1 66,9 426,7 112,7 17,7 106,2 120,9 357,5 194,1 182,2 195,2 186,0 757,5-24,0-90, ,2 399,1 8,5-3,5 8,5-430,8-417,3-23,2 6,7-177,2 60,0-133,7 230,1 735,5 121,2 14,2 114,7-309,9-59,8 170,9 188,9 18,0 246,0 623,8-32,5-106,0-43,1-34,6-25,0-48,9-151,6 115,2-149,2-8,4-37,0-79,4 14,3 38,9 14,0 17,0 11,8 24,4 67,2 31,6 20,2 10,2 25,4 87,4 211,9 668,4 92,1-3,4 101,5-334,4-144,2 317,7 59,9 19,8 234,4 631,8-57,0 97,6-27,4-0,5-30,3 95,0 36,8-91,3-19,0 37,3 30,4-42,6 154,9 766,0 64,7-3,9 71,2-239,4-107,4 226,4 40,9 57,1 264,8 589,2 STORA ENSO BOKSLUT

16 Riskhantering Känslighetsanalys Priserna på pappers- och kartongprodukter har historiskt varit cykliska och reflekterat såväl den allmänna konjunkturen som kapacitetsförändringar i branschen. Detta förhållande, tillsammans med volatiliteten i råvarupriserna, framför allt för virke, massa och energi samt valutakursexponeringen, påverkar lönsamheten i skogsindustrin. Koncernens resultat påverkas av pris- och volymförändringar, men effekten på rörelseresultatet beror på inom vilket segment de sker. Nedanstående tabell visar rörelseresultatets känslighet för en +/-10-procentig förändring av antingen pris eller volym inom olika segment baserat på siffror för år Rörelseresultat: Påverkan av +/- 10 % förändring MEUR Pris Volym Tryckpapper Finpapper Förpackningskartong Träprodukter Valutakursförändringar påverkar även rörelseresultatet. Nedanstående tabell visar känsligheten i rörelseresultatet per år vid en förändring på +/-10 % av värdet på euron jämfört med USdollarn, svenska kronan och brittiska pundet. Beräkningen är gjord före valutarisksäkringar och förutsatt att inga ändringar, mer än en valutakursändring förekommer. Rörelseresultat: Påverkan av +/- 10 % förändring MEUR USD 135 SEK 120 GBP 60 De främsta kostnadsposterna för Stora Enso är personalkostnader och kostnader för timmer, massaved och returfiber. Exempelvis betyder en procents förändring av personalkostnaderna 22 MEUR och en procent på kostnaderna för fiberråvara 28 MEUR per år. Den senaste tidens prisökning på olja har påverkat flera kostnadsposter, såsom energi, kemikalier och transporter. De viktigaste kostnads- och omsättningsposterna framgår av nedanstående tabell. Sammanställning av kostnader och omsättning Kostnadsposter % av totala kostnader % av omsättning Transporter och kommissioner Tillverkningskostnader Fibrer Kemikalier och fyllnadsmedel 9 9 Energi 9 8 Service, underhåll och material Personal Övrigt Avskrivningar 8 7 Kostnader/omsättning, totalt Kostnader/omsättning, MEUR Cirka 2 procentenheter av fiberkostnaderna består av massa som är köpt av externa leverantörer. Detta kompenseras med försäljning av marknadsmassa på koncernnivå. 14 STORA ENSO BOKSLUT 2006

17 Riskhantering Risktagande är en naturlig del av all affärsverksamhet. I det dagliga arbetet avväger ledningen hela tiden risker mot möjligheter som sammanhänger med verksamheten, och analyserar de potentiella negativa eller positiva effekterna av dessa. Hanteringen av företagsrisker innefattar en kontinuerlig uppföljning av identifierade materiella risker och prioritering av riskerna baserat på sannolikheten att de inträffar på alla nivåer i organisationen. De ska också tas i beaktande i den strategiska och affärsmässiga planeringsprocessen. Det är dess utom viktigt att identifiera och hantera relaterade möjligheter på ett effektivt sätt. Divisionerna ansvarar för utvärderingen av möjligheterna och hanteringen av de risker de är exponerade för. Vissa spe ci a- liserade koncernfunktioner, såsom Finance, Risk Management och Investeringskommittén, är ansvariga för att skapa system, rutiner och processer inom sina specifika områden för att mäta och hantera den eventuella risken för en viss händelse och/eller konsekvenserna om risken inträffar. Stora Enso har skapat en beredskapsgrupp, Corporate Contingency Task Group (CCTG), med representanter från relevanta koncernfunktioner för att hantera oväntade situationer och agera vid ostrukturerade händelser eller kriser. Syftet med CCTG är att begränsa förluster och skador som Stora Enso kan drabbas av genom omständigheter som ligger utanför den normala verksamheten. Dess viktigaste uppgifter är kriskommunikation, driftupprätthållande och katastrofhantering. Riskerna kan vara specifika för koncernen eller relaterade till branschen eller en geografisk marknad. Vissa risker kan hanteras av koncernen, medan andra ligger utanför dess kontroll. Stora Enso har identifierat ett antal potentiella risker som kan påverka dess framtida lönsamhet och prestationer. Allmänna risker, såsom BNP-förändringar, ingår inte i listan på risker som är specifika för Stora Enso. Koncernen har delat in riskerna i fyra områden: 1) strategiska risker, 2) operationella risker, 3) hasardrisker och 4) finansiella risker. För att minimera påverkan av riskerna och uppnå en stabilare verksamhet har koncernen en policy för att hantera riskerna. De viktigaste riskerna för Stora Enso beskrivs nedan. Trots de åtgärder som vidtagits för att hantera och be gränsa konsekvenserna av riskerna finns det inga garantier för att dessa risker, om de inträffar, inte får en betydande negativ effekt på Stora Ensos affärsverksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Strategiska risker Risker i affärsmiljön Affärsutvecklingsrisker Leverantörsrisker Acceptans av virkesråvara HR-risker Klimatförändringar Governance-risker Hasardrisker Miljörisker Konkurrensrättsliga risker Anläggnings- och affärsavbrottsrisker Produktsäkerhet Hälsa och arbetarskydd Personalsäkerhetsrisker Naturkatastrofer Strategiska risker Operationella risker Marknadsrisker Råvaru- och energiprisrisker Arbetsmarknadsrisker Risker i leveranskedjan IT-risker Finansiella risker Valutarisker Finansieringsrisker Ränterisker Motpartsrisker Kundfinansieringsrisker Risker i affärsmiljön Fortsatt konkurrens och obalans mellan utbud och efterfrågan på pappers-, förpackningskartong- och träproduktmarknaderna kan påverka lönsamheten. Pappers-, förpackningskartong- och träproduktmarknaderna är mogna marknader, och de är kapitalintensiva och starkt konkurrensutsatta. Bland Stora Ensos främsta konkurrenter finns ett antal stora internationella skogsbolag och ett flertal regionala och mer specialiserade företag. Konjunkturer och ändrade kundbeteenden kan ha en ogynnsam påverkan på efterfrågan av vissa produkter och därmed på lönsamheten. Förmågan att svara upp mot kundernas ändrade preferenser och att utveckla nya konkurrenskraftiga och ekonomiskt bärkraftiga produkter förutsätter en kontinuerlig marknads- och konkurrent bevakning. Ökade kostnader för insatsvaror, inklusive men inte begränsat till energi, fiberråvara, andra råvaror, transporter och arbetskraft kan inverka negativt på lönsamheten. Det är av avgörande betydelse att säkra tillgången till tillförlitliga och kostnadseffektiva leverantörer, samt att proaktivt hantera kostnadsutvecklingen och produktiviteten. Förändringar i lagstiftningen, särskilt på miljöområdet, kan påverka Stora Ensos verksamhet. Koncernen följer, bevakar och deltar aktivt i utvecklingen av miljölagstiftningen för att minimera eventuella negativa effekter för den egna verksamheten. Striktare miljöbestämmelser kan påverka tillgången på fiberråvara och produktionskostnaderna. STORA ENSO BOKSLUT

18 Affärsutvecklingsrisker Affärsutvecklingsrisker är främst relaterade till Stora Ensos tillväxtstrategi. Koncernen fortsätter att sträva efter lönsam tillväxt genom såväl organisk tillväxt som väl övervägda samgåenden och förvärv inom kärnverksamheten, främst på nya tillväxtmarknader. Stora Enso strävar efter att minska volatiliteten i verksamheten genom att göra portföljen mindre cyklisk och genom att diversifiera verksamheten geografiskt. Värdet av investeringar på nya tillväxtmarknader kan påverkas av politiska, ekonomiska och legala förändringar i dessa länder. Stora Ensos verksamhet i sådana länder påverkas också av lokala kulturella och religiösa faktorer, miljömässiga och sociala frågor samt av förmågan att samarbeta med lokala och internationella intressenter. Koncernens planerade tillväxt är delvis beroende av framgångsrika förvärv och samgåenden. Det finns dock risker som sammanhänger med förvärv och samgåenden. Dessa hanterar koncernen genom sina riktlinjer för förvärv och samgåenden samt genom due diligence-processen. Dessa riktlinjer säkerställer att Stora Ensos strategiska och finansiella mål, liksom de miljörelaterade riskerna och frågan om socialt ansvarstagande, beaktas i hanteringen. Affärsutvecklingsriskerna innefattar även risker som sammanhänger med anskaffningen och tillgången på naturresurser, råvaror och energi. Förutom detta kan enstaka betydelsefulla aktieägare påverka eller kontrollera verksamhetens riktning. Leverantörsrisker Inom många områden är Stora Enso beroende av leverantörer och deras förmåga att leverera produkter vid rätt tidpunkt och med rätt kvalitet. Som framgår av tabellen Sammansättning av kostnader och omsättning på sidan 14 är de viktigaste insatsvarorna fiberråvara, transporter, kemikalier och energi, och i fråga om investeringar maskiner och inventarier. Inom vissa av dessa områden utgör det en risk att ha ett begränsat antal leverantörer. Koncernen använder därför många olika leverantörer och kontrollerar dem för att undvika situationer som kan äventyra fortsatt produktion eller utvecklingsprojekt. Ett beroende av importerad fiberråvara kan orsaka störningar i leveranskedjan och tvinga koncernen att antingen betala högre priser eller ändra tillverkningsmetoderna. Ekonomiska, politiska, juridiska eller andra hinder eller begränsningar i Ryssland eller de baltiska staterna, och en ökad inhemsk efterfrågan på råmaterial beroende på en vidare utveckling av den egna skogsindustrin kan stoppa eller begränsa leveranserna av råmaterial från dessa länder. Acceptans av virkesråvara Miljöhänsyn och socialt ansvar vid anskaffningen av virke och fiberråvara samt vid skogsbruk är ett av intressenternas främsta krav. Underlåtenhet att kontrollera ursprunget av det virke som koncernen använder kan få allvarliga konsekvenser på marknaden. Stora Enso hanterar dessa risker genom riktlinjerna i Principer för hållbarhet inom virkesoch fiberanskaffning samt skogsbruk, vilka fastslår de grundläggande kraven för hela koncernens virkes- och fiberanskaffningsverksamhet. Spårbarhetssystem används för att dokumentera att allt virke och all fiberråvara kommer från legala och acceptabla källor. Skogscertifiering och chain-ofcustody-certifiering är andra verktyg för att hantera riskerna vid acceptans av virkesråvara. HR-risker Att utveckla en kompetent personalstyrka och att hantera rekryteringen av nyckelpersoner i koncernens globala verksamhet är avgörande för affärsutvecklingen, särskilt under en period av omstruktureringar och uppsägningar till följd av avyttringar och nedläggningar. Stora Enso utvärderar kompetensnivån hos personalen och letar fram chefstalangerna genom en kombination av enkäter och andra mätmetoder. Koncernen hanterar sina kompetens- och utbildningsrisker genom strukturerade utbildningsprogram och har en årlig successionsplanering för att hantera risken för förluster av nyckeltalanger. Klimatförändringar Stora Enso är engagerat i att lindra effekterna av klimatförändring genom att aktivt söka efter möjligheter att minska koncernens utsläpp av koldioxid. Risker relaterade till klimatförändring hanteras genom processer för att hitta rena, kostnadseffektiva och säkra energikällor i produktionen och i transporterna samt genom minskad energikonsumtion. Ytterligare åtgärder omfattar energibesparingsinitiativ, användande av koldioxidneutrala biobränslen, användning av kraftvärme samt upptag och lagring av koldioxid i skog och skogsprodukter. Träprodukter erbjuder ett alternativ till mer koldioxidintensiva produkter. Governance-risker Stora Enso är en stor internationell koncern med ett flertal verksamhetsmässiga och legala strukturer, varför tydliga regler för governance-frågor är av stor vikt. Stora Enso har väl definierad corporate governance och organ med olika uppgifter och ansvarsområden för att säkerställa en strukturerad hantering av alla viktiga frågor i samband med koncernens utveckling. Ett exempel är Investeringskommittén, som analyserar riskerna vid en ny investering innan några beslut tas. Stora Ensos kommunikationspolicy betonar betydelsen av öppenhet, trovärdighet, ansvarstagande, förutseende och dialog. Den har formulerats med utgångspunkt från koncernens kommunikationsmetoder och följer de lagar och regler som är tillämpliga för bolaget. Operationella risker Marknadsrisker Risker relaterade till faktorer som efterfrågan, pris, konkurrens, kunder, leverantörer och råvaror bevakas regelbundet av respektive affärsområde som en rutinmässig del av verksamheten. Dessa risker följs upp och utvärderas även av koncernfunktionen Finance and Strategy för att få ett perspektiv på koncernens totala produktsortiment och övergripande långsiktiga lönsamhetspotential. Produktpriserna, som tenderar att vara cykliska i denna bransch, påverkas av förändringar i kapaciteten och produktionen i branschen. Efterfrågan, som också påverkar produktpriserna, är beroende av den allmänna ekonomiska situationen och lagernivåerna. Priserna fluktuerar olika mycket för olika produkter och på olika geografiska marknader. Förändringar av priserna på råmaterial och energi kan också påverka lönsamheten, eftersom fiberråvara står för cirka 20 % och energi för cirka 9 % av Stora Ensos produktionskostnader. 16 STORA ENSO BOKSLUT 2006

19 Av tabellen Sammanställning av kostnader och omsättning på sidan 14 framgår vilka de främsta kostnadsposterna är. Råvaru- och energiprisrisker Beroendet av utomstående leverantörer av naturgas, kol och huvuddelen av den el som används gör koncernen känslig för prisförändringar på energimarknaden och för störningar i leveranskedjan. Under 2006 stod externa leverantörer för cirka 50 % av Stora Ensos behov av el i Finland och Sverige. Motsvarande siffra för Nordamerika var 66 % och i Centraleuropa 60 %. Koncernen tillämpar en konsekvent, långsiktig hantering av energirisken. Pris- och leveransriskerna mildras genom lång siktiga avtal om fysisk leverans kombinerat med finansiella derivat. Koncernen säkrar prisrisker avseende både råvaror och slutprodukter, och stödjer utvecklingen av marknader för råvaruderivat. Arbetsmarknadsrisker En betydande andel av koncernens anställda är medlemmar i en fackförening. Det finns en risk att koncernen påverkas av arbetsmarknadskonflikter som stör verksamheten och som Specifikation av energiutgifter 2006 El % Gas % Olja... 7 % Kol... 4 % Övrigt... 5 % Övrigt: främst torv, köpt biomassa och inköpt ånga. Elförbrukning Risksäkringsprofil har en betydande negativ inverkan på verksamheten, de finansiella villkoren och lönsamheten, särskilt under en period av omstruktureringar och uppsägningar till följd av avyttringar och nedläggningar. Majoriteten av de anställda företräds av fackföreningar enligt ett flertal kollektivavtal i de länder där koncernen bedriver verksamhet. Därför är relationerna med fackföreningarna av högsta prioritet. Stora Enso slöt betydelsefulla kollektivavtal i Nordamerika under 2006, och i Sverige beräknas de kommande avtalsförhandlingarna vara slutförda under andra kvartalet Avtalen i Finland och Tyskland löper inte ut förrän Risker i leveranskedjan Att hantera risker relaterade till leverantörer och underleverantörer är viktigt för Stora Enso. Leverantörernas och underleverantörernas förmåga att uppfylla kvalitetskraven och leveranstiderna är avgörande för effektiviteten i produktionen och investeringarna. Leverantörer och underleverantörer måste också uppfylla Stora Ensos hållbarhetskrav eftersom de ingår i koncernens värdekedja. En låg nivå i deras hållbarhetsagerande kan skada koncernen och dess rykte. IT-risker Stora Enso opererar i en affärsmiljö där information måste vara tillgänglig till stöd för affärsprocesserna. Eftersom Stora Enso är noterat på New York-börsen fordras det av bolaget att inrätta rapporteringssystem som uppfyller kraven i Sarbanes- Oxley Act-lagstiftningen. Koncernfunktionen Corporate IT tillhandahåller ett in formationsrisksystem för att identifiera IT-risker och regleringskrav. Standardisering av affärsapplikationer, IT-infrastruktur och IT-processer (ITIL) är en viktig hörnsten i hantering av IT-risker. Dessa processer minskar inte bara riskerna inom interna kontroller och finansiell rapportering utan även inom driften av hela produktionsmiljön. Hasardrisker Miljörisker Stora Enso kan ådra sig betydande kostnader i samband med återställande av miljön eller med efterlevnaden av miljölagar och -regler, vilket kan minska vinstmarginalen och resultatet. Dessa risker minimeras genom miljöhanteringssystem och miljömässiga due diligence-processer i samband med förvärv och avyttringar, samt skadeersättningsavtal i fall att effektiv och tillbörlig återställning av miljön behövs. Saneringsprojekt aktualiseras normalt i samband med nedläggningar av bruk. Marknadsel Lokala tariffer Fysiska kontrakt med rörligt pris Finansiella kontrakt Fysiska kontrakt Leveranser från Pohjolan Voima Egen produktion Försäljning till marknaden Stora Enso har ett långsiktigt perspektiv i sin elanskaffning: ~80 % av den beräknade förbrukningen är upphandlad till år STORA ENSO BOKSLUT

20 Konkurrensrättsliga risker Stora Enso har varit föremål för preliminära konkurrensbegränsningsutredningar i Europa och USA sedan Samtidigt med dessa undersökningar har Stora Enso pekats ut i ett antal fall av grupptalan som har lämnats in i USA. Efter dessa undersökningar har EU-kommissionen avslutat sin granskning av fin- och tryckpapperssektorerna utan att vidta några ytterligare åtgärder. I Litauen och Lettland har de nationella konkurrensmyndigheterna konstaterat att koncernens grossistbolag UAB Schneidersohne Baltija och SIA Papyrus har brutit mot kon kur rensreglerna och dömt dem LTL ( EUR) respektive LVL ( EUR) i böter. Grossistbolagen förnekar att de brutit mot reglerna och har överklagat eller överväger att överklaga myndigheternas beslut. I USA har konkurrensmyndigheten meddelat att Stora Enso North America Corp. åtalas för påstått konkurrensbegränsande agerande i samband med försäljningen av bestruket journalpapper. Stora Enso förnekar att man gjort sig skyldigt till någon överträdelse och kommer att förklara sig oskyldigt när domstolsförhandlingarna inleds. I Finland har konkurrensmyndigheten föreslagit att Stora Enso bötfälls för överträdelse av konkurrenslagstiftningen vid anskaffningen av virkesråvara i Finland. Koncernen anser att anklagelserna är grundlösa och kommer att lämna genmälen. Stora Enso har etablerade interna konkurrensregler, vilka uppdateras kontinuerligt. Den aktuella versionen är från augusti I regelverket klargörs tydligt koncernens stöd för fri och rättvis konkurrens samt åtagande att följa den gällande konkurrenslagstiftningen. Det åtagandet är en integrerad del av Stora Ensos företagsetiska principer och etiska kod. Koncernen fortsätter att vidta åtgärder för att befästa sitt åtagande i regelverket genom sin bolagspolicy och utbildningar. Anläggnings- och affärsavbrottsrisker Att skydda produktionstillgångarna har högsta prioritet för Stora Enso för att uppnå målet att undvika oplanerades produktionsstopp. Detta sker med strukturerade metoder för att identifiera, mäta och bevaka olika typer av risker. Koncernfunktionen Corporate Risk Management (CRM) sköter dessa uppgifter tillsammans med olika försäkringsbolag. Varje år utförs ett antal inspektioner av tekniska risker vid produktionsenheterna. Dessutom används en riskhanteringspolicy, riskvärderingsverktyg och särskilda förebyggande åtgärder. Planerade underhållsrelaterade produktionsstopp och andra arbeten är viktiga för att hålla maskinerna i gott skick. Att hitta en balans mellan att acceptera risker och att undvika, dämpa eller flytta risker har hög prioritet. CRM ansvarar för att koncernen har ett tillräckligt försäkringsskydd och stöd jer enheterna i deras arbete med att förebygga förluster. Optimering av den totala kostnaden för risker underlättas genom användandet av koncernens egna försäkringsbolag (captives). Produktsäkerhet Stora Ensos papper och kartong används bland annat i applikationer som kommer i kontakt med livsmedel, där konsumentskyddsaspekter är viktiga. De bruk som tillverkar dessa produkter har etablerat eller håller på att utarbeta hygiencertifieringssystem som bygger på olika riskanalyser. Dessutom är alla koncernens bruk ISO-certifierade. Hälsa och arbetarskydd Stora Ensos mål är att ha arbetsplatser som är fria från olyckor och arbetsrelaterad ohälsa, och vilkas anställda är friska och har god arbetskapacitet. Arbetsplatsolyckor orsakar mänskligt lidande och ofta tillfälliga störningar i produktionen och annan verksamhet. Dödsolyckor kan vara särskilt ofördelaktiga för koncernens image. Säkerheten kan förbättras och kontinuiteten i driften säkerställas genom en fungerande hantering av hälsa och arbetarskydd baserad på riskbedömningar. Stora Enso måste även ha beredskap för större epidemier och till och med pandemier som härrör från det omgivande samhället. Personalsäkerhetsrisker Personalens säkerhet får aldrig äventyras. Stora Enso måste därför vara uppmärksamt på potentiella säkerhetsrisker och ge tillräckliga riktlinjer för hur personalen ska hantera dessa, exempelvis vid resor eller när de bor och lever i främmande länder med säkerhetsproblem eller brottslighet. Att ha fokus på säkerheten för nyckelpersoner är också viktigt för affärsverksamhetens kontinuitet. Naturkatastrofer Stora Enso måste ta i beaktande att naturkatastrofer såsom stormar, översvämningar, jordbävningar eller vulkanutbrott kan påverka koncernens anläggningar eller verksamhet. Huvud delen av koncernens tillgångar är dock belägna i områden där sannolikheten för översvämningar, jordbävningar eller vulkanisk aktivitet är låg. Konsekvenserna av sådana katastrofer kan begränsas med planer för eventuella kriser eller avbrott i affärsverksamheten. Dessa har utformats på ett proaktivt sätt i samverkan med berörda myndigheter. Finansiella risker Målet med hanteringen av de finansiella riskerna är att minska volatiliteten i intäkterna och öka förutsebarheten med hjälp av finansiella instrument. Stora Enso har formulerat mål och principer för hanteringen av de finansiella riskerna i en koncern policy för finansiella risker. Policyn revideras och godkänns regelbundet av Stora Ensos styrelse. Efterlevnaden övervakas av intern kontroll och intern revision. Stora Enso är exponerat för olika slag av marknadsrisker såsom valutarisk, finansieringsrisk, ränterisk och motpartsrisk. Stora Enso mäter finansiell risk på flera nivåer på daglig basis med hjälp av olika slags metoder. Valutarisker Stora Enso är exponerat för transaktions- och omräkningsrisker. Transaktionsrisken är den risk som kan ha en negativ påverkan på koncernens resultat som följd av valutakursrörelser, medan omräkningsrisken är sådana variationers påverkan på posterna i koncernens balansräkning. För att minimera valutakursfluktuationers påverkan på värdet av nettotillgångar som utgör eget kapital har koncernen som policy att finansiera tillgångarna i den lokala valutan där så är möjligt och kommersiellt gångbart. Koncernen har därför säkrat investeringar i USD, CAD, GBP, SEK och CZK enligt reglerna för risksäkring i IAS 39 avseende nettotillgångar i utländska bolag. Följande tabell visar risksäkringarnas motsvarande värde i EUR. 18 STORA ENSO BOKSLUT 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2007 KONTAKTER ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING Stora Ensos årsredovisning 2006 består av tre separata delar

PUBLICERINGSDATUM 2007 KONTAKTER ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING Stora Ensos årsredovisning 2006 består av tre separata delar Bokslut Stora Ensos årsredovisning 2006 består av tre separata delar Brev till aktieägarna Strategi och verksamhet 2006 Presentation av divisionerna Styrelse och ledning Bokslut med notkommentarer Verksamhetsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport. Stora Enso i korthet

Delårsrapport. Stora Enso i korthet Delårsrapport J A N U A R I J U N I 2 0 0 5 Stora Enso i korthet Q2 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer