Till Socialdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Socialdepartementet"

Transkript

1 15 december 2014 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ( LIME) Nationellt centrum för suicidforskning ochprevention av psykisk ohälsa (NASP) Till Socialdepartementet REDOVISNING AV GENOMFÖRANDET AV EN PILOTSTUDIE PÅ UNGDOMSVERSIONEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET THE YOUTH MENTAL HEALTH FIRST AID TRAINING AND RESEARCHPROGRAM (MHFA-Y) Postadress Besöksadress Tel /Fax NASP Karolinska Institutet Granits väg 4 Karolinska Institutet, Tel: +46 (0) Webb SE Stockholm, Solna Fax: + 46 (0) SWEDEN Org.nr

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND OCH UPPDRAG... 2 UTFORMNING AV UTBILDNINGSMATERIALET... 4 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET... 4 LANSERING AV PILOTSTUDIEN VID EN INSPIRATIONSKONFERENS... 4 SAMRÅD MED NATIONELLA SUICIDPREVENTIVA STYRGRUPPEN... 4 VAL AV UPPDRAGSTAGARE FÖR UTBILDNING AV 2000 FÖRSTA HJÄLPARE... 5 INSTRUKTÖRSUTBILDNING... 5 UTBILDNING AV FÖRSTA HJÄLPARE... 6 UTBILDNINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL... 6 VETENSKAPLIG UTVÄRDERING OCH SEDVANLIG UTVÄRDERING... 8 DISKUSSION UTIFRÅN ERFARENHETER AV PILOTSTUDIER AV MHFA - MÖJLIGHETER MED BEFOLKNINGSINRIKTAD UTBILDNING... 8 MÖJLIGHETER TILL RIKTADE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I SKOLAN FÖR ATT UPPTÄCKA OCH HJÄLPA UNGDOMAR I RISK Bilagor - Bil 1 Rapport om genomförandet av en pilotstudie i syfte att pröva ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram under svenska förhållanden, KI/NASP, Bil 2 Utbildning i Första hjälpen vid psykisk ohälsa. En effektstudie i två län. Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI, Bil 3 Utvärdering av Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre personer, CEPI, Bil 4 Regeringsbeslut Bil 5 Delrapport av genomförande av pilotstudien Bil 6 Utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga en enkätstudie av dess effekter, Kjeldsen E, Stockholms universitet, Bil 7 Slutrapport för projektet MHFA Youth, föreningen Mind, Bil 8 Slutrapport Pilotprojektet YMHFA, Första hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län, NSPH,

3 SAMMANFATTNING Pilotstudien av ungdomsversionen av utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA-Y), på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom, har genomförts 2013/14 i Stockholms län och Jönköpings län på regeringsuppdrag till Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Genomförandet har varit upplagt på ett sätt som motsvarar den första pilotstudien 2012/13 av den första versionen av MHFA som är inriktad på vuxna (bilaga 1, 2). Sammanlagt 2164 personer utbildats i psykisk första-hjälpen kunskap för ungdomar enligt det översatta och anpassade australiensiska programmet. NASP har utbildat 79 instruktörer för uppdragstagarna i projektet. Dessa uppdragstagare har varit föreningen Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Jönköpings län och blåljusaktörerna (Polis, Räddningstjänst, Ambulanssjukvård och SOS-alarm) inom samverkansprojektet Suicidprevention i Stockholm (SPIS-projektet). Pilotstudien har genomförts med stort engagemang av projektledare, instruktörer och kursdeltagare. Utbildningsprogrammet har överlag tagits emot mycket väl och med entusiasm över möjligheten att kunna bli en Första hjälpare och en kunskapsspridare om hur man kan förbättra den psykiska hälsan i landet. Avsaknaden av uppdrag för vetenskaplig effektutvärdering har dock skapat viss osäkerhet bland deltagarna rörande projektets avsikt att utvärdera den internationellt evidensbaserade utbildningsmodellen MHFA som ett nationellt instrument för befolkningsinriktad utbildning om psykisk ohälsa och om självmord som dess yttersta konsekvens. För att ändå tillgodogöra sig så mycket som möjligt av projektet som en studie blir det därför väsentligt att ta del av projektledarnas slutrapporter (bilaga 7, 8) och de utvärderingar som dessa rapporterar för egen del och från kursdeltagare. Erfarenheterna som instruktörer och deltagare i pilotstudierna av såväl ungdomsversionen och av vuxenversionen överensstämmer till mycket stor del. Genomgående rapporteras ett mycket stort intresse för att få till stånd fortsatta utbildningar i MHFA och en allmän uppfattning är att programmet bör göras tillgängligt i hela Sverige. NASP ger mot denna bakgrund förslag på hur en fortsättning av en befolkningsinriktad utbildning i hela Sverige skulle kunna göras riktad och anpassad genom MHFA, med utgångspunkt från de erfarenheter som har samlats i de bägge pilotstudierna och i arbetet sedan 2013 med den vetenskapligt utvärderade och för Sverige ännu unika versionen Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre personer (MHFA-Ä, bilaga 3). Från verksamma inom elevhälsan, skolan och intresseorganisationer framförs också ofta en rad förslag (för vilka det i en del fall finns evidens och för vilka det inte finns evidens som talar emot) vars genomförande man uppfattar som nödvändiga för att bättre kunna upptäcka och hjälpa ungdomar i risk i skolan. Rapporten avslutas med dessa förslag till nationell nivåhöjning av elevhälsans och skolornas förmåga och beredskap att rädda liv och avhjälpa psykisk ohälsa bland unga. 2

4 BAKGRUND OCH UPPDRAG Regeringen beslutade att uppdra åt Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), att genomföra en pilotstudie av ungdomsversionen av utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA-Y) (Bilaga 4). Liksom övriga versioner av utbildningsprogrammet MHFA (versioner med inriktning mot vuxna respektive äldre) består ungdomsversionens innehåll av, förutom grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdom, bemötandekunskap. Tanken och därmed syftet med programmet i alla dess versioner är att uppnå förebyggande effekter på två sätt. Dels är avsikten att lära ut att kunna avhjälpa psykisk nöd och att rädda liv i samband med olika akuta psykiska kristillstånd, framför allt akut självmordsrisk. Vidare är avsikten, på längre sikt, att liv ska räddas och den psykiska ohälsan påverkas genom en ökad medvetenhet och beredskap hos utbildade personer och med tiden även hos allmänheten genom spridningen av kunskaperna, förändrade attityder och beredvilligheten att lotsa andra till vård respektive att själva söka vård. Målet är dels en allmän ökad villighet att som medmänniska hjälpa en person med psykisk ohälsa att hantera den aktuella situationen, att söka stöd och vid behov behandling, och dels en medvetenhet och villighet hos människor med psykisk ohälsa att själva söka hjälp, stöd och vård i ökad utsträckning. Uppdraget att i en pilotstudie pröva den australiensiska ungdomsversionen av programmet MHFA under svenska förhållanden har inneburit att inom två län utbilda sammanlagt 2000 vuxna personer som arbetar med eller kommer i kontakt med ungdomar. Vidare har NASP i uppdrag att redogöra för pilotstudiens praktiska genomförande, den strukturella modellen och olika aktörers respektive roll och ansvar samt kostnaderna för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2014 och en del-redovisning har inlämnats den 7 oktober 2013 (Bilaga 5). Kontrakterade uppdragstagare har genomfört utbildningarna i Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom under 2013/14. Enligt regeringsuppdraget har pilotstudiens målgrupper varit allmänheten, den ideella sektorn och personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och unga med psykisk ohälsa och/eller självmordsnärhet, exempelvis lärare, personal i elevhälsan, socialtjänsten, polisen och kriminalvården samt även föräldrar och vårdnadshavare inklusive fosterföräldrar. NASP har i uppdraget haft att samråda med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Barnombudsmannen, Statens skolverk, Ungdomsstyrelsen, SKL, Handisam, studieförbund och ideella organisationer. 3

5 UTFORMNING AV UTBILDNINGSMATERIALET Översättningen och anpassningen av det australiensiska utbildningsmaterialet gjordes under sommaren och hösten Materialet har grundläggande likheter med den under 2011/2012 i en pilotstudie prövade vuxenversionen (bilaga 1, 2). Omfattande arbete har lagts ner på att anpassa faktaunderlaget och i viss mån uppställningen och presentationen av innehållet till svenska förhållanden. Materialet innehåller en lärobok för kursdeltagare, Handledning för vuxna som hjälper unga (kallad manual), ett instruktörsmaterial för instruktörer, en powerpointserie, övningsmaterial och filmer (som getts svensk text) att använda i undervisningen. I anpassningen har, enligt uppdraget, beaktats barnrätts-, genus-, etnicitets- och funktionsnedsättningsperspektiv. Erfarenheter och synpunkter från användningen av vuxenversionen har kunnat tas till vara i detta anpassningsarbete och arbetet med ungdomsversionen har i sin tur gett bidrag till en genomförd revision och uppdatering av materialet till vuxenversionen. Fortsatta anpassningar av materialet görs kontinuerligt i mån av möjlighet utifrån synpunkter och erfarenheter från kursdeltagare och instruktörer. Förändringar görs med hänsyn till upphovsrätten i det australiensiska materialet som är kontinuerligt uppdaterat med nya forskningsrön samt till att utbildningen ska utföras enligt samma evidensbaserade metod var den än sker i världen som en förutsättning för att fortsatt utvärdering och evidens ska kunna byggas. GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET LANSERING AV PILOTSTUDIEN VID EN INSPIRATIONSKONFERENS Den 11 oktober 2012 anordnade NASP en inspirationskonferens i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm för att informera om uppdraget och lansera det planerade projektet inom Stockholms och Jönköpings län. Instruktörsutbildare från NASP redogjorde för erfarenheter från pilotstudien av vuxenversionen (bilaga 1) och för allmänna erfarenheter av utbildningsprogrammet. Femtiofem personer deltog och däribland ett större antal från elevhälsan samt representanter från Skolverket, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd (SPES) i Stockholm. En direkt möjlighet att uppmuntra till att komma med förslag på lämpliga instruktörer gavs. SAMRÅD MED NATIONELLA SUICIDPREVENTIVA STYRGRUPPEN Styrgruppen består av representanter från organisationer som arbetar med självmordsprevention, bland andra: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (FHM, tidigare Folkhälsoinstitutet), Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms läns landsting, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), SPES, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska psykiatriska 4

6 föreningen och Svenska kyrkan. Styrgruppens representanter erhöll regeringsuppdraget och manualen efter översättningen för att kunna lämna synpunkter. Vid möte den 12 oktober 2012 informerades Nationella suicidpreventiva styrgruppen om uppdraget och att Stockholms och Jönköpings län hade utsetts till pilot-län. Avtal slöts med uppdragstagaren föreningen Psykisk Hälsa (numera föreningen Mind) och rörande vilka kommuner inom Stockholms län som skulle tillfrågas av NASP. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från NASP, Socialstyrelsen, SKL och SPES för val av uppdragstagare för Jönköpings län. Vidare avtalades att samtliga medlemmar i styrgruppen skulle lämna synpunkter på manualen för att ändringar skulle kunna göras innan tryckningen. VAL AV UPPDRAGSTAGARE FÖR UTBILDNING AV 2000 FÖRSTA HJÄLPARE I Stockholms län finns ett omfattande engagemang för det suicidpreventiva arbetet. I Stockholm finns även föreningen Mind (tidigare Psykisk Hälsa) som har lång erfarenhet av det preventiva arbetet med psykisk ohälsa. Mind har också organisatoriska resurser att leda större projekt. Avtal slöts med Mind att utbilda 1000 av de 1400 hundra Första hjälpare som fördelats till Stockholms län. Med blåljusaktörerna (Polis, Räddningstjänst, Ambulanssjukvård och SOS-alarm) inom samverkansprojektet Suicidprevention i Stockholms län (SPIS-projektet) fanns redan ett samarbete med NASP och sedan tidigare ett uttalat intresse att kunna få till stånd utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa inom de egna verksamheterna genom utbildning av egna instruktörer. Avtal tecknades med varje aktör för sig inom SPIS-projektet. Sedan 1997 finns i Jönköpings län suicidpreventiva grupper knutna till de tre länsdelssjukhusen. Sedan samma tid har SPES i Jönköping haft målsättningen att få till stånd en förebyggande utbildning i Sverige rörande kunskaper om första hjälpen vid självmordsrisk och vid psykisk ohälsa sökte Höglandets suicidpreventiva grupp tillsammans med NASP medel för att under projektledning av NSPH pröva och utvärdera Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga vilket avslogs av Arvsfondsdelegationen med hänvisning till att det är ett myndighetsansvar. Mot denna bakgrund utsågs Jönköpings län till det andra pilotlänet, med NSPH i länet som tilltänkt samordnare av projektet. Avtal slöts med NSPH i Jönköpings län. Landstinget och Regionförbundet hade innan i en gemensam skrivelse framlagt önskemål om att samordna projektet. Arbetsgruppen inom Nationella suicidpreventiva styrgruppen handlade frågan och konstaterade att Landstinget och Regionförbundet inte hade möjlighet att utföra uppdraget inom stipulerad tid. INSTRUKTÖRSUTBILDNING Sammanlagt utbildades 79 instruktörer för pilotprojektet under perioden till För NSPH i Jönköpings län utbildades 23 instruktörer och deltagarnas verksamhetstillhörighet fördelade sig mellan elevhälsan, skolor (lärare) respektive socialtjänsten och kyrkliga samfund inom några kommuner samt Räddningstjänsten på 5

7 Höglandet, intresseorganisationer och enskilda aktörer. För föreningen Psykisk hälsa (idag Mind) utbildades 24 instruktörer verksamma inom elevhälsan respektive några skolor inom några kommuner, Utbildningsförvaltningen i Stockholm, aktivitetscentrum Fryshuset, föreningen Mind, enskilda intresseorganisationer och enskilda aktörer. För blåljusaktörerna inom projektet Suicidprevention i Stockholm (SPIS) utbildades 32 instruktörer verksamma inom Räddningstjänsten, Polisen, ambulanssjukvården och SOS-alarm. UTBILDNING AV FÖRSTA HJÄLPARE För mer detaljerad redogörelse för uppdragstagarnas genomförande av utbildningen hänvisas till deras rapporter och avtal (bilaga 7, 8). Under perioden slutet av 2013 och början av 2014 har sammanlagt 2164 personer ur målgrupperna erhållit utbildningen MHFA-Y i den svenska versionen (mål 2000). Av dessa utbildades 1495 inom Stockholms län (av MIND, Räddningstjänsten, Polisen, ambulanssjukvården och SOS-alarm, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och 669 (av NSPH) inom Jönköpings län. Sammanlagt har 135 kurser hållits. Antalet deltagare har kunnat variera mellan 8 och 20. Rekommendationen är att inte hålla kurs med färre än åtta eller fler än tjugo. Grupper mellan 12 och 18 vilket ofta har varit fallet är den storlek som ur pedagogisk synvinkel är lämplig. Vid genomförd kurs får deltagarna behålla manualen (kursboken) och ett intyg. Den ganska omfattande manualen erbjuder stöd för att kunna gå tillbaka och orientera sig i grunderna för handlingsplanen för första hjälpen, de viktigaste psykiska sjukdomstillstånden och kristillstånden samt källor till mer information och inte minst att hitta hjälp via stödtelefoner, hemsidor för kunskapscentra och intresse- och anhörigföreningar på internet samt i litteraturhänvisningar. Karolinska institutets webbaserade lär-plattform PING-PONG används för att erbjuda uppföljning och stöd både till instruktörer och till första hjälpare. Efter att utbildningsdeltagarna registrerat sig genom angiven epostadress och namn får de tillgång till systemet. PING-PONG är en interaktiv plattform där användaren till exempel har möjlighet att kommunicera, utbyta erfarenheter, se utbildningsfilmer och ta del av utbildningsmaterial. Utöver denna funktion möjliggör även PING-PONG en nationell överblick av instruktörernas aktiviteter. UTBILDNINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Utbildningsmaterialet är liksom i övriga versioner av MHFA upplagt i fyra delar. I ungdomsversionen är dessa delar 3,5 timmar med pauser. Totalt blir detta 14 timmar jämfört med 12 för versionerna riktade till första hjälpen för vuxna respektive äldre. Liksom för övriga versioner ger kursmaterialet möjligheter att hålla kursen under två på varandra följande dagar, på två dagar med en eller två veckors mellanrum eller fyra halvdagar eller kvällar med några dagars till en veckas mellanrum. Orsaken till att MHFA-Y är två timmar längre än övriga versioner är att det i den tillkommer avsnitt om ungdomsutvecklingen, ungdomars sociala sårbarhet och utsatthet, vårdnadshavares och samhällets ansvar för unga samt ätstörningar. Kunskapsmaterialet är utarbetat med inriktning på ungdomar år men med tanken att det även ska kunna ge 6

8 stöd i bemötandet av unga vuxna. I viss mån ger kunskaperna också stöd i att förstå och bemöta yngre barn även om programmet inte är utarbetat med den inriktningen. Kurser i MHFA i alla dess versioner består av, förutom kunskapsgenomgångar (inklusive illustrerande filmer) där deltagarna också kan dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till varandra, övningar och reflektion i olika gruppkonstellationer. Inom faktaområdet psykisk ohälsa tas huvudsakligen depression, ångesttillstånd, traumatiska händelser, ätstörningar, sjukdomar av psykotisk valör, substansbruksyndrom, självskadebeteende, suicidalitet och våldsamt beteende samt bemötande vid akuta kristillstånd i samband med dessa former av psykisk ohälsa och social utsatthet hos ungdomar upp. Den röda tråden i MHFA är att lära sig tänka utifrån en handlingsplan i fem steg som startar i att våga ta kontakt och att ställa frågor om psykisk hälsa och även om självmordstankar om man uppfattar att någon är i risk. Vidare att våga göra sin bedömning som medmänniska och ställa in sig på att lyssna och bemöta så att förutsättningar för att kunna hjälpa på plats och att kunna informera om möjligheter till hjälp och behandling skapas. Med detta som grund kan den som vill hjälpa sen lättare uppmuntra de som visar sig behöva professionell hjälp att också söka sådan och att också söka andra stödresurser. Denna handlingsplan med dess ledord och den akronym de bildar (figur 1) är det som nära nog alltid upplevs som mycket användbart och betryggande när man tar steget att öppna sig för att inte bara förstå mer om psykisk sjukdom och psykiska olycksfall utan att också tänka sig att man själv skulle kunna, genom kunskap, beredvillighet och mod, göra en hjälpande insats för en medmänniska. Utbildningen gör från början klart distinktionerna mellan att handla och att behandla samt att kursen inte går ut på att man ska ställa diagnoser eller göra behandlande insatser. Ett genomgående tema för utbildningen är bemötandekunskap och att bemötande är något man medvetet utvecklar i samarbete och kommunikation med den som man vill hjälpa. De grundprinciper för bemötande, samarbete och kommunikation som lärs ut kan närmast liknas vid de som ligger till grund för den idag brett spridda och tillämpade samtalsmetoden Motiverande samtal (Motivational Interview, MI). Figur 1. Akronym som används vid utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa 7

9 VETENSKAPLIG UTVÄRDERING OCH SEDVANLIG UTVÄRDERING Vid kontakter mellan NASP samt den vid föregående pilotstudie (bilaga 2) utförande institutionen Centrum för Evidensbaserad Psykosocial Intervention (CEPI) och myndigheten för Vårdanalys (VA) framkom att någon planering eller finansiering för en effektutvärdering av MHFA-Y inte fanns. En vetenskaplig enkätstudie av effekter har dock genomförts av de som utbildades i Jönköpings län (167) under hösten 2013 i form av en 30-poängs examensuppsats vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (bilaga 6). Denna utvärdering har skett med de instrument som använts vid tidigare studier av MHFA och som användes vid pilotstudien av vuxenversionen inom Västra Götaland (bilaga 1). Resultatet visade att deltagarna efter genomgången kurs hade signifikant förbättrade attityder och kunskaper samt hade erbjudit hjälp i ökad utsträckning till personer med psykisk ohälsa. Reservation angavs för kort mellanliggande tid mellan enkät före och efter utbildningen. Resultaten diskuteras utifrån teorier om begreppen mental health litteracy och åskådaringripande. Studien innehåller också en genomgång av den tidigare internationella forskningen på MHFA och MHFA-Y. Samtliga kursgivare har låtit kursdeltagarna fylla i enkla utvärderingar eller tagit emot muntliga synpunkter vars utfall summeras i projektledarnas rapporter (v g se bilagorna 7, 8). Utvärderingarna är övervägande positiva till utbildningen och förordar spridning. Även personer med yrken som medför större förkunskaper rapporterar i betydande utsträckning ett avgörande värde med kurserna. Framförallt är det bemötandekunskapen baserad på den handlingsplan man får lära sig i Första hjälpen till psykisk hälsa, tillsammans med basala kunskaper om psykisk sjukdom och akuta krissituationer, som lyfts fram som avgörande för att man ska kunna upptäcka behov av insatser och känna trygghet i att kunna göra sådana. I slutrapporten från NSPH beskrivs exempel på kursdeltagare som under pågående kurs kom på att personer i deras närhet var i behov av hjälp och att man sedan också rapporterat till kursledare att man gjort insatser (bilaga 8). När det gäller svårigheter med projektet och programmet MHFA-Y så har det till exempel handlat om att få till stånd utbildningar såväl när det gäller att frigöra tiden som att klara av förberedelser och praktiska arrangemang. Vidare har det handlat om önskemål om ytterligare anpassning av utbildningens innehåll. Önskemålen varierar från ökat inslag övningar och rollspel på bekostnad av faktagenomgångar till förtydligad, utvidgad eller fördjupad faktakunskap. DISKUSSION UTIFRÅN ERFARENHETER AV PILOTSTUDIER AV MHFA - MÖJLIGHETER MED BEFOLKNINGSINRIKTAD UTBILDNING Värt att notera är att projektledare och instruktörer verksamma med de tre nu existerande versionerna av MHFA (inriktningarna mot vuxna, unga respektive äldre) genomgående rapporterar att efterfrågan har varit och fortsatt är stor för att få till stånd 8

10 första hjälpen-utbildningar. Detta avspeglar sig också i en utbredd strävan hos instruktörer inom de tre versionerna av MHFA i Sverige att erhålla utbildning inom de övriga inriktningarna för att kunna möta efterfrågan. Väsentligt är också att beakta vad som på goda grunder kan antas följa med det tänkta syftet och framtidsperspektivet att individer och samhället som system, i större utsträckning och tidigare skulle upptäcka och agera vid psykisk ohälsa och därmed rädda såväl liv som livskvalitet. Proportionellt till graden av en sådan utveckling skulle fler människor behöva vård inom första linjens och specialistnivåns psykiatriska vård. När erfarenheten i enskilda vårdkontakter är att sjukvården ofta inte visar sig vara dimensionerad, organiserad eller kunnig för att ta emot eller hantera personer med psykisk ohälsa eller psykiska kristillstånd har många deltagare upplevt att det fjärde handlingssteget av fem i Första hjälpen till psykisk hälsa, att Uppmuntra personen att söka professionell hjälp, kan kännas svårt att våga lita på och att genomföra. Utveckling av sjukvården för psykisk ohälsa är ju en av många anpassningar av samhället som tillsammans med utveckling av attityder och enskilda människors förhållningssätt måste till, om antalet självmord och den psykiska ohälsan ska påverkas i statistiskt märkbar utsträckning. Det torde då inte vara en överdrift att anta att om samhället ska klara att åta sig att utforska och påverka alla väsentliga faktorer inom olika områden som påverkar den psykiska sjukdomsbördan - och därmed också självmordsfrekvensen och den allmänna överlevnaden i psykisk sjukdom - så kommer ökad kunskap om bemötande av medmänniskor med psykisk ohälsa tillsammans med basala kunskaper om psykiska sjukdomar och kristillstånd vara en förutsättning hos beslutsfattare, professionella nyckelgrupper och privatpersoner. Behovet av att fortsätta att satsa på att hitta sätt att tillämpa Första hjälpen till psykisk hälsa, eller framtida program med motsvarande internationellt baserade evidens, är något som många deltagare i denna pilotstudie (liksom i den föregående studien gällande vuxenversionen, bilaga 1) har varit angelägna att framföra. Man uttrycker också uppfattningen att de satsningar som görs i det breda perspektivet för att förebygga psykiska olycksfall och att möta psykisk ohälsa är mycket små i förhållande till vad som vore möjligt att göra och i förhållande till hur kraftfulla satsningar som gjorts och görs för att rädda liv i vägtrafiken och inom somatisk sjukvård. Inom Statens Kommuner och Landstings (SKL) arbete för att höja kvaliteten och säkerheten inom sjukvården pågår en satsning på de äldres psykiska hälsa. Som ett led i detta beställde SKL 2013 från NASP en Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre (MHFA-Ä) med en planerad spridning bland professionella inom vård och omsorg om äldre i hela landet. Versionen som ännu är unik för Sverige, har utvärderats med positivt resultat på alla undersökta aspekter och då även att faktiskt ha erbjudit hjälp (bilaga 3). Den sammantagna erfarenheten av de nu tre versionerna av MHFA för vuxna, unga och äldre som finns i Sverige är att programmet och utbildningsmodellen har mycket att tillföra såväl professionella som inte hör till specialistnivån inom psykiatrisk vård som privatpersoner. Slutsatser som kan dras för den fortsatta tillämpningen av MHFA i Sverige är dock att det är nödvändigt att skilja mellan satsningar och utbildning som riktar sig till personer som ska ha möjlighet att använda kunskapen i sin professionella vardagsgärning 9

11 och personer som ska använda den i första hand som privatpersoner. Ingången i och resultatet av utbildningen blir olika beroende på i vilken kontext man som deltagare intresserar sig för och tänker sig att använda kunskapen. Erfarenheter från föreliggande pilotstudie visar också att riktningen och upplägget av kursens innehåll behöver anpassas till graden av förkunskaper och till yrkesrollen om kursen ges till en grupp professionella. En uppdelning, med åtföljande prioritering av samhällets satsningar och ansvar för den befolkningsinriktade utbildningen, behövs i två spår. Uppdelning i satsning på utbildning för professionella respektive för allmänheten ser ut att vara nästa steg att ta ställning till i övervägandet av hur MHFA kan användas i det fortsatta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord. En svårighet med MHFA och med att kunna lära ut något verkningsfullt förebyggande om psykisk ohälsa och självmord, är att det tar betydligt längre tid och kräver mer av kunskap, reflektion och känslomässig utmaning än vad som är normalt för andra första hjälpen-kurser. Att frigöra timmar är ofta organisatoriskt svårt och kostsamt. Därför är ett annat utvecklingssteg att pröva möjligheten att, som ett alternativ, ge kursen i två delar (6-8 timmar). En grundläggande del och en fördjupande, utan krav på men med en stark rekommendation att man ska skapa möjlighet för att ge den fördjupande delen i ett senare skede. Vissa fördelar kan finnas med ett sådant förfarande då reflektioner över och erfarenheter av tillämpningen av kunskaperna finns att bygga på när del två väl erbjuds. Vid fortsatta statligt finansierade satsningar på MHFA i dess olika versioner, oavsett om det sker i uppdelade spår för professionella respektive allmänheten och oavsett om man gör det i hela utbildningar eller som i detta förslag i två delar, är det av största vikt att tillräckligt utrymme avsätts för grundlig vetenskaplig effektutvärdering för att fastställa bästa möjliga sätt att tillämpa utbildningsprogrammet. För bedömning av utvecklingsmöjligheter av utbildningsmodellen MHFA ska man känna till att certifierade instruktörer som inte håller tre kurser per år förlorar sin certifiering för att hålla utbildningsprogrammet. Instruktörer som inte har eller upprätthåller sin kapacitet att undervisa enligt modellen kommer inte kunna fortsätta vara verksamma. MÖJLIGHETER TILL RIKTADE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I SKOLAN FÖR ATT UPPTÄCKA OCH HJÄLPA UNGDOMAR I RISK I utvärderingar och i det direkta arbetet med pilotstudien har en unik möjlighet funnits att ta del av erfarenheter och uppfattade behov inom skolans värld för att bättre kunna möta ungas psykosociala behov. Att stärka det psykosociala vuxenstödet och öka beredskapen att upptäcka och hjälpa barn och ungdomar i många skolor skulle kunna ske genom att införa en övre gräns för antalet elever per skolkurator respektive skolpsykolog. Vidare bör krav införas på att relevant utbildning ska krävas för att vara skolkurator (till exempel socionom, socialpedagog och behandlingspedagog med inriktning på barn och unga). Att införa att tillgång till skolpsykolog även ska finnas på gymnasienivån är ytterligare en önskad förbättring av säkerheten och kvaliteten i det psykosociala stödet i skolan. 10

12 Att införa livskunskap på schemat i skolan är en annan starkt efterfrågad åtgärd. Att med evidensbaserade material i detta ämne ge en möjlighet att ta upp olika former av psykisk ohälsa samt framförallt att lära ut medvetenhet om social problemlösning, psykisk hälsa och relevant egenvård är en möjlighet som nu håller på att öppna sig. I lärarutbildningarna bör vidare finnas obligatoriska delar rörande psykisk sjukdom, psykiska kristillstånd, psykiska funktionsnedsättningar och bemötandekunskap. För redan tjänstgörande lärare bör skolor uppmanas att ge kompletterande utbildning. Här är den förmedlade erfarenheten från kursgivarna inom den härmed avslutade pilotstudien av MHFA-Y att denna utbildning är mycket lämplig för och uppskattad av lärare. Att erbjuda ungdomsversionen av Första hjälpen till psykisk hälsa till lärare och personal i skolan är en möjlig riktad åtgärd för att ge nödvändig kunskap till den största kategorin vuxna som kan se och stödja ungdomar utanför familjen. Detta är några förslag på åtgärder för att genom skolan och elevhälsovården kunna, delvis med stöd av redan tillgänglig evidens och utan att evidens talar emot förslagen, tidigare upptäcka och hjälpa utsatta ungdomar i risk. Danuta Wasserman Gergö Hadlaczky Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting 11

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Uppdrag 14/15 Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Sammanfattning Att arbeta med förebyggande åtgärder gällande suicid eller suicidförsök är ett omfattande område. Osäkerhet

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet. Ks 2010:250 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2014 11 19 Slutrapport Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Styrgruppen för pilotprojektet i Jönköpings län Projektledare

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

UTVÄRDERING AV FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA MED INRIKTNINGEN ÄLDRE PERSONER. En före-och efterstudie

UTVÄRDERING AV FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA MED INRIKTNINGEN ÄLDRE PERSONER. En före-och efterstudie UTVÄRDERING AV FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA MED INRIKTNINGEN ÄLDRE PERSONER. En före-och efterstudie Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02 Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Umeå FH 2009-12-02 Aktuella förutsättningar år 1 2010 Fokus Grundkartläggning på brukarnivåintervjuer, reflektionsgrupper Identifiering behov

Läs mer

Hur kan man stödja en självmordsnära ung person med utgångspunkt från Första hjälpenutbildningen. Britta Alin Åkerman,

Hur kan man stödja en självmordsnära ung person med utgångspunkt från Första hjälpenutbildningen. Britta Alin Åkerman, Hur kan man stödja en självmordsnära ung person med utgångspunkt från Första hjälpenutbildningen Anknytning till självdestruktivitet och självmordshandlingar några statistiska data och modeller - definitioner

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Närvårdsområde Alingsås LEDNINGSGRUPP NÄRVÅRDSOMSRÅDE ALINGSÅS Datum: 2015-05-08 Tid: Kl 09:00-12:00 Plats: Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Lokal: Sunnerö, plan 0 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

VAD KAN SKOLAN GÖRA EFTER ETT SJÄLVMORD ELLER SJÄLVMORDSFÖRSÖK I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV?

VAD KAN SKOLAN GÖRA EFTER ETT SJÄLVMORD ELLER SJÄLVMORDSFÖRSÖK I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV? 1 VAD KAN SKOLAN GÖRA EFTER ETT SJÄLVMORD ELLER SJÄLVMORDSFÖRSÖK I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV? I skolans krisplan ska finnas ett särskilt avsnitt om vad som ska göras om skolan drabbas av ett självmord eller

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Suicide Zeros verksamhetsplan 2015

Suicide Zeros verksamhetsplan 2015 Suicide Zeros verksamhetsplan 2015 Övergripande vision Suicide Zeros vision är att radikalt minska självmorden. Vi vill med den ideella organisationens kraft lyfta fram och beskriva samhällsproblemet suicid

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer