Till Socialdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Socialdepartementet"

Transkript

1 15 december 2014 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ( LIME) Nationellt centrum för suicidforskning ochprevention av psykisk ohälsa (NASP) Till Socialdepartementet REDOVISNING AV GENOMFÖRANDET AV EN PILOTSTUDIE PÅ UNGDOMSVERSIONEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET THE YOUTH MENTAL HEALTH FIRST AID TRAINING AND RESEARCHPROGRAM (MHFA-Y) Postadress Besöksadress Tel /Fax NASP Karolinska Institutet Granits väg 4 Karolinska Institutet, Tel: +46 (0) Webb SE Stockholm, Solna Fax: + 46 (0) SWEDEN Org.nr

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND OCH UPPDRAG... 2 UTFORMNING AV UTBILDNINGSMATERIALET... 4 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET... 4 LANSERING AV PILOTSTUDIEN VID EN INSPIRATIONSKONFERENS... 4 SAMRÅD MED NATIONELLA SUICIDPREVENTIVA STYRGRUPPEN... 4 VAL AV UPPDRAGSTAGARE FÖR UTBILDNING AV 2000 FÖRSTA HJÄLPARE... 5 INSTRUKTÖRSUTBILDNING... 5 UTBILDNING AV FÖRSTA HJÄLPARE... 6 UTBILDNINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL... 6 VETENSKAPLIG UTVÄRDERING OCH SEDVANLIG UTVÄRDERING... 8 DISKUSSION UTIFRÅN ERFARENHETER AV PILOTSTUDIER AV MHFA - MÖJLIGHETER MED BEFOLKNINGSINRIKTAD UTBILDNING... 8 MÖJLIGHETER TILL RIKTADE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I SKOLAN FÖR ATT UPPTÄCKA OCH HJÄLPA UNGDOMAR I RISK Bilagor - Bil 1 Rapport om genomförandet av en pilotstudie i syfte att pröva ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram under svenska förhållanden, KI/NASP, Bil 2 Utbildning i Första hjälpen vid psykisk ohälsa. En effektstudie i två län. Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI, Bil 3 Utvärdering av Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre personer, CEPI, Bil 4 Regeringsbeslut Bil 5 Delrapport av genomförande av pilotstudien Bil 6 Utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga en enkätstudie av dess effekter, Kjeldsen E, Stockholms universitet, Bil 7 Slutrapport för projektet MHFA Youth, föreningen Mind, Bil 8 Slutrapport Pilotprojektet YMHFA, Första hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län, NSPH,

3 SAMMANFATTNING Pilotstudien av ungdomsversionen av utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA-Y), på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom, har genomförts 2013/14 i Stockholms län och Jönköpings län på regeringsuppdrag till Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Genomförandet har varit upplagt på ett sätt som motsvarar den första pilotstudien 2012/13 av den första versionen av MHFA som är inriktad på vuxna (bilaga 1, 2). Sammanlagt 2164 personer utbildats i psykisk första-hjälpen kunskap för ungdomar enligt det översatta och anpassade australiensiska programmet. NASP har utbildat 79 instruktörer för uppdragstagarna i projektet. Dessa uppdragstagare har varit föreningen Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Jönköpings län och blåljusaktörerna (Polis, Räddningstjänst, Ambulanssjukvård och SOS-alarm) inom samverkansprojektet Suicidprevention i Stockholm (SPIS-projektet). Pilotstudien har genomförts med stort engagemang av projektledare, instruktörer och kursdeltagare. Utbildningsprogrammet har överlag tagits emot mycket väl och med entusiasm över möjligheten att kunna bli en Första hjälpare och en kunskapsspridare om hur man kan förbättra den psykiska hälsan i landet. Avsaknaden av uppdrag för vetenskaplig effektutvärdering har dock skapat viss osäkerhet bland deltagarna rörande projektets avsikt att utvärdera den internationellt evidensbaserade utbildningsmodellen MHFA som ett nationellt instrument för befolkningsinriktad utbildning om psykisk ohälsa och om självmord som dess yttersta konsekvens. För att ändå tillgodogöra sig så mycket som möjligt av projektet som en studie blir det därför väsentligt att ta del av projektledarnas slutrapporter (bilaga 7, 8) och de utvärderingar som dessa rapporterar för egen del och från kursdeltagare. Erfarenheterna som instruktörer och deltagare i pilotstudierna av såväl ungdomsversionen och av vuxenversionen överensstämmer till mycket stor del. Genomgående rapporteras ett mycket stort intresse för att få till stånd fortsatta utbildningar i MHFA och en allmän uppfattning är att programmet bör göras tillgängligt i hela Sverige. NASP ger mot denna bakgrund förslag på hur en fortsättning av en befolkningsinriktad utbildning i hela Sverige skulle kunna göras riktad och anpassad genom MHFA, med utgångspunkt från de erfarenheter som har samlats i de bägge pilotstudierna och i arbetet sedan 2013 med den vetenskapligt utvärderade och för Sverige ännu unika versionen Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre personer (MHFA-Ä, bilaga 3). Från verksamma inom elevhälsan, skolan och intresseorganisationer framförs också ofta en rad förslag (för vilka det i en del fall finns evidens och för vilka det inte finns evidens som talar emot) vars genomförande man uppfattar som nödvändiga för att bättre kunna upptäcka och hjälpa ungdomar i risk i skolan. Rapporten avslutas med dessa förslag till nationell nivåhöjning av elevhälsans och skolornas förmåga och beredskap att rädda liv och avhjälpa psykisk ohälsa bland unga. 2

4 BAKGRUND OCH UPPDRAG Regeringen beslutade att uppdra åt Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), att genomföra en pilotstudie av ungdomsversionen av utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA-Y) (Bilaga 4). Liksom övriga versioner av utbildningsprogrammet MHFA (versioner med inriktning mot vuxna respektive äldre) består ungdomsversionens innehåll av, förutom grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdom, bemötandekunskap. Tanken och därmed syftet med programmet i alla dess versioner är att uppnå förebyggande effekter på två sätt. Dels är avsikten att lära ut att kunna avhjälpa psykisk nöd och att rädda liv i samband med olika akuta psykiska kristillstånd, framför allt akut självmordsrisk. Vidare är avsikten, på längre sikt, att liv ska räddas och den psykiska ohälsan påverkas genom en ökad medvetenhet och beredskap hos utbildade personer och med tiden även hos allmänheten genom spridningen av kunskaperna, förändrade attityder och beredvilligheten att lotsa andra till vård respektive att själva söka vård. Målet är dels en allmän ökad villighet att som medmänniska hjälpa en person med psykisk ohälsa att hantera den aktuella situationen, att söka stöd och vid behov behandling, och dels en medvetenhet och villighet hos människor med psykisk ohälsa att själva söka hjälp, stöd och vård i ökad utsträckning. Uppdraget att i en pilotstudie pröva den australiensiska ungdomsversionen av programmet MHFA under svenska förhållanden har inneburit att inom två län utbilda sammanlagt 2000 vuxna personer som arbetar med eller kommer i kontakt med ungdomar. Vidare har NASP i uppdrag att redogöra för pilotstudiens praktiska genomförande, den strukturella modellen och olika aktörers respektive roll och ansvar samt kostnaderna för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2014 och en del-redovisning har inlämnats den 7 oktober 2013 (Bilaga 5). Kontrakterade uppdragstagare har genomfört utbildningarna i Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom under 2013/14. Enligt regeringsuppdraget har pilotstudiens målgrupper varit allmänheten, den ideella sektorn och personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och unga med psykisk ohälsa och/eller självmordsnärhet, exempelvis lärare, personal i elevhälsan, socialtjänsten, polisen och kriminalvården samt även föräldrar och vårdnadshavare inklusive fosterföräldrar. NASP har i uppdraget haft att samråda med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Barnombudsmannen, Statens skolverk, Ungdomsstyrelsen, SKL, Handisam, studieförbund och ideella organisationer. 3

5 UTFORMNING AV UTBILDNINGSMATERIALET Översättningen och anpassningen av det australiensiska utbildningsmaterialet gjordes under sommaren och hösten Materialet har grundläggande likheter med den under 2011/2012 i en pilotstudie prövade vuxenversionen (bilaga 1, 2). Omfattande arbete har lagts ner på att anpassa faktaunderlaget och i viss mån uppställningen och presentationen av innehållet till svenska förhållanden. Materialet innehåller en lärobok för kursdeltagare, Handledning för vuxna som hjälper unga (kallad manual), ett instruktörsmaterial för instruktörer, en powerpointserie, övningsmaterial och filmer (som getts svensk text) att använda i undervisningen. I anpassningen har, enligt uppdraget, beaktats barnrätts-, genus-, etnicitets- och funktionsnedsättningsperspektiv. Erfarenheter och synpunkter från användningen av vuxenversionen har kunnat tas till vara i detta anpassningsarbete och arbetet med ungdomsversionen har i sin tur gett bidrag till en genomförd revision och uppdatering av materialet till vuxenversionen. Fortsatta anpassningar av materialet görs kontinuerligt i mån av möjlighet utifrån synpunkter och erfarenheter från kursdeltagare och instruktörer. Förändringar görs med hänsyn till upphovsrätten i det australiensiska materialet som är kontinuerligt uppdaterat med nya forskningsrön samt till att utbildningen ska utföras enligt samma evidensbaserade metod var den än sker i världen som en förutsättning för att fortsatt utvärdering och evidens ska kunna byggas. GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET LANSERING AV PILOTSTUDIEN VID EN INSPIRATIONSKONFERENS Den 11 oktober 2012 anordnade NASP en inspirationskonferens i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm för att informera om uppdraget och lansera det planerade projektet inom Stockholms och Jönköpings län. Instruktörsutbildare från NASP redogjorde för erfarenheter från pilotstudien av vuxenversionen (bilaga 1) och för allmänna erfarenheter av utbildningsprogrammet. Femtiofem personer deltog och däribland ett större antal från elevhälsan samt representanter från Skolverket, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd (SPES) i Stockholm. En direkt möjlighet att uppmuntra till att komma med förslag på lämpliga instruktörer gavs. SAMRÅD MED NATIONELLA SUICIDPREVENTIVA STYRGRUPPEN Styrgruppen består av representanter från organisationer som arbetar med självmordsprevention, bland andra: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (FHM, tidigare Folkhälsoinstitutet), Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms läns landsting, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), SPES, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska psykiatriska 4

6 föreningen och Svenska kyrkan. Styrgruppens representanter erhöll regeringsuppdraget och manualen efter översättningen för att kunna lämna synpunkter. Vid möte den 12 oktober 2012 informerades Nationella suicidpreventiva styrgruppen om uppdraget och att Stockholms och Jönköpings län hade utsetts till pilot-län. Avtal slöts med uppdragstagaren föreningen Psykisk Hälsa (numera föreningen Mind) och rörande vilka kommuner inom Stockholms län som skulle tillfrågas av NASP. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från NASP, Socialstyrelsen, SKL och SPES för val av uppdragstagare för Jönköpings län. Vidare avtalades att samtliga medlemmar i styrgruppen skulle lämna synpunkter på manualen för att ändringar skulle kunna göras innan tryckningen. VAL AV UPPDRAGSTAGARE FÖR UTBILDNING AV 2000 FÖRSTA HJÄLPARE I Stockholms län finns ett omfattande engagemang för det suicidpreventiva arbetet. I Stockholm finns även föreningen Mind (tidigare Psykisk Hälsa) som har lång erfarenhet av det preventiva arbetet med psykisk ohälsa. Mind har också organisatoriska resurser att leda större projekt. Avtal slöts med Mind att utbilda 1000 av de 1400 hundra Första hjälpare som fördelats till Stockholms län. Med blåljusaktörerna (Polis, Räddningstjänst, Ambulanssjukvård och SOS-alarm) inom samverkansprojektet Suicidprevention i Stockholms län (SPIS-projektet) fanns redan ett samarbete med NASP och sedan tidigare ett uttalat intresse att kunna få till stånd utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa inom de egna verksamheterna genom utbildning av egna instruktörer. Avtal tecknades med varje aktör för sig inom SPIS-projektet. Sedan 1997 finns i Jönköpings län suicidpreventiva grupper knutna till de tre länsdelssjukhusen. Sedan samma tid har SPES i Jönköping haft målsättningen att få till stånd en förebyggande utbildning i Sverige rörande kunskaper om första hjälpen vid självmordsrisk och vid psykisk ohälsa sökte Höglandets suicidpreventiva grupp tillsammans med NASP medel för att under projektledning av NSPH pröva och utvärdera Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga vilket avslogs av Arvsfondsdelegationen med hänvisning till att det är ett myndighetsansvar. Mot denna bakgrund utsågs Jönköpings län till det andra pilotlänet, med NSPH i länet som tilltänkt samordnare av projektet. Avtal slöts med NSPH i Jönköpings län. Landstinget och Regionförbundet hade innan i en gemensam skrivelse framlagt önskemål om att samordna projektet. Arbetsgruppen inom Nationella suicidpreventiva styrgruppen handlade frågan och konstaterade att Landstinget och Regionförbundet inte hade möjlighet att utföra uppdraget inom stipulerad tid. INSTRUKTÖRSUTBILDNING Sammanlagt utbildades 79 instruktörer för pilotprojektet under perioden till För NSPH i Jönköpings län utbildades 23 instruktörer och deltagarnas verksamhetstillhörighet fördelade sig mellan elevhälsan, skolor (lärare) respektive socialtjänsten och kyrkliga samfund inom några kommuner samt Räddningstjänsten på 5

7 Höglandet, intresseorganisationer och enskilda aktörer. För föreningen Psykisk hälsa (idag Mind) utbildades 24 instruktörer verksamma inom elevhälsan respektive några skolor inom några kommuner, Utbildningsförvaltningen i Stockholm, aktivitetscentrum Fryshuset, föreningen Mind, enskilda intresseorganisationer och enskilda aktörer. För blåljusaktörerna inom projektet Suicidprevention i Stockholm (SPIS) utbildades 32 instruktörer verksamma inom Räddningstjänsten, Polisen, ambulanssjukvården och SOS-alarm. UTBILDNING AV FÖRSTA HJÄLPARE För mer detaljerad redogörelse för uppdragstagarnas genomförande av utbildningen hänvisas till deras rapporter och avtal (bilaga 7, 8). Under perioden slutet av 2013 och början av 2014 har sammanlagt 2164 personer ur målgrupperna erhållit utbildningen MHFA-Y i den svenska versionen (mål 2000). Av dessa utbildades 1495 inom Stockholms län (av MIND, Räddningstjänsten, Polisen, ambulanssjukvården och SOS-alarm, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och 669 (av NSPH) inom Jönköpings län. Sammanlagt har 135 kurser hållits. Antalet deltagare har kunnat variera mellan 8 och 20. Rekommendationen är att inte hålla kurs med färre än åtta eller fler än tjugo. Grupper mellan 12 och 18 vilket ofta har varit fallet är den storlek som ur pedagogisk synvinkel är lämplig. Vid genomförd kurs får deltagarna behålla manualen (kursboken) och ett intyg. Den ganska omfattande manualen erbjuder stöd för att kunna gå tillbaka och orientera sig i grunderna för handlingsplanen för första hjälpen, de viktigaste psykiska sjukdomstillstånden och kristillstånden samt källor till mer information och inte minst att hitta hjälp via stödtelefoner, hemsidor för kunskapscentra och intresse- och anhörigföreningar på internet samt i litteraturhänvisningar. Karolinska institutets webbaserade lär-plattform PING-PONG används för att erbjuda uppföljning och stöd både till instruktörer och till första hjälpare. Efter att utbildningsdeltagarna registrerat sig genom angiven epostadress och namn får de tillgång till systemet. PING-PONG är en interaktiv plattform där användaren till exempel har möjlighet att kommunicera, utbyta erfarenheter, se utbildningsfilmer och ta del av utbildningsmaterial. Utöver denna funktion möjliggör även PING-PONG en nationell överblick av instruktörernas aktiviteter. UTBILDNINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Utbildningsmaterialet är liksom i övriga versioner av MHFA upplagt i fyra delar. I ungdomsversionen är dessa delar 3,5 timmar med pauser. Totalt blir detta 14 timmar jämfört med 12 för versionerna riktade till första hjälpen för vuxna respektive äldre. Liksom för övriga versioner ger kursmaterialet möjligheter att hålla kursen under två på varandra följande dagar, på två dagar med en eller två veckors mellanrum eller fyra halvdagar eller kvällar med några dagars till en veckas mellanrum. Orsaken till att MHFA-Y är två timmar längre än övriga versioner är att det i den tillkommer avsnitt om ungdomsutvecklingen, ungdomars sociala sårbarhet och utsatthet, vårdnadshavares och samhällets ansvar för unga samt ätstörningar. Kunskapsmaterialet är utarbetat med inriktning på ungdomar år men med tanken att det även ska kunna ge 6

8 stöd i bemötandet av unga vuxna. I viss mån ger kunskaperna också stöd i att förstå och bemöta yngre barn även om programmet inte är utarbetat med den inriktningen. Kurser i MHFA i alla dess versioner består av, förutom kunskapsgenomgångar (inklusive illustrerande filmer) där deltagarna också kan dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till varandra, övningar och reflektion i olika gruppkonstellationer. Inom faktaområdet psykisk ohälsa tas huvudsakligen depression, ångesttillstånd, traumatiska händelser, ätstörningar, sjukdomar av psykotisk valör, substansbruksyndrom, självskadebeteende, suicidalitet och våldsamt beteende samt bemötande vid akuta kristillstånd i samband med dessa former av psykisk ohälsa och social utsatthet hos ungdomar upp. Den röda tråden i MHFA är att lära sig tänka utifrån en handlingsplan i fem steg som startar i att våga ta kontakt och att ställa frågor om psykisk hälsa och även om självmordstankar om man uppfattar att någon är i risk. Vidare att våga göra sin bedömning som medmänniska och ställa in sig på att lyssna och bemöta så att förutsättningar för att kunna hjälpa på plats och att kunna informera om möjligheter till hjälp och behandling skapas. Med detta som grund kan den som vill hjälpa sen lättare uppmuntra de som visar sig behöva professionell hjälp att också söka sådan och att också söka andra stödresurser. Denna handlingsplan med dess ledord och den akronym de bildar (figur 1) är det som nära nog alltid upplevs som mycket användbart och betryggande när man tar steget att öppna sig för att inte bara förstå mer om psykisk sjukdom och psykiska olycksfall utan att också tänka sig att man själv skulle kunna, genom kunskap, beredvillighet och mod, göra en hjälpande insats för en medmänniska. Utbildningen gör från början klart distinktionerna mellan att handla och att behandla samt att kursen inte går ut på att man ska ställa diagnoser eller göra behandlande insatser. Ett genomgående tema för utbildningen är bemötandekunskap och att bemötande är något man medvetet utvecklar i samarbete och kommunikation med den som man vill hjälpa. De grundprinciper för bemötande, samarbete och kommunikation som lärs ut kan närmast liknas vid de som ligger till grund för den idag brett spridda och tillämpade samtalsmetoden Motiverande samtal (Motivational Interview, MI). Figur 1. Akronym som används vid utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa 7

9 VETENSKAPLIG UTVÄRDERING OCH SEDVANLIG UTVÄRDERING Vid kontakter mellan NASP samt den vid föregående pilotstudie (bilaga 2) utförande institutionen Centrum för Evidensbaserad Psykosocial Intervention (CEPI) och myndigheten för Vårdanalys (VA) framkom att någon planering eller finansiering för en effektutvärdering av MHFA-Y inte fanns. En vetenskaplig enkätstudie av effekter har dock genomförts av de som utbildades i Jönköpings län (167) under hösten 2013 i form av en 30-poängs examensuppsats vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (bilaga 6). Denna utvärdering har skett med de instrument som använts vid tidigare studier av MHFA och som användes vid pilotstudien av vuxenversionen inom Västra Götaland (bilaga 1). Resultatet visade att deltagarna efter genomgången kurs hade signifikant förbättrade attityder och kunskaper samt hade erbjudit hjälp i ökad utsträckning till personer med psykisk ohälsa. Reservation angavs för kort mellanliggande tid mellan enkät före och efter utbildningen. Resultaten diskuteras utifrån teorier om begreppen mental health litteracy och åskådaringripande. Studien innehåller också en genomgång av den tidigare internationella forskningen på MHFA och MHFA-Y. Samtliga kursgivare har låtit kursdeltagarna fylla i enkla utvärderingar eller tagit emot muntliga synpunkter vars utfall summeras i projektledarnas rapporter (v g se bilagorna 7, 8). Utvärderingarna är övervägande positiva till utbildningen och förordar spridning. Även personer med yrken som medför större förkunskaper rapporterar i betydande utsträckning ett avgörande värde med kurserna. Framförallt är det bemötandekunskapen baserad på den handlingsplan man får lära sig i Första hjälpen till psykisk hälsa, tillsammans med basala kunskaper om psykisk sjukdom och akuta krissituationer, som lyfts fram som avgörande för att man ska kunna upptäcka behov av insatser och känna trygghet i att kunna göra sådana. I slutrapporten från NSPH beskrivs exempel på kursdeltagare som under pågående kurs kom på att personer i deras närhet var i behov av hjälp och att man sedan också rapporterat till kursledare att man gjort insatser (bilaga 8). När det gäller svårigheter med projektet och programmet MHFA-Y så har det till exempel handlat om att få till stånd utbildningar såväl när det gäller att frigöra tiden som att klara av förberedelser och praktiska arrangemang. Vidare har det handlat om önskemål om ytterligare anpassning av utbildningens innehåll. Önskemålen varierar från ökat inslag övningar och rollspel på bekostnad av faktagenomgångar till förtydligad, utvidgad eller fördjupad faktakunskap. DISKUSSION UTIFRÅN ERFARENHETER AV PILOTSTUDIER AV MHFA - MÖJLIGHETER MED BEFOLKNINGSINRIKTAD UTBILDNING Värt att notera är att projektledare och instruktörer verksamma med de tre nu existerande versionerna av MHFA (inriktningarna mot vuxna, unga respektive äldre) genomgående rapporterar att efterfrågan har varit och fortsatt är stor för att få till stånd 8

10 första hjälpen-utbildningar. Detta avspeglar sig också i en utbredd strävan hos instruktörer inom de tre versionerna av MHFA i Sverige att erhålla utbildning inom de övriga inriktningarna för att kunna möta efterfrågan. Väsentligt är också att beakta vad som på goda grunder kan antas följa med det tänkta syftet och framtidsperspektivet att individer och samhället som system, i större utsträckning och tidigare skulle upptäcka och agera vid psykisk ohälsa och därmed rädda såväl liv som livskvalitet. Proportionellt till graden av en sådan utveckling skulle fler människor behöva vård inom första linjens och specialistnivåns psykiatriska vård. När erfarenheten i enskilda vårdkontakter är att sjukvården ofta inte visar sig vara dimensionerad, organiserad eller kunnig för att ta emot eller hantera personer med psykisk ohälsa eller psykiska kristillstånd har många deltagare upplevt att det fjärde handlingssteget av fem i Första hjälpen till psykisk hälsa, att Uppmuntra personen att söka professionell hjälp, kan kännas svårt att våga lita på och att genomföra. Utveckling av sjukvården för psykisk ohälsa är ju en av många anpassningar av samhället som tillsammans med utveckling av attityder och enskilda människors förhållningssätt måste till, om antalet självmord och den psykiska ohälsan ska påverkas i statistiskt märkbar utsträckning. Det torde då inte vara en överdrift att anta att om samhället ska klara att åta sig att utforska och påverka alla väsentliga faktorer inom olika områden som påverkar den psykiska sjukdomsbördan - och därmed också självmordsfrekvensen och den allmänna överlevnaden i psykisk sjukdom - så kommer ökad kunskap om bemötande av medmänniskor med psykisk ohälsa tillsammans med basala kunskaper om psykiska sjukdomar och kristillstånd vara en förutsättning hos beslutsfattare, professionella nyckelgrupper och privatpersoner. Behovet av att fortsätta att satsa på att hitta sätt att tillämpa Första hjälpen till psykisk hälsa, eller framtida program med motsvarande internationellt baserade evidens, är något som många deltagare i denna pilotstudie (liksom i den föregående studien gällande vuxenversionen, bilaga 1) har varit angelägna att framföra. Man uttrycker också uppfattningen att de satsningar som görs i det breda perspektivet för att förebygga psykiska olycksfall och att möta psykisk ohälsa är mycket små i förhållande till vad som vore möjligt att göra och i förhållande till hur kraftfulla satsningar som gjorts och görs för att rädda liv i vägtrafiken och inom somatisk sjukvård. Inom Statens Kommuner och Landstings (SKL) arbete för att höja kvaliteten och säkerheten inom sjukvården pågår en satsning på de äldres psykiska hälsa. Som ett led i detta beställde SKL 2013 från NASP en Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktningen äldre (MHFA-Ä) med en planerad spridning bland professionella inom vård och omsorg om äldre i hela landet. Versionen som ännu är unik för Sverige, har utvärderats med positivt resultat på alla undersökta aspekter och då även att faktiskt ha erbjudit hjälp (bilaga 3). Den sammantagna erfarenheten av de nu tre versionerna av MHFA för vuxna, unga och äldre som finns i Sverige är att programmet och utbildningsmodellen har mycket att tillföra såväl professionella som inte hör till specialistnivån inom psykiatrisk vård som privatpersoner. Slutsatser som kan dras för den fortsatta tillämpningen av MHFA i Sverige är dock att det är nödvändigt att skilja mellan satsningar och utbildning som riktar sig till personer som ska ha möjlighet att använda kunskapen i sin professionella vardagsgärning 9

11 och personer som ska använda den i första hand som privatpersoner. Ingången i och resultatet av utbildningen blir olika beroende på i vilken kontext man som deltagare intresserar sig för och tänker sig att använda kunskapen. Erfarenheter från föreliggande pilotstudie visar också att riktningen och upplägget av kursens innehåll behöver anpassas till graden av förkunskaper och till yrkesrollen om kursen ges till en grupp professionella. En uppdelning, med åtföljande prioritering av samhällets satsningar och ansvar för den befolkningsinriktade utbildningen, behövs i två spår. Uppdelning i satsning på utbildning för professionella respektive för allmänheten ser ut att vara nästa steg att ta ställning till i övervägandet av hur MHFA kan användas i det fortsatta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord. En svårighet med MHFA och med att kunna lära ut något verkningsfullt förebyggande om psykisk ohälsa och självmord, är att det tar betydligt längre tid och kräver mer av kunskap, reflektion och känslomässig utmaning än vad som är normalt för andra första hjälpen-kurser. Att frigöra timmar är ofta organisatoriskt svårt och kostsamt. Därför är ett annat utvecklingssteg att pröva möjligheten att, som ett alternativ, ge kursen i två delar (6-8 timmar). En grundläggande del och en fördjupande, utan krav på men med en stark rekommendation att man ska skapa möjlighet för att ge den fördjupande delen i ett senare skede. Vissa fördelar kan finnas med ett sådant förfarande då reflektioner över och erfarenheter av tillämpningen av kunskaperna finns att bygga på när del två väl erbjuds. Vid fortsatta statligt finansierade satsningar på MHFA i dess olika versioner, oavsett om det sker i uppdelade spår för professionella respektive allmänheten och oavsett om man gör det i hela utbildningar eller som i detta förslag i två delar, är det av största vikt att tillräckligt utrymme avsätts för grundlig vetenskaplig effektutvärdering för att fastställa bästa möjliga sätt att tillämpa utbildningsprogrammet. För bedömning av utvecklingsmöjligheter av utbildningsmodellen MHFA ska man känna till att certifierade instruktörer som inte håller tre kurser per år förlorar sin certifiering för att hålla utbildningsprogrammet. Instruktörer som inte har eller upprätthåller sin kapacitet att undervisa enligt modellen kommer inte kunna fortsätta vara verksamma. MÖJLIGHETER TILL RIKTADE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I SKOLAN FÖR ATT UPPTÄCKA OCH HJÄLPA UNGDOMAR I RISK I utvärderingar och i det direkta arbetet med pilotstudien har en unik möjlighet funnits att ta del av erfarenheter och uppfattade behov inom skolans värld för att bättre kunna möta ungas psykosociala behov. Att stärka det psykosociala vuxenstödet och öka beredskapen att upptäcka och hjälpa barn och ungdomar i många skolor skulle kunna ske genom att införa en övre gräns för antalet elever per skolkurator respektive skolpsykolog. Vidare bör krav införas på att relevant utbildning ska krävas för att vara skolkurator (till exempel socionom, socialpedagog och behandlingspedagog med inriktning på barn och unga). Att införa att tillgång till skolpsykolog även ska finnas på gymnasienivån är ytterligare en önskad förbättring av säkerheten och kvaliteten i det psykosociala stödet i skolan. 10

12 Att införa livskunskap på schemat i skolan är en annan starkt efterfrågad åtgärd. Att med evidensbaserade material i detta ämne ge en möjlighet att ta upp olika former av psykisk ohälsa samt framförallt att lära ut medvetenhet om social problemlösning, psykisk hälsa och relevant egenvård är en möjlighet som nu håller på att öppna sig. I lärarutbildningarna bör vidare finnas obligatoriska delar rörande psykisk sjukdom, psykiska kristillstånd, psykiska funktionsnedsättningar och bemötandekunskap. För redan tjänstgörande lärare bör skolor uppmanas att ge kompletterande utbildning. Här är den förmedlade erfarenheten från kursgivarna inom den härmed avslutade pilotstudien av MHFA-Y att denna utbildning är mycket lämplig för och uppskattad av lärare. Att erbjuda ungdomsversionen av Första hjälpen till psykisk hälsa till lärare och personal i skolan är en möjlig riktad åtgärd för att ge nödvändig kunskap till den största kategorin vuxna som kan se och stödja ungdomar utanför familjen. Detta är några förslag på åtgärder för att genom skolan och elevhälsovården kunna, delvis med stöd av redan tillgänglig evidens och utan att evidens talar emot förslagen, tidigare upptäcka och hjälpa utsatta ungdomar i risk. Danuta Wasserman Gergö Hadlaczky Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting 11

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Vi samarbetar med kommuner i länet - skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst, Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Scouterna, Röda korset, Rotary, Zonta m fl. Första hjälpen

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra?

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra? FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA (MHFA MHFAY) Vad har vi gjort och vad kan vi göra? DISPOSITION Kort om NASP Senaste statistiken om självmord och självmordsförsök Vad är MHFA första hjälpen till psykisk

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-11-08 Version nr: 5 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn Första hjälpen till psykisk hälsa Bakgrund: Riksförbundet Hjärnkoll uppskattar via undersökningar att tre av

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET]

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] 2011 Ulricehamns kommun Johan Lenjesson [HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Läs mer

Suicidpreventiva åtgärder

Suicidpreventiva åtgärder Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) Suicidpreventiva åtgärder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt stöd

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till psykisk hälsa Sonny Wåhlstedt & Lovisa Bengtsson Suicidprevention i Väst Problemets omfattning 10 år Västra Götaland - 10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa

Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa Bilaga 4 kommunstyrelsen 2017-06-07 107 Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa Handläggare: Karin Haster, Folkhälsa och samhällsmedicin Datum: 2017-04-24 Dokumenttyp: Diarienummer:

Läs mer

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Uppdrag 14/15 Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Sammanfattning Att arbeta med förebyggande åtgärder gällande suicid eller suicidförsök är ett omfattande område. Osäkerhet

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Arbetet med suicidprevention och minskad psykisk ohälsa #skyddförlivet

Arbetet med suicidprevention och minskad psykisk ohälsa #skyddförlivet Arbetet med suicidprevention och minskad psykisk ohälsa #skyddförlivet Vid suicidpreventionsdagen 8 september 2017 Inriktning ungdomar och unga vuxna Birgitta Huuva, regional samordnare suicidprevention

Läs mer

Riktlinjer för suicidprevention Norrköpings kommun. Utkast2012-01-05

Riktlinjer för suicidprevention Norrköpings kommun. Utkast2012-01-05 Riktlinjer för suicidprevention Norrköpings kommun Utkast2012-01-05 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.3 2. Nationella strategier..... 3 3. Befintliga program och dokument.... 6 4. Lokala strategier och

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-11 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa 103 33 Stockholm BRIS remissyttrande över förslag

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att Regeringsbeslut I:3 2009-11-19 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 3 år 2016

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 3 år 2016 NASP:s Nyhetsbrev nummer 3 år 2016 Suicidrisk hos efterlevande barn David Titelman sammanfattar i Nyhetsbrevet resultaten från en registerbaserad studie för perioden 1968-2008 rörande suicidfrekvens hos

Läs mer

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 4 år 2016

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 4 år 2016 NASP:s Nyhetsbrev nummer 4 år 2016 Långtidsrisk för självmord Cecilia Holmstrand och hennes kollegor vid Lunds universitet har med utgångspunkt från Lundby-studien studerat långtidsrisken för självmord

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet. Ks 2010:250 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram

Läs mer

Samverkan kring Suicidprevention

Samverkan kring Suicidprevention Samverkan kring Suicidprevention Presentation vid länskonferens Karlstad 2 juni 2017 Birgitta Huuva samordnare Region Örebro län 1 2017-06-02 Suicidprevention en gemensam angelägenhet i Sjukvårdsregionen

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Vi är rädda för att vi ska förvärra, att vi ska trigga den som inte mår bra till att i värsta fall suicidera

Vi är rädda för att vi ska förvärra, att vi ska trigga den som inte mår bra till att i värsta fall suicidera Vi är rädda för att vi inte vet vad vi ska säga Vi är rädda för svaret och hur vi ska reagera Vi är många gånger rädda för att säga fel saker Vi är rädda för att vi ska förvärra, att vi ska trigga den

Läs mer

Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist

Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist Vad kommer jag att prata om? Barnkonventionen som lag Barnkonventionens grundprinciper Nyanlända barns psykiska

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2014 11 19 Slutrapport Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Styrgruppen för pilotprojektet i Jönköpings län Projektledare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM Hannele Renberg 2012-10 04 Stockholm Uppstarstkonferens 1 Varför ska vi engagera

Läs mer

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Fredrik Livheim leg. psykolog 070-694 03 64 livheim@hotmail.com Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Här kommer lite information (som du delvis redan känner till). I slutet av dokumentet

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid viktigt samverkan stöd kunskap erfarenhet nätverk politik förebygga samhälle Samverkan mot suicid guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention Utvecklingen av suicidalitet kan

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Regional kvalitetsregisterkonferens

Regional kvalitetsregisterkonferens Göteborg den 5 oktober 2014 Regional kvalitetsregisterkonferens Patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet Kjell Broström, NSPH Kan reflektionerna kring psykiatrins register vara av intresse för andra

Läs mer

Med barnets ögon. Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa

Med barnets ögon. Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa Med barnets ögon Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa, Professor emerita (britta.alin-akerman@ki.se Leg psykolog, leg psykoterapeut Anställd vid NASP (Nationell prevention

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö Projekt Hälsa och livsstil Susanne Persson Sally Hultsjö Hälsoproblem Personer med psykos sjukdom, bipolär sjukdom och allvarlig depression har hög förekomst av somatisk ohälsa. Överdödlighet 2-3 ggr högre

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nr 11, 2014. Självmordsrisk vid olika nivåer av psykiatrisk vård

Nr 11, 2014. Självmordsrisk vid olika nivåer av psykiatrisk vård Nr 11, 2014. Självmordsrisk vid olika nivåer av psykiatrisk vård Regionala Nätverket Stockholm/Gotland ngsgruppen: Danuta Wasserman, Nationell prevention av suicid och prevention av psykisk ohälsa (NASP),

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för primärvården

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för primärvården Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för primärvården På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Karolinska Institutets folkhälsoakademi På uppdrag av Stockholms läns landsting

Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Karolinska Institutets folkhälsoakademi På uppdrag av Stockholms läns landsting Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer