1 (65) BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00."

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian Lindström, (C) Från kl , 88 Erik Bergman, (FP) Anders Karlsson, (KD) Kenneth Engelbrektsson, (S) Carina Antonsson, (S) Kenneth Ohlsson, (S) Kicki Msson, (S) Kiomars Heydar, (S) Deltog ej i beslut 83 Gunilla Magnusson, (MP) Till kl Deltog ej i beslut 88 Mikael Höglind, (KD) Beslutande för Lilian Lindström t.o.m 87 och Gunilla Magnusson 88 Kujtim Bahtiri, (S) Från kl Beslutande för Kiomars Heydar 83 Roger Ekeroos, (M) Till kl T.o.m 83 Ewa Espling, (V) David Skälegård till kl Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

2 David Skälegård, (MP) Till kl Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

3 PROTOKOLL 2/65 50 dnr: 2012: / 0 Ändringar och godkännande av föredragningslistan 1. Ärende nr 30 - Tånga 1:1, strandskyddsdispens - utgår 2. Ärende nr 31 - Tånga 1:1, föreläggande - utgår 3. Ärende nr 51 - Kurveröd 1:2 - Ledningsrätt ang. mast och teknikbodar för mobiltelefoni - utgår

4 PROTOKOLL 3/65 51 dnr: 2012: / 0 Justering Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Kicki Msson (S). Justeringen äger rum tisdagen den 21 februari 2012, kl

5 PROTOKOLL 4/65 52 dnr: 2012: / 0 Meddelanden Ärenden enligt meddelandelistan anmäles och lägges till handlingarna.

6 PROTOKOLL 5/65 53 dnr: 2012: / 0 Delegationer 1. Bygglov beslutade under tiden Kontrollplaner beslutade under tiden Miljöärenden beslutade under tiden Överklaganden vidarebefordrade till Länsstyrelsen under tiden

7 PROTOKOLL 6/65 54 dnr: 2012: / 0 Lantmäteriförrättningar Underrättelser om avslutade förrättningar och Lantmäterisammanträden under tiden

8 PROTOKOLL 7/65 55 dnr: 2012: / 0 Kurser och konferenser 1. Länsstyrelsens inbjudan till information och utbildning i nytt planeringsunderlag "Stigande ven" onsdagen den 12 april i Uddevalla. 2. Avloppsguidens m.fl inbjudan till nationell konferens "Ven Avlopp Kretslopp den mars 2012 i Uppsala.

9 PROTOKOLL 8/65 56 dnr: 2011: 3129 / 0 Bokslut 2011 Sammanfning I samband med miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 19 januari 2012 godkändes den ekonomiska sammanställningen av årsbokslut I samband med nämndsammanträdet beslutades årsbokslutets textmaterial skulle redovisas i samband med februari sammanträdet. Till kommunledningskontoret/ekonomi inrapporterades årsredovisningens samlade material den 31 januari Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Nämndberättelse - årsredovisning Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

10 PROTOKOLL 9/65 LIVSMEDELSVERKET BOX UPPSALA 57 dnr: 2012: 0025 / 0 Remiss från Livsmedelsverket ang. nya uppgifter om kontrollen som ska rapporteras in till Livsmedelsverket från och med 2013 (Livsmedelsverkets dnr: 4719/2011) Sammanfning Livsmedelsverket har tagit fram ett förslag om förändring av den befintliga typningen av livsmedelsanläggningar vilket innebär ett större urval av processer/verksamheter som förväntas underlätta för myndigheten definiera anläggningen. Miljö och Stadsbyggnad ställer sig bakom förslaget. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget, samt paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 PROTOKOLL 10/65 KOMMUNSTYRELSEN 58 dnr: 2011: 3051 / 0 Kommunstyrelsens remiss ang. slutrapportering av projekt MötesplatS Medborgare MSM Sammanfning EU-projektet MötesplatS Medborgare startade 2008 och avslutades i augusti Uddevalla kommun har tillsammans med Fredrikstads kommune i Norge varit projektägare till detta Interregprojekt. Upprinnelsen till projektidén kom av en ambition båda kommunerna önskade öka kommunmedborgarnas möjligheter till påverkan och inflytande. I Uddevalla var detta en följd av ett kommunfullmäktigemål i strategisk plan och ett specifikt riktat uppdrag arbeta med metoder för medborgardialog, företrädesvis med hjälp av ny teknik. Projektet utvärderas nu och samtliga nämnder har fått rapporten på remiss för värdera den interna nyttoeffekten av projektets resultat. Utvärderingarna ur ett medborgarperspektiv behöver kompletteras med förvaltningarnas/nämndernas beskrivning av hur de har använt resultatet från medborgarna och hur de ser på forts arbete med provade metoder. Projektledningen har ställt ett antal frågor i remissen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar.

12 PROTOKOLL 11/65 Mark- och miljödomstolen Box VÄNERSBORG 59 dnr: 2008: 3546 / 0 LYCKORNA 2:105 Yttrande till mark- och miljödomstolen ang. nybyggnad av gäststuga (Målnr: P :7) Sammanfning Kristina Larsson och Göran Marks yttrande daterat föranleder inte något ändrat ställningstagande eller förändrar några omständigheter i sak. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidhåller därför sitt beslut. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till Mark- och miljödomstolen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

13 PROTOKOLL 12/65 VATTENFALL SERVICES NORDIC AB RINO HULTH, GÅLSJÖ RÖNNESHYTTA 60 dnr: 2008: 5270 / 54 SVÄLTE 1:4, 1:5 m.fl Samråd om ansökan nätkoncession, från luftledning till jordkabel (Rotviksbro - Laneberg) Sammanfning Venfall Eldistribution AB planerar för en ombyggnad av en 45 kv luftledning till jordkabel, från Rotviksbro i väster till Laneberg i öster. Ett skäl till ombyggnaden är luftledningen passerar del av fastigheterna Svälte 1:4 och 1:5 där det nu pågår ett planarbete med syfte pröva lämpligheten av bostäder. Förvaltningen bedömer ett genomförande av ombyggnaden i enlighet med utskickade handlingar inte ger någon betydande miljöpåverkan, föruts marken återställs efteråt. Detta ställningstagande har gjorts i samråd med kommunekologen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på samrådsremissen.

14 PROTOKOLL 13/65 61 dnr: 2009: 0233 / 0 Medborgarförslag från Pär Allvin ang. En grönare stad! Sammanfning Pär Allvin föreslår i ett medborgarförslag det ska planteras fruktträd i kommunen, bl a i våra parker, på centrala platser och utefter cykelbanor. Kommunstyrelsen har beslutat remittera förslaget till bl a miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett snarlikt medborgarförslag var uppe till behandling för ett par år sedan. Vi uttryckte i samband med förra medborgarförslaget vi sympatiserade med idén bakom det. Vår inställning är densamma idag, även om idén är specificerad till fruktträd. Det bör emellertid noteras miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har några direkta styrmedel eller resurser, utan får arbeta med frågorna på ett mer indirekt sätt. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på remissen.

15 PROTOKOLL 14/65 KOMMUNSTYRELSEN 62 dnr: 2012: 0079 / 0 Landsbygdsdepartementet - Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408 slutgiltig Sammanfning EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för : Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). Bland andra Uddevalla kommun får nu yttra sig över Kommissionens förslag till förordning om fonden. Inför kommunens remissvar har miljöoch stadsbyggnadsnämnden fått möjlighet lämna synpunkter till Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser det är bra det framtida stödet till fiskenäringen även kan användas till, och styras mot, skydd av havsmiljön och lokal utveckling. Det är även bra miljöfrågorna integreras mer i fiskeripolitiken och man främjar hållbart fiske. I övrigt har nämnden inget erinra. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till kommunstyrelsen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen

16 PROTOKOLL 15/65 63 dnr: 2012: 0284 / 0 Tillsynsplan och verksamhetsplan 2012 Sammanfning Kommunen är skyldig årligen uppdatera sin behovsutredning och göra en prioritering av tillsynsuppgifterna i en tillsynsplan enligt miljöbalken. Motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen som regleras av ett antal EG-förordningar som kompletteras och förtydligas av Sveriges nationella Livsmedelslagstiftning. Det är fortfarande ett ganska stort glapp mellan behov och befintliga resurser trots förstärkningar tidigare år. Det fas ca ordinarie handläggartimmar (eller ca 7 handläggartjänster). Vi kommer fortsätta rekrytera under 2012 för minska detta glapp. De områden som behöver förstärkas är framförallt miljöskyddstillsynen och avloppstillsynen där befintliga resurser knappt räcker till någon planerad tillsyn. En orsak till bristen inom miljöskydd är det omfande arbete som får läggas på tillsyn kring vindkraft. Inom avloppstillsynen är inventeringstakten för låg i förhållande till de mål kommunen s upp i VA-strategier mm. Här börjar också förbud snart träda ikraft, vilket innebär antalet ansökningar om avloppstillstånd kommer öka. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagen tillsynsplan och kontrollplan för 2012.

17 PROTOKOLL 16/65 HAFSTEN RESORT AB HAFSTEN UDDEVALLA 64 dnr: 2011: 3073 / 0 TÅNGA 1:1 Strandskyddsdispens ny byggnad, trä-tipi Det antecknas till protokollet ärende nr 30 på föredragningslistan utgår.

18 PROTOKOLL 17/65 65 dnr: 2011: 1563 / 0 TÅNGA 1:1 Byggnad och väg inom strandskyddat område Det antecknas till protokollet ärende nr 31 på föredragningslistan utgår.

19 PROTOKOLL 18/65 66 dnr: 2009: 0245 / 11 DRAGSMARKS-BACKA 1:10 Förbud mot utsläpp av avloppsven Sammanfning Ägarna till fyra dricksvenbrunnar nedströms ett avloppsutsläpp uttrycker oro för förorening av dricksven. Miljö och Stadsbyggnad bedömer det på hydrogeologiska grunder finns risk för förorening av dricksven, samt avloppsvnet förorenar Natura 2000-skyddade Strömmarna. Beslut om förbud mot utsläpp om fem år har tidigare fats och överklagats. Länsstyrelsen ändrade nämndens beslut, till förbud om ett år på grund av risken för dricksven. Förbudet trädde i kraft 15 oktober 2011, men har inte hörsammats. Tillstånd finns för en ny avloppslösning, men fastighetsägarna har ansett den skulle bli för dyr och sökt annan lösning utan få tillstånd. Nämnden föreslås förbjuda, vid vite om kr vardera, delägarna i fastigheten släppa ut otillräckligt renat avloppsven från den 31 maj 2012 för undvika förorening av nedströms liggande dricksventäkter. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förbjuda NN, personnummer: NN och NN, personnummer: NN släppa ut spillven från befintlig av nämnden ej godkänd avloppsanläggning på fastigheten Dragsmarks-Backa 1:10, Uddevalla kommun. Utloppet från den på fastigheten befintliga avloppsanläggningen skall vara permanent tillslutet och förseglat senast samma dag förbudet träder ikraft, för begränsa skador av verksamheten och för kontroll skall kunna ske av efterlevnaden av förbudet.

20 PROTOKOLL 19/65 Förbudet gäller från den 31 maj 2012 och förenas med ett vite om kr för var och en av fastighetsägarna. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lagstöd Beslutet är fat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 26 miljöbalken med hänvisning till 9 kap. 7 samt 2 kap. 3 och 7 miljöbalken samt med stöd av 2 och 3 lag om viten. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges med delgivningskvitto: Susanna Christina Magnusson Källviken UDDEVALLA Lars Bertil Hugo Hjalmarsson Källviken UDDEVALLA Kopia med bilagor till sakägare: Bilagor: Överklagandehänvisning + delgivningskvitto: Gunnar Blad Dragsmarks-Backa 1:27 Källviken UDDEVALLA Eivor Margareta Niklasson Dragsmarks-Backa 1:17 Brås HENÅN Agneta Willars Dragsmarks-Backa 1:3 Kungsgatan Vaxholm

21 PROTOKOLL 20/65 Robert Fredrik Andreas Christensson Skarpskyttevägen 24 A lgh LUND Maud Gunilla Hybinette Stensviksvägen 12 B KALMAR Ingrid Margareta Klemming Dragsmarks-Backa UDDEVALLA Tord Sverker Robert Christenson Knut Wallenbergs väg SALTSJÖBADEN Stina Klemming och Karl Wilhelm Klemming Torphagsvägen 14 lgh STOCKHOLM Anna Karin Sara Klemming Östra Långgatan TROSA Johan och Julita Hedgren Dragsmarks-Backa 1:15 Källviken UDDEVALLA Staffan Haby Dragsmarks-Backa 1:16 Källviken UDDEVALLA

22 PROTOKOLL 21/65 RIKSBYGGEN BOX UDDEVALLA 67 dnr: 2011: 1428 / 7 FACKLAN 1 ARB 552 F d Söderskolan, Parkgatan, Uddevalla Detaljplan för bostäder Sammanfning Verksamheten i Söderskolan upphörde för några år sedan, och kommunen har inte längre användning för marken och byggnaderna. Kommunen och Riksbyggen tecknade år 2011 ett markanvisningsavtal, vilket bl a innebär Riksbyggen har ensamrätt få förhandla om köp av fastigheten, under förutsättning en detaljplan för i huvudsak bostäder i flerbostadshus vinner laga kraft. Exploatören avser bygga bostadsrättslägenheter, varav några är tänkta bli "seniorbostäder". En husarkitekt har gjort skisser på bostadsbebyggelse och en plankonsult har nu upprättat förslag till plansamrådshandlingar. Planförslaget innehåller två alternativ; ett där Söderskolans huvudbyggnad bevaras exteriört och ett där skolbyggnaden rivs för ersättas av ett nytt bostadhus. Miljö och Stadsbyggnad anser frågan om bevarande kan prövas vid plansamrådet. I ansökan om plantillstånd var det skissat två nya 6-våningshus och i övrigt hus med 3-4 våningar. Planförslaget innehåller nu ett 9-våningshus för "seniorbostäder" samt i övrigt 4-våningshus. Miljö och Stadsbyggnad anser denna förändring är godtagbar. Det högre huset passar väl in i stadsbilden och det anknyter väl till det befintliga 7- våningshuset norr om Parkgatan. Studievägen föreslås förbli en kommunal gata. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad

23 PROTOKOLL 22/65 Beslut: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar plansamråd ska verkställas.

24 PROTOKOLL 23/65 NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB REGION BOENDE VÄST GÖTEBORG 68 dnr: 2008: 5257 / 25 FOLKETS PARK, STADSKÄRNAN 1:174 samt KV LINDSTAM ARB 474 Detaljplan för bostäder, förskola mm Sammanfning I ett program till detaljplan, omfande Folkets park samt "Cirkusplatsen" på kv Lindstam, föreslogs en bostadsexploatering omfande ca 200 lägenheter totalt. Programmet var under hösten 2009 föremål för samråd. Tekniska nämnden ansåg kv Lindstam inte var lämpligt bebygga med bostäder varför miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade planområdet skulle minskas. Samrådsredogörelsen godkändes av nämnden Under 2011 påbörjade Tekniska kontoret en förstudie av Parkens förskola. Inriktning är några byggnader ska sparas, medan några rivs och ersätts med nya byggnader. Detta inryms bara delvis i gällande detaljplan, varför ny plan behöver göras. Vidare finns det behov av skapa parkeringsplatser för de befintliga flerbostadshusen vid Kaparegatan. Mot bakgrund av detta föreslår Miljö och Stadsbyggnad detaljplanen för Folkets park även ska innefa hela kvarteret Lindstam. Fastighetsägarna är överens om detta. Ett förslag till detaljplan har nu upprättats. Den innehåller ca 25 radhuslägenheter och tre flerbostadshus med vardera ca 25 lägenheter, allt inom "Folkets parkfastigheten", Stadskärnan 1:174. Inom kv Lindstam föreslås tomt för förskola/skola, parkeringsområde, en utökning av befintlig park, viss utökning av Stadskärnan 1:174 samt en ny allmän lokalgata som betjänar allt detta utom radhusen. Under parkeringen planeras ett stort dagvenmagasin. Framtida cirkusevenemang kan troligen inrymmas öster om Rimnershallen eller på Bodelefälten.

25 PROTOKOLL 24/65 Miljö och Stadsbyggnad anser det vara angeläget med ett allmänt gångstråk genom nuvarande Folkets Parkområdet, via den nya lokalgatans vändplats och fram till Göteborgsvägen. Eftersom Cirkusplatsen kan få ett stort antal parkeringsplatser är det nödvändigt området gestaltas omsorgsfullt, bl a med nya träd och annan vegetation. Om träd behöver tas ner, bl a längs Studievägen, är det önskvärt nya planteras på lämpliga ställen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till plansamrådshandlingar. Redogörelse för programsamråd, upprättad , kompletterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utökningen av redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för området under förutsättning hänsyn tas till vad som framgår av redogörelsen för programsamrådet, ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan, samt plansamråd ska verkställas.

26 PROTOKOLL 25/65 MARRANK AB ROTVIK UDDEVALLA 69 dnr: 2010: 3130 / 16 ROTVIK 1:12 m fl ARB 548 Bokenäsets församling Detaljplan för handelsetablering Sammanfning Området är beläget norr om länsväg 161 vid Rotviksbro. Sökanden vill uppföra en byggnad för sällanköpshandel. Önskemålet är ca m² lokalyta. Tillfart föreslås från Skredsviksvägen. Byggnaden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Exploateringen är förenlig med översiktsplanen ÖP Detaljplan saknas. Programsamråd har skett. Se redogörelsen för programsamrådet. Miljö och Stadsbyggnad föreslår planarbetet kan fortsätta. När samrådshandlingar upprättas bör också bl a följande studier/utredningar göras: Gångförbindelsen mellan handelsområdena samt till busshållplatser. Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på lv 161 och 160. Geotekniska frågor, framför allt med avseende på grundläggning och sättningar. Höjdsättning av mark och byggnader med tanke på risken för högt högven. Risken för bergras från det bakomliggande höga berget. Lämpligt avstånd till befintliga kraftledningar. Störningsfrågor gentemot bostadsfastigheten Rotvik 1:8. Principerna för dagvenhanteringen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Redogörelse för programsamråd, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

27 PROTOKOLL 26/65 godkänna redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för den tilltänkta exploateringen under förutsättning kontorets skrivelse och vad som anges i redogörelsen för programsamrådet beaktas, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft, samt ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan.

28 PROTOKOLL 27/65 CITYPARK LANCASTER AB LAGERBERGSGATAN UDDEVALLA 70 dnr: 2011: 1562 / 39 STADSKÄRNAN 1:172 ARB 553 Lancasters P-hus, Asplundsgatan, Uddevalla Detaljplan för medge biografsalonger mm Sammanfning Detaljplanen föreslår det uppförs biografsalonger på den västra delen av parkeringshusets två översta parkeringsdäck, vilka är halvplansförskjutna. Biografentrén är tänkt placeras i en tillbyggnad på parkeringshusets västra gavel. I de skisser som finns framtagna är tillbyggnaden utformad som en glasad bågformad volym som bl a inrymmer biljettkassa och trappor. Hissfrågan är tänkt lösas med en ombyggnad av den nuvarande hissen. Samråd och utställning har skett. Se samrådsredogörelsen och utlåtandet. Tekninska nämnden har godkänt exploateringsavtalet. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Utlåtande efter utställning, daterat Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utlåtandet, samt godkänna och i kommunfullmäktiges ställe anta detaljplanen. Reservation Mot beslutet reserverar sig S-gruppen med motiveringen i Socialdemokraternas handlingsprogram står det (S) skall verka för bygga ett kulturhus i Uddevalla. Detta kulturhus kommer inrymma bl.a biografsalong och som en följd av detta anser S-gruppen planarbetet ska avbrytas.

29 PROTOKOLL 28/65 Protokollsanteckning: Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

30 PROTOKOLL 29/65 ÅH STIFTS- OCH KONFERENSGÅRD HOVA UDDEVALLA 71 dnr: 2011: 1294 / 8 Å 1:20 m fl ARB 561 Program till detaljplan för nya villatomter Sammanfning Området är beläget sydost om Åh Stiftsgård vid länsväg 675. Fastighetsägaren vill möjliggöra villatomter med mycket god utsikt över fjorden. Bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Den nya tillfartsvägen uppges få max 10% lutning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vara beredd pröva program till detaljplan. (Beslutet var inte enhälligt). Exploatören har nu låtit upprätta programhandlingar. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) på planarbetet ska avbrytas. Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Erik Bergman (FP), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut plansamråd ska verkställas. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut mot S-gruppens avslagsyrkande av kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas.

31 PROTOKOLL 30/65 Reservation: Mot beslutet reserverar sig S-gruppen. De anser föreslagen detaljplan strider mot både miljöbalkens regler och mot översiktsplanen Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens skriftliga reservation.

32 PROTOKOLL 31/65 FASTIGHETS AB HERRNHUT BANGATAN UDDEVALLA 72 dnr: 2012: 0073 / 0 HERRNHUT 2 Ansökan om planbesked för medge kontorsändamål Sammanfning Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Herrnhut 2 i centrala Uddevalla. Ansökan avser en begäran i detaljplan pröva lämpligheten av kontorsändamål på en del av fastigheten, som idag är bebyggd med ett p-hus. Ett ianspråktagande av p-platser i stadskärnan bedöms vara av ett principiellt intresse. Gällande översiktsplan tillåter dock, förutom parkeringsändamål, också centrumändamål. Det innebär föreslagen användning bedöms överensstämma med översiktsplanen. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen det inledningsvis är lämpligt pröva etableringen i ett detaljplaneförfarande. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, planen ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft,

33 PROTOKOLL 32/65 bedömningen görs detaljplanen beräknas kunna antas senast andra kvartalet 2013, nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5, samt plansamråd ska verkställas.

34 PROTOKOLL 33/65 NORDEN ETABLERING AB BOX STRÖMSTAD 73 dnr: 2011: 2831 / 0 HERRESTADS-TORP 1:26, 1:3 m.fl Ansökan om planbesked för medge hotell- och konferensanläggning Sammanfning En ansökan om planbesked har inkommit till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som avser etablering av en hotell- och konferensanläggning inom södra delen av torpområdet. Enligt ansökan ingår också ett äventyrsbad i anläggningen. 240 st hotellrum inryms i två tjugovåningsbyggnader. Förslaget har remitterats till Trafikverket som anser ansökan bör avslås då den befaras få negativa konsekvenser för både det lokala och övergripande vägnätet och för befintliga verksamheter i torpområdet. Man menar nya exploateringar inte bör tillåtas i torpområdet förrän nu beslutade exploateringar genomförts och det finns ett "facit" på hur den planerade utbyggnaden och trimningen av trafiksystemet klarar ge en bra framkomlighet. Trots Trafikverkets inställning är Miljö och Stadsbyggnad av uppfningen det kan vara värdefullt inleda en planmässig studie av området. Förvaltningen föreslår därför miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska vara beredd låta upprätta program till detaljplan och sedan samråda om detta för på så sätt inhämta ett mer omfande underlag inför ett ev framtida beslut om upprätta detaljplan. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivele, daterad Skrivelse från Trafikverket, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva program till detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, upplysa om nämnden tar ställning till plantillstånd efter genomfört programsamråd,

35 PROTOKOLL 34/65 planprogram ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, programhandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för en detaljplan kommer antas och vinna laga kraft, bedömningen görs en ev detaljplan beräknas kunna antas senast vid årskiftet 2013/2014, samt nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5.

36 PROTOKOLL 35/65 TB EXPLOATERING AB BOX ALINGSÅS 74 dnr: 2008: 5215 / 46 HÖGÅS-KÄRR 1:1 m fl ARB 412 Detaljplan för ca 5-8 villatomter Sammanfning Planförslaget har varit föremål för samråd med myndigheter, andra instanser, grannar m fl. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen detaljplanen efter kompletteringar och justeringar, i enlighet med den redogörelse som upprättats efter samrådet, kan bli föremål för utställning enligt PBL (1987:10) Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Miljö och Stadsbyggnads samrådsredogörelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen, detaljplanen kompletteras och ändras i enlighet med vad som framgår av samrådsredogörelsen, samt detaljplanen ställs ut för granskning.

37 PROTOKOLL 36/65 TEKNISKA KONTORET 75 dnr: 2010: 2830 / 35 FASSERÖD 2:1, del av ARB 542 Detaljplan för ny återvinningsstation; skrivelse från allmänheten Sammanfning En ny förskola ska byggas vid Skridskogatan vilket föranleder befintlig återvinningsstation måste flyttas. Planens syfte är pröva ny plats för återvinningsstation vid Fassetorpsgatan. Plansamråd har skett. Det är flera närboende som anser återvinningsstationen kommer vara störande. Miljö och Stadsbyggnad anser störningen underskrider gällande riktvärden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 oktober 2011 återremittera ärendet till kontoret för utreda en alternativ plats, då flera berörda grannar var negativa till placeringen. Planavdelningen utredde om det fanns en bättre placering av återvinningsstationen, ingen plats som är bättre lämpad lokaliserades inom Fasserödsområdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2011 fortsätta planarbetet med tidigare placeringen vid Isgatans busshållplats. Efter plansamrådet genomfördes inkom en skrivelse från en person bos i Fasserödsområdet. Planavdelningen har gjort bedömningen denna person inte är berörd av planen utifrån plan- och bygglagens definition. Personen i fråga föreslår två olika alternativa placeringar av återvinningsstationen. Den ena i slutet av Sländgatan innan Fassetorpsgatan börjar och den andra på andra sidan av gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats. Placering vid Sländgatan är sedan tidigare diskuterad i nämnden och utredd av planavdelningen. Denna placering riskerar medföra Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller överskrids för intilliggande bostäder, vilket en placering vid Isgatans busshållplats inte antas göra. Den alternativa placeringen på andra sidan gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats anser inte planavdelningen vara lämplig då marken sluttar ner mot ravinen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse

38 PROTOKOLL 37/65 Yrkanden: Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) bifall för kontorets förslag till beslut avvisa föreslagna placeringar med hänvisning till nämndens beslut , 389. Erik Bergman (FP), Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorpsgatan/Sländgatan. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens yrkande mot S-gruppens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorsgatan/Sländgatan. Reservation S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 (67) 2012-01-19. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-17:30.

1 (67) 2012-01-19. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-17:30. PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-17:30 ande Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian Lindström, (C) Erik Bergman, (FP) Anders Karlsson, (KD) Carina Antonsson, (S) Deltog

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN UDDEVALLA KOMMUN Miljö och stadsbyggnadsnämnden KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 16 juni 2011 Plats: Sammanträdesrum, Hedegärde kl. 10.00 Vid frånvaro meddela

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

PROTOKOLL 2/45 Sammanträdesdatum 2011-12-08. Ändringar och godkännande av föredragningslistan

PROTOKOLL 2/45 Sammanträdesdatum 2011-12-08. Ändringar och godkännande av föredragningslistan PROTOKOLL 2/45 412 dnr: 2011: 111201 / 0 Ändringar och godkännande av föredragningslistan 1. Ärende nr 12 på föredragningslistan - ansökan om medel projekt Eko Vet - utgår. 2. Ärende nr 14 på föredragningslistan

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll. Jävsutskott

Protokoll. Jävsutskott Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga Stadshuset, Kajutan, kl. 8:30-10:30, med ajournering kl. 9:25-9:30 Sonny Persson (S) Ordförande Monica Bang Lindberg (L) Vice ordförande Magnus Jacobsson (KO)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer