1 (65) BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00."

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian Lindström, (C) Från kl , 88 Erik Bergman, (FP) Anders Karlsson, (KD) Kenneth Engelbrektsson, (S) Carina Antonsson, (S) Kenneth Ohlsson, (S) Kicki Msson, (S) Kiomars Heydar, (S) Deltog ej i beslut 83 Gunilla Magnusson, (MP) Till kl Deltog ej i beslut 88 Mikael Höglind, (KD) Beslutande för Lilian Lindström t.o.m 87 och Gunilla Magnusson 88 Kujtim Bahtiri, (S) Från kl Beslutande för Kiomars Heydar 83 Roger Ekeroos, (M) Till kl T.o.m 83 Ewa Espling, (V) David Skälegård till kl Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

2 David Skälegård, (MP) Till kl Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

3 PROTOKOLL 2/65 50 dnr: 2012: / 0 Ändringar och godkännande av föredragningslistan 1. Ärende nr 30 - Tånga 1:1, strandskyddsdispens - utgår 2. Ärende nr 31 - Tånga 1:1, föreläggande - utgår 3. Ärende nr 51 - Kurveröd 1:2 - Ledningsrätt ang. mast och teknikbodar för mobiltelefoni - utgår

4 PROTOKOLL 3/65 51 dnr: 2012: / 0 Justering Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Kicki Msson (S). Justeringen äger rum tisdagen den 21 februari 2012, kl

5 PROTOKOLL 4/65 52 dnr: 2012: / 0 Meddelanden Ärenden enligt meddelandelistan anmäles och lägges till handlingarna.

6 PROTOKOLL 5/65 53 dnr: 2012: / 0 Delegationer 1. Bygglov beslutade under tiden Kontrollplaner beslutade under tiden Miljöärenden beslutade under tiden Överklaganden vidarebefordrade till Länsstyrelsen under tiden

7 PROTOKOLL 6/65 54 dnr: 2012: / 0 Lantmäteriförrättningar Underrättelser om avslutade förrättningar och Lantmäterisammanträden under tiden

8 PROTOKOLL 7/65 55 dnr: 2012: / 0 Kurser och konferenser 1. Länsstyrelsens inbjudan till information och utbildning i nytt planeringsunderlag "Stigande ven" onsdagen den 12 april i Uddevalla. 2. Avloppsguidens m.fl inbjudan till nationell konferens "Ven Avlopp Kretslopp den mars 2012 i Uppsala.

9 PROTOKOLL 8/65 56 dnr: 2011: 3129 / 0 Bokslut 2011 Sammanfning I samband med miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 19 januari 2012 godkändes den ekonomiska sammanställningen av årsbokslut I samband med nämndsammanträdet beslutades årsbokslutets textmaterial skulle redovisas i samband med februari sammanträdet. Till kommunledningskontoret/ekonomi inrapporterades årsredovisningens samlade material den 31 januari Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Nämndberättelse - årsredovisning Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

10 PROTOKOLL 9/65 LIVSMEDELSVERKET BOX UPPSALA 57 dnr: 2012: 0025 / 0 Remiss från Livsmedelsverket ang. nya uppgifter om kontrollen som ska rapporteras in till Livsmedelsverket från och med 2013 (Livsmedelsverkets dnr: 4719/2011) Sammanfning Livsmedelsverket har tagit fram ett förslag om förändring av den befintliga typningen av livsmedelsanläggningar vilket innebär ett större urval av processer/verksamheter som förväntas underlätta för myndigheten definiera anläggningen. Miljö och Stadsbyggnad ställer sig bakom förslaget. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget, samt paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 PROTOKOLL 10/65 KOMMUNSTYRELSEN 58 dnr: 2011: 3051 / 0 Kommunstyrelsens remiss ang. slutrapportering av projekt MötesplatS Medborgare MSM Sammanfning EU-projektet MötesplatS Medborgare startade 2008 och avslutades i augusti Uddevalla kommun har tillsammans med Fredrikstads kommune i Norge varit projektägare till detta Interregprojekt. Upprinnelsen till projektidén kom av en ambition båda kommunerna önskade öka kommunmedborgarnas möjligheter till påverkan och inflytande. I Uddevalla var detta en följd av ett kommunfullmäktigemål i strategisk plan och ett specifikt riktat uppdrag arbeta med metoder för medborgardialog, företrädesvis med hjälp av ny teknik. Projektet utvärderas nu och samtliga nämnder har fått rapporten på remiss för värdera den interna nyttoeffekten av projektets resultat. Utvärderingarna ur ett medborgarperspektiv behöver kompletteras med förvaltningarnas/nämndernas beskrivning av hur de har använt resultatet från medborgarna och hur de ser på forts arbete med provade metoder. Projektledningen har ställt ett antal frågor i remissen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar.

12 PROTOKOLL 11/65 Mark- och miljödomstolen Box VÄNERSBORG 59 dnr: 2008: 3546 / 0 LYCKORNA 2:105 Yttrande till mark- och miljödomstolen ang. nybyggnad av gäststuga (Målnr: P :7) Sammanfning Kristina Larsson och Göran Marks yttrande daterat föranleder inte något ändrat ställningstagande eller förändrar några omständigheter i sak. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidhåller därför sitt beslut. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till Mark- och miljödomstolen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

13 PROTOKOLL 12/65 VATTENFALL SERVICES NORDIC AB RINO HULTH, GÅLSJÖ RÖNNESHYTTA 60 dnr: 2008: 5270 / 54 SVÄLTE 1:4, 1:5 m.fl Samråd om ansökan nätkoncession, från luftledning till jordkabel (Rotviksbro - Laneberg) Sammanfning Venfall Eldistribution AB planerar för en ombyggnad av en 45 kv luftledning till jordkabel, från Rotviksbro i väster till Laneberg i öster. Ett skäl till ombyggnaden är luftledningen passerar del av fastigheterna Svälte 1:4 och 1:5 där det nu pågår ett planarbete med syfte pröva lämpligheten av bostäder. Förvaltningen bedömer ett genomförande av ombyggnaden i enlighet med utskickade handlingar inte ger någon betydande miljöpåverkan, föruts marken återställs efteråt. Detta ställningstagande har gjorts i samråd med kommunekologen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på samrådsremissen.

14 PROTOKOLL 13/65 61 dnr: 2009: 0233 / 0 Medborgarförslag från Pär Allvin ang. En grönare stad! Sammanfning Pär Allvin föreslår i ett medborgarförslag det ska planteras fruktträd i kommunen, bl a i våra parker, på centrala platser och utefter cykelbanor. Kommunstyrelsen har beslutat remittera förslaget till bl a miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett snarlikt medborgarförslag var uppe till behandling för ett par år sedan. Vi uttryckte i samband med förra medborgarförslaget vi sympatiserade med idén bakom det. Vår inställning är densamma idag, även om idén är specificerad till fruktträd. Det bör emellertid noteras miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har några direkta styrmedel eller resurser, utan får arbeta med frågorna på ett mer indirekt sätt. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på remissen.

15 PROTOKOLL 14/65 KOMMUNSTYRELSEN 62 dnr: 2012: 0079 / 0 Landsbygdsdepartementet - Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408 slutgiltig Sammanfning EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för : Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). Bland andra Uddevalla kommun får nu yttra sig över Kommissionens förslag till förordning om fonden. Inför kommunens remissvar har miljöoch stadsbyggnadsnämnden fått möjlighet lämna synpunkter till Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser det är bra det framtida stödet till fiskenäringen även kan användas till, och styras mot, skydd av havsmiljön och lokal utveckling. Det är även bra miljöfrågorna integreras mer i fiskeripolitiken och man främjar hållbart fiske. I övrigt har nämnden inget erinra. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till kommunstyrelsen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen

16 PROTOKOLL 15/65 63 dnr: 2012: 0284 / 0 Tillsynsplan och verksamhetsplan 2012 Sammanfning Kommunen är skyldig årligen uppdatera sin behovsutredning och göra en prioritering av tillsynsuppgifterna i en tillsynsplan enligt miljöbalken. Motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen som regleras av ett antal EG-förordningar som kompletteras och förtydligas av Sveriges nationella Livsmedelslagstiftning. Det är fortfarande ett ganska stort glapp mellan behov och befintliga resurser trots förstärkningar tidigare år. Det fas ca ordinarie handläggartimmar (eller ca 7 handläggartjänster). Vi kommer fortsätta rekrytera under 2012 för minska detta glapp. De områden som behöver förstärkas är framförallt miljöskyddstillsynen och avloppstillsynen där befintliga resurser knappt räcker till någon planerad tillsyn. En orsak till bristen inom miljöskydd är det omfande arbete som får läggas på tillsyn kring vindkraft. Inom avloppstillsynen är inventeringstakten för låg i förhållande till de mål kommunen s upp i VA-strategier mm. Här börjar också förbud snart träda ikraft, vilket innebär antalet ansökningar om avloppstillstånd kommer öka. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagen tillsynsplan och kontrollplan för 2012.

17 PROTOKOLL 16/65 HAFSTEN RESORT AB HAFSTEN UDDEVALLA 64 dnr: 2011: 3073 / 0 TÅNGA 1:1 Strandskyddsdispens ny byggnad, trä-tipi Det antecknas till protokollet ärende nr 30 på föredragningslistan utgår.

18 PROTOKOLL 17/65 65 dnr: 2011: 1563 / 0 TÅNGA 1:1 Byggnad och väg inom strandskyddat område Det antecknas till protokollet ärende nr 31 på föredragningslistan utgår.

19 PROTOKOLL 18/65 66 dnr: 2009: 0245 / 11 DRAGSMARKS-BACKA 1:10 Förbud mot utsläpp av avloppsven Sammanfning Ägarna till fyra dricksvenbrunnar nedströms ett avloppsutsläpp uttrycker oro för förorening av dricksven. Miljö och Stadsbyggnad bedömer det på hydrogeologiska grunder finns risk för förorening av dricksven, samt avloppsvnet förorenar Natura 2000-skyddade Strömmarna. Beslut om förbud mot utsläpp om fem år har tidigare fats och överklagats. Länsstyrelsen ändrade nämndens beslut, till förbud om ett år på grund av risken för dricksven. Förbudet trädde i kraft 15 oktober 2011, men har inte hörsammats. Tillstånd finns för en ny avloppslösning, men fastighetsägarna har ansett den skulle bli för dyr och sökt annan lösning utan få tillstånd. Nämnden föreslås förbjuda, vid vite om kr vardera, delägarna i fastigheten släppa ut otillräckligt renat avloppsven från den 31 maj 2012 för undvika förorening av nedströms liggande dricksventäkter. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förbjuda NN, personnummer: NN och NN, personnummer: NN släppa ut spillven från befintlig av nämnden ej godkänd avloppsanläggning på fastigheten Dragsmarks-Backa 1:10, Uddevalla kommun. Utloppet från den på fastigheten befintliga avloppsanläggningen skall vara permanent tillslutet och förseglat senast samma dag förbudet träder ikraft, för begränsa skador av verksamheten och för kontroll skall kunna ske av efterlevnaden av förbudet.

20 PROTOKOLL 19/65 Förbudet gäller från den 31 maj 2012 och förenas med ett vite om kr för var och en av fastighetsägarna. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lagstöd Beslutet är fat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 26 miljöbalken med hänvisning till 9 kap. 7 samt 2 kap. 3 och 7 miljöbalken samt med stöd av 2 och 3 lag om viten. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges med delgivningskvitto: Susanna Christina Magnusson Källviken UDDEVALLA Lars Bertil Hugo Hjalmarsson Källviken UDDEVALLA Kopia med bilagor till sakägare: Bilagor: Överklagandehänvisning + delgivningskvitto: Gunnar Blad Dragsmarks-Backa 1:27 Källviken UDDEVALLA Eivor Margareta Niklasson Dragsmarks-Backa 1:17 Brås HENÅN Agneta Willars Dragsmarks-Backa 1:3 Kungsgatan Vaxholm

21 PROTOKOLL 20/65 Robert Fredrik Andreas Christensson Skarpskyttevägen 24 A lgh LUND Maud Gunilla Hybinette Stensviksvägen 12 B KALMAR Ingrid Margareta Klemming Dragsmarks-Backa UDDEVALLA Tord Sverker Robert Christenson Knut Wallenbergs väg SALTSJÖBADEN Stina Klemming och Karl Wilhelm Klemming Torphagsvägen 14 lgh STOCKHOLM Anna Karin Sara Klemming Östra Långgatan TROSA Johan och Julita Hedgren Dragsmarks-Backa 1:15 Källviken UDDEVALLA Staffan Haby Dragsmarks-Backa 1:16 Källviken UDDEVALLA

22 PROTOKOLL 21/65 RIKSBYGGEN BOX UDDEVALLA 67 dnr: 2011: 1428 / 7 FACKLAN 1 ARB 552 F d Söderskolan, Parkgatan, Uddevalla Detaljplan för bostäder Sammanfning Verksamheten i Söderskolan upphörde för några år sedan, och kommunen har inte längre användning för marken och byggnaderna. Kommunen och Riksbyggen tecknade år 2011 ett markanvisningsavtal, vilket bl a innebär Riksbyggen har ensamrätt få förhandla om köp av fastigheten, under förutsättning en detaljplan för i huvudsak bostäder i flerbostadshus vinner laga kraft. Exploatören avser bygga bostadsrättslägenheter, varav några är tänkta bli "seniorbostäder". En husarkitekt har gjort skisser på bostadsbebyggelse och en plankonsult har nu upprättat förslag till plansamrådshandlingar. Planförslaget innehåller två alternativ; ett där Söderskolans huvudbyggnad bevaras exteriört och ett där skolbyggnaden rivs för ersättas av ett nytt bostadhus. Miljö och Stadsbyggnad anser frågan om bevarande kan prövas vid plansamrådet. I ansökan om plantillstånd var det skissat två nya 6-våningshus och i övrigt hus med 3-4 våningar. Planförslaget innehåller nu ett 9-våningshus för "seniorbostäder" samt i övrigt 4-våningshus. Miljö och Stadsbyggnad anser denna förändring är godtagbar. Det högre huset passar väl in i stadsbilden och det anknyter väl till det befintliga 7- våningshuset norr om Parkgatan. Studievägen föreslås förbli en kommunal gata. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad

23 PROTOKOLL 22/65 Beslut: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar plansamråd ska verkställas.

24 PROTOKOLL 23/65 NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB REGION BOENDE VÄST GÖTEBORG 68 dnr: 2008: 5257 / 25 FOLKETS PARK, STADSKÄRNAN 1:174 samt KV LINDSTAM ARB 474 Detaljplan för bostäder, förskola mm Sammanfning I ett program till detaljplan, omfande Folkets park samt "Cirkusplatsen" på kv Lindstam, föreslogs en bostadsexploatering omfande ca 200 lägenheter totalt. Programmet var under hösten 2009 föremål för samråd. Tekniska nämnden ansåg kv Lindstam inte var lämpligt bebygga med bostäder varför miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade planområdet skulle minskas. Samrådsredogörelsen godkändes av nämnden Under 2011 påbörjade Tekniska kontoret en förstudie av Parkens förskola. Inriktning är några byggnader ska sparas, medan några rivs och ersätts med nya byggnader. Detta inryms bara delvis i gällande detaljplan, varför ny plan behöver göras. Vidare finns det behov av skapa parkeringsplatser för de befintliga flerbostadshusen vid Kaparegatan. Mot bakgrund av detta föreslår Miljö och Stadsbyggnad detaljplanen för Folkets park även ska innefa hela kvarteret Lindstam. Fastighetsägarna är överens om detta. Ett förslag till detaljplan har nu upprättats. Den innehåller ca 25 radhuslägenheter och tre flerbostadshus med vardera ca 25 lägenheter, allt inom "Folkets parkfastigheten", Stadskärnan 1:174. Inom kv Lindstam föreslås tomt för förskola/skola, parkeringsområde, en utökning av befintlig park, viss utökning av Stadskärnan 1:174 samt en ny allmän lokalgata som betjänar allt detta utom radhusen. Under parkeringen planeras ett stort dagvenmagasin. Framtida cirkusevenemang kan troligen inrymmas öster om Rimnershallen eller på Bodelefälten.

25 PROTOKOLL 24/65 Miljö och Stadsbyggnad anser det vara angeläget med ett allmänt gångstråk genom nuvarande Folkets Parkområdet, via den nya lokalgatans vändplats och fram till Göteborgsvägen. Eftersom Cirkusplatsen kan få ett stort antal parkeringsplatser är det nödvändigt området gestaltas omsorgsfullt, bl a med nya träd och annan vegetation. Om träd behöver tas ner, bl a längs Studievägen, är det önskvärt nya planteras på lämpliga ställen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till plansamrådshandlingar. Redogörelse för programsamråd, upprättad , kompletterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utökningen av redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för området under förutsättning hänsyn tas till vad som framgår av redogörelsen för programsamrådet, ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan, samt plansamråd ska verkställas.

26 PROTOKOLL 25/65 MARRANK AB ROTVIK UDDEVALLA 69 dnr: 2010: 3130 / 16 ROTVIK 1:12 m fl ARB 548 Bokenäsets församling Detaljplan för handelsetablering Sammanfning Området är beläget norr om länsväg 161 vid Rotviksbro. Sökanden vill uppföra en byggnad för sällanköpshandel. Önskemålet är ca m² lokalyta. Tillfart föreslås från Skredsviksvägen. Byggnaden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Exploateringen är förenlig med översiktsplanen ÖP Detaljplan saknas. Programsamråd har skett. Se redogörelsen för programsamrådet. Miljö och Stadsbyggnad föreslår planarbetet kan fortsätta. När samrådshandlingar upprättas bör också bl a följande studier/utredningar göras: Gångförbindelsen mellan handelsområdena samt till busshållplatser. Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på lv 161 och 160. Geotekniska frågor, framför allt med avseende på grundläggning och sättningar. Höjdsättning av mark och byggnader med tanke på risken för högt högven. Risken för bergras från det bakomliggande höga berget. Lämpligt avstånd till befintliga kraftledningar. Störningsfrågor gentemot bostadsfastigheten Rotvik 1:8. Principerna för dagvenhanteringen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Redogörelse för programsamråd, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

27 PROTOKOLL 26/65 godkänna redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för den tilltänkta exploateringen under förutsättning kontorets skrivelse och vad som anges i redogörelsen för programsamrådet beaktas, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft, samt ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan.

28 PROTOKOLL 27/65 CITYPARK LANCASTER AB LAGERBERGSGATAN UDDEVALLA 70 dnr: 2011: 1562 / 39 STADSKÄRNAN 1:172 ARB 553 Lancasters P-hus, Asplundsgatan, Uddevalla Detaljplan för medge biografsalonger mm Sammanfning Detaljplanen föreslår det uppförs biografsalonger på den västra delen av parkeringshusets två översta parkeringsdäck, vilka är halvplansförskjutna. Biografentrén är tänkt placeras i en tillbyggnad på parkeringshusets västra gavel. I de skisser som finns framtagna är tillbyggnaden utformad som en glasad bågformad volym som bl a inrymmer biljettkassa och trappor. Hissfrågan är tänkt lösas med en ombyggnad av den nuvarande hissen. Samråd och utställning har skett. Se samrådsredogörelsen och utlåtandet. Tekninska nämnden har godkänt exploateringsavtalet. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Utlåtande efter utställning, daterat Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utlåtandet, samt godkänna och i kommunfullmäktiges ställe anta detaljplanen. Reservation Mot beslutet reserverar sig S-gruppen med motiveringen i Socialdemokraternas handlingsprogram står det (S) skall verka för bygga ett kulturhus i Uddevalla. Detta kulturhus kommer inrymma bl.a biografsalong och som en följd av detta anser S-gruppen planarbetet ska avbrytas.

29 PROTOKOLL 28/65 Protokollsanteckning: Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

30 PROTOKOLL 29/65 ÅH STIFTS- OCH KONFERENSGÅRD HOVA UDDEVALLA 71 dnr: 2011: 1294 / 8 Å 1:20 m fl ARB 561 Program till detaljplan för nya villatomter Sammanfning Området är beläget sydost om Åh Stiftsgård vid länsväg 675. Fastighetsägaren vill möjliggöra villatomter med mycket god utsikt över fjorden. Bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Den nya tillfartsvägen uppges få max 10% lutning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vara beredd pröva program till detaljplan. (Beslutet var inte enhälligt). Exploatören har nu låtit upprätta programhandlingar. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) på planarbetet ska avbrytas. Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Erik Bergman (FP), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut plansamråd ska verkställas. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut mot S-gruppens avslagsyrkande av kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas.

31 PROTOKOLL 30/65 Reservation: Mot beslutet reserverar sig S-gruppen. De anser föreslagen detaljplan strider mot både miljöbalkens regler och mot översiktsplanen Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens skriftliga reservation.

32 PROTOKOLL 31/65 FASTIGHETS AB HERRNHUT BANGATAN UDDEVALLA 72 dnr: 2012: 0073 / 0 HERRNHUT 2 Ansökan om planbesked för medge kontorsändamål Sammanfning Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Herrnhut 2 i centrala Uddevalla. Ansökan avser en begäran i detaljplan pröva lämpligheten av kontorsändamål på en del av fastigheten, som idag är bebyggd med ett p-hus. Ett ianspråktagande av p-platser i stadskärnan bedöms vara av ett principiellt intresse. Gällande översiktsplan tillåter dock, förutom parkeringsändamål, också centrumändamål. Det innebär föreslagen användning bedöms överensstämma med översiktsplanen. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen det inledningsvis är lämpligt pröva etableringen i ett detaljplaneförfarande. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, planen ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft,

33 PROTOKOLL 32/65 bedömningen görs detaljplanen beräknas kunna antas senast andra kvartalet 2013, nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5, samt plansamråd ska verkställas.

34 PROTOKOLL 33/65 NORDEN ETABLERING AB BOX STRÖMSTAD 73 dnr: 2011: 2831 / 0 HERRESTADS-TORP 1:26, 1:3 m.fl Ansökan om planbesked för medge hotell- och konferensanläggning Sammanfning En ansökan om planbesked har inkommit till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som avser etablering av en hotell- och konferensanläggning inom södra delen av torpområdet. Enligt ansökan ingår också ett äventyrsbad i anläggningen. 240 st hotellrum inryms i två tjugovåningsbyggnader. Förslaget har remitterats till Trafikverket som anser ansökan bör avslås då den befaras få negativa konsekvenser för både det lokala och övergripande vägnätet och för befintliga verksamheter i torpområdet. Man menar nya exploateringar inte bör tillåtas i torpområdet förrän nu beslutade exploateringar genomförts och det finns ett "facit" på hur den planerade utbyggnaden och trimningen av trafiksystemet klarar ge en bra framkomlighet. Trots Trafikverkets inställning är Miljö och Stadsbyggnad av uppfningen det kan vara värdefullt inleda en planmässig studie av området. Förvaltningen föreslår därför miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska vara beredd låta upprätta program till detaljplan och sedan samråda om detta för på så sätt inhämta ett mer omfande underlag inför ett ev framtida beslut om upprätta detaljplan. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivele, daterad Skrivelse från Trafikverket, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva program till detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, upplysa om nämnden tar ställning till plantillstånd efter genomfört programsamråd,

35 PROTOKOLL 34/65 planprogram ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, programhandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för en detaljplan kommer antas och vinna laga kraft, bedömningen görs en ev detaljplan beräknas kunna antas senast vid årskiftet 2013/2014, samt nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5.

36 PROTOKOLL 35/65 TB EXPLOATERING AB BOX ALINGSÅS 74 dnr: 2008: 5215 / 46 HÖGÅS-KÄRR 1:1 m fl ARB 412 Detaljplan för ca 5-8 villatomter Sammanfning Planförslaget har varit föremål för samråd med myndigheter, andra instanser, grannar m fl. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen detaljplanen efter kompletteringar och justeringar, i enlighet med den redogörelse som upprättats efter samrådet, kan bli föremål för utställning enligt PBL (1987:10) Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Miljö och Stadsbyggnads samrådsredogörelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen, detaljplanen kompletteras och ändras i enlighet med vad som framgår av samrådsredogörelsen, samt detaljplanen ställs ut för granskning.

37 PROTOKOLL 36/65 TEKNISKA KONTORET 75 dnr: 2010: 2830 / 35 FASSERÖD 2:1, del av ARB 542 Detaljplan för ny återvinningsstation; skrivelse från allmänheten Sammanfning En ny förskola ska byggas vid Skridskogatan vilket föranleder befintlig återvinningsstation måste flyttas. Planens syfte är pröva ny plats för återvinningsstation vid Fassetorpsgatan. Plansamråd har skett. Det är flera närboende som anser återvinningsstationen kommer vara störande. Miljö och Stadsbyggnad anser störningen underskrider gällande riktvärden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 oktober 2011 återremittera ärendet till kontoret för utreda en alternativ plats, då flera berörda grannar var negativa till placeringen. Planavdelningen utredde om det fanns en bättre placering av återvinningsstationen, ingen plats som är bättre lämpad lokaliserades inom Fasserödsområdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2011 fortsätta planarbetet med tidigare placeringen vid Isgatans busshållplats. Efter plansamrådet genomfördes inkom en skrivelse från en person bos i Fasserödsområdet. Planavdelningen har gjort bedömningen denna person inte är berörd av planen utifrån plan- och bygglagens definition. Personen i fråga föreslår två olika alternativa placeringar av återvinningsstationen. Den ena i slutet av Sländgatan innan Fassetorpsgatan börjar och den andra på andra sidan av gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats. Placering vid Sländgatan är sedan tidigare diskuterad i nämnden och utredd av planavdelningen. Denna placering riskerar medföra Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller överskrids för intilliggande bostäder, vilket en placering vid Isgatans busshållplats inte antas göra. Den alternativa placeringen på andra sidan gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats anser inte planavdelningen vara lämplig då marken sluttar ner mot ravinen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse

38 PROTOKOLL 37/65 Yrkanden: Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) bifall för kontorets förslag till beslut avvisa föreslagna placeringar med hänvisning till nämndens beslut , 389. Erik Bergman (FP), Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorpsgatan/Sländgatan. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens yrkande mot S-gruppens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorsgatan/Sländgatan. Reservation S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid 2014-05-16, kl. 9.00 14.05 Plats 4033 Paragrafer 173-218 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer