1 (65) BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00."

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian Lindström, (C) Från kl , 88 Erik Bergman, (FP) Anders Karlsson, (KD) Kenneth Engelbrektsson, (S) Carina Antonsson, (S) Kenneth Ohlsson, (S) Kicki Msson, (S) Kiomars Heydar, (S) Deltog ej i beslut 83 Gunilla Magnusson, (MP) Till kl Deltog ej i beslut 88 Mikael Höglind, (KD) Beslutande för Lilian Lindström t.o.m 87 och Gunilla Magnusson 88 Kujtim Bahtiri, (S) Från kl Beslutande för Kiomars Heydar 83 Roger Ekeroos, (M) Till kl T.o.m 83 Ewa Espling, (V) David Skälegård till kl Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

2 David Skälegård, (MP) Till kl Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Carina Johansson, chef för Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson, planchef Mats Windmark, planarkitekt Martin Gustafsson, miljöchef Mikael Wennergren, bygglovchef Sören Eklund, bygglovarkitekt Anne Kleinfeld, bygglovhandläggare Ulla-Britt Isaksson, nämndsekreterare Kicki Msson Miljö och Stadsbyggnad datum: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Isaksson Gunilla Magnusson Kicki Msson paragrafer BEVIS om justeringens tillkännagivande Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Ulla-Britt Isaksson

3 PROTOKOLL 2/65 50 dnr: 2012: / 0 Ändringar och godkännande av föredragningslistan 1. Ärende nr 30 - Tånga 1:1, strandskyddsdispens - utgår 2. Ärende nr 31 - Tånga 1:1, föreläggande - utgår 3. Ärende nr 51 - Kurveröd 1:2 - Ledningsrätt ang. mast och teknikbodar för mobiltelefoni - utgår

4 PROTOKOLL 3/65 51 dnr: 2012: / 0 Justering Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Kicki Msson (S). Justeringen äger rum tisdagen den 21 februari 2012, kl

5 PROTOKOLL 4/65 52 dnr: 2012: / 0 Meddelanden Ärenden enligt meddelandelistan anmäles och lägges till handlingarna.

6 PROTOKOLL 5/65 53 dnr: 2012: / 0 Delegationer 1. Bygglov beslutade under tiden Kontrollplaner beslutade under tiden Miljöärenden beslutade under tiden Överklaganden vidarebefordrade till Länsstyrelsen under tiden

7 PROTOKOLL 6/65 54 dnr: 2012: / 0 Lantmäteriförrättningar Underrättelser om avslutade förrättningar och Lantmäterisammanträden under tiden

8 PROTOKOLL 7/65 55 dnr: 2012: / 0 Kurser och konferenser 1. Länsstyrelsens inbjudan till information och utbildning i nytt planeringsunderlag "Stigande ven" onsdagen den 12 april i Uddevalla. 2. Avloppsguidens m.fl inbjudan till nationell konferens "Ven Avlopp Kretslopp den mars 2012 i Uppsala.

9 PROTOKOLL 8/65 56 dnr: 2011: 3129 / 0 Bokslut 2011 Sammanfning I samband med miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 19 januari 2012 godkändes den ekonomiska sammanställningen av årsbokslut I samband med nämndsammanträdet beslutades årsbokslutets textmaterial skulle redovisas i samband med februari sammanträdet. Till kommunledningskontoret/ekonomi inrapporterades årsredovisningens samlade material den 31 januari Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Nämndberättelse - årsredovisning Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

10 PROTOKOLL 9/65 LIVSMEDELSVERKET BOX UPPSALA 57 dnr: 2012: 0025 / 0 Remiss från Livsmedelsverket ang. nya uppgifter om kontrollen som ska rapporteras in till Livsmedelsverket från och med 2013 (Livsmedelsverkets dnr: 4719/2011) Sammanfning Livsmedelsverket har tagit fram ett förslag om förändring av den befintliga typningen av livsmedelsanläggningar vilket innebär ett större urval av processer/verksamheter som förväntas underlätta för myndigheten definiera anläggningen. Miljö och Stadsbyggnad ställer sig bakom förslaget. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget, samt paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 PROTOKOLL 10/65 KOMMUNSTYRELSEN 58 dnr: 2011: 3051 / 0 Kommunstyrelsens remiss ang. slutrapportering av projekt MötesplatS Medborgare MSM Sammanfning EU-projektet MötesplatS Medborgare startade 2008 och avslutades i augusti Uddevalla kommun har tillsammans med Fredrikstads kommune i Norge varit projektägare till detta Interregprojekt. Upprinnelsen till projektidén kom av en ambition båda kommunerna önskade öka kommunmedborgarnas möjligheter till påverkan och inflytande. I Uddevalla var detta en följd av ett kommunfullmäktigemål i strategisk plan och ett specifikt riktat uppdrag arbeta med metoder för medborgardialog, företrädesvis med hjälp av ny teknik. Projektet utvärderas nu och samtliga nämnder har fått rapporten på remiss för värdera den interna nyttoeffekten av projektets resultat. Utvärderingarna ur ett medborgarperspektiv behöver kompletteras med förvaltningarnas/nämndernas beskrivning av hur de har använt resultatet från medborgarna och hur de ser på forts arbete med provade metoder. Projektledningen har ställt ett antal frågor i remissen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar.

12 PROTOKOLL 11/65 Mark- och miljödomstolen Box VÄNERSBORG 59 dnr: 2008: 3546 / 0 LYCKORNA 2:105 Yttrande till mark- och miljödomstolen ang. nybyggnad av gäststuga (Målnr: P :7) Sammanfning Kristina Larsson och Göran Marks yttrande daterat föranleder inte något ändrat ställningstagande eller förändrar några omständigheter i sak. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidhåller därför sitt beslut. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till Mark- och miljödomstolen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den av Miljö och Stadsbyggnad vidtagna åtgärden.

13 PROTOKOLL 12/65 VATTENFALL SERVICES NORDIC AB RINO HULTH, GÅLSJÖ RÖNNESHYTTA 60 dnr: 2008: 5270 / 54 SVÄLTE 1:4, 1:5 m.fl Samråd om ansökan nätkoncession, från luftledning till jordkabel (Rotviksbro - Laneberg) Sammanfning Venfall Eldistribution AB planerar för en ombyggnad av en 45 kv luftledning till jordkabel, från Rotviksbro i väster till Laneberg i öster. Ett skäl till ombyggnaden är luftledningen passerar del av fastigheterna Svälte 1:4 och 1:5 där det nu pågår ett planarbete med syfte pröva lämpligheten av bostäder. Förvaltningen bedömer ett genomförande av ombyggnaden i enlighet med utskickade handlingar inte ger någon betydande miljöpåverkan, föruts marken återställs efteråt. Detta ställningstagande har gjorts i samråd med kommunekologen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på samrådsremissen.

14 PROTOKOLL 13/65 61 dnr: 2009: 0233 / 0 Medborgarförslag från Pär Allvin ang. En grönare stad! Sammanfning Pär Allvin föreslår i ett medborgarförslag det ska planteras fruktträd i kommunen, bl a i våra parker, på centrala platser och utefter cykelbanor. Kommunstyrelsen har beslutat remittera förslaget till bl a miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett snarlikt medborgarförslag var uppe till behandling för ett par år sedan. Vi uttryckte i samband med förra medborgarförslaget vi sympatiserade med idén bakom det. Vår inställning är densamma idag, även om idén är specificerad till fruktträd. Det bör emellertid noteras miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har några direkta styrmedel eller resurser, utan får arbeta med frågorna på ett mer indirekt sätt. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förvaltningens tjänsteskrivelse ska utgöra svar på remissen.

15 PROTOKOLL 14/65 KOMMUNSTYRELSEN 62 dnr: 2012: 0079 / 0 Landsbygdsdepartementet - Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408 slutgiltig Sammanfning EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för : Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). Bland andra Uddevalla kommun får nu yttra sig över Kommissionens förslag till förordning om fonden. Inför kommunens remissvar har miljöoch stadsbyggnadsnämnden fått möjlighet lämna synpunkter till Kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser det är bra det framtida stödet till fiskenäringen även kan användas till, och styras mot, skydd av havsmiljön och lokal utveckling. Det är även bra miljöfrågorna integreras mer i fiskeripolitiken och man främjar hållbart fiske. I övrigt har nämnden inget erinra. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads yttrande till kommunstyrelsen Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen

16 PROTOKOLL 15/65 63 dnr: 2012: 0284 / 0 Tillsynsplan och verksamhetsplan 2012 Sammanfning Kommunen är skyldig årligen uppdatera sin behovsutredning och göra en prioritering av tillsynsuppgifterna i en tillsynsplan enligt miljöbalken. Motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen som regleras av ett antal EG-förordningar som kompletteras och förtydligas av Sveriges nationella Livsmedelslagstiftning. Det är fortfarande ett ganska stort glapp mellan behov och befintliga resurser trots förstärkningar tidigare år. Det fas ca ordinarie handläggartimmar (eller ca 7 handläggartjänster). Vi kommer fortsätta rekrytera under 2012 för minska detta glapp. De områden som behöver förstärkas är framförallt miljöskyddstillsynen och avloppstillsynen där befintliga resurser knappt räcker till någon planerad tillsyn. En orsak till bristen inom miljöskydd är det omfande arbete som får läggas på tillsyn kring vindkraft. Inom avloppstillsynen är inventeringstakten för låg i förhållande till de mål kommunen s upp i VA-strategier mm. Här börjar också förbud snart träda ikraft, vilket innebär antalet ansökningar om avloppstillstånd kommer öka. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagen tillsynsplan och kontrollplan för 2012.

17 PROTOKOLL 16/65 HAFSTEN RESORT AB HAFSTEN UDDEVALLA 64 dnr: 2011: 3073 / 0 TÅNGA 1:1 Strandskyddsdispens ny byggnad, trä-tipi Det antecknas till protokollet ärende nr 30 på föredragningslistan utgår.

18 PROTOKOLL 17/65 65 dnr: 2011: 1563 / 0 TÅNGA 1:1 Byggnad och väg inom strandskyddat område Det antecknas till protokollet ärende nr 31 på föredragningslistan utgår.

19 PROTOKOLL 18/65 66 dnr: 2009: 0245 / 11 DRAGSMARKS-BACKA 1:10 Förbud mot utsläpp av avloppsven Sammanfning Ägarna till fyra dricksvenbrunnar nedströms ett avloppsutsläpp uttrycker oro för förorening av dricksven. Miljö och Stadsbyggnad bedömer det på hydrogeologiska grunder finns risk för förorening av dricksven, samt avloppsvnet förorenar Natura 2000-skyddade Strömmarna. Beslut om förbud mot utsläpp om fem år har tidigare fats och överklagats. Länsstyrelsen ändrade nämndens beslut, till förbud om ett år på grund av risken för dricksven. Förbudet trädde i kraft 15 oktober 2011, men har inte hörsammats. Tillstånd finns för en ny avloppslösning, men fastighetsägarna har ansett den skulle bli för dyr och sökt annan lösning utan få tillstånd. Nämnden föreslås förbjuda, vid vite om kr vardera, delägarna i fastigheten släppa ut otillräckligt renat avloppsven från den 31 maj 2012 för undvika förorening av nedströms liggande dricksventäkter. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar förbjuda NN, personnummer: NN och NN, personnummer: NN släppa ut spillven från befintlig av nämnden ej godkänd avloppsanläggning på fastigheten Dragsmarks-Backa 1:10, Uddevalla kommun. Utloppet från den på fastigheten befintliga avloppsanläggningen skall vara permanent tillslutet och förseglat senast samma dag förbudet träder ikraft, för begränsa skador av verksamheten och för kontroll skall kunna ske av efterlevnaden av förbudet.

20 PROTOKOLL 19/65 Förbudet gäller från den 31 maj 2012 och förenas med ett vite om kr för var och en av fastighetsägarna. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lagstöd Beslutet är fat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 26 miljöbalken med hänvisning till 9 kap. 7 samt 2 kap. 3 och 7 miljöbalken samt med stöd av 2 och 3 lag om viten. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges med delgivningskvitto: Susanna Christina Magnusson Källviken UDDEVALLA Lars Bertil Hugo Hjalmarsson Källviken UDDEVALLA Kopia med bilagor till sakägare: Bilagor: Överklagandehänvisning + delgivningskvitto: Gunnar Blad Dragsmarks-Backa 1:27 Källviken UDDEVALLA Eivor Margareta Niklasson Dragsmarks-Backa 1:17 Brås HENÅN Agneta Willars Dragsmarks-Backa 1:3 Kungsgatan Vaxholm

21 PROTOKOLL 20/65 Robert Fredrik Andreas Christensson Skarpskyttevägen 24 A lgh LUND Maud Gunilla Hybinette Stensviksvägen 12 B KALMAR Ingrid Margareta Klemming Dragsmarks-Backa UDDEVALLA Tord Sverker Robert Christenson Knut Wallenbergs väg SALTSJÖBADEN Stina Klemming och Karl Wilhelm Klemming Torphagsvägen 14 lgh STOCKHOLM Anna Karin Sara Klemming Östra Långgatan TROSA Johan och Julita Hedgren Dragsmarks-Backa 1:15 Källviken UDDEVALLA Staffan Haby Dragsmarks-Backa 1:16 Källviken UDDEVALLA

22 PROTOKOLL 21/65 RIKSBYGGEN BOX UDDEVALLA 67 dnr: 2011: 1428 / 7 FACKLAN 1 ARB 552 F d Söderskolan, Parkgatan, Uddevalla Detaljplan för bostäder Sammanfning Verksamheten i Söderskolan upphörde för några år sedan, och kommunen har inte längre användning för marken och byggnaderna. Kommunen och Riksbyggen tecknade år 2011 ett markanvisningsavtal, vilket bl a innebär Riksbyggen har ensamrätt få förhandla om köp av fastigheten, under förutsättning en detaljplan för i huvudsak bostäder i flerbostadshus vinner laga kraft. Exploatören avser bygga bostadsrättslägenheter, varav några är tänkta bli "seniorbostäder". En husarkitekt har gjort skisser på bostadsbebyggelse och en plankonsult har nu upprättat förslag till plansamrådshandlingar. Planförslaget innehåller två alternativ; ett där Söderskolans huvudbyggnad bevaras exteriört och ett där skolbyggnaden rivs för ersättas av ett nytt bostadhus. Miljö och Stadsbyggnad anser frågan om bevarande kan prövas vid plansamrådet. I ansökan om plantillstånd var det skissat två nya 6-våningshus och i övrigt hus med 3-4 våningar. Planförslaget innehåller nu ett 9-våningshus för "seniorbostäder" samt i övrigt 4-våningshus. Miljö och Stadsbyggnad anser denna förändring är godtagbar. Det högre huset passar väl in i stadsbilden och det anknyter väl till det befintliga 7- våningshuset norr om Parkgatan. Studievägen föreslås förbli en kommunal gata. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad

23 PROTOKOLL 22/65 Beslut: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar plansamråd ska verkställas.

24 PROTOKOLL 23/65 NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB REGION BOENDE VÄST GÖTEBORG 68 dnr: 2008: 5257 / 25 FOLKETS PARK, STADSKÄRNAN 1:174 samt KV LINDSTAM ARB 474 Detaljplan för bostäder, förskola mm Sammanfning I ett program till detaljplan, omfande Folkets park samt "Cirkusplatsen" på kv Lindstam, föreslogs en bostadsexploatering omfande ca 200 lägenheter totalt. Programmet var under hösten 2009 föremål för samråd. Tekniska nämnden ansåg kv Lindstam inte var lämpligt bebygga med bostäder varför miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade planområdet skulle minskas. Samrådsredogörelsen godkändes av nämnden Under 2011 påbörjade Tekniska kontoret en förstudie av Parkens förskola. Inriktning är några byggnader ska sparas, medan några rivs och ersätts med nya byggnader. Detta inryms bara delvis i gällande detaljplan, varför ny plan behöver göras. Vidare finns det behov av skapa parkeringsplatser för de befintliga flerbostadshusen vid Kaparegatan. Mot bakgrund av detta föreslår Miljö och Stadsbyggnad detaljplanen för Folkets park även ska innefa hela kvarteret Lindstam. Fastighetsägarna är överens om detta. Ett förslag till detaljplan har nu upprättats. Den innehåller ca 25 radhuslägenheter och tre flerbostadshus med vardera ca 25 lägenheter, allt inom "Folkets parkfastigheten", Stadskärnan 1:174. Inom kv Lindstam föreslås tomt för förskola/skola, parkeringsområde, en utökning av befintlig park, viss utökning av Stadskärnan 1:174 samt en ny allmän lokalgata som betjänar allt detta utom radhusen. Under parkeringen planeras ett stort dagvenmagasin. Framtida cirkusevenemang kan troligen inrymmas öster om Rimnershallen eller på Bodelefälten.

25 PROTOKOLL 24/65 Miljö och Stadsbyggnad anser det vara angeläget med ett allmänt gångstråk genom nuvarande Folkets Parkområdet, via den nya lokalgatans vändplats och fram till Göteborgsvägen. Eftersom Cirkusplatsen kan få ett stort antal parkeringsplatser är det nödvändigt området gestaltas omsorgsfullt, bl a med nya träd och annan vegetation. Om träd behöver tas ner, bl a längs Studievägen, är det önskvärt nya planteras på lämpliga ställen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till plansamrådshandlingar. Redogörelse för programsamråd, upprättad , kompletterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utökningen av redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för området under förutsättning hänsyn tas till vad som framgår av redogörelsen för programsamrådet, ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan, samt plansamråd ska verkställas.

26 PROTOKOLL 25/65 MARRANK AB ROTVIK UDDEVALLA 69 dnr: 2010: 3130 / 16 ROTVIK 1:12 m fl ARB 548 Bokenäsets församling Detaljplan för handelsetablering Sammanfning Området är beläget norr om länsväg 161 vid Rotviksbro. Sökanden vill uppföra en byggnad för sällanköpshandel. Önskemålet är ca m² lokalyta. Tillfart föreslås från Skredsviksvägen. Byggnaden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Exploateringen är förenlig med översiktsplanen ÖP Detaljplan saknas. Programsamråd har skett. Se redogörelsen för programsamrådet. Miljö och Stadsbyggnad föreslår planarbetet kan fortsätta. När samrådshandlingar upprättas bör också bl a följande studier/utredningar göras: Gångförbindelsen mellan handelsområdena samt till busshållplatser. Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på lv 161 och 160. Geotekniska frågor, framför allt med avseende på grundläggning och sättningar. Höjdsättning av mark och byggnader med tanke på risken för högt högven. Risken för bergras från det bakomliggande höga berget. Lämpligt avstånd till befintliga kraftledningar. Störningsfrågor gentemot bostadsfastigheten Rotvik 1:8. Principerna för dagvenhanteringen. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Redogörelse för programsamråd, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

27 PROTOKOLL 26/65 godkänna redogörelsen för programsamrådet, vara beredd pröva detaljplan för den tilltänkta exploateringen under förutsättning kontorets skrivelse och vad som anges i redogörelsen för programsamrådet beaktas, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft, samt ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma innebära betydande miljöpåverkan.

28 PROTOKOLL 27/65 CITYPARK LANCASTER AB LAGERBERGSGATAN UDDEVALLA 70 dnr: 2011: 1562 / 39 STADSKÄRNAN 1:172 ARB 553 Lancasters P-hus, Asplundsgatan, Uddevalla Detaljplan för medge biografsalonger mm Sammanfning Detaljplanen föreslår det uppförs biografsalonger på den västra delen av parkeringshusets två översta parkeringsdäck, vilka är halvplansförskjutna. Biografentrén är tänkt placeras i en tillbyggnad på parkeringshusets västra gavel. I de skisser som finns framtagna är tillbyggnaden utformad som en glasad bågformad volym som bl a inrymmer biljettkassa och trappor. Hissfrågan är tänkt lösas med en ombyggnad av den nuvarande hissen. Samråd och utställning har skett. Se samrådsredogörelsen och utlåtandet. Tekninska nämnden har godkänt exploateringsavtalet. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Utlåtande efter utställning, daterat Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utlåtandet, samt godkänna och i kommunfullmäktiges ställe anta detaljplanen. Reservation Mot beslutet reserverar sig S-gruppen med motiveringen i Socialdemokraternas handlingsprogram står det (S) skall verka för bygga ett kulturhus i Uddevalla. Detta kulturhus kommer inrymma bl.a biografsalong och som en följd av detta anser S-gruppen planarbetet ska avbrytas.

29 PROTOKOLL 28/65 Protokollsanteckning: Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

30 PROTOKOLL 29/65 ÅH STIFTS- OCH KONFERENSGÅRD HOVA UDDEVALLA 71 dnr: 2011: 1294 / 8 Å 1:20 m fl ARB 561 Program till detaljplan för nya villatomter Sammanfning Området är beläget sydost om Åh Stiftsgård vid länsväg 675. Fastighetsägaren vill möjliggöra villatomter med mycket god utsikt över fjorden. Bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Den nya tillfartsvägen uppges få max 10% lutning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vara beredd pröva program till detaljplan. (Beslutet var inte enhälligt). Exploatören har nu låtit upprätta programhandlingar. Ärendet föredras av planarkitekt Mats Windmark. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) på planarbetet ska avbrytas. Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Erik Bergman (FP), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut plansamråd ska verkställas. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut mot S-gruppens avslagsyrkande av kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar programsamråd ska verkställas.

31 PROTOKOLL 30/65 Reservation: Mot beslutet reserverar sig S-gruppen. De anser föreslagen detaljplan strider mot både miljöbalkens regler och mot översiktsplanen Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens skriftliga reservation.

32 PROTOKOLL 31/65 FASTIGHETS AB HERRNHUT BANGATAN UDDEVALLA 72 dnr: 2012: 0073 / 0 HERRNHUT 2 Ansökan om planbesked för medge kontorsändamål Sammanfning Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Herrnhut 2 i centrala Uddevalla. Ansökan avser en begäran i detaljplan pröva lämpligheten av kontorsändamål på en del av fastigheten, som idag är bebyggd med ett p-hus. Ett ianspråktagande av p-platser i stadskärnan bedöms vara av ett principiellt intresse. Gällande översiktsplan tillåter dock, förutom parkeringsändamål, också centrumändamål. Det innebär föreslagen användning bedöms överensstämma med översiktsplanen. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen det inledningsvis är lämpligt pröva etableringen i ett detaljplaneförfarande. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, planen ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, samrådshandlingar ska vara färdigställda inom två från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för detaljplanen kommer antas och vinna laga kraft,

33 PROTOKOLL 32/65 bedömningen görs detaljplanen beräknas kunna antas senast andra kvartalet 2013, nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5, samt plansamråd ska verkställas.

34 PROTOKOLL 33/65 NORDEN ETABLERING AB BOX STRÖMSTAD 73 dnr: 2011: 2831 / 0 HERRESTADS-TORP 1:26, 1:3 m.fl Ansökan om planbesked för medge hotell- och konferensanläggning Sammanfning En ansökan om planbesked har inkommit till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som avser etablering av en hotell- och konferensanläggning inom södra delen av torpområdet. Enligt ansökan ingår också ett äventyrsbad i anläggningen. 240 st hotellrum inryms i två tjugovåningsbyggnader. Förslaget har remitterats till Trafikverket som anser ansökan bör avslås då den befaras få negativa konsekvenser för både det lokala och övergripande vägnätet och för befintliga verksamheter i torpområdet. Man menar nya exploateringar inte bör tillåtas i torpområdet förrän nu beslutade exploateringar genomförts och det finns ett "facit" på hur den planerade utbyggnaden och trimningen av trafiksystemet klarar ge en bra framkomlighet. Trots Trafikverkets inställning är Miljö och Stadsbyggnad av uppfningen det kan vara värdefullt inleda en planmässig studie av området. Förvaltningen föreslår därför miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska vara beredd låta upprätta program till detaljplan och sedan samråda om detta för på så sätt inhämta ett mer omfande underlag inför ett ev framtida beslut om upprätta detaljplan. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivele, daterad Skrivelse från Trafikverket, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar vara beredd pröva program till detaljplan, under förutsättning kontorets tjänsteskrivelse beaktas, upplysa om nämnden tar ställning till plantillstånd efter genomfört programsamråd,

35 PROTOKOLL 34/65 planprogram ska initieras av sökanden och upprättas av plankonsult genom sökandens försorg och på dennes bekostnad, planavtal ska upprättas med Miljö och Stadsbyggnad, programhandlingar ska vara färdigställda inom två år från detta besluts datum, upplysa om beslutet inte innebär någon garanti för en detaljplan kommer antas och vinna laga kraft, bedömningen görs en ev detaljplan beräknas kunna antas senast vid årskiftet 2013/2014, samt nämndens beslut ska utgöra planbesked enligt reglerna i PBL 5:2-5:5.

36 PROTOKOLL 35/65 TB EXPLOATERING AB BOX ALINGSÅS 74 dnr: 2008: 5215 / 46 HÖGÅS-KÄRR 1:1 m fl ARB 412 Detaljplan för ca 5-8 villatomter Sammanfning Planförslaget har varit föremål för samråd med myndigheter, andra instanser, grannar m fl. Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen detaljplanen efter kompletteringar och justeringar, i enlighet med den redogörelse som upprättats efter samrådet, kan bli föremål för utställning enligt PBL (1987:10) Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Miljö och Stadsbyggnads samrådsredogörelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen, detaljplanen kompletteras och ändras i enlighet med vad som framgår av samrådsredogörelsen, samt detaljplanen ställs ut för granskning.

37 PROTOKOLL 36/65 TEKNISKA KONTORET 75 dnr: 2010: 2830 / 35 FASSERÖD 2:1, del av ARB 542 Detaljplan för ny återvinningsstation; skrivelse från allmänheten Sammanfning En ny förskola ska byggas vid Skridskogatan vilket föranleder befintlig återvinningsstation måste flyttas. Planens syfte är pröva ny plats för återvinningsstation vid Fassetorpsgatan. Plansamråd har skett. Det är flera närboende som anser återvinningsstationen kommer vara störande. Miljö och Stadsbyggnad anser störningen underskrider gällande riktvärden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 oktober 2011 återremittera ärendet till kontoret för utreda en alternativ plats, då flera berörda grannar var negativa till placeringen. Planavdelningen utredde om det fanns en bättre placering av återvinningsstationen, ingen plats som är bättre lämpad lokaliserades inom Fasserödsområdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2011 fortsätta planarbetet med tidigare placeringen vid Isgatans busshållplats. Efter plansamrådet genomfördes inkom en skrivelse från en person bos i Fasserödsområdet. Planavdelningen har gjort bedömningen denna person inte är berörd av planen utifrån plan- och bygglagens definition. Personen i fråga föreslår två olika alternativa placeringar av återvinningsstationen. Den ena i slutet av Sländgatan innan Fassetorpsgatan börjar och den andra på andra sidan av gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats. Placering vid Sländgatan är sedan tidigare diskuterad i nämnden och utredd av planavdelningen. Denna placering riskerar medföra Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller överskrids för intilliggande bostäder, vilket en placering vid Isgatans busshållplats inte antas göra. Den alternativa placeringen på andra sidan gång- och cykelvägen vid Isgatans busshållplats anser inte planavdelningen vara lämplig då marken sluttar ner mot ravinen. Beslutsunderlag Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse

38 PROTOKOLL 37/65 Yrkanden: Under överläggningen yrkar Kenneth Engelbrektsson (S), Carina Antonsson (S), Kenneth Ohlsson (S), Kicki Msson (S) och Kiomars Heydar (S) bifall för kontorets förslag till beslut avvisa föreslagna placeringar med hänvisning till nämndens beslut , 389. Erik Bergman (FP), Gunila Jivén (M), Mikael Staxäng (M), Anders Karlsson (KD) och Mikael Höglind (KD) yrkar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorpsgatan/Sländgatan. Propositionsordning Då överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på majoritetens yrkande mot S-gruppens bifallsyrkande för kontorets förslag till beslut och finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen genomföra samråd med berörda grannar för Fassetorsgatan/Sländgatan. Reservation S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Det antecknas till protokollet Ewa Espling (V) delar S-gruppens reservation.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer