Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama."

Transkript

1 Dnr KS/2007:435-2 I 9 Handläggare: Susanne Sunnermark Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama. Ärendebeskrivning Ishallen i Katrineholm (Woodyhallen) har varit i bru sedan i november Service- och tekniknärden skriver i sitt protokoll "Hallen har fugerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte än mrväntat. V årt kylsystem har väckt stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportge i massmedia." Ishallbygget hade en budget på 40 miljoner kronor. Kostnaden mr att bygga ishallen blev i 028 kronor. Kommunen sökte och beviljades också kronor i KLIMP-bidrag (klimatinvesteringsprogram). Dessa pengar har äru inte betalats ut. När KLIMP-bidraget har betalats ut blir nettokostnaden kronor. A v rapporten framgår att några garantiarbeten som gäller ventilationen och ispisten återstår. Service- och tekniknärden ansöker också i ett separat ärende om att få disponera en del av de budgeterade medel som inte togs i anspråk vid ishallsbygget til energioptimeringsåtgärder (Se vidare "Anållan om att få disponera medel til energioptimering och mrbättringar på Katrineholms Sportcentrum", KS/2007: ). Rapporten har lämnats til ekonomikontoret for synpunkter. Ekonomikontorets yttrande Ekonomikontoret skriver i sitt ytande "Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpunkter, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi forutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknämndens ärendebeskrivning." Ekonomikontoret mreslår att konuunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingama. Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknärden , "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt".. Yttrande från ekonomikontoret, _ 07 ~~

2 IZatrineholms kommun '\ Service- och teknknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrâdesdatum Blad Dnr STN/2007:l Rapport om ishallsbygget i Katrineholm 0 byggprojektet. Beslut Service- och teknknämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare til kommunstyrelsen for slutredovisning. Nämnden uppdrar åt sportcentrumkonuittén att undersöka möjlighet til mediabevaknng av sportcentru och återkomma snarast til närden. Mediabevakngen ska visa vad som varit, för att belysa sportcentrus betydelse och positiva inytande på Katrineholm. Ärendebeskrivning Inledning Katreholms Kommun beslutade att på Backavallens ornåde uppföra en ishall med omklädningsrum och läktare för I 000 personer. Projektet påbörjades I 0 med slutbesiktning och Invigningen av hallen skedde Hallen togs i bru med forsta träning Byggprojektet har letts av GKAK byggledning. Kylutvecklaren lue (Installatöremas Utbildningscentru) lämnade en rapport i maj 2007 där de redovisat de fakta de kommit fram till. Det återstår dock några åtgärder som kommer att göras innan vintem. Vi kommer bland annat att spackla, slipa och måla ispisten. Vidare kommer golvet som omger rinken att målas eflersom det i nuvarande utformning är extremt svårstädat. För de åtgärder som görs nu under sommaren och hösten har vi reserverat medel i redovisad budget. Kommunen sökte och fick med ishallsprojektet som en del i kommunens klimatinvesteringsprogram (KLlMP). Ishallen bedömdes som en "guldklimp" och har beviljats kr i KLIMP bidrag. Dessa pengar har ännu inte betalats ut. Analys Ventilationen fugerar ännu inte tilfredställande, och där pågår diskussioner med entreprenören. (Garantiarbete) Ispisten blev inte bra när den göts, det vil säga att den har nivåskilnader. Detta åtgärdas under juli och augusti i år. (Garantiarbete) ':;ti,o, Id gsbestyrkande / l./l' //í/'6 If- Prolokollsutdraglill Akten, kommunstyrelsen

3 -a IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Blad Service- och tekniknämnden För de förbättringar som mc foreslår, utöver ovan nämnda garantiarbeten, har vi inlett diskussioner om hur de praktiskt ska genomföras. mc börjar sin lista med att foreslå att ishallen ska få individuell mätning av elforbruknngen. Dett har vi diskuterat med elentreprenören och mätare kommer att monteras efter semestem. Diskussion Hallen har fungerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte är förväntat. Vårt kylsystem har väckt mycket stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportage i massmedia. Ekonomi Ishallsbygget hade en budget på 40 miljoner. Ishallen kostade I 028 kronor att bygga. När KLIMP bidraget betalas ut blir nettokostnaden kronor. Namndens överlaggning Under service- och tekniknämndens överläggning ytrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Lars Wallman (m), och Carl Frick (mp). :J... ' - /Ú Protokolfsutdragtifl,~.c _/11!._J Justerandes ign Utdragsbestyrkande

4 Våfhandlãggare IZatrineholms kommun "- KOMMUN LEDNINGSFURVAL TNINGEN EKONOMIKONTORET Ane Andersson Datum l1.sio07-:1 35' - 2/t Ertdatum ;20u7 ; 71 ")-: Vårbeteckiing Erbeteckning 1(2) ") Yttrande avseende anhållan om att få disponera medel til energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum Samt rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojektet Bakgrund Ishallsbygget har ianspråktagit drygt 39 Mnk av för ändamålet anslagna 40 Mnk. Ishallsbygget har rapporterats och avslut av byggprojektet slutredovisats til konuunstyrelsen. Service- och tekniknämnden äskar til konuunstyrelsen om att få disponera kr av återslående investeringsutrynue, til att genomfora energioptimering och förbättringar vid Backavallen. Ekonomikontoret har tagit del av service- och teknisknämndens ärendebeskrivning och ombett yta sig i frågan om investeringsmedel. Ekonomikontoret har även ombetts ytta sig över slutrapporteringen av byggprojektet. Synpunkter Konuunens relativt höga investeringsnivå, med stora avskrivningskostnader och tilkonuande driftkostnader som tynger den redan ansträngda ekonomiska situationen, inbjuder til stor mrsiktighet i alia prioriteringar kring investeringar. Utifrån en samlad bild av del ekonomiska läget menar vi att det inte finns pengar "kvar efter ishallsbygget" även om inte hela det anslagna beloppet förbruades vid sjä1va bygget, eftersom investeringar i konuunen delvis lånefinansieras. De foreslagna åtgärdema syftar til att genommra förbättringar kring driften av anläggningen, med energioptimering i fokus. Detta verifieras genom miljöchefens yttrande i frågan. Mot bakgrund av det långsiktigt sunda i att energioptimera driften vid anläggningen gör ekonomikontoret bedömningen att de åtgärderna bör genomforas. Däremot är varken utredningskostnader eller asfaltering att betrakta som en investering, utan en driftkostnad, varfor 50 tkr respektive 180 tkr bör räkas från det begärda investeringsbeloppet, vilket därmed skulle uppgå til kr. Yttrandeinvesteringsmedellshal1en EKONOMIKONTORET KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Drottninggatan 1 DC Telelon: vx Telefax: Po.tgj,o Bankgi,o

5 Datum Vârbeleckning 2 (2) Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpuner, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi mrutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknärdens ärendebeskrivning. Förslag til beslut Vi föreslår att konuunstyrelsen tilmötesgår service- och tekniknämndens begäran med att besluta att närden får använda kr til de foreslagna åtgärder avseende energioptimering och forbättringar på Katrineholms Sportcentrum som framgår av nämndens skrivelse. Vi foreslår vidare att kommunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingara. Anne Andersson Ekonomichef

6 Dnr KS/2007:473-04l Handläggare: Susanne Sunnermark Delårsrapporter för KFAB och KIAB Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen beslutar att lägga delårsrapportema til handlingama. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KF AB) har inkonuit med en delårsrapport for januari til och med jun 2007 samt en delårsrapport for dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KFAB visar ett bra ekonomiskt resultat for forsta halvåret Omsättningen uppgick till kronor och vinsten uppgick til kronor. Det positiva resultatet kan härledas til att perioden varit uppvärmingsmässigt gynnsam, god utveckling av skuldportfoljen, måttliga höjningar av de totala avskrivningara samt ett mr perioden lägre utfall på underhållskostnadema än planerat. Bland de poster som visar en negativ utveckling firms vakanskostnadema. Vid årets böijan hade bolaget 56 outhyrda lägenheter mot 5 I stycken den 30 jun. Uthymingsgraden ligger på 96,4 procent. Ärendet handlingar. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), delårsrapport for tiden samt delårsrapport for Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 473_07 -''-~

7 KATRINËHOLMS KOMMU Kommunatyreteen 20D DEL. '-'A'.'..". RSRAPPORT..'~- "..' ~, -. - _n, ---, 'r~r ti(ltl1' '--_- n._. 2007,-Ol":-Ul ~ 20Q

8 t=örvaltningsberattelsè n_--,. :_:,;:;~'~.i1~~::'_' :~~:' -,:,_,_,:~--~,-cc~~cp,~t~-" _';. :,"t;t;":'fl--''':~:;- it',2'- _ - -. ~ _'d _ C _-,;1',_,-,-~, - ~ - - :--,",_': " :;- - - ';_';_:,.-å:~ú"-,,--:-; -,--,,~ Styelsen och verkstäl1ande dìektöi:enj'õrkaü:ehõlì FiigftglÌetìr.A oí:gársj!tiøìinlièr 5S ,fã bäed av e delârsrà ortfóí: tidéìi 20Q7::Ql;OF.C20(lJ-Q(iè3f).. - -,- -,g _PP. - ', -,,,~ ,-- _---,--. --,_--,-,_ "--,-.-,-- - -,~ --'',--,--. --,co' ' 'on --,,~rkn~~i-ûl

9 Fastighetsförvaltning Uppvängskostdern ligger under beräkad nivå. Met IÍ hittlls vart betydligt varare än normlt. I vilkengrad de iardigställda em:rgjinvesterigama påverkat fórbrugara ãr för tidigt aft_ uttla sig om. Koslnaderna fór fastighetselliksom boiagets beräkade årsprognôs 200T för det genomsnittliga i:åprisetpåèi, drgt 'l0 örelkwb; motsvarar plaerad l\vå. "_ Va!! gãiereiin:;~todeíiligger fór-!törarande.~:i~ri;:~;iût~ öi:elk~~l~_yáieiar - fuga större vattenskador har inträffat under fórsta halvåret. Dock ba antalet småskador öi&t Miljö PCB inventerig har genomfris i samtliga IQkater lj4erym-eii. Låga ~ärdan llarph:il!ats i ~!lll&tl'~~~~~:~~v;~~jit;ma.'_.'n'. n : ",',_c_,, Ge Qii_~ist;fl- anta-- k:bm!fjl~r-' - - iiacc~ - v;~:' ";f~,~ f~~ :;,,-="-~.' è'-. -s -( me f..i;'-',-- -

10

11 Resultatsammandrag per affarsområde (tkr) RÖRELSENS INÃKTER Hyresintäer Övnga intäer Nettoomsãttlng RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsk~,~tnader Underl1IlSkosfuader Driftkosfuer Fástighet,skatt- Av.knvningar -- " Summa Fastighetskostiider '_ -- _,_,"'~~'_:~,lu:;-"" ~ - _.. Bruttor~ ùíiä 7 ' _,._-- -'--. JÃMÖMLSESTÖRANDE POSTER,- ÖViGA-RÖ~LSEINTÄKTER _.._- - _~öfèìiêf~-ilti! _.. FINÂNSIELLAÍI.àÃKTER - -, KÓsiNimER -- -öwigåi-teiniäer ó_ciiìrl!i W~leò!ler,,:l~~f~de;~cid~ån~é-tt~J1I~~~~er - Suní~~~fiòaii,lenå- iltäk er ~c~k!ístiiàlie-r,,'_,~~..~"_,= _~ cc~_,_c,,_n..,7,_, - Resiitiltèrt-~ 'lùãijsiéu i po!.t'-r sh"att iixäretsresutiát -: ','-' 'oo- - - Resultàt.., J Bostãder Verksamhets- Totat lakaler !O ' 4962 o : -2992,,-' 2776 ' o '~82 -\I ~9:S58 Ijftss o -d.o 1861!5 8.5 _6QQ -l-ø57 ~i,272 H13 o - n -24i o Co: _ ' o 5189,",.,4, -~:;:KÂt~~liQB,MS-:~~SrI9-rtET ~_ióp7 ' -,',/. ;--,--,--"--., '-" ',,, -~... ~

12 RESUlTATRÄl(NING (tkr) RÖRELSENS INTÅKER Hyresintäer ÖVga intäer Nettoomsättg RÖRELSENS KOSTNADER FaStighetso~~er.. U:nderhãUskÌisiitãâer _.Dr..?. ''':k i~~ t-j r... Fastighe.' A vskrvngar.. Summii FasÌj$~elskostader Rruttoresìiít~t Noter Koncernen Moderbolaget Moderbolaget " ~ ,.--'-',. -,... -.'.'---'~-' -,- Re ;.iíàt rói=t~laitt ) u ,c2Ö c:z "' u

13 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGAAGAR Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Z U ,_.. u, , îji;y.s~34.'. ~ Ot insqöü' 91~î

14 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAITAL OCR SKULI)ER Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (400 QOO á nom 100 kr) Reservond in konsoiidenngsfond Sumina bundet eget kapital Fritt eget kspital Bai,aise11d vinst éiier fõriust Arels ~~iiltat."..:--:.".,:.:.:,"", Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättngar ' """-,-, -'.." :~y~~~bì:ha_~rp'e~ion~r_ övrjâc."!ättnl!ii 'Avsättmgar latòiit skatt sg~:~k::li!-~r~lar_-,.. '.' ".,,-.-- Lãngfsl;à s'!!t~~r ' io ~ ~$ 649 )~ , Ó, ' !ia~:r~~:~~:.fl. Su~ií~ ílì?l!i2tl!~aik!~er Kof:fl~~~~r~~:~insi tut m.fl. _.~,."" Sunfih ~kôrtri ~ga, (Wiler m _., --_. -. 'Suninia 'e~~t kal'1tåì oêii s~~iiler,c

15 NOTER TIL RESULTATRÄG (tkr) NOT IHYRESINTÅKER Bostader Lokalei Gaeoch parkeringsplatser KoncerneD Moderbolaget MoØerbol~_~et \ Hyres!iortal -705 Rabátter , Outlyr lägenheter -426 O~íhYrl~kalér -426 :7~5._n '.... -_' ' ,- " O~t!~ ~~geoch parkerigsplatser -223 _ JIJ_O 'd"2jø~ ~ ', Suiima hyresiiitä1er itùto..",-;'' N9T 29yiGAiNTÄKER -----,--, u ----,'. ---,n ~- '- -- -, ,~ ~ --- p', - n '-,_ n_,d "_--- ~ ~ _ ~- - ~: ' -_'_:.- -. slì!"maijet!~~nis~~dg ~--,--: '---' "'.:-'-'- n '_n ;",~. j\óif'iune~lskostnader c--, -,,- - -'-- - '-' ',-, '-,' --- ~....~, ÍJnder~ llsrâ 'iitt rdr b';itader ----'-, -,. ~_,,"'_eo_-_~~_,~_,. - Co-,, - _=tiltv~i~-: -.. n.,.. -_Sumiìajiiì~,.Milsko-St ailer :.--~--~-,.:'-,,----:-- ',', t c ~~r,:sü-::. " cc..224s"/ -.-.' - ~- '-i ': "===",,~/,-.. ' ,,,,--~"-,,-.,~,~_.,.2 A,~ _,. ~~r: 157 ~- 638i' - - -c ~:,73S c-..:,."",-,... -'f:plane~ftidigar~ ~~t osii~enarelagt udderhåll- ~:.~- \ftr:~.'.,tttibj'a?l)y~fa.~tr&h!f~ab 2907 '-,.-:.,

16 NOT 4 DRISKOSTNADER Uppvarmnlng Kosmader ror uppvanip.g Fastigtietssl'ötsel oeh reparationer LönêkOstner ÓVr'ga pchonalkostnader Reparti9nskosinader Vallen oeh bradskadekostnader Övgaskötselkostnadêr Ytteskötselkostnader Uttgiski;ii -,,'--- Avskr forilon oeh fastighetsinv. _......_-.-"' , ~~il:uknng EC fastigbeter El; hushijll Renhållnmg "-"-,"-,:_-".-,--.'-.--'-,.~~~V:;iiier, AVßkrvjiHordrgar Av irerßi 'j~~ska åtgärder :_~_'_"." "_"~ '""'_',,-",C:'_',, Ad\iinisiriition. LiÍíiekO, èie - Övng~)ê~ ;nalkoßtnader,c, _SÌyielseiiiv' i~e~, Förvaltnngskostn. j;j;~!~l~ll~yiti~)î~lsp7stl~~:~:-:-. ":~K:~~~~~r: ' 'l"~f,_ c.._. ",~ ' 'C'" 'C';c='_h'_,_,-".'_7'--''e..-:."_:"':'.i. 'c~~liyreigä_ "...,_ F.riìi i~vér '~:~í' ;ihâ)ar dc"îjciìanit NOTER TILLRESULTATRÄGEN (tkr) Koncernen " _..,----""..-, dsumni.- 'iftkostniider 'c t5 Moderbolaget " :' 163, 1613 _.on ,,,, i 872 -I '.: ' Moderbolaget ' , , ~ f~ i..(66, 1520;, '-5 ~; 8~ ,. 151 ',369, 55.' , ' 650 ' '. 259 ~7 923 ic, 271,,\14 ' :100, ',:.82 ~,'-Jf

17 ..._.,...n.. _.._ NOTER TILL RESULTATRÄG~N (tkr) Koncernen Moderbolaget -' c-~oderbol~get NOT 5 FASTIGHETSSKATT Fastighetsskat NOT 6 AVSKRINGAR ENLGT PLAN Byggnader 2 % Stadadfòrbättngar 3-20 % UER-iav"'ierigar % -Öiìeraiískivning - Låeposter 3 %- -,,_.._..-.. NOT ~..., 7 ôvigà......'" RÔRELSEKOSTNADER._-'.,,-',; :'-'. - -".._-... _._n_ "._.": -_" _:-.:.,': :'-"-., --..,--'".' Kostn,ad~r av engãngskaraktä. n_..."._....._'."." o o 2007 o N()í~ l)vrgarqrelseintäkl,e:l! n_n.._ "..'"n FÕi'ãkiis,"eriätt ' -, _d~:~~~:~~~î:ga :~~~~~,~-~A~~~:-_aYsl jia. n -öyngaiiitä'koi ~ " - or -',:.::-;:./:,:":..:'_:' _._..., _n.. _n_.._..n"_". _.._.. -_.-, -.'-." _. u _,, c._.'...- ",,, ---_..._.,..._".-...."-----_.,----,,. -',,"_".- NOT I) it'iêìn'tãió'èr OCH - - "~LiKNANE RESULTATPOSTER ;--...._,_-...".-...-,.".-:_-.0'- ".",.-_-.---::..-'_r..'_"'.) _ _._._n_. " ---_... n ' ' '-.'.. '-..:l~iit~~~r~~~ --,~-..., = NW Hi IlÌKKÓ!!IN'AlERpCH. LIKN~DERESULTA'IOSTER- --.'... -'--,.-c.-:..,,_.,..:... -.':-,....,-,,.._.._...n._ "-.._.- -- "'. -_..-, Räòia fastighets(~ --- Öynga õstnader -: -.._n _ o

18 ij J \.t) U1Ai-löÜIÑOo.i!Al Org nr KATRIHOLMS INUSTRIUS AB _ DELÁRSRAPPORT PER RESULTATRÁING Kr Rörelsens intäkter mm (6 mån) (8mån) N ettoomsättng F astighetskostnader I Summa Rörelsens kostnader 2 Admstrationskostnader och marknadsforig Övrga rörelseintäkter Summa Röi'elseresultat Resultat från finansiella investeringar Övrga ranteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter jinansiella poster Bokslutsdispositioner PERIODENS RESULTAT FÖRESKATT t(5)

19 rlijl\ll Qi1AL'IOUß'~OIlTll~Al BALANSRÄING Kr TILLGÁNGAR Anlaggningstillgångar Not Materiella anlaggningstillgångar 2 Byggnader och mark l2l Akiverade lokalkostnader Inventaer, verktyg och installationer Finansiella anlaggningstiigångar Långfrstiga fordrgar Summa anläggningstillgångar Omsattingsti1gångar Kortfristiga fordringar Kundfordrngar I Övrga fordrgar F örutbetalda kostnader Och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tilgångar (5)

20 llll&!) Wä'fÕlMlllIUAIIlIlI Balansräkning, forts EGET KAITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Akiekapital ( aktier) Reservfond I I Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat I Summa eget kapital Obeskattade reserver A vsättningar A vsättngar for pensioner och liknande fórpliktelser A vsättingar for skatter Summa avsättningar Långfristiga sknlder Checkräkingskredit Skulder til kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder til kreditinstitut Leverantörsskulder Akella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter Summa kortfristíga skulder Summa eget kapital och skulder (5)

21 riiil\ il (A1U'KOlMIUOntMu$.I. TlLLÄGGSUPPL YSNIGAR ALLMAA UPPLYSNINGAR Alia belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregående år, per Redovisningsprineiper oeh värderingsprineiper Bolagets tilgångar och skulder har upptagits til anskaffngsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår a v not nedan. Fordringar Fordrngar upptas til det belopp, som efter individuell bedömning beräkas bli betalt. UPPL YSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I FastighetskostDader Drift Underhåll och anpassningar F astighetsskatt A vskrvningar (6 mån) (12 måd) ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) A v avskrvningama avser 329 tkr (778) aktiverade lokalkostnader och tkr (4 4 I 7) byggnader och markanläggnng 44 tkr (58). Avskrvningar avseende inventarier ingår i admnistrations- och forvaltningskostnader med 15 tkr (20). Not 2 Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrvningar enligt plan, vilka beräkas på ursprugliga anskaffningsvärden och baseras på tilgångamas bedömda ekonomiska livslängd, varvid foljande procentsatser använts Byggnader och markanläggningar 2,5-5 % Inventarier % Akiverade lokalkostnader (hyresgästanpassningar) skrvs av under respektive hyresperiod. Not 3 Övr rörelseintäkter A vytting byggnader och mark Övr rörelseintäkter (5)

22 CI(JACJ i.1l''iciu,ßi/duß''us~. Not 4 Skatter Vid inomsttxerigen år 2007 har ackumulerade avskrvnngar på byggnader och markanläggngar gjorts med kr. I bokfòringen har avskrvnngar gjorts med kr. Uppskjuten skatteskuld uppgår til (28% av ) kr varav kr avser tidigare år. Árets uppskjutna skatt uppgår til kr ( ). I obeskattde reserver ingående överavskrvng på fastigheter har beaktats vid beräkng av uppskjuten skatt på fastigheter års akella skattekostnad på 2006 års resultat kr(o). Not 5 Långfristiga fordringar Långfrstiga fordrgar avser dels fordrgar avseende ombyggnationer for hyresgasts räkng dels reversfordrngar for avyade fastigheter til ett belopp av kr. Not 6 Övriga fordringar A vser skattefordran med 28 I tkr (489), mervärdeskattefordran med 214 (0) och kortfrstig del av långfrstiga fordrngar med I 000 tk (2 050). Not 7 Övriga skulder Avser mervårdeskatt med 0 tkr (-327) skatteskuld med 0 tk (134) och skatter och avgifter redovisade i juli med 107 tkr (i 118). Not 8 Upplupna kostnader oeb fôrutbetalda intäkter Förskott på hyror Upplupna råntor Övriga interimsskulder ( ) ( ) (l ) ( ) För Katrineholms Induslrus AB Lars T Eriksson VD 5(5)

23 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Avtal med Svenska Turistföreningen AS (STF) om vandrarhem vid Djulö, fastigheten Djulö 2:3, Katrineholm Ordförandens förslag til beslut I. Konuunstyrelsen beslutar att teckna redovisat avtal med Svenska Turistmreningen AB. 2. Konuunstyrelsen uppdrar til Katrineholms Fastighets AB att mrvalta av det aktuella objektet. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB har utarbetat ett forslag til avtal gällande del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. Avtalsparter är Katrineholms kommun och Svenska Turistforeningen AB (STF). Ändamålet med avtalet är att fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sanuanängde verksamet. A vtalet gäller i tre år från och med den I januari 2008 til och med den 3 I december 2010 med möjlighet til två års forlängning om parema är överens. Nu gällande avtal mellan konuunen och STF har sagts upp från och med den I januar Ärendets handlingar. Avtl mellan Katrineholms konuun och Svenska Turstforeningen Efter beslut i konuunstyrelsen konuer avtalet att redovisas som kommunstyrelsens handling. 46";_07 m.~k

24 KY20ûr:4tCty- -;,, 6t: " úo'l /.101 Mellan Svenska Turistforeningen STF AS, org.nr , Box 25,10120 Stockholm, nedan kallat STF, och Katrineholms kommun, , 64 i 80 Katrineholm, nedan kailad Kommunen, har träffats foljande avtal. 1. Gemensamma fórutsättningar 1.1 Avtalets huvudsakliga innehåll Konuunen upplåter häred hyresrätten avseende i 1.2 omnärda Objekt til STF på nedanstående vilkor. 1:2 Objektet Hyresrätten omfattar del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. De upplåtna byggnadema är f6ljande: Trädgårdsmästarbostaden/örkarlens hus nr 4, Sandbäcksstugan nr 5, Paviljongen nr 6, Loftboden nr 7 samt frggeboden nr 8. Objektets gränser framgår av kara (se bilaga). 1.3 Ändamål Fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sananängande verksaret. För anan användning krävs konuunens medgivande. 1.4 Kontaktpersoner Vardera paren skall utse en kontaperson. I frågor av större vikt ska konuunen och STF besluta. Kontak for konuunen är Bjöm JohanssonI AB Konta for STF är Johan Krger. Vid byte av kontakperson skall motparen gena t underrättas. 1.5 Avtalstid och öppethål1ande Detta avtal gä11er i 3 år fr 0 m tom i med möjlighet til forlängning om parema är överens. - 2 års 1.6 Syn Nytjandetiden for vandrarhenuet skall omfatta månadema april t om oktober. Under april och oktober begränsas dock öppethållandet til att omfatta forboknngar och större grpper. Objektet upplåts i befintligt skick. Före tilträdesdagen skall parema gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parer. Motsvarade syn skall hållas vid avtalets upphörande. Konuunens och STF eller av STF utsedd arendator skall årligen gemensamt 1

25 besiktiga objektet och behandla frågor avseende löpande och periodiskt underhåll. Vid vaie sådan besiktning skall särskilt protokoll foras. Protokollet skall undertecknas av båda parer. 2 STF:s rattigheter och skyldigheter 2.1 Hyra/ersattning fór upplåtelsen STF erlägger til konuunen for upplåtelsen av objektet en hyresavgift på 15,00 kronor per gästnatt exk moms. Med gästnatt avses en persons övemattng en natt. Avgiftens storlek kan ändras utan mregående diskussion i enlighet med nedanstående indexkausul. Hyran baseras på vandrarhenuets inrapporterade övemattningsstatistik til SCB och erlägges enligt redovisning senast 31/10. Om vandrarhemsverksareten pågår efter I september, erlägges resterande hyra när STF får återapporten från SCB, dock senast 60 dagar efter avslutad säsong. Indexkausul Ovan angiven avgift per gästnatt är anpassad til indextalet for oktober månad år 2006 (=basavgiften), 286,1, enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår Skulle indextalet någon påfoljande oktober månad ha ändrats i forhållande til det indextal som gällde vid det senast tilfälet skall basavgiften justeras med sana procenttal vared indextalet ändras i forhållande til basavgiften. Vid tiläipning skall ornäkg av avgiften göras med procenttal på två decimaler, varid höjning respektive sänng sker också på öresnivå. A vgiften skall aldrg sättas lägre än basavgiften. A vgiftsändrngen sker alltid fr 0 m I janua efter det att oktoberindex foranett ornäkng. 2.2 Drift, skötsel, reparation, underhåll och inventarier STF eller av STF utsedd arendator ombesöijer och bekostar med undantag av vad som sags i 3.1 objektets drift, skötsel, reparationer och löpande underhåll som inte kräver fackmanamässiga kunskaper. A v STF utsedd arendator svarar vidare for sängar och sängutrustning til vandrarhenuet. 2.3 Varme, el, va-, sop- och teletjanster STF svarar fór kostnadema avseende objektets forsörjning med värme, elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och teletjänster. 2.4 Logiavgifter och andra intakter Logiavgifter fastställs årligen av STF. Detsana gäller for övriga avgifter som erläggs av vandrarhemsgästen. 2

26 2.5 RekIam På och i anslutnng til objektet få ej uppsättas reklam for anat än verksaretens bedrivande. 2.6 Försäljningsrättigheter STF har under avtalstiden ensarätt til sedvanlig konuersiell krngverksaret inom objektets gränser. Det åligger STF att ansöka om erforderliga tilstånd for verksareten hos berörda myndigheter. 2.7 Ansvar lõr objektets sundhet, ordning och skick STF skall tilse att sundhet, ordnng och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härid skall särskild vikt fåstas vid sådana forhållanden som kan medmra risk for att vandrarhemsgästen eller andra besökande kan konua til skada. STF skall genast underrätt kommunen om forhållanden som är av betydelse for konuunen i dess egenskap av fastighetsägare. 2.8 Ny-, om- och tilbyggnad av objektet STF få inte foreta ny-, om- och tilbyggnad av objektet utan konuunens medgivande. 2.9 Ansvarslõrsäkring STF skall teckna erforderlig ansvarsforsäkng for skador som kan uppkomma i verksareten til foljd av hyresgästens vållande Upplåtelse av objektet i andra hand STF kan överlåta rätten att driva vandrarhemsverksaret i objektet til en vandrarhemsvärd. Detta sker genom särskilt avtal mellan STF och vandrarhemsvärden. STF skall saråda med konuunen vid rekrytering av vandrarhemsvärden. Om så önskas, tilställes avtalet konuunen mr känedom. I forhållande til vandrarhemsvärden ansvaras STF for samtliga frågor avseende driften av vandrarhemsverksareten. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Periodiskt underhåil Konuunen ombesöijer och bekostar periodiskt underhåll av objektets byggnader, anäggningar, fastighetsinventarier såsom väre-, ventilations- och elsystem, brand- och utrymningslar och sådan maskinutrustning som är nödvändig för 3

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Stadgar. Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19

Stadgar. Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19 Stadgar Leader Gute, Ideell förening Version 2015-08-19 1 Föreningens namn Föreningens namn är Leader Gute, ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att med hjälp av strategin för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer