Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama."

Transkript

1 Dnr KS/2007:435-2 I 9 Handläggare: Susanne Sunnermark Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama. Ärendebeskrivning Ishallen i Katrineholm (Woodyhallen) har varit i bru sedan i november Service- och tekniknärden skriver i sitt protokoll "Hallen har fugerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte än mrväntat. V årt kylsystem har väckt stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportge i massmedia." Ishallbygget hade en budget på 40 miljoner kronor. Kostnaden mr att bygga ishallen blev i 028 kronor. Kommunen sökte och beviljades också kronor i KLIMP-bidrag (klimatinvesteringsprogram). Dessa pengar har äru inte betalats ut. När KLIMP-bidraget har betalats ut blir nettokostnaden kronor. A v rapporten framgår att några garantiarbeten som gäller ventilationen och ispisten återstår. Service- och tekniknärden ansöker också i ett separat ärende om att få disponera en del av de budgeterade medel som inte togs i anspråk vid ishallsbygget til energioptimeringsåtgärder (Se vidare "Anållan om att få disponera medel til energioptimering och mrbättringar på Katrineholms Sportcentrum", KS/2007: ). Rapporten har lämnats til ekonomikontoret for synpunkter. Ekonomikontorets yttrande Ekonomikontoret skriver i sitt ytande "Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpunkter, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi forutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknämndens ärendebeskrivning." Ekonomikontoret mreslår att konuunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingama. Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknärden , "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt".. Yttrande från ekonomikontoret, _ 07 ~~

2 IZatrineholms kommun '\ Service- och teknknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrâdesdatum Blad Dnr STN/2007:l Rapport om ishallsbygget i Katrineholm 0 byggprojektet. Beslut Service- och teknknämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare til kommunstyrelsen for slutredovisning. Nämnden uppdrar åt sportcentrumkonuittén att undersöka möjlighet til mediabevaknng av sportcentru och återkomma snarast til närden. Mediabevakngen ska visa vad som varit, för att belysa sportcentrus betydelse och positiva inytande på Katrineholm. Ärendebeskrivning Inledning Katreholms Kommun beslutade att på Backavallens ornåde uppföra en ishall med omklädningsrum och läktare för I 000 personer. Projektet påbörjades I 0 med slutbesiktning och Invigningen av hallen skedde Hallen togs i bru med forsta träning Byggprojektet har letts av GKAK byggledning. Kylutvecklaren lue (Installatöremas Utbildningscentru) lämnade en rapport i maj 2007 där de redovisat de fakta de kommit fram till. Det återstår dock några åtgärder som kommer att göras innan vintem. Vi kommer bland annat att spackla, slipa och måla ispisten. Vidare kommer golvet som omger rinken att målas eflersom det i nuvarande utformning är extremt svårstädat. För de åtgärder som görs nu under sommaren och hösten har vi reserverat medel i redovisad budget. Kommunen sökte och fick med ishallsprojektet som en del i kommunens klimatinvesteringsprogram (KLlMP). Ishallen bedömdes som en "guldklimp" och har beviljats kr i KLIMP bidrag. Dessa pengar har ännu inte betalats ut. Analys Ventilationen fugerar ännu inte tilfredställande, och där pågår diskussioner med entreprenören. (Garantiarbete) Ispisten blev inte bra när den göts, det vil säga att den har nivåskilnader. Detta åtgärdas under juli och augusti i år. (Garantiarbete) ':;ti,o, Id gsbestyrkande / l./l' //í/'6 If- Prolokollsutdraglill Akten, kommunstyrelsen

3 -a IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Blad Service- och tekniknämnden För de förbättringar som mc foreslår, utöver ovan nämnda garantiarbeten, har vi inlett diskussioner om hur de praktiskt ska genomföras. mc börjar sin lista med att foreslå att ishallen ska få individuell mätning av elforbruknngen. Dett har vi diskuterat med elentreprenören och mätare kommer att monteras efter semestem. Diskussion Hallen har fungerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte är förväntat. Vårt kylsystem har väckt mycket stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportage i massmedia. Ekonomi Ishallsbygget hade en budget på 40 miljoner. Ishallen kostade I 028 kronor att bygga. När KLIMP bidraget betalas ut blir nettokostnaden kronor. Namndens överlaggning Under service- och tekniknämndens överläggning ytrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Lars Wallman (m), och Carl Frick (mp). :J... ' - /Ú Protokolfsutdragtifl,~.c _/11!._J Justerandes ign Utdragsbestyrkande

4 Våfhandlãggare IZatrineholms kommun "- KOMMUN LEDNINGSFURVAL TNINGEN EKONOMIKONTORET Ane Andersson Datum l1.sio07-:1 35' - 2/t Ertdatum ;20u7 ; 71 ")-: Vårbeteckiing Erbeteckning 1(2) ") Yttrande avseende anhållan om att få disponera medel til energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum Samt rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojektet Bakgrund Ishallsbygget har ianspråktagit drygt 39 Mnk av för ändamålet anslagna 40 Mnk. Ishallsbygget har rapporterats och avslut av byggprojektet slutredovisats til konuunstyrelsen. Service- och tekniknämnden äskar til konuunstyrelsen om att få disponera kr av återslående investeringsutrynue, til att genomfora energioptimering och förbättringar vid Backavallen. Ekonomikontoret har tagit del av service- och teknisknämndens ärendebeskrivning och ombett yta sig i frågan om investeringsmedel. Ekonomikontoret har även ombetts ytta sig över slutrapporteringen av byggprojektet. Synpunkter Konuunens relativt höga investeringsnivå, med stora avskrivningskostnader och tilkonuande driftkostnader som tynger den redan ansträngda ekonomiska situationen, inbjuder til stor mrsiktighet i alia prioriteringar kring investeringar. Utifrån en samlad bild av del ekonomiska läget menar vi att det inte finns pengar "kvar efter ishallsbygget" även om inte hela det anslagna beloppet förbruades vid sjä1va bygget, eftersom investeringar i konuunen delvis lånefinansieras. De foreslagna åtgärdema syftar til att genommra förbättringar kring driften av anläggningen, med energioptimering i fokus. Detta verifieras genom miljöchefens yttrande i frågan. Mot bakgrund av det långsiktigt sunda i att energioptimera driften vid anläggningen gör ekonomikontoret bedömningen att de åtgärderna bör genomforas. Däremot är varken utredningskostnader eller asfaltering att betrakta som en investering, utan en driftkostnad, varfor 50 tkr respektive 180 tkr bör räkas från det begärda investeringsbeloppet, vilket därmed skulle uppgå til kr. Yttrandeinvesteringsmedellshal1en EKONOMIKONTORET KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Drottninggatan 1 DC Telelon: vx Telefax: Po.tgj,o Bankgi,o

5 Datum Vârbeleckning 2 (2) Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpuner, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi mrutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknärdens ärendebeskrivning. Förslag til beslut Vi föreslår att konuunstyrelsen tilmötesgår service- och tekniknämndens begäran med att besluta att närden får använda kr til de foreslagna åtgärder avseende energioptimering och forbättringar på Katrineholms Sportcentrum som framgår av nämndens skrivelse. Vi foreslår vidare att kommunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingara. Anne Andersson Ekonomichef

6 Dnr KS/2007:473-04l Handläggare: Susanne Sunnermark Delårsrapporter för KFAB och KIAB Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen beslutar att lägga delårsrapportema til handlingama. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KF AB) har inkonuit med en delårsrapport for januari til och med jun 2007 samt en delårsrapport for dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KFAB visar ett bra ekonomiskt resultat for forsta halvåret Omsättningen uppgick till kronor och vinsten uppgick til kronor. Det positiva resultatet kan härledas til att perioden varit uppvärmingsmässigt gynnsam, god utveckling av skuldportfoljen, måttliga höjningar av de totala avskrivningara samt ett mr perioden lägre utfall på underhållskostnadema än planerat. Bland de poster som visar en negativ utveckling firms vakanskostnadema. Vid årets böijan hade bolaget 56 outhyrda lägenheter mot 5 I stycken den 30 jun. Uthymingsgraden ligger på 96,4 procent. Ärendet handlingar. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), delårsrapport for tiden samt delårsrapport for Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 473_07 -''-~

7 KATRINËHOLMS KOMMU Kommunatyreteen 20D DEL. '-'A'.'..". RSRAPPORT..'~- "..' ~, -. - _n, ---, 'r~r ti(ltl1' '--_- n._. 2007,-Ol":-Ul ~ 20Q

8 t=örvaltningsberattelsè n_--,. :_:,;:;~'~.i1~~::'_' :~~:' -,:,_,_,:~--~,-cc~~cp,~t~-" _';. :,"t;t;":'fl--''':~:;- it',2'- _ - -. ~ _'d _ C _-,;1',_,-,-~, - ~ - - :--,",_': " :;- - - ';_';_:,.-å:~ú"-,,--:-; -,--,,~ Styelsen och verkstäl1ande dìektöi:enj'õrkaü:ehõlì FiigftglÌetìr.A oí:gársj!tiøìinlièr 5S ,fã bäed av e delârsrà ortfóí: tidéìi 20Q7::Ql;OF.C20(lJ-Q(iè3f).. - -,- -,g _PP. - ', -,,,~ ,-- _---,--. --,_--,-,_ "--,-.-,-- - -,~ --'',--,--. --,co' ' 'on --,,~rkn~~i-ûl

9 Fastighetsförvaltning Uppvängskostdern ligger under beräkad nivå. Met IÍ hittlls vart betydligt varare än normlt. I vilkengrad de iardigställda em:rgjinvesterigama påverkat fórbrugara ãr för tidigt aft_ uttla sig om. Koslnaderna fór fastighetselliksom boiagets beräkade årsprognôs 200T för det genomsnittliga i:åprisetpåèi, drgt 'l0 örelkwb; motsvarar plaerad l\vå. "_ Va!! gãiereiin:;~todeíiligger fór-!törarande.~:i~ri;:~;iût~ öi:elk~~l~_yáieiar - fuga större vattenskador har inträffat under fórsta halvåret. Dock ba antalet småskador öi&t Miljö PCB inventerig har genomfris i samtliga IQkater lj4erym-eii. Låga ~ärdan llarph:il!ats i ~!lll&tl'~~~~~:~~v;~~jit;ma.'_.'n'. n : ",',_c_,, Ge Qii_~ist;fl- anta-- k:bm!fjl~r-' - - iiacc~ - v;~:' ";f~,~ f~~ :;,,-="-~.' è'-. -s -( me f..i;'-',-- -

10

11 Resultatsammandrag per affarsområde (tkr) RÖRELSENS INÃKTER Hyresintäer Övnga intäer Nettoomsãttlng RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsk~,~tnader Underl1IlSkosfuader Driftkosfuer Fástighet,skatt- Av.knvningar -- " Summa Fastighetskostiider '_ -- _,_,"'~~'_:~,lu:;-"" ~ - _.. Bruttor~ ùíiä 7 ' _,._-- -'--. JÃMÖMLSESTÖRANDE POSTER,- ÖViGA-RÖ~LSEINTÄKTER _.._- - _~öfèìiêf~-ilti! _.. FINÂNSIELLAÍI.àÃKTER - -, KÓsiNimER -- -öwigåi-teiniäer ó_ciiìrl!i W~leò!ler,,:l~~f~de;~cid~ån~é-tt~J1I~~~~er - Suní~~~fiòaii,lenå- iltäk er ~c~k!ístiiàlie-r,,'_,~~..~"_,= _~ cc~_,_c,,_n..,7,_, - Resiitiltèrt-~ 'lùãijsiéu i po!.t'-r sh"att iixäretsresutiát -: ','-' 'oo- - - Resultàt.., J Bostãder Verksamhets- Totat lakaler !O ' 4962 o : -2992,,-' 2776 ' o '~82 -\I ~9:S58 Ijftss o -d.o 1861!5 8.5 _6QQ -l-ø57 ~i,272 H13 o - n -24i o Co: _ ' o 5189,",.,4, -~:;:KÂt~~liQB,MS-:~~SrI9-rtET ~_ióp7 ' -,',/. ;--,--,--"--., '-" ',,, -~... ~

12 RESUlTATRÄl(NING (tkr) RÖRELSENS INTÅKER Hyresintäer ÖVga intäer Nettoomsättg RÖRELSENS KOSTNADER FaStighetso~~er.. U:nderhãUskÌisiitãâer _.Dr..?. ''':k i~~ t-j r... Fastighe.' A vskrvngar.. Summii FasÌj$~elskostader Rruttoresìiít~t Noter Koncernen Moderbolaget Moderbolaget " ~ ,.--'-',. -,... -.'.'---'~-' -,- Re ;.iíàt rói=t~laitt ) u ,c2Ö c:z "' u

13 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGAAGAR Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Z U ,_.. u, , îji;y.s~34.'. ~ Ot insqöü' 91~î

14 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAITAL OCR SKULI)ER Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (400 QOO á nom 100 kr) Reservond in konsoiidenngsfond Sumina bundet eget kapital Fritt eget kspital Bai,aise11d vinst éiier fõriust Arels ~~iiltat."..:--:.".,:.:.:,"", Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättngar ' """-,-, -'.." :~y~~~bì:ha_~rp'e~ion~r_ övrjâc."!ättnl!ii 'Avsättmgar latòiit skatt sg~:~k::li!-~r~lar_-,.. '.' ".,,-.-- Lãngfsl;à s'!!t~~r ' io ~ ~$ 649 )~ , Ó, ' !ia~:r~~:~~:.fl. Su~ií~ ílì?l!i2tl!~aik!~er Kof:fl~~~~r~~:~insi tut m.fl. _.~,."" Sunfih ~kôrtri ~ga, (Wiler m _., --_. -. 'Suninia 'e~~t kal'1tåì oêii s~~iiler,c

15 NOTER TIL RESULTATRÄG (tkr) NOT IHYRESINTÅKER Bostader Lokalei Gaeoch parkeringsplatser KoncerneD Moderbolaget MoØerbol~_~et \ Hyres!iortal -705 Rabátter , Outlyr lägenheter -426 O~íhYrl~kalér -426 :7~5._n '.... -_' ' ,- " O~t!~ ~~geoch parkerigsplatser -223 _ JIJ_O 'd"2jø~ ~ ', Suiima hyresiiitä1er itùto..",-;'' N9T 29yiGAiNTÄKER -----,--, u ----,'. ---,n ~- '- -- -, ,~ ~ --- p', - n '-,_ n_,d "_--- ~ ~ _ ~- - ~: ' -_'_:.- -. slì!"maijet!~~nis~~dg ~--,--: '---' "'.:-'-'- n '_n ;",~. j\óif'iune~lskostnader c--, -,,- - -'-- - '-' ',-, '-,' --- ~....~, ÍJnder~ llsrâ 'iitt rdr b';itader ----'-, -,. ~_,,"'_eo_-_~~_,~_,. - Co-,, - _=tiltv~i~-: -.. n.,.. -_Sumiìajiiì~,.Milsko-St ailer :.--~--~-,.:'-,,----:-- ',', t c ~~r,:sü-::. " cc..224s"/ -.-.' - ~- '-i ': "===",,~/,-.. ' ,,,,--~"-,,-.,~,~_.,.2 A,~ _,. ~~r: 157 ~- 638i' - - -c ~:,73S c-..:,."",-,... -'f:plane~ftidigar~ ~~t osii~enarelagt udderhåll- ~:.~- \ftr:~.'.,tttibj'a?l)y~fa.~tr&h!f~ab 2907 '-,.-:.,

16 NOT 4 DRISKOSTNADER Uppvarmnlng Kosmader ror uppvanip.g Fastigtietssl'ötsel oeh reparationer LönêkOstner ÓVr'ga pchonalkostnader Reparti9nskosinader Vallen oeh bradskadekostnader Övgaskötselkostnadêr Ytteskötselkostnader Uttgiski;ii -,,'--- Avskr forilon oeh fastighetsinv. _......_-.-"' , ~~il:uknng EC fastigbeter El; hushijll Renhållnmg "-"-,"-,:_-".-,--.'-.--'-,.~~~V:;iiier, AVßkrvjiHordrgar Av irerßi 'j~~ska åtgärder :_~_'_"." "_"~ '""'_',,-",C:'_',, Ad\iinisiriition. LiÍíiekO, èie - Övng~)ê~ ;nalkoßtnader,c, _SÌyielseiiiv' i~e~, Förvaltnngskostn. j;j;~!~l~ll~yiti~)î~lsp7stl~~:~:-:-. ":~K:~~~~~r: ' 'l"~f,_ c.._. ",~ ' 'C'" 'C';c='_h'_,_,-".'_7'--''e..-:."_:"':'.i. 'c~~liyreigä_ "...,_ F.riìi i~vér '~:~í' ;ihâ)ar dc"îjciìanit NOTER TILLRESULTATRÄGEN (tkr) Koncernen " _..,----""..-, dsumni.- 'iftkostniider 'c t5 Moderbolaget " :' 163, 1613 _.on ,,,, i 872 -I '.: ' Moderbolaget ' , , ~ f~ i..(66, 1520;, '-5 ~; 8~ ,. 151 ',369, 55.' , ' 650 ' '. 259 ~7 923 ic, 271,,\14 ' :100, ',:.82 ~,'-Jf

17 ..._.,...n.. _.._ NOTER TILL RESULTATRÄG~N (tkr) Koncernen Moderbolaget -' c-~oderbol~get NOT 5 FASTIGHETSSKATT Fastighetsskat NOT 6 AVSKRINGAR ENLGT PLAN Byggnader 2 % Stadadfòrbättngar 3-20 % UER-iav"'ierigar % -Öiìeraiískivning - Låeposter 3 %- -,,_.._..-.. NOT ~..., 7 ôvigà......'" RÔRELSEKOSTNADER._-'.,,-',; :'-'. - -".._-... _._n_ "._.": -_" _:-.:.,': :'-"-., --..,--'".' Kostn,ad~r av engãngskaraktä. n_..."._....._'."." o o 2007 o N()í~ l)vrgarqrelseintäkl,e:l! n_n.._ "..'"n FÕi'ãkiis,"eriätt ' -, _d~:~~~:~~~î:ga :~~~~~,~-~A~~~:-_aYsl jia. n -öyngaiiitä'koi ~ " - or -',:.::-;:./:,:":..:'_:' _._..., _n.. _n_.._..n"_". _.._.. -_.-, -.'-." _. u _,, c._.'...- ",,, ---_..._.,..._".-...."-----_.,----,,. -',,"_".- NOT I) it'iêìn'tãió'èr OCH - - "~LiKNANE RESULTATPOSTER ;--...._,_-...".-...-,.".-:_-.0'- ".",.-_-.---::..-'_r..'_"'.) _ _._._n_. " ---_... n ' ' '-.'.. '-..:l~iit~~~r~~~ --,~-..., = NW Hi IlÌKKÓ!!IN'AlERpCH. LIKN~DERESULTA'IOSTER- --.'... -'--,.-c.-:..,,_.,..:... -.':-,....,-,,.._.._...n._ "-.._.- -- "'. -_..-, Räòia fastighets(~ --- Öynga õstnader -: -.._n _ o

18 ij J \.t) U1Ai-löÜIÑOo.i!Al Org nr KATRIHOLMS INUSTRIUS AB _ DELÁRSRAPPORT PER RESULTATRÁING Kr Rörelsens intäkter mm (6 mån) (8mån) N ettoomsättng F astighetskostnader I Summa Rörelsens kostnader 2 Admstrationskostnader och marknadsforig Övrga rörelseintäkter Summa Röi'elseresultat Resultat från finansiella investeringar Övrga ranteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter jinansiella poster Bokslutsdispositioner PERIODENS RESULTAT FÖRESKATT t(5)

19 rlijl\ll Qi1AL'IOUß'~OIlTll~Al BALANSRÄING Kr TILLGÁNGAR Anlaggningstillgångar Not Materiella anlaggningstillgångar 2 Byggnader och mark l2l Akiverade lokalkostnader Inventaer, verktyg och installationer Finansiella anlaggningstiigångar Långfrstiga fordrgar Summa anläggningstillgångar Omsattingsti1gångar Kortfristiga fordringar Kundfordrngar I Övrga fordrgar F örutbetalda kostnader Och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tilgångar (5)

20 llll&!) Wä'fÕlMlllIUAIIlIlI Balansräkning, forts EGET KAITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Akiekapital ( aktier) Reservfond I I Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat I Summa eget kapital Obeskattade reserver A vsättningar A vsättngar for pensioner och liknande fórpliktelser A vsättingar for skatter Summa avsättningar Långfristiga sknlder Checkräkingskredit Skulder til kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder til kreditinstitut Leverantörsskulder Akella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter Summa kortfristíga skulder Summa eget kapital och skulder (5)

21 riiil\ il (A1U'KOlMIUOntMu$.I. TlLLÄGGSUPPL YSNIGAR ALLMAA UPPLYSNINGAR Alia belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregående år, per Redovisningsprineiper oeh värderingsprineiper Bolagets tilgångar och skulder har upptagits til anskaffngsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår a v not nedan. Fordringar Fordrngar upptas til det belopp, som efter individuell bedömning beräkas bli betalt. UPPL YSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I FastighetskostDader Drift Underhåll och anpassningar F astighetsskatt A vskrvningar (6 mån) (12 måd) ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) A v avskrvningama avser 329 tkr (778) aktiverade lokalkostnader och tkr (4 4 I 7) byggnader och markanläggnng 44 tkr (58). Avskrvningar avseende inventarier ingår i admnistrations- och forvaltningskostnader med 15 tkr (20). Not 2 Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrvningar enligt plan, vilka beräkas på ursprugliga anskaffningsvärden och baseras på tilgångamas bedömda ekonomiska livslängd, varvid foljande procentsatser använts Byggnader och markanläggningar 2,5-5 % Inventarier % Akiverade lokalkostnader (hyresgästanpassningar) skrvs av under respektive hyresperiod. Not 3 Övr rörelseintäkter A vytting byggnader och mark Övr rörelseintäkter (5)

22 CI(JACJ i.1l''iciu,ßi/duß''us~. Not 4 Skatter Vid inomsttxerigen år 2007 har ackumulerade avskrvnngar på byggnader och markanläggngar gjorts med kr. I bokfòringen har avskrvnngar gjorts med kr. Uppskjuten skatteskuld uppgår til (28% av ) kr varav kr avser tidigare år. Árets uppskjutna skatt uppgår til kr ( ). I obeskattde reserver ingående överavskrvng på fastigheter har beaktats vid beräkng av uppskjuten skatt på fastigheter års akella skattekostnad på 2006 års resultat kr(o). Not 5 Långfristiga fordringar Långfrstiga fordrgar avser dels fordrgar avseende ombyggnationer for hyresgasts räkng dels reversfordrngar for avyade fastigheter til ett belopp av kr. Not 6 Övriga fordringar A vser skattefordran med 28 I tkr (489), mervärdeskattefordran med 214 (0) och kortfrstig del av långfrstiga fordrngar med I 000 tk (2 050). Not 7 Övriga skulder Avser mervårdeskatt med 0 tkr (-327) skatteskuld med 0 tk (134) och skatter och avgifter redovisade i juli med 107 tkr (i 118). Not 8 Upplupna kostnader oeb fôrutbetalda intäkter Förskott på hyror Upplupna råntor Övriga interimsskulder ( ) ( ) (l ) ( ) För Katrineholms Induslrus AB Lars T Eriksson VD 5(5)

23 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Avtal med Svenska Turistföreningen AS (STF) om vandrarhem vid Djulö, fastigheten Djulö 2:3, Katrineholm Ordförandens förslag til beslut I. Konuunstyrelsen beslutar att teckna redovisat avtal med Svenska Turistmreningen AB. 2. Konuunstyrelsen uppdrar til Katrineholms Fastighets AB att mrvalta av det aktuella objektet. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB har utarbetat ett forslag til avtal gällande del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. Avtalsparter är Katrineholms kommun och Svenska Turistforeningen AB (STF). Ändamålet med avtalet är att fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sanuanängde verksamet. A vtalet gäller i tre år från och med den I januari 2008 til och med den 3 I december 2010 med möjlighet til två års forlängning om parema är överens. Nu gällande avtal mellan konuunen och STF har sagts upp från och med den I januar Ärendets handlingar. Avtl mellan Katrineholms konuun och Svenska Turstforeningen Efter beslut i konuunstyrelsen konuer avtalet att redovisas som kommunstyrelsens handling. 46";_07 m.~k

24 KY20ûr:4tCty- -;,, 6t: " úo'l /.101 Mellan Svenska Turistforeningen STF AS, org.nr , Box 25,10120 Stockholm, nedan kallat STF, och Katrineholms kommun, , 64 i 80 Katrineholm, nedan kailad Kommunen, har träffats foljande avtal. 1. Gemensamma fórutsättningar 1.1 Avtalets huvudsakliga innehåll Konuunen upplåter häred hyresrätten avseende i 1.2 omnärda Objekt til STF på nedanstående vilkor. 1:2 Objektet Hyresrätten omfattar del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. De upplåtna byggnadema är f6ljande: Trädgårdsmästarbostaden/örkarlens hus nr 4, Sandbäcksstugan nr 5, Paviljongen nr 6, Loftboden nr 7 samt frggeboden nr 8. Objektets gränser framgår av kara (se bilaga). 1.3 Ändamål Fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sananängande verksaret. För anan användning krävs konuunens medgivande. 1.4 Kontaktpersoner Vardera paren skall utse en kontaperson. I frågor av större vikt ska konuunen och STF besluta. Kontak for konuunen är Bjöm JohanssonI AB Konta for STF är Johan Krger. Vid byte av kontakperson skall motparen gena t underrättas. 1.5 Avtalstid och öppethål1ande Detta avtal gä11er i 3 år fr 0 m tom i med möjlighet til forlängning om parema är överens. - 2 års 1.6 Syn Nytjandetiden for vandrarhenuet skall omfatta månadema april t om oktober. Under april och oktober begränsas dock öppethållandet til att omfatta forboknngar och större grpper. Objektet upplåts i befintligt skick. Före tilträdesdagen skall parema gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parer. Motsvarade syn skall hållas vid avtalets upphörande. Konuunens och STF eller av STF utsedd arendator skall årligen gemensamt 1

25 besiktiga objektet och behandla frågor avseende löpande och periodiskt underhåll. Vid vaie sådan besiktning skall särskilt protokoll foras. Protokollet skall undertecknas av båda parer. 2 STF:s rattigheter och skyldigheter 2.1 Hyra/ersattning fór upplåtelsen STF erlägger til konuunen for upplåtelsen av objektet en hyresavgift på 15,00 kronor per gästnatt exk moms. Med gästnatt avses en persons övemattng en natt. Avgiftens storlek kan ändras utan mregående diskussion i enlighet med nedanstående indexkausul. Hyran baseras på vandrarhenuets inrapporterade övemattningsstatistik til SCB och erlägges enligt redovisning senast 31/10. Om vandrarhemsverksareten pågår efter I september, erlägges resterande hyra när STF får återapporten från SCB, dock senast 60 dagar efter avslutad säsong. Indexkausul Ovan angiven avgift per gästnatt är anpassad til indextalet for oktober månad år 2006 (=basavgiften), 286,1, enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår Skulle indextalet någon påfoljande oktober månad ha ändrats i forhållande til det indextal som gällde vid det senast tilfälet skall basavgiften justeras med sana procenttal vared indextalet ändras i forhållande til basavgiften. Vid tiläipning skall ornäkg av avgiften göras med procenttal på två decimaler, varid höjning respektive sänng sker också på öresnivå. A vgiften skall aldrg sättas lägre än basavgiften. A vgiftsändrngen sker alltid fr 0 m I janua efter det att oktoberindex foranett ornäkng. 2.2 Drift, skötsel, reparation, underhåll och inventarier STF eller av STF utsedd arendator ombesöijer och bekostar med undantag av vad som sags i 3.1 objektets drift, skötsel, reparationer och löpande underhåll som inte kräver fackmanamässiga kunskaper. A v STF utsedd arendator svarar vidare for sängar och sängutrustning til vandrarhenuet. 2.3 Varme, el, va-, sop- och teletjanster STF svarar fór kostnadema avseende objektets forsörjning med värme, elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och teletjänster. 2.4 Logiavgifter och andra intakter Logiavgifter fastställs årligen av STF. Detsana gäller for övriga avgifter som erläggs av vandrarhemsgästen. 2

26 2.5 RekIam På och i anslutnng til objektet få ej uppsättas reklam for anat än verksaretens bedrivande. 2.6 Försäljningsrättigheter STF har under avtalstiden ensarätt til sedvanlig konuersiell krngverksaret inom objektets gränser. Det åligger STF att ansöka om erforderliga tilstånd for verksareten hos berörda myndigheter. 2.7 Ansvar lõr objektets sundhet, ordning och skick STF skall tilse att sundhet, ordnng och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härid skall särskild vikt fåstas vid sådana forhållanden som kan medmra risk for att vandrarhemsgästen eller andra besökande kan konua til skada. STF skall genast underrätt kommunen om forhållanden som är av betydelse for konuunen i dess egenskap av fastighetsägare. 2.8 Ny-, om- och tilbyggnad av objektet STF få inte foreta ny-, om- och tilbyggnad av objektet utan konuunens medgivande. 2.9 Ansvarslõrsäkring STF skall teckna erforderlig ansvarsforsäkng for skador som kan uppkomma i verksareten til foljd av hyresgästens vållande Upplåtelse av objektet i andra hand STF kan överlåta rätten att driva vandrarhemsverksaret i objektet til en vandrarhemsvärd. Detta sker genom särskilt avtal mellan STF och vandrarhemsvärden. STF skall saråda med konuunen vid rekrytering av vandrarhemsvärden. Om så önskas, tilställes avtalet konuunen mr känedom. I forhållande til vandrarhemsvärden ansvaras STF for samtliga frågor avseende driften av vandrarhemsverksareten. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Periodiskt underhåil Konuunen ombesöijer och bekostar periodiskt underhåll av objektets byggnader, anäggningar, fastighetsinventarier såsom väre-, ventilations- och elsystem, brand- och utrymningslar och sådan maskinutrustning som är nödvändig för 3

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 216-4-6 Au 59 Dnr 25/216 Årsredovisning 215, Ljusnarsbergs kommunlager AB Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer