Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av. Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama."

Transkript

1 Dnr KS/2007:435-2 I 9 Handläggare: Susanne Sunnermark Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama. Ärendebeskrivning Ishallen i Katrineholm (Woodyhallen) har varit i bru sedan i november Service- och tekniknärden skriver i sitt protokoll "Hallen har fugerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte än mrväntat. V årt kylsystem har väckt stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportge i massmedia." Ishallbygget hade en budget på 40 miljoner kronor. Kostnaden mr att bygga ishallen blev i 028 kronor. Kommunen sökte och beviljades också kronor i KLIMP-bidrag (klimatinvesteringsprogram). Dessa pengar har äru inte betalats ut. När KLIMP-bidraget har betalats ut blir nettokostnaden kronor. A v rapporten framgår att några garantiarbeten som gäller ventilationen och ispisten återstår. Service- och tekniknärden ansöker också i ett separat ärende om att få disponera en del av de budgeterade medel som inte togs i anspråk vid ishallsbygget til energioptimeringsåtgärder (Se vidare "Anållan om att få disponera medel til energioptimering och mrbättringar på Katrineholms Sportcentrum", KS/2007: ). Rapporten har lämnats til ekonomikontoret for synpunkter. Ekonomikontorets yttrande Ekonomikontoret skriver i sitt ytande "Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpunkter, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi forutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknämndens ärendebeskrivning." Ekonomikontoret mreslår att konuunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingama. Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknärden , "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt".. Yttrande från ekonomikontoret, _ 07 ~~

2 IZatrineholms kommun '\ Service- och teknknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrâdesdatum Blad Dnr STN/2007:l Rapport om ishallsbygget i Katrineholm 0 byggprojektet. Beslut Service- och teknknämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare til kommunstyrelsen for slutredovisning. Nämnden uppdrar åt sportcentrumkonuittén att undersöka möjlighet til mediabevaknng av sportcentru och återkomma snarast til närden. Mediabevakngen ska visa vad som varit, för att belysa sportcentrus betydelse och positiva inytande på Katrineholm. Ärendebeskrivning Inledning Katreholms Kommun beslutade att på Backavallens ornåde uppföra en ishall med omklädningsrum och läktare för I 000 personer. Projektet påbörjades I 0 med slutbesiktning och Invigningen av hallen skedde Hallen togs i bru med forsta träning Byggprojektet har letts av GKAK byggledning. Kylutvecklaren lue (Installatöremas Utbildningscentru) lämnade en rapport i maj 2007 där de redovisat de fakta de kommit fram till. Det återstår dock några åtgärder som kommer att göras innan vintem. Vi kommer bland annat att spackla, slipa och måla ispisten. Vidare kommer golvet som omger rinken att målas eflersom det i nuvarande utformning är extremt svårstädat. För de åtgärder som görs nu under sommaren och hösten har vi reserverat medel i redovisad budget. Kommunen sökte och fick med ishallsprojektet som en del i kommunens klimatinvesteringsprogram (KLlMP). Ishallen bedömdes som en "guldklimp" och har beviljats kr i KLIMP bidrag. Dessa pengar har ännu inte betalats ut. Analys Ventilationen fugerar ännu inte tilfredställande, och där pågår diskussioner med entreprenören. (Garantiarbete) Ispisten blev inte bra när den göts, det vil säga att den har nivåskilnader. Detta åtgärdas under juli och augusti i år. (Garantiarbete) ':;ti,o, Id gsbestyrkande / l./l' //í/'6 If- Prolokollsutdraglill Akten, kommunstyrelsen

3 -a IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Blad Service- och tekniknämnden För de förbättringar som mc foreslår, utöver ovan nämnda garantiarbeten, har vi inlett diskussioner om hur de praktiskt ska genomföras. mc börjar sin lista med att foreslå att ishallen ska få individuell mätning av elforbruknngen. Dett har vi diskuterat med elentreprenören och mätare kommer att monteras efter semestem. Diskussion Hallen har fungerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte är förväntat. Vårt kylsystem har väckt mycket stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportage i massmedia. Ekonomi Ishallsbygget hade en budget på 40 miljoner. Ishallen kostade I 028 kronor att bygga. När KLIMP bidraget betalas ut blir nettokostnaden kronor. Namndens överlaggning Under service- och tekniknämndens överläggning ytrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Lars Wallman (m), och Carl Frick (mp). :J... ' - /Ú Protokolfsutdragtifl,~.c _/11!._J Justerandes ign Utdragsbestyrkande

4 Våfhandlãggare IZatrineholms kommun "- KOMMUN LEDNINGSFURVAL TNINGEN EKONOMIKONTORET Ane Andersson Datum l1.sio07-:1 35' - 2/t Ertdatum ;20u7 ; 71 ")-: Vårbeteckiing Erbeteckning 1(2) ") Yttrande avseende anhållan om att få disponera medel til energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum Samt rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojektet Bakgrund Ishallsbygget har ianspråktagit drygt 39 Mnk av för ändamålet anslagna 40 Mnk. Ishallsbygget har rapporterats och avslut av byggprojektet slutredovisats til konuunstyrelsen. Service- och tekniknämnden äskar til konuunstyrelsen om att få disponera kr av återslående investeringsutrynue, til att genomfora energioptimering och förbättringar vid Backavallen. Ekonomikontoret har tagit del av service- och teknisknämndens ärendebeskrivning och ombett yta sig i frågan om investeringsmedel. Ekonomikontoret har även ombetts ytta sig över slutrapporteringen av byggprojektet. Synpunkter Konuunens relativt höga investeringsnivå, med stora avskrivningskostnader och tilkonuande driftkostnader som tynger den redan ansträngda ekonomiska situationen, inbjuder til stor mrsiktighet i alia prioriteringar kring investeringar. Utifrån en samlad bild av del ekonomiska läget menar vi att det inte finns pengar "kvar efter ishallsbygget" även om inte hela det anslagna beloppet förbruades vid sjä1va bygget, eftersom investeringar i konuunen delvis lånefinansieras. De foreslagna åtgärdema syftar til att genommra förbättringar kring driften av anläggningen, med energioptimering i fokus. Detta verifieras genom miljöchefens yttrande i frågan. Mot bakgrund av det långsiktigt sunda i att energioptimera driften vid anläggningen gör ekonomikontoret bedömningen att de åtgärderna bör genomforas. Däremot är varken utredningskostnader eller asfaltering att betrakta som en investering, utan en driftkostnad, varfor 50 tkr respektive 180 tkr bör räkas från det begärda investeringsbeloppet, vilket därmed skulle uppgå til kr. Yttrandeinvesteringsmedellshal1en EKONOMIKONTORET KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Drottninggatan 1 DC Telelon: vx Telefax: Po.tgj,o Bankgi,o

5 Datum Vârbeleckning 2 (2) Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpuner, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi mrutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknärdens ärendebeskrivning. Förslag til beslut Vi föreslår att konuunstyrelsen tilmötesgår service- och tekniknämndens begäran med att besluta att närden får använda kr til de foreslagna åtgärder avseende energioptimering och forbättringar på Katrineholms Sportcentrum som framgår av nämndens skrivelse. Vi foreslår vidare att kommunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingara. Anne Andersson Ekonomichef

6 Dnr KS/2007:473-04l Handläggare: Susanne Sunnermark Delårsrapporter för KFAB och KIAB Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen beslutar att lägga delårsrapportema til handlingama. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KF AB) har inkonuit med en delårsrapport for januari til och med jun 2007 samt en delårsrapport for dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KFAB visar ett bra ekonomiskt resultat for forsta halvåret Omsättningen uppgick till kronor och vinsten uppgick til kronor. Det positiva resultatet kan härledas til att perioden varit uppvärmingsmässigt gynnsam, god utveckling av skuldportfoljen, måttliga höjningar av de totala avskrivningara samt ett mr perioden lägre utfall på underhållskostnadema än planerat. Bland de poster som visar en negativ utveckling firms vakanskostnadema. Vid årets böijan hade bolaget 56 outhyrda lägenheter mot 5 I stycken den 30 jun. Uthymingsgraden ligger på 96,4 procent. Ärendet handlingar. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), delårsrapport for tiden samt delårsrapport for Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 473_07 -''-~

7 KATRINËHOLMS KOMMU Kommunatyreteen 20D DEL. '-'A'.'..". RSRAPPORT..'~- "..' ~, -. - _n, ---, 'r~r ti(ltl1' '--_- n._. 2007,-Ol":-Ul ~ 20Q

8 t=örvaltningsberattelsè n_--,. :_:,;:;~'~.i1~~::'_' :~~:' -,:,_,_,:~--~,-cc~~cp,~t~-" _';. :,"t;t;":'fl--''':~:;- it',2'- _ - -. ~ _'d _ C _-,;1',_,-,-~, - ~ - - :--,",_': " :;- - - ';_';_:,.-å:~ú"-,,--:-; -,--,,~ Styelsen och verkstäl1ande dìektöi:enj'õrkaü:ehõlì FiigftglÌetìr.A oí:gársj!tiøìinlièr 5S ,fã bäed av e delârsrà ortfóí: tidéìi 20Q7::Ql;OF.C20(lJ-Q(iè3f).. - -,- -,g _PP. - ', -,,,~ ,-- _---,--. --,_--,-,_ "--,-.-,-- - -,~ --'',--,--. --,co' ' 'on --,,~rkn~~i-ûl

9 Fastighetsförvaltning Uppvängskostdern ligger under beräkad nivå. Met IÍ hittlls vart betydligt varare än normlt. I vilkengrad de iardigställda em:rgjinvesterigama påverkat fórbrugara ãr för tidigt aft_ uttla sig om. Koslnaderna fór fastighetselliksom boiagets beräkade årsprognôs 200T för det genomsnittliga i:åprisetpåèi, drgt 'l0 örelkwb; motsvarar plaerad l\vå. "_ Va!! gãiereiin:;~todeíiligger fór-!törarande.~:i~ri;:~;iût~ öi:elk~~l~_yáieiar - fuga större vattenskador har inträffat under fórsta halvåret. Dock ba antalet småskador öi&t Miljö PCB inventerig har genomfris i samtliga IQkater lj4erym-eii. Låga ~ärdan llarph:il!ats i ~!lll&tl'~~~~~:~~v;~~jit;ma.'_.'n'. n : ",',_c_,, Ge Qii_~ist;fl- anta-- k:bm!fjl~r-' - - iiacc~ - v;~:' ";f~,~ f~~ :;,,-="-~.' è'-. -s -( me f..i;'-',-- -

10

11 Resultatsammandrag per affarsområde (tkr) RÖRELSENS INÃKTER Hyresintäer Övnga intäer Nettoomsãttlng RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsk~,~tnader Underl1IlSkosfuader Driftkosfuer Fástighet,skatt- Av.knvningar -- " Summa Fastighetskostiider '_ -- _,_,"'~~'_:~,lu:;-"" ~ - _.. Bruttor~ ùíiä 7 ' _,._-- -'--. JÃMÖMLSESTÖRANDE POSTER,- ÖViGA-RÖ~LSEINTÄKTER _.._- - _~öfèìiêf~-ilti! _.. FINÂNSIELLAÍI.àÃKTER - -, KÓsiNimER -- -öwigåi-teiniäer ó_ciiìrl!i W~leò!ler,,:l~~f~de;~cid~ån~é-tt~J1I~~~~er - Suní~~~fiòaii,lenå- iltäk er ~c~k!ístiiàlie-r,,'_,~~..~"_,= _~ cc~_,_c,,_n..,7,_, - Resiitiltèrt-~ 'lùãijsiéu i po!.t'-r sh"att iixäretsresutiát -: ','-' 'oo- - - Resultàt.., J Bostãder Verksamhets- Totat lakaler !O ' 4962 o : -2992,,-' 2776 ' o '~82 -\I ~9:S58 Ijftss o -d.o 1861!5 8.5 _6QQ -l-ø57 ~i,272 H13 o - n -24i o Co: _ ' o 5189,",.,4, -~:;:KÂt~~liQB,MS-:~~SrI9-rtET ~_ióp7 ' -,',/. ;--,--,--"--., '-" ',,, -~... ~

12 RESUlTATRÄl(NING (tkr) RÖRELSENS INTÅKER Hyresintäer ÖVga intäer Nettoomsättg RÖRELSENS KOSTNADER FaStighetso~~er.. U:nderhãUskÌisiitãâer _.Dr..?. ''':k i~~ t-j r... Fastighe.' A vskrvngar.. Summii FasÌj$~elskostader Rruttoresìiít~t Noter Koncernen Moderbolaget Moderbolaget " ~ ,.--'-',. -,... -.'.'---'~-' -,- Re ;.iíàt rói=t~laitt ) u ,c2Ö c:z "' u

13 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGAAGAR Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Z U ,_.. u, , îji;y.s~34.'. ~ Ot insqöü' 91~î

14 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAITAL OCR SKULI)ER Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (400 QOO á nom 100 kr) Reservond in konsoiidenngsfond Sumina bundet eget kapital Fritt eget kspital Bai,aise11d vinst éiier fõriust Arels ~~iiltat."..:--:.".,:.:.:,"", Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättngar ' """-,-, -'.." :~y~~~bì:ha_~rp'e~ion~r_ övrjâc."!ättnl!ii 'Avsättmgar latòiit skatt sg~:~k::li!-~r~lar_-,.. '.' ".,,-.-- Lãngfsl;à s'!!t~~r ' io ~ ~$ 649 )~ , Ó, ' !ia~:r~~:~~:.fl. Su~ií~ ílì?l!i2tl!~aik!~er Kof:fl~~~~r~~:~insi tut m.fl. _.~,."" Sunfih ~kôrtri ~ga, (Wiler m _., --_. -. 'Suninia 'e~~t kal'1tåì oêii s~~iiler,c

15 NOTER TIL RESULTATRÄG (tkr) NOT IHYRESINTÅKER Bostader Lokalei Gaeoch parkeringsplatser KoncerneD Moderbolaget MoØerbol~_~et \ Hyres!iortal -705 Rabátter , Outlyr lägenheter -426 O~íhYrl~kalér -426 :7~5._n '.... -_' ' ,- " O~t!~ ~~geoch parkerigsplatser -223 _ JIJ_O 'd"2jø~ ~ ', Suiima hyresiiitä1er itùto..",-;'' N9T 29yiGAiNTÄKER -----,--, u ----,'. ---,n ~- '- -- -, ,~ ~ --- p', - n '-,_ n_,d "_--- ~ ~ _ ~- - ~: ' -_'_:.- -. slì!"maijet!~~nis~~dg ~--,--: '---' "'.:-'-'- n '_n ;",~. j\óif'iune~lskostnader c--, -,,- - -'-- - '-' ',-, '-,' --- ~....~, ÍJnder~ llsrâ 'iitt rdr b';itader ----'-, -,. ~_,,"'_eo_-_~~_,~_,. - Co-,, - _=tiltv~i~-: -.. n.,.. -_Sumiìajiiì~,.Milsko-St ailer :.--~--~-,.:'-,,----:-- ',', t c ~~r,:sü-::. " cc..224s"/ -.-.' - ~- '-i ': "===",,~/,-.. ' ,,,,--~"-,,-.,~,~_.,.2 A,~ _,. ~~r: 157 ~- 638i' - - -c ~:,73S c-..:,."",-,... -'f:plane~ftidigar~ ~~t osii~enarelagt udderhåll- ~:.~- \ftr:~.'.,tttibj'a?l)y~fa.~tr&h!f~ab 2907 '-,.-:.,

16 NOT 4 DRISKOSTNADER Uppvarmnlng Kosmader ror uppvanip.g Fastigtietssl'ötsel oeh reparationer LönêkOstner ÓVr'ga pchonalkostnader Reparti9nskosinader Vallen oeh bradskadekostnader Övgaskötselkostnadêr Ytteskötselkostnader Uttgiski;ii -,,'--- Avskr forilon oeh fastighetsinv. _......_-.-"' , ~~il:uknng EC fastigbeter El; hushijll Renhållnmg "-"-,"-,:_-".-,--.'-.--'-,.~~~V:;iiier, AVßkrvjiHordrgar Av irerßi 'j~~ska åtgärder :_~_'_"." "_"~ '""'_',,-",C:'_',, Ad\iinisiriition. LiÍíiekO, èie - Övng~)ê~ ;nalkoßtnader,c, _SÌyielseiiiv' i~e~, Förvaltnngskostn. j;j;~!~l~ll~yiti~)î~lsp7stl~~:~:-:-. ":~K:~~~~~r: ' 'l"~f,_ c.._. ",~ ' 'C'" 'C';c='_h'_,_,-".'_7'--''e..-:."_:"':'.i. 'c~~liyreigä_ "...,_ F.riìi i~vér '~:~í' ;ihâ)ar dc"îjciìanit NOTER TILLRESULTATRÄGEN (tkr) Koncernen " _..,----""..-, dsumni.- 'iftkostniider 'c t5 Moderbolaget " :' 163, 1613 _.on ,,,, i 872 -I '.: ' Moderbolaget ' , , ~ f~ i..(66, 1520;, '-5 ~; 8~ ,. 151 ',369, 55.' , ' 650 ' '. 259 ~7 923 ic, 271,,\14 ' :100, ',:.82 ~,'-Jf

17 ..._.,...n.. _.._ NOTER TILL RESULTATRÄG~N (tkr) Koncernen Moderbolaget -' c-~oderbol~get NOT 5 FASTIGHETSSKATT Fastighetsskat NOT 6 AVSKRINGAR ENLGT PLAN Byggnader 2 % Stadadfòrbättngar 3-20 % UER-iav"'ierigar % -Öiìeraiískivning - Låeposter 3 %- -,,_.._..-.. NOT ~..., 7 ôvigà......'" RÔRELSEKOSTNADER._-'.,,-',; :'-'. - -".._-... _._n_ "._.": -_" _:-.:.,': :'-"-., --..,--'".' Kostn,ad~r av engãngskaraktä. n_..."._....._'."." o o 2007 o N()í~ l)vrgarqrelseintäkl,e:l! n_n.._ "..'"n FÕi'ãkiis,"eriätt ' -, _d~:~~~:~~~î:ga :~~~~~,~-~A~~~:-_aYsl jia. n -öyngaiiitä'koi ~ " - or -',:.::-;:./:,:":..:'_:' _._..., _n.. _n_.._..n"_". _.._.. -_.-, -.'-." _. u _,, c._.'...- ",,, ---_..._.,..._".-...."-----_.,----,,. -',,"_".- NOT I) it'iêìn'tãió'èr OCH - - "~LiKNANE RESULTATPOSTER ;--...._,_-...".-...-,.".-:_-.0'- ".",.-_-.---::..-'_r..'_"'.) _ _._._n_. " ---_... n ' ' '-.'.. '-..:l~iit~~~r~~~ --,~-..., = NW Hi IlÌKKÓ!!IN'AlERpCH. LIKN~DERESULTA'IOSTER- --.'... -'--,.-c.-:..,,_.,..:... -.':-,....,-,,.._.._...n._ "-.._.- -- "'. -_..-, Räòia fastighets(~ --- Öynga õstnader -: -.._n _ o

18 ij J \.t) U1Ai-löÜIÑOo.i!Al Org nr KATRIHOLMS INUSTRIUS AB _ DELÁRSRAPPORT PER RESULTATRÁING Kr Rörelsens intäkter mm (6 mån) (8mån) N ettoomsättng F astighetskostnader I Summa Rörelsens kostnader 2 Admstrationskostnader och marknadsforig Övrga rörelseintäkter Summa Röi'elseresultat Resultat från finansiella investeringar Övrga ranteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter jinansiella poster Bokslutsdispositioner PERIODENS RESULTAT FÖRESKATT t(5)

19 rlijl\ll Qi1AL'IOUß'~OIlTll~Al BALANSRÄING Kr TILLGÁNGAR Anlaggningstillgångar Not Materiella anlaggningstillgångar 2 Byggnader och mark l2l Akiverade lokalkostnader Inventaer, verktyg och installationer Finansiella anlaggningstiigångar Långfrstiga fordrgar Summa anläggningstillgångar Omsattingsti1gångar Kortfristiga fordringar Kundfordrngar I Övrga fordrgar F örutbetalda kostnader Och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tilgångar (5)

20 llll&!) Wä'fÕlMlllIUAIIlIlI Balansräkning, forts EGET KAITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Akiekapital ( aktier) Reservfond I I Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat I Summa eget kapital Obeskattade reserver A vsättningar A vsättngar for pensioner och liknande fórpliktelser A vsättingar for skatter Summa avsättningar Långfristiga sknlder Checkräkingskredit Skulder til kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder til kreditinstitut Leverantörsskulder Akella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter Summa kortfristíga skulder Summa eget kapital och skulder (5)

21 riiil\ il (A1U'KOlMIUOntMu$.I. TlLLÄGGSUPPL YSNIGAR ALLMAA UPPLYSNINGAR Alia belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregående år, per Redovisningsprineiper oeh värderingsprineiper Bolagets tilgångar och skulder har upptagits til anskaffngsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår a v not nedan. Fordringar Fordrngar upptas til det belopp, som efter individuell bedömning beräkas bli betalt. UPPL YSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I FastighetskostDader Drift Underhåll och anpassningar F astighetsskatt A vskrvningar (6 mån) (12 måd) ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) A v avskrvningama avser 329 tkr (778) aktiverade lokalkostnader och tkr (4 4 I 7) byggnader och markanläggnng 44 tkr (58). Avskrvningar avseende inventarier ingår i admnistrations- och forvaltningskostnader med 15 tkr (20). Not 2 Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrvningar enligt plan, vilka beräkas på ursprugliga anskaffningsvärden och baseras på tilgångamas bedömda ekonomiska livslängd, varvid foljande procentsatser använts Byggnader och markanläggningar 2,5-5 % Inventarier % Akiverade lokalkostnader (hyresgästanpassningar) skrvs av under respektive hyresperiod. Not 3 Övr rörelseintäkter A vytting byggnader och mark Övr rörelseintäkter (5)

22 CI(JACJ i.1l''iciu,ßi/duß''us~. Not 4 Skatter Vid inomsttxerigen år 2007 har ackumulerade avskrvnngar på byggnader och markanläggngar gjorts med kr. I bokfòringen har avskrvnngar gjorts med kr. Uppskjuten skatteskuld uppgår til (28% av ) kr varav kr avser tidigare år. Árets uppskjutna skatt uppgår til kr ( ). I obeskattde reserver ingående överavskrvng på fastigheter har beaktats vid beräkng av uppskjuten skatt på fastigheter års akella skattekostnad på 2006 års resultat kr(o). Not 5 Långfristiga fordringar Långfrstiga fordrgar avser dels fordrgar avseende ombyggnationer for hyresgasts räkng dels reversfordrngar for avyade fastigheter til ett belopp av kr. Not 6 Övriga fordringar A vser skattefordran med 28 I tkr (489), mervärdeskattefordran med 214 (0) och kortfrstig del av långfrstiga fordrngar med I 000 tk (2 050). Not 7 Övriga skulder Avser mervårdeskatt med 0 tkr (-327) skatteskuld med 0 tk (134) och skatter och avgifter redovisade i juli med 107 tkr (i 118). Not 8 Upplupna kostnader oeb fôrutbetalda intäkter Förskott på hyror Upplupna råntor Övriga interimsskulder ( ) ( ) (l ) ( ) För Katrineholms Induslrus AB Lars T Eriksson VD 5(5)

23 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Avtal med Svenska Turistföreningen AS (STF) om vandrarhem vid Djulö, fastigheten Djulö 2:3, Katrineholm Ordförandens förslag til beslut I. Konuunstyrelsen beslutar att teckna redovisat avtal med Svenska Turistmreningen AB. 2. Konuunstyrelsen uppdrar til Katrineholms Fastighets AB att mrvalta av det aktuella objektet. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB har utarbetat ett forslag til avtal gällande del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. Avtalsparter är Katrineholms kommun och Svenska Turistforeningen AB (STF). Ändamålet med avtalet är att fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sanuanängde verksamet. A vtalet gäller i tre år från och med den I januari 2008 til och med den 3 I december 2010 med möjlighet til två års forlängning om parema är överens. Nu gällande avtal mellan konuunen och STF har sagts upp från och med den I januar Ärendets handlingar. Avtl mellan Katrineholms konuun och Svenska Turstforeningen Efter beslut i konuunstyrelsen konuer avtalet att redovisas som kommunstyrelsens handling. 46";_07 m.~k

24 KY20ûr:4tCty- -;,, 6t: " úo'l /.101 Mellan Svenska Turistforeningen STF AS, org.nr , Box 25,10120 Stockholm, nedan kallat STF, och Katrineholms kommun, , 64 i 80 Katrineholm, nedan kailad Kommunen, har träffats foljande avtal. 1. Gemensamma fórutsättningar 1.1 Avtalets huvudsakliga innehåll Konuunen upplåter häred hyresrätten avseende i 1.2 omnärda Objekt til STF på nedanstående vilkor. 1:2 Objektet Hyresrätten omfattar del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. De upplåtna byggnadema är f6ljande: Trädgårdsmästarbostaden/örkarlens hus nr 4, Sandbäcksstugan nr 5, Paviljongen nr 6, Loftboden nr 7 samt frggeboden nr 8. Objektets gränser framgår av kara (se bilaga). 1.3 Ändamål Fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sananängande verksaret. För anan användning krävs konuunens medgivande. 1.4 Kontaktpersoner Vardera paren skall utse en kontaperson. I frågor av större vikt ska konuunen och STF besluta. Kontak for konuunen är Bjöm JohanssonI AB Konta for STF är Johan Krger. Vid byte av kontakperson skall motparen gena t underrättas. 1.5 Avtalstid och öppethål1ande Detta avtal gä11er i 3 år fr 0 m tom i med möjlighet til forlängning om parema är överens. - 2 års 1.6 Syn Nytjandetiden for vandrarhenuet skall omfatta månadema april t om oktober. Under april och oktober begränsas dock öppethållandet til att omfatta forboknngar och större grpper. Objektet upplåts i befintligt skick. Före tilträdesdagen skall parema gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parer. Motsvarade syn skall hållas vid avtalets upphörande. Konuunens och STF eller av STF utsedd arendator skall årligen gemensamt 1

25 besiktiga objektet och behandla frågor avseende löpande och periodiskt underhåll. Vid vaie sådan besiktning skall särskilt protokoll foras. Protokollet skall undertecknas av båda parer. 2 STF:s rattigheter och skyldigheter 2.1 Hyra/ersattning fór upplåtelsen STF erlägger til konuunen for upplåtelsen av objektet en hyresavgift på 15,00 kronor per gästnatt exk moms. Med gästnatt avses en persons övemattng en natt. Avgiftens storlek kan ändras utan mregående diskussion i enlighet med nedanstående indexkausul. Hyran baseras på vandrarhenuets inrapporterade övemattningsstatistik til SCB och erlägges enligt redovisning senast 31/10. Om vandrarhemsverksareten pågår efter I september, erlägges resterande hyra när STF får återapporten från SCB, dock senast 60 dagar efter avslutad säsong. Indexkausul Ovan angiven avgift per gästnatt är anpassad til indextalet for oktober månad år 2006 (=basavgiften), 286,1, enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår Skulle indextalet någon påfoljande oktober månad ha ändrats i forhållande til det indextal som gällde vid det senast tilfälet skall basavgiften justeras med sana procenttal vared indextalet ändras i forhållande til basavgiften. Vid tiläipning skall ornäkg av avgiften göras med procenttal på två decimaler, varid höjning respektive sänng sker också på öresnivå. A vgiften skall aldrg sättas lägre än basavgiften. A vgiftsändrngen sker alltid fr 0 m I janua efter det att oktoberindex foranett ornäkng. 2.2 Drift, skötsel, reparation, underhåll och inventarier STF eller av STF utsedd arendator ombesöijer och bekostar med undantag av vad som sags i 3.1 objektets drift, skötsel, reparationer och löpande underhåll som inte kräver fackmanamässiga kunskaper. A v STF utsedd arendator svarar vidare for sängar och sängutrustning til vandrarhenuet. 2.3 Varme, el, va-, sop- och teletjanster STF svarar fór kostnadema avseende objektets forsörjning med värme, elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och teletjänster. 2.4 Logiavgifter och andra intakter Logiavgifter fastställs årligen av STF. Detsana gäller for övriga avgifter som erläggs av vandrarhemsgästen. 2

26 2.5 RekIam På och i anslutnng til objektet få ej uppsättas reklam for anat än verksaretens bedrivande. 2.6 Försäljningsrättigheter STF har under avtalstiden ensarätt til sedvanlig konuersiell krngverksaret inom objektets gränser. Det åligger STF att ansöka om erforderliga tilstånd for verksareten hos berörda myndigheter. 2.7 Ansvar lõr objektets sundhet, ordning och skick STF skall tilse att sundhet, ordnng och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härid skall särskild vikt fåstas vid sådana forhållanden som kan medmra risk for att vandrarhemsgästen eller andra besökande kan konua til skada. STF skall genast underrätt kommunen om forhållanden som är av betydelse for konuunen i dess egenskap av fastighetsägare. 2.8 Ny-, om- och tilbyggnad av objektet STF få inte foreta ny-, om- och tilbyggnad av objektet utan konuunens medgivande. 2.9 Ansvarslõrsäkring STF skall teckna erforderlig ansvarsforsäkng for skador som kan uppkomma i verksareten til foljd av hyresgästens vållande Upplåtelse av objektet i andra hand STF kan överlåta rätten att driva vandrarhemsverksaret i objektet til en vandrarhemsvärd. Detta sker genom särskilt avtal mellan STF och vandrarhemsvärden. STF skall saråda med konuunen vid rekrytering av vandrarhemsvärden. Om så önskas, tilställes avtalet konuunen mr känedom. I forhållande til vandrarhemsvärden ansvaras STF for samtliga frågor avseende driften av vandrarhemsverksareten. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Periodiskt underhåil Konuunen ombesöijer och bekostar periodiskt underhåll av objektets byggnader, anäggningar, fastighetsinventarier såsom väre-, ventilations- och elsystem, brand- och utrymningslar och sådan maskinutrustning som är nödvändig för 3

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

KALLELSE Datum. 15 juni 2007

KALLELSE Datum. 15 juni 2007 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer