Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB

2 Text och foto: Kirunabostäder AB Omslagsbild: Fotograf Maria Kylli Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Sib-Tryck Holding AB

3 05 Om Kirunabostäder 07 Framtid Kirunabostäder Innehåll 08 Våra medarbetare 04 VD har ordet 05 Om Kirunabostäder 06 Året som gått 07 Framtid Kirunabostäder 08 Våra medarbetare 09 Kunder och marknad 10 Projektavdelningen 11 Fastighetsavdelningarna 13 Fastighetsbestånd 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter 26 Underskrifter 27 Revisionsberättelse 12 Nyckeltal i Kirunabostäder AB

4 VD har ordet 2013 har varit ett år med fokus på förbättring och utveckling av våra interna system och processer. Till skillnad mot de senaste åren då stort fokus har legat på byggen och produktion. I början av året infördes ett nytt ekonomisystem inom hela kommunförvaltningen. Dessvärre så har systemet tagit lång tid att få att stämma överens med våra önskemål och såväl rapporter som fakturahantering har varit forum för oklarheter, under 2014 kommer tid ännu att få läggas för att få systemet att fungera. Styrelsen, VD och ekonomichef har ägnat 2 dagar för utvärdering och utveckling av styrelsens arbete, vilket har lett till förbättrade arbetsrutiner. I oktober skickades årets upplaga av NKI Nöjd Kund Index ut, denna gång till alla våra hyresgäster. NKI resultatet är viktigt för att vi ska kunna prioritera insatser och se förbättringsområden, svarsfrekvensen var på över 60% vilket vi är nöjda med, resultatet har hjälpt oss att upprätta mål för Kirunabostäder fortsätter att tillföra bostäder till den ansträngda bostadsmarknaden i Kiruna, bolaget har under året tillfört ytterligare 10 lägenheter på området Nya Glaci ären, inflyttning sker 1 juli Under 2014 kommer vi att påbörja projekteringen för parhus vilket ger ca 16 nya bostäder på Lombolo. Under året har vi infört driftplaner fullt ut vilket innebär att en stor del av fastighetsskötseln är intervall lagd. Vid inre och yttre rondering följs driftplanerna och vilka åtgärder som ska göras, all utförd rondering dokumenteras i systemet JANUS. I och med att allt dokumenteras kan vi, vid behov, ta fram vad som är gjort på en fastighet ett visst datum. I händelse av till exempel en halkolycka kan vi kontrollera om sandning var gjord och vid vilken tidpunkt. I slutet av året gjordes ett brev utskick till de ca som finns registrerade i vår bostadskö, detta i syfte att rensa ur i systemet de som inte längre är intresserade av en bostad i Kiruna. Det är ett gediget arbete och väldigt många brev kommer i retur men samtidigt nödvändigt för att få en kö som någorlunda stämmer överens med verkligheten. Hyreshöjningarna för 2013 gav en hyresökning med motsvarar 2,4 mkr utslaget på helår. Vi fortsätter arbetet med att prioritera fastighetsunderhållet vilket är ytterst nödvändiga åtgärder för att bland annat förebygga vattenskador. Enligt statistik från SABO så tillhör Kirunabostäder ett av de företag som har störst kostnad för reparationer och underhåll med 282 kr/kvm/år jämfört med snitt i Sverige på 256 kr/kvm/år. Utöver det så visar statistiken också att bolagets kostnader för el, värme och vatten uppgår till 289 kr/kvm/år jämfört med Sverigesnittet på 186 kr/kvm/år samt driftnetto som för Kirunabostäder uppgår till 219 kr/kvm/år jämfört med Sverigesnittet på 320 kr/km/år. Denna statistik visar på att vi måste komma upp i hyresnivå för att klara vårt åtagande gentemot våra hyresgäster har vi startat upp ett arbete med att inventera var vi har brister i organisationen vid större händelser, som till exempel en större brand. Syftet med arbetet är att få fram en manual som ska fungera som stöd i händelse av kris och arbetet beräknas vara klart i början av Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så återstår ännu en hel del planärenden och fastighetsbildningar. Så fort dessa ärenden är färdigställda så kommer ett antal småhus att försäljas. Under året har vakansgraden för lokaler fortsatt att minska, det finns en stor efterfrågan på lokaler svårig heten är att hitta rätt ytor vid rätt tillfälle. Planerna på att införa IMD Inviduell mätning av varmvatten och el visade det sig att det är svårt att få lönsamhet på projektet pga dyra installationer. Vi ser fram emot att SABO och eller Boverket tar fram underlag för hur mätning ska kunna genomföras som är ekonomiskt försvarbart. Det är av största vikt att allmännyttan finns kvar och att bolaget fortsätter utvecklingen främst inom bostadsmarknaden men även till viss del med kommersiella lokaler därför kommer styrelsen för Kirunabostäder AB i början av 2014 att sätta mål, delmål och aktiviteter bland annat med anledning av stadsomvandlingen är slut och jag ser med tillförsikt på 2014 då Stadsomvandlingen och utvecklingen av våra nya bostads projekt tar fart tillsammans med utvecklingen av Nya Kiruna. Jag vill rikta ett varmt tack till all vår fina personal, styrelsen, kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete. Annelie Vinsa 04 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

5 Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2002 och är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut för att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet, social trygghet och inflytande i boendet. Orienteringskarta, Kirunabostäder Nuläge Resurser Hög kunskap och erfarenhet. Bra lägen på lokaler och bostäder. Bra planeringsförmåga. Kompetens och vilja. Insikten om att vi måste agera. Hög förvaltningsförmåga. Byggbar mark. Vi kan påverka kommunala politiska beslut. Hinder Tiden. Ekonomin. Förhandlingar med LKAB. Vi har ingen detaljplan eller avvecklingsplan. Tröghet i bygglovshantering. Brist på egen mark, nya centrum. Bostäder för entreprenörer. Humor, glädje, ansvar & respekt, kundtillfredställelse. Kommunikation. Beslut. Uppföljning. Humor, glädje, ansvar & respekt, kundtillfredställelse. Mål 2014 Förhandlingar med LKAB är klar, Q3. KBAB:s planering för nya Kiruna är klar. Tallplan 1 4 har startat. Vi har fått tydliga ägardirektiv. Byggnation är påbörjad på Videplan. Vi har en fastställd inriktning om lokaler. Önskat läge 2018 Finansieringen är löst för stadsomvandlingen. Vi vet hur vi ska agera. Vi kan erbjuda alla boendeformer. Vi har 0-underhållsskuld på Lombolo. Vi har de mest attraktiva lägena för lokaler och bostäder. Vi har producerat energismarta bostäder. Vi har nyttjat byggbar mark på Lombolo. Vi har nybyggda bostäder som är ekonomiskt attraktiva för många människor. Vi har en fastighet i centrum som inrymmer lokaler och boende. Vi har stabil ekonomi. Vi har en avvecklingsplan för gamla Kiruna. Vi tillgodoser efterfrågan på lokaler och bostäder i hela Kiruna kommun. Affärsidé;»Med kunden i fokus förvaltar, utvecklar och tillgodoser vi behovet av bostäder och lokaler.«kirunabostäder äger lägenheter och ca kvadratmeter lokaler, varav kvadratmeter är renodlade affärslokaler i eget bestånd. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är cirka kvadratmeter. Kirunabostäder förvaltar också alla kommunala fastigheter såsom skolor, sport-, simhallar, äldreboenden och stadshus med en total yta om cirka kvadratmeter. Före taget omsatte cirka 265 miljoner kronor 2013 och hade 129 anställda. Vision Vision, affärsidé och värderingar är vägledande för vår verksamhet och framtid. Vi är angelägna att våra hyresgäster ska trivas hos oss och uppleva att vi är en ansvarsfull och respektfull hyresvärd som sätter hyresgästen i fokus. Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör, stort som smått. De värdeord som ska vara vägledande för all verksamhet är: Ansvar, respekt, kundtillfredställelse, humor/glädje och hälsa. Bolagets mål Målen beskriver vilka områden vi ska prioritera. De ska fungera som ett stöd för beslut och fastställa inriktningen. Kortsiktiga mål, år 2015 Våra hyresgäster ska bli erbjudna standardhöjning av lägenhetens innemiljö. Kirunabostäder ska ha positiva/svarta siffror på 90% av fastigheterna. Kirunabostäder ska ha individuell elmätning i alla lägenheter. All personal ska ha minst 2 dagar i genomsnitt per år i kompetensutveckling. Långsiktiga mål, 2022 Kirunabostäder ska ha en Nöjd-Kund-Index som överstiger Sverigesnittet. Kirunabostäder ska vara affärsmässiga med målet att ha en soliditet om 15%. Kirunabostäder ska minska energiförbrukningen med minst 2% årligen och minst 20% till år Kirunabostäder ska aktivt verka för kompetent och ansvarsfull personal med god hälsa och trivsel. Kirunabostäder Årsredovisning

6 Året som gått Detta är året som skulle bli ett förvaltningsår med fokus på nytt ekonomisystem, förbättrat kvalitetsarbete och förbättrad internkontroll. Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna. Hos oss Nr Möt lokalvårdarna på Nya Raketskolan sid 4 Hälsokraft tillbaka i Kupolen sid 5 Juni Möt en trogen hyresgäst sid 6 Tävling! Vinn presentkort sid 8 Information för Kirunabostäders hyresgäster 2013 månad för månad Januari Det nya ekonomisystemet Agresso tas i bruk. Avvecklingen av internbanken påbörjas. Hyresförhandlingarna avslutas och resulterade i en genomsnittlig hyresökning med 21,20 kr/kvm vilket motsvarar 2,2%. Styrelsen fastställer mötesordning för samverkansoch ap-träffar. Februari Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel om 3 mkr bifalles uppdragsverksamhet kommunala fastigheter. Mars Migrationsverkets hyror höjs med 8%, på samtliga hyresavtal. April Styrelsens arbete med målformulering sker under två dagar i Abisko. Maj Resultaten från NMI-enkäten (nöjd medarbetarindex) redovisas för personalen. Ny organisation för Fastighetsavdelningen tas i bruk. Information från ledningen till all personal. Löneförhandlingarna startar. Juni Styrelsen beslutar ang fastställande av reglemente och förturer. Kundtidning Hos oss delas ut till samtliga hyresgäster. Det är ett av de forum där vi kan kommunicera och informera våra kunder och hyresgäster på. Vi medverkar på Kirunafestivalen. December Juli Semestertider! Augusti KBAB-dagen hölls i år i Abisko med information från ledningen, tipspromenad samt liftfärd upp till Nuolia för de som ville. September Genomgång av dokumenten för rutiner för inköpsprocessen startar för samtliga inom Kirunabostäder som beställer varor och tjänster. Arbetsordning för styrelsen antogs. Styrelsen fastställer Policydokument bland annat hot och våld. Upphandlingen på nytt äldreboende klart. Vi medverkar i Kiruna Information. Oktober Uppfräschning av inomhus miljön på Kupolen påbörjas NKI-undersökning skickas ut till samtliga hyresgäster. Friskvårdsgruppen tar fram en Motionsdagbok. November Hyresförhandlingarna startar. Hälsoprofilbedömning för samtliga anställda börjar. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för December 10 st nya lägenheter på Tarfalavägen släpps. Vi medverkar i Kiruna Information där vi presenterar vår projektavdelning. Kundtidning nr 2 delas ut. Informationsdag från ledningen för samtliga medarbetare, styrelse och ägarrepresentanter, dagen avslutades med julmiddag för samtliga. 06 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

7 Framtid Kirunabostäder Energianvändning Energibesparingsprojektet EPC har fortsatt under året och kan nu redovisa en minskning av fjärrvärmeförbrukningen på Centralskolan med 58%, Lindexhuset 32% och Thulegården med 55%. Nya bostäder Vi har startat med projektering av 8 st planerade småhus/ parhus med totalt 16 lägenheter alla med med egen ingång och en mindre tomtyta. Det är en ny satsning på ett alternativt boende som hittills inte funnits i beståndet. Stadsomvandlingen Under 2013 presenterades den nya stadsplanen med Kiruna stadshus som navet i det nya centrum som ska uppföras. I dag är Kirunabostäder den tongivande aktören på den kommersiella marknaden i Kiruna centrum, gällande mängd, läge och kvalité. Kirunabostäders ambition i det nya Kiruna är att även där finnas med på de bästa lägena med det mest funktionella fastigheterna. Kirunabostäder har även merparten av hyresrätterna inne i nuvarande Kiruna centrum och ambitionen är att vi även här ska vara den ledande aktören för hyresrätter i nya Kiruna centrum. För att klara av det kommande arbetet med att etablera ett nytt kommersiellt centra och producera lägenheter i minst samma omfattning som det kommer avvecklas lägenheter i det gamla Kiruna C, är Kirunabostäder AB tvungen att göra en mindre organisatorisk förändring. Tidigare fastighetschef Tomas Stålnacke tillträder som huvudprojektledare för stadsomvandlingen fr.o.m , ny fastighetschef för Kirunabostäder blir Mikael Fors. Syftet med förändringen är att tillse att det finns resurser på plats för att kunna bevaka Kirunabostäders intressen i den nya staden. Framtida Stadstorget Kirunabostäder Årsredovisning

8 Våra medarbetare Kirunabostäder hade under året 129 medarbetare. Av dessa är 64 % kvinnor. Medelåldern ligger på 48 år. PERSONALSTATISTIK 2013 Antal anställda 129 st Kvinnor 80 st 62% Män 49 st 38% Medelålder 48 år Könsfördelning i företagsledningen 2013 Styrelsen Andel kvinnor 11% Ledningsgrupp Andel kvinnor 40% Hälso- och friskvårdsarbete Samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjuds friskvårdtimme, friskvårdsbidrag, subventionerad massage samt en friluftsdag/år. Hälsoprofilbedömning av samtlig personal startade i november och fortsätter under Vi har medverkat i Skid-kul, cykling och skidåkning som anordnas av Kirsam. Naturpasset delades ut till samtliga anställda. KBAB-dagen i Abisko. Organisation Yrkesgruppsfördelning Stab Ekonomi Projektavdelningen 5 st 3 st 8 st Frisktal 2013 Frisktal 95 % Frisktal kvinnor 94 % Frisktal män 97 % Sjukfrånvaro 2013 Tot sjukfrånvaro 5% Sjukfrånvaro över 60 dgr 43% Män 3% Kvinnor 6% 29 år eller yngre 2% år 4% 50 år eller äldre 6% KIRSAM» har utvecklats till ett väl fungerande självfinansierande arbetsgivarnätverk. Samarbetet bärs upp av de samverkande arbetsgivarnas intresse av att gemensamt hantera olika typer av personalfrågor som preventivt arbetsmiljö- och hälsoarbete, rehabilitering samt personal- och kompetensförsörjning.«kbab-dagen den 30 augusti var i år i Abisko, friskvårdsgruppen hade ordnat en dag med spännande och roliga aktiviteter, tipspromenad, guidad tur samt linbana upp till Nuolja. Hälsogruppen tog fram en motionsdagbok som delades ut till samtliga anställda, där man skulle utöva någon slags fritidsaktivitet, sammanlagt 30 minuter per dag, minst 15 ggr per månad för att få vara med i prislottningen. Fastighetsavdelningen Förvaltare/arbetsledare 12 st Fastighetsskötare/hantverkare/tekniker 38 st Bostadsförmedlare 3 st Lokalvårdare 60 st Projektavd. Kiruna Näringsfastigheter AB Fastighetsavd. kommunala fastigheter Kirunabostäder AB Stab Fastighetsavd. bostäder, lokaler Ekonomi- och uthyrningsavd. Utdrag ur Kirunabostäders personalpolicy»personalpolicyn syftar till att beskriva Kirunabostäders grundläggande värderingar, mål och aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla anställda. Den ska också bidra till Kirunabostäders anseende som en bra arbetsgivare. Kirunabostäder utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl.«08 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

9 Kunder och marknad Bostadsbristen i Kiruna kommun är fortsatt hög. För Kirunabostäders del har uthyrningsgraden på både bostäder och lokaler varit mycket hög med ett snitt på 99,4 % för bostäder. I slutet på året släpptes ytterligare 10 st lägenheter på Glaciären och då har Kirunabostäder tillfört 180 lägenheter på bostadsmarknaden sedan NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäten har i år skickats ut till samtliga hyresgäster, svarsfrekvensen låg på drygt 59 % vilket är bra men vår förhoppning är att det ska bli ännu bättre. NKI är ett viktigt redskap i vårt målarbete då vi använder resultatet för kommande års verksamhetsmål. Vi har i år genomfört undersökningen med annan aktör vilket gör att vi inte kan jämföra resultaten med tidigare gjorda undersökningar. Det vi blivit bättre på enl hyresgästerna är: Tillgänglighet. Bemötande. Fel åtgärdas inom rimlig tid. Det enligt hyresgästerna som vi måste fokusera på är: Tvättstugor, städutrustning, torkmöjligheter. Utemiljön. Upprustning och städning av trapphus och källare. Informationstavlor i tvättstugor och förråd. Vi fortsätter att utveckla den viktiga kommunikationen med kunderna, vi delar ut kundtidningen Hos oss två gånger per år, finns med i Kiruna Information som delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Den externa webbplatsen uppdateras med jämna mellanrum. Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera vårt intranät. Citat ur kundundersökningen Nöjd-Kund-Index 2013:» Vi känner oss trygga att bo här får alltid bra bemötande.bra service, bra bemötande, bra gårdar.slipper betala insats för att få bostad.stabilt bolag, välorganiserat, bra service. Informera nya hyresgäster vilka regler som gäller i lägenheten. Långa kötider, många lägenheter i dåligt skick.kallt i lägenheten, höj värmen.dåliga på underhåll av fastigheterna.«utdrag ur Kirunabostäders kvalitetspolicy»kirunabostäder ska tillfredställa, helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Det uppnår vi genom att engagera alla medarbetare i det ständiga förbättringsarbetet av hela verksamheten och genom att regelbundet följa upp kundtillfredställelsen med kundundersökningar.«kirunabostäder Årsredovisning

10 Projektavdelningen Projektavdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd samt för uppdragsverksamheten. Under 2013 påbörjades och färdigställdes följande projekt inom Kirunabostäder AB: Färdigställda projekt Gallerian Bishop, byte ventilationsaggregat. Kupolen upprustning av kundgatan. Glaciären färdigställande av utvändiga målnings- och markarbeten. Påbörjade och pågående projekt EPC projekt. Nya fasader på kvarteret Skopföraren. Ombyggnad av före detta Delfinen på Tarfalavägen 1, till 10 st nya lägenheter. Tallplan 1 4, yttre åtgärder, projektering. Under 2013 påbörjades och färdigställdes följande projekt som beställts direkt av uppdragsverksamhetens olika förvaltningar: Färdigställda projekt Svappavaara badhus, nytt tätskikt i bassängen. Renovering av tak, Matojärvi ishall. Raketskolan och Rakethallen, färdigställande av utvändiga mark och målningsarbeten samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Kiruna badhus, ombyggnad del av befintligt tak, ombyggnad lokaler i källaren för Ungdomens hus. Brandskyddsåtgärder på Sporthallen, Vilan och Folkets hus. Nya carportar samt miljöstation på Parkskolan. Bolagsskolan iordningsställande av lokaler för Sameskolan. Termiten 1, vård- och omsorgsboende för 100 boenden. Fotbollshall vid Raketskolan. Jukkasjärvi förskola tillbyggnad kök och en avdelning. Nytt LSS boende i Tuolluvaara. Kottens daghem, ombyggnad kök. Triangelskolan, ombyggnad avdelningar, ny miljöstation. Högalidskolan, byte fönsterpartier, ombyggnad kök. Hjalmar Lundbohmsskolan, elevhem och brandåtgärder. Bolagsskolan, ombyggnad för Kulturskolan. Luossaskolan, nybyggnad miljöstation. Brandåtgärder, sprinkler i befintliga boenden. Karesuando skola, ny miljöstation. Kvalitétsmål Vi skall arbeta i enlighet med, samt löpande förbättra våra uppsatta projektrutiner, detta genom att på veckomöten utvärdera vårt arbetssätt för att säkerställa kvalitén. Miljömål Varje projekt optimeras energi och miljösmart utifrån dialog med kund samt projektspecifika förutsättningar, detta genom att göra alternativa kalkyler under projekteringsskedet. Arbetsmiljömål Nolltolerans mot olycksfall på vår arbetsplats samt inom våra projekt, detta genom bibehållen medvetenhet och uppföljning/kontroll. Ekonomiska mål Vi ska i våra projekt hitta de mest kostnadseffektiva lösningar, detta genom att alltid se på olika alternativ i samtliga projektfaser. Påbörjade och pågående projekt EPC-projektet. Karesuando äldreboende om- och tillbyggnad kök. 10 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

11 Fastighetsavdelningarna Fastighetsavdelningen Bostäder och lokaler Fastighetsavdelningen är fastighetsägare och ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation. Vi har gjort en organisationsförändring där förvaltarna numera är kvartersvärdar med arbetsledaransvar för fastighetsskötarna, ändrat områdena samt tillsatt en områdesansvarig som bland annat ska ha hand om vattenskador och försäkringsärenden. Antalet vattenskador i beståndet har varit något lägre än föregående år vilket till viss del beror på de genomförda relining insatser som gjorts. Fastighetsavdelningen har lagt ner mycket arbete på att höja kvalitén i fastigheterna genom att bland annat använda Janus som är ett kvalitetssäkringsprogram som går ut på att vi nu har fasta ronderingar, vilket resulterar i en stor minskning av antalet felanmälningar. Färdigställda projekt Relining av Lappgatan del 1 av 3. Fönsterbyte och renovering av balkonger Föreningsgatan 27. Invändig målning Kupolen. Diverse takarbeten Bergmästaregatan och Mangigatan Renovering av balkonger Björkplan 1 3, arbetet utfördes i egen regi. Utvändig målning av Ljungplan. Upprustning lekparker på Högalidsgatan, Kyrkogatan och Bergmästaregatan. Påbörjade och pågående projekt Reling av Lappgatan del 2. Byte garageportar på Videplan. Renovering av balkonger Björkplan. Installation av ny hiss, Kupolen. Mål 2014 Vi ska förbättra den yttre miljön på samtliga områden. Felanmälan ska effektiviseras. En ekonomisk analys av varje fastighet ska genomföras. EPC, färdigställda och pågående projekt Bergvärmeanläggning i Abisko skola och i Lilla Björn förskola. Pelletspanna i Jukkasjärvi skola. Ny ventilationsanläggning Vittangi skola. Ombyggnation av 10 st hissar på grund av nya säkerhetsregler. Ytskiktsrenovering på Bolagsskolan. Mål 2014 Hålla budget inom de kommunala teamen. Att med våra ronderingar, få ner antalet felanmälningar, samt få felen åtgärdade inom utlovad tid. Höja standarden på fastigheternas yttre skötsel. Vi ska fortlöpande arbeta inom konceptet säkra hus. Att alla lokalvårdare ska genomgå SRY-utbildning. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommersiella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger ca kvadratmeter kommersiella lokaler och har under året förvaltat det egna beståndet och ännu pågår detaljplaneärenden utifrån fastighetsaffären Uthyrningsgraden för året ligger på 99,9%. Tillsammans med representanter från hela koncernen så medverkar vi i ett samarbetsprojekt Attraktivare Kiruna där vi tillsammans ska skapa en snyggare och attraktivare stad för kirunaborna. Som ett led i detta har vi gallrat träd och röjt sly på Centralskolans tomt samt runt Rymdhusen, detta kommer vi att fortsätta med under Färdigställda och pågående projekt Ytskiktsrenoveringar på Rymdhusen. Kupolen, upprustning av kundgata samt trapphus. Införsel av driftplaner i kombination med ronderingsscheman i Janus, allt för drift- och kvalitetssäkring gentemot EPC-projektet. EPC på Centralskolan som i förlängningen kommer att generera stora besparingar på el- och energikostnader. Fastighetsavdelningen Kommunala fastigheter Kirunabostäder AB förvaltar ca kvadratmeter lokaler som ägs av Kiruna kommun. Lokalerna omfattar skolor, sport- och simhallar, äldreboenden samt stadshus. För att förvalta, genomföra investeringar och genomföra fastighetsförsäljningar får Kirunabostäder en uppdragsersättning. Arbetet med avtal för uppdragsverksamheten, internhyror och gränsdragningslistor fortsätter.»janus är ett kvalitetsäkringsprogram som går ut på att höja kvalitén på våra fastigheter. Samtliga portar, undercentraler och ventilationsrum med mera har försetts med streckkoder. Fastighetsskötaren ronderar efter fastlagd driftplan och dokumenterar med avläsning av streckkoden i varje fastighet. Om det finns avvikelser dokumenteras detta elektroniskt och det genererar en felanmälning/arbetsorder för samtliga fel/ brister som uppdagas vid ronderingen, vilket resulterar i en bättre och säkrare uppföljning av varje fastighet samt i förlängningen minska antalet felanmälningar och reparationerna på våra fastigheter.«kirunabostäder Årsredovisning

12 Nyckeltal Kirunabostäder AB Antal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Reparationer, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Yta, m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Lokaler Underhåll, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Genomsnittlig area per lgh Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Förbrukningskostnader (värme, vatten, el), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra bostäder inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Administration (direkt och central), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra lokaler inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Driftsnetto kr/m² bostäder och lokaler Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Hyresbortfall, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Soliditet % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 9,1 10,0 8,7 8,1 11,8 Riket 20,9 21,5 21,8 23,4 24,5 Fastighetsskötsel inkl städ, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Kirunabostäder Årsredovisning 2013

13 Fastighetsbestånd Lägenheter Lokaler Garage Bilplats Caports Fastighetsbeteckning Adress Antal Yta Antal Yta Antal Antal Kirunabostäder AB 1001 Reparatören 2 Reenstiernagatan 21, Köpmangatan ,5 1 20, Gruvarbetaren 8 Förararegatan ,6 1 70, Byggmästaren 7 Förararegatan ,0 2 61, Gruvbyggaren 13,14,15 Föreningsg A, Arent Grapeg 27-29, Stenholtsg , , Cementgjutaren 2 Adolf Hedinsvägen , , Björnen 2, 8 Lappgatan 19,27,29A-B,23A-D,25A-C , , Svarvaren 18 Bergmästarg 11, Mangigatan 24A-B,26A-E, Geologg , , Loet 1 Högalidsgatan , , Trädgårdsmästaren 2 Adolf Hedinsvägen ,0 1 35, Tipparen 13 Vänortsgatan Lars Janssongatan 21, , , Kranföraren 5 Föreningsgatan , Hyveln 21 Kyrkogatan 21 A,D, Skyttegatan ,5 2 49, Skopföraren 9 Steinholtsgatan 16 A-K, Föreningsgatan , , Borrsliparen 1 Kupolen, Föreningsgatan , Lilla Skolan 3 Gallerian, Föreningsgatan , Jordschaktaren 18 Stormhatten, Föreningsgatan , Filaren 4 Geologgatan , , Borsten 1, Tvättstugan 8 Ripvägen 10,12, ,0 1 20, Grytan 2 Ripvägen ,6 1 96, Barnmorskan 4, 9 Borraregatan , Kamreren 2 Brytaregatan 33, tomtmark 1032 Slaktaren 5 Åkaregatan , Skräddaren 4 Hantverkaregatan , Filaren 5 Bergmästaregatan , Vagntipparen 7 Gruvvägen ,0 1 62, Krigaren 1 Officersgatan , Åkaren 4 Gruvvägen , , Vedhuggaren 1, 2 Hermelinsg 68, Urmakareg 2,4, Adolf Hedinsv ,0 1 38, Vaktmästaren 9 Hermelinsgatan 87, Gruvvägen ,0 1 64, Urmakaren 1 Gruvvägen 17, Kengisgatan ,0 1 40, Malmtapparen 6 Finngatan ,0 1 59, Telegrafisten 16 Lastaregatan , , Bergmannen 1 Ormen Långe ,0 1 66, Lombolo Backe 2-12 Björkplan 1-6, Tallplan 1-6, Tvättstuga A-F , , Lombolo Strand 1-12 Rönnplan 1-6, Videplan 1-6, Tvättstuga G-L , Lombolo Strand 14 Ljungplan , Glaciären 2 Glaciärvägen 2, 6, 8, 12 Tarfalav 1,3,5, Kvarterslokal 1,2, , , Lombolo Strand 11 Videplan ,4 1 88, Palsen 1 Tarfalavägen ,8 1 63, Kilen 5, Elevhem fd Kommunhälsan Skyttegatan 20 B , Kilen 5, Elevhem Vilan Skyttegatan 20 A , Thuleskolan 3 Thulegatan , , Tuolluvaara 1:1 Tuolluvaaravägen , Tvätterskan 4 Adolf Hedinsvägen , , Spettet 9 Jägaregatan , Rödbläran 3 Trädgårdsgatan 13 A 2 182, Gruvarbetaren 9 Hjalmar Lundbohmsvägen Jukkasjärvi 4:112 Tumvägen , Jukkasjärvi 4:121 Fotvägen , Abisko 1:38 Abisko Hus , Abisko 1:38 Abisko Hus , Svappavaara 44:1 G:a Vittangivägen ,0 1 59, Liljan 1 Smedjegatan 4, fd polishuset ,0 1 98, Liljan 2 Smedjegatan , Sippan 6 Centralvägen 18, fd tingshuset 6 399, Solrosen 4 Lahtigatan 3, Abrahamsvägen , Ringblomman 7 Abrahamsvägen 4, Ringblomman , Liljan 1 Centralvägen 16, fd polishuset 2 172,0 1 95, Karesuando 8:10 Laestadiusvägen , Karesuando 10:5 Laestadiusvägen , , Karesuando 10:3 Laestadiusvägen 137,139, , Karesuando 24:1 Laestadiusvägen , , , Kiruna Näringsfastigheter 1604 Jordschaktaren 15 Centralskolan, Arent Grapegatan , Thuleskolan 2 Östermalmskolan, Adolf Hedinsvägen , Thuleskolan 4 Thuleskolan gymnastikbyggnad, Adolf Hedinsvägen , Syrsan 1 Rymdhus 1, Österleden , Syrsan 2 Rymdhus 2, Österleden , Syrsan 1 Rymdhus 4, Österleden , , ,

14 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB för räkenskapsåret Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun (org nr ). Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org nr ). Kirunabostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Större händelser under räkenskapsåret 2013 har bolaget fokuserat på att utveckla förvaltningen och de system som används. Det har främst handlat om system för interna kvalitetsförbättringar, ekonomisystemet Agresso samt olika kundsystem som har legat i fokus för utveckling. Under året har vi infört driftplaner fullt ut vilket innebär att en stor del av fastighetsskötseln sker efter förutbestämda intervall. Vid inre och yttre rondering följs driftplanerna både vad gäller intervaller och vilka åtgärder som ska göras. All utförd rondering dokumenteras i systemet Janus. I och med att allt dokumenteras kan vi, vid behov, ta fram vad som är gjort på en fastighet ett visst datum. I händelse av t ex en halkolycka kan vi kontrollera om sandning var gjord och vid vilken tidpunkt. Systemet används också för att kvalitetssäkra den tekniska ronderingen av fastigheter som krävs med tanke på EPC-projektets garantier. Det nya ekonomisystemet Agressos implementering har tärt på de interna personalresurserna p g a leverantörens projektorganisation och har inte uppfyllt våra förväntningar. Det har dock under senare delen av året blivit bättre och bolagets ekonomiska rapporter har kunnat presenteras. Under 2014 kommer arbetet med att kunna upprätta budget och rapporter på kostnadsställenivå att prioriteras. Kirunabostäders fastighetssystem Summarum har utvecklats centralt till ett mera webbaserat verktyg och heter nu Xpand. I slutet av året gjordes ett utskick till de ca som finns registrerade i vår bostadskö i syfte att uppdatera kön. Arbetet pågår fortvarande med att hitta personer vars utskick kommit i retur. Nya Glaciärens system för individuell mätning har haft en hel del barnsjukdomar som har gjort att bland annat debiteringar och bokningar inte har varit korrekta vid rätt tidpunkt men som sedermera har justerats. Vi har under senare delen av året tillsammans med leverantören kunna identifiera felaktigheter och sedan december månad fungerar nu systemet tillfredsställande. Vi fortsätter arbete med att prioritera fastighetsunderhållet vilket är ytterst nödvändiga åtgärder för att bl a förebygga vattenskador. Tyvärr är ju detta underhåll inte det som hyresgästerna ser och vill prioritera men det är absolut nödvändigt. Det hyresgästerna främst ser är det invändiga underhållet som vi varje år avsätter en ansenlig summa till även om den är för liten. Under 2012 genomfördes en besiktning av samtliga våra balkonger, merparten av de avvikelser som upptäcktes har åtgärdats under sommaren Under 2013 har bl a följande underhållsarbeten genomförts: Fönsterbyte och balkongrenovering på Föreningsgatan 27. Relining Lappgatan del 1 av 3. Takfot Bergmästaregatan samt del av på takfot Mangigatan. Renovering av balkonger Björkplan 1 3. Ny oljebrännare Ormen Långe Svappavaara. Nytt låssystem Ormen Långe Svappavaara. Färdigställande av utvändig målning av Ljungplan 1. Nya fläktkåpor Thulegården har vi startat upp ett arbete med att inventera var vi har brister i organisationen vid större händelser, som till exempel en större brand. Syftet med arbetet är att få fram en manual som ska fungera som stöd i händelse av kris. Med hjälp av manualen ska ansvarig, eller den person som är först på plats, kunna starta upp det arbete som krävs vid allvarliga händelser. Målet är också att minska personberoendet, arbetet beräknas klart andra kvartalet Följande projekt har projektavdelningen arbetat med i det egna bolaget under EPC, vårt energibesparingprojekt. Bishop, byte ventilationsaggregat. Steinholtzgatan, upprättat handlingar samt förfrågningsunderlag för fasadrenovering. Kupolen, upprustning av kundgata samt trapphus. Glaciären, färdigställt utvändiga mark och målningsarbeten. Tarfalavägen 5, påbörjat arbetet med återställning av 10 st lägenheter. Tallplan 1 4, fått bygglov för utvändig upprustning. Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så återstår ännu en hel del planärenden och fastighetsbildningar. Hyreshöjningarna för 2013 gav en genomsnittlig hyresökning med 21,20 kr/kvm och år för bostäder. Nya Glaciären höjdes separat med 21,00 kr/kvm och år. Kostnaderna för underhåll och reparationer har överstigit budget med 9 mkr totalt varav vatten- och brandskador 14 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

15 står för 9,6 mkr. Bolagets behov av pengar för underhåll är bedömt till ca 50 mkr årligen i ca 8 år men hyresförhandlingarna ger endast ca mkr årligen. Marknad Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög under året med 99,6 % uthyrningsgrad. Detta visar på en fortsatt bostadsbrist, vi ser att kötiden för att få en lägenhet i Kiruna centrum nu ligger på ca 10 år medan kötiden utanför centrum kan ligga på ca 5 år. Under året har vakansgraden för lokaler fortsatt att minska, vi har kunnat hyra ut ungefär hälften av de ytor på Kupolen som var avsatta för biblioteket samt ett antal mindre lokaler som vi hyrt ut. Thulegården brottas med negativa siffror och vi skulle behöva göra ombyggnationer och anpassningar för att kunna nå en större uthyrningsgrad. Totalt sett har uthyrningsgraden för lokaler inom bolaget varit 92,9 %. Fastighetsbeståndet Kirunabostäder AB har per den 31/12-13, lägenheter och ca kvadratmeter lokaler. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är ca kvadratmeter. Totalkostnaden för reparationer och underhåll har under året ökat med ca 3 mkr jmf med utfall Reparationskostnaderna är högre än underhållskostnaderna, vilket visar på en negativ trend. Underhållet måste prioriteras nu och framöver vara den post som ökar markant de närmast 10 åren. Årets ekonomiska utfall Flerårsjämförelse i moderbolaget Uthyrningsgrad Lokaler 92,9% 90,8% 86,2% 84,2% Bostäder 99,6% 99,1% 99,3% 99,6% Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Soliditet 11,8% 8,1% 8,7% 10,0% Skuldsättningsgrad 7,45 11,40 10,54 9,01 Räntetäckningsgrad 216,6% 124,5% 156,4% 215,2% Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter För 2013 redovisar koncernen Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter en vinst på 22,6 mkr (6,1 mkr). redovisar en vinst på 22,6 mkr (6,1 mkr). har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget med 3,1 mkr (1,8 mkr). Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av inköpen och 1% (2%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. s nettoomsättning har ökat med 3,9 mkr jämfört med För koncernen har nettoomsättningen ökat med 2,1 mkr. I moderbolaget beror omsättningsökningen på att hyresintäkterna ökat något men framförallt att hyresbortfallet minskat samt att bolaget fakturerat kunder för utförda extraarbeten. Övriga intäkter har också ökat vilket beror på försäkringsersättningar med totalt 3,1 mkr samt reavinst vid avyttring av bostadsområdet Terrassen och tomtmark med 37,1 mkr. I dotterbolaget har nettoomsättningen minskat med 2,2 mkr på grund av att bolaget i fjol genomförde ombyggnationer åt hyresgäster som dessa betalade för. I moderbolaget har övriga externa kostnader ökat med 1,9 mkr, där kostnaden för förvaltningen ökat med 3,1 mkr medan övriga kostnader minskat med 1,2 mkr. Personalkostnader har ökat med 5,0 mkr. Verksamheten har efter omorganisationen styrt mot att göra mer åtgärder med egen personal. Bolaget har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede avseende investeringar. Förvärv av materiella anläggningstillgångar har skett med 25,3 mkr (117,6 mkr). EPC-projektet har blivit något försenat men beräknas vara färdigställt under Finansnettot är 1,2 mkr bättre än i fjol. Försäljning av Terrassen och förseningar i investeringstaken avseende EPC-projektet är förklaringen samt en något lägre räntenivå. Avskrivningarna har ökat med 2,0 mkr, jämfört med fjolåret. Nedskrivningar har skett med 22,8 mkr avseende området Glaciären. Bolagets totala bokförda värden överstiger beräknat marknadsvärde utifrån bedömt direktavkastningskrav. Förvaltningsuppdraget kommunala fastigheter Förvaltningsuppdraget för 2013 visar ett positivt utfall med 4,4 mkr. Intäkterna har ökat med 5 mkr och kostnaderna har ökat med 6 mkr. Kostnader för förvaltning och skötsel och reparation och löpande underhåll har ökat med 3,8 mkr jämfört med fjolåret. Mediakostnaderna är i princip oförändrade jämfört med fjolårets utfall. Raketskolan tillkom i fjol höst men däremot har inte Bolagsskolan tagits ur drift vilket ökat förvaltad yta. Badhuset togs i drift i december 2012 vilket har påverkat mediakostnaderna under Budgeten har ökat något vad gäller investeringar (planerat underhåll) vilket är positivt även om behovet ännu är större än tillgången. Under året har bland annat följande underhållsarbete genomförts: Folkets Hus ny rökgasventilation. Vassijaure upprustning relax och duschrum. Marie Pigg upprustning av 2 lägenheter samt nytt möblemang. Utvändig målning av Tuolluvaaraskolan. Stora delar av taket på daghemmet Jökeln utbytt. Nya lekutrustningar på skolor och förskolor. Utvändig målning Vittangi skola. Enligt den volymberäkning som är gjord, så har vi fått utökad bemanning på fastighetsskötseln vilket gör att vi klarar av att hålla intervallerna som driftplanerna visar. EPC-projektet pågår och vissa fastigheter är klara, bland annat bergvärmeanläggningar på Lilla Björn och Abisko skola/bad, ny ventilationsanläggning i Vittangi skola samt en pelletspanna i Jukkasjärvi skola/förskola. Kirunabostäder Årsredovisning

16 Framtiden Kirunabostäder fortsätter att tillföra bostäder till den ansträngda bostadsmarknaden i Kiruna, bolaget kommer under året att tillföra ytterligare 10 lägenheter på området Nya Glaciären. Under 2014 kommer vi att påbörja projekteringen för 8 stycken parhus vilket ger 16 nya bostäder på Lombolo. Kirunabostäder AB kommer under åren 2012 till början av 2015 att ha tillfört 136 nya bostäder till bostadsmarknaden. Vi har utmaningar med att fylla våra lokaler som framförallt lämnas av förvaltningarna. För nya hyresgäster krävs i regler stora kostsamma ombyggnationer som gör att bolagets lokalytor blir en svår ekonomisk belastning för hela koncernen. Förra året trodde vi att vi skulle ha infört IMD Individuell mätning av varmvatten och el på Lombolo-området, tyvärr visade det sig att det är svårt att få lönsamhet på projektet p g a dyra installationer. Allmännyttan ska drivas med vinstsyfte vilket gör det svårt att genomföra renoveringar och standardhöjningar som inte kan täckas av hyresintäkter. Bolagets höga driftskostnader påverkar också kalkylerna negativt. Projekt som inte genererar ett tillräckligt högt markandsvärde kan inte genomföras, annars riskerar bolaget nedskrivningar. De nya redovisningsreglerna enligt K3-regelverket kommer också att ställa nya krav på både redovisningen och kunskapen att tolka redovisningen. Arbete med att införa tillval och standardförbättringar har pågått ett antal år och målet är att tillvalstjänster ska kunna finnas tillgängliga för en del av våra hyresgäster sommaren Det är av största vikt att allmännyttan finns kvar och att bolaget fortsätter utvecklingen på bostadsmarknaden, men även till viss del med kommersiella lokaler. Därför kommer styrelsen för Kirunabostäder AB att i början av 2014 sätta mål, delmål och aktiviteter bland annat med anledning av stadsomvandlingen. Resultatet Årets resultat uppgick till kr. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, ,06 kr, varav årets vinst ,29 kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning, tkr Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Kirunabostäder Årsredovisning 2013

17 Balansräkning Belopp i tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bränslelager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Kiruna kommun koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kirunabostäder Årsredovisning

18 Balansräkning Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 065 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Balanserat resultat inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Kortfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Övriga skulder Kiruna kommun Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Noter Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Kirunabostäder Årsredovisning 2013

19 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kirunabostäder Årsredovisning

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer år 10 år 3 10 år Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indi kation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjande värde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Skatt Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden användaskattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns: - En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller - En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Intäkter Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att inbetalda förskottshyror redovisas som förskott från kunder. 20 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Kort om GöteborgsLokaler

Kort om GöteborgsLokaler Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget.

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget. GÖTEBORGS EgnaHEMS AB Årsredovisning 2013 grafisk manual ÅRSREDOVISNING 2013 xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se Vi har bara göteborg på

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer