Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB

2 Text och foto: Kirunabostäder AB Omslagsbild: Fotograf Maria Kylli Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Sib-Tryck Holding AB

3 05 Om Kirunabostäder 07 Framtid Kirunabostäder Innehåll 08 Våra medarbetare 04 VD har ordet 05 Om Kirunabostäder 06 Året som gått 07 Framtid Kirunabostäder 08 Våra medarbetare 09 Kunder och marknad 10 Projektavdelningen 11 Fastighetsavdelningarna 13 Fastighetsbestånd 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Noter 26 Underskrifter 27 Revisionsberättelse 12 Nyckeltal i Kirunabostäder AB

4 VD har ordet 2013 har varit ett år med fokus på förbättring och utveckling av våra interna system och processer. Till skillnad mot de senaste åren då stort fokus har legat på byggen och produktion. I början av året infördes ett nytt ekonomisystem inom hela kommunförvaltningen. Dessvärre så har systemet tagit lång tid att få att stämma överens med våra önskemål och såväl rapporter som fakturahantering har varit forum för oklarheter, under 2014 kommer tid ännu att få läggas för att få systemet att fungera. Styrelsen, VD och ekonomichef har ägnat 2 dagar för utvärdering och utveckling av styrelsens arbete, vilket har lett till förbättrade arbetsrutiner. I oktober skickades årets upplaga av NKI Nöjd Kund Index ut, denna gång till alla våra hyresgäster. NKI resultatet är viktigt för att vi ska kunna prioritera insatser och se förbättringsområden, svarsfrekvensen var på över 60% vilket vi är nöjda med, resultatet har hjälpt oss att upprätta mål för Kirunabostäder fortsätter att tillföra bostäder till den ansträngda bostadsmarknaden i Kiruna, bolaget har under året tillfört ytterligare 10 lägenheter på området Nya Glaci ären, inflyttning sker 1 juli Under 2014 kommer vi att påbörja projekteringen för parhus vilket ger ca 16 nya bostäder på Lombolo. Under året har vi infört driftplaner fullt ut vilket innebär att en stor del av fastighetsskötseln är intervall lagd. Vid inre och yttre rondering följs driftplanerna och vilka åtgärder som ska göras, all utförd rondering dokumenteras i systemet JANUS. I och med att allt dokumenteras kan vi, vid behov, ta fram vad som är gjort på en fastighet ett visst datum. I händelse av till exempel en halkolycka kan vi kontrollera om sandning var gjord och vid vilken tidpunkt. I slutet av året gjordes ett brev utskick till de ca som finns registrerade i vår bostadskö, detta i syfte att rensa ur i systemet de som inte längre är intresserade av en bostad i Kiruna. Det är ett gediget arbete och väldigt många brev kommer i retur men samtidigt nödvändigt för att få en kö som någorlunda stämmer överens med verkligheten. Hyreshöjningarna för 2013 gav en hyresökning med motsvarar 2,4 mkr utslaget på helår. Vi fortsätter arbetet med att prioritera fastighetsunderhållet vilket är ytterst nödvändiga åtgärder för att bland annat förebygga vattenskador. Enligt statistik från SABO så tillhör Kirunabostäder ett av de företag som har störst kostnad för reparationer och underhåll med 282 kr/kvm/år jämfört med snitt i Sverige på 256 kr/kvm/år. Utöver det så visar statistiken också att bolagets kostnader för el, värme och vatten uppgår till 289 kr/kvm/år jämfört med Sverigesnittet på 186 kr/kvm/år samt driftnetto som för Kirunabostäder uppgår till 219 kr/kvm/år jämfört med Sverigesnittet på 320 kr/km/år. Denna statistik visar på att vi måste komma upp i hyresnivå för att klara vårt åtagande gentemot våra hyresgäster har vi startat upp ett arbete med att inventera var vi har brister i organisationen vid större händelser, som till exempel en större brand. Syftet med arbetet är att få fram en manual som ska fungera som stöd i händelse av kris och arbetet beräknas vara klart i början av Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så återstår ännu en hel del planärenden och fastighetsbildningar. Så fort dessa ärenden är färdigställda så kommer ett antal småhus att försäljas. Under året har vakansgraden för lokaler fortsatt att minska, det finns en stor efterfrågan på lokaler svårig heten är att hitta rätt ytor vid rätt tillfälle. Planerna på att införa IMD Inviduell mätning av varmvatten och el visade det sig att det är svårt att få lönsamhet på projektet pga dyra installationer. Vi ser fram emot att SABO och eller Boverket tar fram underlag för hur mätning ska kunna genomföras som är ekonomiskt försvarbart. Det är av största vikt att allmännyttan finns kvar och att bolaget fortsätter utvecklingen främst inom bostadsmarknaden men även till viss del med kommersiella lokaler därför kommer styrelsen för Kirunabostäder AB i början av 2014 att sätta mål, delmål och aktiviteter bland annat med anledning av stadsomvandlingen är slut och jag ser med tillförsikt på 2014 då Stadsomvandlingen och utvecklingen av våra nya bostads projekt tar fart tillsammans med utvecklingen av Nya Kiruna. Jag vill rikta ett varmt tack till all vår fina personal, styrelsen, kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete. Annelie Vinsa 04 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

5 Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2002 och är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut för att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet, social trygghet och inflytande i boendet. Orienteringskarta, Kirunabostäder Nuläge Resurser Hög kunskap och erfarenhet. Bra lägen på lokaler och bostäder. Bra planeringsförmåga. Kompetens och vilja. Insikten om att vi måste agera. Hög förvaltningsförmåga. Byggbar mark. Vi kan påverka kommunala politiska beslut. Hinder Tiden. Ekonomin. Förhandlingar med LKAB. Vi har ingen detaljplan eller avvecklingsplan. Tröghet i bygglovshantering. Brist på egen mark, nya centrum. Bostäder för entreprenörer. Humor, glädje, ansvar & respekt, kundtillfredställelse. Kommunikation. Beslut. Uppföljning. Humor, glädje, ansvar & respekt, kundtillfredställelse. Mål 2014 Förhandlingar med LKAB är klar, Q3. KBAB:s planering för nya Kiruna är klar. Tallplan 1 4 har startat. Vi har fått tydliga ägardirektiv. Byggnation är påbörjad på Videplan. Vi har en fastställd inriktning om lokaler. Önskat läge 2018 Finansieringen är löst för stadsomvandlingen. Vi vet hur vi ska agera. Vi kan erbjuda alla boendeformer. Vi har 0-underhållsskuld på Lombolo. Vi har de mest attraktiva lägena för lokaler och bostäder. Vi har producerat energismarta bostäder. Vi har nyttjat byggbar mark på Lombolo. Vi har nybyggda bostäder som är ekonomiskt attraktiva för många människor. Vi har en fastighet i centrum som inrymmer lokaler och boende. Vi har stabil ekonomi. Vi har en avvecklingsplan för gamla Kiruna. Vi tillgodoser efterfrågan på lokaler och bostäder i hela Kiruna kommun. Affärsidé;»Med kunden i fokus förvaltar, utvecklar och tillgodoser vi behovet av bostäder och lokaler.«kirunabostäder äger lägenheter och ca kvadratmeter lokaler, varav kvadratmeter är renodlade affärslokaler i eget bestånd. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är cirka kvadratmeter. Kirunabostäder förvaltar också alla kommunala fastigheter såsom skolor, sport-, simhallar, äldreboenden och stadshus med en total yta om cirka kvadratmeter. Före taget omsatte cirka 265 miljoner kronor 2013 och hade 129 anställda. Vision Vision, affärsidé och värderingar är vägledande för vår verksamhet och framtid. Vi är angelägna att våra hyresgäster ska trivas hos oss och uppleva att vi är en ansvarsfull och respektfull hyresvärd som sätter hyresgästen i fokus. Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör, stort som smått. De värdeord som ska vara vägledande för all verksamhet är: Ansvar, respekt, kundtillfredställelse, humor/glädje och hälsa. Bolagets mål Målen beskriver vilka områden vi ska prioritera. De ska fungera som ett stöd för beslut och fastställa inriktningen. Kortsiktiga mål, år 2015 Våra hyresgäster ska bli erbjudna standardhöjning av lägenhetens innemiljö. Kirunabostäder ska ha positiva/svarta siffror på 90% av fastigheterna. Kirunabostäder ska ha individuell elmätning i alla lägenheter. All personal ska ha minst 2 dagar i genomsnitt per år i kompetensutveckling. Långsiktiga mål, 2022 Kirunabostäder ska ha en Nöjd-Kund-Index som överstiger Sverigesnittet. Kirunabostäder ska vara affärsmässiga med målet att ha en soliditet om 15%. Kirunabostäder ska minska energiförbrukningen med minst 2% årligen och minst 20% till år Kirunabostäder ska aktivt verka för kompetent och ansvarsfull personal med god hälsa och trivsel. Kirunabostäder Årsredovisning

6 Året som gått Detta är året som skulle bli ett förvaltningsår med fokus på nytt ekonomisystem, förbättrat kvalitetsarbete och förbättrad internkontroll. Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna. Hos oss Nr Möt lokalvårdarna på Nya Raketskolan sid 4 Hälsokraft tillbaka i Kupolen sid 5 Juni Möt en trogen hyresgäst sid 6 Tävling! Vinn presentkort sid 8 Information för Kirunabostäders hyresgäster 2013 månad för månad Januari Det nya ekonomisystemet Agresso tas i bruk. Avvecklingen av internbanken påbörjas. Hyresförhandlingarna avslutas och resulterade i en genomsnittlig hyresökning med 21,20 kr/kvm vilket motsvarar 2,2%. Styrelsen fastställer mötesordning för samverkansoch ap-träffar. Februari Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel om 3 mkr bifalles uppdragsverksamhet kommunala fastigheter. Mars Migrationsverkets hyror höjs med 8%, på samtliga hyresavtal. April Styrelsens arbete med målformulering sker under två dagar i Abisko. Maj Resultaten från NMI-enkäten (nöjd medarbetarindex) redovisas för personalen. Ny organisation för Fastighetsavdelningen tas i bruk. Information från ledningen till all personal. Löneförhandlingarna startar. Juni Styrelsen beslutar ang fastställande av reglemente och förturer. Kundtidning Hos oss delas ut till samtliga hyresgäster. Det är ett av de forum där vi kan kommunicera och informera våra kunder och hyresgäster på. Vi medverkar på Kirunafestivalen. December Juli Semestertider! Augusti KBAB-dagen hölls i år i Abisko med information från ledningen, tipspromenad samt liftfärd upp till Nuolia för de som ville. September Genomgång av dokumenten för rutiner för inköpsprocessen startar för samtliga inom Kirunabostäder som beställer varor och tjänster. Arbetsordning för styrelsen antogs. Styrelsen fastställer Policydokument bland annat hot och våld. Upphandlingen på nytt äldreboende klart. Vi medverkar i Kiruna Information. Oktober Uppfräschning av inomhus miljön på Kupolen påbörjas NKI-undersökning skickas ut till samtliga hyresgäster. Friskvårdsgruppen tar fram en Motionsdagbok. November Hyresförhandlingarna startar. Hälsoprofilbedömning för samtliga anställda börjar. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för December 10 st nya lägenheter på Tarfalavägen släpps. Vi medverkar i Kiruna Information där vi presenterar vår projektavdelning. Kundtidning nr 2 delas ut. Informationsdag från ledningen för samtliga medarbetare, styrelse och ägarrepresentanter, dagen avslutades med julmiddag för samtliga. 06 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

7 Framtid Kirunabostäder Energianvändning Energibesparingsprojektet EPC har fortsatt under året och kan nu redovisa en minskning av fjärrvärmeförbrukningen på Centralskolan med 58%, Lindexhuset 32% och Thulegården med 55%. Nya bostäder Vi har startat med projektering av 8 st planerade småhus/ parhus med totalt 16 lägenheter alla med med egen ingång och en mindre tomtyta. Det är en ny satsning på ett alternativt boende som hittills inte funnits i beståndet. Stadsomvandlingen Under 2013 presenterades den nya stadsplanen med Kiruna stadshus som navet i det nya centrum som ska uppföras. I dag är Kirunabostäder den tongivande aktören på den kommersiella marknaden i Kiruna centrum, gällande mängd, läge och kvalité. Kirunabostäders ambition i det nya Kiruna är att även där finnas med på de bästa lägena med det mest funktionella fastigheterna. Kirunabostäder har även merparten av hyresrätterna inne i nuvarande Kiruna centrum och ambitionen är att vi även här ska vara den ledande aktören för hyresrätter i nya Kiruna centrum. För att klara av det kommande arbetet med att etablera ett nytt kommersiellt centra och producera lägenheter i minst samma omfattning som det kommer avvecklas lägenheter i det gamla Kiruna C, är Kirunabostäder AB tvungen att göra en mindre organisatorisk förändring. Tidigare fastighetschef Tomas Stålnacke tillträder som huvudprojektledare för stadsomvandlingen fr.o.m , ny fastighetschef för Kirunabostäder blir Mikael Fors. Syftet med förändringen är att tillse att det finns resurser på plats för att kunna bevaka Kirunabostäders intressen i den nya staden. Framtida Stadstorget Kirunabostäder Årsredovisning

8 Våra medarbetare Kirunabostäder hade under året 129 medarbetare. Av dessa är 64 % kvinnor. Medelåldern ligger på 48 år. PERSONALSTATISTIK 2013 Antal anställda 129 st Kvinnor 80 st 62% Män 49 st 38% Medelålder 48 år Könsfördelning i företagsledningen 2013 Styrelsen Andel kvinnor 11% Ledningsgrupp Andel kvinnor 40% Hälso- och friskvårdsarbete Samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjuds friskvårdtimme, friskvårdsbidrag, subventionerad massage samt en friluftsdag/år. Hälsoprofilbedömning av samtlig personal startade i november och fortsätter under Vi har medverkat i Skid-kul, cykling och skidåkning som anordnas av Kirsam. Naturpasset delades ut till samtliga anställda. KBAB-dagen i Abisko. Organisation Yrkesgruppsfördelning Stab Ekonomi Projektavdelningen 5 st 3 st 8 st Frisktal 2013 Frisktal 95 % Frisktal kvinnor 94 % Frisktal män 97 % Sjukfrånvaro 2013 Tot sjukfrånvaro 5% Sjukfrånvaro över 60 dgr 43% Män 3% Kvinnor 6% 29 år eller yngre 2% år 4% 50 år eller äldre 6% KIRSAM» har utvecklats till ett väl fungerande självfinansierande arbetsgivarnätverk. Samarbetet bärs upp av de samverkande arbetsgivarnas intresse av att gemensamt hantera olika typer av personalfrågor som preventivt arbetsmiljö- och hälsoarbete, rehabilitering samt personal- och kompetensförsörjning.«kbab-dagen den 30 augusti var i år i Abisko, friskvårdsgruppen hade ordnat en dag med spännande och roliga aktiviteter, tipspromenad, guidad tur samt linbana upp till Nuolja. Hälsogruppen tog fram en motionsdagbok som delades ut till samtliga anställda, där man skulle utöva någon slags fritidsaktivitet, sammanlagt 30 minuter per dag, minst 15 ggr per månad för att få vara med i prislottningen. Fastighetsavdelningen Förvaltare/arbetsledare 12 st Fastighetsskötare/hantverkare/tekniker 38 st Bostadsförmedlare 3 st Lokalvårdare 60 st Projektavd. Kiruna Näringsfastigheter AB Fastighetsavd. kommunala fastigheter Kirunabostäder AB Stab Fastighetsavd. bostäder, lokaler Ekonomi- och uthyrningsavd. Utdrag ur Kirunabostäders personalpolicy»personalpolicyn syftar till att beskriva Kirunabostäders grundläggande värderingar, mål och aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla anställda. Den ska också bidra till Kirunabostäders anseende som en bra arbetsgivare. Kirunabostäder utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl.«08 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

9 Kunder och marknad Bostadsbristen i Kiruna kommun är fortsatt hög. För Kirunabostäders del har uthyrningsgraden på både bostäder och lokaler varit mycket hög med ett snitt på 99,4 % för bostäder. I slutet på året släpptes ytterligare 10 st lägenheter på Glaciären och då har Kirunabostäder tillfört 180 lägenheter på bostadsmarknaden sedan NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäten har i år skickats ut till samtliga hyresgäster, svarsfrekvensen låg på drygt 59 % vilket är bra men vår förhoppning är att det ska bli ännu bättre. NKI är ett viktigt redskap i vårt målarbete då vi använder resultatet för kommande års verksamhetsmål. Vi har i år genomfört undersökningen med annan aktör vilket gör att vi inte kan jämföra resultaten med tidigare gjorda undersökningar. Det vi blivit bättre på enl hyresgästerna är: Tillgänglighet. Bemötande. Fel åtgärdas inom rimlig tid. Det enligt hyresgästerna som vi måste fokusera på är: Tvättstugor, städutrustning, torkmöjligheter. Utemiljön. Upprustning och städning av trapphus och källare. Informationstavlor i tvättstugor och förråd. Vi fortsätter att utveckla den viktiga kommunikationen med kunderna, vi delar ut kundtidningen Hos oss två gånger per år, finns med i Kiruna Information som delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Den externa webbplatsen uppdateras med jämna mellanrum. Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera vårt intranät. Citat ur kundundersökningen Nöjd-Kund-Index 2013:» Vi känner oss trygga att bo här får alltid bra bemötande.bra service, bra bemötande, bra gårdar.slipper betala insats för att få bostad.stabilt bolag, välorganiserat, bra service. Informera nya hyresgäster vilka regler som gäller i lägenheten. Långa kötider, många lägenheter i dåligt skick.kallt i lägenheten, höj värmen.dåliga på underhåll av fastigheterna.«utdrag ur Kirunabostäders kvalitetspolicy»kirunabostäder ska tillfredställa, helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Det uppnår vi genom att engagera alla medarbetare i det ständiga förbättringsarbetet av hela verksamheten och genom att regelbundet följa upp kundtillfredställelsen med kundundersökningar.«kirunabostäder Årsredovisning

10 Projektavdelningen Projektavdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd samt för uppdragsverksamheten. Under 2013 påbörjades och färdigställdes följande projekt inom Kirunabostäder AB: Färdigställda projekt Gallerian Bishop, byte ventilationsaggregat. Kupolen upprustning av kundgatan. Glaciären färdigställande av utvändiga målnings- och markarbeten. Påbörjade och pågående projekt EPC projekt. Nya fasader på kvarteret Skopföraren. Ombyggnad av före detta Delfinen på Tarfalavägen 1, till 10 st nya lägenheter. Tallplan 1 4, yttre åtgärder, projektering. Under 2013 påbörjades och färdigställdes följande projekt som beställts direkt av uppdragsverksamhetens olika förvaltningar: Färdigställda projekt Svappavaara badhus, nytt tätskikt i bassängen. Renovering av tak, Matojärvi ishall. Raketskolan och Rakethallen, färdigställande av utvändiga mark och målningsarbeten samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Kiruna badhus, ombyggnad del av befintligt tak, ombyggnad lokaler i källaren för Ungdomens hus. Brandskyddsåtgärder på Sporthallen, Vilan och Folkets hus. Nya carportar samt miljöstation på Parkskolan. Bolagsskolan iordningsställande av lokaler för Sameskolan. Termiten 1, vård- och omsorgsboende för 100 boenden. Fotbollshall vid Raketskolan. Jukkasjärvi förskola tillbyggnad kök och en avdelning. Nytt LSS boende i Tuolluvaara. Kottens daghem, ombyggnad kök. Triangelskolan, ombyggnad avdelningar, ny miljöstation. Högalidskolan, byte fönsterpartier, ombyggnad kök. Hjalmar Lundbohmsskolan, elevhem och brandåtgärder. Bolagsskolan, ombyggnad för Kulturskolan. Luossaskolan, nybyggnad miljöstation. Brandåtgärder, sprinkler i befintliga boenden. Karesuando skola, ny miljöstation. Kvalitétsmål Vi skall arbeta i enlighet med, samt löpande förbättra våra uppsatta projektrutiner, detta genom att på veckomöten utvärdera vårt arbetssätt för att säkerställa kvalitén. Miljömål Varje projekt optimeras energi och miljösmart utifrån dialog med kund samt projektspecifika förutsättningar, detta genom att göra alternativa kalkyler under projekteringsskedet. Arbetsmiljömål Nolltolerans mot olycksfall på vår arbetsplats samt inom våra projekt, detta genom bibehållen medvetenhet och uppföljning/kontroll. Ekonomiska mål Vi ska i våra projekt hitta de mest kostnadseffektiva lösningar, detta genom att alltid se på olika alternativ i samtliga projektfaser. Påbörjade och pågående projekt EPC-projektet. Karesuando äldreboende om- och tillbyggnad kök. 10 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

11 Fastighetsavdelningarna Fastighetsavdelningen Bostäder och lokaler Fastighetsavdelningen är fastighetsägare och ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation. Vi har gjort en organisationsförändring där förvaltarna numera är kvartersvärdar med arbetsledaransvar för fastighetsskötarna, ändrat områdena samt tillsatt en områdesansvarig som bland annat ska ha hand om vattenskador och försäkringsärenden. Antalet vattenskador i beståndet har varit något lägre än föregående år vilket till viss del beror på de genomförda relining insatser som gjorts. Fastighetsavdelningen har lagt ner mycket arbete på att höja kvalitén i fastigheterna genom att bland annat använda Janus som är ett kvalitetssäkringsprogram som går ut på att vi nu har fasta ronderingar, vilket resulterar i en stor minskning av antalet felanmälningar. Färdigställda projekt Relining av Lappgatan del 1 av 3. Fönsterbyte och renovering av balkonger Föreningsgatan 27. Invändig målning Kupolen. Diverse takarbeten Bergmästaregatan och Mangigatan Renovering av balkonger Björkplan 1 3, arbetet utfördes i egen regi. Utvändig målning av Ljungplan. Upprustning lekparker på Högalidsgatan, Kyrkogatan och Bergmästaregatan. Påbörjade och pågående projekt Reling av Lappgatan del 2. Byte garageportar på Videplan. Renovering av balkonger Björkplan. Installation av ny hiss, Kupolen. Mål 2014 Vi ska förbättra den yttre miljön på samtliga områden. Felanmälan ska effektiviseras. En ekonomisk analys av varje fastighet ska genomföras. EPC, färdigställda och pågående projekt Bergvärmeanläggning i Abisko skola och i Lilla Björn förskola. Pelletspanna i Jukkasjärvi skola. Ny ventilationsanläggning Vittangi skola. Ombyggnation av 10 st hissar på grund av nya säkerhetsregler. Ytskiktsrenovering på Bolagsskolan. Mål 2014 Hålla budget inom de kommunala teamen. Att med våra ronderingar, få ner antalet felanmälningar, samt få felen åtgärdade inom utlovad tid. Höja standarden på fastigheternas yttre skötsel. Vi ska fortlöpande arbeta inom konceptet säkra hus. Att alla lokalvårdare ska genomgå SRY-utbildning. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommersiella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger ca kvadratmeter kommersiella lokaler och har under året förvaltat det egna beståndet och ännu pågår detaljplaneärenden utifrån fastighetsaffären Uthyrningsgraden för året ligger på 99,9%. Tillsammans med representanter från hela koncernen så medverkar vi i ett samarbetsprojekt Attraktivare Kiruna där vi tillsammans ska skapa en snyggare och attraktivare stad för kirunaborna. Som ett led i detta har vi gallrat träd och röjt sly på Centralskolans tomt samt runt Rymdhusen, detta kommer vi att fortsätta med under Färdigställda och pågående projekt Ytskiktsrenoveringar på Rymdhusen. Kupolen, upprustning av kundgata samt trapphus. Införsel av driftplaner i kombination med ronderingsscheman i Janus, allt för drift- och kvalitetssäkring gentemot EPC-projektet. EPC på Centralskolan som i förlängningen kommer att generera stora besparingar på el- och energikostnader. Fastighetsavdelningen Kommunala fastigheter Kirunabostäder AB förvaltar ca kvadratmeter lokaler som ägs av Kiruna kommun. Lokalerna omfattar skolor, sport- och simhallar, äldreboenden samt stadshus. För att förvalta, genomföra investeringar och genomföra fastighetsförsäljningar får Kirunabostäder en uppdragsersättning. Arbetet med avtal för uppdragsverksamheten, internhyror och gränsdragningslistor fortsätter.»janus är ett kvalitetsäkringsprogram som går ut på att höja kvalitén på våra fastigheter. Samtliga portar, undercentraler och ventilationsrum med mera har försetts med streckkoder. Fastighetsskötaren ronderar efter fastlagd driftplan och dokumenterar med avläsning av streckkoden i varje fastighet. Om det finns avvikelser dokumenteras detta elektroniskt och det genererar en felanmälning/arbetsorder för samtliga fel/ brister som uppdagas vid ronderingen, vilket resulterar i en bättre och säkrare uppföljning av varje fastighet samt i förlängningen minska antalet felanmälningar och reparationerna på våra fastigheter.«kirunabostäder Årsredovisning

12 Nyckeltal Kirunabostäder AB Antal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Reparationer, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Yta, m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Lokaler Underhåll, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Genomsnittlig area per lgh Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Förbrukningskostnader (värme, vatten, el), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra bostäder inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Administration (direkt och central), kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra lokaler inkl värme, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Driftsnetto kr/m² bostäder och lokaler Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Hyresbortfall, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Soliditet % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 9,1 10,0 8,7 8,1 11,8 Riket 20,9 21,5 21,8 23,4 24,5 Fastighetsskötsel inkl städ, kr/m² Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Kirunabostäder Årsredovisning 2013

13 Fastighetsbestånd Lägenheter Lokaler Garage Bilplats Caports Fastighetsbeteckning Adress Antal Yta Antal Yta Antal Antal Kirunabostäder AB 1001 Reparatören 2 Reenstiernagatan 21, Köpmangatan ,5 1 20, Gruvarbetaren 8 Förararegatan ,6 1 70, Byggmästaren 7 Förararegatan ,0 2 61, Gruvbyggaren 13,14,15 Föreningsg A, Arent Grapeg 27-29, Stenholtsg , , Cementgjutaren 2 Adolf Hedinsvägen , , Björnen 2, 8 Lappgatan 19,27,29A-B,23A-D,25A-C , , Svarvaren 18 Bergmästarg 11, Mangigatan 24A-B,26A-E, Geologg , , Loet 1 Högalidsgatan , , Trädgårdsmästaren 2 Adolf Hedinsvägen ,0 1 35, Tipparen 13 Vänortsgatan Lars Janssongatan 21, , , Kranföraren 5 Föreningsgatan , Hyveln 21 Kyrkogatan 21 A,D, Skyttegatan ,5 2 49, Skopföraren 9 Steinholtsgatan 16 A-K, Föreningsgatan , , Borrsliparen 1 Kupolen, Föreningsgatan , Lilla Skolan 3 Gallerian, Föreningsgatan , Jordschaktaren 18 Stormhatten, Föreningsgatan , Filaren 4 Geologgatan , , Borsten 1, Tvättstugan 8 Ripvägen 10,12, ,0 1 20, Grytan 2 Ripvägen ,6 1 96, Barnmorskan 4, 9 Borraregatan , Kamreren 2 Brytaregatan 33, tomtmark 1032 Slaktaren 5 Åkaregatan , Skräddaren 4 Hantverkaregatan , Filaren 5 Bergmästaregatan , Vagntipparen 7 Gruvvägen ,0 1 62, Krigaren 1 Officersgatan , Åkaren 4 Gruvvägen , , Vedhuggaren 1, 2 Hermelinsg 68, Urmakareg 2,4, Adolf Hedinsv ,0 1 38, Vaktmästaren 9 Hermelinsgatan 87, Gruvvägen ,0 1 64, Urmakaren 1 Gruvvägen 17, Kengisgatan ,0 1 40, Malmtapparen 6 Finngatan ,0 1 59, Telegrafisten 16 Lastaregatan , , Bergmannen 1 Ormen Långe ,0 1 66, Lombolo Backe 2-12 Björkplan 1-6, Tallplan 1-6, Tvättstuga A-F , , Lombolo Strand 1-12 Rönnplan 1-6, Videplan 1-6, Tvättstuga G-L , Lombolo Strand 14 Ljungplan , Glaciären 2 Glaciärvägen 2, 6, 8, 12 Tarfalav 1,3,5, Kvarterslokal 1,2, , , Lombolo Strand 11 Videplan ,4 1 88, Palsen 1 Tarfalavägen ,8 1 63, Kilen 5, Elevhem fd Kommunhälsan Skyttegatan 20 B , Kilen 5, Elevhem Vilan Skyttegatan 20 A , Thuleskolan 3 Thulegatan , , Tuolluvaara 1:1 Tuolluvaaravägen , Tvätterskan 4 Adolf Hedinsvägen , , Spettet 9 Jägaregatan , Rödbläran 3 Trädgårdsgatan 13 A 2 182, Gruvarbetaren 9 Hjalmar Lundbohmsvägen Jukkasjärvi 4:112 Tumvägen , Jukkasjärvi 4:121 Fotvägen , Abisko 1:38 Abisko Hus , Abisko 1:38 Abisko Hus , Svappavaara 44:1 G:a Vittangivägen ,0 1 59, Liljan 1 Smedjegatan 4, fd polishuset ,0 1 98, Liljan 2 Smedjegatan , Sippan 6 Centralvägen 18, fd tingshuset 6 399, Solrosen 4 Lahtigatan 3, Abrahamsvägen , Ringblomman 7 Abrahamsvägen 4, Ringblomman , Liljan 1 Centralvägen 16, fd polishuset 2 172,0 1 95, Karesuando 8:10 Laestadiusvägen , Karesuando 10:5 Laestadiusvägen , , Karesuando 10:3 Laestadiusvägen 137,139, , Karesuando 24:1 Laestadiusvägen , , , Kiruna Näringsfastigheter 1604 Jordschaktaren 15 Centralskolan, Arent Grapegatan , Thuleskolan 2 Östermalmskolan, Adolf Hedinsvägen , Thuleskolan 4 Thuleskolan gymnastikbyggnad, Adolf Hedinsvägen , Syrsan 1 Rymdhus 1, Österleden , Syrsan 2 Rymdhus 2, Österleden , Syrsan 1 Rymdhus 4, Österleden , , ,

14 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB för räkenskapsåret Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna Kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun (org nr ). Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org nr ). Kirunabostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbetsgivarorganisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Större händelser under räkenskapsåret 2013 har bolaget fokuserat på att utveckla förvaltningen och de system som används. Det har främst handlat om system för interna kvalitetsförbättringar, ekonomisystemet Agresso samt olika kundsystem som har legat i fokus för utveckling. Under året har vi infört driftplaner fullt ut vilket innebär att en stor del av fastighetsskötseln sker efter förutbestämda intervall. Vid inre och yttre rondering följs driftplanerna både vad gäller intervaller och vilka åtgärder som ska göras. All utförd rondering dokumenteras i systemet Janus. I och med att allt dokumenteras kan vi, vid behov, ta fram vad som är gjort på en fastighet ett visst datum. I händelse av t ex en halkolycka kan vi kontrollera om sandning var gjord och vid vilken tidpunkt. Systemet används också för att kvalitetssäkra den tekniska ronderingen av fastigheter som krävs med tanke på EPC-projektets garantier. Det nya ekonomisystemet Agressos implementering har tärt på de interna personalresurserna p g a leverantörens projektorganisation och har inte uppfyllt våra förväntningar. Det har dock under senare delen av året blivit bättre och bolagets ekonomiska rapporter har kunnat presenteras. Under 2014 kommer arbetet med att kunna upprätta budget och rapporter på kostnadsställenivå att prioriteras. Kirunabostäders fastighetssystem Summarum har utvecklats centralt till ett mera webbaserat verktyg och heter nu Xpand. I slutet av året gjordes ett utskick till de ca som finns registrerade i vår bostadskö i syfte att uppdatera kön. Arbetet pågår fortvarande med att hitta personer vars utskick kommit i retur. Nya Glaciärens system för individuell mätning har haft en hel del barnsjukdomar som har gjort att bland annat debiteringar och bokningar inte har varit korrekta vid rätt tidpunkt men som sedermera har justerats. Vi har under senare delen av året tillsammans med leverantören kunna identifiera felaktigheter och sedan december månad fungerar nu systemet tillfredsställande. Vi fortsätter arbete med att prioritera fastighetsunderhållet vilket är ytterst nödvändiga åtgärder för att bl a förebygga vattenskador. Tyvärr är ju detta underhåll inte det som hyresgästerna ser och vill prioritera men det är absolut nödvändigt. Det hyresgästerna främst ser är det invändiga underhållet som vi varje år avsätter en ansenlig summa till även om den är för liten. Under 2012 genomfördes en besiktning av samtliga våra balkonger, merparten av de avvikelser som upptäcktes har åtgärdats under sommaren Under 2013 har bl a följande underhållsarbeten genomförts: Fönsterbyte och balkongrenovering på Föreningsgatan 27. Relining Lappgatan del 1 av 3. Takfot Bergmästaregatan samt del av på takfot Mangigatan. Renovering av balkonger Björkplan 1 3. Ny oljebrännare Ormen Långe Svappavaara. Nytt låssystem Ormen Långe Svappavaara. Färdigställande av utvändig målning av Ljungplan 1. Nya fläktkåpor Thulegården har vi startat upp ett arbete med att inventera var vi har brister i organisationen vid större händelser, som till exempel en större brand. Syftet med arbetet är att få fram en manual som ska fungera som stöd i händelse av kris. Med hjälp av manualen ska ansvarig, eller den person som är först på plats, kunna starta upp det arbete som krävs vid allvarliga händelser. Målet är också att minska personberoendet, arbetet beräknas klart andra kvartalet Följande projekt har projektavdelningen arbetat med i det egna bolaget under EPC, vårt energibesparingprojekt. Bishop, byte ventilationsaggregat. Steinholtzgatan, upprättat handlingar samt förfrågningsunderlag för fasadrenovering. Kupolen, upprustning av kundgata samt trapphus. Glaciären, färdigställt utvändiga mark och målningsarbeten. Tarfalavägen 5, påbörjat arbetet med återställning av 10 st lägenheter. Tallplan 1 4, fått bygglov för utvändig upprustning. Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så återstår ännu en hel del planärenden och fastighetsbildningar. Hyreshöjningarna för 2013 gav en genomsnittlig hyresökning med 21,20 kr/kvm och år för bostäder. Nya Glaciären höjdes separat med 21,00 kr/kvm och år. Kostnaderna för underhåll och reparationer har överstigit budget med 9 mkr totalt varav vatten- och brandskador 14 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

15 står för 9,6 mkr. Bolagets behov av pengar för underhåll är bedömt till ca 50 mkr årligen i ca 8 år men hyresförhandlingarna ger endast ca mkr årligen. Marknad Uthyrningsgraden för bostäder har varit konstant hög under året med 99,6 % uthyrningsgrad. Detta visar på en fortsatt bostadsbrist, vi ser att kötiden för att få en lägenhet i Kiruna centrum nu ligger på ca 10 år medan kötiden utanför centrum kan ligga på ca 5 år. Under året har vakansgraden för lokaler fortsatt att minska, vi har kunnat hyra ut ungefär hälften av de ytor på Kupolen som var avsatta för biblioteket samt ett antal mindre lokaler som vi hyrt ut. Thulegården brottas med negativa siffror och vi skulle behöva göra ombyggnationer och anpassningar för att kunna nå en större uthyrningsgrad. Totalt sett har uthyrningsgraden för lokaler inom bolaget varit 92,9 %. Fastighetsbeståndet Kirunabostäder AB har per den 31/12-13, lägenheter och ca kvadratmeter lokaler. Total yta för Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter AB:s samtliga bostäder och lokaler är ca kvadratmeter. Totalkostnaden för reparationer och underhåll har under året ökat med ca 3 mkr jmf med utfall Reparationskostnaderna är högre än underhållskostnaderna, vilket visar på en negativ trend. Underhållet måste prioriteras nu och framöver vara den post som ökar markant de närmast 10 åren. Årets ekonomiska utfall Flerårsjämförelse i moderbolaget Uthyrningsgrad Lokaler 92,9% 90,8% 86,2% 84,2% Bostäder 99,6% 99,1% 99,3% 99,6% Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Soliditet 11,8% 8,1% 8,7% 10,0% Skuldsättningsgrad 7,45 11,40 10,54 9,01 Räntetäckningsgrad 216,6% 124,5% 156,4% 215,2% Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter För 2013 redovisar koncernen Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter en vinst på 22,6 mkr (6,1 mkr). redovisar en vinst på 22,6 mkr (6,1 mkr). har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget med 3,1 mkr (1,8 mkr). Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av inköpen och 1% (2%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. s nettoomsättning har ökat med 3,9 mkr jämfört med För koncernen har nettoomsättningen ökat med 2,1 mkr. I moderbolaget beror omsättningsökningen på att hyresintäkterna ökat något men framförallt att hyresbortfallet minskat samt att bolaget fakturerat kunder för utförda extraarbeten. Övriga intäkter har också ökat vilket beror på försäkringsersättningar med totalt 3,1 mkr samt reavinst vid avyttring av bostadsområdet Terrassen och tomtmark med 37,1 mkr. I dotterbolaget har nettoomsättningen minskat med 2,2 mkr på grund av att bolaget i fjol genomförde ombyggnationer åt hyresgäster som dessa betalade för. I moderbolaget har övriga externa kostnader ökat med 1,9 mkr, där kostnaden för förvaltningen ökat med 3,1 mkr medan övriga kostnader minskat med 1,2 mkr. Personalkostnader har ökat med 5,0 mkr. Verksamheten har efter omorganisationen styrt mot att göra mer åtgärder med egen personal. Bolaget har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede avseende investeringar. Förvärv av materiella anläggningstillgångar har skett med 25,3 mkr (117,6 mkr). EPC-projektet har blivit något försenat men beräknas vara färdigställt under Finansnettot är 1,2 mkr bättre än i fjol. Försäljning av Terrassen och förseningar i investeringstaken avseende EPC-projektet är förklaringen samt en något lägre räntenivå. Avskrivningarna har ökat med 2,0 mkr, jämfört med fjolåret. Nedskrivningar har skett med 22,8 mkr avseende området Glaciären. Bolagets totala bokförda värden överstiger beräknat marknadsvärde utifrån bedömt direktavkastningskrav. Förvaltningsuppdraget kommunala fastigheter Förvaltningsuppdraget för 2013 visar ett positivt utfall med 4,4 mkr. Intäkterna har ökat med 5 mkr och kostnaderna har ökat med 6 mkr. Kostnader för förvaltning och skötsel och reparation och löpande underhåll har ökat med 3,8 mkr jämfört med fjolåret. Mediakostnaderna är i princip oförändrade jämfört med fjolårets utfall. Raketskolan tillkom i fjol höst men däremot har inte Bolagsskolan tagits ur drift vilket ökat förvaltad yta. Badhuset togs i drift i december 2012 vilket har påverkat mediakostnaderna under Budgeten har ökat något vad gäller investeringar (planerat underhåll) vilket är positivt även om behovet ännu är större än tillgången. Under året har bland annat följande underhållsarbete genomförts: Folkets Hus ny rökgasventilation. Vassijaure upprustning relax och duschrum. Marie Pigg upprustning av 2 lägenheter samt nytt möblemang. Utvändig målning av Tuolluvaaraskolan. Stora delar av taket på daghemmet Jökeln utbytt. Nya lekutrustningar på skolor och förskolor. Utvändig målning Vittangi skola. Enligt den volymberäkning som är gjord, så har vi fått utökad bemanning på fastighetsskötseln vilket gör att vi klarar av att hålla intervallerna som driftplanerna visar. EPC-projektet pågår och vissa fastigheter är klara, bland annat bergvärmeanläggningar på Lilla Björn och Abisko skola/bad, ny ventilationsanläggning i Vittangi skola samt en pelletspanna i Jukkasjärvi skola/förskola. Kirunabostäder Årsredovisning

16 Framtiden Kirunabostäder fortsätter att tillföra bostäder till den ansträngda bostadsmarknaden i Kiruna, bolaget kommer under året att tillföra ytterligare 10 lägenheter på området Nya Glaciären. Under 2014 kommer vi att påbörja projekteringen för 8 stycken parhus vilket ger 16 nya bostäder på Lombolo. Kirunabostäder AB kommer under åren 2012 till början av 2015 att ha tillfört 136 nya bostäder till bostadsmarknaden. Vi har utmaningar med att fylla våra lokaler som framförallt lämnas av förvaltningarna. För nya hyresgäster krävs i regler stora kostsamma ombyggnationer som gör att bolagets lokalytor blir en svår ekonomisk belastning för hela koncernen. Förra året trodde vi att vi skulle ha infört IMD Individuell mätning av varmvatten och el på Lombolo-området, tyvärr visade det sig att det är svårt att få lönsamhet på projektet p g a dyra installationer. Allmännyttan ska drivas med vinstsyfte vilket gör det svårt att genomföra renoveringar och standardhöjningar som inte kan täckas av hyresintäkter. Bolagets höga driftskostnader påverkar också kalkylerna negativt. Projekt som inte genererar ett tillräckligt högt markandsvärde kan inte genomföras, annars riskerar bolaget nedskrivningar. De nya redovisningsreglerna enligt K3-regelverket kommer också att ställa nya krav på både redovisningen och kunskapen att tolka redovisningen. Arbete med att införa tillval och standardförbättringar har pågått ett antal år och målet är att tillvalstjänster ska kunna finnas tillgängliga för en del av våra hyresgäster sommaren Det är av största vikt att allmännyttan finns kvar och att bolaget fortsätter utvecklingen på bostadsmarknaden, men även till viss del med kommersiella lokaler. Därför kommer styrelsen för Kirunabostäder AB att i början av 2014 sätta mål, delmål och aktiviteter bland annat med anledning av stadsomvandlingen. Resultatet Årets resultat uppgick till kr. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, ,06 kr, varav årets vinst ,29 kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning, tkr Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Kirunabostäder Årsredovisning 2013

17 Balansräkning Belopp i tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bränslelager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Kiruna kommun koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kirunabostäder Årsredovisning

18 Balansräkning Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 065 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Balanserat resultat inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Kortfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Övriga skulder Kiruna kommun Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Noter Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Kirunabostäder Årsredovisning 2013

19 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kirunabostäder Årsredovisning

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer år 10 år 3 10 år Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indi kation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjande värde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Skatt Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden användaskattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns: - En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller - En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Intäkter Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att inbetalda förskottshyror redovisas som förskott från kunder. 20 Kirunabostäder Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer