SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRI- HET FÖR ÅR PARGAS STADS PERSONALRAPPORT ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR T 12 I KV 2 I NORRA CENTRUM STADSDEL 46 DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KV 4 OCH DETALJPLAN FÖR EN DEL AV KV 4 SAMT KVARTEREN 7-16 I VEPO STADSDEL 47 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN 48 PARGAS IDROTTS- OCH UNGDOMSGÅRD AB:S ANHÅL- LAN OM KOMMUNAL BORGEN ANMÄLNINGSÄRENDEN DEN NYA KOMMUNENS NAMN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV 170 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i stadshuset: Ordförande/Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd allmänheten till påseende i stadshuset: Intygar/Todistaa:

2 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia ordförande Bröckl, Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Elina Heinonen Barbara Hermansson Jörgen Jansén Tomas Johansson Bert Järnström, Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Karlsson Samuel Kronehag Kurt Laurén Ann-Maj Kujala Petri Lundgren Svante Niemi Tapani Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella 41-47, Salonen Markku Sundell Patrik Ramstedt Mariella Eklund-Pelto Marika Rinne Tarja Sui Kimmo Hedström-Järvinen Monica Sundqvist Tea Järvinen Markku Ekholm Märta

3 4/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Öhman Folke stadsdirektör Peltonen Göran ekonomidirektör (sekreterare för sammanträdet) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET von Bergmann Andreas (ersättaren Eklund-Pelto, Marika närvar) Eriksson Björn (ersättaren Rinne, Tarja närvar) Kurvinen, Kyösti (ersättaren Sui, Kimmo närvar) Mattsson Kaj (ersättaren Hedström-Järvinen, Monica närvar) Nordström Lena (ersättaren Sundqvist, Tea närvar) Ramstedt Mariella 48 Vainio Anna (ersättaren Järvinen, Markku närvar) Viitala Marica (ersättaren Ekholm, Märta närvar) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Tom Norrby Tuula Nyholm PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen Paragraf 50 har varit framlagd till påseende PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./johdon siht.

4 4/ Stadsfullmäktige KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FGE 41 Stadsfullmäktiges ordförande Gia Alexandersson konstaterade att 35 fullmäktige var närvarande och sålunda till be slut fört antal ävensom att sammant rä det var i laga ordning kungjort och därmed även beslutfört.

5 4/ Stadsfullmäktige VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FGE 42 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tom Norrby och Tuula Nyholm.

6 4/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR /02/021/2008 SST Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret var problematisk p.g.a. att den korrigerade bud geten för år 2006 visade ytterligare ett underskott på ca 1 milj. euro utö ver det ackumulerade underskottet i 2005-års bokslut på ca 3,5 milj. euro. Det åtgärdsprogram för åren som stads full mäk tige godkände för att återställa balans i ekonomin verkställdes delvis under år 2006 och beak ta des i budgetramarna för 2007-års budget. Bokslutet för år 2007 blev av se värt bättre än förväntat och bättre än bokslutet för år 2006 som visade ett överskott på ,22 euro, vil ket fram går i jämfö rel sen ne dan av nyckel ta len i boks lu tet för år 2007 i jäm fö relse med motsva rande nyckel tal i boks lu tet för år Det goda re sulta tet be ror dels på att utgif terna höll sig till givna ramar med några få undantag och på att försäljning sin koms terna in klusive försäljningsvinsterna ökade avsevärt i förhållande till mots varande belopp i 2006-års bokslut samt på sta dens eg na mål med vetna åt gärder för att åters täl la balans i sta dens eko no mi. Nyckeltal Bokslut 2007 Boks lut 2006 Resultaträkningen Verksamhetsintäkter 19,06 % 15,37 % Årsbidrag- Avskrivnin gar 200,95 % 133,38 % Åsbidrag, /inv. 380,66 243,32 Invånartal, Balansräkningen Soliditet, % 62,34 % 62,14 % Lån, euro/inv Lånebestånd , Finansieringsanalysen Investeringarnas in komstfinan siering, % 69,47 % 79,96 % Kapitalutgifternas inkomstfinan siering, % 53,62 % 20,81 % Likviditet, dgr 1 6,55

7 4/ Koncernbalansräkningen Soliditet, % 58,46 58,33 Koncernlån, euro/inv Koncernlånebestånd , Bokslutet för år 2007 visar ett överskott på ,04 euro mot ,22 eu ro år Med beaktande av övers kottet år 2007 är ba lan seringskravet som skall uppvägas senast år ,51 eu ro. Bokslutet 2007 följer samma innehållsförteckning som bokslutet 2006 till övriga delar förutom att i bokslutet 2007 ingår ett skilt avsnitt "Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten". Speciell upp märk sam het har fästs vid att för bätt ra bokslutets läs bar het och vid bokslutets lay-out. Bilaga: Bokslutet 2007 Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att 1. räkenskapsperiodens resultat är ,67 euro och behandlas sålunda, att av avskrivningsdifferensen intäktsförs ,37 euro. Överskottet är härefter ,04 eu ro. Övers kottet förs till kontot "Övers kott- /un derskott från ti digare rä kenskapspe rioder", varef ter återstår på nämnda konto ,51 euro. 2. det ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder balanseras med att "Åtgärdsprogrammet " verkställs. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2007 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt härefter lämnar bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Förslaget godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen beslöt dessutom enhälligt att bokslutet i enlighet med revisorernas rekommendation bör kompletteras till de delar uppgifter saknas samt att felaktigheter korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet.

8 4/ SST Bilaga B6 Ekonomidirektören: Efter det att stadsstyrelsen behandlat bokslutet för år 2007 har revisorerna vid granskningen av bokslutet påpekat om vissa kompletteringar, som ännu bör göras. Dessutom har bokslutet i enlighet med stadsstyrelsens beslut kompletterats med uppgifter som saknas och felaktigheter korrigerats. Som tjänsteinnehavaråtgärd har följande kompletteringar till och korrigeringar i gjorts i det av stadsstyrelsen godkända bokslutet: sid 3 sid 6 sid 10 sid 26 sid 26 sid 28, 32 sid 29 Partibeteckningarna för Svante Lundgren och Cornelius Colliander har korrigerats. Avsnittet 4 "Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten" har kompletterats med en text som beskriver risker inom SVENSK UTBILDNING. Avsnittet 5 "Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi" har kompletterats med texter som beskriver de viktigaste händelserna inom sektorerna FÖRVALTNING, SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING, BARN- OCH UNG- DOM, HÄLSOVÅRD, SOCIALVÅRD och INRÄTTNINGS- VÅRD. Kassadagar 6,8 dagar har rättats till 1 dag. Avsnittet 7.3 "Utvecklingen av ansvarsförbindelser" har kompletterats med fotnot gällande Åbonejdens Vatten Ab:s projekt för konstgjort grundvatten. Nyckeltalet kassadagar har korrigerats till 1 dag, fel kassamedel använts vid uträkningen. Finansiering av stadens verksamhet och investeringar har rättats beträffande antalet dagar som stadens kassa räckte till i medeltal. sid 29 Årtalen i uppföljningen har rättats till sid 29 Balansräkningens nyckeltal: Soliditet, % år 2006 har korrigerats till 62,14 %.

9 4/ sid 32 sid 33 Sammanställning av ekonomiska nyckeltal : Soliditet, % 2006 har korrigerats till 62,14 %. Texten om Pargas Fjärrvärme Ab:s dividendutdelning har rättats. sid 38 Prestationerna för Revisionsnämnden för åren 2005 och 2006 har införts. sid 41 Prestationerna för Centralförvaltning för åren 2005 och 2006 har korrigerats. sid 43 sid 60 sid 63 sid 74 sid 79 sid sid 82 sid 84 sid 98 Prestationerna för Ikt-tjänster för åren 2006 och 2007 Budget har korrigerats. Prestationerna för Kulturarbete för år 2005 har korrigerats. Prestationerna för Idrott för år 2005 har korrigerats. Prestationerna för Primärhälsovård för åren 2005 och 2006 har korrigerats. Mätarna för Socialservice för åren har korrigerats. Antalet årsverken för Äldreomsorg år 2007 har införts. Mätarna för Äldreomsorg för år 2006 har korrigerats och införts för år Prestationerna år 2006 och mätarna år 2005 för Inrättningsvården har korrigerats. Antalet årsverken för Tillståndssektionen för år 2007 har införts. sid 119, 121 Budgetförändringen för samgångskostnader har rättats. sid 128 Bokslut för år 2006 har rättats till sid 147 sid 160 Noten om dividendutdelning från övriga sammanslutningar har korrigerats. Noten om underhållsstödsfordringar, tillagt vad som upptagits i stadens balansräkning.

10 4/ Bilaga: De kompletterade och korrigerade sidorna i bokslutet Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen antecknar, att den tagit del av ovan nämnda kompletteringar till och korrigeringar i bokslutet Förslaget godkändes enhälligt. REVISIONSN Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till. Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2007 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2007 godkänns och b) att ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden

11 4/ FGE 43 Bilagor A1-3 Bilagor: - Revisionsberättelsen Utvärderingsberättelsen Bokslutet 2007 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat samt i enlighet med revisionsnämndens förslag a) godkänna bokslutet för år 2007 och b) bevilja ansvarsfrihet åt medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden

12 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige PARGAS STADS PERSONALRAPPORT /03/033/2008 SST Bilaga B7 Personalchef P.L: För Pargas stads personalrapport, använde man sig av den nya AGS-modu len för insamling av per sonaluppgifter ur löneprogrammets databas. Vissa a v uppgifterna, bl.a. gällan de sjukfrånvaro rapporte ras därför delvis något av vikande från tidigare år men för att belysa trenderna används ännu för år (och 2008), också samma modell som tidigare. För Pargas stads personal var 2007 inte ett avvi kande år, per sonalstyrkan hö lls så gott som konstant, personal kostnadernas ökning var 2,6 %, vilket mo tsvarar den allmänna löneutvec klingen på den kom munala sektorn. Personalens medelålder har sjunkit något, nya rek ryteringar i samband med pensionering har lett till att antalet ordinarie per sonal under 30 år har ökat något. Trots den positi va ål dersut vecklingen har också Pargas stad känt av problemen med ökad sjukfrån varo som rapporteras från den of fentliga sek torn i all mänhet. Delta gande i olika re habiliteringsåt gärder samt ett allt stör re intresse för alternerings le dighet kan också anses va ra indikatorer på att det finns per sonal grupper som känner sig överbelastade. Bristen på vikarier inom främst vård sektorn och dagvår den, men också gäl lande tek niska bran schen är ett stän digt ökande be kymmer. Fö re tagshälso vårdskost na derna har också ökat med hela 8 %, både p.g.a. ökade insatser och ökade kostnader per insats. Pargas stad har under år 2007 satsat på personalvården genom att införa ett system med subventionera de motionssedlar och riktade medel för åtgärder som stöder psykiskt välbe finnande. Per sonalfonden har enligt tidigare mönster använts för rekreation och för att stöda välbefin nande på arbets platsen. Personalutbildningen har under år 2007 hållits ungefär på samma nivå som tidigare, däre mot har man satsat mera medel på lokala utvecklingsdagar och ledarskapsutbildning. Del tagandet i kommunförbun dets projekt Mobi lisering 2010 har under hösten 2007 gett för männen verk tyg för att planera åtgärder inför kommunsam manslagningspro cessen som re dan inletts.

13 4/ Bilaga: Pargas stads personalrapport 2007 Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av Pargas stads per sonalrapport Beslutet delges revisionsnämnden. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 44 Bilaga A4 Bilaga: Personalrapporten 2007 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

14 4/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR T 12 I KV 2 I NORRA CENTRUM STADSDEL 923/30/301/2008 MIL Tomten som ändringen gäller är en våningshustomt som på alla sidor skiljs från övriga Pars by backens tomtområden med trafikområden av olika slag. Det huvudsakliga innehållet i ändringen är antalet bos tads vånin gar som är en me ra än i den gamla pla nen. Enligt den gamla pla nen kunde byggnaden dock ha va rit li ka hög. Bostadsvåningarna skall börja direkt från markytan, utan en extra in gångs våning som finns i alla omgivande våningshus. En större del av bilplatserna bör förses med skyddstak. Byggrätten blir inte ändrad.. Ett undantag för byggande på tomten i enlighet med detta ändringsförslag godkän des senaste höst. Man hade förberett justeringsarbete, men den egent liga plane rings processen var inte ännu påbörjat. Byggfirman, som staden sedan sålde tomten till, har nyligen inlett förverkligandet. Växelverkan har genomförts enligt uppgjort program för deltagande och be dömning och under undan tagsprocessen ordnades ett välbesökt presentations- och diskussionstillfäl le. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till ändring av detaljplanen för t. 12 i kv 2 i Norra Centrum stadsdel och beslutar framlägga förslaget officiellt till på seen de. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilagor B15 Förslaget till ändring av detaljplanen har varit officiellt framlagt till påseende Någ ra anmärkningar mot förslaget inlämnades inte.

15 4/ Bilaga: Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan jämte kar tor och teckenförklaringar Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till ändring av detaljplanen för tomt nr 12 i kvarter 2 i Norra Centrum stadsdel i fö re lig gan de form. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 45 Bilaga A5 Bilaga: Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan jämte karta och teckenförklaringar Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

16 4/ Miljönämnden Miljönämnden Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KV 4 OCH DETALJPLAN FÖR EN DEL AV KV 4 SAMT KVARTEREN 7-16 I VEPO STADSDEL 1520/30/301/2006 MIL Detaljplanen omfattar den sista och yttersta delen av Vepo stadsdel. Området ligger mellan två bety dan de bergsområden, det ena Vepobergen. På planeringsområdet finns fö rut strö be byggelse och den planerade be byg gelsen ut gör komp lette rande eg na hems be byggelse. Den planerade bebyggelsen följer samma bybebyggelse och trädgårdsstadsdels stil som den befintliga bebyggelsen i Vepo. Bestämmelser om växtlighet har givits både för byggnadskvarteren och grönområden. Stranden har reserverats som simstrand och båtplatsområde för Vepo stadsdel. Växelverkan har genomförts enligt uppgjort program. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till ändring av de taljpla nen för en del av kvar ter 4 och de taljplanen för en del av kv 4 och kvarteren 7-16 i Vepo stads del för att framläggas allmänheten till påseende. Förslag: Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilaga B9-B10 Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden Totalt nio anmärknin gar har inlämnats, två av samma fastighetsägare. Bilaga B9: Skrivelserna (9 st) och kartan marke rande fastigheter som anmärkarna representerar Bilaga B10: Sammandrag av anmärkningarna, kom mentarer och förslag till åt gärder

17 4/ Utgående från åtgärdsförslagen är följande juste ringar till planförslaget motiverade: Västra gränsen för tomt 2 i kv 14 (Saviranta) justeras en aning och en bestäm melse om obligatorisk väx lighet tillägges. Norra gränsen för tomt 3 i kv 8 (Enlund) flyttas ut nä ra lägenhetens nuvaran de gräns. Den närmast stranden befintliga delen av nord västra sidogränsen för tomt 1 i kv 8 ( Mäkelä) juste ras för att sammanfalla med den befintliga rån, båtstrand sområdet sträcks ut till samma rå och det planerade grö nom rådet som del vis finns sig på anmärkarens lägenhet omformas. Markering för stigarna intill kv 15 justeras för att bättre följa befintliga stigar. För övrigt föranleder anmärkningarna inte justerin gar. Då planen förverkligas bygger staden för kv 12 (Jokinen) längs par kområdet en inkörningsanslutning till fastighetens nuva rande infart. Leden avlägs nas då eventuella ändringar på tom ten gör den onödig. Stadens allmänna regler och villkor för överlåtan det av nyttjanderätten till simstrands-, småbåts- och andra planenliga allmänna områden för nä rområdens bruk uppgörs. De föreslagna justeringarna är så begränsade att planförslaget inte ånyo skul le behöva framläggas till på seende, men ett nytt framläggande föreslås dock. Förslag: ( Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner det juste rade förslaget till detalplan för kv 7-16 och ändring av detaljplanen för kv 4 i Vepo stadsdel för att ånyo framläggas allmänt till på seende. Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilagor B8, B9 Det justerade förslaget har varit framlagt under tiden Två an märk ningar och en skri velse gällande planen har inlämnats inom utsatt tid. Bilaga B8: Skrivelserna (3 st.) och kartan marke rande fastighe ter som an-

18 4/ mär karna representerar Bilaga B9: Sammandrag av anmärkningarna, kom mentarer och förslag till åt gärder Anmärkningarna och utredningen över dem ger in te motivering till justeringar av plan förslaget. Då planen förverkligas bygger staden för kv. 12 (Jokinen) längs parkområdet en inkörningsanslut ning till fastighetens nuvarande in fart. Leden avlägsnas då eventuella ändringar på tomten gör den onödig. Stadens allmänna regler och villkor för överlåtan det av nytt janderätten till simstrands-, småbåts- och andra planenliga allmänna områ den för nä rområdens bruk uppgörs. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för kv och än dring av detaljplanen för kv. 4 i Ve po stadsdel i föreliggande form för vida re han dläggning och godkän nande i stadsfullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilaga B16-20 Bilaga: - Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan och förslaget till detaljplan jämte kartor och teckenförklaringar - Skrivelserna (9 st) och kartan markerande fastigheter som an märkarna representerar (inlämnade under första påseendetiden) - Sam man drag av an märkningarna, kommentarer och förslag till åtgär der - Skrivelserna (3 st.) och kartan markerande fastigheter som an märkarna rep resenterar (inlämnade under andra påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till ändring av detaljplan för en del av kvarter 4 och detaljplan för en del av kvarter 4 samt kvarteren 7-16 i Vepo stadsdel i föreliggande form.

19 4/ Förslaget godkändes enhälligt. FGE 46 Bilaga A6-10 Bilagor: - Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan och förslaget till detaljplan jämte karta och teckenförklaringar - Skrivelserna (9 st) och kartan markerande fastigheter som anmärkarna representerar (inlämnade under första påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder - Skrivelserna (3 st) och kartan markerande fastigheter som anmärkarna representerar (inlämnade under andra påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder Antecknades, att stadsstyrelsen beslutat återta ärendet från stadsfullmäktiges föredragningslista p.g.a. att ett planeringsavtal med områdets huvudsakliga ägare Nordkalk Abp måste godkännas innan detaljplanen godkänns.

20 4/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN 406/01/015/2007 FGE 54 / Stadsfullmäktige beslöt enhälligt anteckna följande motion för kännedom: "Nytänkande IKT-Iösningar i den nya kommunen Den nya väståboländska kommunen som håller på och bildas kommer att kräva ett omfattande IKT-system. För att kunna nå alla invånare och upprätthålla god service i skärgården är ett välfungerande IKT-system oerhört viktigt. Därför anser jag att vi redan nu borde utreda alternativa lösningar för att få ett skräddarsytt och kostnadseffektivt IKT-system till vår nya kommun. I dagens läge har Pargas stad drygt 350 datorer, varav så gott som alla har Windows operativsystem och MS Office installerat. För dessa programvaror betalas det per år en licensavgift Microsoft på drygt 250 / dator. Sammanlagda summan som läggs ut på licensavgifter Microsoft i vår stad är drygt per år. I den nya kommunen kommer det att behövas ett mycket större IKT-nätverk och nya programvaror som säkert kommer att närmare fördubbla licenskostnaderna för den nya kommunen ifall man fortsätter använda Microsoft och andra kommersiella programvarutillverkares produkter. Mitt förslag är att vi i den nya kommunen prioriterar användandet av programvaror med öppen källkod, s.k. Open source software (OSS). OSS kännetecknas av att de är registrerade under en fri licens vilket ger vem som helst rättigheten att fritt använda, distribuera och ändra på programvaran. Exempel på fri programvara är bl.a. Mozilla Firefox, Linux, Open Office, MySQL och Apache. Detta skulle innebära att den nya kommunen så långt som möjligt skulle använda ett Linux-baserat operativsystem, Open Office istället för Microsoft office och övriga OSS som kan behövas. I dagens läge finns det OSS alternativ till alla de vanligaste programvarorna som man använder i staden. För specialprogram som används till löneräkning och kartritning skulle man dock troligtvis vara tvungen att fortsättningsvis använda Windows, men även här bör alternativa programvaror utredas. Människor som aldrig prövat på Linux har ofta fördomar och tror att Linux är mycket krångligare att använda än Windows. Detta stämmer dock inte.

21 4/ Jag har själv använt Linux i ett knappt år och kan säga från mina egna erfarenheter då man har allting installerat är själva användningen lika lätt, om inte lättare än windows. Fördelen är att man med Linux har tillgång till tiotusentals kvalitativa gratisprogram, inga virusproblem eller problem med s.k. spyware. Dessutom är Linux stabilare än windows och innehåller färre säkerhetsrisker. Enligt en undersökning publicerad i eweek 2005 innehåller Linux-kenneln (kärnan i Linux operativsystem) i medeltal 0,17 säkerhetsbrister på 1000 rader kod, emedan motsvarigheten för kommersiella produkter ligger på säkerhetsbrister per 1000 rader kod. I praktiken skulle en dylik övergång innebära märkbara inbesparningar i licensavgifter och möjligheten att få ett skräddarsytt, säkert IKT-system som lämpar sig den nya kommunens behov. Samtidigt skulle detta ge ett gott PR-värde för staden. Kostnaderna ligger i skolning av personalen, konsultarvoden och eventuella kostnader för inköp av s.k. enterprise-linux operativsystem som är gjorda för företag och statliga instanser (summan som man betalar ger rätt datasupport). I vårt fall kommer det ändå att krävas konsulter och skolning för personalen för att få det nya IKT-systemet att fungera och därför skulle en övergång till Linux vara extra fördelaktig i detta skede. Dessutom lär Windows Vista och det nya Microsoft Office paketet vara så olikt det gamla att en övergång till dessa skulle även kräva skolning för personalen. Vår nya kommun skulle inte vara den första i världen som övergår ett Linux OSS IKT-system. Bl.a. Frankrikes parlament, USA:s militär och Bergen i Norge är exempel på olika instanser som gått över Linux. För tillfället har Nystad ett projekt på gång vars uppgift är att utreda möjligheten att övergå fri programvara och redan nu installeras Open Office på alla nya datorer istället för Microsoft Office. I Nagu använder förvaltningen redan Open Office. Antalet skolor i Finland som gått över till ett Linux-operativsystem ökar hela tiden. Mitt förslag är att det tillsätts en arbetsgrupp vars uppgift är att med hjälp av sakkunniga utreda i vilken mån man kunde övergå till fri programvara i den nya kommunen och att man så fort som möjligt installerar och tar i testbruk Open Office istället för Microsoft Office i samtliga datorer i staden. Därutöver kunde den följande skolan i staden som införskaffar datorer ta i bruk ett Linux operativsystem i provsyfte. Webbadresser företag som säljer Linux-lösningar samt konsulttjänster:

22 4/ SST Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen beslutar utse utbildningschef Paula Sundqvist till ansvarsperson för beredning av motionen. Förslaget godkändes enhälligt. SST IT-enhetens utredning i ärendet lyder: "Linux Allmänt Pargas stads IT-enhet har utrett användningen av Microsofts program, Linux och andra alternativa operativsystem och tillämpningar samt de eventuella kostnadsinbesparingar som dessa kan tänkas medföra. Beträffande operativsystem för arbetsstationer har det visat sig att det stöd som de olika leverantörerna av tillämpningar tillhandahåller är synnerligen bristfälligt för andra operativsystem än Windows. Detta gäller arbetsstationer där man använder operativa eller administrativa tillämpningar, såsom specialtillämpningar för ekonomiförvaltning, löneräkning, hälsovårdsväsen, socialväsen och miljöväsen. Operativsystemet Linux och kontorspaketet OpenOffice har däremot visat sig vara fullgoda alternativ i bibliotekets kunddatorer. Vi har nu använt dessa tillämpningar på biblioteket i cirka tre år och har kunnat konstatera att behovet av underhåll minskat klart. Linux används också i de surfdatorer som eleverna använder i Paraisten lukio. Nagu kommun använder i sina skolor ett Linuxbaserat system, Thin Client. Vi kommer att utreda om detta system lämpar sig för vidare användning i skolorna. Med hjälp av Thin Client-systemet kan man förlänga livslängden

23 4/ på arbetsstationer och minska behovet av underhåll och därmed uppnå kostnadsinbesparingar. Pargas stad har använt Linux som operativsystem för servrar redan en längre tid. I dagens läge kör man WM-Datas tillämpningar och databaser inom förvaltningen och inom hälsovårdsväsendet på Linuxplattform. I skolcentret kör man en Linuxserver som brandvägg. Dessutom används Linux bland annat för hostingservice på stadens webbplats. Microsofts programlicenser Pargas stad har ingått två separata licensavtal med Microsoft. Förvaltningens avtal (Enterprise Agreement) omfattar 180 arbetsstationer som används inom förvaltningen. Finlands Kommunförbund har förhandlat fram enhetliga avtalsvillkor för landets alla kommuner med Microsoft. Avtalsmodellen som Pargas stad valt är en s.k. ägarmodell. Denna modell innebär att programlicenserna övergår i stadens ägo efter en avtalsperiod på tre år (den tidigare avtalsmodellen var en s.k. hyrmodell). Enhetspriset för en arbetsstation är 256,19 euro per år. I avtalet ingår förutom Office även användarrätten per arbetsstation till flera olika serversystem (se listan nedan). Avtalet Enterprise omfattar användarrätten till följande produkter: o Microsoft Office 2007 Professional + o Uppdatering av operativsystemet Microsoft Windows (vilket Microsoft Windows-operativsystem som helst som är avsett för företagsbruk lämpar sig som underlag för uppdateringen) o Microsoft Core CAL Suite: Windows Server CAL, Exchange Server Standard CAL (tidigare Exchange Server CAL), Office SharePoint Server Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License. Skolornas avtal (School Agreement) omfattar motsvarande användarrättigheter för arbetsstationer i skolorna, på skolbyrån och på biblioteket. Avtalet som Pargas ingått omfattar 150 arbetsstationer. Enhetspriset för en arbetsstation är 51 euro per år. Det gällande treåriga avtalet är av den s.k. hyrmodellen och kommer efter att avtalsperioden löpt ut ändras till en ägarmodell (jfr förvaltningens avtal). Nedan följer en redogörelse för de operativa tillämpningar som används inom Pargas stad. De mest centrala program som används inom Pargas stad och hur de lämpar sig för Linuxbruk (situation )

FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN

FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN Stadsstyrelsen 178 29.05.2007 Stadsstyrelsen 108 22.04.2008 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN 406/01/015/2007 FGE 54 / 21.5.2007 Beslut: Stadsfullmäktige

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 21 Svenska utbildningsnämnden 13.03.2008 TID - AIKA 13.03.2008 kl. 17:30-18:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Kajutan 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 24 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer