SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRI- HET FÖR ÅR PARGAS STADS PERSONALRAPPORT ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR T 12 I KV 2 I NORRA CENTRUM STADSDEL 46 DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KV 4 OCH DETALJPLAN FÖR EN DEL AV KV 4 SAMT KVARTEREN 7-16 I VEPO STADSDEL 47 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN 48 PARGAS IDROTTS- OCH UNGDOMSGÅRD AB:S ANHÅL- LAN OM KOMMUNAL BORGEN ANMÄLNINGSÄRENDEN DEN NYA KOMMUNENS NAMN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV 170 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i stadshuset: Ordförande/Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd allmänheten till påseende i stadshuset: Intygar/Todistaa:

2 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia ordförande Bröckl, Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Elina Heinonen Barbara Hermansson Jörgen Jansén Tomas Johansson Bert Järnström, Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Karlsson Samuel Kronehag Kurt Laurén Ann-Maj Kujala Petri Lundgren Svante Niemi Tapani Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella 41-47, Salonen Markku Sundell Patrik Ramstedt Mariella Eklund-Pelto Marika Rinne Tarja Sui Kimmo Hedström-Järvinen Monica Sundqvist Tea Järvinen Markku Ekholm Märta

3 4/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Öhman Folke stadsdirektör Peltonen Göran ekonomidirektör (sekreterare för sammanträdet) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET von Bergmann Andreas (ersättaren Eklund-Pelto, Marika närvar) Eriksson Björn (ersättaren Rinne, Tarja närvar) Kurvinen, Kyösti (ersättaren Sui, Kimmo närvar) Mattsson Kaj (ersättaren Hedström-Järvinen, Monica närvar) Nordström Lena (ersättaren Sundqvist, Tea närvar) Ramstedt Mariella 48 Vainio Anna (ersättaren Järvinen, Markku närvar) Viitala Marica (ersättaren Ekholm, Märta närvar) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Tom Norrby Tuula Nyholm PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen Paragraf 50 har varit framlagd till påseende PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./johdon siht.

4 4/ Stadsfullmäktige KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FGE 41 Stadsfullmäktiges ordförande Gia Alexandersson konstaterade att 35 fullmäktige var närvarande och sålunda till be slut fört antal ävensom att sammant rä det var i laga ordning kungjort och därmed även beslutfört.

5 4/ Stadsfullmäktige VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FGE 42 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tom Norrby och Tuula Nyholm.

6 4/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR /02/021/2008 SST Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret var problematisk p.g.a. att den korrigerade bud geten för år 2006 visade ytterligare ett underskott på ca 1 milj. euro utö ver det ackumulerade underskottet i 2005-års bokslut på ca 3,5 milj. euro. Det åtgärdsprogram för åren som stads full mäk tige godkände för att återställa balans i ekonomin verkställdes delvis under år 2006 och beak ta des i budgetramarna för 2007-års budget. Bokslutet för år 2007 blev av se värt bättre än förväntat och bättre än bokslutet för år 2006 som visade ett överskott på ,22 euro, vil ket fram går i jämfö rel sen ne dan av nyckel ta len i boks lu tet för år 2007 i jäm fö relse med motsva rande nyckel tal i boks lu tet för år Det goda re sulta tet be ror dels på att utgif terna höll sig till givna ramar med några få undantag och på att försäljning sin koms terna in klusive försäljningsvinsterna ökade avsevärt i förhållande till mots varande belopp i 2006-års bokslut samt på sta dens eg na mål med vetna åt gärder för att åters täl la balans i sta dens eko no mi. Nyckeltal Bokslut 2007 Boks lut 2006 Resultaträkningen Verksamhetsintäkter 19,06 % 15,37 % Årsbidrag- Avskrivnin gar 200,95 % 133,38 % Åsbidrag, /inv. 380,66 243,32 Invånartal, Balansräkningen Soliditet, % 62,34 % 62,14 % Lån, euro/inv Lånebestånd , Finansieringsanalysen Investeringarnas in komstfinan siering, % 69,47 % 79,96 % Kapitalutgifternas inkomstfinan siering, % 53,62 % 20,81 % Likviditet, dgr 1 6,55

7 4/ Koncernbalansräkningen Soliditet, % 58,46 58,33 Koncernlån, euro/inv Koncernlånebestånd , Bokslutet för år 2007 visar ett överskott på ,04 euro mot ,22 eu ro år Med beaktande av övers kottet år 2007 är ba lan seringskravet som skall uppvägas senast år ,51 eu ro. Bokslutet 2007 följer samma innehållsförteckning som bokslutet 2006 till övriga delar förutom att i bokslutet 2007 ingår ett skilt avsnitt "Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten". Speciell upp märk sam het har fästs vid att för bätt ra bokslutets läs bar het och vid bokslutets lay-out. Bilaga: Bokslutet 2007 Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att 1. räkenskapsperiodens resultat är ,67 euro och behandlas sålunda, att av avskrivningsdifferensen intäktsförs ,37 euro. Överskottet är härefter ,04 eu ro. Övers kottet förs till kontot "Övers kott- /un derskott från ti digare rä kenskapspe rioder", varef ter återstår på nämnda konto ,51 euro. 2. det ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder balanseras med att "Åtgärdsprogrammet " verkställs. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2007 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt härefter lämnar bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Förslaget godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen beslöt dessutom enhälligt att bokslutet i enlighet med revisorernas rekommendation bör kompletteras till de delar uppgifter saknas samt att felaktigheter korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet.

8 4/ SST Bilaga B6 Ekonomidirektören: Efter det att stadsstyrelsen behandlat bokslutet för år 2007 har revisorerna vid granskningen av bokslutet påpekat om vissa kompletteringar, som ännu bör göras. Dessutom har bokslutet i enlighet med stadsstyrelsens beslut kompletterats med uppgifter som saknas och felaktigheter korrigerats. Som tjänsteinnehavaråtgärd har följande kompletteringar till och korrigeringar i gjorts i det av stadsstyrelsen godkända bokslutet: sid 3 sid 6 sid 10 sid 26 sid 26 sid 28, 32 sid 29 Partibeteckningarna för Svante Lundgren och Cornelius Colliander har korrigerats. Avsnittet 4 "Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten" har kompletterats med en text som beskriver risker inom SVENSK UTBILDNING. Avsnittet 5 "Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi" har kompletterats med texter som beskriver de viktigaste händelserna inom sektorerna FÖRVALTNING, SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING, BARN- OCH UNG- DOM, HÄLSOVÅRD, SOCIALVÅRD och INRÄTTNINGS- VÅRD. Kassadagar 6,8 dagar har rättats till 1 dag. Avsnittet 7.3 "Utvecklingen av ansvarsförbindelser" har kompletterats med fotnot gällande Åbonejdens Vatten Ab:s projekt för konstgjort grundvatten. Nyckeltalet kassadagar har korrigerats till 1 dag, fel kassamedel använts vid uträkningen. Finansiering av stadens verksamhet och investeringar har rättats beträffande antalet dagar som stadens kassa räckte till i medeltal. sid 29 Årtalen i uppföljningen har rättats till sid 29 Balansräkningens nyckeltal: Soliditet, % år 2006 har korrigerats till 62,14 %.

9 4/ sid 32 sid 33 Sammanställning av ekonomiska nyckeltal : Soliditet, % 2006 har korrigerats till 62,14 %. Texten om Pargas Fjärrvärme Ab:s dividendutdelning har rättats. sid 38 Prestationerna för Revisionsnämnden för åren 2005 och 2006 har införts. sid 41 Prestationerna för Centralförvaltning för åren 2005 och 2006 har korrigerats. sid 43 sid 60 sid 63 sid 74 sid 79 sid sid 82 sid 84 sid 98 Prestationerna för Ikt-tjänster för åren 2006 och 2007 Budget har korrigerats. Prestationerna för Kulturarbete för år 2005 har korrigerats. Prestationerna för Idrott för år 2005 har korrigerats. Prestationerna för Primärhälsovård för åren 2005 och 2006 har korrigerats. Mätarna för Socialservice för åren har korrigerats. Antalet årsverken för Äldreomsorg år 2007 har införts. Mätarna för Äldreomsorg för år 2006 har korrigerats och införts för år Prestationerna år 2006 och mätarna år 2005 för Inrättningsvården har korrigerats. Antalet årsverken för Tillståndssektionen för år 2007 har införts. sid 119, 121 Budgetförändringen för samgångskostnader har rättats. sid 128 Bokslut för år 2006 har rättats till sid 147 sid 160 Noten om dividendutdelning från övriga sammanslutningar har korrigerats. Noten om underhållsstödsfordringar, tillagt vad som upptagits i stadens balansräkning.

10 4/ Bilaga: De kompletterade och korrigerade sidorna i bokslutet Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen antecknar, att den tagit del av ovan nämnda kompletteringar till och korrigeringar i bokslutet Förslaget godkändes enhälligt. REVISIONSN Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till. Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2007 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2007 godkänns och b) att ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden

11 4/ FGE 43 Bilagor A1-3 Bilagor: - Revisionsberättelsen Utvärderingsberättelsen Bokslutet 2007 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat samt i enlighet med revisionsnämndens förslag a) godkänna bokslutet för år 2007 och b) bevilja ansvarsfrihet åt medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden

12 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige PARGAS STADS PERSONALRAPPORT /03/033/2008 SST Bilaga B7 Personalchef P.L: För Pargas stads personalrapport, använde man sig av den nya AGS-modu len för insamling av per sonaluppgifter ur löneprogrammets databas. Vissa a v uppgifterna, bl.a. gällan de sjukfrånvaro rapporte ras därför delvis något av vikande från tidigare år men för att belysa trenderna används ännu för år (och 2008), också samma modell som tidigare. För Pargas stads personal var 2007 inte ett avvi kande år, per sonalstyrkan hö lls så gott som konstant, personal kostnadernas ökning var 2,6 %, vilket mo tsvarar den allmänna löneutvec klingen på den kom munala sektorn. Personalens medelålder har sjunkit något, nya rek ryteringar i samband med pensionering har lett till att antalet ordinarie per sonal under 30 år har ökat något. Trots den positi va ål dersut vecklingen har också Pargas stad känt av problemen med ökad sjukfrån varo som rapporteras från den of fentliga sek torn i all mänhet. Delta gande i olika re habiliteringsåt gärder samt ett allt stör re intresse för alternerings le dighet kan också anses va ra indikatorer på att det finns per sonal grupper som känner sig överbelastade. Bristen på vikarier inom främst vård sektorn och dagvår den, men också gäl lande tek niska bran schen är ett stän digt ökande be kymmer. Fö re tagshälso vårdskost na derna har också ökat med hela 8 %, både p.g.a. ökade insatser och ökade kostnader per insats. Pargas stad har under år 2007 satsat på personalvården genom att införa ett system med subventionera de motionssedlar och riktade medel för åtgärder som stöder psykiskt välbe finnande. Per sonalfonden har enligt tidigare mönster använts för rekreation och för att stöda välbefin nande på arbets platsen. Personalutbildningen har under år 2007 hållits ungefär på samma nivå som tidigare, däre mot har man satsat mera medel på lokala utvecklingsdagar och ledarskapsutbildning. Del tagandet i kommunförbun dets projekt Mobi lisering 2010 har under hösten 2007 gett för männen verk tyg för att planera åtgärder inför kommunsam manslagningspro cessen som re dan inletts.

13 4/ Bilaga: Pargas stads personalrapport 2007 Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av Pargas stads per sonalrapport Beslutet delges revisionsnämnden. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 44 Bilaga A4 Bilaga: Personalrapporten 2007 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

14 4/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR T 12 I KV 2 I NORRA CENTRUM STADSDEL 923/30/301/2008 MIL Tomten som ändringen gäller är en våningshustomt som på alla sidor skiljs från övriga Pars by backens tomtområden med trafikområden av olika slag. Det huvudsakliga innehållet i ändringen är antalet bos tads vånin gar som är en me ra än i den gamla pla nen. Enligt den gamla pla nen kunde byggnaden dock ha va rit li ka hög. Bostadsvåningarna skall börja direkt från markytan, utan en extra in gångs våning som finns i alla omgivande våningshus. En större del av bilplatserna bör förses med skyddstak. Byggrätten blir inte ändrad.. Ett undantag för byggande på tomten i enlighet med detta ändringsförslag godkän des senaste höst. Man hade förberett justeringsarbete, men den egent liga plane rings processen var inte ännu påbörjat. Byggfirman, som staden sedan sålde tomten till, har nyligen inlett förverkligandet. Växelverkan har genomförts enligt uppgjort program för deltagande och be dömning och under undan tagsprocessen ordnades ett välbesökt presentations- och diskussionstillfäl le. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till ändring av detaljplanen för t. 12 i kv 2 i Norra Centrum stadsdel och beslutar framlägga förslaget officiellt till på seen de. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilagor B15 Förslaget till ändring av detaljplanen har varit officiellt framlagt till påseende Någ ra anmärkningar mot förslaget inlämnades inte.

15 4/ Bilaga: Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan jämte kar tor och teckenförklaringar Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till ändring av detaljplanen för tomt nr 12 i kvarter 2 i Norra Centrum stadsdel i fö re lig gan de form. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 45 Bilaga A5 Bilaga: Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan jämte karta och teckenförklaringar Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

16 4/ Miljönämnden Miljönämnden Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KV 4 OCH DETALJPLAN FÖR EN DEL AV KV 4 SAMT KVARTEREN 7-16 I VEPO STADSDEL 1520/30/301/2006 MIL Detaljplanen omfattar den sista och yttersta delen av Vepo stadsdel. Området ligger mellan två bety dan de bergsområden, det ena Vepobergen. På planeringsområdet finns fö rut strö be byggelse och den planerade be byg gelsen ut gör komp lette rande eg na hems be byggelse. Den planerade bebyggelsen följer samma bybebyggelse och trädgårdsstadsdels stil som den befintliga bebyggelsen i Vepo. Bestämmelser om växtlighet har givits både för byggnadskvarteren och grönområden. Stranden har reserverats som simstrand och båtplatsområde för Vepo stadsdel. Växelverkan har genomförts enligt uppgjort program. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till ändring av de taljpla nen för en del av kvar ter 4 och de taljplanen för en del av kv 4 och kvarteren 7-16 i Vepo stads del för att framläggas allmänheten till påseende. Förslag: Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilaga B9-B10 Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden Totalt nio anmärknin gar har inlämnats, två av samma fastighetsägare. Bilaga B9: Skrivelserna (9 st) och kartan marke rande fastigheter som anmärkarna representerar Bilaga B10: Sammandrag av anmärkningarna, kom mentarer och förslag till åt gärder

17 4/ Utgående från åtgärdsförslagen är följande juste ringar till planförslaget motiverade: Västra gränsen för tomt 2 i kv 14 (Saviranta) justeras en aning och en bestäm melse om obligatorisk väx lighet tillägges. Norra gränsen för tomt 3 i kv 8 (Enlund) flyttas ut nä ra lägenhetens nuvaran de gräns. Den närmast stranden befintliga delen av nord västra sidogränsen för tomt 1 i kv 8 ( Mäkelä) juste ras för att sammanfalla med den befintliga rån, båtstrand sområdet sträcks ut till samma rå och det planerade grö nom rådet som del vis finns sig på anmärkarens lägenhet omformas. Markering för stigarna intill kv 15 justeras för att bättre följa befintliga stigar. För övrigt föranleder anmärkningarna inte justerin gar. Då planen förverkligas bygger staden för kv 12 (Jokinen) längs par kområdet en inkörningsanslutning till fastighetens nuva rande infart. Leden avlägs nas då eventuella ändringar på tom ten gör den onödig. Stadens allmänna regler och villkor för överlåtan det av nyttjanderätten till simstrands-, småbåts- och andra planenliga allmänna områden för nä rområdens bruk uppgörs. De föreslagna justeringarna är så begränsade att planförslaget inte ånyo skul le behöva framläggas till på seende, men ett nytt framläggande föreslås dock. Förslag: ( Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner det juste rade förslaget till detalplan för kv 7-16 och ändring av detaljplanen för kv 4 i Vepo stadsdel för att ånyo framläggas allmänt till på seende. Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilagor B8, B9 Det justerade förslaget har varit framlagt under tiden Två an märk ningar och en skri velse gällande planen har inlämnats inom utsatt tid. Bilaga B8: Skrivelserna (3 st.) och kartan marke rande fastighe ter som an-

18 4/ mär karna representerar Bilaga B9: Sammandrag av anmärkningarna, kom mentarer och förslag till åt gärder Anmärkningarna och utredningen över dem ger in te motivering till justeringar av plan förslaget. Då planen förverkligas bygger staden för kv. 12 (Jokinen) längs parkområdet en inkörningsanslut ning till fastighetens nuvarande in fart. Leden avlägsnas då eventuella ändringar på tomten gör den onödig. Stadens allmänna regler och villkor för överlåtan det av nytt janderätten till simstrands-, småbåts- och andra planenliga allmänna områ den för nä rområdens bruk uppgörs. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för kv och än dring av detaljplanen för kv. 4 i Ve po stadsdel i föreliggande form för vida re han dläggning och godkän nande i stadsfullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilaga B16-20 Bilaga: - Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan och förslaget till detaljplan jämte kartor och teckenförklaringar - Skrivelserna (9 st) och kartan markerande fastigheter som an märkarna representerar (inlämnade under första påseendetiden) - Sam man drag av an märkningarna, kommentarer och förslag till åtgär der - Skrivelserna (3 st.) och kartan markerande fastigheter som an märkarna rep resenterar (inlämnade under andra påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till ändring av detaljplan för en del av kvarter 4 och detaljplan för en del av kvarter 4 samt kvarteren 7-16 i Vepo stadsdel i föreliggande form.

19 4/ Förslaget godkändes enhälligt. FGE 46 Bilaga A6-10 Bilagor: - Planebeskrivningen för förslaget till ändring av detaljplan och förslaget till detaljplan jämte karta och teckenförklaringar - Skrivelserna (9 st) och kartan markerande fastigheter som anmärkarna representerar (inlämnade under första påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder - Skrivelserna (3 st) och kartan markerande fastigheter som anmärkarna representerar (inlämnade under andra påseendetiden) - Sammandrag av anmärkningarna, kommentarer och förslag till åtgärder Antecknades, att stadsstyrelsen beslutat återta ärendet från stadsfullmäktiges föredragningslista p.g.a. att ett planeringsavtal med områdets huvudsakliga ägare Nordkalk Abp måste godkännas innan detaljplanen godkänns.

20 4/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SAMUEL KARLSSONS MOTION OM NYTÄNKANDE IKT-LÖSNINGAR I DEN NYA KOMMUNEN 406/01/015/2007 FGE 54 / Stadsfullmäktige beslöt enhälligt anteckna följande motion för kännedom: "Nytänkande IKT-Iösningar i den nya kommunen Den nya väståboländska kommunen som håller på och bildas kommer att kräva ett omfattande IKT-system. För att kunna nå alla invånare och upprätthålla god service i skärgården är ett välfungerande IKT-system oerhört viktigt. Därför anser jag att vi redan nu borde utreda alternativa lösningar för att få ett skräddarsytt och kostnadseffektivt IKT-system till vår nya kommun. I dagens läge har Pargas stad drygt 350 datorer, varav så gott som alla har Windows operativsystem och MS Office installerat. För dessa programvaror betalas det per år en licensavgift Microsoft på drygt 250 / dator. Sammanlagda summan som läggs ut på licensavgifter Microsoft i vår stad är drygt per år. I den nya kommunen kommer det att behövas ett mycket större IKT-nätverk och nya programvaror som säkert kommer att närmare fördubbla licenskostnaderna för den nya kommunen ifall man fortsätter använda Microsoft och andra kommersiella programvarutillverkares produkter. Mitt förslag är att vi i den nya kommunen prioriterar användandet av programvaror med öppen källkod, s.k. Open source software (OSS). OSS kännetecknas av att de är registrerade under en fri licens vilket ger vem som helst rättigheten att fritt använda, distribuera och ändra på programvaran. Exempel på fri programvara är bl.a. Mozilla Firefox, Linux, Open Office, MySQL och Apache. Detta skulle innebära att den nya kommunen så långt som möjligt skulle använda ett Linux-baserat operativsystem, Open Office istället för Microsoft office och övriga OSS som kan behövas. I dagens läge finns det OSS alternativ till alla de vanligaste programvarorna som man använder i staden. För specialprogram som används till löneräkning och kartritning skulle man dock troligtvis vara tvungen att fortsättningsvis använda Windows, men även här bör alternativa programvaror utredas. Människor som aldrig prövat på Linux har ofta fördomar och tror att Linux är mycket krångligare att använda än Windows. Detta stämmer dock inte.

21 4/ Jag har själv använt Linux i ett knappt år och kan säga från mina egna erfarenheter då man har allting installerat är själva användningen lika lätt, om inte lättare än windows. Fördelen är att man med Linux har tillgång till tiotusentals kvalitativa gratisprogram, inga virusproblem eller problem med s.k. spyware. Dessutom är Linux stabilare än windows och innehåller färre säkerhetsrisker. Enligt en undersökning publicerad i eweek 2005 innehåller Linux-kenneln (kärnan i Linux operativsystem) i medeltal 0,17 säkerhetsbrister på 1000 rader kod, emedan motsvarigheten för kommersiella produkter ligger på säkerhetsbrister per 1000 rader kod. I praktiken skulle en dylik övergång innebära märkbara inbesparningar i licensavgifter och möjligheten att få ett skräddarsytt, säkert IKT-system som lämpar sig den nya kommunens behov. Samtidigt skulle detta ge ett gott PR-värde för staden. Kostnaderna ligger i skolning av personalen, konsultarvoden och eventuella kostnader för inköp av s.k. enterprise-linux operativsystem som är gjorda för företag och statliga instanser (summan som man betalar ger rätt datasupport). I vårt fall kommer det ändå att krävas konsulter och skolning för personalen för att få det nya IKT-systemet att fungera och därför skulle en övergång till Linux vara extra fördelaktig i detta skede. Dessutom lär Windows Vista och det nya Microsoft Office paketet vara så olikt det gamla att en övergång till dessa skulle även kräva skolning för personalen. Vår nya kommun skulle inte vara den första i världen som övergår ett Linux OSS IKT-system. Bl.a. Frankrikes parlament, USA:s militär och Bergen i Norge är exempel på olika instanser som gått över Linux. För tillfället har Nystad ett projekt på gång vars uppgift är att utreda möjligheten att övergå fri programvara och redan nu installeras Open Office på alla nya datorer istället för Microsoft Office. I Nagu använder förvaltningen redan Open Office. Antalet skolor i Finland som gått över till ett Linux-operativsystem ökar hela tiden. Mitt förslag är att det tillsätts en arbetsgrupp vars uppgift är att med hjälp av sakkunniga utreda i vilken mån man kunde övergå till fri programvara i den nya kommunen och att man så fort som möjligt installerar och tar i testbruk Open Office istället för Microsoft Office i samtliga datorer i staden. Därutöver kunde den följande skolan i staden som införskaffar datorer ta i bruk ett Linux operativsystem i provsyfte. Webbadresser företag som säljer Linux-lösningar samt konsulttjänster:

22 4/ SST Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen beslutar utse utbildningschef Paula Sundqvist till ansvarsperson för beredning av motionen. Förslaget godkändes enhälligt. SST IT-enhetens utredning i ärendet lyder: "Linux Allmänt Pargas stads IT-enhet har utrett användningen av Microsofts program, Linux och andra alternativa operativsystem och tillämpningar samt de eventuella kostnadsinbesparingar som dessa kan tänkas medföra. Beträffande operativsystem för arbetsstationer har det visat sig att det stöd som de olika leverantörerna av tillämpningar tillhandahåller är synnerligen bristfälligt för andra operativsystem än Windows. Detta gäller arbetsstationer där man använder operativa eller administrativa tillämpningar, såsom specialtillämpningar för ekonomiförvaltning, löneräkning, hälsovårdsväsen, socialväsen och miljöväsen. Operativsystemet Linux och kontorspaketet OpenOffice har däremot visat sig vara fullgoda alternativ i bibliotekets kunddatorer. Vi har nu använt dessa tillämpningar på biblioteket i cirka tre år och har kunnat konstatera att behovet av underhåll minskat klart. Linux används också i de surfdatorer som eleverna använder i Paraisten lukio. Nagu kommun använder i sina skolor ett Linuxbaserat system, Thin Client. Vi kommer att utreda om detta system lämpar sig för vidare användning i skolorna. Med hjälp av Thin Client-systemet kan man förlänga livslängden

23 4/ på arbetsstationer och minska behovet av underhåll och därmed uppnå kostnadsinbesparingar. Pargas stad har använt Linux som operativsystem för servrar redan en längre tid. I dagens läge kör man WM-Datas tillämpningar och databaser inom förvaltningen och inom hälsovårdsväsendet på Linuxplattform. I skolcentret kör man en Linuxserver som brandvägg. Dessutom används Linux bland annat för hostingservice på stadens webbplats. Microsofts programlicenser Pargas stad har ingått två separata licensavtal med Microsoft. Förvaltningens avtal (Enterprise Agreement) omfattar 180 arbetsstationer som används inom förvaltningen. Finlands Kommunförbund har förhandlat fram enhetliga avtalsvillkor för landets alla kommuner med Microsoft. Avtalsmodellen som Pargas stad valt är en s.k. ägarmodell. Denna modell innebär att programlicenserna övergår i stadens ägo efter en avtalsperiod på tre år (den tidigare avtalsmodellen var en s.k. hyrmodell). Enhetspriset för en arbetsstation är 256,19 euro per år. I avtalet ingår förutom Office även användarrätten per arbetsstation till flera olika serversystem (se listan nedan). Avtalet Enterprise omfattar användarrätten till följande produkter: o Microsoft Office 2007 Professional + o Uppdatering av operativsystemet Microsoft Windows (vilket Microsoft Windows-operativsystem som helst som är avsett för företagsbruk lämpar sig som underlag för uppdateringen) o Microsoft Core CAL Suite: Windows Server CAL, Exchange Server Standard CAL (tidigare Exchange Server CAL), Office SharePoint Server Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License. Skolornas avtal (School Agreement) omfattar motsvarande användarrättigheter för arbetsstationer i skolorna, på skolbyrån och på biblioteket. Avtalet som Pargas ingått omfattar 150 arbetsstationer. Enhetspriset för en arbetsstation är 51 euro per år. Det gällande treåriga avtalet är av den s.k. hyrmodellen och kommer efter att avtalsperioden löpt ut ändras till en ägarmodell (jfr förvaltningens avtal). Nedan följer en redogörelse för de operativa tillämpningar som används inom Pargas stad. De mest centrala program som används inom Pargas stad och hur de lämpar sig för Linuxbruk (situation )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid BOKSLUT 2009 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar TO 3.12 19 10 Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 1/2015 1 Landskapsfullmäktige TID 10.06.2015 klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer