Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3"

Transkript

1 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: Christer Svensson, Skellefteå kommun Fastställd av: Zandra Nordin, Skellefteå Kommun

2 Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTET 4 Adress till byggplatsen 4 Kommunikation med byggplatsen 4 Byggherre 4 Byggnadsbeskrivning 4 Projektering 4 SKYDDSARBETETS ORGANISATION FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Ansvariga på arbetsplatsen 4 Skyddsombud 5 Övriga kontaktpersoner 5 Larmlista 6 ALLMÄNNA ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER 7 Arbetsmiljöansvar 7 Ordning på arbetsplatsen 8 Personlig skyddsutrustning och skyddsrutiner 8 Skyddsanordningar 9 Brandfara och brandredskap 10 Heta arbeten 10 Materialupplag 10 Besiktningstvång för maskiner 10 Bullrande verksamhet 11 Elsäkerhet 11 Farliga ämnen 11 Bilparkering 11 På arbetsplatsen gäller dessa särskilda skyddsrutiner 11 RISKÖVERSIKT 13 2

3 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Christer Svensson Första versionen 3

4 Uppgifter om projektet Adress till byggplatsen Besöksadress Mekanvägen 34 Postadress Ursviken Kommunikation med byggplatsen Telefon Mobiltelefon Saknas Fax E-post Byggherre Namn Skellefteå kommun, Tekniska kontoret Kontaktperson Christer Svensson Telefon Adress Skellefteå Byggnadsbeskrivning Byggnadstyp Marksanering Entreprenadform Totalentreprenad Projektbeskrivning I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet som är en del av Scharinsområdet. Arbetena innefattar provtagning, grävsanering och skyddstäckning med 0,5 m ren jord. Projektering Projekteringssamordnare och projekteringsledare till upphandling av entreprenör Christer Svensson BASp till upphandling av entreprenör Christer Svensson Ansvariga på arbetsplatsen Bevakar byggherrens samordningsansvar och fungerar som BasU för delarbeten som utförs direkt av byggherren Namn Christer Svensson 2012 Telefon Ansvarig från och med 4

5 Ansvarig för samordning av brandskydd Namn Christer Svensson Telefon Ansvarig från och med Projektstart Skyddsombud Varje konsult eller entreprenör ska i sina arbetsmiljöplaner namnge sina skyddsombud. Vid behov utses ett huvudskyddsombud av samordningsansvarig. Övriga kontaktpersoner Ansvariga personer hos arbetsgivare som är verksamma på området ska meddelas till samordningsansvarig. 5

6 Larmlista VID ALLA NÖDSITUATIONER RING 112 Närmaste sjukhus med akutmottagning är Skellefteå lasarett. För akut vård ring 112. Distrikts sköterska Skelleftehamns vårdcentral, ring eller Räddningstjänst kontaktas vid brand, kemikalieutsläpp eller vid sjöhaveri, ring 112. Giftcentralen kontaktas vid misstanke om personskada genom intag eller inandning av giftiga ämnen, ring 112. Arbetsmiljöinspektionen kontaktas vid arbetsplatsolycka, FÖRSTA HJÄLPEN Finns Utbildade i första hjälpen Telefon I platskontoret på disken BRANDSKYDD Brandsläckare finns i platskontorets innanför dörren och i entreprenadmaskiner Rutin vid arbetsplatsolycka 1) Larma Ange olycksplatsen, var du befinner dig, antal skadade och skadans art. Sänd vid behov ut vägvisare som kan ta emot räddningsfordon. 2) Ta hand om den skadade a) Andning - Kontrollera andning, skapa fri luftväg och ge vid behov konstgjord andning. b) Blödning Stopp blödningen med tillgängligt material eller handen och se till att skadad kroppsdel är i högläge. c) Chock Lägg den skadades ben i högläge och huvudet lågt. Håll den skadade varm och i vila. 3) Olycksplatsen säkras för vidare olyckor och för utredning. Polis kontaktas vid behov av avspärrning av olycksområde, ring eller ) Informera din närmaste arbetsmiljöansvarige som i sin tur informerar samordningsansvarig och lämnar över en rapport för olyckan. 5) Arbetsgivarrepresentant kontaktar anhöriga 6) Arbetsgivare kontaktar arbetsmiljöverket om olycksfallet medfört dödsfall, allvarlig personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Detta ansvar gäller också för tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Anmälan ska göras utan dröjsmål. 7) Arbetsgivare ska anmäla arbetsskadan till försäkringskassan. 6

7 Allmänna ordnings- och skyddsregler Dessa regler gäller för arbetstagare direkt anställda av Skellefteå kommun och de som anlitats och är verksam som entreprenör, underentreprenör, konsult eller på annat sätt, d v s områdesverksam arbetsgivare med särskilt uppdrag. Alla arbetsgivare som är verksamma på området ska se till att den egna personalen får del av dessa regler. Varje enskild arbetsgivare som är verksam på området ska tillhandahålla sina anställda nödvändiga skyddsutrustningar. Skydds- och miljöronder ska genomföras regelbundet av varje arbetsgivare som är verksam på området. Samordningslösningar kan vara aktuella och beslutas i byggmöten. Olyckor, tillbud och avvikelser administreras av uppdragsansvarig. Avrapporteras lämpligen vid byggmöten med beställaren. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med samordningsansvarige. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) För varje delprojekt för genomförandeåtgärder utses en särskild byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Gällande provtagningsrelaterade arbeten som inte ingår i särskilt avgränsade och upphandlade delprojekt är det Christer Svensson som har rollen som BAS-P och BAS-U. Respektive BAS ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet och hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor samt riskbedömningar. Arbetsmiljöansvar Varje arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sina anställda. Samtliga på arbetsplatsen är skyldiga att medverka i det gemensamma skyddsarbetet. Arbeten med särskilda risker ska utredas av varje arbetsgivare inför varje entreprenad och konsultuppdrag och särskilt beaktas vid 7

8 fastställande av uppdragets specifika arbetsmiljöplan som då ersätter denna plan. Uppdragsspecifika arbetsmiljöplaner ska skickas till BasP för godkännande. Försummar områdesverksam arbetsgivare sina skyldigheter avseende arbetsmiljön har BasU rätt att utan föregående uppmaning stoppa entreprenörens arbete och utföra skyddsarbete på dennes bekostnad. Ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. Besökare ledsagas på området. Särskild rutin för studiebesök ska tillämpas. Rutinen upprättas av kommunens projektledare. Arbeten med risk för bullerstörning ska endast utföras dagtid på vardagar mellan 07:00-19:00. Om någon arbetar ensam i fält ska denne meddela närmaste medarbetare var man kommer att befinna sig och när man beräknas vara tillbaks från fältarbetet. Mobiltelefon ska då alltid medföras. Personlig skyddsutrustning och skyddsrutiner Rutiner och skyddsregler ska alltid följas såvida inte BasU uttryckligen medger annat. Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. Behovet av att använda personlig skyddsutrustning ska utvärderas inför varje entreprenad och konsultuppdrag och dokumenteras i respektive uppdragsansvariges arbetsmiljöplan. Nedan följer de grundläggande skyddsrutiner som gäller personskydd inom området; Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Heltäckande arbetskläder ska användas av dem som utför arbeten på området. 8

9 Hörselskydd ska bäras om det finns risk för hörselskadande buller. Mobiltelefon ska bäras vid ensamarbete. Flytväst ska användas vid arbeten på och vid Skellefteälven. När arbetsplatsen lämnas ska skor vid behov rengöras eller bytas. Dessutom ska skyddsoverall tas av och händerna tvättas. Förtäring av mat och dryck får endast ske inom särskilt anvisat område. Händerna ska tvättas före intag av mat, snus samt före rökning. Engångshandskar ska alltid användas om det finns risk för direktkontakt med förorenad jord. Andningsskydd med lägst klass P2 ska användas om det finns risk för att utsättas för damning. Alla som arbetar med siktning och sortering av förorenade massor ska bära andningsskydd. Nedstigning i schaktgrop får inte ske om det föreligger minsta risk för instabillitet. Vid provgropsgrävning och miljökontroll ska prov tas ur skopan med hjälp av provtagningsspade om instabilitetsrisk föreligger. Skyddsanordningar Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. Risken för syrebrist är mycket låg då schakt- och provtagningsdjupen är små utom inom ett av de oljeförorenade områdena. Vid provtagning i detta område ska särskilda åtgärder som skyddar provtagaren vidtas. Provtagning ur grävmaskinsskopan istället för i gropen ska tillämpas så långt det är möjligt. Observera Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och den samordningsansvarige (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML 8 2). 9

10 Brandfara och brandredskap Meddela alltid den ansvarige för samordning av brandskydd om avsikten är att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyltad plats. Risken för brand och explosion är mycket låg med kända förhållanden. Om det trots detta finns indikation på explosionsrisk ska arbetet avbrytas och området spärras av. Räddningstjänsten tillkallas. Heta arbeten Med heta arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining. Dessa arbeten får ej påbörjas utan Brandskyddsansvariges kontroll och tillstånd. För att utföra heta arbeten ska vederbörande vara godkänd med svetstillstånd eller utbildad med certifikat från räddningstjänsten eller likvärdig utbildning. Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens krav på Förebyggande åtgärder är uppfyllda. Materialupplag Material och jordupplag ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade. Alla upplag ska vara väl markerade så att förväxlingar inte kan ske. Jord- och materialspill ska så långt det är möjligt förhindras. Spill som trots detta sker ska tas om hand fortlöpande. Besiktningstvång för maskiner Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för BasU innan något arbete får påbörjas och där förarbevis krävs skall även detta uppvisas. 10

11 Bullrande verksamhet Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Personlig skyddsutrustning ska bäras av alla som vistas nära maskiner och annat som kan ge upphov till skadliga ljudnivåer. Elsäkerhet Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen. Farliga ämnen Hos BasU och/eller på anvisad plats finns en pärm med informationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Alla som är verksamma på arbetsplatsen ska till BasU överlämna varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen. Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. Alla som är delaktiga i undersökningar på området ska ha haft möjlighet att ta del av arbetsmiljöverkets skrift H 359 Marksanering. Förekommande föroreningar är till stor del bundna till partiklar. Exponering kan ske genom inandning och oralt intag. Normalt bedöms risken liten om normal hygien tillämpas. Vid torr och blåsig väderlek ska dammfilter övervägas som extra skyddsåtgärd. Lättflyktiga föroreningar bedöms inte förekomma inom området. Bilparkering Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats. På arbetsplatsen gäller dessa särskilda skyddsrutiner Under genomförande av saneringsarbeten ska särskilda skyddszoner utarbetas med följande klassindelning. För skyddszonerna gäller 11

12 särskilda arbetsmiljö- och miljöregler. Vid passage mellan skyddszoner ska rengöring ske eller utrustningen kompletteras. Skyddszon 1 Högsta skyddsklassen. Utgörs i första hand av öppna markytor som inte friklassats som rena och är en del av området som har skyddsklass 2 Skyddsåtgärder för att minimera damning, skred och massflykt ska här vidtas. Särskilda regler för personlig skyddsutrustning ska finns anslagna i särskild passage. Skyddszon 2 Utgörs i första hand av avgränsade saneringsytor Tillträde till skyddszonen begränsas till entreprenörens och beställarens personal samt tillsynsmyndigheter. Öppna förorenade schaktytor ska bara förekomma inom delen som utgörs av skyddszon 1. Skyddszon 3 Är lika med hela området som är inhägnat. Generella skyddsregler gäller här. Arbetsområdet som uppdraget tilldelats kan delas med andra som är verksamma på området. För den särskild samordning som kan vara nödvändig svarar i första hand beställaren om ingen annan avsatts för uppgiften. Alla som är verksamma på samma arbetsområde är ansvariga för att rapportera om de ser att de finns risk för att samordningsproblem kan uppkomma. 12

13 Risköversikt Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma 1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter. X Nej Ja 2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark. X 3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen. X 4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning. X 5. Arbete i närheten av högspänningsledning. X 6. Arbete med risk för drunkning. X 7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord. X 8. Undervattensarbete med dykarutrustning. X 9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. X 10. Arbete vid vilket sprängämnen används. X 11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. X 13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen X X 13

14 Åtgärder mot risk för jordras Byggvecka Plats Saneringsområden och provtagningsplatser Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Saneringsschakter och vid provtagning Fastklämning under nedrasade jordmassor. Schaktning utförs med erforderlig släntlutning. Vid provtagning kan jord tas upp med grävskopan. Se även rutiner i planens text. Ansvarig projektör Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Ansvarig utförare Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen Byggvecka Hela byggtiden Plats Hela bygget Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Provtagningen och schaktarbeten Exponering för hälsovådliga ämnen. Åtgärder De som utför arbeten i mark som kan vara förorenad ska tillämpa rutiner och skyddsföreskrifter som anges i arbetsmiljöplanen och tas fram särskilt för varje uppdrag. Vid användning av kemiska och biologiska ämnen ska leverantörens skyddsföreskrifter följas. Ansvarig projektör Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Ansvarig utförare Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Åtgärder vid arbete med risk för drunkning Byggvecka Plats På eller vid älven Arbete/aktivitet Tänkbar skada Drunkning Arbetet utförs av (entreprenör) Provtagningen eller schaktarbeten Åtgärder De som utför arbeten på eller i anslutning till älven ska alltid vara minst två personer. Flytväst ska bäras vid arbeten på eller i anslutning till älven. Vid varaktigt arbete ska livräddningsbåt finnas tillgänglig. Ansvarig projektör Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Ansvarig utförare Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Åtgärder vid arbete i brunnar Byggvecka Plats Angivna delaktiviteter Arbete/aktivitet Rivning av dagvattenledning och processledning Åtgärder De som utför arbeten ska alltid vara minst två personer. Arbetet utförs av (entreprenör) Tänkbar skada Klämskador och syrebrist Ansvarig projektör Skellefteå kommun/aktuell entreprenör Ansvarig utförare Skellefteå kommun/aktuell entreprenör 14

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 1 (20) - Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 2 (20) Om Diligentia och denna handbok Diligentia är ett dotterbolag till Skandia Liv och har uppgiften

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun Antagen 2012-12-05 Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Inledning Trollhättans Stad inklusive

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer