Samordning av skyddsåtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av skyddsåtgärder"

Transkript

1 FLIK 15

2 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Parterna ska då samråda för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhéllanden. På byggarbetsplatser ligger detta ansvar på 'byggherren, medan det vid fasta driftställen ligger på den som råder över arbetsstället. Ansvaret kan delegeras (överlåtas) till någon av dem som bedriver arbete pé arbetsstället. Vid anlitande av entreprenör och inget avtal skrivits, är Ystad Energi AB att betrakta som ansvarig. * Med byggherren avses ovan beställaren. Vanligast förekommande är att totaleller generalentreprenören har samordningsansvaret enligt kontrakt.

3 FBI YSTAD (NIR61 AB Dokument för samordning av skyddsåtgärder på gemensamt arbetsställe Datum Projekt Samordningsansvarig Ansvarig Genom anslag ange vem som har samordningsansvaret Tidsmässigt samordna olika företags verksamhet med hänsyn till risker för arbetsskador. Se till att allmänna skyddsanordningar utförs och underhålls och att de finns kvar se länge de behövs. Klargöra ansvaret för andra anordningar som har betydelse för säkerheten och som avses användas av mer än ett företag. Se till att allmänna ordnings- och skyddsregler utfärdas och tillkännages samt att de efterlevs. Ha överinseende över kontrollen dels att besiktningspliktiga tekniska anordningar är godkända och dels att förare av sådana anordningar har erforderlig kompetens. Vidta de samordningsåtgärder som behövs för att motverka att arbetet medför risker för personal hos andra företag som arbetar pä arbetsstället. Övriga entreprenörer på arbetsstället ar skyldiga att följa de anvisningar som, i samordnande syfte, lämnas av den samordningsansvarige. De ska också lämna uppgift till den samordningsansvarige om de särskilda risker som kan uppstå på grund av deras egen verksamhet. De är också skyldiga att medverka till att god ordning reder och att arbetsplatsen inte onödigtvis belamras med material, redskap, emballage eller liknande. Regelbunden städning ska utföras. Jag har tagit del av ovanstående Datum Namn

4 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten YSTAD INfRfil AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten för Ystad Energi AB avseende produktion och distribution av värme samt elnät l. Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom områden för anläggningar för produktion och distribution av värme samt för arbetsområden för fjärrvärmeledningar och elnät. Innan arbete påbörjas inom aktuella områden är Du skyldig att ta del av dessa föreskrifter och sedan noga efterleva detta under arbete inom verksamheten. Vid gemensamt arbetsställe inom anläggningar tillhörigt Ystad Energi AB är, om inte annat skriftligen har överenskommits, Ystad Energi AB samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen. Ystad Energi ABs skyddsföreskrifter skall därför följas och anvisningar som lämnas av arbetsledning och skyddsombud skall noga beaktas. Ystad Energi AB kommer att bevaka att entreprenören följer föreskrifterna. Uppgifter om vem som handlägger skyddsfrågor samt övriga kontakter Samordningsansvarig inom Christer Håkansson , fjärrvärmeverk och panncentraler Samordningsansvarig inom Andreas Persson , arbetsområden längs fjärrvärmeledningar utan för fjärrvärmeverk och panncentraler Samordningsansvarig inom Niklas Plath , elnäts arbetsområden Skyddsombud Andreas Persson fjärrvärmeverket Skyddsombud elnät HSO Birger Ericsson Vakthavande tekniker (6)

5 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten 2. Definitioner Entreprenör: Med entreprenör menas externa företag som utför arbetsuppgiften inom Ystad Energi AB anläggningar eller på Ystad Energi AB uppdrag Arbetsområde: Det område, inom eller utom Ystad Energi ABs anläggningar där entreprenören enligt kontrakt, beställning eller på annat sätt givits i uppdrag att utföra arbete Särskilt arbetsställe: Arbetsområde som är geografiskt tydligt avskild från områden där Ystad Energi AB bedriver verksamhet och därför inte kan påverka Ystad Energi ABs Verksamhet Gemensamt arbetsställe: Arbetsområde som inte är "Särskild arbetsställe", dvs arbetsområde där entreprenörens arbetsområde geografiskt tydligt inte är avskild från områden där Ystad Energi AB bedriver verksamhet och arbetsområde där entreprenörens arbete kan påverka Ystad Energi ABs verksamhet 3. Alarmering Alarmera vid olycksfall och brand. Vid påkallande av ambulans och räddningstjänst, ring Ange alltid:. Vem som ringer. Varifrån Du ringer. Önskad hjälp. Hur läget är Adresser till värmeproduktionsanläggningar är: Fjärrvärmeverket; kv Elektronen Koppargatan 14 Panncentral Äpplet; kv Äpplet Spaljegatan 4 Panncentral Lantmännen Båtmansgatan Panncentralen Lotta [Hedeskoga] Hedeskogavägen 17 Möt ambulansen vid grind och anvisa hämtningsstället. 4. Första hjälpen Entreprenören skall hålla sig med i den i lag föreskrivna personliga utrustningen för första hjälpen och skall ha utbildning för första hjälp för de arbeten som utförs. 5. Avspärrning 2(6)

6 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Varningsskyltar och avspärrning skall vid behov uppsättas och nedtagas av entreprenören. 6. Heta arbeten Entreprenören har att följa de föreskrifter som gäller för tillfälligt "heta arbeten" där faran för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller dess omgivning. Tillstånd för "heta arbeten" i anläggningar skall alltid erhållas av samordningsansvarig eller dennas ersättare. Kontakta samordningsansvarig för direktiv vid dylika arbetsuppgifter. 7. Brandlarmsystem Innan arbete påbörjas i lokaler som kan utlösa brandlarm (svetsning, skärning, asfaltering, rivning mm) skall samordningsansvarig bedöma huruvida larmet behöver frånkopplas. Onödigt larm debiteras försumlig entreprenör. 8. Anmälningsplikt av närvaro Vid arbete i Ystad Energi ABs värmeproduktionsanläggningar skal] entreprenören alltid anmäla sin närvaro till vakthavande tekniker i kontrollrummet på Värmeverket. Anmälan ska ske före arbetets påbörjande samt när man avslutat arbetet och lämnat anläggningen. 9. Gas, vatten, avlopp, tryckluft och el Anslutning av entreprenörens utrustning till gas, vatten, avlopp, tryckluft eller elnät får ej ske utan anmälan till samordningsansvarig. 10. Arbete vid maskin eller utrustning Ingen entreprenör får starta eller stoppa maskiner eller elförsörjning inom Ystad Energi ABs anläggningar. Samordningsansvarig ordnar kontakt med behörig person inom verksamheten som behövs för utförande av arbetsuppgiften. 11. Hälso-, miljö- och brandfarliga varor Hälso-, miljö- och brandfarliga varor får ej införas utan att meddela samordningsansvarig. Varorna skall förvaras inlåsta och varningsmärkta enligt gällande lagstiftning. Förvaring och hantering får endast ske under förhållande som har betryggande säkerhet. Entreprenören svarar för tillvaratagande av farligt avfall som uppstår vid entreprenadarbetet. Vid införsel skall dokumentation avseende varornas farlighet lämnas till samordningsansvarig samt finnas tillgänglig hos den hos entreprenören som ansvarar för aktuella arbeten. 12. Miljöarbete Ystad Energi AB bedriver verksamhet i enlighet med miljöledningssystem ISO De rutiner och instruktioner som upprättats inom verksamheten gäller även entreprenören och dennes personal vid arbeten inom verksamhetsområdet. 13. Schaktnings- och pålningsarbete mm 3(6)

7 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten För schaktnings- och pålningsarbeten samt motsvarande ingrepp i anläggningar tillstånd från samordningsansvarig. Entreprenören ansvarar själv för att eventuella rörledningar och elkablar blir markerade. 14. Användning av Ystad Energi ABs arbetsmaskiner Ystad Energi AB truckar, traverser och andra arbetsmaskiner får endast användas efter tillstånd och anvisning från samordningsansvarig. Gällande skyddsföreskrifter och arbetsordningar för aktuell maskin skall följas. IS. Personlig skyddsutrustning Entreprenören skall själv hålla sig själv och sin personal med personlig skyddsutrustning för eget arbete samt skyddsutrustning som erfordras för arbete inom aktuella delar av Ystad Energi AB anläggningar. Information om interna skyddsföreskrifter kan erhållas av samordningsansvarig. 16. Skyddsronder Samordningsansvarig informerar berörda entreprenörer om förestående skyddsronder. Entreprenören skall närvara vid skyddsrond inom entreprenörens arbetsområde. Entreprenören skall själv utföra skyddsronder inom aktuellt arbetsområde avseende eget arbete samt inom särskilt arbetsställe. 17. Ensamarbete Riskerna vid ensamarbete skall beaktas och arbete skall bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 18. Arbetsskador och tillbud Entreprenören anmäler själv inträffade olycksfall till försäkringskassan. Kopia av anmälan lämnas till samordningsansvarig. Allvarliga tillbud och arbetsskador skall omgående, förutom till Arbetsmiljöinspektionen, även rapporteras til] samordningsansvarig. 19. Personalutrymmen Entreprenör skall, om inte annat har överenskommits, hålla personalutrymmen för egen personal. Uppställning av bodar skall ske enligt anvisning från samordningsansvarig. Efter särskild överenskommelse med samordningsansvarig kan befintliga personalutrymmen få utnyttjas av entreprenören. 20. Utrustning Entreprenören ansvarar för att medförd utrustning fyller ställda krav ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt eller krav som på annat sätt är reglerade i lagar och förordningar. 21. Ansvarsförsäkring 4(6)

8 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Entreprenören skall ha allmän ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 22. Trafik Hastighetsbegränsning på 30 km/h gäller inom tomtområdet. Parkering får enbart ske på avsedda platser så att övrig trafik ej hindras. För in- och utpassage vid grindar skall särskilt tillstånd lämnas av samordningsansvarig. 23. Ordning Entreprenören är skyldig hålla god ordning och noga följa de ordningsregler som meddelas av samordningsansvarig. Det åligger entreprenören, om inget annat har överenskommits, att omedelbart efter utfört arbete snygga upp och städa arbetsplatsen så att arbetsplatsen kan lämnas i ordentligt och städat skick. 24. Rökförbud Inom anläggningar och inom arbetsområden råder totalt rökförbud utom där det särskilt anges att rökning är tillåten. 25. Ansvar på särskild arbetsställe Pä särskilt arbetsställe har entreprenören själv ansvaret för samordningen av arbetsmiljöfrågorna. Om flera entreprenörer finns inom särskilt arbetsställe har en av entreprenörerna utsetts till ansvarig. Om speciella risksituationer uppstår för personer utanför det särskilda arbetsstället skall alltid samordningsansvarig meddelas för diskussion om erforderliga skyddsåtgärder. På gemensamt arbetsställe är, om inte annat har överenskommits, Ystad Energi AB samordningsansvarig. 26. Information och efterlevnad Entreprenör skall informera sina anställda om innehållet i ordnings- och skyddsföreskrifter i de delar som de berörs. Entreprenören skall vidare tillse att föreskrifterna efterlevs. Vid åsidosättande av dessa har Ystad Energi AB både rätt och skyldighet att kräva rättelse, annars skall entreprenören skiljas från sitt uppdrag. Kännedom om dessa föreskrifter skall av entreprenören bekräftas genom underskrift nedan av entreprenörens arbetsledare samt av Ystad Energi ABs samordningsansvarig. Parterna skall efter påskrift skall ha vars ett exemplar. 5(6)

9 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Bekräftelse Nedanstående entreprenör har emottagit ett exemplar av Ystad Energi ABs Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenörer samt förbinder mig att informera berörd personal om innehållet i dessa samt att se till att de efterlevs. För Entreprenören För Ystad Energi AB Ystad den Ystad den Entreprenör 6(6)

10 Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares iiaiun Ev. Uppdragstagares namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start och avslutning t. ex. datum for slutbesiktning Byggherrens telefonnummer Uppdragstagarens telefonnummer Denna arbetsmiljöplan upprättades Datum Företag/ Namn och namntecknmg Byggarbetsmiljösamordnare - Planering och projektering BAS-P Denna arbetsmiljöplan övertogs Datum Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare - Utförande BAS-U

11 Arbelsmiljöplan - Projektnamn Revisionshistorik Revisionshistorik, upprättandet Version Datum Komplettering Byggarbetsmiljösamordnare - Planering och projektering BAS-P Revisionshistorik, fortlöpande anpassning Version Datum Komplettering Byggarbetsmi Ij ösamordnare Utförande BAS-U

12 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK Revisionshistorik, upprättandet Revisionshistorik, fortlöpande anpassning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...^ ARBETSMIUÖORGASISATION...4 Arbetsmiljösamordning för planering och projektering "BAS-P"...4 Arbetsmiljösamordning för utförandet "BAS-U"...4 Skyddsombud på arbetsplatsen...,...^ Övriga kontaktpersoner...4 EXEMPEL PÄ REGLER FÖR VERKSAMHETEN PÄ ARBETSPLATSEN...5 Ordning på arbetsplatsen Personlig skyddsutrustning. Skyddsanordningar. Brandfara och brandredskap Heta arbeten. Material upplag. Besiktningskrav för maskiner...,...,...^ Bullrande verksamhet...6 EIsäkerhet...6 Farliga ämnen...6 Bilparkering...6 Under-/sidoentreprenör...6 Beredskap vid olycka...6 Övrigt...^ RISKÖVERSIKT...g ÅTGÄRDER MOT FALLRISKER...9 ÅTGÄRDER MOT RISK FÖR JORDRAS ÅTGÄRDER MOT KEMISKA OCH BIOLOGISKA ÄMNEN ÅTGÄRDER MOT JONISERANDE STRÅLNING...".".".."."..".".."" ÅTGÄRDER MOT ARBETE l NÄRHET AV HÖGSPÄNNINGSLEDNING...13 ÅTGÄRDER MOT RISK FÖR DRUNKNING..."."."... "..."..."..."...""...""".""..."." ÅTGÄRDER VID ARBETE I BRUNNAR ELLER TUNNLAR ÅTGÄRDER VID DYKERIARBETE ÅTGÄRDER VID ARBETE I KASSUN ÅTGÄRDER VID SPRÄNGNINGSARBETE ÅTGÄRDER VID ARBETE MED TUNGA ELEMENT ÅTGÄRDER VID PASSERANDE FORDONSTRAFIK ÅTGÄRDER VID RIVNINGSARBETEN FÖRHANDSANMALAN Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan

13 Arbetsmiljöplan - Projektnainn Arbetsmiljöorganisation Arbetsmiljösamordning for planering och projektering "BAS-P" Arbetsmiljösamordnare - planering och projektering/ Företag Ev. ytterliggare kontaktpersoner Kontaktperson Ev. ytterliggare koataktpersoner Arbetsmiljösamordning för utförandet "BAS-U" Arbetsmiljösamordnare - Utförande / Företag Ev. ytteruggare kontaktpersoner Kontaktperson (anslås) Ev. ytterliggare kontaktpersoner Tillståndsansvar för brandskydd Namn Telefon Arbete på fast driftsställe - ansvar for samordning av arbetsmiljöfrågor Namn Telefon Första hjälpen Namn och telefon Namn och telefon Skyddsombud på arbetsplatsen Skyddsombud Namn Företag Telefon Namn Företag Telefon Nainn Företag Telefon Eventuellt utsett samordnande skyddsombud Namn Företag Telefon Övriga kontaktpersoner Kontaktpersoner hos entreprenörer Namn Roll Företag Telefon Namn Roll Företag Telefon

14 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Exempel på Regler för verksamheten på arbetsplatsen Ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. Skyddsronder På denna arbetsplats genomförs skyddsrond (ange tidsintervall ex, tisdag i jämna veckor) Personlig skyddsutrustning Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat. Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. Skyddsanordningar Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen for att förhindra att någon skadar sig. Observera Måste en skyddsanordning tas bortför att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap. 8 2). Brandfara och brandredskap Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig for brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och vamingsskyltad plats. Heta arbeten Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor for uppvärmning eller upptining. Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd. Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndighetemas krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda. Materialupplag Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägama ej blir blockerade. Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

15 Besiktningskrav for maskiner Arbetsmiljöpian - Prqjektnamn Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning for vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas for BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där forarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. Bullrande verksamhet Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med störande volym. Elsäkerhet Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen. Farliga ämnen Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen. Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. Bilparkering Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats. Under-/sidoentreprenör Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen far del av dessa regler. Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid far ej ske utan överenskommelse med BAS-U. Beredskap vid olycka Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad. Övrigt. Tidpunkter då arbete inte får pågå * Inskränkningar i vissa typer av arbete (t ex bullerstörande). Områden/ytor/lokaler som fär/inte far användas

16 Arbetsniiljöplan - Projektnamn Anvisningar om transportleder, lagringsplatser uppställning av bodar mm Regler for inpassering/anmälan vid arbete vid industrier

17 Arbetsmiljöpian - Projektnamn Risköversikt (komplettera med exempel utöver de uppräknade!) Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma l. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter. Nej Ja 2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark. 3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen. 4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning. 5. Arbete i närheten av högspänningsledning. 6. Arbete med risk för drunkning. 7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete underjord. 8. Undervattensarbete med dykarutrustning Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. Arbete vid vilket sprängämnen används. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen

18 Arbelsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot fallrisker Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar tiu att ge dig uppslag/idéer för att du ska, kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducerwg. Ersätt checklistans ätgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor. Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material Prefabricering av:. Takstol. Balkonger. Fönstermontering i väggelement * Byggelement. Brosektioner Material och dimensionering:. Hållfasthet. Ytsträvhet Integrering av skyddsanordningar Förbered infästningar for:. Ställningar. Skyddsräcken vid:. valvkanter. trapphus. trapplöp. hisschakt. ventilationssehakt. takfotstassar. Skyddsnät for:. säker montering av bjälklagselement. säker montering av fasadelement. stomkomplettering t. ex. målning. Arbetsbrygga vid:. arbete vid valvkant. arbete med fasadelement. takarbete. personlig fallskyddsutrustning Information och upplysningar Typ av ställning, skyddsräcke, skyddsnät etc. Planering och projektering utförd av: SigncringBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U

19 Arbetsmiljöplan - Projekmamn Åtgärder mot risk for jordras :vecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans ätgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP- Guidens hjälpsidor. Förundersökningar. Geoteknisk undersökning. Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Transporter. Sträckning av tillfarts- och forbindelseleder för tunga fordon och utrustning. Hårdgjort underlag for tunga fordon och utrustning * Markstabiliseringsåtgärder Arbete - metoder och utrustning. Schaktning och hålgrävning. Släntlutningar * Stödkonstruktioner. Hårdgjort underlag for tunga fordon och utrustning Information och upplysningar Tillåtet maximalt marktryck Planering och projektering utförd av: Sigaering BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 10

20 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgår dspunkier syftar till aii ge dig uppslag/ /idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information omföresh-ifier, anvisningar m m finner au i AMP-Guiäens hjälpsidor. Förundersökningar. Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material. Användning av mindre hälsofarligt material Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Arbete - metoder och utrustning. Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen (krossverk, gasförråd och liknande). Särskild metod for utförande av visst arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspänning, inklädning, sanering, förvaring, ventilation etc.) * Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag) Information och upplysningar. Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller används Planering och projektering utförd av; Signermg BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signermg BAS-U

21 Arbctsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot joniserande strålning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgår dspunkter. Dessa åtgäräspunkter syftar tih att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjäipsidor. Förundersökningar. Förundersökning av strålningsnivåer Säkerhetsförberedelser for transporter och arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkra förvaringsmojligheter for mätapparatur som avger joniserande strålning t. ex. för röntgenundersokning av svetsfogar eller mätning av beläggningstjocklek.. Särskilda regler for användandet av mätapparatur som avger joniserande strålning. Information och upplysningar Information om förekomst och nivåer av joniserande strålning (t. ex. av radon och radondöttrar). Planering och projektering utförd av: SigncringBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 12

22 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgår -dspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar ti! f att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner au i AMP-Guidens hjälpsiäor. Förundersökningar. Undersökning av högspänningsledningar inom planerat byggnadsområde Konstruktiva överväganden och åtgärder Byggobjektets placering. Placering av byggnadsverket i förhållande till högspänningsledning. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Transporter. Sträckning av tillfarts- och forbindelseleder. Förhindra risk for påköming av fundament och stolpar.. Förhindra risk för kontakt med höga fordon och/eller utrustning. Arbete - metoder och utrustning. Placering av fasta byggkranar. Alternativa lyftanordningar. Speciella arbetsmetoder för arbete under spänningsforande ledning. Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder «Flyttning av högspänningsledningar» Högspänningsledningar görs spänningslösa Tillstånd. Ansökan om flyttning av kraftledning hos ledningsägare. Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare. Information och upplysningar Anvisningar om märkning av spänningsforande ledning Planering och projektering utförd av: SignermgBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 13

23 Arbetsmiijöplan - Projekmamn Åtgärder mot risk för drunkning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspurskter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor. Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material. Prefabricering av byggnadsdelar som minskar behovet av arbete nära vatten. Integrering av skyddsanordningar. Fästanordningar för skyddsräcken, skyddsnät etc. (se arbeten med risk for fall). Fästanordningar för fasta stegar eller andra möjligheter för en nödställd att län ta sig upp Säkerhetsförberedelser for transporter och arbete Transporter. Anordningar for säker ombord- och ilandstigning vid båttransport till, från och inom arbetsområdet Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder «Förtojningsplats för livbåt. Bedömning av behov av räddningsutrustning Information och upplysningar Förteckning över räddningsutrustning Planering och projektering utförd av: SigneringBAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 14

24 Arbetsmiljöplan - Projektnanin Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedanföljer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska hinna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgårdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner au i AMP-Guidens hjälpsidor. Förundersökningar. Geoteknisk undersökning Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Transporter. Tillfarts- och transportleder. Förhindra risk for nedrasande material. Förhindra kollisioner. Markstabiliseringsåtgärder Arbete - metoder och utrustning. Markstabiliseringsåtgärder. Bärighet for tung utrustning. Krav på motordriven utrustning avseende:. avgaser. bullernivåer * vibrationer Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Tillräckliga utrymningsvägar och nödutgångar. Krav på ventilation. Resurser för länspumpning. Krav på skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter/moment Information och upplysningar Förekommande kemikalier Planering octi projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signermg BAS-U 15

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12 Arbetsmiljöplan Projektnamn Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Besöksadress till byggplatsen Ålabodsvägen 5, Glumslöv Uppdragstagarens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start v.1133

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Sida 1 av 11 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Besöksadress till byggplatsen Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö Byggherrens

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn Version 1 Arbetsmiljöplan Projektnamn Scharins fas 2 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Fastställd av: 2009.-.. Lars Hedqvist

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Projekt och Teknik 2008-01-28 2 (8) Välkommen till Diligentias fastigheter! Läs den här broschyren

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras.

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. 101 Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Borlänge Energi Dokumentnamn: Dokument ID: Sida: MAS I 0259-6 1(9) Framtaget av: Godkänd av: Datum för giltighet: Bosse Wallström Bosse Wallström 2010/04/21 MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

CHECKLISTA - PROTOKOLL Skyddsrond

CHECKLISTA - PROTOKOLL Skyddsrond CHECKLISTA - PROTOKOLL FÖRETAG: PROJEKT: TIDPUNKT: ORT: ARBETSPLATS: ANSVARIG ARBETSLEDARE: Anteckna nedan de förslag till åtgärder som framkommit under ronden. punkt nr: Åtgärdas senast Ansvarig Nästa

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Arbetsmiljöplan AMP. Facility Service och Lager.

Arbetsmiljöplan AMP. Facility Service och Lager. Arbetsmiljöplan AMP. Facility Service och Lager. Miljö, hälsa och säkerhet (Biegga MHS-policy) God ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Vilket skapar framkomlighet och förhindrar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Kv Sågen Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Johan Wikström Platschef (handläggare BAS-U) Underskrift Datum AB Bostaden/Berndt Elstig Beställare/Ombud: Underskrift Datum 1 (14) Revideringshistorik

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se)

Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Byggherrens ansvar för arbetsmiljö Radhlinah Aulin, 2010 (radhlinah.aulin@bekon.lth.se) Source: Charles Ebbet, 1932 Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta vad arbetsmiljö är Förstå byggherrens

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (10) Här är uppgifter för eleverna att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. Syftet är att ämnesplanernas mål för arbetsmiljö och säkerhet ska täckas in av dessa. Uppgifterna är indelade enligt:

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE (Ändringar införda t.o.m. 17 november 2009) BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer