Samordning av skyddsåtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av skyddsåtgärder"

Transkript

1 FLIK 15

2 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Parterna ska då samråda för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhéllanden. På byggarbetsplatser ligger detta ansvar på 'byggherren, medan det vid fasta driftställen ligger på den som råder över arbetsstället. Ansvaret kan delegeras (överlåtas) till någon av dem som bedriver arbete pé arbetsstället. Vid anlitande av entreprenör och inget avtal skrivits, är Ystad Energi AB att betrakta som ansvarig. * Med byggherren avses ovan beställaren. Vanligast förekommande är att totaleller generalentreprenören har samordningsansvaret enligt kontrakt.

3 FBI YSTAD (NIR61 AB Dokument för samordning av skyddsåtgärder på gemensamt arbetsställe Datum Projekt Samordningsansvarig Ansvarig Genom anslag ange vem som har samordningsansvaret Tidsmässigt samordna olika företags verksamhet med hänsyn till risker för arbetsskador. Se till att allmänna skyddsanordningar utförs och underhålls och att de finns kvar se länge de behövs. Klargöra ansvaret för andra anordningar som har betydelse för säkerheten och som avses användas av mer än ett företag. Se till att allmänna ordnings- och skyddsregler utfärdas och tillkännages samt att de efterlevs. Ha överinseende över kontrollen dels att besiktningspliktiga tekniska anordningar är godkända och dels att förare av sådana anordningar har erforderlig kompetens. Vidta de samordningsåtgärder som behövs för att motverka att arbetet medför risker för personal hos andra företag som arbetar pä arbetsstället. Övriga entreprenörer på arbetsstället ar skyldiga att följa de anvisningar som, i samordnande syfte, lämnas av den samordningsansvarige. De ska också lämna uppgift till den samordningsansvarige om de särskilda risker som kan uppstå på grund av deras egen verksamhet. De är också skyldiga att medverka till att god ordning reder och att arbetsplatsen inte onödigtvis belamras med material, redskap, emballage eller liknande. Regelbunden städning ska utföras. Jag har tagit del av ovanstående Datum Namn

4 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten YSTAD INfRfil AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten för Ystad Energi AB avseende produktion och distribution av värme samt elnät l. Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom områden för anläggningar för produktion och distribution av värme samt för arbetsområden för fjärrvärmeledningar och elnät. Innan arbete påbörjas inom aktuella områden är Du skyldig att ta del av dessa föreskrifter och sedan noga efterleva detta under arbete inom verksamheten. Vid gemensamt arbetsställe inom anläggningar tillhörigt Ystad Energi AB är, om inte annat skriftligen har överenskommits, Ystad Energi AB samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen. Ystad Energi ABs skyddsföreskrifter skall därför följas och anvisningar som lämnas av arbetsledning och skyddsombud skall noga beaktas. Ystad Energi AB kommer att bevaka att entreprenören följer föreskrifterna. Uppgifter om vem som handlägger skyddsfrågor samt övriga kontakter Samordningsansvarig inom Christer Håkansson , fjärrvärmeverk och panncentraler Samordningsansvarig inom Andreas Persson , arbetsområden längs fjärrvärmeledningar utan för fjärrvärmeverk och panncentraler Samordningsansvarig inom Niklas Plath , elnäts arbetsområden Skyddsombud Andreas Persson fjärrvärmeverket Skyddsombud elnät HSO Birger Ericsson Vakthavande tekniker (6)

5 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten 2. Definitioner Entreprenör: Med entreprenör menas externa företag som utför arbetsuppgiften inom Ystad Energi AB anläggningar eller på Ystad Energi AB uppdrag Arbetsområde: Det område, inom eller utom Ystad Energi ABs anläggningar där entreprenören enligt kontrakt, beställning eller på annat sätt givits i uppdrag att utföra arbete Särskilt arbetsställe: Arbetsområde som är geografiskt tydligt avskild från områden där Ystad Energi AB bedriver verksamhet och därför inte kan påverka Ystad Energi ABs Verksamhet Gemensamt arbetsställe: Arbetsområde som inte är "Särskild arbetsställe", dvs arbetsområde där entreprenörens arbetsområde geografiskt tydligt inte är avskild från områden där Ystad Energi AB bedriver verksamhet och arbetsområde där entreprenörens arbete kan påverka Ystad Energi ABs verksamhet 3. Alarmering Alarmera vid olycksfall och brand. Vid påkallande av ambulans och räddningstjänst, ring Ange alltid:. Vem som ringer. Varifrån Du ringer. Önskad hjälp. Hur läget är Adresser till värmeproduktionsanläggningar är: Fjärrvärmeverket; kv Elektronen Koppargatan 14 Panncentral Äpplet; kv Äpplet Spaljegatan 4 Panncentral Lantmännen Båtmansgatan Panncentralen Lotta [Hedeskoga] Hedeskogavägen 17 Möt ambulansen vid grind och anvisa hämtningsstället. 4. Första hjälpen Entreprenören skall hålla sig med i den i lag föreskrivna personliga utrustningen för första hjälpen och skall ha utbildning för första hjälp för de arbeten som utförs. 5. Avspärrning 2(6)

6 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Varningsskyltar och avspärrning skall vid behov uppsättas och nedtagas av entreprenören. 6. Heta arbeten Entreprenören har att följa de föreskrifter som gäller för tillfälligt "heta arbeten" där faran för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller dess omgivning. Tillstånd för "heta arbeten" i anläggningar skall alltid erhållas av samordningsansvarig eller dennas ersättare. Kontakta samordningsansvarig för direktiv vid dylika arbetsuppgifter. 7. Brandlarmsystem Innan arbete påbörjas i lokaler som kan utlösa brandlarm (svetsning, skärning, asfaltering, rivning mm) skall samordningsansvarig bedöma huruvida larmet behöver frånkopplas. Onödigt larm debiteras försumlig entreprenör. 8. Anmälningsplikt av närvaro Vid arbete i Ystad Energi ABs värmeproduktionsanläggningar skal] entreprenören alltid anmäla sin närvaro till vakthavande tekniker i kontrollrummet på Värmeverket. Anmälan ska ske före arbetets påbörjande samt när man avslutat arbetet och lämnat anläggningen. 9. Gas, vatten, avlopp, tryckluft och el Anslutning av entreprenörens utrustning till gas, vatten, avlopp, tryckluft eller elnät får ej ske utan anmälan till samordningsansvarig. 10. Arbete vid maskin eller utrustning Ingen entreprenör får starta eller stoppa maskiner eller elförsörjning inom Ystad Energi ABs anläggningar. Samordningsansvarig ordnar kontakt med behörig person inom verksamheten som behövs för utförande av arbetsuppgiften. 11. Hälso-, miljö- och brandfarliga varor Hälso-, miljö- och brandfarliga varor får ej införas utan att meddela samordningsansvarig. Varorna skall förvaras inlåsta och varningsmärkta enligt gällande lagstiftning. Förvaring och hantering får endast ske under förhållande som har betryggande säkerhet. Entreprenören svarar för tillvaratagande av farligt avfall som uppstår vid entreprenadarbetet. Vid införsel skall dokumentation avseende varornas farlighet lämnas till samordningsansvarig samt finnas tillgänglig hos den hos entreprenören som ansvarar för aktuella arbeten. 12. Miljöarbete Ystad Energi AB bedriver verksamhet i enlighet med miljöledningssystem ISO De rutiner och instruktioner som upprättats inom verksamheten gäller även entreprenören och dennes personal vid arbeten inom verksamhetsområdet. 13. Schaktnings- och pålningsarbete mm 3(6)

7 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten För schaktnings- och pålningsarbeten samt motsvarande ingrepp i anläggningar tillstånd från samordningsansvarig. Entreprenören ansvarar själv för att eventuella rörledningar och elkablar blir markerade. 14. Användning av Ystad Energi ABs arbetsmaskiner Ystad Energi AB truckar, traverser och andra arbetsmaskiner får endast användas efter tillstånd och anvisning från samordningsansvarig. Gällande skyddsföreskrifter och arbetsordningar för aktuell maskin skall följas. IS. Personlig skyddsutrustning Entreprenören skall själv hålla sig själv och sin personal med personlig skyddsutrustning för eget arbete samt skyddsutrustning som erfordras för arbete inom aktuella delar av Ystad Energi AB anläggningar. Information om interna skyddsföreskrifter kan erhållas av samordningsansvarig. 16. Skyddsronder Samordningsansvarig informerar berörda entreprenörer om förestående skyddsronder. Entreprenören skall närvara vid skyddsrond inom entreprenörens arbetsområde. Entreprenören skall själv utföra skyddsronder inom aktuellt arbetsområde avseende eget arbete samt inom särskilt arbetsställe. 17. Ensamarbete Riskerna vid ensamarbete skall beaktas och arbete skall bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 18. Arbetsskador och tillbud Entreprenören anmäler själv inträffade olycksfall till försäkringskassan. Kopia av anmälan lämnas till samordningsansvarig. Allvarliga tillbud och arbetsskador skall omgående, förutom till Arbetsmiljöinspektionen, även rapporteras til] samordningsansvarig. 19. Personalutrymmen Entreprenör skall, om inte annat har överenskommits, hålla personalutrymmen för egen personal. Uppställning av bodar skall ske enligt anvisning från samordningsansvarig. Efter särskild överenskommelse med samordningsansvarig kan befintliga personalutrymmen få utnyttjas av entreprenören. 20. Utrustning Entreprenören ansvarar för att medförd utrustning fyller ställda krav ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt eller krav som på annat sätt är reglerade i lagar och förordningar. 21. Ansvarsförsäkring 4(6)

8 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Entreprenören skall ha allmän ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 22. Trafik Hastighetsbegränsning på 30 km/h gäller inom tomtområdet. Parkering får enbart ske på avsedda platser så att övrig trafik ej hindras. För in- och utpassage vid grindar skall särskilt tillstånd lämnas av samordningsansvarig. 23. Ordning Entreprenören är skyldig hålla god ordning och noga följa de ordningsregler som meddelas av samordningsansvarig. Det åligger entreprenören, om inget annat har överenskommits, att omedelbart efter utfört arbete snygga upp och städa arbetsplatsen så att arbetsplatsen kan lämnas i ordentligt och städat skick. 24. Rökförbud Inom anläggningar och inom arbetsområden råder totalt rökförbud utom där det särskilt anges att rökning är tillåten. 25. Ansvar på särskild arbetsställe Pä särskilt arbetsställe har entreprenören själv ansvaret för samordningen av arbetsmiljöfrågorna. Om flera entreprenörer finns inom särskilt arbetsställe har en av entreprenörerna utsetts till ansvarig. Om speciella risksituationer uppstår för personer utanför det särskilda arbetsstället skall alltid samordningsansvarig meddelas för diskussion om erforderliga skyddsåtgärder. På gemensamt arbetsställe är, om inte annat har överenskommits, Ystad Energi AB samordningsansvarig. 26. Information och efterlevnad Entreprenör skall informera sina anställda om innehållet i ordnings- och skyddsföreskrifter i de delar som de berörs. Entreprenören skall vidare tillse att föreskrifterna efterlevs. Vid åsidosättande av dessa har Ystad Energi AB både rätt och skyldighet att kräva rättelse, annars skall entreprenören skiljas från sitt uppdrag. Kännedom om dessa föreskrifter skall av entreprenören bekräftas genom underskrift nedan av entreprenörens arbetsledare samt av Ystad Energi ABs samordningsansvarig. Parterna skall efter påskrift skall ha vars ett exemplar. 5(6)

9 Ystad Energi AB Ordnings- och Skyddsföreskrifter for entreprenadarbeten Bekräftelse Nedanstående entreprenör har emottagit ett exemplar av Ystad Energi ABs Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenörer samt förbinder mig att informera berörd personal om innehållet i dessa samt att se till att de efterlevs. För Entreprenören För Ystad Energi AB Ystad den Ystad den Entreprenör 6(6)

10 Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares iiaiun Ev. Uppdragstagares namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start och avslutning t. ex. datum for slutbesiktning Byggherrens telefonnummer Uppdragstagarens telefonnummer Denna arbetsmiljöplan upprättades Datum Företag/ Namn och namntecknmg Byggarbetsmiljösamordnare - Planering och projektering BAS-P Denna arbetsmiljöplan övertogs Datum Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare - Utförande BAS-U

11 Arbelsmiljöplan - Projektnamn Revisionshistorik Revisionshistorik, upprättandet Version Datum Komplettering Byggarbetsmiljösamordnare - Planering och projektering BAS-P Revisionshistorik, fortlöpande anpassning Version Datum Komplettering Byggarbetsmi Ij ösamordnare Utförande BAS-U

12 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK Revisionshistorik, upprättandet Revisionshistorik, fortlöpande anpassning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...^ ARBETSMIUÖORGASISATION...4 Arbetsmiljösamordning för planering och projektering "BAS-P"...4 Arbetsmiljösamordning för utförandet "BAS-U"...4 Skyddsombud på arbetsplatsen...,...^ Övriga kontaktpersoner...4 EXEMPEL PÄ REGLER FÖR VERKSAMHETEN PÄ ARBETSPLATSEN...5 Ordning på arbetsplatsen Personlig skyddsutrustning. Skyddsanordningar. Brandfara och brandredskap Heta arbeten. Material upplag. Besiktningskrav för maskiner...,...,...^ Bullrande verksamhet...6 EIsäkerhet...6 Farliga ämnen...6 Bilparkering...6 Under-/sidoentreprenör...6 Beredskap vid olycka...6 Övrigt...^ RISKÖVERSIKT...g ÅTGÄRDER MOT FALLRISKER...9 ÅTGÄRDER MOT RISK FÖR JORDRAS ÅTGÄRDER MOT KEMISKA OCH BIOLOGISKA ÄMNEN ÅTGÄRDER MOT JONISERANDE STRÅLNING...".".".."."..".".."" ÅTGÄRDER MOT ARBETE l NÄRHET AV HÖGSPÄNNINGSLEDNING...13 ÅTGÄRDER MOT RISK FÖR DRUNKNING..."."."... "..."..."..."...""...""".""..."." ÅTGÄRDER VID ARBETE I BRUNNAR ELLER TUNNLAR ÅTGÄRDER VID DYKERIARBETE ÅTGÄRDER VID ARBETE I KASSUN ÅTGÄRDER VID SPRÄNGNINGSARBETE ÅTGÄRDER VID ARBETE MED TUNGA ELEMENT ÅTGÄRDER VID PASSERANDE FORDONSTRAFIK ÅTGÄRDER VID RIVNINGSARBETEN FÖRHANDSANMALAN Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan

13 Arbetsmiljöplan - Projektnainn Arbetsmiljöorganisation Arbetsmiljösamordning for planering och projektering "BAS-P" Arbetsmiljösamordnare - planering och projektering/ Företag Ev. ytterliggare kontaktpersoner Kontaktperson Ev. ytterliggare koataktpersoner Arbetsmiljösamordning för utförandet "BAS-U" Arbetsmiljösamordnare - Utförande / Företag Ev. ytteruggare kontaktpersoner Kontaktperson (anslås) Ev. ytterliggare kontaktpersoner Tillståndsansvar för brandskydd Namn Telefon Arbete på fast driftsställe - ansvar for samordning av arbetsmiljöfrågor Namn Telefon Första hjälpen Namn och telefon Namn och telefon Skyddsombud på arbetsplatsen Skyddsombud Namn Företag Telefon Namn Företag Telefon Nainn Företag Telefon Eventuellt utsett samordnande skyddsombud Namn Företag Telefon Övriga kontaktpersoner Kontaktpersoner hos entreprenörer Namn Roll Företag Telefon Namn Roll Företag Telefon

14 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Exempel på Regler för verksamheten på arbetsplatsen Ordning på arbetsplatsen God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. Skyddsronder På denna arbetsplats genomförs skyddsrond (ange tidsintervall ex, tisdag i jämna veckor) Personlig skyddsutrustning Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat. Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. Skyddsanordningar Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen for att förhindra att någon skadar sig. Observera Måste en skyddsanordning tas bortför att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap. 8 2). Brandfara och brandredskap Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig for brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och vamingsskyltad plats. Heta arbeten Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor for uppvärmning eller upptining. Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd. Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndighetemas krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda. Materialupplag Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägama ej blir blockerade. Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

15 Besiktningskrav for maskiner Arbetsmiljöpian - Prqjektnamn Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning for vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas for BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där forarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. Bullrande verksamhet Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med störande volym. Elsäkerhet Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen. Farliga ämnen Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen. Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. Bilparkering Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats. Under-/sidoentreprenör Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen far del av dessa regler. Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid far ej ske utan överenskommelse med BAS-U. Beredskap vid olycka Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad. Övrigt. Tidpunkter då arbete inte får pågå * Inskränkningar i vissa typer av arbete (t ex bullerstörande). Områden/ytor/lokaler som fär/inte far användas

16 Arbetsniiljöplan - Projektnamn Anvisningar om transportleder, lagringsplatser uppställning av bodar mm Regler for inpassering/anmälan vid arbete vid industrier

17 Arbetsmiljöpian - Projektnamn Risköversikt (komplettera med exempel utöver de uppräknade!) Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma l. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter. Nej Ja 2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark. 3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen. 4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning. 5. Arbete i närheten av högspänningsledning. 6. Arbete med risk för drunkning. 7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete underjord. 8. Undervattensarbete med dykarutrustning Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. Arbete vid vilket sprängämnen används. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen

18 Arbelsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot fallrisker Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar tiu att ge dig uppslag/idéer för att du ska, kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducerwg. Ersätt checklistans ätgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor. Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material Prefabricering av:. Takstol. Balkonger. Fönstermontering i väggelement * Byggelement. Brosektioner Material och dimensionering:. Hållfasthet. Ytsträvhet Integrering av skyddsanordningar Förbered infästningar for:. Ställningar. Skyddsräcken vid:. valvkanter. trapphus. trapplöp. hisschakt. ventilationssehakt. takfotstassar. Skyddsnät for:. säker montering av bjälklagselement. säker montering av fasadelement. stomkomplettering t. ex. målning. Arbetsbrygga vid:. arbete vid valvkant. arbete med fasadelement. takarbete. personlig fallskyddsutrustning Information och upplysningar Typ av ställning, skyddsräcke, skyddsnät etc. Planering och projektering utförd av: SigncringBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U

19 Arbetsmiljöplan - Projekmamn Åtgärder mot risk for jordras :vecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans ätgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP- Guidens hjälpsidor. Förundersökningar. Geoteknisk undersökning. Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Transporter. Sträckning av tillfarts- och forbindelseleder för tunga fordon och utrustning. Hårdgjort underlag for tunga fordon och utrustning * Markstabiliseringsåtgärder Arbete - metoder och utrustning. Schaktning och hålgrävning. Släntlutningar * Stödkonstruktioner. Hårdgjort underlag for tunga fordon och utrustning Information och upplysningar Tillåtet maximalt marktryck Planering och projektering utförd av: Sigaering BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 10

20 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgår dspunkier syftar till aii ge dig uppslag/ /idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information omföresh-ifier, anvisningar m m finner au i AMP-Guiäens hjälpsidor. Förundersökningar. Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material. Användning av mindre hälsofarligt material Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Arbete - metoder och utrustning. Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen (krossverk, gasförråd och liknande). Särskild metod for utförande av visst arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspänning, inklädning, sanering, förvaring, ventilation etc.) * Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag) Information och upplysningar. Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller används Planering och projektering utförd av; Signermg BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signermg BAS-U

21 Arbctsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot joniserande strålning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgår dspunkter. Dessa åtgäräspunkter syftar tih att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjäipsidor. Förundersökningar. Förundersökning av strålningsnivåer Säkerhetsförberedelser for transporter och arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkra förvaringsmojligheter for mätapparatur som avger joniserande strålning t. ex. för röntgenundersokning av svetsfogar eller mätning av beläggningstjocklek.. Särskilda regler for användandet av mätapparatur som avger joniserande strålning. Information och upplysningar Information om förekomst och nivåer av joniserande strålning (t. ex. av radon och radondöttrar). Planering och projektering utförd av: SigncringBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 12

22 Arbetsmiljöplan - Projektnamn Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete/aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgår -dspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar ti! f att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner au i AMP-Guidens hjälpsiäor. Förundersökningar. Undersökning av högspänningsledningar inom planerat byggnadsområde Konstruktiva överväganden och åtgärder Byggobjektets placering. Placering av byggnadsverket i förhållande till högspänningsledning. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Transporter. Sträckning av tillfarts- och forbindelseleder. Förhindra risk for påköming av fundament och stolpar.. Förhindra risk för kontakt med höga fordon och/eller utrustning. Arbete - metoder och utrustning. Placering av fasta byggkranar. Alternativa lyftanordningar. Speciella arbetsmetoder för arbete under spänningsforande ledning. Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder «Flyttning av högspänningsledningar» Högspänningsledningar görs spänningslösa Tillstånd. Ansökan om flyttning av kraftledning hos ledningsägare. Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare. Information och upplysningar Anvisningar om märkning av spänningsforande ledning Planering och projektering utförd av: SignermgBAS-P/BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 13

23 Arbetsmiijöplan - Projekmamn Åtgärder mot risk för drunkning Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspurskter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor. Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material. Prefabricering av byggnadsdelar som minskar behovet av arbete nära vatten. Integrering av skyddsanordningar. Fästanordningar för skyddsräcken, skyddsnät etc. (se arbeten med risk for fall). Fästanordningar för fasta stegar eller andra möjligheter för en nödställd att län ta sig upp Säkerhetsförberedelser for transporter och arbete Transporter. Anordningar for säker ombord- och ilandstigning vid båttransport till, från och inom arbetsområdet Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder «Förtojningsplats för livbåt. Bedömning av behov av räddningsutrustning Information och upplysningar Förteckning över räddningsutrustning Planering och projektering utförd av: SigneringBAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U 14

24 Arbetsmiljöplan - Projektnanin Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) Arbete / aktivitet Tänkbar skada Åtgärder Nedanföljer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska hinna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgårdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner au i AMP-Guidens hjälpsidor. Förundersökningar. Geoteknisk undersökning Säkerhetsforberedelser for transporter och arbete Transporter. Tillfarts- och transportleder. Förhindra risk for nedrasande material. Förhindra kollisioner. Markstabiliseringsåtgärder Arbete - metoder och utrustning. Markstabiliseringsåtgärder. Bärighet for tung utrustning. Krav på motordriven utrustning avseende:. avgaser. bullernivåer * vibrationer Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Tillräckliga utrymningsvägar och nödutgångar. Krav på ventilation. Resurser för länspumpning. Krav på skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter/moment Information och upplysningar Förekommande kemikalier Planering octi projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U Arbetet med denna risk slutfört den: Signermg BAS-U 15

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer