HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats"

Transkript

1 Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete för LLENTAB:s räkning på byggnadsarbetsplats/montageplats har ett gemensamt ansvar för att följa LLENTAB:s Arbetsmiljö, Miljö, Brand och Säkerhetsregler regler samt gällande lagstiftning. För att få en säker och trivsam arbetsplats behövs allas kunskap och engagemang. Allmänt För samordning i arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågor på byggarbetsplatsen svarar byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U), normalt utsedd av byggherren. För arbete som bedrivs inom ramen för LLENTAB:s uppdrag svarar platschef/montageledare, samt arbetande förman (förste montör), utifrån delegering av arbetsuppgifter. Alla anställda och ev. inhyrda skall följa de arbetsordrar och anvisningar som ges av denne, samt byggarbetsmiljösamordnaren. Arbete som sker utan att reglerna följs kan avbrytas/stoppas. Vid ev. kontroverser på arbetsplatsen bör Montageledare eller Arbetschef i Kungshamn kontaktas. Så snart osäkerhet finns, särskilt i samband med nya arbetsmoment skall alltid arbetande förman eller erfaren montör tillfrågas. Om du anser att arbetet medför omedelbar och allvarlig fara för liv eller r hälsa skall arbetsledning och/eller skyddsombud snarast underrättas. Arbetsmiljöplan och riskbedömning Vid allt montagearbete upprättas en objektspecifik arbetsmiljöplan. I den finns en beskrivning av hur arbetet är organiserat samt beskrivning av hur de arbeten som innebär särskild risk enligt AFS 1999:3 Byggnads- och Anläggningsarbeten skall ske. Arbeten som kan innebära risk för hälsa, miljö, brandsäkerhet skall vara bedömda innan arbetet påbörjas. Objektspecifika riskbedömningar samt planering av åtgärder (arbetsberedningar) för minskning av risker görs av Montageledare/Platschef i samråd med Arbetande förman (förste montör) och Skyddsombud. Ordning på arbetsplatsen God ordning skall gälla på arbetsplatsen, transportvägar får inte blockeras och spillmaterial ska omhändertas fortlöpande. Varnings- och upplysningsskyltar skall respekteras Arbetsplatsen skall dagligen lämnas i god ordning, varvid tillses att ev. säkerhetsutrustningar är åtkomliga och att utrymningsvägar inte är blockerade. Personlig skyddsutrustning Alla som vistas på montageplatsen skall bära skyddshjälm, varselkläder, skyddshandskar, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta. Hörselskydd, ögonskydd, knäskydd, flamtåliga arbetskläder mm skall normalt användas av de som utsätts för buller eller utför riskfylld arbetsuppgift. Personlig skyddsutrustning skall även användas där så fordras enligt Huvudentreprenörs regler/skyltning på arbetsplatsen. Behov av personlig skyddsutrustning vid arbeten med kemiska produkter framgår av skyddsblad/säkerhetsdatablad. LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 1(6)

2 Övrig personlig utrustning, såsom stövlar, regnkläder eller andra arbetskläder till skydd mot kyla etc. bör användas då monteringsarbeten bedrivs under alla normalt förekommande väderleksförhållanden. Vid arbete på hög höjd (>2m), där inte fast skyddsanordning eller mobil arbetsplattform kan användas skall fallskyddsutrustning användas. Utrustningen skall vara säkert upphängd och infästningen tåla aktuell belastning. Behovet och val av fallskyddsutrustning skall framgå av arbetsmiljöplanen. Fallskyddsutrustning skall användas vid arbete i/från mobil arbetsplattform om risk för kollision med denna finns. Arbete med fallskyddsutrustning skall ledas och övervakas av person med utbildning i fallskydd. Alkohol och andra droger Det är inte tillåtet att införa eller använda alkohol eller droger på arbetsplatsen eller att vara påverkad av dessa. Kompetens/utbildning Alla som utför arbetsuppgifter med specifika utbildnings- och kompetenskrav skall ha korrekt utbildning för aktuellt arbete. Utbildnings/kompetenskrav utifrån lagstiftningen ska framgå av Arbetsmiljöplanen. Skyddsanordningar Innan arbete påbörjas kontrolleras att erforderlig skyddsanordning är korrekt och säkert utförd. Om så inte är fallet skall arbetsledningen omedelbart underrättas Om en skyddsanordning behöver tas bort för att utföra ett arbete skall detta alltid återställas då arbetet är slutfört. Om skyddsanordning ej kan återställas omedelbart skall detta rapporteras till arbetsledningen samt Bas-U. Inga stag, vajrar, bärande åsar, reglar eller profiler, vare sig provisoriska eller permanenta, får demonteras utan att rådfråga arbetande förman eller platschef. Avspärrningar Då risk för fallolycka finns (vid t ex hål i tak, golv, mark eller annat underlag, förändringar av trappor eller räcken) måste området omedelbart spärras av för att undvika olyckor. Avspärrning skall även ske vid arbeten på olika nivåer, och skall i varje enskilt fall utföras på ett betryggande sätt. Arbetsutrustning och maskiner Maskiner, tekniska anordningar, verktyg mm skall uppfylla gällande regler. Inga ingrepp som förändrar skyddet på utrustningen får göras, utan maskintillverkarens godkännande. Beträffande CE-märkta maskiner skall CE-skylt finnas på maskinen/utrustningen. Lyfthjälpmedel skall kontrolleras dagligen eller innan de används. För arbete med lyftanordningar krävs utbildning samt tillstånd att använda den aktuella utrustningen, upprättat av Llentab alt. egen arbetsgivare i samråd med Llentab/ Bas U. Besiktning av maskiner Besiktningspliktiga maskiner skall vara besiktigade. Maskiner där skylt/ uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Intyg förvaras i pärm på byggplatsen. LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 2(6)

3 Truckar och mobila arbetsplattformar Vid arbete på mobila arbetsplattformar (sax-/bomlift) skall verktyg och andra lösa föremål förvaras på ett betryggande sätt, så att de ej kan falla ner och orsaka skador. Truckar och mobila arbetsplattformar får endast framföras av förare med godkänt tillstånd, upprättat av LLENTAB alt. egen arbetsgivare i samråd med LLENTAB/ Bas U. För utfärdande av tillstånd skall intyg från giltig utbildning uppvisas. För att erhålla tillstånd för att köra truck skall information ges om LLENTAB:s truck- och lyftregler. Mobil arbetsplattform (skylift/saxlyft) får inte beträdas i och ur, annat än i markplan. Fordon som körs utanför byggarbetsplats får endast framföras och manövreras av person med körkort för aktuell fordonstyp, samt minst körkort för traktor/personbil. Stegar, ställningar och tillträde till tak. Vid arbete med stegar, arbetsbockar, ställningar o dyl. ska dessa uppfylla gällande krav avseende utförande samt i förekommande fall vara typkontrollerade och märkta. Stege och arbetsbock ska vara säkert uppställd/förankrad och användas på ett säkert sätt. För tillträde till tak eller annat våningsplan under montering, får endast trappor anpassade för hydraullyfta hallar eller trapptorn/fasadställning med särskild anordning för av och påstigning till tak användas. För uppförande av ställningar och trapptorn gäller särskilda krav beträffande planering av byggandet och utbildning av person som leder arbetet. Vid monteringsarbeten på större höjd än 10 meter skall tillträde kompletteras med bygghiss, om detta inte är uppenbart onödigt eller om arbetet är av kortvarig karaktär. Bullrande och vibrerande verksamhet Bullerdämpande åtgärder skall vidtas i den omfattning som krävs för att uppfylla våra interna krav och myndigheternas krav beträffande bullerstörning. Vid bullrande och vibrerande verksamhet skall kontakt och hänsyn tas till intilliggande verksamhet och bebyggelse. Kemikalier Arbetande förman/platschef skall ha tillgång till skyddsblad/säkerhetsdatablad (ichemistry eller pärm) gällande alla hälso-, brand- och miljöfarliga produkter som används på arbetsplatsen. Kemikalier som ej lämnats ut av Llentab och inte finns upptaget i kemikalieförteckningen skall redovisas för arbetsledningen. Arbeten med kemikalier som innebär särskild risk t.ex. härdplaster såsom polyuretan/isocyanater eller epoxi får genomföras av utbildad och läkarundersökt personal samt då Arbetsmiljöplan tagits fram. Avfall och farligt avfall Avfall och farligt avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt och källsorteras enligt LLENTAB:s sorteringssregler, alternativt på sätt som anvisats på arbetsplatsen. Förbrukade ammunitionsmagasin för spik- och bultpistoler skall tas om hand och läggas i sparat kärl och skickas tillbaka till centralförrådet. LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 3(6)

4 Sanering Utsläpp ska omedelbart åtgärdas. Oljespill skall omedelbart tas upp. Saneringsmedel finns tillgängligt i saneringssäckar. Oljeförorenat saneringsmedel källsorteras som oljehaltigt avfall. Spill skall omedelbart vallas in för att undvika att det kommer ner i golv- och dagvattenbrunnar och till mark. Då brandfarlig vätska runnit ut som avger brandfarliga eller explosionsfarliga ångor i luften skall speciella försiktighetsåtgärder vidtas. Vid större oljespill, spärras området av med koner och varningsband. Vid större utsläpp eller läckage skall Platschef/Montageledare/Bas U eller Arbetschef/HMS-chef informeras, för samråd om saneringsåtgärder. Brandskydd Byggbodar och förråd/materialupplag skall placeras i enlighet med etableringsplanen och i samråd med beställarens brandskyddsansvarige. Brandsläckmaterial skall finnas utplacerad i tillräcklig omfattning på området och på arbetsplatsen. Innan arbetet påbörjas tag reda på var tillgängliga utrymningsvägar, närmaste telefon och/eller var brandsläckmaterialen finns Gas- och gasolflaskor skall då de inte används, samt varje dag efter avslutat arbete, ställas utanför byggnad på anvisad plats Brandfarliga varor Den som har för avsikt att använda brandfarlig vara klass 1, skall meddela detta till Arbetande förman, platschef alt Bas U. Brandfarliga varor skall förvaras i originalförpackning/kärl med självstängande lock. Högsta tillåtna förvaringsmängd för vara av brandklass 1 är 20 l, vid förvaring utanför plåtskåp. Heta arbeten Vid heta arbeten, såsom svetsning, skärning, lödning eller intensiv bearbetning med snabbgående maskiner (t ex rondell) eller annat arbete som medför gnistbildning eller uppvärmning, får detta ej påbörjas förrän arbetsplatsen besiktigats av tillståndsansvarig för brandskydd och ett påskrivet tillstånd för tillfälliga Heta Arbeten erhållits för det aktuella arbetet. Brandvakt skall vid behov utses och vara på plats under tiden då arbetet utförs samt minst en timme efter avslutat arbete eller annan tid som den tillståndsansvarige angett. Heta arbeten får endast utföras av personal som genomgått brandskyddsutbildning. Certifikat skall kunna uppvisas. Om hetarbeten skall utföras i brandfarlig miljö krävs gasfrihetsförklaring. För att få tillstånd kontakta Bas-U/ Tillståndsansvarig för Brandskydd. Gas- och elsvets Gassvetsaggregat skall vara försett med godkänt bakslagsskydd och backventil, skyddshandske samt avstängningsnyckel (säkrad med kedja på flaskan) då avstängningsventil saknas. Gasflaskor skall vara placerade på gaskärra och säkrade på lämpligt sätt. Elsvetsaggregats kablar skall vara väl isolerade och anslutas så att fullgod kontakt erhålls. Strömmen bör ledas så kort väg som möjligt till och från svetsstället. LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 4(6)

5 Larm Larm. nr Vid brand, överhängande brandfara, olycka med personskada eller miljöstörning. Innanför företags verksamhetsområde skall ev. internt larmnummer användas. ATT TÄNKA PÅ VID LARM Rädda, Varna, Larma, Släck 1. Tala om: - Vem du är - Varifrån du ringer - Vad som inträffat - Vilket företag du arbetar på 2. Kontrollera att allt är rätt uppfattat 3. Sänd någon att möta den ankommande hjälpen Första hjälpen Första hjälpen utrustning ska finnas lätt tillgängligt på arbetsplatsen, tillhandahållen av LLENTAB och respektive huvudentreprenör. Behov av första hjälpen insatser skall utifrån arbetets karaktär bedömas av Montageledare/Bas-U. Utbildad personal för första hjälpen insats, bör finnas på varje byggarbetsplats. Alla anställda och inhyrda ska lämna uppgifter om närmaste anhöriga att kontakta vid ev. olycka eller akut sjukdom. Olyckor, skador och tillbud Olycksfall, skador och tillbud skall anmälas till närmaste arbetsledare samt Bas-U alt. huvudentreprenör och ev. skyddsombud. Vid allvarliga olyckor eller tillbud skall Arbetschef, HMS & Kvalitetschef och huvudskyddsombud kontaktas snarast. Allvarlig olycka eller tillbud skall snarast meddelas till arbetsmiljöverket. Anmälan av arbetsskada skall skickas till Försäkringskassan och kopia på denna lämnas till Bas-U och HMS & Kvalitetschef. Elanläggningar Planer som visar placering av elcentraler och kabeldragning upprättas för den tillfälliga elanläggningen. Tillfälliga elcentraler skall om möjligt vara försedda med jordfelsbrytare. Ingrepp i en elanläggning skall utföras av behörig installatör. Kablar skall ej ligga oskyddade i gång- eller trafikstråk eller där skaderisk föreligger. Vid upptäckt av skada på elkablar underrättas arbetsledningen omgående. Elverktyg och tillfälliga el-anordningar skall vara i fullgott skick Mediaförsörjning Avbrott i mediaförsörjning (gas, el, tryckluft och dyl.) får ej ske utan samordningsansvarig eller beställarens godkännande. Transportvägar Transportvägar för beställaren och brandvägar för utryckningsfordon skall alltid hållas tillgänglig. Avspärrning av byggarbetsplats skall ske i samråd med Bas-U. Bilparkering ska ske på anvisad plats LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 5(6)

6 Mobiltelefoner För undvikande av olyckor, bör alla montörer under arbetstid ha mobiltelefoner avstängda. (Gäller ej lagbas eller då särskilt viktiga samtal väntas.) Istället bör raster o dyl. användas för samtal, sms mm. Tidrapporter och övertid Alla tidrapporter skall vara ifyllda med namn, anst nr, projektnr. etc. Inhyrda skall vidare se till att tidrapporterna blir attesterade av arbetande förman. Utebliven attest kan innebära försenad attest till uthyraren. Vid behov av övertidsarbete skall kontakt tas med samordningsansvarig. Flextid samt inarbetning av tid kan tillämpas efter överenskommelse med platschef/arbetande förman så länge detta inte strider mot Arbetstidlagen eller överenskommelse med beställare etc. Kvittens Kvittens av lämnad information om företagets regler, sker på närvarolistan på byggplatsen. Då underentreprenör anlitas ska dennes representant svara för att denna information lämnas till samtliga som anlitas. OBS! Platschef/arbetande förman har rätt att avvisa anställda/inhyrda samt stoppa hela eller delar av underentreprenörs verksamhet om angivna regler och anvisningar inte följs. LLENTAB Inside: HMS21 Version: 8 Valid from: Approved by: AC Bergman Page: 6(6)

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer