C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning"

Transkript

1 C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning 2011

2 KU-bands installation Innehållsförteckning: 1 VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Information om verksamheten 2.2 Finansiell översikt koncernen 2.3 Väsentliga händelser under året 2.4 Väsentliga händelser efter periodens utgång 2.5 Forskning och utveckling 2.6 Framtidsutsikter 2.7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 2.8 Investeringar 2.9 Nyckeltal 2.10 Moderbolaget 2.11 Aktien och ägarna 2.12 Styrelse och ledande befattningshavare 2.13 Förslag till beslut om resultatdisposition 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Kassaflödesanalyser 6 Noter för moderbolaget och koncernen 7 Styrelsens rapport 8 Revisionsberättelse 2

3 1 VD har ordet 2011 blev ännu ett tufft år för C2SAT även om vi på relativt kort tid framgångsrikt kom till rätta med de tekniska brister som uppdagades med vår C-bandsantenn under sommaren Vår antenn har under 2011 verifierats och godkänts av flera ledande operatörer. Detta har dock sammanfallit med en allt sämre global sjöfartskonjunktur som inneburit att volymerna på marknaden för kommersiella marina VSAT antenner under 2011 mer än halverats mot föregående år och priskonkurrensen tilltagit. Endast inom sektorerna offshore och kryssning är efterfrågan fortsatt god, men här är marknadspenetrationen för marin VSAT sedan tidigare hög. Med pris som enda och avgörande konkurrensmedel kan vi konstatera att C2SAT, trots reducerade kostnader, inte kan konkurrera i de marknadssegment där pris uteslutande är det viktigaste konkurrensmedlet. Samtidigt kan vi notera att det fortsatt finns nischer där kunder är beredda att betala för de egenskaper C2SATs antennlösning har. Dessa kunder kräver dock oftast kundanpassade lösningar och försäljningsprocessen får därför mer karaktär av ett projekt. Ett strategiarbete har därför inletts för att säkerställa att vi har rätt struktur för att bearbeta dessa kunder. Vi har under året vidtagit åtgärder för att drastiskt reducera kostnadsnivån. Den underliggande kostnadsnivån har i det närmsta halverats jämfört med Kortsiktigt har dock kostnader tillkommit och kassaflöde påverkats negativt av vidtagna åtgärder eftersom bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär såsom avgångsvederlag och kostnader för att koncentrera produktionen till Singapore. Fullt genomslag syns därför först under inledningen av innevarande år. Vi har vi även arbetat på att bredda bolagets intäktsbas med utgångspunkt i det tekniska kunnande som finns inom bolaget samt att kapitalisera på den kunskap som byggts upp kring att skala upp produktion, d v s att gå från prototyp- till kommersiell tillverkning, samt att etablera global distribution. Det är mot denna bakgrund som engagemanget i FMC, samarbetet med MRT, och förvärvet av AIMS skall ses. AIMS konsolideras från och med december Ägandet av AIMS har väsentligt stärkt C2SATs erbjudande då förvärvet säkerställer en för antennverksamheten viktig nyckelkomponent och samtidigt ger fotfäste på en stor och snabbväxande marknad för IMU applikationer. FMC, som bildades under första kvartalet 2012 och i vilket C2SAT äger 20 %, skall kommersialisera produkter inom området förnybarenergi vilka utvecklats av MRT. Det nya bolaget FMC kommer att fortsätta utveckla produktportföljen som tagits fram av MRT samt sälja dessa produkter globalt. I samband med byte av noteringsplats i november, från NGM Equity till NGM MTF, har bolaget även valt att ändra redovisningsprinciper för att reducera kostnadsnivån ytterligare, från IFRS till ÅRL och BFN i moderbolaget. För 2011 blev omsättningen 6,2 MSEK (20,9 MSEK) och orderingången 8,2 MSEK (17,9 MSEK). Resultat efter finansiella intäkter blev -54,7 MSEK (-47,7 MSEK). Med rörelsekostnader på -56,9 MSEK (-74,6 MSEK) blev EBITDA -31,8 MSEK (-41,5 MSEK). Resultatet belastas med ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK. De planenliga avskrivningar är högre än föregående då vi sedan 2011 skriver ned på tidigare aktiverade utvecklingskostnader. Finansiella poster uppgick till -4,5 MSEK (-0,5 MSEK) och påverkas av ökade räntekostnader för de under året upptagna konvertibellånen. En betydande del av bolagets finansiella resurser är fortsatt uppbundna i förskott och varulager motsvarande cirka 19,5 MSEK. Rörelsen har under 2011 gett ett negativt kassaflöde om cirka 31,7 MSEK, vilket framförallt finansierats med kapital från de under 2011 genomförda konvertibelemissioner om totalt 36,1 MSEK. Årets förluster har medfört att soliditeten markant försämrats under året, från 54 % till 17 %. Andelen eget kapital har dessutom inte bara påverkats negativt av årets redovisade förlust utan även av de ändrade redovisningsprinciperna. Vid årsskiftet utgjorde räntebärande skulder om 50,9 MSEK cirka 60 % av balansräkningen. Av detta är 14,8 MSEK, eller 17 % av balansräkningen, lån från våra externa kreditgivare, Swedbank, Norrlandsfonden och ALMI. Resterande räntebärande skulder utgörs av konvertibellån och om dessa skulle inkluderas i eget kapital stiger soliditeten till cirka 60 %. Målsättning är att över tiden ha en synlig soliditet på över 20 %. Åtgärder kommer därför att vidtas under året för att säkerställa att soliditet stärks. Den breddade intäktsbasen, med bl.a. AIMS och FMC, i kombination med ökat nisch-fokus inom antennverksamheten har redan, trots det bistra klimatet i världsekonomin, börjat ge synligt resultat. Inledningen av 2012 inger förtroende och vi upplever nu en mer eller mindre kontinuerlig orderingång och försäljning inom samtliga verksamheter. Trots detta förväntas vi redovisa fortsatt förlust för 2012, om än väsentligt mindre än för 2011, och ett negativt kassaflöde. Det operativa kassaflödet påverkas dock positivt av att merparten av antennförsäljningen sker från befintligt lager. Den finansiella situationen kommer således att förbättras i takt med att uppbundet rörelsekapital realiseras. Med hänvisning till ovanstående förs därför en löpande dialog med bl.a. bolagets huvudägare om fortsatt finansiering. Vi kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott under innevarande då kassaflödet förväntas vara positivt först under senare delen av året. Behovet är dock väsentligt mindre än för Tillskottet skall användas till att skapa en buffert för att dels ge arbetsro och dels möjliggöra för bolaget att påbörja investeringar i framtida utvecklingsprojekt. 3

4 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för C2SAT holding AB (publ) med säte i Stockholm avger härmed årsoch koncernredovisning för verksamhetsåret Verksamheten C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag med produktionsanläggning i Singapore samt ett BSO med licenstillverkning i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan december 2011 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. Moderbolagets adress är Dalvägen 16, Solna. C-bands installation 2.2 Finansiell översikt koncernen Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (20,9 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -50,3 MSEK (-47,2 MSEK). Periodens resultat uppgick till -54,7 MSEK (-47,7 MSEK). Helårsresultatet belastas av ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,6 MSEK (0,5 MSEK) vilket är en ökning med 3,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,7 MSEK (-41,2 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev 0,6 MSEK (-9,9 MSEK) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 34,2 MSEK (45,9 MSEK). 2.3 Väsentliga händelser under året I januari avslutades framgångsrika tester med bl. a. SingTel och kort därefter blev även C2SATs Ku II antenn verifierad och godkänd för Radio Hollands globala nätverk. I fjärde kvartalet kunde också tillkännages att Star Cruises kontrakterat en C- bandsantenn, en av flera viktiga kunder i Sydostasien som beställt och tagit leverans av C2SAT antenner under andra halvåret I syfte att säkerställa bolagets finansiella ställning ingicks i januari ett finansieringsavtal med Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB som omfattande en möjlig finansiering, via emitterande av konvertibellån, om totalt 20,75 MSEK. Detta finansieringsprogram har därefter utökats och bolaget har under året emitterat konvertibellån om totalt 36,1 MSEK, varav 7,25 MSEK under första kvartalet, 8,5 MSEK under andra kvartalet, 9,4 MSEK i tredje kvartalet och 11,0 MSEK under fjärde kvartalet. Under första kvartalet avyttrades andelen i intressebolaget WermTec Electronics AB, en försäljning som gav en realisationsförlust om ca 0,6 MSEK och ett kapitaltillskott om 0,6 MSEK. I mars undertecknades ett LOI med Multi Resource Technologies Gmbh ( MRT ) om att samarbeta i framtagandet av ny produkt för att omvandla solenergi till elektricitet baserad på en kombination av MRT s teknologi och C2SATs mekanik och styrsystem. Detta samarbete kom därefter att utvecklas till ett mer omfattande samarbete och i november ingicks ett LOI med både MRT och FONGS om att bilda ett nytt Singaporebaserat bolag, i vilket C2SATs ägarandel uppgår till 20 %, som fokuserar på att kommersialisera samtliga produkter som utvecklats av MRT inom förnybar energi. 4

5 På årsstämman i maj beslutades om sänka det nominella kvotvärde för C2SAT aktien från 0,13 SEK (13 kr) per aktie till 0,02 SEK (2 kr) per aktie. Vidare beslutades om att genomföra en omvänd split om 100:1 samt om att erbjuda personalen ett optionsbaserat incitaments program. I augusti tecknade C2SATs personal optioner motsvarande aktier. I augusti ingicks ett LOI med AIMS huvudägare om att förvärva bolaget genom en riktad emission och i december kunde förvärvet av Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) slutföras genom en riktad emission av aktier till AIMS aktieägare, exklusive C2SATs andel, om totalt cirka 5,1 miljoner nya C2SAT aktier. I november bytte C2SAT marknadsplats från NGM Equity till NGM MTF för att ytterligare reducera bolagets omkostnadsnivå. Bytet av marknadsplats till NGM MTF innebar även byte av redovisningsprincip, från IFRS till ÅRL och BFN, vilket medförde förutom engångskostnader i resultaträkningen även att ingående eget kapital reducerats med 16,8 MSEK. Helårsresultatet belastas av ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK som till stor del kan hänföras till ändrade redovisningsprinciper. 2.4 Väsentliga händelser efter periodens utgång I januari 2012 godkändes C2SATs Ku II 1.2m antenn i enlighet med Eutelsat s M standard för marina VSAT antenner. I januari registrerades också C2SATs förvärv av AIMS hos bolagsverket och de nyemitterade aktierna i C2SAT kunde distribueras till de tidigare aktieägarna i AIMS. Uppbyggnaden av AIMS organisation har inletts och en tillförordnad VD tillsattes i januari och rekrytering av teknisk personal har påbörjats. I januari har även FMC2 Technologies Pte Ltd ( FMC2 ) registrerats i Singapore, i vilket C2SAT äger 20 %. Målsättningen är att FMC2 med egna resurser skall etablera produktion och försäljning av bolagets Vindkraft-produkt samt slutföra utvecklingen av bolagets Stirling-motor så att den är klar för kommersiell produktion. I april har ett svenskt moderbolag till FMC2 bildats, FMC Renewable Technologies AB, med samma ägarfördelning som tidigare. I slutet på mars meddelade Gestrike Invest AB att de utnyttjar sin option om att teckna ett konvertibelt lån om 4 MSEK enligt tidigare överenskomna villkor. 2.5 Forskning och utveckling Utgifter för forskning och utveckling för helåret 2011 uppgick till 6,2 MSEK (5,6 MSEK). Utgifter avseende forskning och utveckling aktiveras inte sedan 2010 utan kostnadsförs löpande. 2.6 Framtidsutsikter Mistral, vertikalt mini-vindkraftverk Med ett mer nischat fokus inom antennverksamheten i kombination med en breddad intäktsbas genom AIMS och även FMC, har vi, trots rådande osäkerhet i världsekonomin och den svaga sjöfartsmarknaden inlett 2012 väsentligt bättre än föregående år. Även med kraftigt ökad försäljning under innevarande år förväntas C2SAT dock redovisa fortsatt förlust, om än väsentligt mindre än för C2SATs kassaflöde från den operativa verksamheten kommer också att vara negativt, men påverkas positivt av att merparten av antennförsäljningen sker från det lager av i det närmaste färdiga antenner där materialet är sedan tidigare betalt. Den finansiella situationen kommer således att förbättras i takt med att uppbundet rörelsekapital realiseras samt att bruttovinster och försäljningsvolymen ökar. Ett behov av nytt kapital finns följaktligen för att täcka det förväntade negativa kassaflödet samt för att möjliggöra utökade investeringar inom utveckling framförallt inom AIMS verksamhet. Vi har därför en löpande dialog med framförallt bolagets huvudägare om olika finansieringsalternativ och utvärderar ett antal möjliga låne- och projektfinansieringar. 5

6 2.7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer C2SAT har ett antal operativa risker. Riskerna omfattar alltifrån möjligheten att säkerställa korrekt kompetensförsörjning, risker i samband med produktionsplanering, till risker i samband med ingående av kommersiella avtal och därmed lämnade garantier. Samtliga dessa risker hanteras inom ramen för bolagets ordinarie verksamhet och inom ramen för de instruktioner som ålagts företagsledningen från styrelsen. Vidare finns det en inte oväsentlig risk för att leveranser av nya produkter medför ökade kostnader. Garantikostnader och utökade servicekostnader för nyetablerade produkter kan anses utgöra en risk, men får även ses som investeringar för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete med avseende på kvalitet och industrialisering av produkterna för att möta en större efterfrågan. Det finns även tekniska risker förknippade med utveckling av oprövad teknik. Detta gäller såväl utvecklingsrisker med avseende på värdering av patent, immateriella rättigheter jämte patentintrång. Dessa risker begränsas genom aktivt arbete med kvalitetssäkring och upprätthållande av bolagets patentskydd. Ledningen för bolaget arbetar kontinuerligt med att följa bolagets likvida situation. Likviditetssituationen vid årets ingång, och därefter, har varit kritiskt och kommer så att vara framöver då finansieringsmöjligheter genom extern finansiering får anses vara begränsade. Inför stämman 2012 föreslås styrelsen få ett förnyat mandat för finansiering genom riktade emissioner, konvertibler, eller liknande instrument, i enlighet med motsvarande mandat som gavs vid föregående årsstämma. Styrelsen arbetar löpande med kapitalförsörjningsfrågor och gör efter avtal om ytterligare teckning av konvertibler den samlade bedömningen att bolaget har förutsättningar för fortsatt drift under de kommande tolv månaderna. 2.8 Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för helåret 2011 till 0,0 MSEK (3,9 MSEK). 2.9 Nyckeltal Nyckeltal för koncernen Kapitalstruktur Eget kapital, ksek Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Soliditet, % EBITDA, ksek Balansomslutning, ksek Antal aktier vid periodens slut, st Genomsnittligt antal aktier, st Data per aktie Eget kapital per aktie, kr 2,44 6,72 15,72 17,04 Resultat per aktie, kr -8,79-9,19-9,75-14,84 Aktiekurs vid periodens slut, kr 5,90 10,00 36,00 37,00 Medarbetare Medeltal anställda, st Under Q gjordes en sammanläggning av aktierna i företaget. 100 gamla aktier lades ihop till en ny aktie vilket innebar att antalet aktier blev 100 ggr färre än vid årets ingång. 6

7 2.10 Moderbolaget C2SAT holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterföretagen C2SAT communications AB, org nr , Solna, C2SAT Production AB, org nr , Söderhamn, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, Z, Singapore samt i Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) , Karlskoga. Moderbolaget C2SAT holding AB (publ), , driver koncerngemensamma funktioner och strategiarbetet i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,2 MSEK (1,1 MSEK) och resultatet till -7,8 MSEK (-2,6 MSEK) före kapitaltillskott till dotterföretag. Se not 20. Efter tillskotten är resultatet -58,8 MSEK (-34,9 MSEK). Intäkterna avser internt vidarefakturerade kostnader på dotterföretagen. Väsentliga händelser under året Se under samma rubrik för koncernen. Händelser efter periodens utgång och framtidsutsikter En beskrivning av moderbolagets händelser efter räkenskapsperiodens utgång redovisas under motsvarande stycke i koncernens förvaltningsberättelse. Forskning och utveckling All ev forskning och utveckling är förlagd till dotterbolagen C2SAT communications AB samt i AIMS AB. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För en beskrivning av finansiella instrument och finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2. Likviditetsrisk För en beskrivning av finansiella instrument och finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2. Investeringar och avyttringar Inga väsentliga avyttringar eller investeringar har gjorts under året utöver investeringar i helägda dotterbolag, förutom en mindre investering i AIMS om ca 0,2 MSEK. Under första kvartalet 2011 har andelarna i WermTec avyttrats. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgår till 0 (0). Bolagets aktier och ägarförhållanden För mer information, se Aktien och ägarna nedan. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret Aktien och ägarna Vid årets slut fanns C2SAT-aktier fördelade på aktieägare varav var registrerade i Sverige. C2SAT aktien är sedan den 7 november 2011 noterad på Nordic MTF med Mangold som likviditetsgarant (market maker). Aktien handlas under kortnamnet C2ST och har ISIN-kod SE En handelspost motsvarar 1 aktie. Sista betalkurs den 30 december 2011 var 5,90 SEK, vilket ger ett börsvärde om 36,8 MSEK. Det högsta pris som betalades för aktien under räkenskapsåret var 19,00 SEK och det lägsta pris som betalades var 3,10 SEK. Aktiekapitalets utveckling till År Firma Händelse Aktier Kvotvärde Aktiekapital 2005 C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB Teckningsoptioner , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB Nedsättning AK , C2SAT holding AB Sammanläggning ,

8 8

9 De största aktieägarna Innehav Andel kapital och Röster FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,79% ROBUR FÖRSÄKRING ,68% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,22% SIX SIS AG ,84% JP MORGAN BANK ,65% GÄSTRIKE INVEST AB ,51% SWEDBANK LUXEMBOURG S.A ,22% FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET LAXOPTIMISM ,68% HEVONEN INVEST AB ,44% UBS (LUXEMBOURG) SA ,27% ÖVRIGA ,70% TOTALT ,00% Riktad konvertibelemission För att säkerställa bolagets förmåga att fortsatt bearbeta sina marknader har bolaget med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste ordinarie bolagsstämma, genomfört ett antal emissioner av konvertibler till Gestrike Invest AB, Hevonen Invest AB och Marine Life Investments. Totalt har konvertibellån om 36,05 MSEK emitterats under AIMS IMU Navigation 9

10 2.12 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen Sigrun Hjelmqvist, Styrelseordförande Ordförande sedan 2010 Född 1956 Sigrun innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet av såväl produktion som finansiering med en bakgrund som verkställande direktör för Ericsson Components AB och därefter som partner i riskkapitalbolaget Brainheart Capital AB. Sigrun har omfattande tidigare styrelseerfarenhet från större noterade bolag såsom Sandvik AB, Svenska Handelsbanken och E.O.N. Sverige AB. Idag är Sigrun executive patner på Facesso AB samt har styrelseuppdrag i en mängd svenska och internationella bolag, däribland Addnode AB, ATEA ASA, Fingerprint cards och Bluetest AB. Aktieinnehav: 0 aktier Jan Alvén, Styrelseledamot Ledamot sedan 2008 Född 1942 Jan har en ingenjörsutbildning och en teknisk bakgrund. Jan är entreprenör och grundare av ett antal egna industriföretag i Sverige samt har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processutveckling i svenska industriföretag. Jan har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt var tidigare styrelseledamot i Dacke PMC Qingdao i Kina och PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Jan styrelseledamot i Östhammar Industrihydraulik ÖI AB. Aktieinnehav: 0 aktier Carl-Otto Dahlberg, Styrelseledamot Ledamot sedan 2008 Född 1949 Carl-Otto är utbildad civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik från Chalmers i Göteborg samt utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Carl-Otto har varit verksam hos Kockums skeppsvarv och ingick i Kihlbergs gruppens rederi som skeppsbyggare och inom skeppsmäkleri. Carl-Otto har även varit verksam som verkställande direktör för Stena RoRo AB i 16 år. Idag arbetar Carl-Otto med diverse konsultuppdrag via Carlship AB, företrädesvis i rederibranschen. Carl-Otto är även partner i Imperial Shipping Ltd och för närvarande styrelseledamot i bland annat Gothenburg Chartering AB. Aktieinnehav: 0 aktier Jan-Axel Näsman, Styrelseledamot Ledamot sedan 2009 Född 1948 Jan-Axel är utbildad ekonom och har varit verksam som VD i Länsförsäkringar Gävleborg i 17 år. De senaste åtta åren är Jan-Axel verksam som ordförande i Gestrike Invest där han tillika är delägare. Jan-Axel har därutöver en lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag, som bland annat ordförande i ALMAB AB, CNF Invest AB, Gävle Containerterminal AB och Norrsundets Industrifastigheter. Aktieinnehav: aktier (via bolag) Aktieinnehav: aktier (privat) Olof Stjernberg, Styrelseledamot Ledamot sedan 2010 Född 1948 Olof har en fil. kand. i ekonomi från Uppsala och har en omfattande kompetens av finansieringsfrågor som tidigare verkställande direktör för Wasa Kredit. Olof har tidigare varit vice ordförande i Finansbolagens Förening och har idag uppdrag som ordförande i Kalogi AB och ledamot i bland ÅAC Mictrotec AB. Aktieinnehav: 0 aktier 10

11 Ledningen Fredrik Nygren, VD C2SAT koncernen Född 1966 Fredrik innehar en fil kand. examen i ekonomi från Lunds universitet och har tidigare varit verksam som finansiell analytiker, bland annat som Nordisk Analyschef inom Enskilda Securities. Fredrik har också varit verksam som extern VD för Svithoid Tankers AB (publ). Fredrik är för närvarande styrelseledamot i Consilium och Twinblade Technologies Holding Sweden samt JOSAB International. Aktieinnehav: aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Ulf Sundqvist, Försäljningschef Född 1957 Ulf innehar en ekonomiexamen från Umeå Universitet och har tidigare innehaft olika befattningar inom försäljning och marknadsföring för Svenska export företag, bland annat för Ericsson. Närmast kommer Ulf från en befattning som VD för Bet IT Sweden AB Aktieinnehav: aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Jan Otterling, Teknisk chef Född 1964 Jan innehar en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet. Jan har tidigare innehaft olika befattningar inom telekommunikationsindustrin med mer än 15 års erfarenhet som Produktchef från olika företag, som bl a för Ericsson. Aktieinnehav: 0 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Carl Nicolin, Inköpsansvarig Född 1976 Carl innehar en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi från Linköpings Universitet samt innehar även Examen från Joint Honours Programme, Imperial College Business School i London. Han har tidigare varit projektledare för företag som Laird Technologies samt Dellner Couplers AB. Aktieinnehav: 0 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Fredrik Busck, Service- och installationsansvarig Född 1981 Fredrik innehar examen inom elektronik design från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Fredrik har arbetat inom C2SAT sedan 2009 och har tidigare arbetat som radiokonstruktör på Sony Ericsson. Aktieinnehav: 120 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Fredrik Gisle, VD AIMS AB Född 1965 Fredrik innehar en ekonomiexamen från Lunds Universitet och har tidigare varit verksam inom IT- och telekommunikationsindustrin. Han har varit management konsult där han jobbat med affärsutvecklingsprojekt åt operatörer och teknikbolag, samt innehaft olika befattningar inom försäljning och marknadsföring, bland annat som Marknadschef för Orange i Sverige. Han har även grundat två företag inom bl a IT tjänster. Fredrik är för närvarande styrelseledamot i Neopitch AB. Aktieinnehav: aktier (via bolag) Teckningsoptioner: teckningsoptioner (via bolag) 2.13 Förslag till beslut om resultatdisposition Moderbolaget Till Årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa kronor Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i sin helhet balanseras i ny räkning. 11

12 Resultaträkning Belopp i ksek Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 7,9,10, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella investeringar 8 Resultat från andelar i dotterföretag Realisationsförlust vid försäljning av andelar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, kronor -8,79-7,66 Resultat per aktie efter utspädning, kronor -8,79-7,66 Antal aktier i genomsnitt Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Antal aktier, ingången av året * Antal aktier, utgången av året * Under Q gjordes en sammanläggning av aktierna i företaget. 100 gamla aktier lades ihop till en ny aktie vilket innebar att antalet aktier blev 100 ggr färre än vid årets ingång. 12

13 Balansräkning Belopp i ksek Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter Patent och licenser Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 11 Maskiner och anläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Finansiella placeringar Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Balansräkning Belopp i ksek Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Inbetalat ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fria reserver Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Konvertibla förlagslån Kreditinstitut Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA INGA 14

15 Kassaflödesanalys Belopp i ksek Den löpande verksamheten Resultatet före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Erhållen ränta Erlagd ränta Omräkningsdifferenser Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Försäljning ander i intressebolag Minskning/Ökning i finansiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån och krediter Emissionskostnader Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avsättningar och övrigt Summa

16 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Not 1 Redovisningsprinciper Belopp, benämningar och datum Alla belopp i denna årsredovisning uttrycks i svenska kronor i tusental (tkr) om ej annat anges. Alla noter och kommentarer avser Koncernen såvida det inte explicit står Moderbolaget. Redovisningsperioden sträcker sig från 1 januari till 31 december Grunder för redovisningen Tillämpade redovisningsprinciper i koncernredovisningen och moderbolagets redovisning överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. I denna årsredovisning tillämpas årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för moderbolaget samt Redovisningsrådets rekommendtion RR 1:00 för koncernen. Det innebär att i samband med årsredovisning för 2011 återupptas den avskrivningsplan av goodwill som tillämpades innan bolaget bytte till IFRS, vilket medför att goodwill måste omräknas från årets ingång. Denna omräkning gör att det egna kapitalet för 2011 påverkas negativt liksom även omräkningstalen från föregående år. Föregående år tillämpades IFRS. Bytet av redovisningsmetod sammanhänger med företagets byte av noteringssplats. Efter att tidigare ha listats på NGM Equity återfinns numera företagets aktier på handelsplatsen Nordic MTF där regelverket är anpassat efter mindre företag vilket bl.a. medför att det inte finns krav på att använda IFRS. C2SAT kommer således framöver att göra planenliga avskrivningar av goodwill. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag. Dotterföretag är företag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstberättigade aktier eller där moderföretaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Förvärvade dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Den innebär att anskaffningsvärdet för förvärvade aktier, värderade till verkligt värde, jämförs med nettovärdet av å ena sidan verkligt värde på de genom förvärvet indirekt förvärvade tillgångarna och å andra sidan de övertagna skulderna inklusive eventualförpliktelser. Eventuellt skillnadsbelopp, om det är positivt, benämns goodwill och redovisas som tillgång i balansräkningen. Om det är negativt redovisas detta i resultaträkningen. Intresseföretag är företag över vilket moderföretaget har ett betydande inflytande, normalt mer är 20% av röstvärdet på röstberättigade aktier men mindre än 50%. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat redovisas i koncernens resultaträkning. I balansräkningen redovisas koncerns andel av intresseföretagets tillgångar och skulder värderade på basis av den vid förvärvstidpunkten upprättade förvärvsanalysen. Denna förvärvsanalys upprättas enligt samma principer som tillämpas vid förvärv av dotterföretag (se ovan). Dessutom påverkas det bokförda värdet av framtida resultat som presteras av intresseföretaget. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt vinster och förluster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar när de främst innehas för handelsändamål eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Tillgångar som omfattas av restriktioner som innebär att de inte kan bytas eller användas för att reglera en skuld inom tolv månader klassificeras inte som omsättningstillgångar. Alla andra tillgångar är anläggningstillgångar. Motsvarande klassificering gäller för skulder när det gäller kort- respektive långfristiga. Intäkter Vid intäktsredovisningen tillämpas BFNAR 2003:3 vid försäljning av varor och samma rekommendations huvudregel vid uppdrag på löpande räkning. Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Inkomstskatter Uppskjuten skatteskuld redovisas ej då det antas, att upparbetade underskott sannolikt täcker framtida beskattning vid upplösning av temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag. Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisas inte av försiktighetsskäl, då det inte bedöms givet att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Immateriella tillgångar Forskning och utveckling: Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) kostnadsförs omedelbart. Utvecklingskostnader som tidigare har balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt av kostnader direkt hänförbara till anskaffningen fram till tidpunkten då tillgången tas i bruk för sitt ändamål. 17

18 Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill som uppkommit på de större strategiska förvärv koncernen gjort för att utvidga sitt sortiment inom närliggande produktområden, skrivs av över maximalt 20 år. Avskrivningarna ingår i posten Avskrivningar och nedskrivningar. Övrig koncerngoodwill skrivs av över 5 år. Finansiella instrument Kundfordringar: Kundfordringarna redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder: Låneskulderna redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovsade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfalloridpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner och sociala kostnader, pensionspremier, semester och övriga förmåner redovisas i takt med att tjänsterna utförs. I koncernen förekommer enbart ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang, vilket innebär att fastställda avgifter betalas löpande till en utomstående part och att koncernen därefter inte har någon förpliktelse att betala ytterliga avgifter som hänför sig till innevarande eller tidigare perioder. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassas kassa och bank samt kortfristiga finansiella placeringar som endast är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer, handlas på en öppen marknad och har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 2 Finansiella risker i koncernen C2SAT är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses oönskade förändringar i företagets resultatoch balansräkning till följd av fluktuationer på de finansiella marknaderna. Koncernens Finanspolicy för hantering av finansiella risker bildar ett ramverk av riktlinjer och regler för finansverksamheten avseende nedanstående risker; - Likviditetsrisker - Valutarisker - Ränterisker - Finansieringsrisker - Motpartsrisker Likviditetsrisker Likviditetsrisken definieras som risken för att koncernen inte ska ha tillgång till likvida medel för att möta förutsedda och oförutsedda åtaganden, eller att finansiering bara kan erhållas till en avsevärd kostnad. C2SAT har historiskt haft ett kontinuerligt finansieringsbehov där tillflöde av nytt kapital har varit nödvändigt för fortsatt drift. C2SAT hade vid utgången av året räntebärande skulder på (f.å ). Alla lån är tagna i svenska kronor. Valutarisker C2SAT är huvudsakligen sysselsatt på marknader där handelsvalutan är USD. Eftersom redovisningsvalutan för företaget är SEK kommer det att förekomma omräkningsdifferenser vid upprättande av rapporter. Det kommer dock huvudsakligen att röra sig om ej realiserade valutadifferenser, eftersom inköpen av komponenter och tjänster till mycket stor del upphandlas i USD. Vissa inslag av valutaexponering kommer dock alltid att finnas i den totala verksamheten, eftersom finansiering görs med eget kapital och lån från svenska finansiärer. Dessa är i svenska kronor. Ränterisker Företaget är utsatt för ränterisker liksom andra företag som finansierar sig på världens kapitalmarknader. Mindre företag har från tid till annan svårt att hitta extern finansiering på dessa marknader. För C2SAT innebär detta bland annat att man i första hand vänder sig till svenska aktörer. Dessa lånar huvudsakligen ut svenska kronor till svensk ränta, vilket inte alltid är optimalt för företaget. Det finns även risk att inga externa lån går att få. C2SAT får då förlita sig på sina ägare för finansiering och till de räntor som krävs för att erhålla sådan finansiering. Finansieringsrisker C2SAT kommer även under den nära framtiden att vara beroende av ytterligare finansiering från ägare eller externa långivare. Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med dessa frågor och diskuterar härvid olika finansieringssätt som exempelvis nyemissioner, konvertibla förlagslån, etc. Motpartsrisker C2SAT är utsatt för motpartsrisker. Dessa består i huvudsak av problem som kan uppstå då företagets leverantörer av komponenter och tjänster drabbas av ekonomiska eller andra problem som leder till produktionsstörningar. Som en följd av detta kan företagets kunder komma att ställa skadeståndskrav mot C2SAT för de förseningar som uppstår. Företaget drabbas också om en kund inte kan fullfölja betalning av beställda varor. Motparter som är viktiga för företaget är kreditgivarna. I vissa fall under vissa förutsättningar kan de säga upp eller förändra lånevillkoren. Sådana förändringar kan bli dyra och bekymmersamma för företaget. 18

19 Not 3 Effekter av nya redovisningsprinciper I denna årsredovisning tillämpas årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för moderbolaget samt Redovisningsrådets rekommendtion RR 1:00 för koncernen. Det innebär att i samband med årsredovisning för 2011 återupptas den avskrivningsplan av goodwill som tillämpades innan bolaget bytte till IFRS, vilket medför att goodwill måste omräknas från årets ingång. Denna omräkning gör att det egna kapitalet för 2011 påverkas negativt liksom även omräkningstalen från föregående år. Föregående år tillämpades IFRS. Bytet av redovisningsmetod sammanhänger med företagets byte av noteringssplats. Efter att tidigare ha listats på NGM Equity återfinns numera företagets aktier på handelsplatsen Nordic MTF där regelverket är anpassat efter mindre företag vilket bl.a. medför att det inte finns krav på att använda IFRS. C2SAT kommer således framöver att göra planenliga avskrivningar av goodwill. Resultatet för år 2010 kommer härvid att belastas med av- och nedskrivningar av engångskaraktär om drygt 19 MSEK. Nedan följer en beskrivning över hur förändringarna framkommer i resultat- och balansräkningarna och även hur det egna kapitalets utveckling förändras vid byte av redovisningsmetod. 19

20 Resultaträkning Koncern 2010 Just/Förändr Koncern 2010 Belopp i ksek enligt BFN under 2010 enligt IFRS Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader före avskrivningar Avskrivningar Not 1 Rörelsens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not 2 Årets resultat Balansräkning Koncern enl Justering nya Balans enligt Koncern BFNJusteringar IFRS Justerat IB red. principer IFRS Belopp i ksek IFRS till BFN TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Not 3 Patent och licenser Not 4 Balanserade utgifter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 5 Skulder utom uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Summa eget kapital och skulder Notanteckningar till justeringarna i resultat- och Förändringar i eget kapital Koncernen balansräkningarna ovan enligt gjorda markeringar Belopp i ksek Avser korrigeringar av avskrivningar från tidigare år som avviker Ingående balans från den ursprungliga planen. Justering av ändrad redovisningsprincip Återföring av skatteintäkt avs upplösn av uppskjuten skatteskuld. Justerad ingående balans Uppbokning av ursprunglig avskrivningsplan goodwill. Omräkningsdifferens Bortbokning av patent och licenser som enligt ursprunglig plan Nyemission skulle har varit helt avskrivna. Nettoresultat, exkl AIMS Justeringar tillbaka till ursprungliga planer går i sin helhet mot Utgående balans eget kapital. 20

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport för perioden till

Delårsrapport för perioden till Delårsrapport för perioden 2012-04-01 till 2012-06-30 Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 3,1 MSEK (0,0 MSEK). EBITDA för Q2 uppgick till -6,9 MSEK (-10,9 MSEK). Orderingång för Q2 uppgick till 2,4 MSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer