C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning"

Transkript

1 C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning 2011

2 KU-bands installation Innehållsförteckning: 1 VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Information om verksamheten 2.2 Finansiell översikt koncernen 2.3 Väsentliga händelser under året 2.4 Väsentliga händelser efter periodens utgång 2.5 Forskning och utveckling 2.6 Framtidsutsikter 2.7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 2.8 Investeringar 2.9 Nyckeltal 2.10 Moderbolaget 2.11 Aktien och ägarna 2.12 Styrelse och ledande befattningshavare 2.13 Förslag till beslut om resultatdisposition 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Kassaflödesanalyser 6 Noter för moderbolaget och koncernen 7 Styrelsens rapport 8 Revisionsberättelse 2

3 1 VD har ordet 2011 blev ännu ett tufft år för C2SAT även om vi på relativt kort tid framgångsrikt kom till rätta med de tekniska brister som uppdagades med vår C-bandsantenn under sommaren Vår antenn har under 2011 verifierats och godkänts av flera ledande operatörer. Detta har dock sammanfallit med en allt sämre global sjöfartskonjunktur som inneburit att volymerna på marknaden för kommersiella marina VSAT antenner under 2011 mer än halverats mot föregående år och priskonkurrensen tilltagit. Endast inom sektorerna offshore och kryssning är efterfrågan fortsatt god, men här är marknadspenetrationen för marin VSAT sedan tidigare hög. Med pris som enda och avgörande konkurrensmedel kan vi konstatera att C2SAT, trots reducerade kostnader, inte kan konkurrera i de marknadssegment där pris uteslutande är det viktigaste konkurrensmedlet. Samtidigt kan vi notera att det fortsatt finns nischer där kunder är beredda att betala för de egenskaper C2SATs antennlösning har. Dessa kunder kräver dock oftast kundanpassade lösningar och försäljningsprocessen får därför mer karaktär av ett projekt. Ett strategiarbete har därför inletts för att säkerställa att vi har rätt struktur för att bearbeta dessa kunder. Vi har under året vidtagit åtgärder för att drastiskt reducera kostnadsnivån. Den underliggande kostnadsnivån har i det närmsta halverats jämfört med Kortsiktigt har dock kostnader tillkommit och kassaflöde påverkats negativt av vidtagna åtgärder eftersom bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär såsom avgångsvederlag och kostnader för att koncentrera produktionen till Singapore. Fullt genomslag syns därför först under inledningen av innevarande år. Vi har vi även arbetat på att bredda bolagets intäktsbas med utgångspunkt i det tekniska kunnande som finns inom bolaget samt att kapitalisera på den kunskap som byggts upp kring att skala upp produktion, d v s att gå från prototyp- till kommersiell tillverkning, samt att etablera global distribution. Det är mot denna bakgrund som engagemanget i FMC, samarbetet med MRT, och förvärvet av AIMS skall ses. AIMS konsolideras från och med december Ägandet av AIMS har väsentligt stärkt C2SATs erbjudande då förvärvet säkerställer en för antennverksamheten viktig nyckelkomponent och samtidigt ger fotfäste på en stor och snabbväxande marknad för IMU applikationer. FMC, som bildades under första kvartalet 2012 och i vilket C2SAT äger 20 %, skall kommersialisera produkter inom området förnybarenergi vilka utvecklats av MRT. Det nya bolaget FMC kommer att fortsätta utveckla produktportföljen som tagits fram av MRT samt sälja dessa produkter globalt. I samband med byte av noteringsplats i november, från NGM Equity till NGM MTF, har bolaget även valt att ändra redovisningsprinciper för att reducera kostnadsnivån ytterligare, från IFRS till ÅRL och BFN i moderbolaget. För 2011 blev omsättningen 6,2 MSEK (20,9 MSEK) och orderingången 8,2 MSEK (17,9 MSEK). Resultat efter finansiella intäkter blev -54,7 MSEK (-47,7 MSEK). Med rörelsekostnader på -56,9 MSEK (-74,6 MSEK) blev EBITDA -31,8 MSEK (-41,5 MSEK). Resultatet belastas med ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK. De planenliga avskrivningar är högre än föregående då vi sedan 2011 skriver ned på tidigare aktiverade utvecklingskostnader. Finansiella poster uppgick till -4,5 MSEK (-0,5 MSEK) och påverkas av ökade räntekostnader för de under året upptagna konvertibellånen. En betydande del av bolagets finansiella resurser är fortsatt uppbundna i förskott och varulager motsvarande cirka 19,5 MSEK. Rörelsen har under 2011 gett ett negativt kassaflöde om cirka 31,7 MSEK, vilket framförallt finansierats med kapital från de under 2011 genomförda konvertibelemissioner om totalt 36,1 MSEK. Årets förluster har medfört att soliditeten markant försämrats under året, från 54 % till 17 %. Andelen eget kapital har dessutom inte bara påverkats negativt av årets redovisade förlust utan även av de ändrade redovisningsprinciperna. Vid årsskiftet utgjorde räntebärande skulder om 50,9 MSEK cirka 60 % av balansräkningen. Av detta är 14,8 MSEK, eller 17 % av balansräkningen, lån från våra externa kreditgivare, Swedbank, Norrlandsfonden och ALMI. Resterande räntebärande skulder utgörs av konvertibellån och om dessa skulle inkluderas i eget kapital stiger soliditeten till cirka 60 %. Målsättning är att över tiden ha en synlig soliditet på över 20 %. Åtgärder kommer därför att vidtas under året för att säkerställa att soliditet stärks. Den breddade intäktsbasen, med bl.a. AIMS och FMC, i kombination med ökat nisch-fokus inom antennverksamheten har redan, trots det bistra klimatet i världsekonomin, börjat ge synligt resultat. Inledningen av 2012 inger förtroende och vi upplever nu en mer eller mindre kontinuerlig orderingång och försäljning inom samtliga verksamheter. Trots detta förväntas vi redovisa fortsatt förlust för 2012, om än väsentligt mindre än för 2011, och ett negativt kassaflöde. Det operativa kassaflödet påverkas dock positivt av att merparten av antennförsäljningen sker från befintligt lager. Den finansiella situationen kommer således att förbättras i takt med att uppbundet rörelsekapital realiseras. Med hänvisning till ovanstående förs därför en löpande dialog med bl.a. bolagets huvudägare om fortsatt finansiering. Vi kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott under innevarande då kassaflödet förväntas vara positivt först under senare delen av året. Behovet är dock väsentligt mindre än för Tillskottet skall användas till att skapa en buffert för att dels ge arbetsro och dels möjliggöra för bolaget att påbörja investeringar i framtida utvecklingsprojekt. 3

4 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för C2SAT holding AB (publ) med säte i Stockholm avger härmed årsoch koncernredovisning för verksamhetsåret Verksamheten C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag med produktionsanläggning i Singapore samt ett BSO med licenstillverkning i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan december 2011 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. Moderbolagets adress är Dalvägen 16, Solna. C-bands installation 2.2 Finansiell översikt koncernen Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (20,9 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -50,3 MSEK (-47,2 MSEK). Periodens resultat uppgick till -54,7 MSEK (-47,7 MSEK). Helårsresultatet belastas av ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,6 MSEK (0,5 MSEK) vilket är en ökning med 3,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,7 MSEK (-41,2 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev 0,6 MSEK (-9,9 MSEK) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 34,2 MSEK (45,9 MSEK). 2.3 Väsentliga händelser under året I januari avslutades framgångsrika tester med bl. a. SingTel och kort därefter blev även C2SATs Ku II antenn verifierad och godkänd för Radio Hollands globala nätverk. I fjärde kvartalet kunde också tillkännages att Star Cruises kontrakterat en C- bandsantenn, en av flera viktiga kunder i Sydostasien som beställt och tagit leverans av C2SAT antenner under andra halvåret I syfte att säkerställa bolagets finansiella ställning ingicks i januari ett finansieringsavtal med Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB som omfattande en möjlig finansiering, via emitterande av konvertibellån, om totalt 20,75 MSEK. Detta finansieringsprogram har därefter utökats och bolaget har under året emitterat konvertibellån om totalt 36,1 MSEK, varav 7,25 MSEK under första kvartalet, 8,5 MSEK under andra kvartalet, 9,4 MSEK i tredje kvartalet och 11,0 MSEK under fjärde kvartalet. Under första kvartalet avyttrades andelen i intressebolaget WermTec Electronics AB, en försäljning som gav en realisationsförlust om ca 0,6 MSEK och ett kapitaltillskott om 0,6 MSEK. I mars undertecknades ett LOI med Multi Resource Technologies Gmbh ( MRT ) om att samarbeta i framtagandet av ny produkt för att omvandla solenergi till elektricitet baserad på en kombination av MRT s teknologi och C2SATs mekanik och styrsystem. Detta samarbete kom därefter att utvecklas till ett mer omfattande samarbete och i november ingicks ett LOI med både MRT och FONGS om att bilda ett nytt Singaporebaserat bolag, i vilket C2SATs ägarandel uppgår till 20 %, som fokuserar på att kommersialisera samtliga produkter som utvecklats av MRT inom förnybar energi. 4

5 På årsstämman i maj beslutades om sänka det nominella kvotvärde för C2SAT aktien från 0,13 SEK (13 kr) per aktie till 0,02 SEK (2 kr) per aktie. Vidare beslutades om att genomföra en omvänd split om 100:1 samt om att erbjuda personalen ett optionsbaserat incitaments program. I augusti tecknade C2SATs personal optioner motsvarande aktier. I augusti ingicks ett LOI med AIMS huvudägare om att förvärva bolaget genom en riktad emission och i december kunde förvärvet av Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) slutföras genom en riktad emission av aktier till AIMS aktieägare, exklusive C2SATs andel, om totalt cirka 5,1 miljoner nya C2SAT aktier. I november bytte C2SAT marknadsplats från NGM Equity till NGM MTF för att ytterligare reducera bolagets omkostnadsnivå. Bytet av marknadsplats till NGM MTF innebar även byte av redovisningsprincip, från IFRS till ÅRL och BFN, vilket medförde förutom engångskostnader i resultaträkningen även att ingående eget kapital reducerats med 16,8 MSEK. Helårsresultatet belastas av ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK som till stor del kan hänföras till ändrade redovisningsprinciper. 2.4 Väsentliga händelser efter periodens utgång I januari 2012 godkändes C2SATs Ku II 1.2m antenn i enlighet med Eutelsat s M standard för marina VSAT antenner. I januari registrerades också C2SATs förvärv av AIMS hos bolagsverket och de nyemitterade aktierna i C2SAT kunde distribueras till de tidigare aktieägarna i AIMS. Uppbyggnaden av AIMS organisation har inletts och en tillförordnad VD tillsattes i januari och rekrytering av teknisk personal har påbörjats. I januari har även FMC2 Technologies Pte Ltd ( FMC2 ) registrerats i Singapore, i vilket C2SAT äger 20 %. Målsättningen är att FMC2 med egna resurser skall etablera produktion och försäljning av bolagets Vindkraft-produkt samt slutföra utvecklingen av bolagets Stirling-motor så att den är klar för kommersiell produktion. I april har ett svenskt moderbolag till FMC2 bildats, FMC Renewable Technologies AB, med samma ägarfördelning som tidigare. I slutet på mars meddelade Gestrike Invest AB att de utnyttjar sin option om att teckna ett konvertibelt lån om 4 MSEK enligt tidigare överenskomna villkor. 2.5 Forskning och utveckling Utgifter för forskning och utveckling för helåret 2011 uppgick till 6,2 MSEK (5,6 MSEK). Utgifter avseende forskning och utveckling aktiveras inte sedan 2010 utan kostnadsförs löpande. 2.6 Framtidsutsikter Mistral, vertikalt mini-vindkraftverk Med ett mer nischat fokus inom antennverksamheten i kombination med en breddad intäktsbas genom AIMS och även FMC, har vi, trots rådande osäkerhet i världsekonomin och den svaga sjöfartsmarknaden inlett 2012 väsentligt bättre än föregående år. Även med kraftigt ökad försäljning under innevarande år förväntas C2SAT dock redovisa fortsatt förlust, om än väsentligt mindre än för C2SATs kassaflöde från den operativa verksamheten kommer också att vara negativt, men påverkas positivt av att merparten av antennförsäljningen sker från det lager av i det närmaste färdiga antenner där materialet är sedan tidigare betalt. Den finansiella situationen kommer således att förbättras i takt med att uppbundet rörelsekapital realiseras samt att bruttovinster och försäljningsvolymen ökar. Ett behov av nytt kapital finns följaktligen för att täcka det förväntade negativa kassaflödet samt för att möjliggöra utökade investeringar inom utveckling framförallt inom AIMS verksamhet. Vi har därför en löpande dialog med framförallt bolagets huvudägare om olika finansieringsalternativ och utvärderar ett antal möjliga låne- och projektfinansieringar. 5

6 2.7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer C2SAT har ett antal operativa risker. Riskerna omfattar alltifrån möjligheten att säkerställa korrekt kompetensförsörjning, risker i samband med produktionsplanering, till risker i samband med ingående av kommersiella avtal och därmed lämnade garantier. Samtliga dessa risker hanteras inom ramen för bolagets ordinarie verksamhet och inom ramen för de instruktioner som ålagts företagsledningen från styrelsen. Vidare finns det en inte oväsentlig risk för att leveranser av nya produkter medför ökade kostnader. Garantikostnader och utökade servicekostnader för nyetablerade produkter kan anses utgöra en risk, men får även ses som investeringar för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete med avseende på kvalitet och industrialisering av produkterna för att möta en större efterfrågan. Det finns även tekniska risker förknippade med utveckling av oprövad teknik. Detta gäller såväl utvecklingsrisker med avseende på värdering av patent, immateriella rättigheter jämte patentintrång. Dessa risker begränsas genom aktivt arbete med kvalitetssäkring och upprätthållande av bolagets patentskydd. Ledningen för bolaget arbetar kontinuerligt med att följa bolagets likvida situation. Likviditetssituationen vid årets ingång, och därefter, har varit kritiskt och kommer så att vara framöver då finansieringsmöjligheter genom extern finansiering får anses vara begränsade. Inför stämman 2012 föreslås styrelsen få ett förnyat mandat för finansiering genom riktade emissioner, konvertibler, eller liknande instrument, i enlighet med motsvarande mandat som gavs vid föregående årsstämma. Styrelsen arbetar löpande med kapitalförsörjningsfrågor och gör efter avtal om ytterligare teckning av konvertibler den samlade bedömningen att bolaget har förutsättningar för fortsatt drift under de kommande tolv månaderna. 2.8 Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för helåret 2011 till 0,0 MSEK (3,9 MSEK). 2.9 Nyckeltal Nyckeltal för koncernen Kapitalstruktur Eget kapital, ksek Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Soliditet, % EBITDA, ksek Balansomslutning, ksek Antal aktier vid periodens slut, st Genomsnittligt antal aktier, st Data per aktie Eget kapital per aktie, kr 2,44 6,72 15,72 17,04 Resultat per aktie, kr -8,79-9,19-9,75-14,84 Aktiekurs vid periodens slut, kr 5,90 10,00 36,00 37,00 Medarbetare Medeltal anställda, st Under Q gjordes en sammanläggning av aktierna i företaget. 100 gamla aktier lades ihop till en ny aktie vilket innebar att antalet aktier blev 100 ggr färre än vid årets ingång. 6

7 2.10 Moderbolaget C2SAT holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterföretagen C2SAT communications AB, org nr , Solna, C2SAT Production AB, org nr , Söderhamn, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, Z, Singapore samt i Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) , Karlskoga. Moderbolaget C2SAT holding AB (publ), , driver koncerngemensamma funktioner och strategiarbetet i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under året till 0,2 MSEK (1,1 MSEK) och resultatet till -7,8 MSEK (-2,6 MSEK) före kapitaltillskott till dotterföretag. Se not 20. Efter tillskotten är resultatet -58,8 MSEK (-34,9 MSEK). Intäkterna avser internt vidarefakturerade kostnader på dotterföretagen. Väsentliga händelser under året Se under samma rubrik för koncernen. Händelser efter periodens utgång och framtidsutsikter En beskrivning av moderbolagets händelser efter räkenskapsperiodens utgång redovisas under motsvarande stycke i koncernens förvaltningsberättelse. Forskning och utveckling All ev forskning och utveckling är förlagd till dotterbolagen C2SAT communications AB samt i AIMS AB. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För en beskrivning av finansiella instrument och finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2. Likviditetsrisk För en beskrivning av finansiella instrument och finansiella risker i bolagets verksamhet, se not 2. Investeringar och avyttringar Inga väsentliga avyttringar eller investeringar har gjorts under året utöver investeringar i helägda dotterbolag, förutom en mindre investering i AIMS om ca 0,2 MSEK. Under första kvartalet 2011 har andelarna i WermTec avyttrats. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgår till 0 (0). Bolagets aktier och ägarförhållanden För mer information, se Aktien och ägarna nedan. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret Aktien och ägarna Vid årets slut fanns C2SAT-aktier fördelade på aktieägare varav var registrerade i Sverige. C2SAT aktien är sedan den 7 november 2011 noterad på Nordic MTF med Mangold som likviditetsgarant (market maker). Aktien handlas under kortnamnet C2ST och har ISIN-kod SE En handelspost motsvarar 1 aktie. Sista betalkurs den 30 december 2011 var 5,90 SEK, vilket ger ett börsvärde om 36,8 MSEK. Det högsta pris som betalades för aktien under räkenskapsåret var 19,00 SEK och det lägsta pris som betalades var 3,10 SEK. Aktiekapitalets utveckling till År Firma Händelse Aktier Kvotvärde Aktiekapital 2005 C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Konvertering , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB Teckningsoptioner , C2SAT holding AB Nyemission , C2SAT holding AB Nedsättning AK , C2SAT holding AB Sammanläggning ,

8 8

9 De största aktieägarna Innehav Andel kapital och Röster FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,79% ROBUR FÖRSÄKRING ,68% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,22% SIX SIS AG ,84% JP MORGAN BANK ,65% GÄSTRIKE INVEST AB ,51% SWEDBANK LUXEMBOURG S.A ,22% FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET LAXOPTIMISM ,68% HEVONEN INVEST AB ,44% UBS (LUXEMBOURG) SA ,27% ÖVRIGA ,70% TOTALT ,00% Riktad konvertibelemission För att säkerställa bolagets förmåga att fortsatt bearbeta sina marknader har bolaget med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste ordinarie bolagsstämma, genomfört ett antal emissioner av konvertibler till Gestrike Invest AB, Hevonen Invest AB och Marine Life Investments. Totalt har konvertibellån om 36,05 MSEK emitterats under AIMS IMU Navigation 9

10 2.12 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen Sigrun Hjelmqvist, Styrelseordförande Ordförande sedan 2010 Född 1956 Sigrun innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet av såväl produktion som finansiering med en bakgrund som verkställande direktör för Ericsson Components AB och därefter som partner i riskkapitalbolaget Brainheart Capital AB. Sigrun har omfattande tidigare styrelseerfarenhet från större noterade bolag såsom Sandvik AB, Svenska Handelsbanken och E.O.N. Sverige AB. Idag är Sigrun executive patner på Facesso AB samt har styrelseuppdrag i en mängd svenska och internationella bolag, däribland Addnode AB, ATEA ASA, Fingerprint cards och Bluetest AB. Aktieinnehav: 0 aktier Jan Alvén, Styrelseledamot Ledamot sedan 2008 Född 1942 Jan har en ingenjörsutbildning och en teknisk bakgrund. Jan är entreprenör och grundare av ett antal egna industriföretag i Sverige samt har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processutveckling i svenska industriföretag. Jan har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt var tidigare styrelseledamot i Dacke PMC Qingdao i Kina och PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Jan styrelseledamot i Östhammar Industrihydraulik ÖI AB. Aktieinnehav: 0 aktier Carl-Otto Dahlberg, Styrelseledamot Ledamot sedan 2008 Född 1949 Carl-Otto är utbildad civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik från Chalmers i Göteborg samt utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Carl-Otto har varit verksam hos Kockums skeppsvarv och ingick i Kihlbergs gruppens rederi som skeppsbyggare och inom skeppsmäkleri. Carl-Otto har även varit verksam som verkställande direktör för Stena RoRo AB i 16 år. Idag arbetar Carl-Otto med diverse konsultuppdrag via Carlship AB, företrädesvis i rederibranschen. Carl-Otto är även partner i Imperial Shipping Ltd och för närvarande styrelseledamot i bland annat Gothenburg Chartering AB. Aktieinnehav: 0 aktier Jan-Axel Näsman, Styrelseledamot Ledamot sedan 2009 Född 1948 Jan-Axel är utbildad ekonom och har varit verksam som VD i Länsförsäkringar Gävleborg i 17 år. De senaste åtta åren är Jan-Axel verksam som ordförande i Gestrike Invest där han tillika är delägare. Jan-Axel har därutöver en lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag, som bland annat ordförande i ALMAB AB, CNF Invest AB, Gävle Containerterminal AB och Norrsundets Industrifastigheter. Aktieinnehav: aktier (via bolag) Aktieinnehav: aktier (privat) Olof Stjernberg, Styrelseledamot Ledamot sedan 2010 Född 1948 Olof har en fil. kand. i ekonomi från Uppsala och har en omfattande kompetens av finansieringsfrågor som tidigare verkställande direktör för Wasa Kredit. Olof har tidigare varit vice ordförande i Finansbolagens Förening och har idag uppdrag som ordförande i Kalogi AB och ledamot i bland ÅAC Mictrotec AB. Aktieinnehav: 0 aktier 10

11 Ledningen Fredrik Nygren, VD C2SAT koncernen Född 1966 Fredrik innehar en fil kand. examen i ekonomi från Lunds universitet och har tidigare varit verksam som finansiell analytiker, bland annat som Nordisk Analyschef inom Enskilda Securities. Fredrik har också varit verksam som extern VD för Svithoid Tankers AB (publ). Fredrik är för närvarande styrelseledamot i Consilium och Twinblade Technologies Holding Sweden samt JOSAB International. Aktieinnehav: aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Ulf Sundqvist, Försäljningschef Född 1957 Ulf innehar en ekonomiexamen från Umeå Universitet och har tidigare innehaft olika befattningar inom försäljning och marknadsföring för Svenska export företag, bland annat för Ericsson. Närmast kommer Ulf från en befattning som VD för Bet IT Sweden AB Aktieinnehav: aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Jan Otterling, Teknisk chef Född 1964 Jan innehar en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet. Jan har tidigare innehaft olika befattningar inom telekommunikationsindustrin med mer än 15 års erfarenhet som Produktchef från olika företag, som bl a för Ericsson. Aktieinnehav: 0 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Carl Nicolin, Inköpsansvarig Född 1976 Carl innehar en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi från Linköpings Universitet samt innehar även Examen från Joint Honours Programme, Imperial College Business School i London. Han har tidigare varit projektledare för företag som Laird Technologies samt Dellner Couplers AB. Aktieinnehav: 0 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Fredrik Busck, Service- och installationsansvarig Född 1981 Fredrik innehar examen inom elektronik design från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Fredrik har arbetat inom C2SAT sedan 2009 och har tidigare arbetat som radiokonstruktör på Sony Ericsson. Aktieinnehav: 120 aktier Teckningsoptioner: teckningsoptioner Fredrik Gisle, VD AIMS AB Född 1965 Fredrik innehar en ekonomiexamen från Lunds Universitet och har tidigare varit verksam inom IT- och telekommunikationsindustrin. Han har varit management konsult där han jobbat med affärsutvecklingsprojekt åt operatörer och teknikbolag, samt innehaft olika befattningar inom försäljning och marknadsföring, bland annat som Marknadschef för Orange i Sverige. Han har även grundat två företag inom bl a IT tjänster. Fredrik är för närvarande styrelseledamot i Neopitch AB. Aktieinnehav: aktier (via bolag) Teckningsoptioner: teckningsoptioner (via bolag) 2.13 Förslag till beslut om resultatdisposition Moderbolaget Till Årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa kronor Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i sin helhet balanseras i ny räkning. 11

12 Resultaträkning Belopp i ksek Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 7,9,10, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella investeringar 8 Resultat från andelar i dotterföretag Realisationsförlust vid försäljning av andelar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, kronor -8,79-7,66 Resultat per aktie efter utspädning, kronor -8,79-7,66 Antal aktier i genomsnitt Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Antal aktier, ingången av året * Antal aktier, utgången av året * Under Q gjordes en sammanläggning av aktierna i företaget. 100 gamla aktier lades ihop till en ny aktie vilket innebar att antalet aktier blev 100 ggr färre än vid årets ingång. 12

13 Balansräkning Belopp i ksek Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter Patent och licenser Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 11 Maskiner och anläggningar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Finansiella placeringar Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Balansräkning Belopp i ksek Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Inbetalat ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fria reserver Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Konvertibla förlagslån Kreditinstitut Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA INGA 14

15 Kassaflödesanalys Belopp i ksek Den löpande verksamheten Resultatet före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Erhållen ränta Erlagd ränta Omräkningsdifferenser Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag Försäljning ander i intressebolag Minskning/Ökning i finansiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån och krediter Emissionskostnader Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avsättningar och övrigt Summa

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442 Säte: Stockholm Räkenskapsåret 2014 1 (37) Innehållsförteckning Styrelsens redogörelse Sidan 3 Förvaltningsberättelse Sidan

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 1 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation...

Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation... Årsredovisning 2006 Innehåll Kort historik.....................................3 2006 i korthet...................................4 VD kommenterar.................................5 Affärsidé, vision och

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer