ÅRSREDOVISNING 2001 NOLATO AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2001 NOLATO AB (PUBL)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2 NOLATO AB (PUBL)

2 INNEHÅLL Detta är Nolato VD:s kommentar Verksamheten 2 8 Nolato 8 22 Aktien och ägarna 2 Nyckeltal för koncernen 22 Finansiell översikt 2 Framtidsutsikter 2 Resultaträkningar 2 Balansräkningar 2 Kassaflödesanalyser 28 Noter 2 Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Koncernens ledning Adresser 8

3 NOLATO ÅRSREDOVISNING 2 En högteknologisk systemleverantör av polymera produkter till ledande kunder inom mobil telefoni, telekom, konsumentelektronik, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2 2 Koncernens omsättning minskade med 2 procent under 2 beroende på starkt fallande volymer inom mobil telefoni och telekom. Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 2 Mkr mot föregående års 27 Mkr. Huvudorsak till försämringen är de minskade volymerna inom mobil telefoni och telekom. Kraftfulla omstruktureringar har genomförts under året, vilket har lett till successivt förbättrade kvartalsresultat. Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet blev 2 Mkr. Nettoomsättning, Mkr Engångsposter, Mkr 8 2 Rörelseresultat, Mkr * Resultat efter finansnetto, Mkr * Nettoresultat, Mkr * 8 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 22 Resultat per aktie, SEK *,7 7, 7,7 Resultat per aktie, full utspädning, SEK *, 7, 7, Antal aktier efter full utspädning, * Exklusive engångsposter

4 DETTA ÄR NOLATO NOLATO AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Omsättning.2 Mkr Anställda 7 AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Omsättning Mkr Anställda 8 AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Omsättning 88 Mkr Anställda 7 NOLATO TEC Kristianstad, Chicago, Beijing Omsättning: 28 Mkr Anställda: 8 NOLATO ALPHA Kristianstad Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO MEDEVO Torekov Omsättning: 8 Mkr Anställda: 2 NOLATO MOBILE Kristianstad Omsättning: Mkr Anställda: 28 NOLATO GOTA Götene Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO GEJDE Lomma Omsättning: Mkr Anställda: 7 NOLATO SILIKONTEKNIK Hallsberg Omsättning: Mkr Anställda: 2 NOLATO PROTEC Mosonmagyaróvár, Ungern Omsättning: Mkr Anställda: 28 NOLATO LÖVEPAC * Skånes Fagerhult Omsättning: 8 Mkr Anställda: NOLATO PLASTTEKNIK Göteborg Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO TALLINN Tallinn, Estland Omsättning: 8 Mkr Anställda: 8 NOLATO SUNNE Sunne Omsättning: 28 Mkr Anställda: NOLATO BEIJING Beijing, Kina Omsättning: Mkr Anställda: NOLATO POLYMER Torekov Omsättning: Mkr Anställda: 7 * Nolato Lövepacs verksamhet omfattar förutom kunder inom mobil telefoni även kunder inom fordonsindustrin. NOLATO JÁSZ Jászberény, Ungern Omsättning: 7 Mkr Anställda: 7 NOLATO STG Lönsboda Omsättning: Mkr Anställda: 7 NOLATO TERMOFORM Ängelholm Omsättning: Mkr Anställda: 2 Bolagen inom Industrial Components verkar inom tre marknadsområden: Verkar inom marknadsområde Automotive Verkar inom marknadsområde Household Verkar inom marknadsområde Telecom/Electronics Organisationsschemat visar den operativa koncernen. Den juridiska koncernen framgår av not på sidan. Antalet anställda avser läget januari 22.

5 DETTA ÄR NOLATO DETTA ÄR NOLATO Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till ledande kunder inom mobil telefoni, telekom, konsumentelektronik, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. Nolato är en av världens ledande tillverkare av system och komponenter i polymera material för mobiltelefonindustrin. Den övergripande strategin är att arbeta nära kunderna och genom tidig medverkan i deras projekt hjälpa dem att utveckla sina produkter på ett sätt som ger bästa produktionsekonomi och kvalitet, samt att erbjuda högkvalitativ tillverkning och vidareförädling av polymera produkter och kompletta system. Kundlösningarna bygger på medarbetarnas kompetens, avancerad produktion, systemtänkande och modern produktionsteknik. Viktiga nyckelbegrepp i koncernens utveckling är tillväxt, internationalisering, kundnärhet samt egen FoU-verksamhet. Verksamheten bedrivs genom 7 bolag i Europa, USA och Asien, organiserade i tre kundorienterade affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components och Medical Components. Alla tre är starkt nischade och väl positionerade, med tydligt identifierade kunder i Europa och övriga världen. Kunderna är till övervägande del stora, internationella företag som Ericsson, Volvo, Saab, Electrolux, Flextronics, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Siemens, Pharmacia, Novo Nordisk, Lear m.fl. Koncernens FoU-verksamhet är inriktad på att ta fram nya processer och tekniker, som innebär att kunderna får såväl kortare ledtider vid framtagningen av nya produkter och bättre total produktionsekonomi som andra mervärden som höjer produkternas attraktionskraft på marknaden. Nolato grundades 8. Bolagets B-aktier noterades 8 på Stockholmsbörsen och är idag noterade på O-listan.

6 VD KOMMENTERAR ÅRET VD KOMMENTERAR ÅRET 2 blev ett dramatiskt år för Nolato. Den snabba uppbromsningen inom telekomsektorn påverkade koncernens verksamhet starkt och innebar att vi hade för stor produktionskapacitet. En kapacitet som baserades på våra stora, marknadsledande kunders prognoser, i den gemensamma övertygelsen om en fortsatt god utveckling. Den framtidstron var vi inte ensamma om. Sällan har väl så många företag drabbats av en så snabb omvälvning inom ett så viktigt och omfattande globalt produktområde. GENOMGRIPANDE OMSTRUKTURERING För att snabbt anpassa Nolato till den nya situationen har vi under 2 genomfört en kraftfull och genomgripande omstrukturering av verksamheten. Två produktionsenheter i USA och två i Sverige stängdes, samtidigt som kapaciteten minskades i de kvarvarande enheterna inom affärsområde Mobile Communication. Som en följd av omstruktureringen har vi tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel. Utöver rörelseförluster har engångskostnader tagits på drygt 8 Mkr under 2 i syfte att vända den negativa utvecklingen. Det har varit en mycket smärtsam process, som dock snabbt har lett till önskad effekt. Nolato har under året successivt förbättrat kvartalsresultaten, med fjärde kvartalet som en bra avslutning på ett besvärligt år. Tack vare att alla i koncernen har insett situationens allvar, har Nolato snabbt kunnat ta sig ur en besvärlig situation. Det hårdast drabbade affärsområdet, Mobile Communication, har gått från mycket stora förluster i början av året till att återigen uppnå ett positivt resultat de två sista kvartalen 2. Med tanke på att affärsområdet nästan har halverats omsättningen minskade under 2 med omkring Mkr jämfört med 2 är det en prestation, som alla medarbetare ska ha stor heder av. PRODUKTION I KINA OCH UNGERN Allt har dock inte kretsat kring neddragningar. Under året genomförde vi etableringen av en tillverkningsenhet för produkter till mobiltelefoner i Kina. Etableringen, som gjordes i Beijing, är strategiskt viktig för oss, eftersom flera av de stora kunderna inom mobil telefoni har viktiga produktionsenheter i närheten av den nya fabriken. Exporten av mobiltelefoner från Kina ökar och våra kunder i regionen har klara önskemål om en lokal närvaro av sina leverantörer. Verksamheten i Kina bygger på en bred kundbas och görs enligt principen att skynda långsamt. Att delar av produktionsutrustningen har kunnat föras över från den stängda produktionen i USA har också bidragit till att kraftigt begränsa investeringens storlek. Koncernens två ungerska bolag, det ena i västra Ungern och det andra i östra, är väl positionerade som plattform för vår vidare bearbetning av kunder inom bland annat vitvaror och konsumentelektronik. Den, jämfört med övriga Europa, lägre tillverkningskostnaden i Ungern spelar naturligtvis en stor roll. Men lika betydelsefull är närheten till många av Nolatos viktiga kunder, som har valt att etablera produktionsanläggningar i regionen. Vår bedömning är att det kommer att bli en stark tillväxt i Ungern inom de närmaste åren och då är koncernen på plats med två moderna fabriker, som fyller högt ställda krav på produktionsekonomi och kvalitet. KONCENTRATION MOT KÄRNOMRÅDEN Som ett led i omstruktureringen av koncernen ingår även en koncentration mot de kärnområden där Nolato har möjligheter till synergier och samordningseffekter. Alla bolagen inom affärsområde Branded Products har därför avyttrats. Försäljningen frigjorde både finansiella och ledningsmässiga resurser, som underlättar utvecklingen av verksamheterna inom koncernens kärnområden. Genom att fokusera på våra kärnområden kan vi också i högre grad öka samordningen inom områden som utveckling, försäljning och tillverkning. Målsättningen är att koncernens resurser och tillgångar ska utnyttjas på ett optimalt sätt, för att skapa kundnytta och därmed ytterligare förbättrad lönsamhet. 2 har varit en bra påminnelse om den styrka det innebär för ett företag att inte bara stå på ett ben. Nolatos problem har varit koncentrerade till affärsområde Mobile Communication samt till de verksamheter inom affärsområde Industrial Components som arbetar med telekom och konsumentelektronik. Övriga delar av koncernen har haft en god utveckling, vilket har varit en styrka under den här svåra perioden. Bland annat har verk-

7 VD KOMMENTERAR ÅRET samheten inom affärsområde Medical Components haft en mycket positiv utveckling, med stark tillväxt i både omsättning och resultat. Framgången är effekten av en målmedveten och långsiktig satsning på lönsamma och utvecklingsbara kundrelationer. SYSTEMLEVERANTÖR MED HELHETSTÄNKANDE Under flera år har vi arbetat med att flytta fram Nolatos positioner från att bara vara underleverantör till att fungera som systemleverantör med helhetstänkande. I Nolatos erbjudande till kunderna ingår idag inte enbart tillverkning av komponenter, utan en helhet som sträcker sig ända från det första utvecklingsstadiet till leverans av den kompletta, monterade produkten. Detta inkluderar även vidareförädling genom t.ex. tryckning, lackering, montering och distribution. Nolato ska helt enkelt alltid ligga i framkant när det gäller materialkunskap och produktionsteknik; att veta hur olika detaljer ska formges och tillverkas för att produktionen ska bli enkel och kostnadseffektiv. Idag samarbetar t.ex. Nolato Mobile Communication mycket nära kunderna, vilket innebär att Nolato i vissa fall har egen personal på plats hos kunden under utvecklingsskedet. Genom ett tidigt engagemang och närheten till våra kunders utvecklingscentra i Europa och USA kan Nolato sänka deras totala kostnad och ta ansvar för utvecklingen av systemlösningar med en gemensam projektorganisation. För att sedan producera produkterna i någon av våra enheter i Europa eller Asien. Allt med målsättningen att hjälpa kunderna att få ut sin produkt på marknaden med rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt. EN BLICK FRAMÅT När vi nu har lagt 2 till handlingarna, kan vi konstatera att den industriella omstruktureringen är avslutad. Vi har snabbt uppnått önskade effekter och kan helt koncentrera oss på framtiden. Nolato har idag en stark position och en utmärkt plattform att stå på när telekommarknaden, enligt de bedömningar som våra kunder har presenterat, tar fart igen under andra halvåret 22. Vi ska inte heller glömma att 2 var första gången med negativt helårsresultat sedan Nolato startades för mer än sextio år sedan! Våra produktionsanläggningar är moderna, kostnadseffektiva och kvalitetsorienterade. Våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Vårt tekniska kunnande skapar mervärden för kunderna, som i allt större utsträckning ser oss som en nära partner med kvalificerat systemansvar för både delar av produktutveckling och produktion. Förutsättningarna för framtiden är alltså goda. För att öka våra ekonomiska resurser och säkerställa ett finansiellt handlingsutrymme behöver emellertid Nolato förstärka balansräkningen. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission som, givet bolagsstämmans godkännande, kommer att ge Nolato de ytterligare finansiella resurser som krävs för detta. Det är vår starka förhoppning att våra aktieägare ska se de goda möjligheter som Nolato står inför och därmed teckna aktier i emissionen. Torekov i mars 22 Tomas Sjölin VD & Koncernchef 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mkr KONCERNENS OMSÄTTNING PER KVARTAL 2 Mkr KONCERNENS RESULTAT PER KVARTAL 2 Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Mkr OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2 Mkr RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE 2 Mobile Industrial Medical Branded Communication Components Components Products Mobile Industrial Medical Branded Communication Components Components Products STORA KUNDERS ANDEL AV OMSÄTTNINGEN OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE Övriga Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson Industrial Components Mobile Communication Electrolux Flextronics Ford (Volvo), GM (Saab), Scania, Volvo Lastvagnar Branded Products Medical Components OMSÄTTNING PER MARKNAD OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Övrigt Övriga Medicinteknik Hushåll Mobil telefoni Asien Nordamerika Norden Telekom, konsumentelektronik Övriga Europa Fordon 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN 2 Nolato har en decentraliserad organisation, där den operativa verksamheten bedrivs genom ett antal bolag organiserade i tre affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components och Medical Components. Under 2 fanns ett fjärde affärsområde, Branded Products, bestående av Nolato Sunnex Equipment och Nolato Elastoteknik. I samband med avyttringen av dessa bolag i oktober 2 respektive i januari 22 upphörde verksamheten inom Branded Products. en framtid kan tekniken t.ex. ge möjlighet till individuellt dekorerade skal till mobiltelefoner, där användaren själv kan stå för designen vid köpet av telefonen. Koncernens kostnader för utveckling uppgår till ca procent () av nettoomsättningen. I detta ingår utveckling av verktyg, material, design och teknik. Till allra största delen utgörs dessa av kostnader i samband med utveckling av produkter tillsammans med koncernens kunder. STARK KOMPETENS Inom Nolato finns en mycket stor kompetens inom polymer teknik, grundad på de mer än år som koncernen har varit verksam. Få konkurrerande företag har motsvarande utvecklings- och produktionskompetens inom ett så brett industriellt tillämpningsområde. Denna kompetens omfattar inte enbart det dagliga arbetet med utveckling av nya produkter och en högkvalitativ produktion, utan också ett intensivt arbete med att få fram nya processer och tillämpningar. I oktober 2 ingavs ansökningar till patentmyndigheterna i Sverige, USA och Taiwan hänförliga till nya metoder inom formsprutning av polymera produkter. Genom dessa nya metoder kan ledtiden från en produkts första utvecklingsstadium till fullskalig produktion väsentligt kortas. Även ett antal andra projekt pågår, varav ett är utveckling av nya tekniker att tillföra dekorer på plastkomponenter, t.ex. mobiltelefoner. Det handlar här om att tänja teknikens möjligheter, samtidigt som de blir ekonomiskt intressanta. I TIDIG MEDVERKAN I KUNDPROJEKTEN Nolatos roll i kundprojekten innebär till allt större del att redan på ett tidigt stadium vara med i kundernas utveckling av nya produkter. Att ligga i framkant vad gäller materialkunskap och produktionsteknik, att ha gedigen kunskap om hur olika komponenter ska formges och tillverkas för att produktionen ska bli enkel och kostnadseffektiv. Utifrån kundens idéer och skisser bildar sig våra arbetsgrupper, som i vissa fall är placerade hos kunden, en uppfattning om den produkt som planeras och vad den kommer att kräva i form av produktionslösningar. I samarbete med kunden kommer Nolatos tekniker fram till hur de olika delkomponenterna ska tillverkas för att design, ytfinish, känsla, hållbarhet, passning, kvalitet och ekonomi ska samsas på ett optimalt sätt. När man har kommit fram till en lösning som alla är nöjda med, tas testkomponenter fram med hjälp av prototypverktyg. Komponenterna sätts ihop till kompletta prototyper, som utsätts för omfattande tester av allt från FINANSIELL INFORMATION PER AFFÄRSOMRÅDE Omsättning (Mkr) Rörelseresultat* (Mkr) Rörelsemarginal* Investeringar** (Mkr) Mobile Communication % 7% % Industrial Components 8 8 % % 8% 7 Medical Components % % % Branded Products % 8% 8% 2 * Exklusive engångsposter ** Exklusive förvärv

10 hållbarhet till känsla, design och total funktion. För att genomföra detta finns inom Nolato en mycket bred kompetens, som omfattar hela det polymera området från produktdesign, prototyptillverkning, projektledning, industrialisering och verktygstillverkning till formsprutning, lackering, dekorering och montering av kompletta system. KUNDER Nolatos kunder är till övervägande delen större, internationella företag. Telekomföretagen Ericsson, Sony Ericsson, Nokia, Motorola och Siemens stod under året för procent av omsättningen. Kontraktstillverkaren Flextronics stod för procent, fordonstillverkarna Ford (Volvo), GM (Saab), Scania och Volvo Lastvagnar för procent och vitvarutillverkaren Electrolux för procent. Koncernens tio största kunder stod för omkring 7 procent av den totala omsättningen. Delas kunderna in i olika marknadssektorer, stod mobil telefoni för 8 procent av Nolatos omsättning, fordon för procent, telekom/konsumentelektronik för procent, hushåll för procent, medicinteknik för procent och övrig industri för resterande procent. Geografiskt stod försäljningen i Norden för 7 procent av omsättningen, övriga Europa för 8 procent, Asien för procent, Nordamerika för 8 procent och övriga marknader för procent. LEVERANTÖRER Exempel på viktiga leverantörer är råvarutillverkarna Bayer och GE Plastics, maskintillverkarna Engel och Arburg samt de företag, framför allt i Japan, som levererar elektroniska komponenter till mobiltelefoner, t.ex. högtalare och mikrofoner. Nolato är dock inte långsiktigt beroende av någon enskild leverantör. ETABLERING I KINA Under 2 har koncernen, genom affärsområde Mobile Communication, etablerat produktion i Beijing, Kina. Den nya enheten är inriktad på formsprutning och montering av komponenter för mobiltelefoner. Etableringen bygger på mobiltelefontillverkarnas successiva överflyttning av slutmonteringen av mobiltelefoner från Europa och USA till Asien. I regionen har flera av Nolatos stora kunder tillverkningsenheter. Nolato Beijing omfattar inledningsvis.8 kvadratmeter total yta. Etableringen har fortskridit enligt plan och vi förväntar oss en stark utveckling av den kinesiska verksamheten mot slutet av 22. EXPANSION I UNGERN I början av 22 påbörjades en nybyggnad för Nolato Jász, som sedan

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE övertagandet 2 har varit inrymt i en byggnad på Electrolux fabriksområde i Jászberény, ca 8 km öster om Budapest. Den nya byggnaden, som ligger utanför, men i anslutning till Electrolux område, omfattar.7 kvadratmeter. Den kommer att skapa optimala produktionsförutsättningar för den växande tillverkningen av plastprodukter för bl.a. Electrolux dammsugare. KONCENTRATION PÅ KÄRNVERKSAMHETEN I linje med Nolatos strävan att fokusera på koncernens kärnverksamhet har samtliga bolag inom affärsområde Branded Products avyttrats. Den 2 oktober 2 såldes Nolato Sunnex Equipment för 2 Mkr till ett bolag inom den svenska Amplexgruppen. Den 2 januari 22 såldes Nolato Elastoteknik till British Vita PLC. British Vita tog över verksamheten från januari 22 och det totala transaktionsvärdet uppgick till 7 Mkr, vilket gav Nolato en realisationsvinst om Mkr efter skatt. Vid försäljningarna av bolagen har sedvanliga miljö-, skatte- och balansräkningsgarantier lämnats. PERSONAL Antal i koncernen verksamma personer var vid årsskiftet omkring.. Det är en kraftig minskning jämfört med hösten 2, då antalet verksamma var ca. personer. Minskningen är en följd av de omfattande omstruktureringsprogram som har genomförts inom framför allt affärsområde Mobile Communication, men till del också inom Nolato Alpha. Trots de stora omstruktureringarna inom koncernen, har Nolato inte tappat någon nyckelperson, vare sig inom företagsledning, teknikutveckling eller andra för koncernens framtid viktiga funktioner. Koncernen ser inte heller några framtida problem med rekrytering av kompetent personal. Inom koncernen finns två pågående incitamentsprogram i form av ett konvertibelt lån och ett optionsprogram. Samtliga anställda i koncernen erbjöds 7 att teckna konvertibler, som kan konverteras till aktier av serie B under perioden februari 2 till och med januari 2. Konverteringskursen är :. Under 2 beslöt Nolatos styrelse att utan krav på ersättning tilldela personaloptioner till ett trettiotal ledande befattningshavare i koncernen. Programmet löper över fem år, med möjlighet att utnyttja optionerna efter tre år, förutsatt att anställningsförhållandet alltjämt består. Ytterligare information om incitamentsprogrammen finns i not 2 på sidan och not 2 på sidan. I Nolato pågår sedan 7 en koncernövergripande verksamhet under det samlande begreppet Nolatos Affärsskola. Denna syftar till att genom insikt, engagemang och träning skapa kompetens och framgång. I affärsskolan drivs skräddarsydda utvecklings- och utbildningsinsatser för att ge chefer, säljare, specialister och andra nyckelpersoner en god möjlighet att växa utifrån sina egna samt företagets förutsättningar och mål. MILJÖ Några av koncernens bolag bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Denna verksamhet är dock jämförelsevis ren och medför endast begränsade utsläpp till luft och vatten. En av Nolatos grundläggande vär-

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE deringar har alltid varit att värna om miljön, både ute och inne. Ambitionen är att ständigt bedriva en både effektiv och samordnad miljöutveckling, med målsättningen att överträffa de krav som finns i lagar och förordningar. Produktionsmetoderna ska vara resurssnåla och vid nyinvesteringar ska alltid tas hänsyn till såväl effektivitet som miljökonsekvenser. Miljöarbetet i koncernen är delegerat till respektive bolag. De flesta bolagen inom koncernen är miljöcertifierade enligt ISO och målsättningen är att samtliga ska vara certifierade. CERTIFIERINGAR Flertalet producerande företag i koncernen är certifierade enligt ISO eller ISO 2. De flesta är även miljöcertifierade enligt ISO. Inom koncernen finns även bolag som därutöver är certifierade enligt QS för fordonsindustrin respektive EN /EN 2 och ISO 8 för medicinteknisk industri. Utöver dessa generella certifieringar är bolagen certifierade enligt kundspecifika krav. IT Nolato använder modern IT-teknik inom verksamheten, såväl för administration, marknadsbearbetning och ledningsinformation som teknikstyrning, CAD/CAM och kundkommunikation. Verksamheterna i Sverige, Estland, Ungern, USA och Kina är sammankopplade genom ett WAN (Wide Area Network), som ger möjlighet till krypterad informationsförmedling över Internet med den senaste tekniken i form av IP/VPN och brandväggar. STYRELSENS ARBETSSÄTT Nolatos styrelse har under 2 bestått av åtta ledamöter valda av bolagsstämman samt tre ledamöter utsedda av de anställda. Under året genomförde Nolatos styrelse protokollförda möten. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive möte i enlighet med styrelsens arbetsordning såsom marknadsläge, investeringar, prognoser, delårsbokslut och årsbokslut. Vidare behandlades långsiktiga strategier samt struktur- och organisationsförändringar. Delar av styrelsen utgör en nomineringskommitté, vilken inför bolagsstämman 22 består av ordförande Roger Holtback, Krister Jorlén och Gun Boström-Svensson. Dess uppgift är att årligen efter kontakt med bolagets större aktieägare, lämna förslag till val av ledamöter och arvode till styrelsen vid ordinarie bolagsstämma samt att förankra vissa andra förslag till bolagsstämman. Nomineringskommittén tar även emot förslag till val av ledamöter från övriga aktieägare. Inför fastställandet av årsredovisningen går koncernens revisorer igenom sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut vid minst ett styrelsemöte. Nolatos styrelse har inte funnit något behov av att tillsätta en särskild revisionskommitté. 2

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utvecklingen av Sony Ericssons mobiltelefon T8 är ett bra exempel på Nolato som systemleverantör till mobiltelefonindustrin. Tekniker från Nolato Mobile Communication har samarbetat med uppdragsgivaren kring hur telefonens detaljer ska tillverkas för att design, ytfinish, känsla, hållbarhet, hoppassning och ekonomi ska samsas på ett optimalt sätt. Nolato har också bistått med materialval och med konstruktionen av produktionsverktygen. Nolato har deltagit i utvecklingen av front, fönster, bezel (dekorramen runt fönstret), plastknappen till joysticken, diodlinser, volymknapp, IR-portens fönster, ram, releaseknapp, antennkåpa, packningar, skyddstejper och skärmburk (som skärmar telefonens elektronik från elektromagnetisk strålning). Plastkomponenterna till telefonen tillverkas hos Nolato Mobile i Kristianstad och Nolato Tallinn i Estland, packningar och tejper hos Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult och skärmburken i plåt hos Nolato Silikonteknik i Hallsberg. De färdiga komponenterna leveras på två sätt: Vissa levereras lösa och vissa, t.ex. fronten, förmonteras till en komplett enhet. Slutmonteringen av telefonen sker sedan hos en annan av Sony Ericssons leverantörer. AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Affärsområde Mobile Communication svarade under 2 för omkring hälften av koncernens omsättning. Affärsinriktningen är att vara systemleverantör av polymera produkter till globala kunder inom mobil telefoni, ett område där Nolato är en av världens ledande aktörer. Bolagen inom affärsområdet utvecklar och tillverkar t.ex. kompletta mobiltelefonfronter, packningar och tejper samt komponenter för elektromagnetisk skärmning av mobiltelefoner. Bland kunderna finns Sony Ericsson, Nokia, Motorola och Siemens samt andra mobiltelefonrelaterade företag som Flextronics, Allgon, Salcomp, Sanyo och Filtronic. Verksamheten inom affärsområdet kännetecknas av ett långtgående samarbete med kunderna. Som systemleverantör hjälper Nolato dessa kunder att utveckla sina produkter, med tyngdpunkt på materialkunskap och produktionsteknik. Kundansvaret ligger till största delen på en övergripande affärsområdesnivå, med undantag för de specialprodukter som utvecklas och tillverkas av enskilda bolag inom affärsområdet. Bland konkurrenterna kan nämnas Perlos (Finland), Balda (Tyskland), Eimo (Finland) och Nypro (USA). Marknaden kännetecknas av en mycket snabb utveckling, där det handlar om kortast möjliga ledtider, d.v.s. att minska tiden från första utvecklingsstadiet till dess att den nya produkten kommer ut på marknaden. Det gäller för alla aktörer att ständigt ha tillgång till de bästa kunskaperna inom material, produktionsteknik och design, för att kunna korta ledtiden så mycket som möjligt, samtidigt som produktionskostnad och kvalitet opti-

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE meras. Kunderna lägger därför stor vikt vid att Nolato har kompetens och resurser att gå in tidigt i kundprojekten, för att hjälpa dem att utveckla produkterna så att de undviker problem i senare produktionsskeden. För att optimera kundsamverkan och resursfördelning, finns en för affärsområdet gemensam marknadsorganisation, med väl definierat kundansvar. Det huvudsakliga ansvaret för en viss kund finns därmed alltid hos samma person eller grupp av personer, oberoende av var kundens produkter utvecklas eller produceras. Vissa nischprodukter, som endast berör ett enskilt företag inom affärsområdet, hanteras inom respektive bolag. All teknisk utveckling samt projektledning av nya kundprojekt sker i Nolato TEC. ORGANISATION OCH RESULTAT Affärsområdet består av fem producerande bolag i Sverige, Estland och Kina samt en teknikutvecklingsenhet med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Omsättningen under året uppgick till.2 mkr, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev Mkr mot föregående års vinst på 7 Mkr. Den lägre omsättningen och det försämrade resultatet beror på den kraftiga inbromsningen inom mobiltelefonindustrin, som alla aktörer på denna marknad har fått känna av. Under första halvåret 2 hade alla de stora mobiltelefontillverkarna en mycket stark tillväxt och den totala marknaden 2 bedömdes bli uppemot 7 miljoner sålda mobiltelefoner. För att möta kundernas efterfrågan, baserad på dessa prognoser, förbereddes för stora volymökningar

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE inom affärsområdet. Tillverkningskapaciteten i befintliga fabriker byggdes ut och Nolato Shieldmate förvärvades för att erhålla även Motorola som kund. I och med förvärvet var alla de då fyra största mobiltelefontillverkarna kunder till affärsområdet. Under andra halvåret 2 inleddes en mycket snabb och kraftig minskning av tillväxten i mobiltelefonförsäljningen. Försäljningen nästan halverades jämfört med prognoserna, till knappt miljoner sålda telefoner. Detta innebar en lageruppbyggnad under hösten 2, som negativt påverkade behovet av nyproduktion under 2. OMFATTANDE OMSTRUKTURERING Den snabba nedgången i volym innebar att affärsområdet stod med för stora produktionsresurser i början av året. Samtidigt flyttade mobiltelefontillverkarna i Europa och USA betydande volymer av sin slutmontering till Kina, vilket kraftigt påverkade affärsområdets produktionsanläggningar i Europa och USA. För att anpassa kapaciteten till de nya volymerna har ett omfattande omstruktureringsprogram genomförts under året. Omstruktureringen har bland annat inneburit nedläggning av Nolato Texas i Forth Worth och Nolato Mobitec i Lomma samt Nolato Mobiles enhet i Norrköping. Dessutom stängdes produktionen i Nolato Shieldmate i Chicago utvecklingsenheten är dock kvar för att betjäna de kunder som fortfarande har utveckling i USA. Totalt har neddragningarna inneburit en minskning med ca. personer under året. Under hösten har affärsområdet startat produktion i Kina. Den nya fabriken ligger i Beijing, där de största mobiltelefonkunderna har betydande produktionsenheter. Verksamheten inriktas på formsprutning och såväl manuell som semimanuell montering. Under 22 startar även produktion av tejpprodukter för mobiltelefonmarknaden samt komponenter som används för att skärma elektromagnetisk strålning i mobiltelefonerna. Resurserna i Beijing kommer successivt att ökas i takt med att nya kundprojekt aktiveras. För att stärka kontakten med befintliga och presumtiva kunder i Asien har försäljnings- och marknadskontor etablerats i Beijing och Hongkong. All teknisk utveckling samt projektledning av nya kundprojekt inom affärsområdet har samlats i Nolato TEC, som har verksamhet i Sverige, USA och Kina. Enheten har ett hundratal medarbetare med stor kompetens inom bland annat produktutveckling, prototyptillverkning, projektledning, industrialisering och verktygstillverkning. Omstruktureringen har snabbt givit önskad effekt och rörelseresultatet har successivt förbättrats under året. Affärsområdet står därmed gott rustat inför den ökade aktivitet under andra halvåret 22, som har kommunicerats av kunderna. UTVECKLING Nolato Mobile Communication är en av de ledande aktörerna i världen inom polymera komponenter för mobil telefoni. Affärsområdet har, trots de stora problemen inom området, stärkt sina positioner ytterligare under året genom att bredda kundbasen och erhålla projekt från flera strategiskt viktiga kunder. Dessa projekt planeras att börja produceras under andra halvåret 22. Affärsområdet har under året etablerat ett leverantörsförhållande med Flextronics, som har tagit över delar av Sony Ericssons sammansättning av mobiltelefoner. Ett tecken på Nolatos starka ställning är att Mobile Communication i ett flertal kundprojekt har medverkat redan från designfasen av nya mobiltelefoner för att kunna påverka utveckling och produktkoncept. Som systemleverantör tar Nolato sedan helhetsansvar för den kompletta tillverkningen och monteringen av t.ex. telefonernas yttre skal. Genom en fortsatt breddning av kundbasen för att minska riskprofilen och öka tillväxten samt en ytterligare förstärkning av posititionen som partner till kunder i Europa, USA och Asien vid utvecklingen av nya mobiltelefoner, ser Nolato positivt på affärsområdets fortsatta framtid. Sista kvartalet 2 innebar ett rörelseresultat på Mkr. Denna resultatnivå kommer dock inte kunna bibehållas under första delen av 22, framför allt på grund av förändrad produktmix.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 1 INNEHÅLL 1 Lagercrantz Group i korthet 2 VD har ordet 4 Lagercrantz aktie 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Marknad och produkter 10 Organisation och kompetens 12 Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997.

Nettoomsättningen ökade med 25% till 511 Mkr, jämfört med 408 Mkr 1997. 98 Arkivator är en högteknologisk verkstadskoncern med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål. Verksamheten omfattar huvudsakligen uppdragstillverkning

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) Årsredovisning2000 INNEHÅLL 1 2000 i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten

Läs mer

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Året som gått SID 3 Nyckeltal och viktiga händelser under 2002 och 2003 för Cybercom och i världen runt omkring. Kommentar från VD SID 4 5 Mats Alders, VD och koncernchef i

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 ÅRSREDOVISNING 1999 Innehåll Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 Portföljbolag 11 Arkivator/LGP 12 14 Axis 15 17 MYDATA automation

Läs mer