ÅRSREDOVISNING 2001 NOLATO AB (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2001 NOLATO AB (PUBL)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2 NOLATO AB (PUBL)

2 INNEHÅLL Detta är Nolato VD:s kommentar Verksamheten 2 8 Nolato 8 22 Aktien och ägarna 2 Nyckeltal för koncernen 22 Finansiell översikt 2 Framtidsutsikter 2 Resultaträkningar 2 Balansräkningar 2 Kassaflödesanalyser 28 Noter 2 Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Koncernens ledning Adresser 8

3 NOLATO ÅRSREDOVISNING 2 En högteknologisk systemleverantör av polymera produkter till ledande kunder inom mobil telefoni, telekom, konsumentelektronik, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2 2 Koncernens omsättning minskade med 2 procent under 2 beroende på starkt fallande volymer inom mobil telefoni och telekom. Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 2 Mkr mot föregående års 27 Mkr. Huvudorsak till försämringen är de minskade volymerna inom mobil telefoni och telekom. Kraftfulla omstruktureringar har genomförts under året, vilket har lett till successivt förbättrade kvartalsresultat. Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet blev 2 Mkr. Nettoomsättning, Mkr Engångsposter, Mkr 8 2 Rörelseresultat, Mkr * Resultat efter finansnetto, Mkr * Nettoresultat, Mkr * 8 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 22 Resultat per aktie, SEK *,7 7, 7,7 Resultat per aktie, full utspädning, SEK *, 7, 7, Antal aktier efter full utspädning, * Exklusive engångsposter

4 DETTA ÄR NOLATO NOLATO AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Omsättning.2 Mkr Anställda 7 AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Omsättning Mkr Anställda 8 AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Omsättning 88 Mkr Anställda 7 NOLATO TEC Kristianstad, Chicago, Beijing Omsättning: 28 Mkr Anställda: 8 NOLATO ALPHA Kristianstad Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO MEDEVO Torekov Omsättning: 8 Mkr Anställda: 2 NOLATO MOBILE Kristianstad Omsättning: Mkr Anställda: 28 NOLATO GOTA Götene Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO GEJDE Lomma Omsättning: Mkr Anställda: 7 NOLATO SILIKONTEKNIK Hallsberg Omsättning: Mkr Anställda: 2 NOLATO PROTEC Mosonmagyaróvár, Ungern Omsättning: Mkr Anställda: 28 NOLATO LÖVEPAC * Skånes Fagerhult Omsättning: 8 Mkr Anställda: NOLATO PLASTTEKNIK Göteborg Omsättning: 7 Mkr Anställda: NOLATO TALLINN Tallinn, Estland Omsättning: 8 Mkr Anställda: 8 NOLATO SUNNE Sunne Omsättning: 28 Mkr Anställda: NOLATO BEIJING Beijing, Kina Omsättning: Mkr Anställda: NOLATO POLYMER Torekov Omsättning: Mkr Anställda: 7 * Nolato Lövepacs verksamhet omfattar förutom kunder inom mobil telefoni även kunder inom fordonsindustrin. NOLATO JÁSZ Jászberény, Ungern Omsättning: 7 Mkr Anställda: 7 NOLATO STG Lönsboda Omsättning: Mkr Anställda: 7 NOLATO TERMOFORM Ängelholm Omsättning: Mkr Anställda: 2 Bolagen inom Industrial Components verkar inom tre marknadsområden: Verkar inom marknadsområde Automotive Verkar inom marknadsområde Household Verkar inom marknadsområde Telecom/Electronics Organisationsschemat visar den operativa koncernen. Den juridiska koncernen framgår av not på sidan. Antalet anställda avser läget januari 22.

5 DETTA ÄR NOLATO DETTA ÄR NOLATO Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till ledande kunder inom mobil telefoni, telekom, konsumentelektronik, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. Nolato är en av världens ledande tillverkare av system och komponenter i polymera material för mobiltelefonindustrin. Den övergripande strategin är att arbeta nära kunderna och genom tidig medverkan i deras projekt hjälpa dem att utveckla sina produkter på ett sätt som ger bästa produktionsekonomi och kvalitet, samt att erbjuda högkvalitativ tillverkning och vidareförädling av polymera produkter och kompletta system. Kundlösningarna bygger på medarbetarnas kompetens, avancerad produktion, systemtänkande och modern produktionsteknik. Viktiga nyckelbegrepp i koncernens utveckling är tillväxt, internationalisering, kundnärhet samt egen FoU-verksamhet. Verksamheten bedrivs genom 7 bolag i Europa, USA och Asien, organiserade i tre kundorienterade affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components och Medical Components. Alla tre är starkt nischade och väl positionerade, med tydligt identifierade kunder i Europa och övriga världen. Kunderna är till övervägande del stora, internationella företag som Ericsson, Volvo, Saab, Electrolux, Flextronics, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Siemens, Pharmacia, Novo Nordisk, Lear m.fl. Koncernens FoU-verksamhet är inriktad på att ta fram nya processer och tekniker, som innebär att kunderna får såväl kortare ledtider vid framtagningen av nya produkter och bättre total produktionsekonomi som andra mervärden som höjer produkternas attraktionskraft på marknaden. Nolato grundades 8. Bolagets B-aktier noterades 8 på Stockholmsbörsen och är idag noterade på O-listan.

6 VD KOMMENTERAR ÅRET VD KOMMENTERAR ÅRET 2 blev ett dramatiskt år för Nolato. Den snabba uppbromsningen inom telekomsektorn påverkade koncernens verksamhet starkt och innebar att vi hade för stor produktionskapacitet. En kapacitet som baserades på våra stora, marknadsledande kunders prognoser, i den gemensamma övertygelsen om en fortsatt god utveckling. Den framtidstron var vi inte ensamma om. Sällan har väl så många företag drabbats av en så snabb omvälvning inom ett så viktigt och omfattande globalt produktområde. GENOMGRIPANDE OMSTRUKTURERING För att snabbt anpassa Nolato till den nya situationen har vi under 2 genomfört en kraftfull och genomgripande omstrukturering av verksamheten. Två produktionsenheter i USA och två i Sverige stängdes, samtidigt som kapaciteten minskades i de kvarvarande enheterna inom affärsområde Mobile Communication. Som en följd av omstruktureringen har vi tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel. Utöver rörelseförluster har engångskostnader tagits på drygt 8 Mkr under 2 i syfte att vända den negativa utvecklingen. Det har varit en mycket smärtsam process, som dock snabbt har lett till önskad effekt. Nolato har under året successivt förbättrat kvartalsresultaten, med fjärde kvartalet som en bra avslutning på ett besvärligt år. Tack vare att alla i koncernen har insett situationens allvar, har Nolato snabbt kunnat ta sig ur en besvärlig situation. Det hårdast drabbade affärsområdet, Mobile Communication, har gått från mycket stora förluster i början av året till att återigen uppnå ett positivt resultat de två sista kvartalen 2. Med tanke på att affärsområdet nästan har halverats omsättningen minskade under 2 med omkring Mkr jämfört med 2 är det en prestation, som alla medarbetare ska ha stor heder av. PRODUKTION I KINA OCH UNGERN Allt har dock inte kretsat kring neddragningar. Under året genomförde vi etableringen av en tillverkningsenhet för produkter till mobiltelefoner i Kina. Etableringen, som gjordes i Beijing, är strategiskt viktig för oss, eftersom flera av de stora kunderna inom mobil telefoni har viktiga produktionsenheter i närheten av den nya fabriken. Exporten av mobiltelefoner från Kina ökar och våra kunder i regionen har klara önskemål om en lokal närvaro av sina leverantörer. Verksamheten i Kina bygger på en bred kundbas och görs enligt principen att skynda långsamt. Att delar av produktionsutrustningen har kunnat föras över från den stängda produktionen i USA har också bidragit till att kraftigt begränsa investeringens storlek. Koncernens två ungerska bolag, det ena i västra Ungern och det andra i östra, är väl positionerade som plattform för vår vidare bearbetning av kunder inom bland annat vitvaror och konsumentelektronik. Den, jämfört med övriga Europa, lägre tillverkningskostnaden i Ungern spelar naturligtvis en stor roll. Men lika betydelsefull är närheten till många av Nolatos viktiga kunder, som har valt att etablera produktionsanläggningar i regionen. Vår bedömning är att det kommer att bli en stark tillväxt i Ungern inom de närmaste åren och då är koncernen på plats med två moderna fabriker, som fyller högt ställda krav på produktionsekonomi och kvalitet. KONCENTRATION MOT KÄRNOMRÅDEN Som ett led i omstruktureringen av koncernen ingår även en koncentration mot de kärnområden där Nolato har möjligheter till synergier och samordningseffekter. Alla bolagen inom affärsområde Branded Products har därför avyttrats. Försäljningen frigjorde både finansiella och ledningsmässiga resurser, som underlättar utvecklingen av verksamheterna inom koncernens kärnområden. Genom att fokusera på våra kärnområden kan vi också i högre grad öka samordningen inom områden som utveckling, försäljning och tillverkning. Målsättningen är att koncernens resurser och tillgångar ska utnyttjas på ett optimalt sätt, för att skapa kundnytta och därmed ytterligare förbättrad lönsamhet. 2 har varit en bra påminnelse om den styrka det innebär för ett företag att inte bara stå på ett ben. Nolatos problem har varit koncentrerade till affärsområde Mobile Communication samt till de verksamheter inom affärsområde Industrial Components som arbetar med telekom och konsumentelektronik. Övriga delar av koncernen har haft en god utveckling, vilket har varit en styrka under den här svåra perioden. Bland annat har verk-

7 VD KOMMENTERAR ÅRET samheten inom affärsområde Medical Components haft en mycket positiv utveckling, med stark tillväxt i både omsättning och resultat. Framgången är effekten av en målmedveten och långsiktig satsning på lönsamma och utvecklingsbara kundrelationer. SYSTEMLEVERANTÖR MED HELHETSTÄNKANDE Under flera år har vi arbetat med att flytta fram Nolatos positioner från att bara vara underleverantör till att fungera som systemleverantör med helhetstänkande. I Nolatos erbjudande till kunderna ingår idag inte enbart tillverkning av komponenter, utan en helhet som sträcker sig ända från det första utvecklingsstadiet till leverans av den kompletta, monterade produkten. Detta inkluderar även vidareförädling genom t.ex. tryckning, lackering, montering och distribution. Nolato ska helt enkelt alltid ligga i framkant när det gäller materialkunskap och produktionsteknik; att veta hur olika detaljer ska formges och tillverkas för att produktionen ska bli enkel och kostnadseffektiv. Idag samarbetar t.ex. Nolato Mobile Communication mycket nära kunderna, vilket innebär att Nolato i vissa fall har egen personal på plats hos kunden under utvecklingsskedet. Genom ett tidigt engagemang och närheten till våra kunders utvecklingscentra i Europa och USA kan Nolato sänka deras totala kostnad och ta ansvar för utvecklingen av systemlösningar med en gemensam projektorganisation. För att sedan producera produkterna i någon av våra enheter i Europa eller Asien. Allt med målsättningen att hjälpa kunderna att få ut sin produkt på marknaden med rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt. EN BLICK FRAMÅT När vi nu har lagt 2 till handlingarna, kan vi konstatera att den industriella omstruktureringen är avslutad. Vi har snabbt uppnått önskade effekter och kan helt koncentrera oss på framtiden. Nolato har idag en stark position och en utmärkt plattform att stå på när telekommarknaden, enligt de bedömningar som våra kunder har presenterat, tar fart igen under andra halvåret 22. Vi ska inte heller glömma att 2 var första gången med negativt helårsresultat sedan Nolato startades för mer än sextio år sedan! Våra produktionsanläggningar är moderna, kostnadseffektiva och kvalitetsorienterade. Våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Vårt tekniska kunnande skapar mervärden för kunderna, som i allt större utsträckning ser oss som en nära partner med kvalificerat systemansvar för både delar av produktutveckling och produktion. Förutsättningarna för framtiden är alltså goda. För att öka våra ekonomiska resurser och säkerställa ett finansiellt handlingsutrymme behöver emellertid Nolato förstärka balansräkningen. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission som, givet bolagsstämmans godkännande, kommer att ge Nolato de ytterligare finansiella resurser som krävs för detta. Det är vår starka förhoppning att våra aktieägare ska se de goda möjligheter som Nolato står inför och därmed teckna aktier i emissionen. Torekov i mars 22 Tomas Sjölin VD & Koncernchef 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mkr KONCERNENS OMSÄTTNING PER KVARTAL 2 Mkr KONCERNENS RESULTAT PER KVARTAL 2 Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Q Q2 Q Q Mkr OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2 Mkr RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE 2 Mobile Industrial Medical Branded Communication Components Components Products Mobile Industrial Medical Branded Communication Components Components Products STORA KUNDERS ANDEL AV OMSÄTTNINGEN OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE Övriga Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson Industrial Components Mobile Communication Electrolux Flextronics Ford (Volvo), GM (Saab), Scania, Volvo Lastvagnar Branded Products Medical Components OMSÄTTNING PER MARKNAD OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Övrigt Övriga Medicinteknik Hushåll Mobil telefoni Asien Nordamerika Norden Telekom, konsumentelektronik Övriga Europa Fordon 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN 2 Nolato har en decentraliserad organisation, där den operativa verksamheten bedrivs genom ett antal bolag organiserade i tre affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components och Medical Components. Under 2 fanns ett fjärde affärsområde, Branded Products, bestående av Nolato Sunnex Equipment och Nolato Elastoteknik. I samband med avyttringen av dessa bolag i oktober 2 respektive i januari 22 upphörde verksamheten inom Branded Products. en framtid kan tekniken t.ex. ge möjlighet till individuellt dekorerade skal till mobiltelefoner, där användaren själv kan stå för designen vid köpet av telefonen. Koncernens kostnader för utveckling uppgår till ca procent () av nettoomsättningen. I detta ingår utveckling av verktyg, material, design och teknik. Till allra största delen utgörs dessa av kostnader i samband med utveckling av produkter tillsammans med koncernens kunder. STARK KOMPETENS Inom Nolato finns en mycket stor kompetens inom polymer teknik, grundad på de mer än år som koncernen har varit verksam. Få konkurrerande företag har motsvarande utvecklings- och produktionskompetens inom ett så brett industriellt tillämpningsområde. Denna kompetens omfattar inte enbart det dagliga arbetet med utveckling av nya produkter och en högkvalitativ produktion, utan också ett intensivt arbete med att få fram nya processer och tillämpningar. I oktober 2 ingavs ansökningar till patentmyndigheterna i Sverige, USA och Taiwan hänförliga till nya metoder inom formsprutning av polymera produkter. Genom dessa nya metoder kan ledtiden från en produkts första utvecklingsstadium till fullskalig produktion väsentligt kortas. Även ett antal andra projekt pågår, varav ett är utveckling av nya tekniker att tillföra dekorer på plastkomponenter, t.ex. mobiltelefoner. Det handlar här om att tänja teknikens möjligheter, samtidigt som de blir ekonomiskt intressanta. I TIDIG MEDVERKAN I KUNDPROJEKTEN Nolatos roll i kundprojekten innebär till allt större del att redan på ett tidigt stadium vara med i kundernas utveckling av nya produkter. Att ligga i framkant vad gäller materialkunskap och produktionsteknik, att ha gedigen kunskap om hur olika komponenter ska formges och tillverkas för att produktionen ska bli enkel och kostnadseffektiv. Utifrån kundens idéer och skisser bildar sig våra arbetsgrupper, som i vissa fall är placerade hos kunden, en uppfattning om den produkt som planeras och vad den kommer att kräva i form av produktionslösningar. I samarbete med kunden kommer Nolatos tekniker fram till hur de olika delkomponenterna ska tillverkas för att design, ytfinish, känsla, hållbarhet, passning, kvalitet och ekonomi ska samsas på ett optimalt sätt. När man har kommit fram till en lösning som alla är nöjda med, tas testkomponenter fram med hjälp av prototypverktyg. Komponenterna sätts ihop till kompletta prototyper, som utsätts för omfattande tester av allt från FINANSIELL INFORMATION PER AFFÄRSOMRÅDE Omsättning (Mkr) Rörelseresultat* (Mkr) Rörelsemarginal* Investeringar** (Mkr) Mobile Communication % 7% % Industrial Components 8 8 % % 8% 7 Medical Components % % % Branded Products % 8% 8% 2 * Exklusive engångsposter ** Exklusive förvärv

10 hållbarhet till känsla, design och total funktion. För att genomföra detta finns inom Nolato en mycket bred kompetens, som omfattar hela det polymera området från produktdesign, prototyptillverkning, projektledning, industrialisering och verktygstillverkning till formsprutning, lackering, dekorering och montering av kompletta system. KUNDER Nolatos kunder är till övervägande delen större, internationella företag. Telekomföretagen Ericsson, Sony Ericsson, Nokia, Motorola och Siemens stod under året för procent av omsättningen. Kontraktstillverkaren Flextronics stod för procent, fordonstillverkarna Ford (Volvo), GM (Saab), Scania och Volvo Lastvagnar för procent och vitvarutillverkaren Electrolux för procent. Koncernens tio största kunder stod för omkring 7 procent av den totala omsättningen. Delas kunderna in i olika marknadssektorer, stod mobil telefoni för 8 procent av Nolatos omsättning, fordon för procent, telekom/konsumentelektronik för procent, hushåll för procent, medicinteknik för procent och övrig industri för resterande procent. Geografiskt stod försäljningen i Norden för 7 procent av omsättningen, övriga Europa för 8 procent, Asien för procent, Nordamerika för 8 procent och övriga marknader för procent. LEVERANTÖRER Exempel på viktiga leverantörer är råvarutillverkarna Bayer och GE Plastics, maskintillverkarna Engel och Arburg samt de företag, framför allt i Japan, som levererar elektroniska komponenter till mobiltelefoner, t.ex. högtalare och mikrofoner. Nolato är dock inte långsiktigt beroende av någon enskild leverantör. ETABLERING I KINA Under 2 har koncernen, genom affärsområde Mobile Communication, etablerat produktion i Beijing, Kina. Den nya enheten är inriktad på formsprutning och montering av komponenter för mobiltelefoner. Etableringen bygger på mobiltelefontillverkarnas successiva överflyttning av slutmonteringen av mobiltelefoner från Europa och USA till Asien. I regionen har flera av Nolatos stora kunder tillverkningsenheter. Nolato Beijing omfattar inledningsvis.8 kvadratmeter total yta. Etableringen har fortskridit enligt plan och vi förväntar oss en stark utveckling av den kinesiska verksamheten mot slutet av 22. EXPANSION I UNGERN I början av 22 påbörjades en nybyggnad för Nolato Jász, som sedan

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE övertagandet 2 har varit inrymt i en byggnad på Electrolux fabriksområde i Jászberény, ca 8 km öster om Budapest. Den nya byggnaden, som ligger utanför, men i anslutning till Electrolux område, omfattar.7 kvadratmeter. Den kommer att skapa optimala produktionsförutsättningar för den växande tillverkningen av plastprodukter för bl.a. Electrolux dammsugare. KONCENTRATION PÅ KÄRNVERKSAMHETEN I linje med Nolatos strävan att fokusera på koncernens kärnverksamhet har samtliga bolag inom affärsområde Branded Products avyttrats. Den 2 oktober 2 såldes Nolato Sunnex Equipment för 2 Mkr till ett bolag inom den svenska Amplexgruppen. Den 2 januari 22 såldes Nolato Elastoteknik till British Vita PLC. British Vita tog över verksamheten från januari 22 och det totala transaktionsvärdet uppgick till 7 Mkr, vilket gav Nolato en realisationsvinst om Mkr efter skatt. Vid försäljningarna av bolagen har sedvanliga miljö-, skatte- och balansräkningsgarantier lämnats. PERSONAL Antal i koncernen verksamma personer var vid årsskiftet omkring.. Det är en kraftig minskning jämfört med hösten 2, då antalet verksamma var ca. personer. Minskningen är en följd av de omfattande omstruktureringsprogram som har genomförts inom framför allt affärsområde Mobile Communication, men till del också inom Nolato Alpha. Trots de stora omstruktureringarna inom koncernen, har Nolato inte tappat någon nyckelperson, vare sig inom företagsledning, teknikutveckling eller andra för koncernens framtid viktiga funktioner. Koncernen ser inte heller några framtida problem med rekrytering av kompetent personal. Inom koncernen finns två pågående incitamentsprogram i form av ett konvertibelt lån och ett optionsprogram. Samtliga anställda i koncernen erbjöds 7 att teckna konvertibler, som kan konverteras till aktier av serie B under perioden februari 2 till och med januari 2. Konverteringskursen är :. Under 2 beslöt Nolatos styrelse att utan krav på ersättning tilldela personaloptioner till ett trettiotal ledande befattningshavare i koncernen. Programmet löper över fem år, med möjlighet att utnyttja optionerna efter tre år, förutsatt att anställningsförhållandet alltjämt består. Ytterligare information om incitamentsprogrammen finns i not 2 på sidan och not 2 på sidan. I Nolato pågår sedan 7 en koncernövergripande verksamhet under det samlande begreppet Nolatos Affärsskola. Denna syftar till att genom insikt, engagemang och träning skapa kompetens och framgång. I affärsskolan drivs skräddarsydda utvecklings- och utbildningsinsatser för att ge chefer, säljare, specialister och andra nyckelpersoner en god möjlighet att växa utifrån sina egna samt företagets förutsättningar och mål. MILJÖ Några av koncernens bolag bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Denna verksamhet är dock jämförelsevis ren och medför endast begränsade utsläpp till luft och vatten. En av Nolatos grundläggande vär-

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE deringar har alltid varit att värna om miljön, både ute och inne. Ambitionen är att ständigt bedriva en både effektiv och samordnad miljöutveckling, med målsättningen att överträffa de krav som finns i lagar och förordningar. Produktionsmetoderna ska vara resurssnåla och vid nyinvesteringar ska alltid tas hänsyn till såväl effektivitet som miljökonsekvenser. Miljöarbetet i koncernen är delegerat till respektive bolag. De flesta bolagen inom koncernen är miljöcertifierade enligt ISO och målsättningen är att samtliga ska vara certifierade. CERTIFIERINGAR Flertalet producerande företag i koncernen är certifierade enligt ISO eller ISO 2. De flesta är även miljöcertifierade enligt ISO. Inom koncernen finns även bolag som därutöver är certifierade enligt QS för fordonsindustrin respektive EN /EN 2 och ISO 8 för medicinteknisk industri. Utöver dessa generella certifieringar är bolagen certifierade enligt kundspecifika krav. IT Nolato använder modern IT-teknik inom verksamheten, såväl för administration, marknadsbearbetning och ledningsinformation som teknikstyrning, CAD/CAM och kundkommunikation. Verksamheterna i Sverige, Estland, Ungern, USA och Kina är sammankopplade genom ett WAN (Wide Area Network), som ger möjlighet till krypterad informationsförmedling över Internet med den senaste tekniken i form av IP/VPN och brandväggar. STYRELSENS ARBETSSÄTT Nolatos styrelse har under 2 bestått av åtta ledamöter valda av bolagsstämman samt tre ledamöter utsedda av de anställda. Under året genomförde Nolatos styrelse protokollförda möten. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive möte i enlighet med styrelsens arbetsordning såsom marknadsläge, investeringar, prognoser, delårsbokslut och årsbokslut. Vidare behandlades långsiktiga strategier samt struktur- och organisationsförändringar. Delar av styrelsen utgör en nomineringskommitté, vilken inför bolagsstämman 22 består av ordförande Roger Holtback, Krister Jorlén och Gun Boström-Svensson. Dess uppgift är att årligen efter kontakt med bolagets större aktieägare, lämna förslag till val av ledamöter och arvode till styrelsen vid ordinarie bolagsstämma samt att förankra vissa andra förslag till bolagsstämman. Nomineringskommittén tar även emot förslag till val av ledamöter från övriga aktieägare. Inför fastställandet av årsredovisningen går koncernens revisorer igenom sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut vid minst ett styrelsemöte. Nolatos styrelse har inte funnit något behov av att tillsätta en särskild revisionskommitté. 2

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utvecklingen av Sony Ericssons mobiltelefon T8 är ett bra exempel på Nolato som systemleverantör till mobiltelefonindustrin. Tekniker från Nolato Mobile Communication har samarbetat med uppdragsgivaren kring hur telefonens detaljer ska tillverkas för att design, ytfinish, känsla, hållbarhet, hoppassning och ekonomi ska samsas på ett optimalt sätt. Nolato har också bistått med materialval och med konstruktionen av produktionsverktygen. Nolato har deltagit i utvecklingen av front, fönster, bezel (dekorramen runt fönstret), plastknappen till joysticken, diodlinser, volymknapp, IR-portens fönster, ram, releaseknapp, antennkåpa, packningar, skyddstejper och skärmburk (som skärmar telefonens elektronik från elektromagnetisk strålning). Plastkomponenterna till telefonen tillverkas hos Nolato Mobile i Kristianstad och Nolato Tallinn i Estland, packningar och tejper hos Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult och skärmburken i plåt hos Nolato Silikonteknik i Hallsberg. De färdiga komponenterna leveras på två sätt: Vissa levereras lösa och vissa, t.ex. fronten, förmonteras till en komplett enhet. Slutmonteringen av telefonen sker sedan hos en annan av Sony Ericssons leverantörer. AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Affärsområde Mobile Communication svarade under 2 för omkring hälften av koncernens omsättning. Affärsinriktningen är att vara systemleverantör av polymera produkter till globala kunder inom mobil telefoni, ett område där Nolato är en av världens ledande aktörer. Bolagen inom affärsområdet utvecklar och tillverkar t.ex. kompletta mobiltelefonfronter, packningar och tejper samt komponenter för elektromagnetisk skärmning av mobiltelefoner. Bland kunderna finns Sony Ericsson, Nokia, Motorola och Siemens samt andra mobiltelefonrelaterade företag som Flextronics, Allgon, Salcomp, Sanyo och Filtronic. Verksamheten inom affärsområdet kännetecknas av ett långtgående samarbete med kunderna. Som systemleverantör hjälper Nolato dessa kunder att utveckla sina produkter, med tyngdpunkt på materialkunskap och produktionsteknik. Kundansvaret ligger till största delen på en övergripande affärsområdesnivå, med undantag för de specialprodukter som utvecklas och tillverkas av enskilda bolag inom affärsområdet. Bland konkurrenterna kan nämnas Perlos (Finland), Balda (Tyskland), Eimo (Finland) och Nypro (USA). Marknaden kännetecknas av en mycket snabb utveckling, där det handlar om kortast möjliga ledtider, d.v.s. att minska tiden från första utvecklingsstadiet till dess att den nya produkten kommer ut på marknaden. Det gäller för alla aktörer att ständigt ha tillgång till de bästa kunskaperna inom material, produktionsteknik och design, för att kunna korta ledtiden så mycket som möjligt, samtidigt som produktionskostnad och kvalitet opti-

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE meras. Kunderna lägger därför stor vikt vid att Nolato har kompetens och resurser att gå in tidigt i kundprojekten, för att hjälpa dem att utveckla produkterna så att de undviker problem i senare produktionsskeden. För att optimera kundsamverkan och resursfördelning, finns en för affärsområdet gemensam marknadsorganisation, med väl definierat kundansvar. Det huvudsakliga ansvaret för en viss kund finns därmed alltid hos samma person eller grupp av personer, oberoende av var kundens produkter utvecklas eller produceras. Vissa nischprodukter, som endast berör ett enskilt företag inom affärsområdet, hanteras inom respektive bolag. All teknisk utveckling samt projektledning av nya kundprojekt sker i Nolato TEC. ORGANISATION OCH RESULTAT Affärsområdet består av fem producerande bolag i Sverige, Estland och Kina samt en teknikutvecklingsenhet med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Omsättningen under året uppgick till.2 mkr, vilket är en minskning med procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev Mkr mot föregående års vinst på 7 Mkr. Den lägre omsättningen och det försämrade resultatet beror på den kraftiga inbromsningen inom mobiltelefonindustrin, som alla aktörer på denna marknad har fått känna av. Under första halvåret 2 hade alla de stora mobiltelefontillverkarna en mycket stark tillväxt och den totala marknaden 2 bedömdes bli uppemot 7 miljoner sålda mobiltelefoner. För att möta kundernas efterfrågan, baserad på dessa prognoser, förbereddes för stora volymökningar

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE inom affärsområdet. Tillverkningskapaciteten i befintliga fabriker byggdes ut och Nolato Shieldmate förvärvades för att erhålla även Motorola som kund. I och med förvärvet var alla de då fyra största mobiltelefontillverkarna kunder till affärsområdet. Under andra halvåret 2 inleddes en mycket snabb och kraftig minskning av tillväxten i mobiltelefonförsäljningen. Försäljningen nästan halverades jämfört med prognoserna, till knappt miljoner sålda telefoner. Detta innebar en lageruppbyggnad under hösten 2, som negativt påverkade behovet av nyproduktion under 2. OMFATTANDE OMSTRUKTURERING Den snabba nedgången i volym innebar att affärsområdet stod med för stora produktionsresurser i början av året. Samtidigt flyttade mobiltelefontillverkarna i Europa och USA betydande volymer av sin slutmontering till Kina, vilket kraftigt påverkade affärsområdets produktionsanläggningar i Europa och USA. För att anpassa kapaciteten till de nya volymerna har ett omfattande omstruktureringsprogram genomförts under året. Omstruktureringen har bland annat inneburit nedläggning av Nolato Texas i Forth Worth och Nolato Mobitec i Lomma samt Nolato Mobiles enhet i Norrköping. Dessutom stängdes produktionen i Nolato Shieldmate i Chicago utvecklingsenheten är dock kvar för att betjäna de kunder som fortfarande har utveckling i USA. Totalt har neddragningarna inneburit en minskning med ca. personer under året. Under hösten har affärsområdet startat produktion i Kina. Den nya fabriken ligger i Beijing, där de största mobiltelefonkunderna har betydande produktionsenheter. Verksamheten inriktas på formsprutning och såväl manuell som semimanuell montering. Under 22 startar även produktion av tejpprodukter för mobiltelefonmarknaden samt komponenter som används för att skärma elektromagnetisk strålning i mobiltelefonerna. Resurserna i Beijing kommer successivt att ökas i takt med att nya kundprojekt aktiveras. För att stärka kontakten med befintliga och presumtiva kunder i Asien har försäljnings- och marknadskontor etablerats i Beijing och Hongkong. All teknisk utveckling samt projektledning av nya kundprojekt inom affärsområdet har samlats i Nolato TEC, som har verksamhet i Sverige, USA och Kina. Enheten har ett hundratal medarbetare med stor kompetens inom bland annat produktutveckling, prototyptillverkning, projektledning, industrialisering och verktygstillverkning. Omstruktureringen har snabbt givit önskad effekt och rörelseresultatet har successivt förbättrats under året. Affärsområdet står därmed gott rustat inför den ökade aktivitet under andra halvåret 22, som har kommunicerats av kunderna. UTVECKLING Nolato Mobile Communication är en av de ledande aktörerna i världen inom polymera komponenter för mobil telefoni. Affärsområdet har, trots de stora problemen inom området, stärkt sina positioner ytterligare under året genom att bredda kundbasen och erhålla projekt från flera strategiskt viktiga kunder. Dessa projekt planeras att börja produceras under andra halvåret 22. Affärsområdet har under året etablerat ett leverantörsförhållande med Flextronics, som har tagit över delar av Sony Ericssons sammansättning av mobiltelefoner. Ett tecken på Nolatos starka ställning är att Mobile Communication i ett flertal kundprojekt har medverkat redan från designfasen av nya mobiltelefoner för att kunna påverka utveckling och produktkoncept. Som systemleverantör tar Nolato sedan helhetsansvar för den kompletta tillverkningen och monteringen av t.ex. telefonernas yttre skal. Genom en fortsatt breddning av kundbasen för att minska riskprofilen och öka tillväxten samt en ytterligare förstärkning av posititionen som partner till kunder i Europa, USA och Asien vid utvecklingen av nya mobiltelefoner, ser Nolato positivt på affärsområdets fortsatta framtid. Sista kvartalet 2 innebar ett rörelseresultat på Mkr. Denna resultatnivå kommer dock inte kunna bibehållas under första delen av 22, framför allt på grund av förändrad produktmix.

16 AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Affärsområde Industrial Components svarade under 2 för omkring procent av koncernens omsättning. Affärsinriktningen är att utveckla och tillverka komponenter och kompletta system i polymera material för ledande industriföretag, framför allt inom områden som vitvaror, fordon, telekom och konsumentelektronik. Inom dessa områden är Nolato Industrial Components en av de ledande leverantörerna i Europa. Bland kunderna finns Ericsson, Flextronics, Ford (Volvo), GM (Saab), Electrolux, Whirlpool, Ifö, Lear, Plastal, Autoliv, Sanmina, Swedish Match, MCT Brattberg och Lindab. Till skillnad från verksamheten inom affärsområde Mobile Communication, ligger försäljningsansvaret inom affärsområde Industrial Components normalt på det enskilda Nolatobolaget, även om det är allt vanligare att flera bolag samarbetar i större kundprojekt och då bildar en gemensam projektorganisation. Även konkurrentsituationen skiljer sig från affärsområde Mobile Communication genom att konkurrenterna till Industrial Components ofta är ett stort antal mindre och medelstora, lokala företag. Någon enhetlig konkurrentbild kan därför inte ges inom detta fragmenterade marknadssegment, den växlar beroende på kund och geografisk marknad. ORGANISATION OCH RESULTAT Affärsområdet består av sju producerande bolag i Sverige och två i Ungern. Bolagen verkar inom tre marknadsområden: Household, Automotive och Telecom/Consumer electronics. Inom marknadsområdena satsar man på gemensam marknadsföring och att kunna erbjuda kunderna totallösningar som omfattar flera av Nolatos bolag med kompletterande kompetenser. Affärsområdet omsatte Mkr, vilket är en ökning med Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2 blev Mkr, till största delen beroende på ogynnsam utveckling inom marknadsområde Telecom. Leveranserna av plastkomponenter till kunderna inom telekom har haft en betydande nedgång, vilket speciellt har drabbat Nolato Alpha i Kristianstad, som 2 halverade sin omsättning jämfört med 2. Även Nolato Protec i västra Ungern har drabbats av nedgång, förorsakad av att en av de största kunderna har flyttat produktion av konsumentelektronik till Asien. Tillsammans svarar dessa bolag för affärsområdets hela resultatförsämring.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tre bolag inom Nolato Industrial Components har samarbetat kring utvecklingen av Electrolux nya robotdammsugare Trilobite. Genom att kombinera respektive bolags kompetens och resurser, har Nolato kunnat erbjuda en för kunden intressant helhetslösning. Trilobiten dammsuger helt själv, genom att navigera runt i rummen med hjälp av ultraljud. Dammsugaren har fått en spännande, rund design, där formen av ett förhistoriskt leddjur även har fått ge den namnet. Inom Nolato tillverkas idag ett 2-tal olika komponenter. Allt från de synliga delarna av skalet till drivremmar och hjul. Representanter för de tre bolagen Nolato STG, Nolato Termoform och Nolato Polymer har under utvecklingsarbetet haft täta kontakter med Electrolux för att finna de effektivaste lösningarna åt kunden. Nolato har tillsammans med kunden bildat en flexibel organisation för samverkan från första samtalet till dess att serieproduktionen startade. De svenska bolagen inom marknadsområdena Automotive och Household har haft ett bra år. Inom Automotive har en rad nya kundprojekt inletts som resultat av en ökad marknadsbearbetning inom detta område. Marknadsområdet koncentrerar sig på den svenska fordonsindustrin, även om vissa nischprodukter har nått framgång även bland fordonstillverkarna i övriga Europa. Även i Ungern har verksamheten inom marknadsområde Household utvecklats väl. Nolato Jász, som tillverkar plastkomponenter till Electrolux dammsugare, kommer under 22 att flytta in i en nybyggd fabrik i Jászberény, för att möta en omfattande volymökning. UTVECKLING Baserat på våra kunders bedömning, räknar vi med att marknadsområde Telecom kommer att återgå till mer normala produktionsvolymer under andra halvåret 22. Nolato Alpha, som under 2 tvingades anpassa sin produktion till en betydligt lägre volym, har kunnat behålla sin utvecklingsorganisation intakt. Denna har deltagit i ett antal nya kundprojekt bl.a. rörande radiobasstationer för GSM och G, som kommer att få stor betydelse för företagets framtid. Dessa produkter kommer i produktion under andra halvåret 22. Även inom marknadsområdena Household och Automotive förväntas en positiv utveckling. Verksamheten i Ungern kommer att få en allt större betydelse i framtiden, eftersom landets struktur och geografiska belägenhet gör det allt mer intressant för företag att etablera produktion där. Nolato kommer därför att ytterligare förstärka sin organisation i Ungern och räknar med att enheterna i denna region inom några år kommer att spela en avsevärt större roll i koncernen. 7

18 AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Affärsområde Medical Components svarade 2 för omkring fyra procent av omsättningen. Affärsområdet har utvecklats mycket positivt under året och nådde under 2 ett resultat på 22 Mkr. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och vidareförädla komponenter och system i främst polymera material till kunder inom läkemedel och medicinteknik. Affärsområdet är främst verksamt på den nordiska marknaden och bland kunderna finns bl.a. Novo Nordisk, Mærsk Medical, AstraZeneca, Pharmacia och Radi Medical Systems. Marknaden kännetecknas av långa projekt- och produktlivscykler i kombination med konjunkturokänslighet. Bolagen i affärsområdet är väl etablerade i branschen och har goda förutsättningar för stark tillväxt. För att dra nytta av bolagens gemensamma kompetens, samordnas försäljning och marknadsaktiviteter mot ett fåtal större, gemensamma kunder. Bland affärsområdets konkurrenter kan nämnas Perlos och Wilden. Tillverkningen av produkterna sker med olika nivåer av förhöjd renhet. Huvudparten tillverkas i renrum, där mycket höga krav ställs på t.ex. partikelfrihet i luften. Moderna renrum finns i affärsområdets båda tillverkningsenheter. ORGANISATION OCH RESULTAT Affärsområdet består av två producerande bolag, som båda ligger strategiskt placerade inom det som brukar kallas Medicon Valley, d.v.s. de svenska och danska kustområdena kring Öresund. I området finns omkring procent av den skandinaviska läkemedels- och medicinteknikindustrin. De två bolagen i affärsområdet omsatte under året 88 Mkr, vilket är en ökning med procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 22 Mkr, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen av både omsättning och resultat är effekten av en målmedveten och långsiktig satsning på att utveckla nya kundprojekt. Den övergripande säljorganisation som skapades under 2 har snabbt visat sig mycket framgångsrik och införsäljningen av framtida projekt har överstigit bolagets förväntade planer. I vissa fall har Nolato även kunnat ta över kundernas egna produktion. UTVECKLING Fördelen med projekten inom det medicintekniska området är att produkterna ofta har en mycket lång livslängd, ibland upp till tio år, vilket skapar långsiktighet i produktion och försäljning. Inom affärsområdet pågår idag, i nära samarbete med kunderna, ett antal utvecklingsprojekt som förväntas att skapa god tillväxt i framtiden. 8

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Det ställs extrema krav på komponenter som ska opereras in i kroppen. På renhet, material och exakthet i måtten. Åt St. Jude Medical tillverkar Nolato Medical Components silikondetaljer till världens tunnaste pacemakerelektrod. Bland annat produceras det ankare som håller elektroden på plats i hjärtat. Ankaret har fyra mm långa fenor som förs in i en ven och hakas fast i vävnaderna på hjärtats insida. Måttoleranserna är extrema och måste vara exakta inom hundradelar av en millimeter. Nolato har varit med i utvecklingen av komponenterna för att utforma dem så att de kan tillverkas på ett så snabbt, smidigt och ekonomiskt sätt som möjligt. NOLATO Nordiska Latex-fabriken i Torekov startades. Göteborgs Gummibolag förvärvas. 7 Lönsbodaföretaget STG-plast förvärvas. 82 Koncernen byter namn till Nolato, en sammandragning av det tidigare namnet, som länge använts som varumärke och populärnamn. 8 Det Malmöbaserade grossistbolaget Texan, packningstillverkaren Lövepac i Skånes Fagerhult samt plastföretaget Gejde i Lomma utanför Malmö förvärvas. Bolagets aktier noteras på Stockholmsbörsens OTC-lista. 88 Sunnex AB med Sunnex Gummifabrik i värmländska Sunne och Silikonteknik i Hallsberg förvärvas, varvid koncernens omsättning fördubblas till drygt Mkr. 8 Första bolaget i koncernen certifieras enligt ISO. Plast-Teknik, med verksamhet i Göteborg och Ängelholm, förvärvas. Omsättningen har nu stigit till drygt Mkr. En gemensam profil, där alla dotterbolagen får familjenamnet Nolato, införs. Texan avyttras. 7 Ericssons plastfabrik i Kristianstad förvärvas. Genom förvärvet fördubblades koncernens omsättning till drygt, miljarder kronor. Den medicintekniska produktionen inom Nolato Polymer i Torekov bildar ett separat bolag, Nolato Medevo. Tillverkning etableras i Norrköping för att möta ökade volymer till Ericsson. 8 Kristianstadsfabriken delas upp i tre bolag: Nolato Mobile, Nolato Alpha och Nolato Autec. Första stora utlandsetableringen görs när en fabrik för mobiltelefonkomponenter etableras i Fort Worth, Texas. Första bolaget miljöcertifieras enligt ISO. Koncernen indelas i fem kundorienterade affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components, Medical Components, Automotive Components och Branded Products. Tillverkning av mobiltelefonkomponenter i Estland, Nolato Tallinn, etableras. 2 Shieldmate Robotics i Chicago, Gotaplast i Götene och Protec i västra Ungern förvärvas. Electrolux ungerska plasttillverkning för dammsugare tas över och bolagiseras under namnet Nolato Jász. Nolato Gejde delas i en del för mobiltelefoni Nolato Mobitec, och en del för medicinteknik Nolato Gejde. Produktionsenheten i Norrköping stängs. Verksamheten i Nolato Autec upphör och verksamheten i affärsområde Automotive Components läggs in i Industrial Components. 2 Tillverkning i Kina etableras. Nolato Texas och Nolato Mobitec läggs ner. Produktionen i Nolato Shieldmate stängs. En teknikutvecklingsenhet, Nolato TEC, bildas inom Mobile Communication. Nolato Sunnex Equipment avyttras. 22 Nolato Elastoteknik avyttras och affärsområde Branded Products upphör.

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AKTIEN OCH ÄGARNA Nolato AB inregistrerades på Stockholmsbörsen 8 och B-aktien noteras idag på O-listan. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Nolato AB uppgår till Mkr, fördelat på 8.7. aktier à nominellt kr. Av dessa är.7. A-aktier och.82. B-aktier. A-aktierna berättigar till tio röster medan B-aktierna berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Förlagslånet uppgår till ca Mkr med en löptid från den februari 8 till och med den februari 2. Lånet löper med en årlig ränta motsvarande 2-månaders STIBOR minus, procentenheter. Konvertering kan ske till aktier serie B under tiden den februari 2 till och med den januari 2. Konverteringskursen är : kr. Vid full konvertering tillkommer ca. aktier, vilket innebär en utspädning om,8 procent av antalet aktier och, procent av antalet röster. BÖRSHANDEL Nolatos B-aktie noterades vid utgången av 2 till 2, kr (2). Högsta och lägsta kurs var under året respektive kronor. Det totala börsvärdet i Nolato AB uppgick den december 2 till.7 Mkr (2.8). Under 2 omsattes.8. Nolatoaktier (8.2.) på Stockholmsbörsen. Omsättningshastigheten, d.v.s. graden av likviditet, låg på 2 procent. ÄGARSTRUKTUR Den december 2 hade Nolato AB 7.72 aktieägare (8.). Andelen aktier ägda av svenska institutioner och fonder var procent av kapitalet () och andelen aktier ägda av utländska ägare var procent av kapitalet (). De tio största ägarna svarade för procent av kapitalet och 8 procent av rösterna. STYRELSE OCH REVISORER Information om styrelse och revisorer finns på sidan. Information om styrelsens arbetssätt, nomineringskommitté etc finns i förvaltningsberättelsen på sidan 2. OPTIONSPROGRAM TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Nolatos styrelse beslöt i oktober 2 att utan krav på ersättning tilldela personaloptioner till ett -tal ledande befattningshavare i Nolatokoncernen. Programmet löper under fem år, med möjlighet att utnyttja optioner efter tre år, förutsatt att anställningsförhållandet då alltjämt består. Personaloptionerna medför ej någon utspädningseffekt, då de säkrats med en s.k. equity swap. UTDELNINGSPOLICY Styrelsens avsikt är att utdelningen ska följa bolagets utveckling. För verksamhetsåret 2 föreslås att ingen utdelning ska ske (). ANALYSER Analyser av Nolato har gjorts av bland andra följande banker och fondkommissionärer: Alfred Berg, Swedbank, Nordiska Fondkommission, Danske Securities, Svenska Handelsbanken och ABG Sundal Collier. KONVERTIBELPROGRAM TILL ANSTÄLLDA Vid extra bolagsstämma den 7 december 7 beslutades om en emission av konvertibla skuldförbindelser till anställda i Nolatokoncernen. 2

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Nolato AB (publ) årsredovisning 2002

Nolato AB (publ) årsredovisning 2002 Nolato AB (publ) årsredovisning 2002 Nolato Telecom Omsättning 968 Mkr Antal anställda 1 154 Nolato Industrial Sweden Omsättning 712 Mkr Antal anställda 550 Nolato Industrial Central Europe Omsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsredovisning 2000, Nolato AB

Årsredovisning 2000, Nolato AB Årsredovisning 2000, Nolato AB Your global partner in polymer technology. And time. VD har ordet 4 Det globala Nolato 6 Mobile Communication 8 Industrial Components 14 Branded Products 18 Medical Components

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Nolato AB (publ) årsredovisning 2004

Nolato AB (publ) årsredovisning 2004 Nolato AB (publ) årsredovisning 2004 Experience and Innovation 2 Koncernfilosofi Nolato årsredovisning 2004 Nolato i korthet... 4 Koncernchefen kommenterar året... 6 Nolatos affärskoncept... 8 Nolatos

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Vid ordinarie bolagsstämma i april beslutades om namnändring. Denna är nu genomförd och ITAB Industri har blivit XANO Industri. Med anledning av de omfattande förändringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Året i korthet. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 1997 1996

Året i korthet. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 1997 1996 Årsredovisning 1997 Året i korthet. INNEHÅLL 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Fackpressannonsering

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer