arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer"

Transkript

1 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D 4859 Remscheid Telefon Telefax

2 Innehåll Innehåll Säkerhet.... Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar.... Kvalifikationskrav för personal.... Allmänna säkerhetsanvisningar....4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) CE märkning Avsedd användning... 4 Hänvisningar till dokumentation Följ anvisningarna i övrig dokumentation Spara dokument Bruksanvisningens giltighet... 5 Systemöversikt Säkerhetsanordningar Värmepumpsystemets uppbyggnad Funktionssätt Systemschema (VW 55/ A 0 V) Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Apparatöversikt Typbeteckning och serienummer Uppgifter på typskylten Montering och installation Förbereda montering och installation Genomföra monteringen Hydraulisk installation Utföra den elektriska installationen Kopplingsscheman Driftsättning Utför driftsättning Värmepumpens manövreringssätt Använda installationsassistenten Aktivera övervakning (kontrollera statuskoder) Hämta statistik Fylla på värmekretsen Behandla värmevatten Fylla på värmeanläggningen Aktivera värmepump Kontrollera drift av produkten Driftsljud Anpassning av värmekretsen Montera sidobeklädnad Underrätta driftansvarig Underhåll Beakta underhållsintervallerna Översikt underhållsmeddelanden Förbereda underhåll Anvisningar innan underhåll påbörjas Årligt underhåll Rengör produkten Tömma produkten Kontrollera produktens statuskoder Kontrollera den elektriska installationen Driftsättning efter underhåll Felsökning Avhjälpande av fel Felkoder Genomföra kontroll av ställdon Avställning Tillfälligt urdrifttagande Skrotning Kundservice Kundtjänst... 0 Avfallshantering Återvinning och avfallshantering Avfallshantering av kylmedel... 0 Bilaga... A Översikt tillbehör... B Systemscheman... B. Systemschema 8 A... B. Systemschema 8 C... 4 B. Systemschema 9 A... 6 C Elscheman... 7 C. Elschema 8 A... 7 C. Elscheman 8 C... 8 C. Elschema 9 A D Värmepumpsschema... 4 D. Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 85/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V)... 4 D.4 Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) E Inställningsparametrar för värmepump F Tekniska data G Översikt felkoder yckelordsförteckning... 5 Installationsanvisning arotherm _0

3 Säkerhet Säkerhet. Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar Klassificering av handlingsrelaterade varningar De handlingsrelaterade varningarna är klassi ficerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara: Varningssymboler och signalord Fara! omedelbar livsfara eller fara för all varliga personskador Fara! ivsfara på grund av elektrisk stöt Varning! Fara för lättare personskador Se upp! Risk för skador på föremål eller miljö. Kvalifikationskrav för personal Felaktigt utförda arbeten på produkten kan orsaka materiella skador på hela systemet och som följd även leda till personskador. Utför inga arbeten på produkten om du inte är auktoriserad installatör.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Fara vid felanvändning Felaktig användning kan utsätta dig själv eller andra för skador, och skador på egendom. äs denna manual och alla tillämpliga do kument noggrant, speciellt kapitlet och var ningarna i "Säkerhet"... ivsfara pga. elektrisk stöt Om du rör vid spänningsförande komponen ter föreligger livsfara pga el. Innan du utför arbeten på produkten: Gör produkten utan spänning (elektrisk av skiljning med minst mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller effektomkopplare). Säkra mot oavsiktlig påslagning. Vänta i minst minuter tills kondensato rerna har tömts. Kontrollera att det inte finns någon spän ning kvar. Täck över eller isolera spänningsförande delar i närheten... ivsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar Om säkerhetsanordningar (t.ex. säkerhets ventil, expansionskärl) saknas kan detta leda till livsfarliga brännskador och andra skador, t.ex. pga. explosioner. De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsan ordningar som är nödvändiga för en korrekt installation. Installera de nödvändiga säkerhetsanord ningarna i anläggningen. Informera användaren om säkerhetsanord ningarnas funktion och placering. Beakta gällande nationella och internatio nella lagar, normer och riktlinjer...4 Risk för skållning av hett färskvatten På tappställena för varmvatten föreligger skållningsfara vid varmvattentemperaturer på över 50 C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer. Välj temperatur så att ingen sätts i fara...5 Risk för skador eller materiella skador på grund av felaktig hantering av produkten Användning av lameller som ledare på pro duktens framsida kan leda till skador eller materiella skador (vid fall). Använd inte lamellerna som ledare...6 Risk för materiella skador på grund av tillsatser i varmvattnet Olämpliga frost och korrosionsskyddsmedel kan skada tätningar och andra komponenter i värmekretsen och leda till otätheter och vat tenläckage. Tillsätt endast godkända frost och korro sionsskyddsmedel till värmevattnet...7 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller lossa skruvförbindningar _0 arotherm Installationsanvisning

4 Säkerhet..8 Förebygga miljöskador vid läckage av kylmedel Värmepumpen innehåller kylmedlet R 40 A. Kylmedlet får inte komma ut i atmosfären. R 40 A är en växthusgas som omfattas av Kyoto protokollet med GWP 75 (GWP = Global Warming Potential). Om den släpps ut i atmosfären är dess effekt 75 gånger så stark som den naturliga växthusgasen CO. Innan värmepumpen avfallsbehandlas måste kylmedlet i värmepumpen först sugas upp i särskilda behållare och sedan återvinnas eller förvaras i enlighet med gällande före skrifter. Se till att endast certifierad yrkespersonal med korrekt skyddsutrustning arbetar med underhållsarbete och andra åtgärder på kylmedelskretsen. De kylmedel som finns i produkten ska återvinnas eller avfallsbehandlas av certifi erad yrkespersonal. Använd endast R40A som kylmedel. Använd endast verktyg som är lämpliga för R40A vid påfyllning, tryckmätning, vakuumgenerering och tömning. öda ledningarna under skyddsgas. Kon trollera ledningarnas täthet med kväve. Fyll på kylmedelskretsen med flytande kylmedel vid reparation eller underhåll. Om kylmedelskretsen är otät, kontrollera vilken byggnadsdel som ska repareras eller ersättas. Minska undertrycket i kylmedelskretsen till max. 0 mbar (000 Pa). är du fyller på kylmedelskretsen, håll värdena i kapitlet Tekniska data..4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) Vid uppställning, installation och drift av vär mepumpen och varmvattenberedaren ska gällande föreskrifter, bestämmelser, regler och direktiv efterföljas, detta gäller särskilt bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning, gas /eldistributörens regler och bestäm melser, vattendistributörens regler och bestämmel ser, bestämmelserna om användning av mark värme, bestämmelserna om värmekällor och vär meanläggningar, bestämmelserna om energibesparing, hygienbestämmelser..5 CEmärkning CE märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de grund läggande krav som ställs av tillämpliga direk tiv. Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren..6 Avsedd användning Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produk ten och andra materiella värden. Värmepumpen är ett luft/vatten monoblock system och använder energin i uteluften för att försörja byggnaden med värme. Värmepumparna är uteslutande avsedda för användning i icke industriellt bruk som vär megenerator för slutna centralvärmesystem med varmvatten och för varmvattenbered ning. Avsedd användning innefattar: att bifogade drift, installations och under hållsanvisningar för produkten och anlägg ningens övriga komponenter följs att installation och montering sker i enlig het med produktens och systemets god kännande att alla besiktnings och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls. All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning. Obs! Missbruk är ej tillåtet. 4 Installationsanvisning arotherm _0

5 Hänvisningar till dokumentation Hänvisningar till dokumentation. Följ anvisningarna i övrig dokumentation Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.. Spara dokument ämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren.. Bruksanvisningens giltighet Bruksanvisningen gäller endast för apparater med följande typbeteckningar och artikelnummer: Typbeteckning Artikelnummer arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 85/ A 0 V arotherm VW 5/ A 0 V arotherm VW 5/ A 400 V arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 55/ A 400 V Den 7:e till 6:e siffran i serienumret på typskylten utgör arti kelnumret. Systemöversikt raturen på värmevattnet i händelse av strömavbrott faller under fryspunkten och det då finns risk för frost i värme systemet. Anmärkning Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säker hetsanordningarna.. Värmepumpsystemets uppbyggnad Värmepumpsystemet består av följande komponenter: Värmepump arotherm Värmepump styrmodul VWZ AI Ev. ytterligare hydraulkomponenter Systemreglering VRC 470 Manövreringen av värmepumpen kan göras från värme pump styrmodulen VWZ AI. Utökad manövrering av värme pumpen görs genom systemregleringen.. Funktionssätt Produkten består av följande kretslopp: kylmedelskretsen, som avger värme till värmekretsen genom förångning, kondensation och expansion värmekrets.. Värmedrift. Säkerhetsanordningar Produkten kan arbeta vid följande utetemperaturer: VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V Värmedrift Beredarladdrift Kylning Om trycket i produktens kylmedelskrets överskrider max trycket på 4,5 MPa (4,5 bar) stängs produktens hög tryckspressostat av tillfälligt. Efter en väntetid sker ett till startförsök med produkten. Efter tre misslyckade startför sök i rad genereras ett felmeddelande. Om produkten stängs av slås uppvärmningen av vevtråg huset på vid en kompressorutloppstemperatur på 7 C för att förhindra möjliga skador vid påslagning. Om kompressorinloppstemperaturen och kompressorut loppstemperaturen ligger under C så går kompressorn inte i drift. En temperaturgivare vid kompressorutloppet begränsar driften av produkten när uppmätt temperatur är högre än maximalt tillåten temperatur. Maximalt tillåten temperatur beror på förångnings och kondensationstemperatur. Produkten mäter genomströmningshastigheten hos an sluten värmekrets vid driftsättning. Om temperaturen hos värmekretsen faller under C så aktiveras produktens frostskyddsfunktion automatiskt ge nom att cirkulationspumpen startas. Du måste tillsätta varmvatten förutom frostskyddsvätska, eftersom tempe Förångare 4 vägsventil Fläkt 4.. Kyldrift och avisning Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare 5 6 Förångare 4 vägsventil _0 arotherm Installationsanvisning 5

6 Systemöversikt Fläkt 4 Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare.4 Systemschema (VW 55/ A 0 V) Användningsgränser B Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säkerhetsanordningarna.... Användningsgränser i värmedrift (VW 55/ A 0 V) 5 4 e A 6 7 A 70 [;60] [8;60] [5;60] [0;55] 60 [46;58] 50 [5;45] 40 0 [46;] 0 [5;] [8;] [5;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i värmedrift (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V,VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 5/ A 400 V) A 70 [0;55] 60 [0;4] [0;] [;6] [8;6] [5;6] [8;] [5;] [46;58] [46;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i kyldrift A [0;5] [0;7] [46;5] [46;7] B A Vattentemperatur B ufttemperatur B B Fläkt Temperaturgivare luftin träde amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare 5 4 vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Filter 4 Vätskesamlare A B Returledning värme Framledning värme.5 Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Fläkt Temperaturgivare luftin träde e amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare B A Installationsanvisning arotherm _0

7 Apparatöversikt vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Genomflödesbegränsare (kyldrift) endast vid VW 85/ A 0 V 4 Filter 5 Gasbuffert A B Returledning värme Framledning värme Uppgift på typskylten COP (Ax/Wxx) (Ax/Wxx) EER (Axx/Wxx) (Axx/Wxx) Volt Hz Betydelse Effekttal (Coefficient of Perfor mance) vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C Värmeeffekt vid luftintagstempe ratur xx C och framledningstem peratur xx C Energiverkningsgrad (Energy Efficiency Ratio) vid luftintags temperatur xx C och framled ningstemperatur xx C Kyleffekt vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C ätspänning kompressor, pum par och regulatorer ätfrekvens IP Skyddsklass 4 Apparatöversikt CE märkning Se kapitel CE märkning 4. Typbeteckning och serienummer Typbeteckning och serienummer finns på typskylten (). 4. Uppgifter på typskylten Uppgift på typskylten Serienummer P max I I max R40A PS R _P PS R _HP PS H min PS H max Betydelse Entydigt ID nummer för appara ten Märkeffekt max. Driftström max. Startström max. Kylmedeltyp och påfyllnings mängd Min. och max. driftstryck i kylme delskretsen Min. och max. driftstryck i vär mekretsen _0 arotherm Installationsanvisning 7

8 5 Montering och installation 5 Montering och installation 5. Förbereda montering och installation 5.. everans, transport och montering 5... Transportera produkten. Bär produkten i transportremmen till slutgiltig uppställ ningsplats.. yft endast produkten bakifrån och från sidan med de hydrauliska anslutningarna.. Om du transporterar produkten med en säckkärra, säkra produkten med en rem. 4. Skydda sidorna på produkten som kommer i kontakt med säckkärran för att undvika repor och skador Packa upp produkten mm B A D 4 C E Varning! Risk för personskada vid lyft av tunga vikter! För hög vikt vid lyftning kan leda till skador på exempelvis ryggraden. Två personer ska lyfta produkten vid transport. Beakta produktens vikt i Tekniska data. Beakta gällande riktlinjer och föreskrifter när du transporterar tung last. Se upp! Risk för materialskador på grund av ofackmässig transport! Oavsett transportsätt får värmepumpen ald rig lutas mer än 45. I annat fall det leda till senare störningar i köldmediekretsen under drift. I värsta fall kan det orsaka fel på hela systemet. Under transporten kan du luta värmepum pen maximalt 45.. Ta bort tillbehöret ().. Ta bort medföljande dokumentation ().. Ta bort pluggen transportremmen (4). 4. Ta försiktigt bort förpackningen och skyddande material utan att skada produkten (). 5. Ta bort skruvarna från pallen på produktens fram och baksida Kontrollera leveransomfattningen Kontrollera innehållet i förpackningsenheterna Antal Beteckning Kondensatutlopp Påse med tätningar 4 Vibrationsdämpande fötter Avluftningsslang 8 Installationsanvisning arotherm _0

9 Montering och installation Iaktta avstånd och friytor för montering 5... Apparat och anslutningsdimensioner 408 VW 55/ A 0 V 46 VW 85/ A 0V VW 5/ A 0V VW 5/ A 400V * 840* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm _0 arotherm Installationsanvisning 9

10 5 Montering och installation VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V * 80* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. 0 Installationsanvisning arotherm _0

11 Montering och installation 5 46 VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V 5... Minimumavstånd montering 0 A B E C D 80* 0.5 m A * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. Avstånd Endast för värmedrift A >50 mm >50 mm B >000 mm >000 mm C >0 mm* >00 mm* D >600 mm >600 mm E >00 mm >00 mm För värme och kyldrift *OBS! Om minimiavståndet inte uppfylls kan produktens pre standa påverkas. Håll ovanstående angivna minsta avstånd för att garan tera en tillräcklig luftström och underlätta underhållsarbe tet. Se till att det finns tillräcklig plats för installation av de hydrauliska ledningarna. Om produkten installeras i regioner med mycket snö, se till att snö inte samlas runt produkten och att ovanstå ende minsta avstånd hålls. Om du inte kan säkerställa detta, installera en extra värmegeneratorn i värmekret sen. En förhöjningssockel krävs som tillbehör. För att anpassa produkten till högre snöhöjd, använd endast Vaillant förhöjningssockel _0 arotherm Installationsanvisning

12 5 Montering och installation 5... Välja installationsplats db(a) Följ alla gällande bestämmelser. Installera produkten utanför byggnaden. Installera inte produkten: i närheten av en värmebärare, i närheten av lättantändliga material, i närheten av ventilationsöppningar för angränsande byggnader, under träd som fäller löv. Beakta följande punkter för installation av produkten: starka vindar, optiskt intryck på omgivningen Undvik ställen där starka vindar påverkar luftutsläpp från produkten. Rikta fläkten bort från närliggande fönster. Installera ett bullerskydd vid behov. Installera produkten på ett av följande steg: betongplatta, Stål T bärare Betongblock, Domkraft (Vaillant tillbehör) Väggfäste (Vaillant tillbehör tillåten för VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V och VW 5/ A 0 V eller VW 5/ A 400 V). Utsätt inte produkten för dammig och korrosiv luft (t.ex. i närheten av vägar utan beläggning). Installera inte produkten i närheten av frånluftsschakt. Förbered placering av elektriska ledningar. db(a) Beakta bulleremissionen för ventilatorn och kompressorn. Installationsanvisning arotherm _0

13 >00mm Montering och installation Montage av värmepump. Beakta säkerhetsanvisningarna i denna anvisning och i driftsanvisningen innan du installerar produkten.. Montera produkten på stålhållare, betongblock eller med hjälp av väggfäste (tillbehör).. Se till att inget vatten samlas under produkten. 4. Se till att underlaget framför produkten kan samla upp vattnet för att undvika isbildning. 5. Genomföra monteringen 5.. Ta av sidobeklädnaden Bereda kondensutlopp B A C A Fara! Risk för skador på grund av frysande kondensat! Fryst kondensat på gångvägar kan leda till fall. Se till att kondensatet som kommer ut inte hamnar på gångvägar och kan bilda is.. Avlägsna de båda skruvarna (A).. Dra sidobeklädnaden neråt och därefter framåt och utåt. Anmärkning Beakta att det verktyg som behövs inte ingår i leveransens innehåll. 5.. Rikta in produkten Kondensatet leds bort centralt under produkten. Bered kondensutloppet via en avloppsledning eller i en grusbrädd.. Använd endast skruvar med en viss längd _0 arotherm Installationsanvisning

14 5 Montering och installation Maximal längd: 8 mm. Rikta in produkten vågrätt så att kondensatet kan rinna ut. Anmärkning Produkten måste installeras med medföl jande vibrationsdämpande fötter. Med de vibrationsdämpande fötterna höjs produkten, bortföring av kondensat underlättas och vib rationerna minskar.. Skruva ihop de vibrationsdämpande fötterna med ett betongfundament. Anmärkning Betongfundamentet får inte vara anslutet till byggnadsgrunden. 5. Hydraulisk installation I värmesystem som huvudsakligen är utrustade med ter mostatiska eller elektriska ventiler måste en stadig och till räckligt stark genomströmning säkerställas i värmepumpen. Oavsett val av värmesystem ska en minsta cirkulationsvat tenvolym med värmevatten (40 % av nominellt flöde, se ta bell tekniska data) säkerställas. 5.. Genomföra installation av hydrauliken Se upp! Risk för skador pga. restmaterial i framledning och returledning för värme! Restmaterial som svetssträngar, flagor, hampa, kitt, rost, grov smuts etc. från rörled ningar kan lagras i produkten och orsaka störningar. Spola igenom värmeanläggningen nog grant innan produkten ansluts så att du avlägsnar eventuella restmaterial! Se upp! Risk för materialskador på grund av korrosion! Om plaströr som inte är diffusionstäta an vänds i värmekretsen kan det leda till kor rosion och avlagringar i värmekretsen och i produkten. Tillsätt korrosionsskyddsmedel till vattnet vid användning av plaströr som inte är diffusionstäta. Fara! Risk för materialskador på grund av lödningsarbeten! ödningsarbeten på redan installerade led ningar kan skada tätningarna. öda ledningarna innan du installerar pro dukten.. Isolera ledningarna (även de under marken) med en UV och högtemperaturbeständig isolering mellan pro dukten och värmeanläggningen.. För att undvika överföring av vibrationer till kringlig gande komponenter, använd flexibla anslutningsled ningar på produkten med en längd på minst 0,75 m.. Om produkten inte är installerad på det högsta stället i värmekretsen, installera extra avluftningsventiler. 4. Installera följande tillbehör i returledningen. Installation utan frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar) Manometer (rekommenderas) Installation med frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar), om hydraulmodulen inte har en säkerhetsventil. Manometer (rekommenderas) Anmärkning Om du använder glykol måste du samla upp det vid säkerhetsventilen för att undvika ned smutsning av miljön m min. Anslutningsslangen i framledning värme till byggnaden (på plats) O ring tätning Täckkåpa 4 Anslutning (Ø /4") framledning värme till byggnaden 4 5 Anslutning (Ø /4") re turledning till värmepump 6 Anslutningsslang i retur ledningen till värmepum pen (på plats) 7 Isolering (på plats) 5. Ta bort täckkåpan () på produktens hydrauliska anslut ningar Installationsanvisning arotherm _0

15 Montering och installation 5 6. Installera ett smutsfilter i returen på värmekretsen mel lan två avstängningsventiler för att kunna rengöra den regelbundet. 7. Installera en flexibel anslutningsledning () och (6) (på plats) med en O ring och en avstängningsventil på an slutningar framledning värme och retur hos värmepum pen. 8. Kontrollera att anslutningarna är täta. 5.. Installera systemschema 8 variant A. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en minsta omloppsvattenmängd, in stallera en differenstryck överströmningsventil. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. A 65 5 B 5.. Installera systemschema 8 variant C. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant C ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en strömbesparande drift av fläktkon vektorerna, anslut fläktkonvektorerna med hjälp av ett mellanrelä till shuntmodulen. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. 5. Installera en legionellaskydd pump. 6. Aktivera den dagliga legionellaskyddsfunktionen på regulatorn och informera driftansvarig. 7. Installera en termostatblandare Installera systemschema 9 variant A Ø5 4. Installera anläggningen enligt systemschema 9 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 9 i regulatorn vid driftsättning.. Anslut det ebus kompatibla värmeaggregatet till ebus ledningen med hjälp av en busskopplare Anslut badbassäng (tillval) Fara! Risk för materiella skador på grund av direkt anslutning till badbassäng! Om produkten ansluts direkt till en badbas säng kan det leda till skador på grund av kor rosion. Anslut inte värmepumpens värmekrets direkt till en badbassäng. Om du vill ansluta en badbassäng till värmekretsen, be akta nödvändiga komponenter för installation (expan sionskärl etc.) Ansluta kondensvattenavledning Anmärkning Beakta alla gällande nationella föreskrifter och regler. Kondensatavloppsrör Adapter Buntband 4 Böj 5 Tätning. Beakta produktens olika monteringsmått. Produkt Dimension Värde VW 55/ A 70,0 mm VW 85/ VW 5/ VW 55/ B A B 490,0 mm 0,5 mm 550,0 mm. Dra värmetråden i kondensuppsamlaren till böjen (4).. Anslut böj (4) och adapter () till tätningen (5) och säkra båda med en kabelhållare (). 4. Anslut kondensatavloppsröret med böjen. 5. Installera värmetråden i kondensatavloppsröret () för att förhindra att kondensatet fryser i ledningen. 6. Anslut adaptern () till produktens golvplatta och säkra med /4 varv. 7. åt kondensatavloppsröret sluta i en grusbädd _0 arotherm Installationsanvisning 5

16 5 Montering och installation Anmärkning Kondensatavloppsröret får inte vara längre än 65 mm, eftersom det kan frysa annars. 8. Placera kondensatavloppsledningen med lutning. 5.4 Utföra den elektriska installationen 5.4. ormaltaxa Anslutning med 0 V X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 mm max. Anslutningsledningar Isolering X Fara! ivsfara pga. elektrisk stöt vid felaktig elanslutning! En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan äventyra driftsäkerheten och leda till per sonskador och materiella skador. Den elektriska installationen måste utfö ras av en utbildad elektriker som ansvarar för att gällande normer och direktiv följs.. Skala av högst cm av den yttre manteln på flexibla ledningar.. Fixera ledarna i anslutningsklämmorna Ansluta strömförsörjningen Den externa nätanslutningskabeln måste vara jordad, ha rätt polaritet och vara ansluten enligt gällande föreskrifter. Kontrollera om nätanslutningskabeln är korrekt ansluten. Kabeln som ansluter säkringsskåpet med produkten måste: vara lämplig för en fast installation, vara väderbeständig, vara utrustad med det ledningstvärsnitt som krävs för produktens effekt. Anslut produkten via en fast anslutning och en säkerhets brytare med en kontaktöppning på minst mm (t.ex. säk ringar eller effektbrytare). För att uppfylla kraven i överspänningskategori II krävs even tuellt fler säkringar. För villkoren i överspänningskategori III måste skarvanord ningarna säkerställa en fullständig frånskiljning av strömför sörjningen. ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 5 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 0 V. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommende rad kabelmät ning VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 85/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 5/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. 6 Installationsanvisning arotherm _0

17 Montering och installation Anslutning med 400 V 5.4. Utför 4 Vkablage X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 V~ 0 V~ MA MA UV Auf Zu ZH Bus VF SP + X7 FOOR H X4 EBUS X9 X ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 440 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nominella spänning är 400 V. Se upp! Risk för materielskador vid för stor spänningsdifferens! Om spänningsdifferensen mellan de enskilda faserna i strömförsörjningen är för stor kan det leda till felfunktion hos produkten. Anslut produkten till en strömförsörjning med en spänningsdifferens på max. % mellan de enskilda faserna. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommenderad kabelmätning VW 5/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² VW 55/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. ebus anslutning i värme pumpen (beakta polaritet) Anslutning max.termostat (golvskyddsbrytare) ebus anslutning i värme pump styrmodul VWZ AI eller i VWZ MEH 6. Trä kablarna genom kabelgenomföringen. Rekommenderat kabelmätning ebus Rekommenderad kabelmätning ebus + max.termostat VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm². Anslut ebus kabeln till systemregleringen.. Om du installerar en max.termostat (t.ex. 50 C) i vär mekretsens framledning, ta bort bygeln från klämman () och anslut max.termostaten till denna klämma Montera kabelgenomföring Se upp! Risk för felfunktion på grund av ofackmässig placering av anslutningsledningar! Om du placerar anslutningsledningar för strömförsörjningen och ebus ledningen ge nom samma kabelgenomföring så störs sig nalen. För anslutningsledningarna för strömför sörjningen och ebus ledning genom olika kabelgenomföringar i produkten _0 arotherm Installationsanvisning 7

18 5 Montering och installation ØA ØA 4 Kabelgenomföring ebus ledning och ledning max.termostat Kabelgenomföring ström försörjning. Mät kabelns diameter.. Borra ett hål med kabelns diameter i kabelgenomfö ringen.. Trä kabeln genom kabelgenomföringen. 4. Dra åt kabelgenomföringen med två klonycklar. 8 Installationsanvisning arotherm _0

19 5.5 Kopplingsscheman Montering och installation Anslutningsschema (VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 55/ A 0 V) X X0 X5 X4 X0CA X 6 X60DA 9 4 X6 X4 7 5 X X700 X5 8 X 0 X6 X X F 0 9 X X7 X4 X6 R X9 8 X X8 6 7 X5 X 5 4 X5 4 5 Temperaturgivare lamellrörvärmeväxlare Temperaturgivare efter värmeväxlarplatta Tryckomkopplare kylmedelskrets 4 Temperaturgivare kompressorinlopp 5 Temperaturgivare kompressorutlopp 6 Temperaturgivare kylmedelskrets 7 Temperaturgivare framledning värme värmepump 8 Temperaturgivare returledning värmepump _0 arotherm Installationsanvisning 9

20 5 Montering och installation 9 Temperaturgivare luftinträde 0 Elektronisk expansionsventil Huvudkretskort Kodningsmotstånd Anslutning diagnosprogramvara 4 Fläkt 5 Fläkt (endast vid VW 55/) 6 Kretskort fläkt 7 Vevtrågvärme 8 Elpatron kondensuppsamlare 9 ysdiod statusvisning 0 Högeffektiv pump värmekrets med genomflödesgivare 4 vägsventil Kretskort installation Rotationskompressor 4 Växelriktarbox 5 amellrörvärmeväxlare temperaturgivare 0 Installationsanvisning arotherm _0

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.. Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Varmvattenenhet aguaflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer