arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer"

Transkript

1 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D 4859 Remscheid Telefon Telefax

2 Innehåll Innehåll Säkerhet.... Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar.... Kvalifikationskrav för personal.... Allmänna säkerhetsanvisningar....4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) CE märkning Avsedd användning... 4 Hänvisningar till dokumentation Följ anvisningarna i övrig dokumentation Spara dokument Bruksanvisningens giltighet... 5 Systemöversikt Säkerhetsanordningar Värmepumpsystemets uppbyggnad Funktionssätt Systemschema (VW 55/ A 0 V) Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Apparatöversikt Typbeteckning och serienummer Uppgifter på typskylten Montering och installation Förbereda montering och installation Genomföra monteringen Hydraulisk installation Utföra den elektriska installationen Kopplingsscheman Driftsättning Utför driftsättning Värmepumpens manövreringssätt Använda installationsassistenten Aktivera övervakning (kontrollera statuskoder) Hämta statistik Fylla på värmekretsen Behandla värmevatten Fylla på värmeanläggningen Aktivera värmepump Kontrollera drift av produkten Driftsljud Anpassning av värmekretsen Montera sidobeklädnad Underrätta driftansvarig Underhåll Beakta underhållsintervallerna Översikt underhållsmeddelanden Förbereda underhåll Anvisningar innan underhåll påbörjas Årligt underhåll Rengör produkten Tömma produkten Kontrollera produktens statuskoder Kontrollera den elektriska installationen Driftsättning efter underhåll Felsökning Avhjälpande av fel Felkoder Genomföra kontroll av ställdon Avställning Tillfälligt urdrifttagande Skrotning Kundservice Kundtjänst... 0 Avfallshantering Återvinning och avfallshantering Avfallshantering av kylmedel... 0 Bilaga... A Översikt tillbehör... B Systemscheman... B. Systemschema 8 A... B. Systemschema 8 C... 4 B. Systemschema 9 A... 6 C Elscheman... 7 C. Elschema 8 A... 7 C. Elscheman 8 C... 8 C. Elschema 9 A D Värmepumpsschema... 4 D. Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 85/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V)... 4 D.4 Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) E Inställningsparametrar för värmepump F Tekniska data G Översikt felkoder yckelordsförteckning... 5 Installationsanvisning arotherm _0

3 Säkerhet Säkerhet. Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar Klassificering av handlingsrelaterade varningar De handlingsrelaterade varningarna är klassi ficerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara: Varningssymboler och signalord Fara! omedelbar livsfara eller fara för all varliga personskador Fara! ivsfara på grund av elektrisk stöt Varning! Fara för lättare personskador Se upp! Risk för skador på föremål eller miljö. Kvalifikationskrav för personal Felaktigt utförda arbeten på produkten kan orsaka materiella skador på hela systemet och som följd även leda till personskador. Utför inga arbeten på produkten om du inte är auktoriserad installatör.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Fara vid felanvändning Felaktig användning kan utsätta dig själv eller andra för skador, och skador på egendom. äs denna manual och alla tillämpliga do kument noggrant, speciellt kapitlet och var ningarna i "Säkerhet"... ivsfara pga. elektrisk stöt Om du rör vid spänningsförande komponen ter föreligger livsfara pga el. Innan du utför arbeten på produkten: Gör produkten utan spänning (elektrisk av skiljning med minst mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller effektomkopplare). Säkra mot oavsiktlig påslagning. Vänta i minst minuter tills kondensato rerna har tömts. Kontrollera att det inte finns någon spän ning kvar. Täck över eller isolera spänningsförande delar i närheten... ivsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar Om säkerhetsanordningar (t.ex. säkerhets ventil, expansionskärl) saknas kan detta leda till livsfarliga brännskador och andra skador, t.ex. pga. explosioner. De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsan ordningar som är nödvändiga för en korrekt installation. Installera de nödvändiga säkerhetsanord ningarna i anläggningen. Informera användaren om säkerhetsanord ningarnas funktion och placering. Beakta gällande nationella och internatio nella lagar, normer och riktlinjer...4 Risk för skållning av hett färskvatten På tappställena för varmvatten föreligger skållningsfara vid varmvattentemperaturer på över 50 C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer. Välj temperatur så att ingen sätts i fara...5 Risk för skador eller materiella skador på grund av felaktig hantering av produkten Användning av lameller som ledare på pro duktens framsida kan leda till skador eller materiella skador (vid fall). Använd inte lamellerna som ledare...6 Risk för materiella skador på grund av tillsatser i varmvattnet Olämpliga frost och korrosionsskyddsmedel kan skada tätningar och andra komponenter i värmekretsen och leda till otätheter och vat tenläckage. Tillsätt endast godkända frost och korro sionsskyddsmedel till värmevattnet...7 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller lossa skruvförbindningar _0 arotherm Installationsanvisning

4 Säkerhet..8 Förebygga miljöskador vid läckage av kylmedel Värmepumpen innehåller kylmedlet R 40 A. Kylmedlet får inte komma ut i atmosfären. R 40 A är en växthusgas som omfattas av Kyoto protokollet med GWP 75 (GWP = Global Warming Potential). Om den släpps ut i atmosfären är dess effekt 75 gånger så stark som den naturliga växthusgasen CO. Innan värmepumpen avfallsbehandlas måste kylmedlet i värmepumpen först sugas upp i särskilda behållare och sedan återvinnas eller förvaras i enlighet med gällande före skrifter. Se till att endast certifierad yrkespersonal med korrekt skyddsutrustning arbetar med underhållsarbete och andra åtgärder på kylmedelskretsen. De kylmedel som finns i produkten ska återvinnas eller avfallsbehandlas av certifi erad yrkespersonal. Använd endast R40A som kylmedel. Använd endast verktyg som är lämpliga för R40A vid påfyllning, tryckmätning, vakuumgenerering och tömning. öda ledningarna under skyddsgas. Kon trollera ledningarnas täthet med kväve. Fyll på kylmedelskretsen med flytande kylmedel vid reparation eller underhåll. Om kylmedelskretsen är otät, kontrollera vilken byggnadsdel som ska repareras eller ersättas. Minska undertrycket i kylmedelskretsen till max. 0 mbar (000 Pa). är du fyller på kylmedelskretsen, håll värdena i kapitlet Tekniska data..4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) Vid uppställning, installation och drift av vär mepumpen och varmvattenberedaren ska gällande föreskrifter, bestämmelser, regler och direktiv efterföljas, detta gäller särskilt bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning, gas /eldistributörens regler och bestäm melser, vattendistributörens regler och bestämmel ser, bestämmelserna om användning av mark värme, bestämmelserna om värmekällor och vär meanläggningar, bestämmelserna om energibesparing, hygienbestämmelser..5 CEmärkning CE märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de grund läggande krav som ställs av tillämpliga direk tiv. Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren..6 Avsedd användning Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produk ten och andra materiella värden. Värmepumpen är ett luft/vatten monoblock system och använder energin i uteluften för att försörja byggnaden med värme. Värmepumparna är uteslutande avsedda för användning i icke industriellt bruk som vär megenerator för slutna centralvärmesystem med varmvatten och för varmvattenbered ning. Avsedd användning innefattar: att bifogade drift, installations och under hållsanvisningar för produkten och anlägg ningens övriga komponenter följs att installation och montering sker i enlig het med produktens och systemets god kännande att alla besiktnings och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls. All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning. Obs! Missbruk är ej tillåtet. 4 Installationsanvisning arotherm _0

5 Hänvisningar till dokumentation Hänvisningar till dokumentation. Följ anvisningarna i övrig dokumentation Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.. Spara dokument ämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren.. Bruksanvisningens giltighet Bruksanvisningen gäller endast för apparater med följande typbeteckningar och artikelnummer: Typbeteckning Artikelnummer arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 85/ A 0 V arotherm VW 5/ A 0 V arotherm VW 5/ A 400 V arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 55/ A 400 V Den 7:e till 6:e siffran i serienumret på typskylten utgör arti kelnumret. Systemöversikt raturen på värmevattnet i händelse av strömavbrott faller under fryspunkten och det då finns risk för frost i värme systemet. Anmärkning Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säker hetsanordningarna.. Värmepumpsystemets uppbyggnad Värmepumpsystemet består av följande komponenter: Värmepump arotherm Värmepump styrmodul VWZ AI Ev. ytterligare hydraulkomponenter Systemreglering VRC 470 Manövreringen av värmepumpen kan göras från värme pump styrmodulen VWZ AI. Utökad manövrering av värme pumpen görs genom systemregleringen.. Funktionssätt Produkten består av följande kretslopp: kylmedelskretsen, som avger värme till värmekretsen genom förångning, kondensation och expansion värmekrets.. Värmedrift. Säkerhetsanordningar Produkten kan arbeta vid följande utetemperaturer: VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V Värmedrift Beredarladdrift Kylning Om trycket i produktens kylmedelskrets överskrider max trycket på 4,5 MPa (4,5 bar) stängs produktens hög tryckspressostat av tillfälligt. Efter en väntetid sker ett till startförsök med produkten. Efter tre misslyckade startför sök i rad genereras ett felmeddelande. Om produkten stängs av slås uppvärmningen av vevtråg huset på vid en kompressorutloppstemperatur på 7 C för att förhindra möjliga skador vid påslagning. Om kompressorinloppstemperaturen och kompressorut loppstemperaturen ligger under C så går kompressorn inte i drift. En temperaturgivare vid kompressorutloppet begränsar driften av produkten när uppmätt temperatur är högre än maximalt tillåten temperatur. Maximalt tillåten temperatur beror på förångnings och kondensationstemperatur. Produkten mäter genomströmningshastigheten hos an sluten värmekrets vid driftsättning. Om temperaturen hos värmekretsen faller under C så aktiveras produktens frostskyddsfunktion automatiskt ge nom att cirkulationspumpen startas. Du måste tillsätta varmvatten förutom frostskyddsvätska, eftersom tempe Förångare 4 vägsventil Fläkt 4.. Kyldrift och avisning Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare 5 6 Förångare 4 vägsventil _0 arotherm Installationsanvisning 5

6 Systemöversikt Fläkt 4 Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare.4 Systemschema (VW 55/ A 0 V) Användningsgränser B Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säkerhetsanordningarna.... Användningsgränser i värmedrift (VW 55/ A 0 V) 5 4 e A 6 7 A 70 [;60] [8;60] [5;60] [0;55] 60 [46;58] 50 [5;45] 40 0 [46;] 0 [5;] [8;] [5;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i värmedrift (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V,VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 5/ A 400 V) A 70 [0;55] 60 [0;4] [0;] [;6] [8;6] [5;6] [8;] [5;] [46;58] [46;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i kyldrift A [0;5] [0;7] [46;5] [46;7] B A Vattentemperatur B ufttemperatur B B Fläkt Temperaturgivare luftin träde amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare 5 4 vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Filter 4 Vätskesamlare A B Returledning värme Framledning värme.5 Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Fläkt Temperaturgivare luftin träde e amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare B A Installationsanvisning arotherm _0

7 Apparatöversikt vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Genomflödesbegränsare (kyldrift) endast vid VW 85/ A 0 V 4 Filter 5 Gasbuffert A B Returledning värme Framledning värme Uppgift på typskylten COP (Ax/Wxx) (Ax/Wxx) EER (Axx/Wxx) (Axx/Wxx) Volt Hz Betydelse Effekttal (Coefficient of Perfor mance) vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C Värmeeffekt vid luftintagstempe ratur xx C och framledningstem peratur xx C Energiverkningsgrad (Energy Efficiency Ratio) vid luftintags temperatur xx C och framled ningstemperatur xx C Kyleffekt vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C ätspänning kompressor, pum par och regulatorer ätfrekvens IP Skyddsklass 4 Apparatöversikt CE märkning Se kapitel CE märkning 4. Typbeteckning och serienummer Typbeteckning och serienummer finns på typskylten (). 4. Uppgifter på typskylten Uppgift på typskylten Serienummer P max I I max R40A PS R _P PS R _HP PS H min PS H max Betydelse Entydigt ID nummer för appara ten Märkeffekt max. Driftström max. Startström max. Kylmedeltyp och påfyllnings mängd Min. och max. driftstryck i kylme delskretsen Min. och max. driftstryck i vär mekretsen _0 arotherm Installationsanvisning 7

8 5 Montering och installation 5 Montering och installation 5. Förbereda montering och installation 5.. everans, transport och montering 5... Transportera produkten. Bär produkten i transportremmen till slutgiltig uppställ ningsplats.. yft endast produkten bakifrån och från sidan med de hydrauliska anslutningarna.. Om du transporterar produkten med en säckkärra, säkra produkten med en rem. 4. Skydda sidorna på produkten som kommer i kontakt med säckkärran för att undvika repor och skador Packa upp produkten mm B A D 4 C E Varning! Risk för personskada vid lyft av tunga vikter! För hög vikt vid lyftning kan leda till skador på exempelvis ryggraden. Två personer ska lyfta produkten vid transport. Beakta produktens vikt i Tekniska data. Beakta gällande riktlinjer och föreskrifter när du transporterar tung last. Se upp! Risk för materialskador på grund av ofackmässig transport! Oavsett transportsätt får värmepumpen ald rig lutas mer än 45. I annat fall det leda till senare störningar i köldmediekretsen under drift. I värsta fall kan det orsaka fel på hela systemet. Under transporten kan du luta värmepum pen maximalt 45.. Ta bort tillbehöret ().. Ta bort medföljande dokumentation ().. Ta bort pluggen transportremmen (4). 4. Ta försiktigt bort förpackningen och skyddande material utan att skada produkten (). 5. Ta bort skruvarna från pallen på produktens fram och baksida Kontrollera leveransomfattningen Kontrollera innehållet i förpackningsenheterna Antal Beteckning Kondensatutlopp Påse med tätningar 4 Vibrationsdämpande fötter Avluftningsslang 8 Installationsanvisning arotherm _0

9 Montering och installation Iaktta avstånd och friytor för montering 5... Apparat och anslutningsdimensioner 408 VW 55/ A 0 V 46 VW 85/ A 0V VW 5/ A 0V VW 5/ A 400V * 840* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm _0 arotherm Installationsanvisning 9

10 5 Montering och installation VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V * 80* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. 0 Installationsanvisning arotherm _0

11 Montering och installation 5 46 VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V 5... Minimumavstånd montering 0 A B E C D 80* 0.5 m A * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. Avstånd Endast för värmedrift A >50 mm >50 mm B >000 mm >000 mm C >0 mm* >00 mm* D >600 mm >600 mm E >00 mm >00 mm För värme och kyldrift *OBS! Om minimiavståndet inte uppfylls kan produktens pre standa påverkas. Håll ovanstående angivna minsta avstånd för att garan tera en tillräcklig luftström och underlätta underhållsarbe tet. Se till att det finns tillräcklig plats för installation av de hydrauliska ledningarna. Om produkten installeras i regioner med mycket snö, se till att snö inte samlas runt produkten och att ovanstå ende minsta avstånd hålls. Om du inte kan säkerställa detta, installera en extra värmegeneratorn i värmekret sen. En förhöjningssockel krävs som tillbehör. För att anpassa produkten till högre snöhöjd, använd endast Vaillant förhöjningssockel _0 arotherm Installationsanvisning

12 5 Montering och installation 5... Välja installationsplats db(a) Följ alla gällande bestämmelser. Installera produkten utanför byggnaden. Installera inte produkten: i närheten av en värmebärare, i närheten av lättantändliga material, i närheten av ventilationsöppningar för angränsande byggnader, under träd som fäller löv. Beakta följande punkter för installation av produkten: starka vindar, optiskt intryck på omgivningen Undvik ställen där starka vindar påverkar luftutsläpp från produkten. Rikta fläkten bort från närliggande fönster. Installera ett bullerskydd vid behov. Installera produkten på ett av följande steg: betongplatta, Stål T bärare Betongblock, Domkraft (Vaillant tillbehör) Väggfäste (Vaillant tillbehör tillåten för VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V och VW 5/ A 0 V eller VW 5/ A 400 V). Utsätt inte produkten för dammig och korrosiv luft (t.ex. i närheten av vägar utan beläggning). Installera inte produkten i närheten av frånluftsschakt. Förbered placering av elektriska ledningar. db(a) Beakta bulleremissionen för ventilatorn och kompressorn. Installationsanvisning arotherm _0

13 >00mm Montering och installation Montage av värmepump. Beakta säkerhetsanvisningarna i denna anvisning och i driftsanvisningen innan du installerar produkten.. Montera produkten på stålhållare, betongblock eller med hjälp av väggfäste (tillbehör).. Se till att inget vatten samlas under produkten. 4. Se till att underlaget framför produkten kan samla upp vattnet för att undvika isbildning. 5. Genomföra monteringen 5.. Ta av sidobeklädnaden Bereda kondensutlopp B A C A Fara! Risk för skador på grund av frysande kondensat! Fryst kondensat på gångvägar kan leda till fall. Se till att kondensatet som kommer ut inte hamnar på gångvägar och kan bilda is.. Avlägsna de båda skruvarna (A).. Dra sidobeklädnaden neråt och därefter framåt och utåt. Anmärkning Beakta att det verktyg som behövs inte ingår i leveransens innehåll. 5.. Rikta in produkten Kondensatet leds bort centralt under produkten. Bered kondensutloppet via en avloppsledning eller i en grusbrädd.. Använd endast skruvar med en viss längd _0 arotherm Installationsanvisning

14 5 Montering och installation Maximal längd: 8 mm. Rikta in produkten vågrätt så att kondensatet kan rinna ut. Anmärkning Produkten måste installeras med medföl jande vibrationsdämpande fötter. Med de vibrationsdämpande fötterna höjs produkten, bortföring av kondensat underlättas och vib rationerna minskar.. Skruva ihop de vibrationsdämpande fötterna med ett betongfundament. Anmärkning Betongfundamentet får inte vara anslutet till byggnadsgrunden. 5. Hydraulisk installation I värmesystem som huvudsakligen är utrustade med ter mostatiska eller elektriska ventiler måste en stadig och till räckligt stark genomströmning säkerställas i värmepumpen. Oavsett val av värmesystem ska en minsta cirkulationsvat tenvolym med värmevatten (40 % av nominellt flöde, se ta bell tekniska data) säkerställas. 5.. Genomföra installation av hydrauliken Se upp! Risk för skador pga. restmaterial i framledning och returledning för värme! Restmaterial som svetssträngar, flagor, hampa, kitt, rost, grov smuts etc. från rörled ningar kan lagras i produkten och orsaka störningar. Spola igenom värmeanläggningen nog grant innan produkten ansluts så att du avlägsnar eventuella restmaterial! Se upp! Risk för materialskador på grund av korrosion! Om plaströr som inte är diffusionstäta an vänds i värmekretsen kan det leda till kor rosion och avlagringar i värmekretsen och i produkten. Tillsätt korrosionsskyddsmedel till vattnet vid användning av plaströr som inte är diffusionstäta. Fara! Risk för materialskador på grund av lödningsarbeten! ödningsarbeten på redan installerade led ningar kan skada tätningarna. öda ledningarna innan du installerar pro dukten.. Isolera ledningarna (även de under marken) med en UV och högtemperaturbeständig isolering mellan pro dukten och värmeanläggningen.. För att undvika överföring av vibrationer till kringlig gande komponenter, använd flexibla anslutningsled ningar på produkten med en längd på minst 0,75 m.. Om produkten inte är installerad på det högsta stället i värmekretsen, installera extra avluftningsventiler. 4. Installera följande tillbehör i returledningen. Installation utan frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar) Manometer (rekommenderas) Installation med frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar), om hydraulmodulen inte har en säkerhetsventil. Manometer (rekommenderas) Anmärkning Om du använder glykol måste du samla upp det vid säkerhetsventilen för att undvika ned smutsning av miljön m min. Anslutningsslangen i framledning värme till byggnaden (på plats) O ring tätning Täckkåpa 4 Anslutning (Ø /4") framledning värme till byggnaden 4 5 Anslutning (Ø /4") re turledning till värmepump 6 Anslutningsslang i retur ledningen till värmepum pen (på plats) 7 Isolering (på plats) 5. Ta bort täckkåpan () på produktens hydrauliska anslut ningar Installationsanvisning arotherm _0

15 Montering och installation 5 6. Installera ett smutsfilter i returen på värmekretsen mel lan två avstängningsventiler för att kunna rengöra den regelbundet. 7. Installera en flexibel anslutningsledning () och (6) (på plats) med en O ring och en avstängningsventil på an slutningar framledning värme och retur hos värmepum pen. 8. Kontrollera att anslutningarna är täta. 5.. Installera systemschema 8 variant A. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en minsta omloppsvattenmängd, in stallera en differenstryck överströmningsventil. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. A 65 5 B 5.. Installera systemschema 8 variant C. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant C ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en strömbesparande drift av fläktkon vektorerna, anslut fläktkonvektorerna med hjälp av ett mellanrelä till shuntmodulen. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. 5. Installera en legionellaskydd pump. 6. Aktivera den dagliga legionellaskyddsfunktionen på regulatorn och informera driftansvarig. 7. Installera en termostatblandare Installera systemschema 9 variant A Ø5 4. Installera anläggningen enligt systemschema 9 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 9 i regulatorn vid driftsättning.. Anslut det ebus kompatibla värmeaggregatet till ebus ledningen med hjälp av en busskopplare Anslut badbassäng (tillval) Fara! Risk för materiella skador på grund av direkt anslutning till badbassäng! Om produkten ansluts direkt till en badbas säng kan det leda till skador på grund av kor rosion. Anslut inte värmepumpens värmekrets direkt till en badbassäng. Om du vill ansluta en badbassäng till värmekretsen, be akta nödvändiga komponenter för installation (expan sionskärl etc.) Ansluta kondensvattenavledning Anmärkning Beakta alla gällande nationella föreskrifter och regler. Kondensatavloppsrör Adapter Buntband 4 Böj 5 Tätning. Beakta produktens olika monteringsmått. Produkt Dimension Värde VW 55/ A 70,0 mm VW 85/ VW 5/ VW 55/ B A B 490,0 mm 0,5 mm 550,0 mm. Dra värmetråden i kondensuppsamlaren till böjen (4).. Anslut böj (4) och adapter () till tätningen (5) och säkra båda med en kabelhållare (). 4. Anslut kondensatavloppsröret med böjen. 5. Installera värmetråden i kondensatavloppsröret () för att förhindra att kondensatet fryser i ledningen. 6. Anslut adaptern () till produktens golvplatta och säkra med /4 varv. 7. åt kondensatavloppsröret sluta i en grusbädd _0 arotherm Installationsanvisning 5

16 5 Montering och installation Anmärkning Kondensatavloppsröret får inte vara längre än 65 mm, eftersom det kan frysa annars. 8. Placera kondensatavloppsledningen med lutning. 5.4 Utföra den elektriska installationen 5.4. ormaltaxa Anslutning med 0 V X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 mm max. Anslutningsledningar Isolering X Fara! ivsfara pga. elektrisk stöt vid felaktig elanslutning! En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan äventyra driftsäkerheten och leda till per sonskador och materiella skador. Den elektriska installationen måste utfö ras av en utbildad elektriker som ansvarar för att gällande normer och direktiv följs.. Skala av högst cm av den yttre manteln på flexibla ledningar.. Fixera ledarna i anslutningsklämmorna Ansluta strömförsörjningen Den externa nätanslutningskabeln måste vara jordad, ha rätt polaritet och vara ansluten enligt gällande föreskrifter. Kontrollera om nätanslutningskabeln är korrekt ansluten. Kabeln som ansluter säkringsskåpet med produkten måste: vara lämplig för en fast installation, vara väderbeständig, vara utrustad med det ledningstvärsnitt som krävs för produktens effekt. Anslut produkten via en fast anslutning och en säkerhets brytare med en kontaktöppning på minst mm (t.ex. säk ringar eller effektbrytare). För att uppfylla kraven i överspänningskategori II krävs even tuellt fler säkringar. För villkoren i överspänningskategori III måste skarvanord ningarna säkerställa en fullständig frånskiljning av strömför sörjningen. ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 5 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 0 V. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommende rad kabelmät ning VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 85/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 5/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. 6 Installationsanvisning arotherm _0

17 Montering och installation Anslutning med 400 V 5.4. Utför 4 Vkablage X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 V~ 0 V~ MA MA UV Auf Zu ZH Bus VF SP + X7 FOOR H X4 EBUS X9 X ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 440 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nominella spänning är 400 V. Se upp! Risk för materielskador vid för stor spänningsdifferens! Om spänningsdifferensen mellan de enskilda faserna i strömförsörjningen är för stor kan det leda till felfunktion hos produkten. Anslut produkten till en strömförsörjning med en spänningsdifferens på max. % mellan de enskilda faserna. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommenderad kabelmätning VW 5/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² VW 55/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. ebus anslutning i värme pumpen (beakta polaritet) Anslutning max.termostat (golvskyddsbrytare) ebus anslutning i värme pump styrmodul VWZ AI eller i VWZ MEH 6. Trä kablarna genom kabelgenomföringen. Rekommenderat kabelmätning ebus Rekommenderad kabelmätning ebus + max.termostat VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm². Anslut ebus kabeln till systemregleringen.. Om du installerar en max.termostat (t.ex. 50 C) i vär mekretsens framledning, ta bort bygeln från klämman () och anslut max.termostaten till denna klämma Montera kabelgenomföring Se upp! Risk för felfunktion på grund av ofackmässig placering av anslutningsledningar! Om du placerar anslutningsledningar för strömförsörjningen och ebus ledningen ge nom samma kabelgenomföring så störs sig nalen. För anslutningsledningarna för strömför sörjningen och ebus ledning genom olika kabelgenomföringar i produkten _0 arotherm Installationsanvisning 7

18 5 Montering och installation ØA ØA 4 Kabelgenomföring ebus ledning och ledning max.termostat Kabelgenomföring ström försörjning. Mät kabelns diameter.. Borra ett hål med kabelns diameter i kabelgenomfö ringen.. Trä kabeln genom kabelgenomföringen. 4. Dra åt kabelgenomföringen med två klonycklar. 8 Installationsanvisning arotherm _0

19 5.5 Kopplingsscheman Montering och installation Anslutningsschema (VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 55/ A 0 V) X X0 X5 X4 X0CA X 6 X60DA 9 4 X6 X4 7 5 X X700 X5 8 X 0 X6 X X F 0 9 X X7 X4 X6 R X9 8 X X8 6 7 X5 X 5 4 X5 4 5 Temperaturgivare lamellrörvärmeväxlare Temperaturgivare efter värmeväxlarplatta Tryckomkopplare kylmedelskrets 4 Temperaturgivare kompressorinlopp 5 Temperaturgivare kompressorutlopp 6 Temperaturgivare kylmedelskrets 7 Temperaturgivare framledning värme värmepump 8 Temperaturgivare returledning värmepump _0 arotherm Installationsanvisning 9

20 5 Montering och installation 9 Temperaturgivare luftinträde 0 Elektronisk expansionsventil Huvudkretskort Kodningsmotstånd Anslutning diagnosprogramvara 4 Fläkt 5 Fläkt (endast vid VW 55/) 6 Kretskort fläkt 7 Vevtrågvärme 8 Elpatron kondensuppsamlare 9 ysdiod statusvisning 0 Högeffektiv pump värmekrets med genomflödesgivare 4 vägsventil Kretskort installation Rotationskompressor 4 Växelriktarbox 5 amellrörvärmeväxlare temperaturgivare 0 Installationsanvisning arotherm _0

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Ackumulatortank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Ackumulatortank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Ackumulatortank allstor SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 900 Kommunikationsenhet SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

2 -zonsats. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VWZ ZK

2 -zonsats. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VWZ ZK Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll 2 -zonsats VWZ ZK SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning 00096 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D-89 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax 0 9 8 8 info@vaillant.de www.vaillant.de Säkerhet

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren FIsv, SE Vägghängd elpanna Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren FIsv, SE Vägghängd elpanna Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning eloblock Vägghängd elpanna FIsv, SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Solvärmeladdstation. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. auroflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Solvärmeladdstation. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. auroflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Solvärmeladdstation auroflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Läs mer

eloblock Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer FIsv, SE

eloblock Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer FIsv, SE Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll eloblock VE FIsv, SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Varmvattenenhet. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W

Varmvattenenhet. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll Varmvattenenhet VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Varmvattenenhet aguaflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Kommunikationsenhet VR 900 SE, FIsv Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Ackumulatortank allstor. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer

Ackumulatortank allstor. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll Ackumulatortank allstor VPS 300/3, VPS 500/3, VPS 800/3, VPS 1000/3, VPS 1500/3, VPS 2000/3 SE Utgivare/tillverkare

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm Värmepumpsystem luft-vatten SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3 Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll Värmepump VWS 0-460/ SE, FIsv Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer