arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer"

Transkript

1 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D 4859 Remscheid Telefon Telefax

2 Innehåll Innehåll Säkerhet.... Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar.... Kvalifikationskrav för personal.... Allmänna säkerhetsanvisningar....4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) CE märkning Avsedd användning... 4 Hänvisningar till dokumentation Följ anvisningarna i övrig dokumentation Spara dokument Bruksanvisningens giltighet... 5 Systemöversikt Säkerhetsanordningar Värmepumpsystemets uppbyggnad Funktionssätt Systemschema (VW 55/ A 0 V) Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Apparatöversikt Typbeteckning och serienummer Uppgifter på typskylten Montering och installation Förbereda montering och installation Genomföra monteringen Hydraulisk installation Utföra den elektriska installationen Kopplingsscheman Driftsättning Utför driftsättning Värmepumpens manövreringssätt Använda installationsassistenten Aktivera övervakning (kontrollera statuskoder) Hämta statistik Fylla på värmekretsen Behandla värmevatten Fylla på värmeanläggningen Aktivera värmepump Kontrollera drift av produkten Driftsljud Anpassning av värmekretsen Montera sidobeklädnad Underrätta driftansvarig Underhåll Beakta underhållsintervallerna Översikt underhållsmeddelanden Förbereda underhåll Anvisningar innan underhåll påbörjas Årligt underhåll Rengör produkten Tömma produkten Kontrollera produktens statuskoder Kontrollera den elektriska installationen Driftsättning efter underhåll Felsökning Avhjälpande av fel Felkoder Genomföra kontroll av ställdon Avställning Tillfälligt urdrifttagande Skrotning Kundservice Kundtjänst... 0 Avfallshantering Återvinning och avfallshantering Avfallshantering av kylmedel... 0 Bilaga... A Översikt tillbehör... B Systemscheman... B. Systemschema 8 A... B. Systemschema 8 C... 4 B. Systemschema 9 A... 6 C Elscheman... 7 C. Elschema 8 A... 7 C. Elscheman 8 C... 8 C. Elschema 9 A D Värmepumpsschema... 4 D. Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 85/ A 0 V)... 4 D. Värmepumpsschema (VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V)... 4 D.4 Värmepumpsschema (VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) E Inställningsparametrar för värmepump F Tekniska data G Översikt felkoder yckelordsförteckning... 5 Installationsanvisning arotherm _0

3 Säkerhet Säkerhet. Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar Klassificering av handlingsrelaterade varningar De handlingsrelaterade varningarna är klassi ficerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara: Varningssymboler och signalord Fara! omedelbar livsfara eller fara för all varliga personskador Fara! ivsfara på grund av elektrisk stöt Varning! Fara för lättare personskador Se upp! Risk för skador på föremål eller miljö. Kvalifikationskrav för personal Felaktigt utförda arbeten på produkten kan orsaka materiella skador på hela systemet och som följd även leda till personskador. Utför inga arbeten på produkten om du inte är auktoriserad installatör.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Fara vid felanvändning Felaktig användning kan utsätta dig själv eller andra för skador, och skador på egendom. äs denna manual och alla tillämpliga do kument noggrant, speciellt kapitlet och var ningarna i "Säkerhet"... ivsfara pga. elektrisk stöt Om du rör vid spänningsförande komponen ter föreligger livsfara pga el. Innan du utför arbeten på produkten: Gör produkten utan spänning (elektrisk av skiljning med minst mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller effektomkopplare). Säkra mot oavsiktlig påslagning. Vänta i minst minuter tills kondensato rerna har tömts. Kontrollera att det inte finns någon spän ning kvar. Täck över eller isolera spänningsförande delar i närheten... ivsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar Om säkerhetsanordningar (t.ex. säkerhets ventil, expansionskärl) saknas kan detta leda till livsfarliga brännskador och andra skador, t.ex. pga. explosioner. De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsan ordningar som är nödvändiga för en korrekt installation. Installera de nödvändiga säkerhetsanord ningarna i anläggningen. Informera användaren om säkerhetsanord ningarnas funktion och placering. Beakta gällande nationella och internatio nella lagar, normer och riktlinjer...4 Risk för skållning av hett färskvatten På tappställena för varmvatten föreligger skållningsfara vid varmvattentemperaturer på över 50 C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer. Välj temperatur så att ingen sätts i fara...5 Risk för skador eller materiella skador på grund av felaktig hantering av produkten Användning av lameller som ledare på pro duktens framsida kan leda till skador eller materiella skador (vid fall). Använd inte lamellerna som ledare...6 Risk för materiella skador på grund av tillsatser i varmvattnet Olämpliga frost och korrosionsskyddsmedel kan skada tätningar och andra komponenter i värmekretsen och leda till otätheter och vat tenläckage. Tillsätt endast godkända frost och korro sionsskyddsmedel till värmevattnet...7 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller lossa skruvförbindningar _0 arotherm Installationsanvisning

4 Säkerhet..8 Förebygga miljöskador vid läckage av kylmedel Värmepumpen innehåller kylmedlet R 40 A. Kylmedlet får inte komma ut i atmosfären. R 40 A är en växthusgas som omfattas av Kyoto protokollet med GWP 75 (GWP = Global Warming Potential). Om den släpps ut i atmosfären är dess effekt 75 gånger så stark som den naturliga växthusgasen CO. Innan värmepumpen avfallsbehandlas måste kylmedlet i värmepumpen först sugas upp i särskilda behållare och sedan återvinnas eller förvaras i enlighet med gällande före skrifter. Se till att endast certifierad yrkespersonal med korrekt skyddsutrustning arbetar med underhållsarbete och andra åtgärder på kylmedelskretsen. De kylmedel som finns i produkten ska återvinnas eller avfallsbehandlas av certifi erad yrkespersonal. Använd endast R40A som kylmedel. Använd endast verktyg som är lämpliga för R40A vid påfyllning, tryckmätning, vakuumgenerering och tömning. öda ledningarna under skyddsgas. Kon trollera ledningarnas täthet med kväve. Fyll på kylmedelskretsen med flytande kylmedel vid reparation eller underhåll. Om kylmedelskretsen är otät, kontrollera vilken byggnadsdel som ska repareras eller ersättas. Minska undertrycket i kylmedelskretsen till max. 0 mbar (000 Pa). är du fyller på kylmedelskretsen, håll värdena i kapitlet Tekniska data..4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) Vid uppställning, installation och drift av vär mepumpen och varmvattenberedaren ska gällande föreskrifter, bestämmelser, regler och direktiv efterföljas, detta gäller särskilt bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning, gas /eldistributörens regler och bestäm melser, vattendistributörens regler och bestämmel ser, bestämmelserna om användning av mark värme, bestämmelserna om värmekällor och vär meanläggningar, bestämmelserna om energibesparing, hygienbestämmelser..5 CEmärkning CE märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de grund läggande krav som ställs av tillämpliga direk tiv. Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren..6 Avsedd användning Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produk ten och andra materiella värden. Värmepumpen är ett luft/vatten monoblock system och använder energin i uteluften för att försörja byggnaden med värme. Värmepumparna är uteslutande avsedda för användning i icke industriellt bruk som vär megenerator för slutna centralvärmesystem med varmvatten och för varmvattenbered ning. Avsedd användning innefattar: att bifogade drift, installations och under hållsanvisningar för produkten och anlägg ningens övriga komponenter följs att installation och montering sker i enlig het med produktens och systemets god kännande att alla besiktnings och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls. All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning. Obs! Missbruk är ej tillåtet. 4 Installationsanvisning arotherm _0

5 Hänvisningar till dokumentation Hänvisningar till dokumentation. Följ anvisningarna i övrig dokumentation Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.. Spara dokument ämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren.. Bruksanvisningens giltighet Bruksanvisningen gäller endast för apparater med följande typbeteckningar och artikelnummer: Typbeteckning Artikelnummer arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 85/ A 0 V arotherm VW 5/ A 0 V arotherm VW 5/ A 400 V arotherm VW 55/ A 0 V arotherm VW 55/ A 400 V Den 7:e till 6:e siffran i serienumret på typskylten utgör arti kelnumret. Systemöversikt raturen på värmevattnet i händelse av strömavbrott faller under fryspunkten och det då finns risk för frost i värme systemet. Anmärkning Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säker hetsanordningarna.. Värmepumpsystemets uppbyggnad Värmepumpsystemet består av följande komponenter: Värmepump arotherm Värmepump styrmodul VWZ AI Ev. ytterligare hydraulkomponenter Systemreglering VRC 470 Manövreringen av värmepumpen kan göras från värme pump styrmodulen VWZ AI. Utökad manövrering av värme pumpen görs genom systemregleringen.. Funktionssätt Produkten består av följande kretslopp: kylmedelskretsen, som avger värme till värmekretsen genom förångning, kondensation och expansion värmekrets.. Värmedrift. Säkerhetsanordningar Produkten kan arbeta vid följande utetemperaturer: VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V Värmedrift Beredarladdrift Kylning Om trycket i produktens kylmedelskrets överskrider max trycket på 4,5 MPa (4,5 bar) stängs produktens hög tryckspressostat av tillfälligt. Efter en väntetid sker ett till startförsök med produkten. Efter tre misslyckade startför sök i rad genereras ett felmeddelande. Om produkten stängs av slås uppvärmningen av vevtråg huset på vid en kompressorutloppstemperatur på 7 C för att förhindra möjliga skador vid påslagning. Om kompressorinloppstemperaturen och kompressorut loppstemperaturen ligger under C så går kompressorn inte i drift. En temperaturgivare vid kompressorutloppet begränsar driften av produkten när uppmätt temperatur är högre än maximalt tillåten temperatur. Maximalt tillåten temperatur beror på förångnings och kondensationstemperatur. Produkten mäter genomströmningshastigheten hos an sluten värmekrets vid driftsättning. Om temperaturen hos värmekretsen faller under C så aktiveras produktens frostskyddsfunktion automatiskt ge nom att cirkulationspumpen startas. Du måste tillsätta varmvatten förutom frostskyddsvätska, eftersom tempe Förångare 4 vägsventil Fläkt 4.. Kyldrift och avisning Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare 5 6 Förångare 4 vägsventil _0 arotherm Installationsanvisning 5

6 Systemöversikt Fläkt 4 Kompressor 5 Elektronisk expansions ventil 6 Plattvärmeväxlare.4 Systemschema (VW 55/ A 0 V) Användningsgränser B Om värmepumpen används utanför gränserna kopplas den från av de interna regler och säkerhetsanordningarna.... Användningsgränser i värmedrift (VW 55/ A 0 V) 5 4 e A 6 7 A 70 [;60] [8;60] [5;60] [0;55] 60 [46;58] 50 [5;45] 40 0 [46;] 0 [5;] [8;] [5;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i värmedrift (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V,VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 5/ A 400 V) A 70 [0;55] 60 [0;4] [0;] [;6] [8;6] [5;6] [8;] [5;] [46;58] [46;] Användningsgränser värmedrift Användningsgränser varmvattenberedning A B Vattentemperatur ufttemperatur... Användningsgränser i kyldrift A [0;5] [0;7] [46;5] [46;7] B A Vattentemperatur B ufttemperatur B B Fläkt Temperaturgivare luftin träde amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare 5 4 vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Filter 4 Vätskesamlare A B Returledning värme Framledning värme.5 Systemschema (VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 5/ A 400 V, VW 55/ A 0 V, VW 55/ A 400 V) Fläkt Temperaturgivare luftin träde e amellrörvärmeväxlare 4 Temperaturgivare lamell rörvärmeväxlare B A Installationsanvisning arotherm _0

7 Apparatöversikt vägsventil 6 Temperaturgivare vär mekrets retur 7 Högeffektiv pump med genomflödesgivare 8 Avluftningsventil 9 Temperaturgivare vär mekrets framledning 0 Tömningsventil Plattvärmeväxlare Temperaturgivare bakom värmeväxlarplatta Serviceventil högtrycksom råde kylmedelskrets 4 Högtryckspressostat i kylmedelskrets 5 Högtrycksgivare i kylme delskrets 6 Temperaturgivare kom pressorutlopp 7 Rotationskompressor 8 Filter 9 Vätskeavskiljare 0 Elektronisk expansions ventil Temperaturgivare kom pressorinlopp Serviceventil lågtrycksom råde kylmedelskrets Genomflödesbegränsare (kyldrift) endast vid VW 85/ A 0 V 4 Filter 5 Gasbuffert A B Returledning värme Framledning värme Uppgift på typskylten COP (Ax/Wxx) (Ax/Wxx) EER (Axx/Wxx) (Axx/Wxx) Volt Hz Betydelse Effekttal (Coefficient of Perfor mance) vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C Värmeeffekt vid luftintagstempe ratur xx C och framledningstem peratur xx C Energiverkningsgrad (Energy Efficiency Ratio) vid luftintags temperatur xx C och framled ningstemperatur xx C Kyleffekt vid luftintagstemperatur xx C och framledningstempera tur xx C ätspänning kompressor, pum par och regulatorer ätfrekvens IP Skyddsklass 4 Apparatöversikt CE märkning Se kapitel CE märkning 4. Typbeteckning och serienummer Typbeteckning och serienummer finns på typskylten (). 4. Uppgifter på typskylten Uppgift på typskylten Serienummer P max I I max R40A PS R _P PS R _HP PS H min PS H max Betydelse Entydigt ID nummer för appara ten Märkeffekt max. Driftström max. Startström max. Kylmedeltyp och påfyllnings mängd Min. och max. driftstryck i kylme delskretsen Min. och max. driftstryck i vär mekretsen _0 arotherm Installationsanvisning 7

8 5 Montering och installation 5 Montering och installation 5. Förbereda montering och installation 5.. everans, transport och montering 5... Transportera produkten. Bär produkten i transportremmen till slutgiltig uppställ ningsplats.. yft endast produkten bakifrån och från sidan med de hydrauliska anslutningarna.. Om du transporterar produkten med en säckkärra, säkra produkten med en rem. 4. Skydda sidorna på produkten som kommer i kontakt med säckkärran för att undvika repor och skador Packa upp produkten mm B A D 4 C E Varning! Risk för personskada vid lyft av tunga vikter! För hög vikt vid lyftning kan leda till skador på exempelvis ryggraden. Två personer ska lyfta produkten vid transport. Beakta produktens vikt i Tekniska data. Beakta gällande riktlinjer och föreskrifter när du transporterar tung last. Se upp! Risk för materialskador på grund av ofackmässig transport! Oavsett transportsätt får värmepumpen ald rig lutas mer än 45. I annat fall det leda till senare störningar i köldmediekretsen under drift. I värsta fall kan det orsaka fel på hela systemet. Under transporten kan du luta värmepum pen maximalt 45.. Ta bort tillbehöret ().. Ta bort medföljande dokumentation ().. Ta bort pluggen transportremmen (4). 4. Ta försiktigt bort förpackningen och skyddande material utan att skada produkten (). 5. Ta bort skruvarna från pallen på produktens fram och baksida Kontrollera leveransomfattningen Kontrollera innehållet i förpackningsenheterna Antal Beteckning Kondensatutlopp Påse med tätningar 4 Vibrationsdämpande fötter Avluftningsslang 8 Installationsanvisning arotherm _0

9 Montering och installation Iaktta avstånd och friytor för montering 5... Apparat och anslutningsdimensioner 408 VW 55/ A 0 V 46 VW 85/ A 0V VW 5/ A 0V VW 5/ A 400V * 840* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm _0 arotherm Installationsanvisning 9

10 5 Montering och installation VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V * 80* * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. 0 Installationsanvisning arotherm _0

11 Montering och installation 5 46 VW 55/ A 0V VW 55/ A 400V 5... Minimumavstånd montering 0 A B E C D 80* 0.5 m A * med hjälp av den medföl jande vibrationsdämparen ökar dimensionen med 45 mm. Avstånd Endast för värmedrift A >50 mm >50 mm B >000 mm >000 mm C >0 mm* >00 mm* D >600 mm >600 mm E >00 mm >00 mm För värme och kyldrift *OBS! Om minimiavståndet inte uppfylls kan produktens pre standa påverkas. Håll ovanstående angivna minsta avstånd för att garan tera en tillräcklig luftström och underlätta underhållsarbe tet. Se till att det finns tillräcklig plats för installation av de hydrauliska ledningarna. Om produkten installeras i regioner med mycket snö, se till att snö inte samlas runt produkten och att ovanstå ende minsta avstånd hålls. Om du inte kan säkerställa detta, installera en extra värmegeneratorn i värmekret sen. En förhöjningssockel krävs som tillbehör. För att anpassa produkten till högre snöhöjd, använd endast Vaillant förhöjningssockel _0 arotherm Installationsanvisning

12 5 Montering och installation 5... Välja installationsplats db(a) Följ alla gällande bestämmelser. Installera produkten utanför byggnaden. Installera inte produkten: i närheten av en värmebärare, i närheten av lättantändliga material, i närheten av ventilationsöppningar för angränsande byggnader, under träd som fäller löv. Beakta följande punkter för installation av produkten: starka vindar, optiskt intryck på omgivningen Undvik ställen där starka vindar påverkar luftutsläpp från produkten. Rikta fläkten bort från närliggande fönster. Installera ett bullerskydd vid behov. Installera produkten på ett av följande steg: betongplatta, Stål T bärare Betongblock, Domkraft (Vaillant tillbehör) Väggfäste (Vaillant tillbehör tillåten för VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V och VW 5/ A 0 V eller VW 5/ A 400 V). Utsätt inte produkten för dammig och korrosiv luft (t.ex. i närheten av vägar utan beläggning). Installera inte produkten i närheten av frånluftsschakt. Förbered placering av elektriska ledningar. db(a) Beakta bulleremissionen för ventilatorn och kompressorn. Installationsanvisning arotherm _0

13 >00mm Montering och installation Montage av värmepump. Beakta säkerhetsanvisningarna i denna anvisning och i driftsanvisningen innan du installerar produkten.. Montera produkten på stålhållare, betongblock eller med hjälp av väggfäste (tillbehör).. Se till att inget vatten samlas under produkten. 4. Se till att underlaget framför produkten kan samla upp vattnet för att undvika isbildning. 5. Genomföra monteringen 5.. Ta av sidobeklädnaden Bereda kondensutlopp B A C A Fara! Risk för skador på grund av frysande kondensat! Fryst kondensat på gångvägar kan leda till fall. Se till att kondensatet som kommer ut inte hamnar på gångvägar och kan bilda is.. Avlägsna de båda skruvarna (A).. Dra sidobeklädnaden neråt och därefter framåt och utåt. Anmärkning Beakta att det verktyg som behövs inte ingår i leveransens innehåll. 5.. Rikta in produkten Kondensatet leds bort centralt under produkten. Bered kondensutloppet via en avloppsledning eller i en grusbrädd.. Använd endast skruvar med en viss längd _0 arotherm Installationsanvisning

14 5 Montering och installation Maximal längd: 8 mm. Rikta in produkten vågrätt så att kondensatet kan rinna ut. Anmärkning Produkten måste installeras med medföl jande vibrationsdämpande fötter. Med de vibrationsdämpande fötterna höjs produkten, bortföring av kondensat underlättas och vib rationerna minskar.. Skruva ihop de vibrationsdämpande fötterna med ett betongfundament. Anmärkning Betongfundamentet får inte vara anslutet till byggnadsgrunden. 5. Hydraulisk installation I värmesystem som huvudsakligen är utrustade med ter mostatiska eller elektriska ventiler måste en stadig och till räckligt stark genomströmning säkerställas i värmepumpen. Oavsett val av värmesystem ska en minsta cirkulationsvat tenvolym med värmevatten (40 % av nominellt flöde, se ta bell tekniska data) säkerställas. 5.. Genomföra installation av hydrauliken Se upp! Risk för skador pga. restmaterial i framledning och returledning för värme! Restmaterial som svetssträngar, flagor, hampa, kitt, rost, grov smuts etc. från rörled ningar kan lagras i produkten och orsaka störningar. Spola igenom värmeanläggningen nog grant innan produkten ansluts så att du avlägsnar eventuella restmaterial! Se upp! Risk för materialskador på grund av korrosion! Om plaströr som inte är diffusionstäta an vänds i värmekretsen kan det leda till kor rosion och avlagringar i värmekretsen och i produkten. Tillsätt korrosionsskyddsmedel till vattnet vid användning av plaströr som inte är diffusionstäta. Fara! Risk för materialskador på grund av lödningsarbeten! ödningsarbeten på redan installerade led ningar kan skada tätningarna. öda ledningarna innan du installerar pro dukten.. Isolera ledningarna (även de under marken) med en UV och högtemperaturbeständig isolering mellan pro dukten och värmeanläggningen.. För att undvika överföring av vibrationer till kringlig gande komponenter, använd flexibla anslutningsled ningar på produkten med en längd på minst 0,75 m.. Om produkten inte är installerad på det högsta stället i värmekretsen, installera extra avluftningsventiler. 4. Installera följande tillbehör i returledningen. Installation utan frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar) Manometer (rekommenderas) Installation med frånkopplande hydraulmodul Tömningskran Avluftare (om så krävs) Smutsfilter Ett expansionskärl som är lämpligt för hela hydraulinstal lationen Säkerhetsventil 0, MPa ( bar), om hydraulmodulen inte har en säkerhetsventil. Manometer (rekommenderas) Anmärkning Om du använder glykol måste du samla upp det vid säkerhetsventilen för att undvika ned smutsning av miljön m min. Anslutningsslangen i framledning värme till byggnaden (på plats) O ring tätning Täckkåpa 4 Anslutning (Ø /4") framledning värme till byggnaden 4 5 Anslutning (Ø /4") re turledning till värmepump 6 Anslutningsslang i retur ledningen till värmepum pen (på plats) 7 Isolering (på plats) 5. Ta bort täckkåpan () på produktens hydrauliska anslut ningar Installationsanvisning arotherm _0

15 Montering och installation 5 6. Installera ett smutsfilter i returen på värmekretsen mel lan två avstängningsventiler för att kunna rengöra den regelbundet. 7. Installera en flexibel anslutningsledning () och (6) (på plats) med en O ring och en avstängningsventil på an slutningar framledning värme och retur hos värmepum pen. 8. Kontrollera att anslutningarna är täta. 5.. Installera systemschema 8 variant A. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en minsta omloppsvattenmängd, in stallera en differenstryck överströmningsventil. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. A 65 5 B 5.. Installera systemschema 8 variant C. Installera anläggningen enligt systemschema 8 variant C ( Sida ).. Ställ in systemschema 8 i regulatorn vid driftsättning.. För att garantera en strömbesparande drift av fläktkon vektorerna, anslut fläktkonvektorerna med hjälp av ett mellanrelä till shuntmodulen. 4. För att garantera produktens golvskyddsbrytare, instal lera en max.termostat. 5. Installera en legionellaskydd pump. 6. Aktivera den dagliga legionellaskyddsfunktionen på regulatorn och informera driftansvarig. 7. Installera en termostatblandare Installera systemschema 9 variant A Ø5 4. Installera anläggningen enligt systemschema 9 variant A ( Sida ).. Ställ in systemschema 9 i regulatorn vid driftsättning.. Anslut det ebus kompatibla värmeaggregatet till ebus ledningen med hjälp av en busskopplare Anslut badbassäng (tillval) Fara! Risk för materiella skador på grund av direkt anslutning till badbassäng! Om produkten ansluts direkt till en badbas säng kan det leda till skador på grund av kor rosion. Anslut inte värmepumpens värmekrets direkt till en badbassäng. Om du vill ansluta en badbassäng till värmekretsen, be akta nödvändiga komponenter för installation (expan sionskärl etc.) Ansluta kondensvattenavledning Anmärkning Beakta alla gällande nationella föreskrifter och regler. Kondensatavloppsrör Adapter Buntband 4 Böj 5 Tätning. Beakta produktens olika monteringsmått. Produkt Dimension Värde VW 55/ A 70,0 mm VW 85/ VW 5/ VW 55/ B A B 490,0 mm 0,5 mm 550,0 mm. Dra värmetråden i kondensuppsamlaren till böjen (4).. Anslut böj (4) och adapter () till tätningen (5) och säkra båda med en kabelhållare (). 4. Anslut kondensatavloppsröret med böjen. 5. Installera värmetråden i kondensatavloppsröret () för att förhindra att kondensatet fryser i ledningen. 6. Anslut adaptern () till produktens golvplatta och säkra med /4 varv. 7. åt kondensatavloppsröret sluta i en grusbädd _0 arotherm Installationsanvisning 5

16 5 Montering och installation Anmärkning Kondensatavloppsröret får inte vara längre än 65 mm, eftersom det kan frysa annars. 8. Placera kondensatavloppsledningen med lutning. 5.4 Utföra den elektriska installationen 5.4. ormaltaxa Anslutning med 0 V X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 mm max. Anslutningsledningar Isolering X Fara! ivsfara pga. elektrisk stöt vid felaktig elanslutning! En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan äventyra driftsäkerheten och leda till per sonskador och materiella skador. Den elektriska installationen måste utfö ras av en utbildad elektriker som ansvarar för att gällande normer och direktiv följs.. Skala av högst cm av den yttre manteln på flexibla ledningar.. Fixera ledarna i anslutningsklämmorna Ansluta strömförsörjningen Den externa nätanslutningskabeln måste vara jordad, ha rätt polaritet och vara ansluten enligt gällande föreskrifter. Kontrollera om nätanslutningskabeln är korrekt ansluten. Kabeln som ansluter säkringsskåpet med produkten måste: vara lämplig för en fast installation, vara väderbeständig, vara utrustad med det ledningstvärsnitt som krävs för produktens effekt. Anslut produkten via en fast anslutning och en säkerhets brytare med en kontaktöppning på minst mm (t.ex. säk ringar eller effektbrytare). För att uppfylla kraven i överspänningskategori II krävs even tuellt fler säkringar. För villkoren i överspänningskategori III måste skarvanord ningarna säkerställa en fullständig frånskiljning av strömför sörjningen. ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 5 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 0 V. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommende rad kabelmät ning VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 85/ 0 V // 0 V 50Hz 6 A typ C eller D G x,5 mm² VW 5/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² VW 55/ 0 V // 0 V 50Hz 0 A typ C eller D G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. 6 Installationsanvisning arotherm _0

17 Montering och installation Anslutning med 400 V 5.4. Utför 4 Vkablage X7 FOOR H X4 EBUS X9 0 V~ 0 V~ MA MA UV Auf Zu ZH Bus VF SP + X7 FOOR H X4 EBUS X9 X ätanslutningsklämmor i produkten Säkerhetsbrytare Se upp! Risk för materielskador vid för hög anslutningsspänning! Överstiger nätspänningen 440 V kan de elektroniska komponenterna förstöras. Försäkra dig om att elnätets nominella spänning är 400 V. Se upp! Risk för materielskador vid för stor spänningsdifferens! Om spänningsdifferensen mellan de enskilda faserna i strömförsörjningen är för stor kan det leda till felfunktion hos produkten. Anslut produkten till en strömförsörjning med en spänningsdifferens på max. % mellan de enskilda faserna. Anslut nätanslutningskabeln till produktens strömförsörj ningsanslutning. Strömförsörjning Säkring Rekommenderad kabelmätning VW 5/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² VW 55/ A 400 V // 400 V 50Hz 6 A typ C eller D 5G x,5 mm² För säkring av personer, installera en egen felströmby tare på 0 ma för värmepumpen. För nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen (G förskruvning) på produkten. ebus anslutning i värme pumpen (beakta polaritet) Anslutning max.termostat (golvskyddsbrytare) ebus anslutning i värme pump styrmodul VWZ AI eller i VWZ MEH 6. Trä kablarna genom kabelgenomföringen. Rekommenderat kabelmätning ebus Rekommenderad kabelmätning ebus + max.termostat VW 55/ A 0 V VW 85/ A 0 V VW 5/ A 0 V VW 5/ A 400 V VW 55/ A 0 V VW 55/ A 400 V x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm². Anslut ebus kabeln till systemregleringen.. Om du installerar en max.termostat (t.ex. 50 C) i vär mekretsens framledning, ta bort bygeln från klämman () och anslut max.termostaten till denna klämma Montera kabelgenomföring Se upp! Risk för felfunktion på grund av ofackmässig placering av anslutningsledningar! Om du placerar anslutningsledningar för strömförsörjningen och ebus ledningen ge nom samma kabelgenomföring så störs sig nalen. För anslutningsledningarna för strömför sörjningen och ebus ledning genom olika kabelgenomföringar i produkten _0 arotherm Installationsanvisning 7

18 5 Montering och installation ØA ØA 4 Kabelgenomföring ebus ledning och ledning max.termostat Kabelgenomföring ström försörjning. Mät kabelns diameter.. Borra ett hål med kabelns diameter i kabelgenomfö ringen.. Trä kabeln genom kabelgenomföringen. 4. Dra åt kabelgenomföringen med två klonycklar. 8 Installationsanvisning arotherm _0

19 5.5 Kopplingsscheman Montering och installation Anslutningsschema (VW 55/ A 0 V, VW 85/ A 0 V, VW 5/ A 0 V, VW 55/ A 0 V) X X0 X5 X4 X0CA X 6 X60DA 9 4 X6 X4 7 5 X X700 X5 8 X 0 X6 X X F 0 9 X X7 X4 X6 R X9 8 X X8 6 7 X5 X 5 4 X5 4 5 Temperaturgivare lamellrörvärmeväxlare Temperaturgivare efter värmeväxlarplatta Tryckomkopplare kylmedelskrets 4 Temperaturgivare kompressorinlopp 5 Temperaturgivare kompressorutlopp 6 Temperaturgivare kylmedelskrets 7 Temperaturgivare framledning värme värmepump 8 Temperaturgivare returledning värmepump _0 arotherm Installationsanvisning 9

20 5 Montering och installation 9 Temperaturgivare luftinträde 0 Elektronisk expansionsventil Huvudkretskort Kodningsmotstånd Anslutning diagnosprogramvara 4 Fläkt 5 Fläkt (endast vid VW 55/) 6 Kretskort fläkt 7 Vevtrågvärme 8 Elpatron kondensuppsamlare 9 ysdiod statusvisning 0 Högeffektiv pump värmekrets med genomflödesgivare 4 vägsventil Kretskort installation Rotationskompressor 4 Växelriktarbox 5 amellrörvärmeväxlare temperaturgivare 0 Installationsanvisning arotherm _0

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Varmvattenenhet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. För användaren. aguaflow exclusiv. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning Varmvattenenhet aguaflow exclusiv SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3 Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll Värmepump VWS 0-460/ SE, FIsv Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm Värmepumpsystem luft-vatten SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Art 402013 ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump Tex. Panasonic Luft/Vatten Art 402014 ASB-tank med värmekretspump Tex. Stiebel

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer