STÄMMOHANDLINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner Verksamhetsplan Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag 2015 version

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 25 april Program: 11:00 Lunchbuffé 12:00 Kulturmöten i vården med inriktning på kvinnohälsa, med Martina Franck, leg. sjuksköterska 12:40 Paus 12:50 Aktuellt om hiv: behandling, smittsamhet, PrEp. med Anders Blaxhult, docent och överläkare 13:30 Kaffepaus 14:00 Förbundsstämman öppnas Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Tid för förbundsstämma har angivits på hemsidan sedan förra året. Kallelse med dagordning publicerades på hemsidan 9 april och skickades ut till stämmoombuden med mejl samma dag. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 11 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förra årets förbundsstämma beslutade att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2015 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2014 Se separata bilagor. 2

3 11 Revisionsberättelse 2014 Se separat bilaga. 12 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 13 Disposition av resultat och fastställande av resultat och balansräkning Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 16 Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2015 (oförändrad). 17 Valberedningens förslag angående arvoden och reseersättningar 18 Fastställande av verksamhetsplan och budget för Se sidan Val av styrelseledamöter och ersättare a) Val av förbundsordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter d) Val av personlig ersättare 20 Val av auktoriserad revisor och ersättare 21 Val av valberedning 22 Övriga anmälningsärenden 23 Stämmans avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Noaks Ark Norra Norrland: Åsa Nordberg, Helge Stålnacke Valborg Englund Noaks Ark Södra Norrland: Michael Thungren Markus Bergström Noaks Ark Stockholm: Eleonor Wahter Jens Balas Jordanos Tewelde Noaks Ark Östergötland: Ina Nyberg Gruffman Christina Stjärnborg Hannah Gruffman Noaks Ark Småland & Halland: Suzana Mocevic Lars Lennartsson Conny Karlsson Ersättare: Kasia Musai Sofia Eneroth Noaks Ark Göteborg: Sören Raftstedt, Åsa Mwansa Bo Andersen Noaks Ark Syd: Anna Christensen Pernilla Berlin Eric Grenebjer 4

5 PROPOSITIONER PROPOSITION 1 Proposition om stadgeändring avseende ersättare Förbundsstämman (2014, 14) antog i ett första beslut följande stadgeändringar: att i förbundets stadgar 4.6 byta formuleringen Eventuella val av ersättare till Val av personliga ersättare, att stadgarnas 5.4 om fyllnadsval utgår. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett andra beslut fastställa ovanstående stadgeändringar. PROPOSITION 2 Proposition om stadgeändring avseende styrelsens sammansättning Förbundsstämman (2013, 18) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om ojämnt antal ledamöter i stadgarna. Detta med anledning av att nuvarande lydelse innebär att valberedningen, för att uppfylla kravet om ojämnt antal ledamöter, kan behöva föreslå ledamot utöver de som representerar föreningarna. Nuvarande lydelse: 5.1. Styrelsen väljs av stämman för två år i taget och ska bestå av lägst tre medlemmar samt utöver ordföranden av en representant för varje förening. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett första av två likalydande beslut anta följande lydelse: 5.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter samt utöver ordförande av en representant för varje förening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande och ledamöter väljs av stämman för två år i taget. PROPOSITION 3 Proposition om föreningarnas upptagningsområden Förbundsstämman (2013, 15) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om upptagningsområden för föreningarna. Detta med anledning av att Noaks Ark Södra Norrland i motion framfört önskemål om att förändra sitt upptagningsområde. Sedan stämmobeslutet har den aktuella föreningen utvecklat sitt arbete så att man kan ta ansvar också för Västernorrland och verksamheten i Sundsvall, som under tre år varit ett projekt inom Riksförbundet. Från 1 januari 2015 är verksamheten i Västernorrland integrerad i Noaks Ark Södra Norrland, varför förändring av geografiska gränser inte längre är aktuellt. Den gällande geografiska uppdelningen i föreningar som lades fast i arbetet med omorganisationen ligger därmed fast. Tanken med de större regionala föreningarna var att de inte skulle bli beroende av anslag från ett enskilt landsting utan kunna finansiera verksamheten med anslag från flera olika håll. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att med anledning av ovanstående inte ändra föreningarnas upptagningsområden. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag till: VERKSAMHETSPLAN för Riksförbundet Noaks Ark Övergripande mål Riksförbundet Noaks Ark (RNA) verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och verkar för ett ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom informationsinsatser bidrar vi till ökad medvetenhet om hiv och lindrar hivpositivas sociala utsatthet i samhället. Noaks Arks regionalt verksamma lokalföreningar bedriver stödverksamhet och primärpreventiva insatser med betoning på epidemiologiskt relevanta preventionsgrupper. Organisationen har en trettioårig erfarenhet av att arbeta med hiv och innehar en gedigen kulturkompetens med relevans för alla prioriterade preventionsgrupper. Flera av våra föreningar erbjuder även hivtestning och psykoterapi. Noaks Ark kompletterar och förstärker samhällets övriga hivpreventiva insatser. Noaks Ark finns i dag representerat i hela landet. Noaks Ark samarbetar med landsting, kommuner, myndigheter, det civila samhällets aktörer och berörda delar av näringslivet såsom privata vårdaktörer. Avsikten är att verka för minskad spridning av hiv/sti och blodburna sjukdomar, minskad hivrelaterad social utsatthet samt ökat välbefinnande bland hivpositiva, partners och familjer. Omvärldsanalys Noaks Arks planerar sin verksamhet på basis av en årligen reviderad omvärldsanalys. Målgrupperna är valda utifrån externa behov och Noaks Arks beräknade finansiella, kompetensmässiga och organisatoriska kapacitet för att möta behoven. Planeringen har utgått från epidemiologiska data beträffande hivinfektion, vilka gett vid handen att framför allt män som har sex med män (MSM), migranter från högendemiska länder och personer som injcerar narkotika alltjämt utgör de viktigaste preventionsgrupperna för hiv. Den i särklass viktigaste faktorn för verksamhetsplanering är den epidemiologiska analysen. Den baseras på aktuell epidemiologisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsmyndigheter. Noaks Ark är mån om att de insatser som görs för att påverka den svenska hivepidemin och dess psykosociala följder är relevanta och kostnadseffektiva. Inför verksamhetsåren har en särskild arbetsgrupp bestående av representanter från förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden arbetat med att definiera prioriterade målgrupper för riksförbundets och föreningarnas verksamheter. Vid sidan av det fysiska hotet innebär hivinfektion en rad emotionella, sociala och reproduktiva konsekvenser för den drabbade individen och dennes närmaste omgivning. Våra uppföljningar visar att våra föreningar gör skillnad för den enskilde, som genom oss bl.a. kan träffa andra hivpositiva, lära sig mer om sin sjukdom och ta del av olika hälsorelaterade aktiviteter. Genom informations, handledningsoch opinionsbildande insatser arbetar vi med att lindra den sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och stigma. En särskild utmaning under de kommande åren blir att informera valda målgrupper och även allmänheten om dagens behandlingsläge och dess inverkan på den enskilda hivpositiva individen, inte minst smitttsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Riksförbundet kommer att verka för att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens formuleringar. Vi kommer att vinnlägga oss om att budskapen som vi för fram är vetenskapligt belagda och även om medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. En stor del av organisationens hivpositiva klienter och närstående kommer från andra länder, där hivrelaterat socialt stigma kan vara förödande. Denna sociala utsatthet kvarstår i det nya hemlandet. 6

7 Som ett resultat av att hivinfektion inte längre leder till döden är den sociala utsattheten i tilltagande även bland män som har sex med män (MSM), då den solidaritet som var självklar i gaysamhället under 80 och 90 talet har urholkats. Noaks Ark föreningarna behövs som träffpunkter och oaser där man kan träffa andra i samma situation. Samtidigt kan man ta del av organisationens utbud av utbildning, rådgivning och psykosociala stödinsatser. Vår erfarenhet och epidemiologiska data inte bara från Sverige visar att enklare information och kondomutdelning inte är tillfyllest för att möta kritiska preventionsgruppers behov av hivpreventiva insatser. Detta gäller i synnerhet högrisktagande individer i urbana miljöer, där enskilda personers sexuella kontaktnät kan ha stor betydelse för epidemiutvecklingen. Interventioner som syftar till ökade färdigheter i säkrare sex tekniker behöver kompletteras med insatser som inriktar sig på emotionella, sociala och interpersonella färdigheter. Här fyller Noaks Arkföreningarna en viktig roll. Riksförbundets operativa verksamhet i form av nationell telefonrådgivning, forskningsbevakning, utbildning, information och påverkansarbete och dess samordnande, kvalitetssäkrande, metodutvecklande och organisationsstödjande funktioner är väsentliga för Noaks Ark föreningars gemensamma måluppfyllelse. Riksförbundets verksamhet Förbundsstyrelsens roll är i första hand att ansvara för den rikstäckande operativa verksamhet som finansieras med anslag direkt från Folkhälsomyndigheten. Riksförbundets aktiviteter fokuserar på den nationella telefonrådgivningen Noaks Ark Direkt, bevakning av natur och beteendevetenskaplig forskning, regionövergripande utbildningsinsatser, produktion av gemensamt informationsmaterial, de gemnasmma hemsidorna, kontakten med rikstäckande medier samt påverkansarbete i avsikt att öka medvetenheten om hiv/sti och lindra hivpositivas sociala utsatthet. Vidare ansvarar riksförbundet för kvalitetssäkring, metodutveckling och organisationsstöd och utgör ett stöd för Noaks Ark föreningarna i landet, vilka arbetar under mycket varierande ekonomiska förutsättningar. Riksförbundet verkar för en likvärdig och hög kvalitet i verksamheten över hela landet och till att föreningarna samfällt skapar ett effektivt instrument för förverkligandet av målen i Sveriges nationella strategi mot hiv/sti. Detta sker genom tvärregional kollegial kommunikation mellan stödrespektive informationsverksamheterna, genom gemensamma utbildningar och konferenser samt genom att erbjuda handledning inom kommunikations respektive stödverksamhet där sådan behövs och efterfrågas. Riksförbundet har även att formulera Noaks Arks gemensamma ställningstaganden och på riksnivå företräda Noaks Ark. Delmål och aktiviteter 1. Ökad kunskap om hiv/aids Riksförbundet kommer att verka för ökad kunskap om hiv/aids ur ett medicinskt, psykosocialt och samhälleligt perspektiv. Avsikten med insatserna är att verka för primärprevention av hiv/sti och blodburna sjukdomar samt mot stigma och diskriminering av hivpositiva. Riksförbundets insatser avser att att komplettera och förstärka sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för att förebygga spridning av hiv, bidra till preventionen av andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar bland preventionsgrupper och miljöer där det finns epidemiologisk grund för att insatserna kan substantiellt bidra till förebyggande av hiv/aids begränsa konsekvenserna av hivinfektionen för samhället och enskilda skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt lindra hivrelaterad social utsatthet samverka med andra aktörer för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling på området hivprevention och psykosocial stödverksamhet. Bevakning av hivforskning och nyhetsbrevet Aktuellt om hiv Riksförbundet bevakar natur och beteendevetenskaplig hivforskning. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskning ut genom det elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt om hiv och publiceras på Noaks Arks 7

8 hemsida. Nyhetsbreven riktar sig i första hand till hivutbildare, informatörer och personer som arbetar med sexuellt överförbara infektioner. Rikstäckande utbildningar och seminarier Riksförbundets utbildningsinsatser avser att höja kunskapsnivån om hiv hos valda målgrupper. Riksförbundet kommer att rikta utbildningsinsatser i första hand till aktörer som i sin roll kan förmedla kunskap om hiv vidare inom den offentliga, privata och humanitära sektorn. Riksförbundet kommer att årligen anordna kursen Hiv med individen i fokus i samarbete med Karolinska Institutet. Kursen, som är öppen för alla med högskolebehörighet, ger 7,5 högskolepoäng. Kursen planeras att från och med 2015 i högre grad än tidigare belysa kopplingarna mellan den globala hivepidemin och hivsituationen i Sverige. Produktion och distribution av informationsmaterial Riksförbundet tar fram och distribuerar informationsmaterial om hiv och kondomer med reklam för Noaks Ark Direkts telefonnummer. Informationsmaterial om föreningarnas testmottagningar kommer också att produceras. Informationsbladet Arket kommer att informera om hivproblematik, Noaks Arks verksamhet och ställningstaganden. Arket utformas tillsammans med föreningarna. Annonsering Annonsering planeras bland annat i facktidningar och i väntrumspublikationer. I samband med den sommarkampanj som riktar sig till migranter från högendemiska länder kommer föreningarnas verksamhet informeras om i regionala medier. Målgruppen MSM kommer vi att nå främst genom internetannonsering och genom sociala medier. Utställningar och kondomutdelning Riksförbundet kommer att informera om hiv vid rikstäckande mässarrangemang för relevanta målgrupper och vara Noaks Ark föreningarna behjälplig med kampanj och informationsmaterial och kondomer. Indikatorer Riksförbundet räknar med att distribuera (11 000) elektroniska nyhetsbrev om hiv, anordna 25 (34) utbildningstillfällen för (5 400) deltagare, distribuera (25 000) informationsfoldrar och ( ) kondomer och möta (20 000) personer vid mässor och utställningsarrangemang. Informationsbladet Arket ska utkomma med minst två nummer med en upplaga på 8000 ex. vardera. Riksförbundets utbildningar och informationsinsatser följs upp med deltagar och användarenkäter i avsikt att fånga in en självskattning i ökad kunskap om och insikt i hivproblematik samt informationsinsatsernas och materialets relevans och kvalitet. 2. Telefonrådgivning: Minskat riskbeteende och hivrelaterad hälsoångest samt tidigare diagnostisering och behandling av hiv/sti Telefonrådgivning är en etablerad metod för individbaserad information, stöd och säkrare sexrådgivning. Noaks Ark Direkt har i snart 30 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner dit allmänheten kan vända sig med sina frågor och sin oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Rådgivarna har också möjlighet att skapa sig en bild av den uppringandes kunskapsnivå och och anpassa informationen och rådgivningen till den enskildes förkunskaper, personliga livsföring och livssituation. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hivoch venereologiska mottagningar. På så sätt kan vi alltid ge aktuell och korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis hivtestning, om mottagningarnas öppettider och deras kontaktuppgifter. Därmed bidrar rådgivarna till tidigare diagnostisering och behandling av hiv och andra STI. Hälso och sjukvården kan också använda rådgivarnas långa erfarenhet och stora specialistkunskap i hivrelaterade frågor. 8

9 Patienter med hög exponeringsrisk och upprepat riskbeteende kan erbjudas särskild rådgivning och kan även hänvisas till samtalskontakt inom Noaks Ark och olika landsting. Riksförbundet kommer att erbjuda individuellt anpassad faktainformation, rådgivning, stöd, säkrare sexrådgivning och pre och post test counselling genom telefon och e post. Rådgivningen kommer att underlätta kontakten mellan oroliga indidivider och hälso och sjukvården. Rådgivarna kan även länka, hänvisa och tidsboka till en lokalförening i Noaks Ark för bl.a. hivtestning, sociala aktiviteter och stödjande samtal. Indikatorer Förbundets kansli beräknar att Noaks Ark Direkt kommer att ta emot (1 900) rådgivningssamtal, besvara 200 (147) förfrågningar per e post och hjälpa 700 (537) personer med bokning för hivtestning. Verksamheten kommer att föra statistik avseende antal samtal, samtalsinnehåll och vidtagna åtgärder. Statistiken förs manuellt i full anonymitet i databas under pågående samtal. 3. Ökad medvetenhet om och engagemang mot hiv, större öppenhet om hivinfektion och aids samt lindrad social utsatthet för hivpositiva i samhället genom opionionsbildande och upplysande verksamhet. Hiv/aids uppmärksammas i mindre omfattning i medier och i samhällsdebatten än under epidemins första år. Framgångarna med utvecklingen av hivbehandling kan ha bidragit till detta. Samtidigt uppvisar epidemiologiska data beträffande sexuellt överförbara infektioner ett ökat risktagande i många länder och i viktiga preventionsgrupper, så även i Sverige. Kunskapen om hivinfektionen är alltjämt för låg hos många och sjukdomen är behäftad med ett socialt stigma, vilket bland annat bekräftades av Smittsyddsinstitutets rapport Hiv i Sverige (2013). Vår erfarenhet är emellertid att intresset för hivproblematiken inte har försvunnit. Ett systematiskt opinionsbildande och mediekommunikativt arbete ger effekt både i form av begränsat riskbeteende och attitydändringar. Påverkansarbete Riksförbundet planerar att arbeta med opinionsbildning i form av seminarier, debatter, möten med beslutsfattare samt genom nätverk och samarbeten med andra organisationer. Mediekommunikation Riksförbundet kommer att förse riks och lokalmedier med material, faktagranskning och intervjuer, bevaka samhällsdebatten om hiv och delta i den genom pressmeddelanden och debattartiklar. Almedalen Under Almedalsveckan 2015 ska Noaks Ark finnas på plats med kampanjbil och informatörer i centrala Visby. Eventuellt engagemang i Almedalen 2016 och 2017 kommer förbundsstyrelsen att fatta särskilda beslut om. Internationella aidsdagen Riksförbundet ska främja att internationella aidsdagen uppmärksammas. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen regionalt av föreningarna. Riksförbundet ansvarar för den rikstäckande mediekommunikationen och erbjuder vid behov föreningarna assistans i arbetet med lokala medier och med kampanj och informatonsmaterial. Internet och sociala medier Riksförbundet ansvarar för flera hemsidor med information om hiv och om Noaks Ark. Såväl teknisk plattform som layout behöver utvecklas och anpassas till de behov som dokumenteras i verksamheten inom riksförbundet och föreningarna. Mer av interaktiva möjligheter ska utvecklas i den mån nya resurser kan ställas till förfogande. Vi ser att det blir allt viktigare att vara synlig på internet och i sociala medier. Vi planerar att öka vår närvaro i sociala medier under verksamhetsåret Personalutbilding i kommunikation genom sociala medier anordnas. Vi kommer att bevaka vad som sägs om hiv och Noaks Ark i sociala medier genom 9

10 sökning genom de större bloggportalerna och Google alert. I förekommande fall kommer vi att sakligt bemöta inlägg som uppvisar ett bristfälligt och/eller fördomsfullt innehåll. Vi kommer att fortsätta att agera genom riksförbundets Facebook sida. Indikatorer Riksförbundet kommer att följa upp verksamheten genom bevakning av antalet artiklar och i inslag i medier och deltagarenkäter i samband med seminarier, konferenser och utbildningar. Under 2015 planerar vi att skicka ut 10 (11) pressmeddelanden och räknar med ett trettiotal (34) medieinslag. Totalt räknar vi med ett åttiotal (80) publiceringar där Noaks Ark nämns och/eller citeras i medierna med en potentiell räckvidd på ca 1 miljon personer. Vi räknar med (39 874) besök på våra hemsidor och (14 000) visningar av inlägg i riksförbundets Facebook sida. 4. Samordning, kompetensutveckling, metodutveckling, organisationsstöd och kvalitetssäkring Riksförbundet kommer att verka för samordning, föreningsstöd och vid behov handledning i föreningarna. Riksförbundet kommer att verka för kvalitetssäkring, metodutveckling och inarbetning av evidensbaserade metoder för förebyggande och stöd. Genom interna utbildningsinsatser kommer föreningarna att kunna delge sina erfarenheter och kompetenser till varandra och inhämta ny kunskap. Interna utbildningar bidrar till en kvalitetssäkring av föreningarnas gemensamma insats mot hiv och dess psykosociala följdverkningar. Då alltfler föreningar i dag erbjuder hivtestning kommer riksförbundet att erbjuda föreningarna utbildning i hivtestning med snabbsvar samt anordna särskilda samverkanskonferenser för testmottagningarnas medarbetare. Riksförbundet planerar också att inbjuda föreningarna till en workshop i evidensbaserad hivprevention och stödverksamhet. Riksförbundet kommer under våren 2015 att anordna en workshop i verksamhetsplanering enligt Logical Framework Approach metoden för målstyrd verksamhetsplanering och uppföljning. Rikskonferens Riksförbundet ser ett behov av återkommande möten för anställda och volontärer i hela landet. Ett sådant möte anordnades under våren 2014 och riksförbundet planerar att anordna en liknande rikskonferens under Finansiering kommer att sökas för sammankomster av samma slag även för verksamhetsåren 2016 och Strategiska arbetsgrupper Under 2014 har förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden bildat strategiska arbetsgrupper i ett antal utvecklingfrågor inom organisationen. Dessa är (1) Noaks Arks framtida målgrupper, (2) marknadsföring och sociala medier, (3) medlemskap i Noaks Ark föreningar och (4) volontärskap inom Noaks Ark rörelsen. Efter en remiss till Noaks Ark föreningarnas styrelser ska arbetsgruppernas rapporter fastställas av förbundsstyrelsen under våren Samverkan mellan verksamhetsansvariga Förbundets kanslichef och föreningarnas verksamhetschefer utgör tillsammans en kärna för snabbt och informellt utbyte vid frågor om samverkan och nya händelser i Noaks Arks verksamhet. Hittills har en del föreningar, av ekonomiska skäl, haft svårt att etablera denna funktion. Det är angeläget att successivt utveckla denna funktion för smidigare kommunikation mellan de två organisationsleden och mellan föreningarna. Samverkan mellan stödverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna funktionärsmöten med föreningarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter, inspirera för metodutveckling och verka för likvärdig kvalitet och kompetens i stödinsatserna. Samverkan mellan testverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna konferenser för medarbetarna i Noaks Arks testmottagningar i landet i avsikt att verka för ett gemensamt system för kvalitetssäkring och verksamhetsdokumentation. 10

11 Övrig samverkan Funktionärsmöten mellan utbildningsansvariga i föreningar och förbund fortsätter i avsikt att samordna utbildningsinsatser över landet. I samband med framtagande av informationsmaterial kommer samråd att ske mellan förbundsts kansli och föreningarnas informations och utbildningsansvariga. Indikatorer Under 2015 planerar riksförbundet för två kurser i hivtestning, en workshop i Logical Framework Approach metodik (LFA), sex funktionärsmöten, två telefonkonferenser och en gemensam rikskonferens. Verksamheten följs uppp genom interna utvärderingar av verksamheten med Noaks Arkföreningarna och funktionsspecifik utvärdering av hur väl organisationen mött verksamheternas behov av fakta, stöd, handledning, metodutveckling och organisationsstöd. 5. Förtroendemannaorganisationen Riksförbundet är en demokratisk organisation med förbundsstämma och en mängd förtroendeuppdrag på föreningsnivå och riksnivå. Riksförbundet står till föreningarnas förfogande för att utveckla organisationen samt stödja och utbilda frivilliga och förtroendevalda runt om i landet. Riksförbundet stöder nysatsningar och uppbyggnad av ny verksamhet i föreningarna runt om i landet. Verksamheten finansieras av ett särskilt organisationsbidrag från Folhälsomyndigheten. Riksförbundet ansvarar för anordnandet jämte kostnaderna för en årlig förbundsstämma och för förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundet kommer också att anordna ordförandeträffar med föreningarnas ordföranden i avsikt att underlätta för kommunikationen mellan föreningarna och för att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom Noaks Ark rörelsen. Vid behov kommer förbundet att ge stöd till föreningsstyrelser och erbjuda utbildning och råd om arbete i en ideell organisation. Förbundets kansli kan ge råd och stöd i ledningsfunktioner till föreningar vid nystart av verksamhet. Indikatorer Kansliet står kontinuerligt till föreningarnas förfogande. Kansliets personal beräknas besöka föreningarna vid ett trettiotiotal tillfällen. En förbundsstämma och sex förbundsstyrelsemöten planeras. Verksamheten följs upp genom fortlöpande intern utvärdering inom ramen för förtroendemannaorganisationen. 6. Sommarkampanj: Ökad kunskap och hälsa bland migranter från högendemiska länder Av epidemiologiska skäl utgör migranter från högendemiska länder alltjämt en högprioriterad preventionsgrupp för förebyggande insatser mot hiv/sti. Epidemilogisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsenheter visar att migranter från högendemiska länder uppvisar högre prevalens av hivinfektioner än övriga populationen. Migranter löper också större risk för att smittas efter ankomsten till Sverige, både inom landet och i samband med utlandsvistelser. Ökad hivtestning och tidigare diagnostisering av hivinfektioner bland migranter är angeläget, då många migranter varit infekterade av hiv länge redan före ankomsten till Sverige. Ett delmål för det förebyggande arbetet i Sverige som anges i den nationell strategin mot hiv/sti är att hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader efter ankomst. Folkhälsomyndigheten har under uppföljningsbesök och genom regelbundna samtal med landstingen pekat på vikten av hälsoundersökningar för nyanlända. Myndigheten har påtalat att det i denna preventionsgrupp finns många personer som lever med hiv utan att känna till det. Den i svenska förhållanden höga prevalensen av hivinfektioner bland migranter gör även insatser som syftar till att begränsa hivinfektionens emotionella och sociala konsekvenser viktiga i gruppen. Många hivpositiva migranter upplever en förödande social utsatthet, då många lever i ett socialt sammanhang som är präglat av hemlandets värderingar. Genom informations och handledningsinsatser bidrar vi till att lindra det sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och ett socialt stigma i synnerhet i migrantgrupper. Riksförbundet ämnar att under de kommande åren under sommarmånaderna genomföra en koordinerad informationskampanj i hela landet riktad till migranter från högendemiska länder. 11

12 Avsikten är att verka för prevention av hivinfektioner, ökad hivtestning, tidigare diagnostisering och behandling av hivinfektioner jämte ökad medvetenhet och öppenhet om hivinfektion samt andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Kampanjen bidrar även till minskad hivrelaterad social stigmatisering. Under sommarkampanjen kommer föreningarnas informatörer att föra samtal om hivinfektion, andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och hivrelaterat socialt stigma. En mängd informationsmaterial och kondomer delas ut. Kampanjen kommer att hänvisa till hivtestning på Noaks Arks egna mottagningar och hos regionala huvudmän för hälso och sjukvård. Annonsering, pressmeddelanden och redaktionellt material i regionala massmedier kommer att informera om kampanjen. Kampanjen finansieras med hjälp av ett särskilt anslag från Folkhälsomyndigheten. Indikatorer Noaks Ark föreningarna planerar att årligen göra ett femtiotal nedslag i 25 orter i landet, möta personer samt dela ut kondomer och informationsfoldrar på olika språk. Vi räknar med att kampanjen resulterar i ca 15 medieinslag i regionala medier. Kampanjen följs upp med en intern utvärdering i den arbetsgrupp med representanter från Noaks Ark föreningarna som planerar och samordnar kampanjen. Uppgifter om antalet kontakter, utdelade kondomer, informationsmaterial och medieinslag förs och sammanställs. 7. Ökad kunskap om smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion Framgångarna med modern hivbehandling har aktualiserats av Folkhälsomyndighetens utgivning av ett sammanfattande kunskapsunderlag avseende aktuell forskning kring smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Myndigheten planerar en omfattande informationskampanj som under 2015 ska vända sig till hälso och sjukvården och allmänheten. Noaks Ark har en viktig roll att fylla som komplement till myndighetens informationsinsats. För detta ändamål har riksförbundet erhållit särskilda medel från Folkhälsomyndigheten. Information om smittvägar och smittsamhet ingår i all utbildnings och informationsverksamhet på Noaks Ark. Informationsverksamheten, såväl som den psykosociala stödverksamheten, ska enligt organisationens stadgar bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, varför riksförbundet löpande följer den aktuella hivforskningen. I avsikt att verka för ett tydligt och enstämmigt budskap även med andra aktörer, formulerar sig riksförbundet i enlighet med Folkhälsomyndigheten när det gäller smittsamhet. Riksförbundet kommer att verka för tydlig och samstämmig kommunikation om smittsamhet vid hivbehandling. Vi kommer att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens aktuella och kommande formuleringar. Vi vinnlägger oss om att budskapen som vi för ut grundar sig på kunskap som är samlad med den vetenskapliga metoden, och även på medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Riksförbundet kommer att verka för en kvalitetssäkring av informationsverksamheten i hela landet och bevakar att informationen som utgår från organisationen är korrekt och entydig både på hemsidor, tryckt material, telefonrådgivning, annan rådgivning, hivtestning och utbildningar. Utbildning i sexualrådgivning vid välbehandlad hivinfektion kommer att anordnas. Den farmakologiska utvecklingen har lett till att rådgivning i samband med hivbehandling blivit alltmer individuell. Våra stödpersoner och terapeuter ofta har mera frekventa samtalskontakter med patienterna än hälso och sjukvården. Vi ser fram emot att vara Folkhälsomyndigheten behjälplig i arbetet att informera allmänheten, yrkesgrupper och inte minst hivpositiva om framgångarna med hivbehandling och terapins inverkan på smittsamhet i olika behandlingslägen och livssituationer. Noaks Arks rikskonferens 2015 planeras med sikte på den nationella informationskampanjen om hiv. 8. Internationell och nationell samverkan Politiskt inriktade patientorganisationer för hivpositiva samlas internationellt inom ramen för Global Network of People Living with HIV (PNP+). Serviceproducerande humanitära hivorganisationer såsom Noaks Ark har sin motsvarighet i International Coalition of AIDS Service Organisations (ICASO). 12

13 Riksförbundet kommer att arbeta i ICASO som Noaks Ark ingår i genom dess europeiska gren, AIDS Action Europe. Riksförbundet har tidigare anordnat en utställning och organiserat ett brett deltagande i de internationella aidskonferenser som arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Detta har inneburit höga kostnader med begränsad nytta för verksamheterna. Från och med 2015 kommer riksförbundet att i stället bevaka de internationella AIDS Impact konferenserna, vilka är särskilt inriktade på psykosociala aspekter på hivinfektion och anordnas vartannat år. En av förbundets medarbetare har inbjudirs som Key Note Expert Speaker på 2015 års konferens. Således planerar vi att delta i nästkommande konferens som anordnas juli 2015 i Amsterdam. Vårt mål för konferensdeltagandet är att inhämta kunskaper och erfarenheter om psykosociala arbetsmetoder, knyta kontakter med andra professionella på området och verka för metodutveckling och kvalitetssäkring av hivrelaterat psykosocialt stödarbete inom Noaks Ark och i Sverige. Riksförbundet kommer att aktivt delta i arbetet på Samverkansgruppen för hiv och STI prevention vid Folkhälsomyndigheten, som från och med hösten 2014 ersatt Nationella hivrådet. Samverkansgruppen samlar berörda myndigheter och ideella organisationer kring hivfrågan. Riksförbundet kommer även att representera Noaks Ark föreningarna i Folkhälsomyndighetens organisationsforum och där verka för metod och organisationsutveckling bland ideella organisationer som erhåller statliga anslag för hivarbete. Ekonomisk planering Budgetplan (tkr) Intäkter Verksamhetsintäkter Kurs och aktivitetsintäkter Samarbetsprojekt Offentliga bidrag Hiv/sti anslag verksamhet Hiv/sti anslag projekt sommarkampanj Hiv/sti anslag projekt övriga Summa Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kontor, tele, porto Extern utvärdering/revision Möteskostnader Information trycksaker internet/hemsida utbildningar/utställningar Sommarkampanj Summa kostnader Resultat Av personalkostnaderna utgör 50 tkr styrelsens kostnader. 2 Av kostnadsberäkningen utgör 20 tkr av löpande revisionskostnader. 3 Av möteskostnaderna utgör 180 tkr styrelsens kostnader. 13

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2015- Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2012 på Mötesplats Göteborg. Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan!

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan! Haåll Hiv 12 paå Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons Rapport från aktörsmöte 24 november 2011 1 FÖRORD I nitiativet Håll Hiv på Agendan! startades för att fylla ett behov av att samverka

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer