STÄMMOHANDLINGAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner Verksamhetsplan Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag 2015 version

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 25 april Program: 11:00 Lunchbuffé 12:00 Kulturmöten i vården med inriktning på kvinnohälsa, med Martina Franck, leg. sjuksköterska 12:40 Paus 12:50 Aktuellt om hiv: behandling, smittsamhet, PrEp. med Anders Blaxhult, docent och överläkare 13:30 Kaffepaus 14:00 Förbundsstämman öppnas Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Tid för förbundsstämma har angivits på hemsidan sedan förra året. Kallelse med dagordning publicerades på hemsidan 9 april och skickades ut till stämmoombuden med mejl samma dag. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 11 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förra årets förbundsstämma beslutade att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2015 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2014 Se separata bilagor. 2

3 11 Revisionsberättelse 2014 Se separat bilaga. 12 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 13 Disposition av resultat och fastställande av resultat och balansräkning Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 16 Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2015 (oförändrad). 17 Valberedningens förslag angående arvoden och reseersättningar 18 Fastställande av verksamhetsplan och budget för Se sidan Val av styrelseledamöter och ersättare a) Val av förbundsordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter d) Val av personlig ersättare 20 Val av auktoriserad revisor och ersättare 21 Val av valberedning 22 Övriga anmälningsärenden 23 Stämmans avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Noaks Ark Norra Norrland: Åsa Nordberg, Helge Stålnacke Valborg Englund Noaks Ark Södra Norrland: Michael Thungren Markus Bergström Noaks Ark Stockholm: Eleonor Wahter Jens Balas Jordanos Tewelde Noaks Ark Östergötland: Ina Nyberg Gruffman Christina Stjärnborg Hannah Gruffman Noaks Ark Småland & Halland: Suzana Mocevic Lars Lennartsson Conny Karlsson Ersättare: Kasia Musai Sofia Eneroth Noaks Ark Göteborg: Sören Raftstedt, Åsa Mwansa Bo Andersen Noaks Ark Syd: Anna Christensen Pernilla Berlin Eric Grenebjer 4

5 PROPOSITIONER PROPOSITION 1 Proposition om stadgeändring avseende ersättare Förbundsstämman (2014, 14) antog i ett första beslut följande stadgeändringar: att i förbundets stadgar 4.6 byta formuleringen Eventuella val av ersättare till Val av personliga ersättare, att stadgarnas 5.4 om fyllnadsval utgår. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett andra beslut fastställa ovanstående stadgeändringar. PROPOSITION 2 Proposition om stadgeändring avseende styrelsens sammansättning Förbundsstämman (2013, 18) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om ojämnt antal ledamöter i stadgarna. Detta med anledning av att nuvarande lydelse innebär att valberedningen, för att uppfylla kravet om ojämnt antal ledamöter, kan behöva föreslå ledamot utöver de som representerar föreningarna. Nuvarande lydelse: 5.1. Styrelsen väljs av stämman för två år i taget och ska bestå av lägst tre medlemmar samt utöver ordföranden av en representant för varje förening. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett första av två likalydande beslut anta följande lydelse: 5.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter samt utöver ordförande av en representant för varje förening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande och ledamöter väljs av stämman för två år i taget. PROPOSITION 3 Proposition om föreningarnas upptagningsområden Förbundsstämman (2013, 15) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om upptagningsområden för föreningarna. Detta med anledning av att Noaks Ark Södra Norrland i motion framfört önskemål om att förändra sitt upptagningsområde. Sedan stämmobeslutet har den aktuella föreningen utvecklat sitt arbete så att man kan ta ansvar också för Västernorrland och verksamheten i Sundsvall, som under tre år varit ett projekt inom Riksförbundet. Från 1 januari 2015 är verksamheten i Västernorrland integrerad i Noaks Ark Södra Norrland, varför förändring av geografiska gränser inte längre är aktuellt. Den gällande geografiska uppdelningen i föreningar som lades fast i arbetet med omorganisationen ligger därmed fast. Tanken med de större regionala föreningarna var att de inte skulle bli beroende av anslag från ett enskilt landsting utan kunna finansiera verksamheten med anslag från flera olika håll. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att med anledning av ovanstående inte ändra föreningarnas upptagningsområden. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag till: VERKSAMHETSPLAN för Riksförbundet Noaks Ark Övergripande mål Riksförbundet Noaks Ark (RNA) verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och verkar för ett ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom informationsinsatser bidrar vi till ökad medvetenhet om hiv och lindrar hivpositivas sociala utsatthet i samhället. Noaks Arks regionalt verksamma lokalföreningar bedriver stödverksamhet och primärpreventiva insatser med betoning på epidemiologiskt relevanta preventionsgrupper. Organisationen har en trettioårig erfarenhet av att arbeta med hiv och innehar en gedigen kulturkompetens med relevans för alla prioriterade preventionsgrupper. Flera av våra föreningar erbjuder även hivtestning och psykoterapi. Noaks Ark kompletterar och förstärker samhällets övriga hivpreventiva insatser. Noaks Ark finns i dag representerat i hela landet. Noaks Ark samarbetar med landsting, kommuner, myndigheter, det civila samhällets aktörer och berörda delar av näringslivet såsom privata vårdaktörer. Avsikten är att verka för minskad spridning av hiv/sti och blodburna sjukdomar, minskad hivrelaterad social utsatthet samt ökat välbefinnande bland hivpositiva, partners och familjer. Omvärldsanalys Noaks Arks planerar sin verksamhet på basis av en årligen reviderad omvärldsanalys. Målgrupperna är valda utifrån externa behov och Noaks Arks beräknade finansiella, kompetensmässiga och organisatoriska kapacitet för att möta behoven. Planeringen har utgått från epidemiologiska data beträffande hivinfektion, vilka gett vid handen att framför allt män som har sex med män (MSM), migranter från högendemiska länder och personer som injcerar narkotika alltjämt utgör de viktigaste preventionsgrupperna för hiv. Den i särklass viktigaste faktorn för verksamhetsplanering är den epidemiologiska analysen. Den baseras på aktuell epidemiologisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsmyndigheter. Noaks Ark är mån om att de insatser som görs för att påverka den svenska hivepidemin och dess psykosociala följder är relevanta och kostnadseffektiva. Inför verksamhetsåren har en särskild arbetsgrupp bestående av representanter från förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden arbetat med att definiera prioriterade målgrupper för riksförbundets och föreningarnas verksamheter. Vid sidan av det fysiska hotet innebär hivinfektion en rad emotionella, sociala och reproduktiva konsekvenser för den drabbade individen och dennes närmaste omgivning. Våra uppföljningar visar att våra föreningar gör skillnad för den enskilde, som genom oss bl.a. kan träffa andra hivpositiva, lära sig mer om sin sjukdom och ta del av olika hälsorelaterade aktiviteter. Genom informations, handledningsoch opinionsbildande insatser arbetar vi med att lindra den sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och stigma. En särskild utmaning under de kommande åren blir att informera valda målgrupper och även allmänheten om dagens behandlingsläge och dess inverkan på den enskilda hivpositiva individen, inte minst smitttsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Riksförbundet kommer att verka för att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens formuleringar. Vi kommer att vinnlägga oss om att budskapen som vi för fram är vetenskapligt belagda och även om medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. En stor del av organisationens hivpositiva klienter och närstående kommer från andra länder, där hivrelaterat socialt stigma kan vara förödande. Denna sociala utsatthet kvarstår i det nya hemlandet. 6

7 Som ett resultat av att hivinfektion inte längre leder till döden är den sociala utsattheten i tilltagande även bland män som har sex med män (MSM), då den solidaritet som var självklar i gaysamhället under 80 och 90 talet har urholkats. Noaks Ark föreningarna behövs som träffpunkter och oaser där man kan träffa andra i samma situation. Samtidigt kan man ta del av organisationens utbud av utbildning, rådgivning och psykosociala stödinsatser. Vår erfarenhet och epidemiologiska data inte bara från Sverige visar att enklare information och kondomutdelning inte är tillfyllest för att möta kritiska preventionsgruppers behov av hivpreventiva insatser. Detta gäller i synnerhet högrisktagande individer i urbana miljöer, där enskilda personers sexuella kontaktnät kan ha stor betydelse för epidemiutvecklingen. Interventioner som syftar till ökade färdigheter i säkrare sex tekniker behöver kompletteras med insatser som inriktar sig på emotionella, sociala och interpersonella färdigheter. Här fyller Noaks Arkföreningarna en viktig roll. Riksförbundets operativa verksamhet i form av nationell telefonrådgivning, forskningsbevakning, utbildning, information och påverkansarbete och dess samordnande, kvalitetssäkrande, metodutvecklande och organisationsstödjande funktioner är väsentliga för Noaks Ark föreningars gemensamma måluppfyllelse. Riksförbundets verksamhet Förbundsstyrelsens roll är i första hand att ansvara för den rikstäckande operativa verksamhet som finansieras med anslag direkt från Folkhälsomyndigheten. Riksförbundets aktiviteter fokuserar på den nationella telefonrådgivningen Noaks Ark Direkt, bevakning av natur och beteendevetenskaplig forskning, regionövergripande utbildningsinsatser, produktion av gemensamt informationsmaterial, de gemnasmma hemsidorna, kontakten med rikstäckande medier samt påverkansarbete i avsikt att öka medvetenheten om hiv/sti och lindra hivpositivas sociala utsatthet. Vidare ansvarar riksförbundet för kvalitetssäkring, metodutveckling och organisationsstöd och utgör ett stöd för Noaks Ark föreningarna i landet, vilka arbetar under mycket varierande ekonomiska förutsättningar. Riksförbundet verkar för en likvärdig och hög kvalitet i verksamheten över hela landet och till att föreningarna samfällt skapar ett effektivt instrument för förverkligandet av målen i Sveriges nationella strategi mot hiv/sti. Detta sker genom tvärregional kollegial kommunikation mellan stödrespektive informationsverksamheterna, genom gemensamma utbildningar och konferenser samt genom att erbjuda handledning inom kommunikations respektive stödverksamhet där sådan behövs och efterfrågas. Riksförbundet har även att formulera Noaks Arks gemensamma ställningstaganden och på riksnivå företräda Noaks Ark. Delmål och aktiviteter 1. Ökad kunskap om hiv/aids Riksförbundet kommer att verka för ökad kunskap om hiv/aids ur ett medicinskt, psykosocialt och samhälleligt perspektiv. Avsikten med insatserna är att verka för primärprevention av hiv/sti och blodburna sjukdomar samt mot stigma och diskriminering av hivpositiva. Riksförbundets insatser avser att att komplettera och förstärka sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för att förebygga spridning av hiv, bidra till preventionen av andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar bland preventionsgrupper och miljöer där det finns epidemiologisk grund för att insatserna kan substantiellt bidra till förebyggande av hiv/aids begränsa konsekvenserna av hivinfektionen för samhället och enskilda skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt lindra hivrelaterad social utsatthet samverka med andra aktörer för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling på området hivprevention och psykosocial stödverksamhet. Bevakning av hivforskning och nyhetsbrevet Aktuellt om hiv Riksförbundet bevakar natur och beteendevetenskaplig hivforskning. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskning ut genom det elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt om hiv och publiceras på Noaks Arks 7

8 hemsida. Nyhetsbreven riktar sig i första hand till hivutbildare, informatörer och personer som arbetar med sexuellt överförbara infektioner. Rikstäckande utbildningar och seminarier Riksförbundets utbildningsinsatser avser att höja kunskapsnivån om hiv hos valda målgrupper. Riksförbundet kommer att rikta utbildningsinsatser i första hand till aktörer som i sin roll kan förmedla kunskap om hiv vidare inom den offentliga, privata och humanitära sektorn. Riksförbundet kommer att årligen anordna kursen Hiv med individen i fokus i samarbete med Karolinska Institutet. Kursen, som är öppen för alla med högskolebehörighet, ger 7,5 högskolepoäng. Kursen planeras att från och med 2015 i högre grad än tidigare belysa kopplingarna mellan den globala hivepidemin och hivsituationen i Sverige. Produktion och distribution av informationsmaterial Riksförbundet tar fram och distribuerar informationsmaterial om hiv och kondomer med reklam för Noaks Ark Direkts telefonnummer. Informationsmaterial om föreningarnas testmottagningar kommer också att produceras. Informationsbladet Arket kommer att informera om hivproblematik, Noaks Arks verksamhet och ställningstaganden. Arket utformas tillsammans med föreningarna. Annonsering Annonsering planeras bland annat i facktidningar och i väntrumspublikationer. I samband med den sommarkampanj som riktar sig till migranter från högendemiska länder kommer föreningarnas verksamhet informeras om i regionala medier. Målgruppen MSM kommer vi att nå främst genom internetannonsering och genom sociala medier. Utställningar och kondomutdelning Riksförbundet kommer att informera om hiv vid rikstäckande mässarrangemang för relevanta målgrupper och vara Noaks Ark föreningarna behjälplig med kampanj och informationsmaterial och kondomer. Indikatorer Riksförbundet räknar med att distribuera (11 000) elektroniska nyhetsbrev om hiv, anordna 25 (34) utbildningstillfällen för (5 400) deltagare, distribuera (25 000) informationsfoldrar och ( ) kondomer och möta (20 000) personer vid mässor och utställningsarrangemang. Informationsbladet Arket ska utkomma med minst två nummer med en upplaga på 8000 ex. vardera. Riksförbundets utbildningar och informationsinsatser följs upp med deltagar och användarenkäter i avsikt att fånga in en självskattning i ökad kunskap om och insikt i hivproblematik samt informationsinsatsernas och materialets relevans och kvalitet. 2. Telefonrådgivning: Minskat riskbeteende och hivrelaterad hälsoångest samt tidigare diagnostisering och behandling av hiv/sti Telefonrådgivning är en etablerad metod för individbaserad information, stöd och säkrare sexrådgivning. Noaks Ark Direkt har i snart 30 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner dit allmänheten kan vända sig med sina frågor och sin oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Rådgivarna har också möjlighet att skapa sig en bild av den uppringandes kunskapsnivå och och anpassa informationen och rådgivningen till den enskildes förkunskaper, personliga livsföring och livssituation. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hivoch venereologiska mottagningar. På så sätt kan vi alltid ge aktuell och korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis hivtestning, om mottagningarnas öppettider och deras kontaktuppgifter. Därmed bidrar rådgivarna till tidigare diagnostisering och behandling av hiv och andra STI. Hälso och sjukvården kan också använda rådgivarnas långa erfarenhet och stora specialistkunskap i hivrelaterade frågor. 8

9 Patienter med hög exponeringsrisk och upprepat riskbeteende kan erbjudas särskild rådgivning och kan även hänvisas till samtalskontakt inom Noaks Ark och olika landsting. Riksförbundet kommer att erbjuda individuellt anpassad faktainformation, rådgivning, stöd, säkrare sexrådgivning och pre och post test counselling genom telefon och e post. Rådgivningen kommer att underlätta kontakten mellan oroliga indidivider och hälso och sjukvården. Rådgivarna kan även länka, hänvisa och tidsboka till en lokalförening i Noaks Ark för bl.a. hivtestning, sociala aktiviteter och stödjande samtal. Indikatorer Förbundets kansli beräknar att Noaks Ark Direkt kommer att ta emot (1 900) rådgivningssamtal, besvara 200 (147) förfrågningar per e post och hjälpa 700 (537) personer med bokning för hivtestning. Verksamheten kommer att föra statistik avseende antal samtal, samtalsinnehåll och vidtagna åtgärder. Statistiken förs manuellt i full anonymitet i databas under pågående samtal. 3. Ökad medvetenhet om och engagemang mot hiv, större öppenhet om hivinfektion och aids samt lindrad social utsatthet för hivpositiva i samhället genom opionionsbildande och upplysande verksamhet. Hiv/aids uppmärksammas i mindre omfattning i medier och i samhällsdebatten än under epidemins första år. Framgångarna med utvecklingen av hivbehandling kan ha bidragit till detta. Samtidigt uppvisar epidemiologiska data beträffande sexuellt överförbara infektioner ett ökat risktagande i många länder och i viktiga preventionsgrupper, så även i Sverige. Kunskapen om hivinfektionen är alltjämt för låg hos många och sjukdomen är behäftad med ett socialt stigma, vilket bland annat bekräftades av Smittsyddsinstitutets rapport Hiv i Sverige (2013). Vår erfarenhet är emellertid att intresset för hivproblematiken inte har försvunnit. Ett systematiskt opinionsbildande och mediekommunikativt arbete ger effekt både i form av begränsat riskbeteende och attitydändringar. Påverkansarbete Riksförbundet planerar att arbeta med opinionsbildning i form av seminarier, debatter, möten med beslutsfattare samt genom nätverk och samarbeten med andra organisationer. Mediekommunikation Riksförbundet kommer att förse riks och lokalmedier med material, faktagranskning och intervjuer, bevaka samhällsdebatten om hiv och delta i den genom pressmeddelanden och debattartiklar. Almedalen Under Almedalsveckan 2015 ska Noaks Ark finnas på plats med kampanjbil och informatörer i centrala Visby. Eventuellt engagemang i Almedalen 2016 och 2017 kommer förbundsstyrelsen att fatta särskilda beslut om. Internationella aidsdagen Riksförbundet ska främja att internationella aidsdagen uppmärksammas. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen regionalt av föreningarna. Riksförbundet ansvarar för den rikstäckande mediekommunikationen och erbjuder vid behov föreningarna assistans i arbetet med lokala medier och med kampanj och informatonsmaterial. Internet och sociala medier Riksförbundet ansvarar för flera hemsidor med information om hiv och om Noaks Ark. Såväl teknisk plattform som layout behöver utvecklas och anpassas till de behov som dokumenteras i verksamheten inom riksförbundet och föreningarna. Mer av interaktiva möjligheter ska utvecklas i den mån nya resurser kan ställas till förfogande. Vi ser att det blir allt viktigare att vara synlig på internet och i sociala medier. Vi planerar att öka vår närvaro i sociala medier under verksamhetsåret Personalutbilding i kommunikation genom sociala medier anordnas. Vi kommer att bevaka vad som sägs om hiv och Noaks Ark i sociala medier genom 9

10 sökning genom de större bloggportalerna och Google alert. I förekommande fall kommer vi att sakligt bemöta inlägg som uppvisar ett bristfälligt och/eller fördomsfullt innehåll. Vi kommer att fortsätta att agera genom riksförbundets Facebook sida. Indikatorer Riksförbundet kommer att följa upp verksamheten genom bevakning av antalet artiklar och i inslag i medier och deltagarenkäter i samband med seminarier, konferenser och utbildningar. Under 2015 planerar vi att skicka ut 10 (11) pressmeddelanden och räknar med ett trettiotal (34) medieinslag. Totalt räknar vi med ett åttiotal (80) publiceringar där Noaks Ark nämns och/eller citeras i medierna med en potentiell räckvidd på ca 1 miljon personer. Vi räknar med (39 874) besök på våra hemsidor och (14 000) visningar av inlägg i riksförbundets Facebook sida. 4. Samordning, kompetensutveckling, metodutveckling, organisationsstöd och kvalitetssäkring Riksförbundet kommer att verka för samordning, föreningsstöd och vid behov handledning i föreningarna. Riksförbundet kommer att verka för kvalitetssäkring, metodutveckling och inarbetning av evidensbaserade metoder för förebyggande och stöd. Genom interna utbildningsinsatser kommer föreningarna att kunna delge sina erfarenheter och kompetenser till varandra och inhämta ny kunskap. Interna utbildningar bidrar till en kvalitetssäkring av föreningarnas gemensamma insats mot hiv och dess psykosociala följdverkningar. Då alltfler föreningar i dag erbjuder hivtestning kommer riksförbundet att erbjuda föreningarna utbildning i hivtestning med snabbsvar samt anordna särskilda samverkanskonferenser för testmottagningarnas medarbetare. Riksförbundet planerar också att inbjuda föreningarna till en workshop i evidensbaserad hivprevention och stödverksamhet. Riksförbundet kommer under våren 2015 att anordna en workshop i verksamhetsplanering enligt Logical Framework Approach metoden för målstyrd verksamhetsplanering och uppföljning. Rikskonferens Riksförbundet ser ett behov av återkommande möten för anställda och volontärer i hela landet. Ett sådant möte anordnades under våren 2014 och riksförbundet planerar att anordna en liknande rikskonferens under Finansiering kommer att sökas för sammankomster av samma slag även för verksamhetsåren 2016 och Strategiska arbetsgrupper Under 2014 har förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden bildat strategiska arbetsgrupper i ett antal utvecklingfrågor inom organisationen. Dessa är (1) Noaks Arks framtida målgrupper, (2) marknadsföring och sociala medier, (3) medlemskap i Noaks Ark föreningar och (4) volontärskap inom Noaks Ark rörelsen. Efter en remiss till Noaks Ark föreningarnas styrelser ska arbetsgruppernas rapporter fastställas av förbundsstyrelsen under våren Samverkan mellan verksamhetsansvariga Förbundets kanslichef och föreningarnas verksamhetschefer utgör tillsammans en kärna för snabbt och informellt utbyte vid frågor om samverkan och nya händelser i Noaks Arks verksamhet. Hittills har en del föreningar, av ekonomiska skäl, haft svårt att etablera denna funktion. Det är angeläget att successivt utveckla denna funktion för smidigare kommunikation mellan de två organisationsleden och mellan föreningarna. Samverkan mellan stödverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna funktionärsmöten med föreningarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter, inspirera för metodutveckling och verka för likvärdig kvalitet och kompetens i stödinsatserna. Samverkan mellan testverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna konferenser för medarbetarna i Noaks Arks testmottagningar i landet i avsikt att verka för ett gemensamt system för kvalitetssäkring och verksamhetsdokumentation. 10

11 Övrig samverkan Funktionärsmöten mellan utbildningsansvariga i föreningar och förbund fortsätter i avsikt att samordna utbildningsinsatser över landet. I samband med framtagande av informationsmaterial kommer samråd att ske mellan förbundsts kansli och föreningarnas informations och utbildningsansvariga. Indikatorer Under 2015 planerar riksförbundet för två kurser i hivtestning, en workshop i Logical Framework Approach metodik (LFA), sex funktionärsmöten, två telefonkonferenser och en gemensam rikskonferens. Verksamheten följs uppp genom interna utvärderingar av verksamheten med Noaks Arkföreningarna och funktionsspecifik utvärdering av hur väl organisationen mött verksamheternas behov av fakta, stöd, handledning, metodutveckling och organisationsstöd. 5. Förtroendemannaorganisationen Riksförbundet är en demokratisk organisation med förbundsstämma och en mängd förtroendeuppdrag på föreningsnivå och riksnivå. Riksförbundet står till föreningarnas förfogande för att utveckla organisationen samt stödja och utbilda frivilliga och förtroendevalda runt om i landet. Riksförbundet stöder nysatsningar och uppbyggnad av ny verksamhet i föreningarna runt om i landet. Verksamheten finansieras av ett särskilt organisationsbidrag från Folhälsomyndigheten. Riksförbundet ansvarar för anordnandet jämte kostnaderna för en årlig förbundsstämma och för förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundet kommer också att anordna ordförandeträffar med föreningarnas ordföranden i avsikt att underlätta för kommunikationen mellan föreningarna och för att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom Noaks Ark rörelsen. Vid behov kommer förbundet att ge stöd till föreningsstyrelser och erbjuda utbildning och råd om arbete i en ideell organisation. Förbundets kansli kan ge råd och stöd i ledningsfunktioner till föreningar vid nystart av verksamhet. Indikatorer Kansliet står kontinuerligt till föreningarnas förfogande. Kansliets personal beräknas besöka föreningarna vid ett trettiotiotal tillfällen. En förbundsstämma och sex förbundsstyrelsemöten planeras. Verksamheten följs upp genom fortlöpande intern utvärdering inom ramen för förtroendemannaorganisationen. 6. Sommarkampanj: Ökad kunskap och hälsa bland migranter från högendemiska länder Av epidemiologiska skäl utgör migranter från högendemiska länder alltjämt en högprioriterad preventionsgrupp för förebyggande insatser mot hiv/sti. Epidemilogisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsenheter visar att migranter från högendemiska länder uppvisar högre prevalens av hivinfektioner än övriga populationen. Migranter löper också större risk för att smittas efter ankomsten till Sverige, både inom landet och i samband med utlandsvistelser. Ökad hivtestning och tidigare diagnostisering av hivinfektioner bland migranter är angeläget, då många migranter varit infekterade av hiv länge redan före ankomsten till Sverige. Ett delmål för det förebyggande arbetet i Sverige som anges i den nationell strategin mot hiv/sti är att hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader efter ankomst. Folkhälsomyndigheten har under uppföljningsbesök och genom regelbundna samtal med landstingen pekat på vikten av hälsoundersökningar för nyanlända. Myndigheten har påtalat att det i denna preventionsgrupp finns många personer som lever med hiv utan att känna till det. Den i svenska förhållanden höga prevalensen av hivinfektioner bland migranter gör även insatser som syftar till att begränsa hivinfektionens emotionella och sociala konsekvenser viktiga i gruppen. Många hivpositiva migranter upplever en förödande social utsatthet, då många lever i ett socialt sammanhang som är präglat av hemlandets värderingar. Genom informations och handledningsinsatser bidrar vi till att lindra det sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och ett socialt stigma i synnerhet i migrantgrupper. Riksförbundet ämnar att under de kommande åren under sommarmånaderna genomföra en koordinerad informationskampanj i hela landet riktad till migranter från högendemiska länder. 11

12 Avsikten är att verka för prevention av hivinfektioner, ökad hivtestning, tidigare diagnostisering och behandling av hivinfektioner jämte ökad medvetenhet och öppenhet om hivinfektion samt andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Kampanjen bidrar även till minskad hivrelaterad social stigmatisering. Under sommarkampanjen kommer föreningarnas informatörer att föra samtal om hivinfektion, andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och hivrelaterat socialt stigma. En mängd informationsmaterial och kondomer delas ut. Kampanjen kommer att hänvisa till hivtestning på Noaks Arks egna mottagningar och hos regionala huvudmän för hälso och sjukvård. Annonsering, pressmeddelanden och redaktionellt material i regionala massmedier kommer att informera om kampanjen. Kampanjen finansieras med hjälp av ett särskilt anslag från Folkhälsomyndigheten. Indikatorer Noaks Ark föreningarna planerar att årligen göra ett femtiotal nedslag i 25 orter i landet, möta personer samt dela ut kondomer och informationsfoldrar på olika språk. Vi räknar med att kampanjen resulterar i ca 15 medieinslag i regionala medier. Kampanjen följs upp med en intern utvärdering i den arbetsgrupp med representanter från Noaks Ark föreningarna som planerar och samordnar kampanjen. Uppgifter om antalet kontakter, utdelade kondomer, informationsmaterial och medieinslag förs och sammanställs. 7. Ökad kunskap om smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion Framgångarna med modern hivbehandling har aktualiserats av Folkhälsomyndighetens utgivning av ett sammanfattande kunskapsunderlag avseende aktuell forskning kring smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Myndigheten planerar en omfattande informationskampanj som under 2015 ska vända sig till hälso och sjukvården och allmänheten. Noaks Ark har en viktig roll att fylla som komplement till myndighetens informationsinsats. För detta ändamål har riksförbundet erhållit särskilda medel från Folkhälsomyndigheten. Information om smittvägar och smittsamhet ingår i all utbildnings och informationsverksamhet på Noaks Ark. Informationsverksamheten, såväl som den psykosociala stödverksamheten, ska enligt organisationens stadgar bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, varför riksförbundet löpande följer den aktuella hivforskningen. I avsikt att verka för ett tydligt och enstämmigt budskap även med andra aktörer, formulerar sig riksförbundet i enlighet med Folkhälsomyndigheten när det gäller smittsamhet. Riksförbundet kommer att verka för tydlig och samstämmig kommunikation om smittsamhet vid hivbehandling. Vi kommer att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens aktuella och kommande formuleringar. Vi vinnlägger oss om att budskapen som vi för ut grundar sig på kunskap som är samlad med den vetenskapliga metoden, och även på medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Riksförbundet kommer att verka för en kvalitetssäkring av informationsverksamheten i hela landet och bevakar att informationen som utgår från organisationen är korrekt och entydig både på hemsidor, tryckt material, telefonrådgivning, annan rådgivning, hivtestning och utbildningar. Utbildning i sexualrådgivning vid välbehandlad hivinfektion kommer att anordnas. Den farmakologiska utvecklingen har lett till att rådgivning i samband med hivbehandling blivit alltmer individuell. Våra stödpersoner och terapeuter ofta har mera frekventa samtalskontakter med patienterna än hälso och sjukvården. Vi ser fram emot att vara Folkhälsomyndigheten behjälplig i arbetet att informera allmänheten, yrkesgrupper och inte minst hivpositiva om framgångarna med hivbehandling och terapins inverkan på smittsamhet i olika behandlingslägen och livssituationer. Noaks Arks rikskonferens 2015 planeras med sikte på den nationella informationskampanjen om hiv. 8. Internationell och nationell samverkan Politiskt inriktade patientorganisationer för hivpositiva samlas internationellt inom ramen för Global Network of People Living with HIV (PNP+). Serviceproducerande humanitära hivorganisationer såsom Noaks Ark har sin motsvarighet i International Coalition of AIDS Service Organisations (ICASO). 12

13 Riksförbundet kommer att arbeta i ICASO som Noaks Ark ingår i genom dess europeiska gren, AIDS Action Europe. Riksförbundet har tidigare anordnat en utställning och organiserat ett brett deltagande i de internationella aidskonferenser som arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Detta har inneburit höga kostnader med begränsad nytta för verksamheterna. Från och med 2015 kommer riksförbundet att i stället bevaka de internationella AIDS Impact konferenserna, vilka är särskilt inriktade på psykosociala aspekter på hivinfektion och anordnas vartannat år. En av förbundets medarbetare har inbjudirs som Key Note Expert Speaker på 2015 års konferens. Således planerar vi att delta i nästkommande konferens som anordnas juli 2015 i Amsterdam. Vårt mål för konferensdeltagandet är att inhämta kunskaper och erfarenheter om psykosociala arbetsmetoder, knyta kontakter med andra professionella på området och verka för metodutveckling och kvalitetssäkring av hivrelaterat psykosocialt stödarbete inom Noaks Ark och i Sverige. Riksförbundet kommer att aktivt delta i arbetet på Samverkansgruppen för hiv och STI prevention vid Folkhälsomyndigheten, som från och med hösten 2014 ersatt Nationella hivrådet. Samverkansgruppen samlar berörda myndigheter och ideella organisationer kring hivfrågan. Riksförbundet kommer även att representera Noaks Ark föreningarna i Folkhälsomyndighetens organisationsforum och där verka för metod och organisationsutveckling bland ideella organisationer som erhåller statliga anslag för hivarbete. Ekonomisk planering Budgetplan (tkr) Intäkter Verksamhetsintäkter Kurs och aktivitetsintäkter Samarbetsprojekt Offentliga bidrag Hiv/sti anslag verksamhet Hiv/sti anslag projekt sommarkampanj Hiv/sti anslag projekt övriga Summa Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kontor, tele, porto Extern utvärdering/revision Möteskostnader Information trycksaker internet/hemsida utbildningar/utställningar Sommarkampanj Summa kostnader Resultat Av personalkostnaderna utgör 50 tkr styrelsens kostnader. 2 Av kostnadsberäkningen utgör 20 tkr av löpande revisionskostnader. 3 Av möteskostnaderna utgör 180 tkr styrelsens kostnader. 13

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 16

VERKSAMHETSPLAN 2014 16 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2014 16 VERKSAMHETSPLAN 2014 16 Förslag till årsmötet 25 mars 2014 Fokuserad och evidensbaserad hivprevention och stöd i Stockholmsregionen Noaks Ark arbetar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2017-2020 VERKSAMHETSPLAN 2017-20 Fastställd av årsmötet 13mars 2017 Mål och vision Noaks Arks övergripande mål är att verka för en begränsning av hiv och dess

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Attention

Stadgar för Riksförbundet Attention Antagna av förbundsstämman 2015-04-25 Stadgar för Riksförbundet Attention 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Attention är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening Förbundets ändamål är:

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA REMISSYTTRANDE Datum 2011.12.30 Er referens 847/2011 Riksförbundet Noaks Ark Smittskyddsinstitutet Jukka Aminoff Enheten för hivprevention 08 700 46 16 och sexuell hälsa jukka.aminoff@noaksark.org Nobels

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLL FÖRORD... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 4 ÖKAD KUNSKAP OCH MEDVETENHET OM HIV. 5 TIDIGARE DIAGNOSTICERING 8 MEDIEKOMMUNIKATION OCH WEBB... 10 SAMORDNING,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerförbundet

Stadgar för Prostatacancerförbundet 2013-04-18 Stadgar för Prostatacancerförbundet 1 Förbundets namn och säte Förbundets namn är Prostatacancerförbundet. Förbundet är en ideell sammanslutning av patientföreningar mot prostatacancer i Sverige

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer