STÄMMOHANDLINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2015"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner Verksamhetsplan Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Revisionsberättelse 2014 Valberedningens förslag 2015 version

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 25 april Program: 11:00 Lunchbuffé 12:00 Kulturmöten i vården med inriktning på kvinnohälsa, med Martina Franck, leg. sjuksköterska 12:40 Paus 12:50 Aktuellt om hiv: behandling, smittsamhet, PrEp. med Anders Blaxhult, docent och överläkare 13:30 Kaffepaus 14:00 Förbundsstämman öppnas Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Tid för förbundsstämma har angivits på hemsidan sedan förra året. Kallelse med dagordning publicerades på hemsidan 9 april och skickades ut till stämmoombuden med mejl samma dag. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 11 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förra årets förbundsstämma beslutade att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2015 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2014 Se separata bilagor. 2

3 11 Revisionsberättelse 2014 Se separat bilaga. 12 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 13 Disposition av resultat och fastställande av resultat och balansräkning Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 16 Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2015 (oförändrad). 17 Valberedningens förslag angående arvoden och reseersättningar 18 Fastställande av verksamhetsplan och budget för Se sidan Val av styrelseledamöter och ersättare a) Val av förbundsordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter d) Val av personlig ersättare 20 Val av auktoriserad revisor och ersättare 21 Val av valberedning 22 Övriga anmälningsärenden 23 Stämmans avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Noaks Ark Norra Norrland: Åsa Nordberg, Helge Stålnacke Valborg Englund Noaks Ark Södra Norrland: Michael Thungren Markus Bergström Noaks Ark Stockholm: Eleonor Wahter Jens Balas Jordanos Tewelde Noaks Ark Östergötland: Ina Nyberg Gruffman Christina Stjärnborg Hannah Gruffman Noaks Ark Småland & Halland: Suzana Mocevic Lars Lennartsson Conny Karlsson Ersättare: Kasia Musai Sofia Eneroth Noaks Ark Göteborg: Sören Raftstedt, Åsa Mwansa Bo Andersen Noaks Ark Syd: Anna Christensen Pernilla Berlin Eric Grenebjer 4

5 PROPOSITIONER PROPOSITION 1 Proposition om stadgeändring avseende ersättare Förbundsstämman (2014, 14) antog i ett första beslut följande stadgeändringar: att i förbundets stadgar 4.6 byta formuleringen Eventuella val av ersättare till Val av personliga ersättare, att stadgarnas 5.4 om fyllnadsval utgår. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett andra beslut fastställa ovanstående stadgeändringar. PROPOSITION 2 Proposition om stadgeändring avseende styrelsens sammansättning Förbundsstämman (2013, 18) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om ojämnt antal ledamöter i stadgarna. Detta med anledning av att nuvarande lydelse innebär att valberedningen, för att uppfylla kravet om ojämnt antal ledamöter, kan behöva föreslå ledamot utöver de som representerar föreningarna. Nuvarande lydelse: 5.1. Styrelsen väljs av stämman för två år i taget och ska bestå av lägst tre medlemmar samt utöver ordföranden av en representant för varje förening. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att i ett första av två likalydande beslut anta följande lydelse: 5.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter samt utöver ordförande av en representant för varje förening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande och ledamöter väljs av stämman för två år i taget. PROPOSITION 3 Proposition om föreningarnas upptagningsområden Förbundsstämman (2013, 15) gav styrelsen i uppdrag att se över frågan om upptagningsområden för föreningarna. Detta med anledning av att Noaks Ark Södra Norrland i motion framfört önskemål om att förändra sitt upptagningsområde. Sedan stämmobeslutet har den aktuella föreningen utvecklat sitt arbete så att man kan ta ansvar också för Västernorrland och verksamheten i Sundsvall, som under tre år varit ett projekt inom Riksförbundet. Från 1 januari 2015 är verksamheten i Västernorrland integrerad i Noaks Ark Södra Norrland, varför förändring av geografiska gränser inte längre är aktuellt. Den gällande geografiska uppdelningen i föreningar som lades fast i arbetet med omorganisationen ligger därmed fast. Tanken med de större regionala föreningarna var att de inte skulle bli beroende av anslag från ett enskilt landsting utan kunna finansiera verksamheten med anslag från flera olika håll. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 2015: att med anledning av ovanstående inte ändra föreningarnas upptagningsområden. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag till: VERKSAMHETSPLAN för Riksförbundet Noaks Ark Övergripande mål Riksförbundet Noaks Ark (RNA) verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och verkar för ett ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom informationsinsatser bidrar vi till ökad medvetenhet om hiv och lindrar hivpositivas sociala utsatthet i samhället. Noaks Arks regionalt verksamma lokalföreningar bedriver stödverksamhet och primärpreventiva insatser med betoning på epidemiologiskt relevanta preventionsgrupper. Organisationen har en trettioårig erfarenhet av att arbeta med hiv och innehar en gedigen kulturkompetens med relevans för alla prioriterade preventionsgrupper. Flera av våra föreningar erbjuder även hivtestning och psykoterapi. Noaks Ark kompletterar och förstärker samhällets övriga hivpreventiva insatser. Noaks Ark finns i dag representerat i hela landet. Noaks Ark samarbetar med landsting, kommuner, myndigheter, det civila samhällets aktörer och berörda delar av näringslivet såsom privata vårdaktörer. Avsikten är att verka för minskad spridning av hiv/sti och blodburna sjukdomar, minskad hivrelaterad social utsatthet samt ökat välbefinnande bland hivpositiva, partners och familjer. Omvärldsanalys Noaks Arks planerar sin verksamhet på basis av en årligen reviderad omvärldsanalys. Målgrupperna är valda utifrån externa behov och Noaks Arks beräknade finansiella, kompetensmässiga och organisatoriska kapacitet för att möta behoven. Planeringen har utgått från epidemiologiska data beträffande hivinfektion, vilka gett vid handen att framför allt män som har sex med män (MSM), migranter från högendemiska länder och personer som injcerar narkotika alltjämt utgör de viktigaste preventionsgrupperna för hiv. Den i särklass viktigaste faktorn för verksamhetsplanering är den epidemiologiska analysen. Den baseras på aktuell epidemiologisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsmyndigheter. Noaks Ark är mån om att de insatser som görs för att påverka den svenska hivepidemin och dess psykosociala följder är relevanta och kostnadseffektiva. Inför verksamhetsåren har en särskild arbetsgrupp bestående av representanter från förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden arbetat med att definiera prioriterade målgrupper för riksförbundets och föreningarnas verksamheter. Vid sidan av det fysiska hotet innebär hivinfektion en rad emotionella, sociala och reproduktiva konsekvenser för den drabbade individen och dennes närmaste omgivning. Våra uppföljningar visar att våra föreningar gör skillnad för den enskilde, som genom oss bl.a. kan träffa andra hivpositiva, lära sig mer om sin sjukdom och ta del av olika hälsorelaterade aktiviteter. Genom informations, handledningsoch opinionsbildande insatser arbetar vi med att lindra den sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och stigma. En särskild utmaning under de kommande åren blir att informera valda målgrupper och även allmänheten om dagens behandlingsläge och dess inverkan på den enskilda hivpositiva individen, inte minst smitttsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Riksförbundet kommer att verka för att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens formuleringar. Vi kommer att vinnlägga oss om att budskapen som vi för fram är vetenskapligt belagda och även om medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. En stor del av organisationens hivpositiva klienter och närstående kommer från andra länder, där hivrelaterat socialt stigma kan vara förödande. Denna sociala utsatthet kvarstår i det nya hemlandet. 6

7 Som ett resultat av att hivinfektion inte längre leder till döden är den sociala utsattheten i tilltagande även bland män som har sex med män (MSM), då den solidaritet som var självklar i gaysamhället under 80 och 90 talet har urholkats. Noaks Ark föreningarna behövs som träffpunkter och oaser där man kan träffa andra i samma situation. Samtidigt kan man ta del av organisationens utbud av utbildning, rådgivning och psykosociala stödinsatser. Vår erfarenhet och epidemiologiska data inte bara från Sverige visar att enklare information och kondomutdelning inte är tillfyllest för att möta kritiska preventionsgruppers behov av hivpreventiva insatser. Detta gäller i synnerhet högrisktagande individer i urbana miljöer, där enskilda personers sexuella kontaktnät kan ha stor betydelse för epidemiutvecklingen. Interventioner som syftar till ökade färdigheter i säkrare sex tekniker behöver kompletteras med insatser som inriktar sig på emotionella, sociala och interpersonella färdigheter. Här fyller Noaks Arkföreningarna en viktig roll. Riksförbundets operativa verksamhet i form av nationell telefonrådgivning, forskningsbevakning, utbildning, information och påverkansarbete och dess samordnande, kvalitetssäkrande, metodutvecklande och organisationsstödjande funktioner är väsentliga för Noaks Ark föreningars gemensamma måluppfyllelse. Riksförbundets verksamhet Förbundsstyrelsens roll är i första hand att ansvara för den rikstäckande operativa verksamhet som finansieras med anslag direkt från Folkhälsomyndigheten. Riksförbundets aktiviteter fokuserar på den nationella telefonrådgivningen Noaks Ark Direkt, bevakning av natur och beteendevetenskaplig forskning, regionövergripande utbildningsinsatser, produktion av gemensamt informationsmaterial, de gemnasmma hemsidorna, kontakten med rikstäckande medier samt påverkansarbete i avsikt att öka medvetenheten om hiv/sti och lindra hivpositivas sociala utsatthet. Vidare ansvarar riksförbundet för kvalitetssäkring, metodutveckling och organisationsstöd och utgör ett stöd för Noaks Ark föreningarna i landet, vilka arbetar under mycket varierande ekonomiska förutsättningar. Riksförbundet verkar för en likvärdig och hög kvalitet i verksamheten över hela landet och till att föreningarna samfällt skapar ett effektivt instrument för förverkligandet av målen i Sveriges nationella strategi mot hiv/sti. Detta sker genom tvärregional kollegial kommunikation mellan stödrespektive informationsverksamheterna, genom gemensamma utbildningar och konferenser samt genom att erbjuda handledning inom kommunikations respektive stödverksamhet där sådan behövs och efterfrågas. Riksförbundet har även att formulera Noaks Arks gemensamma ställningstaganden och på riksnivå företräda Noaks Ark. Delmål och aktiviteter 1. Ökad kunskap om hiv/aids Riksförbundet kommer att verka för ökad kunskap om hiv/aids ur ett medicinskt, psykosocialt och samhälleligt perspektiv. Avsikten med insatserna är att verka för primärprevention av hiv/sti och blodburna sjukdomar samt mot stigma och diskriminering av hivpositiva. Riksförbundets insatser avser att att komplettera och förstärka sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för att förebygga spridning av hiv, bidra till preventionen av andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar bland preventionsgrupper och miljöer där det finns epidemiologisk grund för att insatserna kan substantiellt bidra till förebyggande av hiv/aids begränsa konsekvenserna av hivinfektionen för samhället och enskilda skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt lindra hivrelaterad social utsatthet samverka med andra aktörer för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling på området hivprevention och psykosocial stödverksamhet. Bevakning av hivforskning och nyhetsbrevet Aktuellt om hiv Riksförbundet bevakar natur och beteendevetenskaplig hivforskning. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskning ut genom det elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt om hiv och publiceras på Noaks Arks 7

8 hemsida. Nyhetsbreven riktar sig i första hand till hivutbildare, informatörer och personer som arbetar med sexuellt överförbara infektioner. Rikstäckande utbildningar och seminarier Riksförbundets utbildningsinsatser avser att höja kunskapsnivån om hiv hos valda målgrupper. Riksförbundet kommer att rikta utbildningsinsatser i första hand till aktörer som i sin roll kan förmedla kunskap om hiv vidare inom den offentliga, privata och humanitära sektorn. Riksförbundet kommer att årligen anordna kursen Hiv med individen i fokus i samarbete med Karolinska Institutet. Kursen, som är öppen för alla med högskolebehörighet, ger 7,5 högskolepoäng. Kursen planeras att från och med 2015 i högre grad än tidigare belysa kopplingarna mellan den globala hivepidemin och hivsituationen i Sverige. Produktion och distribution av informationsmaterial Riksförbundet tar fram och distribuerar informationsmaterial om hiv och kondomer med reklam för Noaks Ark Direkts telefonnummer. Informationsmaterial om föreningarnas testmottagningar kommer också att produceras. Informationsbladet Arket kommer att informera om hivproblematik, Noaks Arks verksamhet och ställningstaganden. Arket utformas tillsammans med föreningarna. Annonsering Annonsering planeras bland annat i facktidningar och i väntrumspublikationer. I samband med den sommarkampanj som riktar sig till migranter från högendemiska länder kommer föreningarnas verksamhet informeras om i regionala medier. Målgruppen MSM kommer vi att nå främst genom internetannonsering och genom sociala medier. Utställningar och kondomutdelning Riksförbundet kommer att informera om hiv vid rikstäckande mässarrangemang för relevanta målgrupper och vara Noaks Ark föreningarna behjälplig med kampanj och informationsmaterial och kondomer. Indikatorer Riksförbundet räknar med att distribuera (11 000) elektroniska nyhetsbrev om hiv, anordna 25 (34) utbildningstillfällen för (5 400) deltagare, distribuera (25 000) informationsfoldrar och ( ) kondomer och möta (20 000) personer vid mässor och utställningsarrangemang. Informationsbladet Arket ska utkomma med minst två nummer med en upplaga på 8000 ex. vardera. Riksförbundets utbildningar och informationsinsatser följs upp med deltagar och användarenkäter i avsikt att fånga in en självskattning i ökad kunskap om och insikt i hivproblematik samt informationsinsatsernas och materialets relevans och kvalitet. 2. Telefonrådgivning: Minskat riskbeteende och hivrelaterad hälsoångest samt tidigare diagnostisering och behandling av hiv/sti Telefonrådgivning är en etablerad metod för individbaserad information, stöd och säkrare sexrådgivning. Noaks Ark Direkt har i snart 30 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner dit allmänheten kan vända sig med sina frågor och sin oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Rådgivarna har också möjlighet att skapa sig en bild av den uppringandes kunskapsnivå och och anpassa informationen och rådgivningen till den enskildes förkunskaper, personliga livsföring och livssituation. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hivoch venereologiska mottagningar. På så sätt kan vi alltid ge aktuell och korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis hivtestning, om mottagningarnas öppettider och deras kontaktuppgifter. Därmed bidrar rådgivarna till tidigare diagnostisering och behandling av hiv och andra STI. Hälso och sjukvården kan också använda rådgivarnas långa erfarenhet och stora specialistkunskap i hivrelaterade frågor. 8

9 Patienter med hög exponeringsrisk och upprepat riskbeteende kan erbjudas särskild rådgivning och kan även hänvisas till samtalskontakt inom Noaks Ark och olika landsting. Riksförbundet kommer att erbjuda individuellt anpassad faktainformation, rådgivning, stöd, säkrare sexrådgivning och pre och post test counselling genom telefon och e post. Rådgivningen kommer att underlätta kontakten mellan oroliga indidivider och hälso och sjukvården. Rådgivarna kan även länka, hänvisa och tidsboka till en lokalförening i Noaks Ark för bl.a. hivtestning, sociala aktiviteter och stödjande samtal. Indikatorer Förbundets kansli beräknar att Noaks Ark Direkt kommer att ta emot (1 900) rådgivningssamtal, besvara 200 (147) förfrågningar per e post och hjälpa 700 (537) personer med bokning för hivtestning. Verksamheten kommer att föra statistik avseende antal samtal, samtalsinnehåll och vidtagna åtgärder. Statistiken förs manuellt i full anonymitet i databas under pågående samtal. 3. Ökad medvetenhet om och engagemang mot hiv, större öppenhet om hivinfektion och aids samt lindrad social utsatthet för hivpositiva i samhället genom opionionsbildande och upplysande verksamhet. Hiv/aids uppmärksammas i mindre omfattning i medier och i samhällsdebatten än under epidemins första år. Framgångarna med utvecklingen av hivbehandling kan ha bidragit till detta. Samtidigt uppvisar epidemiologiska data beträffande sexuellt överförbara infektioner ett ökat risktagande i många länder och i viktiga preventionsgrupper, så även i Sverige. Kunskapen om hivinfektionen är alltjämt för låg hos många och sjukdomen är behäftad med ett socialt stigma, vilket bland annat bekräftades av Smittsyddsinstitutets rapport Hiv i Sverige (2013). Vår erfarenhet är emellertid att intresset för hivproblematiken inte har försvunnit. Ett systematiskt opinionsbildande och mediekommunikativt arbete ger effekt både i form av begränsat riskbeteende och attitydändringar. Påverkansarbete Riksförbundet planerar att arbeta med opinionsbildning i form av seminarier, debatter, möten med beslutsfattare samt genom nätverk och samarbeten med andra organisationer. Mediekommunikation Riksförbundet kommer att förse riks och lokalmedier med material, faktagranskning och intervjuer, bevaka samhällsdebatten om hiv och delta i den genom pressmeddelanden och debattartiklar. Almedalen Under Almedalsveckan 2015 ska Noaks Ark finnas på plats med kampanjbil och informatörer i centrala Visby. Eventuellt engagemang i Almedalen 2016 och 2017 kommer förbundsstyrelsen att fatta särskilda beslut om. Internationella aidsdagen Riksförbundet ska främja att internationella aidsdagen uppmärksammas. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen regionalt av föreningarna. Riksförbundet ansvarar för den rikstäckande mediekommunikationen och erbjuder vid behov föreningarna assistans i arbetet med lokala medier och med kampanj och informatonsmaterial. Internet och sociala medier Riksförbundet ansvarar för flera hemsidor med information om hiv och om Noaks Ark. Såväl teknisk plattform som layout behöver utvecklas och anpassas till de behov som dokumenteras i verksamheten inom riksförbundet och föreningarna. Mer av interaktiva möjligheter ska utvecklas i den mån nya resurser kan ställas till förfogande. Vi ser att det blir allt viktigare att vara synlig på internet och i sociala medier. Vi planerar att öka vår närvaro i sociala medier under verksamhetsåret Personalutbilding i kommunikation genom sociala medier anordnas. Vi kommer att bevaka vad som sägs om hiv och Noaks Ark i sociala medier genom 9

10 sökning genom de större bloggportalerna och Google alert. I förekommande fall kommer vi att sakligt bemöta inlägg som uppvisar ett bristfälligt och/eller fördomsfullt innehåll. Vi kommer att fortsätta att agera genom riksförbundets Facebook sida. Indikatorer Riksförbundet kommer att följa upp verksamheten genom bevakning av antalet artiklar och i inslag i medier och deltagarenkäter i samband med seminarier, konferenser och utbildningar. Under 2015 planerar vi att skicka ut 10 (11) pressmeddelanden och räknar med ett trettiotal (34) medieinslag. Totalt räknar vi med ett åttiotal (80) publiceringar där Noaks Ark nämns och/eller citeras i medierna med en potentiell räckvidd på ca 1 miljon personer. Vi räknar med (39 874) besök på våra hemsidor och (14 000) visningar av inlägg i riksförbundets Facebook sida. 4. Samordning, kompetensutveckling, metodutveckling, organisationsstöd och kvalitetssäkring Riksförbundet kommer att verka för samordning, föreningsstöd och vid behov handledning i föreningarna. Riksförbundet kommer att verka för kvalitetssäkring, metodutveckling och inarbetning av evidensbaserade metoder för förebyggande och stöd. Genom interna utbildningsinsatser kommer föreningarna att kunna delge sina erfarenheter och kompetenser till varandra och inhämta ny kunskap. Interna utbildningar bidrar till en kvalitetssäkring av föreningarnas gemensamma insats mot hiv och dess psykosociala följdverkningar. Då alltfler föreningar i dag erbjuder hivtestning kommer riksförbundet att erbjuda föreningarna utbildning i hivtestning med snabbsvar samt anordna särskilda samverkanskonferenser för testmottagningarnas medarbetare. Riksförbundet planerar också att inbjuda föreningarna till en workshop i evidensbaserad hivprevention och stödverksamhet. Riksförbundet kommer under våren 2015 att anordna en workshop i verksamhetsplanering enligt Logical Framework Approach metoden för målstyrd verksamhetsplanering och uppföljning. Rikskonferens Riksförbundet ser ett behov av återkommande möten för anställda och volontärer i hela landet. Ett sådant möte anordnades under våren 2014 och riksförbundet planerar att anordna en liknande rikskonferens under Finansiering kommer att sökas för sammankomster av samma slag även för verksamhetsåren 2016 och Strategiska arbetsgrupper Under 2014 har förbundsstyrelsen och föreningarnas ordföranden bildat strategiska arbetsgrupper i ett antal utvecklingfrågor inom organisationen. Dessa är (1) Noaks Arks framtida målgrupper, (2) marknadsföring och sociala medier, (3) medlemskap i Noaks Ark föreningar och (4) volontärskap inom Noaks Ark rörelsen. Efter en remiss till Noaks Ark föreningarnas styrelser ska arbetsgruppernas rapporter fastställas av förbundsstyrelsen under våren Samverkan mellan verksamhetsansvariga Förbundets kanslichef och föreningarnas verksamhetschefer utgör tillsammans en kärna för snabbt och informellt utbyte vid frågor om samverkan och nya händelser i Noaks Arks verksamhet. Hittills har en del föreningar, av ekonomiska skäl, haft svårt att etablera denna funktion. Det är angeläget att successivt utveckla denna funktion för smidigare kommunikation mellan de två organisationsleden och mellan föreningarna. Samverkan mellan stödverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna funktionärsmöten med föreningarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter, inspirera för metodutveckling och verka för likvärdig kvalitet och kompetens i stödinsatserna. Samverkan mellan testverksamheterna Riksförbundet kommer att anordna regelbundna konferenser för medarbetarna i Noaks Arks testmottagningar i landet i avsikt att verka för ett gemensamt system för kvalitetssäkring och verksamhetsdokumentation. 10

11 Övrig samverkan Funktionärsmöten mellan utbildningsansvariga i föreningar och förbund fortsätter i avsikt att samordna utbildningsinsatser över landet. I samband med framtagande av informationsmaterial kommer samråd att ske mellan förbundsts kansli och föreningarnas informations och utbildningsansvariga. Indikatorer Under 2015 planerar riksförbundet för två kurser i hivtestning, en workshop i Logical Framework Approach metodik (LFA), sex funktionärsmöten, två telefonkonferenser och en gemensam rikskonferens. Verksamheten följs uppp genom interna utvärderingar av verksamheten med Noaks Arkföreningarna och funktionsspecifik utvärdering av hur väl organisationen mött verksamheternas behov av fakta, stöd, handledning, metodutveckling och organisationsstöd. 5. Förtroendemannaorganisationen Riksförbundet är en demokratisk organisation med förbundsstämma och en mängd förtroendeuppdrag på föreningsnivå och riksnivå. Riksförbundet står till föreningarnas förfogande för att utveckla organisationen samt stödja och utbilda frivilliga och förtroendevalda runt om i landet. Riksförbundet stöder nysatsningar och uppbyggnad av ny verksamhet i föreningarna runt om i landet. Verksamheten finansieras av ett särskilt organisationsbidrag från Folhälsomyndigheten. Riksförbundet ansvarar för anordnandet jämte kostnaderna för en årlig förbundsstämma och för förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundet kommer också att anordna ordförandeträffar med föreningarnas ordföranden i avsikt att underlätta för kommunikationen mellan föreningarna och för att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom Noaks Ark rörelsen. Vid behov kommer förbundet att ge stöd till föreningsstyrelser och erbjuda utbildning och råd om arbete i en ideell organisation. Förbundets kansli kan ge råd och stöd i ledningsfunktioner till föreningar vid nystart av verksamhet. Indikatorer Kansliet står kontinuerligt till föreningarnas förfogande. Kansliets personal beräknas besöka föreningarna vid ett trettiotiotal tillfällen. En förbundsstämma och sex förbundsstyrelsemöten planeras. Verksamheten följs upp genom fortlöpande intern utvärdering inom ramen för förtroendemannaorganisationen. 6. Sommarkampanj: Ökad kunskap och hälsa bland migranter från högendemiska länder Av epidemiologiska skäl utgör migranter från högendemiska länder alltjämt en högprioriterad preventionsgrupp för förebyggande insatser mot hiv/sti. Epidemilogisk statistik från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsenheter visar att migranter från högendemiska länder uppvisar högre prevalens av hivinfektioner än övriga populationen. Migranter löper också större risk för att smittas efter ankomsten till Sverige, både inom landet och i samband med utlandsvistelser. Ökad hivtestning och tidigare diagnostisering av hivinfektioner bland migranter är angeläget, då många migranter varit infekterade av hiv länge redan före ankomsten till Sverige. Ett delmål för det förebyggande arbetet i Sverige som anges i den nationell strategin mot hiv/sti är att hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader efter ankomst. Folkhälsomyndigheten har under uppföljningsbesök och genom regelbundna samtal med landstingen pekat på vikten av hälsoundersökningar för nyanlända. Myndigheten har påtalat att det i denna preventionsgrupp finns många personer som lever med hiv utan att känna till det. Den i svenska förhållanden höga prevalensen av hivinfektioner bland migranter gör även insatser som syftar till att begränsa hivinfektionens emotionella och sociala konsekvenser viktiga i gruppen. Många hivpositiva migranter upplever en förödande social utsatthet, då många lever i ett socialt sammanhang som är präglat av hemlandets värderingar. Genom informations och handledningsinsatser bidrar vi till att lindra det sociala utsatthet som hivpositiva upplever, då hivinfektion alltjämt associeras till socialt utanförskap och ett socialt stigma i synnerhet i migrantgrupper. Riksförbundet ämnar att under de kommande åren under sommarmånaderna genomföra en koordinerad informationskampanj i hela landet riktad till migranter från högendemiska länder. 11

12 Avsikten är att verka för prevention av hivinfektioner, ökad hivtestning, tidigare diagnostisering och behandling av hivinfektioner jämte ökad medvetenhet och öppenhet om hivinfektion samt andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Kampanjen bidrar även till minskad hivrelaterad social stigmatisering. Under sommarkampanjen kommer föreningarnas informatörer att föra samtal om hivinfektion, andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och hivrelaterat socialt stigma. En mängd informationsmaterial och kondomer delas ut. Kampanjen kommer att hänvisa till hivtestning på Noaks Arks egna mottagningar och hos regionala huvudmän för hälso och sjukvård. Annonsering, pressmeddelanden och redaktionellt material i regionala massmedier kommer att informera om kampanjen. Kampanjen finansieras med hjälp av ett särskilt anslag från Folkhälsomyndigheten. Indikatorer Noaks Ark föreningarna planerar att årligen göra ett femtiotal nedslag i 25 orter i landet, möta personer samt dela ut kondomer och informationsfoldrar på olika språk. Vi räknar med att kampanjen resulterar i ca 15 medieinslag i regionala medier. Kampanjen följs upp med en intern utvärdering i den arbetsgrupp med representanter från Noaks Ark föreningarna som planerar och samordnar kampanjen. Uppgifter om antalet kontakter, utdelade kondomer, informationsmaterial och medieinslag förs och sammanställs. 7. Ökad kunskap om smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion Framgångarna med modern hivbehandling har aktualiserats av Folkhälsomyndighetens utgivning av ett sammanfattande kunskapsunderlag avseende aktuell forskning kring smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Myndigheten planerar en omfattande informationskampanj som under 2015 ska vända sig till hälso och sjukvården och allmänheten. Noaks Ark har en viktig roll att fylla som komplement till myndighetens informationsinsats. För detta ändamål har riksförbundet erhållit särskilda medel från Folkhälsomyndigheten. Information om smittvägar och smittsamhet ingår i all utbildnings och informationsverksamhet på Noaks Ark. Informationsverksamheten, såväl som den psykosociala stödverksamheten, ska enligt organisationens stadgar bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, varför riksförbundet löpande följer den aktuella hivforskningen. I avsikt att verka för ett tydligt och enstämmigt budskap även med andra aktörer, formulerar sig riksförbundet i enlighet med Folkhälsomyndigheten när det gäller smittsamhet. Riksförbundet kommer att verka för tydlig och samstämmig kommunikation om smittsamhet vid hivbehandling. Vi kommer att harmonisera budskapen inom hela Noaks Ark rörelsen med Folkhälsomyndighetens aktuella och kommande formuleringar. Vi vinnlägger oss om att budskapen som vi för ut grundar sig på kunskap som är samlad med den vetenskapliga metoden, och även på medvetenhet om de luckor som fortfarande finns i det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Riksförbundet kommer att verka för en kvalitetssäkring av informationsverksamheten i hela landet och bevakar att informationen som utgår från organisationen är korrekt och entydig både på hemsidor, tryckt material, telefonrådgivning, annan rådgivning, hivtestning och utbildningar. Utbildning i sexualrådgivning vid välbehandlad hivinfektion kommer att anordnas. Den farmakologiska utvecklingen har lett till att rådgivning i samband med hivbehandling blivit alltmer individuell. Våra stödpersoner och terapeuter ofta har mera frekventa samtalskontakter med patienterna än hälso och sjukvården. Vi ser fram emot att vara Folkhälsomyndigheten behjälplig i arbetet att informera allmänheten, yrkesgrupper och inte minst hivpositiva om framgångarna med hivbehandling och terapins inverkan på smittsamhet i olika behandlingslägen och livssituationer. Noaks Arks rikskonferens 2015 planeras med sikte på den nationella informationskampanjen om hiv. 8. Internationell och nationell samverkan Politiskt inriktade patientorganisationer för hivpositiva samlas internationellt inom ramen för Global Network of People Living with HIV (PNP+). Serviceproducerande humanitära hivorganisationer såsom Noaks Ark har sin motsvarighet i International Coalition of AIDS Service Organisations (ICASO). 12

13 Riksförbundet kommer att arbeta i ICASO som Noaks Ark ingår i genom dess europeiska gren, AIDS Action Europe. Riksförbundet har tidigare anordnat en utställning och organiserat ett brett deltagande i de internationella aidskonferenser som arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Detta har inneburit höga kostnader med begränsad nytta för verksamheterna. Från och med 2015 kommer riksförbundet att i stället bevaka de internationella AIDS Impact konferenserna, vilka är särskilt inriktade på psykosociala aspekter på hivinfektion och anordnas vartannat år. En av förbundets medarbetare har inbjudirs som Key Note Expert Speaker på 2015 års konferens. Således planerar vi att delta i nästkommande konferens som anordnas juli 2015 i Amsterdam. Vårt mål för konferensdeltagandet är att inhämta kunskaper och erfarenheter om psykosociala arbetsmetoder, knyta kontakter med andra professionella på området och verka för metodutveckling och kvalitetssäkring av hivrelaterat psykosocialt stödarbete inom Noaks Ark och i Sverige. Riksförbundet kommer att aktivt delta i arbetet på Samverkansgruppen för hiv och STI prevention vid Folkhälsomyndigheten, som från och med hösten 2014 ersatt Nationella hivrådet. Samverkansgruppen samlar berörda myndigheter och ideella organisationer kring hivfrågan. Riksförbundet kommer även att representera Noaks Ark föreningarna i Folkhälsomyndighetens organisationsforum och där verka för metod och organisationsutveckling bland ideella organisationer som erhåller statliga anslag för hivarbete. Ekonomisk planering Budgetplan (tkr) Intäkter Verksamhetsintäkter Kurs och aktivitetsintäkter Samarbetsprojekt Offentliga bidrag Hiv/sti anslag verksamhet Hiv/sti anslag projekt sommarkampanj Hiv/sti anslag projekt övriga Summa Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kontor, tele, porto Extern utvärdering/revision Möteskostnader Information trycksaker internet/hemsida utbildningar/utställningar Sommarkampanj Summa kostnader Resultat Av personalkostnaderna utgör 50 tkr styrelsens kostnader. 2 Av kostnadsberäkningen utgör 20 tkr av löpande revisionskostnader. 3 Av möteskostnaderna utgör 180 tkr styrelsens kostnader. 13

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer