Stockholm, december Katarina Malaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm, december 2009. Katarina Malaga"

Transkript

1 Vägverksprojekt Validering och komplettering av provningsförfarande för utvärdering av beständighet och effektivitet av ytbehandling/klotterskydd på betongkonstruktioner av Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet, Materialgruppen December 2009

2 Förord Projektet är ett VV FUD-projekt (AL90 B 2007:24637) som har utförts på uppdrag av Vägverket, avdelningen för bro och tunnel under perioden 2008 till Involverade i arbetet har varit CBI Borås: Dr. Katarina Malaga, Per Malmback, Gert-Olof Johansson, Pierre Svensson; och CBI Stockholm: Dr. Ylva Edwards och Anders Selander. Ett aktivt forskningsutbyte och diskussioner har förts med Dr. Urs Mueller från BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung i Berlin, Tyskland, vilket har resulterat i en artikel. Syftet med projekt har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9, så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. Stockholm, december 2009 Katarina Malaga II

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 6 2 Material och experimentellt arbete Klotterskydd Klotterfärger Provkroppar och provberedning Exponering i fält och laboratorielagring Färg- och glansmätning Applicering av klotterfärg Klottersanering 12 3 Resultat och diskussion Färgmätning Glansmätning 15 4 Slutsatser och rekommendationer 16 5 Referenser 17 Bilaga 1 - Referensprov Bilaga 2 - Vax Bilaga 3 - Latex plus vax Bilaga 4 - Fluorinerad siloxan Bilaga 5 - Permanent III

4 IV

5 1 Inledning Impregnering och klotterskydd används för att skydda betongkonstruktioner från inträngning av vatten och vattenlösningar av salter som har nedbrytande effekt på betongen, och för att skydda mot smuts och klotter. Klotter är ett stort och kostsamt problem, främst i våra storstadsregioner. Det finns ett behov av utökad kunskap om hur klotter kan förhindras och hur klottersanering kan förbättras. Beträffande klottersanering är uppenbart valet av ytbehandling/klotterskydd av avgörande betydelse. På marknaden finns ett antal produkter som är menade som skydd mot klotter eller som hjälp vid saneringen av klotter. För att kunna bedöma och ställa krav på dessa produkters funktion och beständighet som klotterskydd behövs lämpliga verktyg i form av relevant provningsmetodik och utvärderingskriterier för rätt egenskaper. Detta saknas i Vägverkets specifikation [ATB Bro 2004] liksom i motsvarande europeiska standard [EN ]. Båda metoderna fokuserar endast på eventuella skador på betongen till följd av ytbehandling. Flera länder som t.ex. Belgien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland här därför egna anvisningar eller metoder som inkluderar visuell bedömning [TL AGS 2008, TP AGS 2008]. I amerikansk standard [ASTM D , ASTM D ] finns även tillvalsmetoder som emellertid innefattar kemiska rengöringsmedel. I denna rapport redovisas en studie med laboratorieprovning och fältexponering av ytbehandling/ klotterskydd på betong, med fokus på behandlingens effektivitet som klotter- och smutsskydd. Kompletterande provningsmetodik föreslås. 1.1 Bakgrund Totalkostnaden för klottersanering i Sverige är mycket hög. Enligt en undersökning och rapport publicerad av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) i november 2003 betalar de svenska kommunerna cirka 500 miljoner kronor om året för klottersanering [BRÅ 2003]. Till detta kommer Storstockholms Lokaltrafik (SL) med 120 miljoner per år, Göteborgs Spårvägar och Statens Järnvägar. Grovt kan det totala årliga tjänstevärdet för klottersanering uppskattas ligga mellan 700 och 800 miljoner kronor. Kostnaden för en klottersanering på obehandlad oskyddad yta varierar kraftigt beroende på ytans storlek, men kan förväntas ligga mellan 100 och 400 kronor per timme. I allmänhet är det mycket svårt att få ett kvadratmeterpris för en obehandlad yta. Kostnaden för klotterskyddning är däremot lättare att få grepp om och ligger mellan 40 (stora sammanhängande ytor) och 80 (mindre ytor) kronor per m². En allmän uppfattning är att arbetstiden för att avlägsna klotter reduceras med 60 till 90 % på ytor som är klotterskyddade, jämfört med obehandlade ytor, inklusive återbehandling av nytt klotterskydd. Detta gäller emellertid endast för klotterskydd av katergorin offerskydd. För skydd som definieras som permanenta skydd är kostnadsskillnaden inte så stor eftersom dessa i allmänhet förstörs under saneringen, speciellt om man tvättar med högtryckstvätt (hetvattentvätt). 5

6 Nuvarande krav och provningsmetodik Dagens metodik för provning av ytbehandling/klotterskydd leder inte fram till någon utvärdering av produktens beständighet och effektivitet som skydd. ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) fokuserar enbart på att ytbehandling/klotterskydd inte skall ha någon negativ inverkan på betongytans egenskaper. I bilagan anges krav och provningsmetoder för denna typ av produkter. Kraven som skall uppfyllas gäller ånggenomgångsmotstånd och inverkan på betongens frostbeständighet jämfört med referensprover. Följande ingår: Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt standardmetodik [SS-EN ISO ] på behandlade (Z) och obehandlade (Zo) provkroppar. Ytbehandlingssystemets ånggenomgångsmotstånd (Zs) räknas fram som skillnaden Z Zo, och får inte vara högre än 200 x 103 s/m. Klotterskyddet får inte ha negativ inverkan på betongs frostbeständighet. Frystest utförs som jämförande prov mellan provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor [SS , metod A]. Metod A används i standarden. Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning inte överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar. Avsikten med ovanstående krav enligt ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) är att betongytans egenskaper inte får försämras till följd av ytbehandling med klotterskydd. Däremot ingår inga krav på klotterskyddets egenskaper, eller provningsmetodik för att utvärdera dessa. Det finns med andra ord inga krav som säkerställer att skyddet fungerar som det är tänkt och under den tiden som tillverkaren/entreprenören uppger. 1.2 Syfte Syftet med projektet har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4), så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. 6

7 2 Material och experimentellt arbete Både s.k. permanent och icke-permanent (offerskydd) ytbehandling/klotterskydd ingår i studien, liksom målad yta i kombination med klotterskydd. 2.1 Klotterskydd De fyra klotterskydden som ingår i försöken beskrivs mycket kortfattat i tabell 1. Tabell 1 Klotterskydd som ingår i studien Beteckning Beskrivning W offerskydd baserat på mikrokristallint vax LW elastisk cementlatex för skydd av betong, täckt med mikrokristallint vax (W) S sol-gel baserad beläggning med vatten- och oljeavstötande egenskaper, fluorinerad siloxan P permanent preparat baserat på cyklosilazaner 2.2 Klotterfärger Det valdes ut åtta klotterfärger som är vanligt förekommande på nordiska marknaden. Urvalet utgör ett representativt spektrum av färger med avseende på hur lätt eller svårt det är att ta bort produkten. De aktuella färgerna kommer att användas som standardprodukter vid ytterligare provning. Färgerna listas nedan i tabell 2 och visas i figur 1. Bindemedlet i sprayfärgerna 3, 4, 5 och 6 utgörs av alkydharts, akryl, en blandning av vax och tjära respektive nitrocellulosaharts. Tuschpennorna innehåller alla lösningsmedelsbaserad pigmentfärg. Tabell 2 Klotterfärger som ingår i studien Beteckning Beskrivning 1 Röd tusch Snowman 600, Dries instantly, waterproof, permanent 2 Blå tusch S-Marker, Medium point 3 Röd Bättringsfärg Biltema sprayfärg 4 Blå Hobbylack Biltema sprayfärg 5 Svart Rostskyddsmassa Biltema sprayfärg 6 Svart Motorlack Biltema sprayfärg 7 Grön tusch Whiteboard marker, Marvy s, No7200c 8 Svart tusch Corporate express, Permanent marker, Black,

8 Figur 1. Klotterfärger som ingår i studien. 2.3 Provkroppar och provberedning Kommersiellt tillgängliga betongplattor av standardkvalitet har använts. Denna typ av betongplattor används normalt som beläggningsplattor och har ett w/c-tal på cirka 0,4. (Till provningen rekommenderas w/c-tal 0,4-0,5.) Tio provplattor per klotterskydd ingick. Provplattans mått var (500 x 250 x 40) mm 3. Ur hanteringssynpunkt bör provplattan vara minst (250 x 250 x 30) mm 3. Betongplattorna borstades lätt på ovanytan under rinnande vatten och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Klotterskydden applicerades därefter enligt tillverkarens instruktion. Efter appliceringen lagrades provplattorna tre dagar vid rumstemperatur. Totalt preparerades fyrtio provplattor, varav 24 (sex för varje klotterskydd) därefter utsattes för exponering i fält (se avsnitt 2.4). Övriga fyra provkroppar, en referens utan klotterskydd och tre provkroppar per respektive klotterskydd lagrades i laboratoriet. För appliceringen av klotterfärger användes en mall/maskering med åtta utskurna hål. Mallen placerades över en provplatta och de olika klotterfärgerna påfördes enligt givet mönster. Liknande mallar har använts även vid glans- och färgmätningarna (se avsnitt 2.5). 2.4 Exponering i fält och laboratorielagring Utomhusexponeringen genomfördes under tre och tio månader vid SP s fältexponering vid RV 40 i Borås. Tre provkroppar för varje klotterskydd ingick i respektive exponeringsgrupp. Provkropparna placerades på speciella ställningar 8

9 med 45 lutning, för att vatten lätt skulle rinna av och snö inte samlas på plattorna. Provkroppar under exponering utomhus visas i figur 2. Laboratorielagringen genomfördes under 3 månader vid rumstemperatur. Figur 2. Utomhusexponering av provkroppar i studien. 2.5 Färg- och glansmätning Färg- och glansmätningar genomfördes på samtliga provplattor före och efter applicering av klotterskydd, efter respektive exponering i fält eller laboratoriet samt efter klottersanering. Mätningarna gjordes på markerade provytor enligt speciella mallar. Se figur 3 och 4. Vid färgmätningen användes en Chroma Meter CR-410. Tre mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Metodiken baseras på CIEL*a*b* teori [Hunter 1948], där färgen bestäms av tre koordinater: L*a*b* L* = ljushet; a* = axel magenta(+) till grön( ) och b* = axel gul(+) till blå( ). I den här studien användes endast L-värdet för utvärderingen. L-värdet som beskriver förändringarna i gråskala från ljus till mörk färg gav mest relevanta resultat och rekommenderas därför till den föreslagna metoden. För glansmätning användes en Multi Gloss 268. Tio mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Provningen genomfördes i enlighet med ASTM D som specificerar hur glans skall mätas. Vinkeln 60, som anses ge bäst resultat för de flesta material, användes i studien. Glansmätning kvantifierar mängden riktat ljus som reflekteras tillbaka från en yta. Detta spekulär (spegelreflekterande) ljus gör att blanka material blänker, och glansmätningar utgör därför ett mått på hur blankt ett föremål är. 9

10 Figur 3. Färgmätning på markerade provytor. Figur 4. Glansmätning på markerade provytor. 10

11 2.6 Applicering av klotterfärg Klotterfärgerna applicerades som spray, eller målades på provplattorna, så att varje markerad provyta helt täcktes med färg. Samtliga åtta färger applicerades med hjälp av den speciella mallen på var och en av provplattorna. Färgen fick torka under minst fyra dagar innan saneringen av provplattorna startade. De provplattor som hade exponerats utomhus rengjordes före appliceringen, med hjälp av mjuk borste, och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Appliceringen av klotterfärg genomfördes därefter vid samma tillfälle som motsvarande laboratorielagrade provplattor. I figur 5 visas appliceringen av klotterfärger. I figur 6 visas en provplatta som applicerats med åtta klotterfärger. Figur 5. Applicering av klotterfärger; spray (vänster bild) och tusch (höger bild). 11

12 Figur 6. Provplatta med klotterskydd och klotterfärg. 2.7 Klottersanering Målet var att sanera klotter med rent vatten. Inga kemikalier för den utvärderingsstudien har används. Provplattorna placerades på träram inför saneringen som genomfördes inomhus. Högtryckstvätt ALTO (KEW) användes (vattenmängd: 20 l/min, pumptryck bar, vattentemperatur 60 C). Sprutvinkeln var cirka 25 och jetvinkeln cirka 45. Avståndet mellan munstycke och provplatta var cirka 10 cm. Saneringstiden låg mellan 90 och 300 sekunder per provplatta. Alla provplattor fotograferades och filmades med videokamera före och efter saneringen. Figur 7 visar hur klottersanering gick till i laboratoriet. En extra studie har gjorts med en skuggborttagare. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som tar bort klotterrester från de flesta ytor. De har mycket höga eller låga ph värden och är alkoholbaserade. I allmänhet är deras påverkan på betongytor inte undersökt. Skuggborttagare rekommenderas för permanenta klotterskydd och för svåra missfärgningar av ytor. Målet med det testet var att undersöka om skuggborttagare kunde ta bort rester från både skyddade och oskyddade ytor. Resultatet visas i Bilagorna. 12

13 Figur 7. Klottersanering av provplattor i laboratoriet. 3 Resultat och diskussion I följande avsnitt redovisas resultat från färg- och glansmätning på samtliga provkroppar. Mätningarna har utförts före och efter väderexponering av ytbehandlade provkroppar samt efter applicering och sanering av klotterfärgerna. För offerskydd har proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) utförts endast en gång, medan för permanent skydd avsikten var att applicering och tvättning skulle genomföras 10 gånger före mätning. Detta var emellertid inte möjligt eftersom det valda permanenta skyddet förstördes redan vid första saneringstillfället. Metoden för permanenta skydd testades och verifierades på BAM i Berlin. Klassificeringssystem för båda egenskaperna föreslås. 3.1 Färgmätning Skillnader i L-värde mellan referensprovkropp (utan klotterskydd) och provkroppar som klotterskyddats och lagrats utomhus redovisas i tabell 3. I tabellen redovisas beräknade medelskillnader i L-värde till följd av behandling med klotterskydd och åldring (3 och 10 månader i fält). Positiva värden i tabellen betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat. Motsvarande skillnader i L-värde, före och efter sanering av de åtta klotterfärgerna på klotterskyddade provplattor, redovisas i tabell 4. 13

14 Resultaten i tabell 3 visar att L-värdet kan påverkas av ett klotterskydd. Mikrokristallint vax (W) liksom siloxanbaserat klotterskydd (S) uppvisade ingen eller mycket liten inverkan på färgförändringen, medan provplattorna som behandlats med grå latex (LW) uppvisade stor förändring. Det permanenta skyddsbehandlingen (P) etsade provytan och gjorde att färgen blev mörkare. Naturlig åldring hade liten effekt på färgförändringen hos både referensprovkropp och klotterskyddade provkroppar. Provkropparna blev över lag mörkare. Trots att 10-månadersexponeringen innefattade en vinterperiod var skillnaden i L-värde mellan 3 och 10 månaders exponering i fält liten. Det är således inte meningsfullt att prova beständighet med mer än 3 månaders exponeringstid i fält. Tabell 3 Skillnader i L-värde som funktion av klotterskyddsbehandling och exponering i fält. Positiva värden betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat Behandling/Exponering Ref W LW S P 0 mån - 0,0 10,0 0,5 19,8 3 mån -1,3-1,8 4,9 0,9 19,7 10 mån 0,1-2,0 8,2 6,6 18,5 Skillnaden i L-värde före och efter sanering ger en bild av klotterskyddets prestanda. Ett typiskt offerskydd som W, baserat på mikrokristallint vax, uppvisade bäst resultat (liten skillnad) enligt tabell 4, men resultatet varierar beroende på klotterfärg. Viss klotterfärg, av typen färgmedel, är svår att avlägsna även från skyddade ytor. (Mekanismen för färgens inträngning behandlas inte i den aktuella studien.) Två av klotterskydden, S och P, uppvisade ungefär samma och otillfredsställande resultat som låg i nivå med de oskyddade referensprovkropparnas motsvarande resultat. Betong som behandlats med latex i kombination med mikrokristallint vax (LW) uppvisade medelgoda resultat, men latexbehandlingen lossnade i flagor från betongen till följd av högtryckstvätten. Resultaten indikerar att inte alla klotterskydd lämpar sig som skydd på betong. Tabell 4 Skillnader i L-värde för provkroppar före och efter sanering av respektive klotterfärg Klotterfärg Ref W LW S P 1 23,8 4,8 11,2 30,2 20,6 2 24,6 7,4 11,8 29,2 23,7 3 20,2 5,1 8,6 27,1 16,4 4 22,4 9,4 4,1 27,7 21,8 5 21,3 6,0 6,1 17,4 17,5 6 23,3 1,9 13,8 23,4 20,9 7 20,9 2,5 16,4 20,2 21,5 8 24,9 1,1 15,6 21,1 27,5 Det saknas generella regler för tolkning av färgförändring hos ytor av olika slag. Ett klassificeringssystem för skillnader i L-värde på en betongyta föreslås nedan: 14

15 Klass L-I < 5 enheter förändringen kan inte urskiljas visuellt Klass L-II 5 10 enheter förändringen kan betraktas som acceptabel Klass L-III >10 enheter förändringen kan urskiljas tydligt 3.2 Glansmätning Resultaten för glansmätning presenteras i tabell 5. Glansmätning är normalt inte beroende av färgförändringen hos betong, varför medelvärdet av samliga tio mätningar på en och samma provplatta kunde användas. Glansskalan vid mätning går från 0 (ingen glans) till 100 (hög glans). Det saknas även här generella regler för tolkning av resultaten. Mot bakgrund av utförda mätningar och visuell bedömning inom detta projekt och tidigare studier [Nordtest 2007] föreslås följande klassificering för glansmätning på betongyta: Klass G-I Klass G-II < 2 enheter - förändringen kan inte urskiljas visuellt = 2 enheter förändringen kan urskiljas visuellt av vissa personer men är mycket liten Klass G-III a > 2 enheter - förändringen kan urskiljas av de flesta, men beror av ytans egenskaper: Klass G-III b 4-10 enheter - små förändringar för matta ytor Klass G-III c >10 enheter - stora förändringar för matta ytor Klass G-III b < 20 enheter - små förändringar för polerade ytor Klass G-III c >20 enheter - stora förändringar för polerade ytor Uppmätta glansförändringar till följd av behandlingen med klotterskydd var mycket små eller rentav obefintliga. Ökningen i tabell 5 med 0,7 enheter för det mikrokristallina vaxet kunde t ex inte urskiljas med blotta ögat. Glansen förändrades inte heller under utomhusexponeringen eller under lagringen i laboratoriet. Samtliga fyra klotterskydd kan i dessa avseenden betraktas som likvärdiga och tillhör enligt förslaget ovan klass G-I. Tabell 5 Resultat från glansmätning före och efter applicering av klotter, efter exponering i fält eller laboratoriet samt efter sanering Klotterskydd Utan klotter Med klotter Efter exponering 3 mån/10 mån Ref 0,6-0,7/0,8 0,4/0,6 W 0,6 1,3 1,3/1,2 0,4/0,6 LW 0,7 0,7 0,8/0,6 0,3/0,4 S 0,7 0,7 0,6/0,6 0,5/0,6 P 0,7 0,7 0,7/1,0 0,7/0,9 Efter sanering 3 mån/10 mån 15

16 4 Slutsatser och rekommendationer Följande slutsatser kan dras från utförda försök i studien: Den föreslagna metodiken lämpar sig väl för undersökning och bedömning av klotterskydds effektivitet på betong. Detta gäller både offerskydd och permanent skydd. För offerskydd utförs proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) en gång. För permanent skydd, som förväntas klara flera saneringar, rekommenderas att applicering och tvättning upprepas 10 gånger, och att färg och glans mäts därefter. Tre månaders fältexponering är tillräcklig för att bestämma väderbeständighet hos klotterskydd. Färganalys som baseras enbart på L-värdet ger mest relevanta resultat. Förändringen i gråskala avspeglar det visuella intryck betraktaren får av en yta med missfärgningar. Själva färgen (röd-grön-gul-blå) har ingen avgörande betydelse vad gäller klotterskyddets effektivitet men däremot ljus-mörk balansen är viktig. Glansmätningen visade inga signifikanta förändringar på provkropparna. Trots detta rekommenderas metoden eftersom glansförändring i vissa fall kan ha avgörande betydelse för valet av klotterskydd. Det aktuella urvalet av provade klotterskydd i projektet täcker dessutom inte alla produkter som finns eller kan komma att finnas på marknaden. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som används för att ta bort klotterrester från en betongyta. Deras effektivitet och rekommendation från tillverkaren att använda dem i ett system dvs att man lägger först ett klotterskydd och därefter tvättar klotter med en skuggbortagare, betyder att klotterskyddet inte har den effekt som den borde uppvisa. Detta bör uppmärksammas speciellt när det gäller permanenta klotterskydd. Som fortsatt arbete föreslås att en ringanalys genomförs för metodiken. Laboratorier i Sverige, Tyskland och Storbritannien kan förväntas ingå. I nuläget rekommenderas att eventuell provning för svenskt vidkommande utförs endast av SP med den uppsättning klotterfärger som ingått i studien samt att ytterligare erfarenheter inhämtas från sådan provning. 16

17 5 Referenser ASTM D Standard Practice for Determination of the Effectiveness of Anti-Graffiti Coating for Use on Concrete Masonry and Natural Stone Surfaces by Pressure Washing, 2008 ASTM D Standard Practice for Determination of Graffiti-Resistance, 2008 ASTM D Standard Test Method for Specular Gloss, 2008 Bro 2004 Bilaga 4-9 Målningsprodukter för betong BRÅ, Klotter En inventering av förebyggande åtgärder, Solveig Hollari, ISBN , 2003 EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete, 2004 Hunter, Richard Sewall (July 1948). "Photoelectric Color-Difference Meter". JOSA 38 (7): (Proceedings of the Winter Meeting of the Optical Society of America) Hunter, Richard Sewall (December 1948). "Accuracy, Precision, and Stability of New Photo-electric Color-Difference Meter". JOSA 38 (12): (Proceedings of the Thirty-Third Annual Meeting of the Optical Society of America) Nordtest project No Malaga, K., Bengtsson, T. & Stomilovic, W Performance tests for protective surface coatings on mineral surfaces. SS-EN ISO Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter Bestämning av permeabilitet för vattenånga SS Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning TL AGS Technische Lieferbedingungen für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt 2006 TP AGS Technische Prüfvorschriften für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt

18 Bilaga 1 - Referensprov Start Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

19 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 120 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 600 sek, avstånd 10 cm. 19

20 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 20

21 Bilaga 2 Vax Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. 21

22 Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering efter torkning På det provet ingen skuggborttagare användes. Små rester av den blåa tuschpennan bedömdes som acceptabla. KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 22

23 Bilaga 3 Latex plus vax Före applicering Applicering av färg och klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. 23

24 Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. Avflagning av latex. Efter torkning (FW1) Efter torkning (FW3) Synliga avflagningar av latex. Efter torkning (FW7) Synliga avflagningar av latex. 24

25 / Lägga på Skuggborttagare (FW7) Efter 30 minuter (FW7) Tvättning (FW7) Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 25

26 Bilaga 4 Fluorinerad siloxan (Nano) Före applicering Applicering av klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning (N2) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm 26

27 Direkt efter tvättning (N7) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm Efter torkning (N2) / Lägga på Skuggborttagare Efter 30 min (N7) 27

28 Tvättning (F7) Klart Placeras i labbet (Lilla hallen). 28

29 Bilaga 5 Permanent Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

30 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm. 30

31 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 31

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon Datum Beteckning Sida 2010-06-07 MTkPX02503 1 (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A 411 02 GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m Kontaktperson Christian Simmons 2013-03-21 PX29048 1 (25) Energiteknik, akustik 010-516 50 27 christian.simmons@sp.se Er referens Patrik Hultstrand Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning Enheten

Läs mer

Utvärdering av ny städmetodik

Utvärdering av ny städmetodik RAPPORT Utvärdering av ny städmetodik En studie av golvstädning med Twister TM städrondeller vid Danderyds sjukhus För HTC AB Ann-Beth Antonsson Professor 2010-02-04 Arkivnummer: U2732 Box 21060, SE-100

Läs mer

Nedbrytning av trä i markkontakt

Nedbrytning av trä i markkontakt Nedbrytning av trä i markkontakt Utvärdering av en metod för jämförelser mellan olika försöksfält och träskyddsmedel samt klimatets inverkan Mattias Hansson Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Format, material och färger Rapport från sedel- och myntprojektet 2011-03-10 Dnr 2008-286-ADM Innehåll En ny svensk sedel- och myntserie... 2 Sammanfattning... 3 Sedelserien...

Läs mer

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling 2007-05-14 Dokument Nr: 9564-13-025-004 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling........................

Läs mer

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten LOV, logistik och transportarbete Principer och simuleringar för hemtjänsten Dokumenttitel: LOV, logistik och transportarbete Skapat av: Per Schillander Omslagsbild: Per Schillander. (Samtidigt närvaro

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet VICTOR OLSSON JONATAN SALLÉN Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Mätning av företagens administrativa börda

Mätning av företagens administrativa börda Mätning av företagens administrativa börda Huvudrapport: Metodbedömning, organisationsförslag samt resursbedömning 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681 91 00. Telefax: 08-19

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV. Ett försök med det praktiska körkortsprovet

BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV. Ett försök med det praktiska körkortsprovet BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV Ett försök med det praktiska körkortsprovet Tova Stenlund Widar Henriksson Charlotte Wahl Bengt Holmberg BVM nr 27, 2007 ISSN 1652-71 EXAMINATION AND

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav Boverket Byggkostnadsforum Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav Boverket september 2007 Titel: Bostäder och nya ljudkrav. Utgivare: Boverket september 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck:

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 Halkbekämpning vid låga temperaturer En litteraturstudie samt en utvärdering av väglagsuppföljningarna under vintrarna 1993/94 1996/1967 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektnamn: Vattenspar i Stenhagen Projektnummer: 4208010605 Projektledare: Niklas Jakobsson Deltagande leverantörer: Christer Johansson Vårgårda Armatur Anders

Läs mer