Stockholm, december Katarina Malaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm, december 2009. Katarina Malaga"

Transkript

1 Vägverksprojekt Validering och komplettering av provningsförfarande för utvärdering av beständighet och effektivitet av ytbehandling/klotterskydd på betongkonstruktioner av Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet, Materialgruppen December 2009

2 Förord Projektet är ett VV FUD-projekt (AL90 B 2007:24637) som har utförts på uppdrag av Vägverket, avdelningen för bro och tunnel under perioden 2008 till Involverade i arbetet har varit CBI Borås: Dr. Katarina Malaga, Per Malmback, Gert-Olof Johansson, Pierre Svensson; och CBI Stockholm: Dr. Ylva Edwards och Anders Selander. Ett aktivt forskningsutbyte och diskussioner har förts med Dr. Urs Mueller från BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung i Berlin, Tyskland, vilket har resulterat i en artikel. Syftet med projekt har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9, så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. Stockholm, december 2009 Katarina Malaga II

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 6 2 Material och experimentellt arbete Klotterskydd Klotterfärger Provkroppar och provberedning Exponering i fält och laboratorielagring Färg- och glansmätning Applicering av klotterfärg Klottersanering 12 3 Resultat och diskussion Färgmätning Glansmätning 15 4 Slutsatser och rekommendationer 16 5 Referenser 17 Bilaga 1 - Referensprov Bilaga 2 - Vax Bilaga 3 - Latex plus vax Bilaga 4 - Fluorinerad siloxan Bilaga 5 - Permanent III

4 IV

5 1 Inledning Impregnering och klotterskydd används för att skydda betongkonstruktioner från inträngning av vatten och vattenlösningar av salter som har nedbrytande effekt på betongen, och för att skydda mot smuts och klotter. Klotter är ett stort och kostsamt problem, främst i våra storstadsregioner. Det finns ett behov av utökad kunskap om hur klotter kan förhindras och hur klottersanering kan förbättras. Beträffande klottersanering är uppenbart valet av ytbehandling/klotterskydd av avgörande betydelse. På marknaden finns ett antal produkter som är menade som skydd mot klotter eller som hjälp vid saneringen av klotter. För att kunna bedöma och ställa krav på dessa produkters funktion och beständighet som klotterskydd behövs lämpliga verktyg i form av relevant provningsmetodik och utvärderingskriterier för rätt egenskaper. Detta saknas i Vägverkets specifikation [ATB Bro 2004] liksom i motsvarande europeiska standard [EN ]. Båda metoderna fokuserar endast på eventuella skador på betongen till följd av ytbehandling. Flera länder som t.ex. Belgien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland här därför egna anvisningar eller metoder som inkluderar visuell bedömning [TL AGS 2008, TP AGS 2008]. I amerikansk standard [ASTM D , ASTM D ] finns även tillvalsmetoder som emellertid innefattar kemiska rengöringsmedel. I denna rapport redovisas en studie med laboratorieprovning och fältexponering av ytbehandling/ klotterskydd på betong, med fokus på behandlingens effektivitet som klotter- och smutsskydd. Kompletterande provningsmetodik föreslås. 1.1 Bakgrund Totalkostnaden för klottersanering i Sverige är mycket hög. Enligt en undersökning och rapport publicerad av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) i november 2003 betalar de svenska kommunerna cirka 500 miljoner kronor om året för klottersanering [BRÅ 2003]. Till detta kommer Storstockholms Lokaltrafik (SL) med 120 miljoner per år, Göteborgs Spårvägar och Statens Järnvägar. Grovt kan det totala årliga tjänstevärdet för klottersanering uppskattas ligga mellan 700 och 800 miljoner kronor. Kostnaden för en klottersanering på obehandlad oskyddad yta varierar kraftigt beroende på ytans storlek, men kan förväntas ligga mellan 100 och 400 kronor per timme. I allmänhet är det mycket svårt att få ett kvadratmeterpris för en obehandlad yta. Kostnaden för klotterskyddning är däremot lättare att få grepp om och ligger mellan 40 (stora sammanhängande ytor) och 80 (mindre ytor) kronor per m². En allmän uppfattning är att arbetstiden för att avlägsna klotter reduceras med 60 till 90 % på ytor som är klotterskyddade, jämfört med obehandlade ytor, inklusive återbehandling av nytt klotterskydd. Detta gäller emellertid endast för klotterskydd av katergorin offerskydd. För skydd som definieras som permanenta skydd är kostnadsskillnaden inte så stor eftersom dessa i allmänhet förstörs under saneringen, speciellt om man tvättar med högtryckstvätt (hetvattentvätt). 5

6 Nuvarande krav och provningsmetodik Dagens metodik för provning av ytbehandling/klotterskydd leder inte fram till någon utvärdering av produktens beständighet och effektivitet som skydd. ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) fokuserar enbart på att ytbehandling/klotterskydd inte skall ha någon negativ inverkan på betongytans egenskaper. I bilagan anges krav och provningsmetoder för denna typ av produkter. Kraven som skall uppfyllas gäller ånggenomgångsmotstånd och inverkan på betongens frostbeständighet jämfört med referensprover. Följande ingår: Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt standardmetodik [SS-EN ISO ] på behandlade (Z) och obehandlade (Zo) provkroppar. Ytbehandlingssystemets ånggenomgångsmotstånd (Zs) räknas fram som skillnaden Z Zo, och får inte vara högre än 200 x 103 s/m. Klotterskyddet får inte ha negativ inverkan på betongs frostbeständighet. Frystest utförs som jämförande prov mellan provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor [SS , metod A]. Metod A används i standarden. Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning inte överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar. Avsikten med ovanstående krav enligt ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) är att betongytans egenskaper inte får försämras till följd av ytbehandling med klotterskydd. Däremot ingår inga krav på klotterskyddets egenskaper, eller provningsmetodik för att utvärdera dessa. Det finns med andra ord inga krav som säkerställer att skyddet fungerar som det är tänkt och under den tiden som tillverkaren/entreprenören uppger. 1.2 Syfte Syftet med projektet har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4), så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. 6

7 2 Material och experimentellt arbete Både s.k. permanent och icke-permanent (offerskydd) ytbehandling/klotterskydd ingår i studien, liksom målad yta i kombination med klotterskydd. 2.1 Klotterskydd De fyra klotterskydden som ingår i försöken beskrivs mycket kortfattat i tabell 1. Tabell 1 Klotterskydd som ingår i studien Beteckning Beskrivning W offerskydd baserat på mikrokristallint vax LW elastisk cementlatex för skydd av betong, täckt med mikrokristallint vax (W) S sol-gel baserad beläggning med vatten- och oljeavstötande egenskaper, fluorinerad siloxan P permanent preparat baserat på cyklosilazaner 2.2 Klotterfärger Det valdes ut åtta klotterfärger som är vanligt förekommande på nordiska marknaden. Urvalet utgör ett representativt spektrum av färger med avseende på hur lätt eller svårt det är att ta bort produkten. De aktuella färgerna kommer att användas som standardprodukter vid ytterligare provning. Färgerna listas nedan i tabell 2 och visas i figur 1. Bindemedlet i sprayfärgerna 3, 4, 5 och 6 utgörs av alkydharts, akryl, en blandning av vax och tjära respektive nitrocellulosaharts. Tuschpennorna innehåller alla lösningsmedelsbaserad pigmentfärg. Tabell 2 Klotterfärger som ingår i studien Beteckning Beskrivning 1 Röd tusch Snowman 600, Dries instantly, waterproof, permanent 2 Blå tusch S-Marker, Medium point 3 Röd Bättringsfärg Biltema sprayfärg 4 Blå Hobbylack Biltema sprayfärg 5 Svart Rostskyddsmassa Biltema sprayfärg 6 Svart Motorlack Biltema sprayfärg 7 Grön tusch Whiteboard marker, Marvy s, No7200c 8 Svart tusch Corporate express, Permanent marker, Black,

8 Figur 1. Klotterfärger som ingår i studien. 2.3 Provkroppar och provberedning Kommersiellt tillgängliga betongplattor av standardkvalitet har använts. Denna typ av betongplattor används normalt som beläggningsplattor och har ett w/c-tal på cirka 0,4. (Till provningen rekommenderas w/c-tal 0,4-0,5.) Tio provplattor per klotterskydd ingick. Provplattans mått var (500 x 250 x 40) mm 3. Ur hanteringssynpunkt bör provplattan vara minst (250 x 250 x 30) mm 3. Betongplattorna borstades lätt på ovanytan under rinnande vatten och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Klotterskydden applicerades därefter enligt tillverkarens instruktion. Efter appliceringen lagrades provplattorna tre dagar vid rumstemperatur. Totalt preparerades fyrtio provplattor, varav 24 (sex för varje klotterskydd) därefter utsattes för exponering i fält (se avsnitt 2.4). Övriga fyra provkroppar, en referens utan klotterskydd och tre provkroppar per respektive klotterskydd lagrades i laboratoriet. För appliceringen av klotterfärger användes en mall/maskering med åtta utskurna hål. Mallen placerades över en provplatta och de olika klotterfärgerna påfördes enligt givet mönster. Liknande mallar har använts även vid glans- och färgmätningarna (se avsnitt 2.5). 2.4 Exponering i fält och laboratorielagring Utomhusexponeringen genomfördes under tre och tio månader vid SP s fältexponering vid RV 40 i Borås. Tre provkroppar för varje klotterskydd ingick i respektive exponeringsgrupp. Provkropparna placerades på speciella ställningar 8

9 med 45 lutning, för att vatten lätt skulle rinna av och snö inte samlas på plattorna. Provkroppar under exponering utomhus visas i figur 2. Laboratorielagringen genomfördes under 3 månader vid rumstemperatur. Figur 2. Utomhusexponering av provkroppar i studien. 2.5 Färg- och glansmätning Färg- och glansmätningar genomfördes på samtliga provplattor före och efter applicering av klotterskydd, efter respektive exponering i fält eller laboratoriet samt efter klottersanering. Mätningarna gjordes på markerade provytor enligt speciella mallar. Se figur 3 och 4. Vid färgmätningen användes en Chroma Meter CR-410. Tre mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Metodiken baseras på CIEL*a*b* teori [Hunter 1948], där färgen bestäms av tre koordinater: L*a*b* L* = ljushet; a* = axel magenta(+) till grön( ) och b* = axel gul(+) till blå( ). I den här studien användes endast L-värdet för utvärderingen. L-värdet som beskriver förändringarna i gråskala från ljus till mörk färg gav mest relevanta resultat och rekommenderas därför till den föreslagna metoden. För glansmätning användes en Multi Gloss 268. Tio mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Provningen genomfördes i enlighet med ASTM D som specificerar hur glans skall mätas. Vinkeln 60, som anses ge bäst resultat för de flesta material, användes i studien. Glansmätning kvantifierar mängden riktat ljus som reflekteras tillbaka från en yta. Detta spekulär (spegelreflekterande) ljus gör att blanka material blänker, och glansmätningar utgör därför ett mått på hur blankt ett föremål är. 9

10 Figur 3. Färgmätning på markerade provytor. Figur 4. Glansmätning på markerade provytor. 10

11 2.6 Applicering av klotterfärg Klotterfärgerna applicerades som spray, eller målades på provplattorna, så att varje markerad provyta helt täcktes med färg. Samtliga åtta färger applicerades med hjälp av den speciella mallen på var och en av provplattorna. Färgen fick torka under minst fyra dagar innan saneringen av provplattorna startade. De provplattor som hade exponerats utomhus rengjordes före appliceringen, med hjälp av mjuk borste, och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Appliceringen av klotterfärg genomfördes därefter vid samma tillfälle som motsvarande laboratorielagrade provplattor. I figur 5 visas appliceringen av klotterfärger. I figur 6 visas en provplatta som applicerats med åtta klotterfärger. Figur 5. Applicering av klotterfärger; spray (vänster bild) och tusch (höger bild). 11

12 Figur 6. Provplatta med klotterskydd och klotterfärg. 2.7 Klottersanering Målet var att sanera klotter med rent vatten. Inga kemikalier för den utvärderingsstudien har används. Provplattorna placerades på träram inför saneringen som genomfördes inomhus. Högtryckstvätt ALTO (KEW) användes (vattenmängd: 20 l/min, pumptryck bar, vattentemperatur 60 C). Sprutvinkeln var cirka 25 och jetvinkeln cirka 45. Avståndet mellan munstycke och provplatta var cirka 10 cm. Saneringstiden låg mellan 90 och 300 sekunder per provplatta. Alla provplattor fotograferades och filmades med videokamera före och efter saneringen. Figur 7 visar hur klottersanering gick till i laboratoriet. En extra studie har gjorts med en skuggborttagare. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som tar bort klotterrester från de flesta ytor. De har mycket höga eller låga ph värden och är alkoholbaserade. I allmänhet är deras påverkan på betongytor inte undersökt. Skuggborttagare rekommenderas för permanenta klotterskydd och för svåra missfärgningar av ytor. Målet med det testet var att undersöka om skuggborttagare kunde ta bort rester från både skyddade och oskyddade ytor. Resultatet visas i Bilagorna. 12

13 Figur 7. Klottersanering av provplattor i laboratoriet. 3 Resultat och diskussion I följande avsnitt redovisas resultat från färg- och glansmätning på samtliga provkroppar. Mätningarna har utförts före och efter väderexponering av ytbehandlade provkroppar samt efter applicering och sanering av klotterfärgerna. För offerskydd har proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) utförts endast en gång, medan för permanent skydd avsikten var att applicering och tvättning skulle genomföras 10 gånger före mätning. Detta var emellertid inte möjligt eftersom det valda permanenta skyddet förstördes redan vid första saneringstillfället. Metoden för permanenta skydd testades och verifierades på BAM i Berlin. Klassificeringssystem för båda egenskaperna föreslås. 3.1 Färgmätning Skillnader i L-värde mellan referensprovkropp (utan klotterskydd) och provkroppar som klotterskyddats och lagrats utomhus redovisas i tabell 3. I tabellen redovisas beräknade medelskillnader i L-värde till följd av behandling med klotterskydd och åldring (3 och 10 månader i fält). Positiva värden i tabellen betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat. Motsvarande skillnader i L-värde, före och efter sanering av de åtta klotterfärgerna på klotterskyddade provplattor, redovisas i tabell 4. 13

14 Resultaten i tabell 3 visar att L-värdet kan påverkas av ett klotterskydd. Mikrokristallint vax (W) liksom siloxanbaserat klotterskydd (S) uppvisade ingen eller mycket liten inverkan på färgförändringen, medan provplattorna som behandlats med grå latex (LW) uppvisade stor förändring. Det permanenta skyddsbehandlingen (P) etsade provytan och gjorde att färgen blev mörkare. Naturlig åldring hade liten effekt på färgförändringen hos både referensprovkropp och klotterskyddade provkroppar. Provkropparna blev över lag mörkare. Trots att 10-månadersexponeringen innefattade en vinterperiod var skillnaden i L-värde mellan 3 och 10 månaders exponering i fält liten. Det är således inte meningsfullt att prova beständighet med mer än 3 månaders exponeringstid i fält. Tabell 3 Skillnader i L-värde som funktion av klotterskyddsbehandling och exponering i fält. Positiva värden betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat Behandling/Exponering Ref W LW S P 0 mån - 0,0 10,0 0,5 19,8 3 mån -1,3-1,8 4,9 0,9 19,7 10 mån 0,1-2,0 8,2 6,6 18,5 Skillnaden i L-värde före och efter sanering ger en bild av klotterskyddets prestanda. Ett typiskt offerskydd som W, baserat på mikrokristallint vax, uppvisade bäst resultat (liten skillnad) enligt tabell 4, men resultatet varierar beroende på klotterfärg. Viss klotterfärg, av typen färgmedel, är svår att avlägsna även från skyddade ytor. (Mekanismen för färgens inträngning behandlas inte i den aktuella studien.) Två av klotterskydden, S och P, uppvisade ungefär samma och otillfredsställande resultat som låg i nivå med de oskyddade referensprovkropparnas motsvarande resultat. Betong som behandlats med latex i kombination med mikrokristallint vax (LW) uppvisade medelgoda resultat, men latexbehandlingen lossnade i flagor från betongen till följd av högtryckstvätten. Resultaten indikerar att inte alla klotterskydd lämpar sig som skydd på betong. Tabell 4 Skillnader i L-värde för provkroppar före och efter sanering av respektive klotterfärg Klotterfärg Ref W LW S P 1 23,8 4,8 11,2 30,2 20,6 2 24,6 7,4 11,8 29,2 23,7 3 20,2 5,1 8,6 27,1 16,4 4 22,4 9,4 4,1 27,7 21,8 5 21,3 6,0 6,1 17,4 17,5 6 23,3 1,9 13,8 23,4 20,9 7 20,9 2,5 16,4 20,2 21,5 8 24,9 1,1 15,6 21,1 27,5 Det saknas generella regler för tolkning av färgförändring hos ytor av olika slag. Ett klassificeringssystem för skillnader i L-värde på en betongyta föreslås nedan: 14

15 Klass L-I < 5 enheter förändringen kan inte urskiljas visuellt Klass L-II 5 10 enheter förändringen kan betraktas som acceptabel Klass L-III >10 enheter förändringen kan urskiljas tydligt 3.2 Glansmätning Resultaten för glansmätning presenteras i tabell 5. Glansmätning är normalt inte beroende av färgförändringen hos betong, varför medelvärdet av samliga tio mätningar på en och samma provplatta kunde användas. Glansskalan vid mätning går från 0 (ingen glans) till 100 (hög glans). Det saknas även här generella regler för tolkning av resultaten. Mot bakgrund av utförda mätningar och visuell bedömning inom detta projekt och tidigare studier [Nordtest 2007] föreslås följande klassificering för glansmätning på betongyta: Klass G-I Klass G-II < 2 enheter - förändringen kan inte urskiljas visuellt = 2 enheter förändringen kan urskiljas visuellt av vissa personer men är mycket liten Klass G-III a > 2 enheter - förändringen kan urskiljas av de flesta, men beror av ytans egenskaper: Klass G-III b 4-10 enheter - små förändringar för matta ytor Klass G-III c >10 enheter - stora förändringar för matta ytor Klass G-III b < 20 enheter - små förändringar för polerade ytor Klass G-III c >20 enheter - stora förändringar för polerade ytor Uppmätta glansförändringar till följd av behandlingen med klotterskydd var mycket små eller rentav obefintliga. Ökningen i tabell 5 med 0,7 enheter för det mikrokristallina vaxet kunde t ex inte urskiljas med blotta ögat. Glansen förändrades inte heller under utomhusexponeringen eller under lagringen i laboratoriet. Samtliga fyra klotterskydd kan i dessa avseenden betraktas som likvärdiga och tillhör enligt förslaget ovan klass G-I. Tabell 5 Resultat från glansmätning före och efter applicering av klotter, efter exponering i fält eller laboratoriet samt efter sanering Klotterskydd Utan klotter Med klotter Efter exponering 3 mån/10 mån Ref 0,6-0,7/0,8 0,4/0,6 W 0,6 1,3 1,3/1,2 0,4/0,6 LW 0,7 0,7 0,8/0,6 0,3/0,4 S 0,7 0,7 0,6/0,6 0,5/0,6 P 0,7 0,7 0,7/1,0 0,7/0,9 Efter sanering 3 mån/10 mån 15

16 4 Slutsatser och rekommendationer Följande slutsatser kan dras från utförda försök i studien: Den föreslagna metodiken lämpar sig väl för undersökning och bedömning av klotterskydds effektivitet på betong. Detta gäller både offerskydd och permanent skydd. För offerskydd utförs proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) en gång. För permanent skydd, som förväntas klara flera saneringar, rekommenderas att applicering och tvättning upprepas 10 gånger, och att färg och glans mäts därefter. Tre månaders fältexponering är tillräcklig för att bestämma väderbeständighet hos klotterskydd. Färganalys som baseras enbart på L-värdet ger mest relevanta resultat. Förändringen i gråskala avspeglar det visuella intryck betraktaren får av en yta med missfärgningar. Själva färgen (röd-grön-gul-blå) har ingen avgörande betydelse vad gäller klotterskyddets effektivitet men däremot ljus-mörk balansen är viktig. Glansmätningen visade inga signifikanta förändringar på provkropparna. Trots detta rekommenderas metoden eftersom glansförändring i vissa fall kan ha avgörande betydelse för valet av klotterskydd. Det aktuella urvalet av provade klotterskydd i projektet täcker dessutom inte alla produkter som finns eller kan komma att finnas på marknaden. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som används för att ta bort klotterrester från en betongyta. Deras effektivitet och rekommendation från tillverkaren att använda dem i ett system dvs att man lägger först ett klotterskydd och därefter tvättar klotter med en skuggbortagare, betyder att klotterskyddet inte har den effekt som den borde uppvisa. Detta bör uppmärksammas speciellt när det gäller permanenta klotterskydd. Som fortsatt arbete föreslås att en ringanalys genomförs för metodiken. Laboratorier i Sverige, Tyskland och Storbritannien kan förväntas ingå. I nuläget rekommenderas att eventuell provning för svenskt vidkommande utförs endast av SP med den uppsättning klotterfärger som ingått i studien samt att ytterligare erfarenheter inhämtas från sådan provning. 16

17 5 Referenser ASTM D Standard Practice for Determination of the Effectiveness of Anti-Graffiti Coating for Use on Concrete Masonry and Natural Stone Surfaces by Pressure Washing, 2008 ASTM D Standard Practice for Determination of Graffiti-Resistance, 2008 ASTM D Standard Test Method for Specular Gloss, 2008 Bro 2004 Bilaga 4-9 Målningsprodukter för betong BRÅ, Klotter En inventering av förebyggande åtgärder, Solveig Hollari, ISBN , 2003 EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete, 2004 Hunter, Richard Sewall (July 1948). "Photoelectric Color-Difference Meter". JOSA 38 (7): (Proceedings of the Winter Meeting of the Optical Society of America) Hunter, Richard Sewall (December 1948). "Accuracy, Precision, and Stability of New Photo-electric Color-Difference Meter". JOSA 38 (12): (Proceedings of the Thirty-Third Annual Meeting of the Optical Society of America) Nordtest project No Malaga, K., Bengtsson, T. & Stomilovic, W Performance tests for protective surface coatings on mineral surfaces. SS-EN ISO Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter Bestämning av permeabilitet för vattenånga SS Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning TL AGS Technische Lieferbedingungen für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt 2006 TP AGS Technische Prüfvorschriften für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt

18 Bilaga 1 - Referensprov Start Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

19 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 120 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 600 sek, avstånd 10 cm. 19

20 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 20

21 Bilaga 2 Vax Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. 21

22 Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering efter torkning På det provet ingen skuggborttagare användes. Små rester av den blåa tuschpennan bedömdes som acceptabla. KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 22

23 Bilaga 3 Latex plus vax Före applicering Applicering av färg och klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. 23

24 Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. Avflagning av latex. Efter torkning (FW1) Efter torkning (FW3) Synliga avflagningar av latex. Efter torkning (FW7) Synliga avflagningar av latex. 24

25 / Lägga på Skuggborttagare (FW7) Efter 30 minuter (FW7) Tvättning (FW7) Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 25

26 Bilaga 4 Fluorinerad siloxan (Nano) Före applicering Applicering av klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning (N2) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm 26

27 Direkt efter tvättning (N7) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm Efter torkning (N2) / Lägga på Skuggborttagare Efter 30 min (N7) 27

28 Tvättning (F7) Klart Placeras i labbet (Lilla hallen). 28

29 Bilaga 5 Permanent Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

30 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm. 30

31 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 31

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Sika Sverige AB Christer Gustavsson Flöjelbergsgatan

Läs mer

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Pica Kemi AB Peter Arfwedson Hammarvägen

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

2. Uppdelning av arbetsorder

2. Uppdelning av arbetsorder 1. Ordermottagande Efter mottagande av beställning skrivs en arbetsorder. Originalet lämnas till arbetsledare för utförande och en kopia sorteras in utförande pärm på kontoret. 2. Uppdelning av arbetsorder

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande Sida 1 Välkomna till höstens nummer av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011 Hållbarhet av Sharc tejp Beställare: Dynamic Finland Oy RAPPORT NR VTT-S-08157-12 1 (9) Beställare Arbetsbeskrivning Dynamic Finland Oy Mika Laaksonen Alavankatu 4B

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Sommarhälsning. Första tertialet januari till april 2010 minns vi i klotterbranschen som vintern som aldrig ville ta slut. Det gjorde den dock och nu är det full fart igen.

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Doktorandprojekt Martin Rosenqvist 2011.03.30 DAGORDNING EXAMENSARBETE KUNSKAPSLUCKOR DOKTORANDPROJEKT PLANERING DELSTUDIER 2 Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Martin

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 ÄKTA HÅR SID 4-5 CYBERHAIR SID 6-7 VITAL HAIR SID 8 SYNTETFIBER Vi gratulerar till ditt val av denna kvalitetsprodukt från Toupéma Belgal. Ditt

Läs mer

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se 7 319482 268758 Bilder från Allt för ett rent hus utomhus Komplett och effektivt Angrepp Nitor har ett komplett sortiment

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-07 PX10513-1 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

kvalitet använder vi olika kemikalietillverkare. Detta för att alltid välja den tillverkare som har bäst kemikalie för respektive arbete.

kvalitet använder vi olika kemikalietillverkare. Detta för att alltid välja den tillverkare som har bäst kemikalie för respektive arbete. Klotterjägarna grundades 2002 och har sedan starten arbetat hårt för att bli Sveriges effektivaste saneringsföretag. Vår målsättning för alla uppdrag, stora som små är att uppnå ett perfekt resultat. Vår

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 Bilagor tillhörande OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 VERSION 2008-06-19 Reviderad 2008-08-25 BILAGA VV Begreppsförklaringar förbättring av

Läs mer

Klotterskyddsutredning för Banverket Produktion

Klotterskyddsutredning för Banverket Produktion ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2009/24-SE Examensarbete 15 hp September 2009 Klotterskyddsutredning för Banverket Produktion Jerker Hansson Abstract Klotterskyddsutredning för banverket Produktion Graffiti protection

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 Sektion ETi Varma grunder och ventilerade golv SP-metod 630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 golvet SP-metod 63 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av lufttäthet

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

För mer information se www.captonrent.se info@vare44.se Jan Lindquist +46706 284 089 Bo Johansson +46705 658 075 ANVÄNDNINGSOMRÅDE INOMHUS.

För mer information se www.captonrent.se info@vare44.se Jan Lindquist +46706 284 089 Bo Johansson +46705 658 075 ANVÄNDNINGSOMRÅDE INOMHUS. Natriumhypoklorit (NaClO) är ett effektivt medel mot samtliga bakterier och virus. Natriumhypoklorit har använts för desinfektion i alla utvecklade länder sedan 1800-talet. Idag används det bland annat

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-10 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

Vi sanerar klottret...

Vi sanerar klottret... Vi sanerar klottret......och mycket mer! Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar,

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

TESTCERTIFIKAT 13Y-JET0078

TESTCERTIFIKAT 13Y-JET0078 13Y-JET0078 TESTCERTIFIKAT Härmed verifierar vi att den elektriska produkt som nämns nedan, och lämnades in för test på vårt laboratorium den 19 juni 2013 (mottagandenr D13Y0181), överensstämmer med kraven

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Dokumentation för licensierade partner Allmän information 2 Reparera elementen 3 Rengöra elementen 8 Irreparabla skador 9 Arbetarskydd 10 Ytterligare information

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Mer än 15.000 handelsfartyg över hela värden använder sig av Jotuns färgsystem mot korrosion & beväxtning. Vi har färgsortimentet som du saknat till rätt pris!

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 - Provväg 90 Redovisning 6.6.2001 1 (8) Provväg 90 materialundersökning

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet Sida 1 (10) Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet I dag är det inom fönsterindustrin en hög konkurrens mellan olika material för tillverkning av fönster. För att också i framtiden kunna

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

Malmliknande jord från Norr Amsberg

Malmliknande jord från Norr Amsberg UV GAL PM 2012:10 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malmliknande jord från Norr Amsberg Okulär analys av material från en möjlig järnframställningsplats Dalarna, Borlänge kn, Stora Tuna sn, RAÄ 545:1 & 1012

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (7) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av bindemedelshalt genom varmextraktion Bituminous pavement and mixture. Determination of binder content by hot extraction. 1. ORIENTERING 2. SAMMANFATTNING

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Cyklisk korrosionsprovning behövs det?

Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Cyklisk korrosionsprovning behövs det? AB Temadag Korrosionsprovning aktuellt från branschen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 28 april 2009, Borås Page 1 Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Svaret

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer