Stockholm, december Katarina Malaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm, december 2009. Katarina Malaga"

Transkript

1 Vägverksprojekt Validering och komplettering av provningsförfarande för utvärdering av beständighet och effektivitet av ytbehandling/klotterskydd på betongkonstruktioner av Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet, Materialgruppen December 2009

2 Förord Projektet är ett VV FUD-projekt (AL90 B 2007:24637) som har utförts på uppdrag av Vägverket, avdelningen för bro och tunnel under perioden 2008 till Involverade i arbetet har varit CBI Borås: Dr. Katarina Malaga, Per Malmback, Gert-Olof Johansson, Pierre Svensson; och CBI Stockholm: Dr. Ylva Edwards och Anders Selander. Ett aktivt forskningsutbyte och diskussioner har förts med Dr. Urs Mueller från BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung i Berlin, Tyskland, vilket har resulterat i en artikel. Syftet med projekt har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9, så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. Stockholm, december 2009 Katarina Malaga II

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte 6 2 Material och experimentellt arbete Klotterskydd Klotterfärger Provkroppar och provberedning Exponering i fält och laboratorielagring Färg- och glansmätning Applicering av klotterfärg Klottersanering 12 3 Resultat och diskussion Färgmätning Glansmätning 15 4 Slutsatser och rekommendationer 16 5 Referenser 17 Bilaga 1 - Referensprov Bilaga 2 - Vax Bilaga 3 - Latex plus vax Bilaga 4 - Fluorinerad siloxan Bilaga 5 - Permanent III

4 IV

5 1 Inledning Impregnering och klotterskydd används för att skydda betongkonstruktioner från inträngning av vatten och vattenlösningar av salter som har nedbrytande effekt på betongen, och för att skydda mot smuts och klotter. Klotter är ett stort och kostsamt problem, främst i våra storstadsregioner. Det finns ett behov av utökad kunskap om hur klotter kan förhindras och hur klottersanering kan förbättras. Beträffande klottersanering är uppenbart valet av ytbehandling/klotterskydd av avgörande betydelse. På marknaden finns ett antal produkter som är menade som skydd mot klotter eller som hjälp vid saneringen av klotter. För att kunna bedöma och ställa krav på dessa produkters funktion och beständighet som klotterskydd behövs lämpliga verktyg i form av relevant provningsmetodik och utvärderingskriterier för rätt egenskaper. Detta saknas i Vägverkets specifikation [ATB Bro 2004] liksom i motsvarande europeiska standard [EN ]. Båda metoderna fokuserar endast på eventuella skador på betongen till följd av ytbehandling. Flera länder som t.ex. Belgien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland här därför egna anvisningar eller metoder som inkluderar visuell bedömning [TL AGS 2008, TP AGS 2008]. I amerikansk standard [ASTM D , ASTM D ] finns även tillvalsmetoder som emellertid innefattar kemiska rengöringsmedel. I denna rapport redovisas en studie med laboratorieprovning och fältexponering av ytbehandling/ klotterskydd på betong, med fokus på behandlingens effektivitet som klotter- och smutsskydd. Kompletterande provningsmetodik föreslås. 1.1 Bakgrund Totalkostnaden för klottersanering i Sverige är mycket hög. Enligt en undersökning och rapport publicerad av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) i november 2003 betalar de svenska kommunerna cirka 500 miljoner kronor om året för klottersanering [BRÅ 2003]. Till detta kommer Storstockholms Lokaltrafik (SL) med 120 miljoner per år, Göteborgs Spårvägar och Statens Järnvägar. Grovt kan det totala årliga tjänstevärdet för klottersanering uppskattas ligga mellan 700 och 800 miljoner kronor. Kostnaden för en klottersanering på obehandlad oskyddad yta varierar kraftigt beroende på ytans storlek, men kan förväntas ligga mellan 100 och 400 kronor per timme. I allmänhet är det mycket svårt att få ett kvadratmeterpris för en obehandlad yta. Kostnaden för klotterskyddning är däremot lättare att få grepp om och ligger mellan 40 (stora sammanhängande ytor) och 80 (mindre ytor) kronor per m². En allmän uppfattning är att arbetstiden för att avlägsna klotter reduceras med 60 till 90 % på ytor som är klotterskyddade, jämfört med obehandlade ytor, inklusive återbehandling av nytt klotterskydd. Detta gäller emellertid endast för klotterskydd av katergorin offerskydd. För skydd som definieras som permanenta skydd är kostnadsskillnaden inte så stor eftersom dessa i allmänhet förstörs under saneringen, speciellt om man tvättar med högtryckstvätt (hetvattentvätt). 5

6 Nuvarande krav och provningsmetodik Dagens metodik för provning av ytbehandling/klotterskydd leder inte fram till någon utvärdering av produktens beständighet och effektivitet som skydd. ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) fokuserar enbart på att ytbehandling/klotterskydd inte skall ha någon negativ inverkan på betongytans egenskaper. I bilagan anges krav och provningsmetoder för denna typ av produkter. Kraven som skall uppfyllas gäller ånggenomgångsmotstånd och inverkan på betongens frostbeständighet jämfört med referensprover. Följande ingår: Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt standardmetodik [SS-EN ISO ] på behandlade (Z) och obehandlade (Zo) provkroppar. Ytbehandlingssystemets ånggenomgångsmotstånd (Zs) räknas fram som skillnaden Z Zo, och får inte vara högre än 200 x 103 s/m. Klotterskyddet får inte ha negativ inverkan på betongs frostbeständighet. Frystest utförs som jämförande prov mellan provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor [SS , metod A]. Metod A används i standarden. Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning inte överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar. Avsikten med ovanstående krav enligt ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4) är att betongytans egenskaper inte får försämras till följd av ytbehandling med klotterskydd. Däremot ingår inga krav på klotterskyddets egenskaper, eller provningsmetodik för att utvärdera dessa. Det finns med andra ord inga krav som säkerställer att skyddet fungerar som det är tänkt och under den tiden som tillverkaren/entreprenören uppger. 1.2 Syfte Syftet med projektet har varit att modifiera och komplettera förfarandesättet i ATB Bro 2004 bilaga 4-9 (nuvarande VV AMA Anläggning 09; LFB.4), så att utvärderingsmetodiken blir bättre på att bedöma, inte bara ytbehandlingens påverkan på betongegenskaper, utan också dess effektivitet som klotter- och smutsskydd. Den nya metodiken kommer att bidra till ett säkrare urval av ytbehandlingar/klotterskydd med rätt egenskaper, och därmed mindre kostnader för underhåll av betongkonstruktioner. 6

7 2 Material och experimentellt arbete Både s.k. permanent och icke-permanent (offerskydd) ytbehandling/klotterskydd ingår i studien, liksom målad yta i kombination med klotterskydd. 2.1 Klotterskydd De fyra klotterskydden som ingår i försöken beskrivs mycket kortfattat i tabell 1. Tabell 1 Klotterskydd som ingår i studien Beteckning Beskrivning W offerskydd baserat på mikrokristallint vax LW elastisk cementlatex för skydd av betong, täckt med mikrokristallint vax (W) S sol-gel baserad beläggning med vatten- och oljeavstötande egenskaper, fluorinerad siloxan P permanent preparat baserat på cyklosilazaner 2.2 Klotterfärger Det valdes ut åtta klotterfärger som är vanligt förekommande på nordiska marknaden. Urvalet utgör ett representativt spektrum av färger med avseende på hur lätt eller svårt det är att ta bort produkten. De aktuella färgerna kommer att användas som standardprodukter vid ytterligare provning. Färgerna listas nedan i tabell 2 och visas i figur 1. Bindemedlet i sprayfärgerna 3, 4, 5 och 6 utgörs av alkydharts, akryl, en blandning av vax och tjära respektive nitrocellulosaharts. Tuschpennorna innehåller alla lösningsmedelsbaserad pigmentfärg. Tabell 2 Klotterfärger som ingår i studien Beteckning Beskrivning 1 Röd tusch Snowman 600, Dries instantly, waterproof, permanent 2 Blå tusch S-Marker, Medium point 3 Röd Bättringsfärg Biltema sprayfärg 4 Blå Hobbylack Biltema sprayfärg 5 Svart Rostskyddsmassa Biltema sprayfärg 6 Svart Motorlack Biltema sprayfärg 7 Grön tusch Whiteboard marker, Marvy s, No7200c 8 Svart tusch Corporate express, Permanent marker, Black,

8 Figur 1. Klotterfärger som ingår i studien. 2.3 Provkroppar och provberedning Kommersiellt tillgängliga betongplattor av standardkvalitet har använts. Denna typ av betongplattor används normalt som beläggningsplattor och har ett w/c-tal på cirka 0,4. (Till provningen rekommenderas w/c-tal 0,4-0,5.) Tio provplattor per klotterskydd ingick. Provplattans mått var (500 x 250 x 40) mm 3. Ur hanteringssynpunkt bör provplattan vara minst (250 x 250 x 30) mm 3. Betongplattorna borstades lätt på ovanytan under rinnande vatten och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Klotterskydden applicerades därefter enligt tillverkarens instruktion. Efter appliceringen lagrades provplattorna tre dagar vid rumstemperatur. Totalt preparerades fyrtio provplattor, varav 24 (sex för varje klotterskydd) därefter utsattes för exponering i fält (se avsnitt 2.4). Övriga fyra provkroppar, en referens utan klotterskydd och tre provkroppar per respektive klotterskydd lagrades i laboratoriet. För appliceringen av klotterfärger användes en mall/maskering med åtta utskurna hål. Mallen placerades över en provplatta och de olika klotterfärgerna påfördes enligt givet mönster. Liknande mallar har använts även vid glans- och färgmätningarna (se avsnitt 2.5). 2.4 Exponering i fält och laboratorielagring Utomhusexponeringen genomfördes under tre och tio månader vid SP s fältexponering vid RV 40 i Borås. Tre provkroppar för varje klotterskydd ingick i respektive exponeringsgrupp. Provkropparna placerades på speciella ställningar 8

9 med 45 lutning, för att vatten lätt skulle rinna av och snö inte samlas på plattorna. Provkroppar under exponering utomhus visas i figur 2. Laboratorielagringen genomfördes under 3 månader vid rumstemperatur. Figur 2. Utomhusexponering av provkroppar i studien. 2.5 Färg- och glansmätning Färg- och glansmätningar genomfördes på samtliga provplattor före och efter applicering av klotterskydd, efter respektive exponering i fält eller laboratoriet samt efter klottersanering. Mätningarna gjordes på markerade provytor enligt speciella mallar. Se figur 3 och 4. Vid färgmätningen användes en Chroma Meter CR-410. Tre mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Metodiken baseras på CIEL*a*b* teori [Hunter 1948], där färgen bestäms av tre koordinater: L*a*b* L* = ljushet; a* = axel magenta(+) till grön( ) och b* = axel gul(+) till blå( ). I den här studien användes endast L-värdet för utvärderingen. L-värdet som beskriver förändringarna i gråskala från ljus till mörk färg gav mest relevanta resultat och rekommenderas därför till den föreslagna metoden. För glansmätning användes en Multi Gloss 268. Tio mätningar gjordes på varje markerad provyta och medelvärdet beräknades. Provningen genomfördes i enlighet med ASTM D som specificerar hur glans skall mätas. Vinkeln 60, som anses ge bäst resultat för de flesta material, användes i studien. Glansmätning kvantifierar mängden riktat ljus som reflekteras tillbaka från en yta. Detta spekulär (spegelreflekterande) ljus gör att blanka material blänker, och glansmätningar utgör därför ett mått på hur blankt ett föremål är. 9

10 Figur 3. Färgmätning på markerade provytor. Figur 4. Glansmätning på markerade provytor. 10

11 2.6 Applicering av klotterfärg Klotterfärgerna applicerades som spray, eller målades på provplattorna, så att varje markerad provyta helt täcktes med färg. Samtliga åtta färger applicerades med hjälp av den speciella mallen på var och en av provplattorna. Färgen fick torka under minst fyra dagar innan saneringen av provplattorna startade. De provplattor som hade exponerats utomhus rengjordes före appliceringen, med hjälp av mjuk borste, och lagrades sedan en vecka vid rumstemperatur. Appliceringen av klotterfärg genomfördes därefter vid samma tillfälle som motsvarande laboratorielagrade provplattor. I figur 5 visas appliceringen av klotterfärger. I figur 6 visas en provplatta som applicerats med åtta klotterfärger. Figur 5. Applicering av klotterfärger; spray (vänster bild) och tusch (höger bild). 11

12 Figur 6. Provplatta med klotterskydd och klotterfärg. 2.7 Klottersanering Målet var att sanera klotter med rent vatten. Inga kemikalier för den utvärderingsstudien har används. Provplattorna placerades på träram inför saneringen som genomfördes inomhus. Högtryckstvätt ALTO (KEW) användes (vattenmängd: 20 l/min, pumptryck bar, vattentemperatur 60 C). Sprutvinkeln var cirka 25 och jetvinkeln cirka 45. Avståndet mellan munstycke och provplatta var cirka 10 cm. Saneringstiden låg mellan 90 och 300 sekunder per provplatta. Alla provplattor fotograferades och filmades med videokamera före och efter saneringen. Figur 7 visar hur klottersanering gick till i laboratoriet. En extra studie har gjorts med en skuggborttagare. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som tar bort klotterrester från de flesta ytor. De har mycket höga eller låga ph värden och är alkoholbaserade. I allmänhet är deras påverkan på betongytor inte undersökt. Skuggborttagare rekommenderas för permanenta klotterskydd och för svåra missfärgningar av ytor. Målet med det testet var att undersöka om skuggborttagare kunde ta bort rester från både skyddade och oskyddade ytor. Resultatet visas i Bilagorna. 12

13 Figur 7. Klottersanering av provplattor i laboratoriet. 3 Resultat och diskussion I följande avsnitt redovisas resultat från färg- och glansmätning på samtliga provkroppar. Mätningarna har utförts före och efter väderexponering av ytbehandlade provkroppar samt efter applicering och sanering av klotterfärgerna. För offerskydd har proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) utförts endast en gång, medan för permanent skydd avsikten var att applicering och tvättning skulle genomföras 10 gånger före mätning. Detta var emellertid inte möjligt eftersom det valda permanenta skyddet förstördes redan vid första saneringstillfället. Metoden för permanenta skydd testades och verifierades på BAM i Berlin. Klassificeringssystem för båda egenskaperna föreslås. 3.1 Färgmätning Skillnader i L-värde mellan referensprovkropp (utan klotterskydd) och provkroppar som klotterskyddats och lagrats utomhus redovisas i tabell 3. I tabellen redovisas beräknade medelskillnader i L-värde till följd av behandling med klotterskydd och åldring (3 och 10 månader i fält). Positiva värden i tabellen betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat. Motsvarande skillnader i L-värde, före och efter sanering av de åtta klotterfärgerna på klotterskyddade provplattor, redovisas i tabell 4. 13

14 Resultaten i tabell 3 visar att L-värdet kan påverkas av ett klotterskydd. Mikrokristallint vax (W) liksom siloxanbaserat klotterskydd (S) uppvisade ingen eller mycket liten inverkan på färgförändringen, medan provplattorna som behandlats med grå latex (LW) uppvisade stor förändring. Det permanenta skyddsbehandlingen (P) etsade provytan och gjorde att färgen blev mörkare. Naturlig åldring hade liten effekt på färgförändringen hos både referensprovkropp och klotterskyddade provkroppar. Provkropparna blev över lag mörkare. Trots att 10-månadersexponeringen innefattade en vinterperiod var skillnaden i L-värde mellan 3 och 10 månaders exponering i fält liten. Det är således inte meningsfullt att prova beständighet med mer än 3 månaders exponeringstid i fält. Tabell 3 Skillnader i L-värde som funktion av klotterskyddsbehandling och exponering i fält. Positiva värden betyder att färgen mörknat och negativa att den ljusnat Behandling/Exponering Ref W LW S P 0 mån - 0,0 10,0 0,5 19,8 3 mån -1,3-1,8 4,9 0,9 19,7 10 mån 0,1-2,0 8,2 6,6 18,5 Skillnaden i L-värde före och efter sanering ger en bild av klotterskyddets prestanda. Ett typiskt offerskydd som W, baserat på mikrokristallint vax, uppvisade bäst resultat (liten skillnad) enligt tabell 4, men resultatet varierar beroende på klotterfärg. Viss klotterfärg, av typen färgmedel, är svår att avlägsna även från skyddade ytor. (Mekanismen för färgens inträngning behandlas inte i den aktuella studien.) Två av klotterskydden, S och P, uppvisade ungefär samma och otillfredsställande resultat som låg i nivå med de oskyddade referensprovkropparnas motsvarande resultat. Betong som behandlats med latex i kombination med mikrokristallint vax (LW) uppvisade medelgoda resultat, men latexbehandlingen lossnade i flagor från betongen till följd av högtryckstvätten. Resultaten indikerar att inte alla klotterskydd lämpar sig som skydd på betong. Tabell 4 Skillnader i L-värde för provkroppar före och efter sanering av respektive klotterfärg Klotterfärg Ref W LW S P 1 23,8 4,8 11,2 30,2 20,6 2 24,6 7,4 11,8 29,2 23,7 3 20,2 5,1 8,6 27,1 16,4 4 22,4 9,4 4,1 27,7 21,8 5 21,3 6,0 6,1 17,4 17,5 6 23,3 1,9 13,8 23,4 20,9 7 20,9 2,5 16,4 20,2 21,5 8 24,9 1,1 15,6 21,1 27,5 Det saknas generella regler för tolkning av färgförändring hos ytor av olika slag. Ett klassificeringssystem för skillnader i L-värde på en betongyta föreslås nedan: 14

15 Klass L-I < 5 enheter förändringen kan inte urskiljas visuellt Klass L-II 5 10 enheter förändringen kan betraktas som acceptabel Klass L-III >10 enheter förändringen kan urskiljas tydligt 3.2 Glansmätning Resultaten för glansmätning presenteras i tabell 5. Glansmätning är normalt inte beroende av färgförändringen hos betong, varför medelvärdet av samliga tio mätningar på en och samma provplatta kunde användas. Glansskalan vid mätning går från 0 (ingen glans) till 100 (hög glans). Det saknas även här generella regler för tolkning av resultaten. Mot bakgrund av utförda mätningar och visuell bedömning inom detta projekt och tidigare studier [Nordtest 2007] föreslås följande klassificering för glansmätning på betongyta: Klass G-I Klass G-II < 2 enheter - förändringen kan inte urskiljas visuellt = 2 enheter förändringen kan urskiljas visuellt av vissa personer men är mycket liten Klass G-III a > 2 enheter - förändringen kan urskiljas av de flesta, men beror av ytans egenskaper: Klass G-III b 4-10 enheter - små förändringar för matta ytor Klass G-III c >10 enheter - stora förändringar för matta ytor Klass G-III b < 20 enheter - små förändringar för polerade ytor Klass G-III c >20 enheter - stora förändringar för polerade ytor Uppmätta glansförändringar till följd av behandlingen med klotterskydd var mycket små eller rentav obefintliga. Ökningen i tabell 5 med 0,7 enheter för det mikrokristallina vaxet kunde t ex inte urskiljas med blotta ögat. Glansen förändrades inte heller under utomhusexponeringen eller under lagringen i laboratoriet. Samtliga fyra klotterskydd kan i dessa avseenden betraktas som likvärdiga och tillhör enligt förslaget ovan klass G-I. Tabell 5 Resultat från glansmätning före och efter applicering av klotter, efter exponering i fält eller laboratoriet samt efter sanering Klotterskydd Utan klotter Med klotter Efter exponering 3 mån/10 mån Ref 0,6-0,7/0,8 0,4/0,6 W 0,6 1,3 1,3/1,2 0,4/0,6 LW 0,7 0,7 0,8/0,6 0,3/0,4 S 0,7 0,7 0,6/0,6 0,5/0,6 P 0,7 0,7 0,7/1,0 0,7/0,9 Efter sanering 3 mån/10 mån 15

16 4 Slutsatser och rekommendationer Följande slutsatser kan dras från utförda försök i studien: Den föreslagna metodiken lämpar sig väl för undersökning och bedömning av klotterskydds effektivitet på betong. Detta gäller både offerskydd och permanent skydd. För offerskydd utförs proceduren (applicering av klotterfärg och tvättning) en gång. För permanent skydd, som förväntas klara flera saneringar, rekommenderas att applicering och tvättning upprepas 10 gånger, och att färg och glans mäts därefter. Tre månaders fältexponering är tillräcklig för att bestämma väderbeständighet hos klotterskydd. Färganalys som baseras enbart på L-värdet ger mest relevanta resultat. Förändringen i gråskala avspeglar det visuella intryck betraktaren får av en yta med missfärgningar. Själva färgen (röd-grön-gul-blå) har ingen avgörande betydelse vad gäller klotterskyddets effektivitet men däremot ljus-mörk balansen är viktig. Glansmätningen visade inga signifikanta förändringar på provkropparna. Trots detta rekommenderas metoden eftersom glansförändring i vissa fall kan ha avgörande betydelse för valet av klotterskydd. Det aktuella urvalet av provade klotterskydd i projektet täcker dessutom inte alla produkter som finns eller kan komma att finnas på marknaden. Skuggborttagare är mycket effektiva kemikalier som används för att ta bort klotterrester från en betongyta. Deras effektivitet och rekommendation från tillverkaren att använda dem i ett system dvs att man lägger först ett klotterskydd och därefter tvättar klotter med en skuggbortagare, betyder att klotterskyddet inte har den effekt som den borde uppvisa. Detta bör uppmärksammas speciellt när det gäller permanenta klotterskydd. Som fortsatt arbete föreslås att en ringanalys genomförs för metodiken. Laboratorier i Sverige, Tyskland och Storbritannien kan förväntas ingå. I nuläget rekommenderas att eventuell provning för svenskt vidkommande utförs endast av SP med den uppsättning klotterfärger som ingått i studien samt att ytterligare erfarenheter inhämtas från sådan provning. 16

17 5 Referenser ASTM D Standard Practice for Determination of the Effectiveness of Anti-Graffiti Coating for Use on Concrete Masonry and Natural Stone Surfaces by Pressure Washing, 2008 ASTM D Standard Practice for Determination of Graffiti-Resistance, 2008 ASTM D Standard Test Method for Specular Gloss, 2008 Bro 2004 Bilaga 4-9 Målningsprodukter för betong BRÅ, Klotter En inventering av förebyggande åtgärder, Solveig Hollari, ISBN , 2003 EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete, 2004 Hunter, Richard Sewall (July 1948). "Photoelectric Color-Difference Meter". JOSA 38 (7): (Proceedings of the Winter Meeting of the Optical Society of America) Hunter, Richard Sewall (December 1948). "Accuracy, Precision, and Stability of New Photo-electric Color-Difference Meter". JOSA 38 (12): (Proceedings of the Thirty-Third Annual Meeting of the Optical Society of America) Nordtest project No Malaga, K., Bengtsson, T. & Stomilovic, W Performance tests for protective surface coatings on mineral surfaces. SS-EN ISO Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter Bestämning av permeabilitet för vattenånga SS Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning TL AGS Technische Lieferbedingungen für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt 2006 TP AGS Technische Prüfvorschriften für Anti-Graffiti-Systeme, BaSt

18 Bilaga 1 - Referensprov Start Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

19 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 120 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 600 sek, avstånd 10 cm. 19

20 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 20

21 Bilaga 2 Vax Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. 21

22 Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering efter torkning På det provet ingen skuggborttagare användes. Små rester av den blåa tuschpennan bedömdes som acceptabla. KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 22

23 Bilaga 3 Latex plus vax Före applicering Applicering av färg och klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. 23

24 Direkt efter tvättning Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 30 sek, avstånd 10 cm. Avflagning av latex. Efter torkning (FW1) Efter torkning (FW3) Synliga avflagningar av latex. Efter torkning (FW7) Synliga avflagningar av latex. 24

25 / Lägga på Skuggborttagare (FW7) Efter 30 minuter (FW7) Tvättning (FW7) Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 25

26 Bilaga 4 Fluorinerad siloxan (Nano) Före applicering Applicering av klotterskydd Placering i Lilla hallen Klottring målning Direkt efter tvättning (N2) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm 26

27 Direkt efter tvättning (N7) Tryck: 150 bar, Temp: 70ºC, tid: 300 sek, avstånd 10 cm Efter torkning (N2) / Lägga på Skuggborttagare Efter 30 min (N7) 27

28 Tvättning (F7) Klart Placeras i labbet (Lilla hallen). 28

29 Bilaga 5 Permanent Start Applicering klotterskydd Placeras i labbet Fotografering Klottring målning

30 Direkt efter tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 200 sek, avstånd 10 cm. Torkskåp Provet har torkats 1 70 C c:a 18 tim. Fotografering Lägga på Skuggborttagare Efter 30 minuter Tvättning Tryck: 130 bar, Temp: 60ºC, tid: 60 sek, avstånd 10 cm. 30

31 KLART Placeras i labbet (Lilla hallen) 31

Bilaga RA IBG/1. Termisk isolering på yttertak ovan ouppvärmt vindsutrymme

Bilaga RA IBG/1. Termisk isolering på yttertak ovan ouppvärmt vindsutrymme Bilaga RA IBG/1. Termisk isolering på yttertak ovan ouppvärmt vindsutrymme I ouppvärmda kallvindar skapar naturlig ventilation med uteluft problem genom att den luftfukt som ventileras in underkyls nattetid

Läs mer

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Sika Sverige AB Christer Gustavsson Flöjelbergsgatan

Läs mer

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 A 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Pica Kemi AB Peter Arfwedson Hammarvägen

Läs mer

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 B 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 B 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2010-07-12 FX000037 B 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Pica Kemi AB Peter Arfwedson Hammarvägen

Läs mer

AMA BBC/1. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV PEGEL

AMA BBC/1. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV PEGEL Bilaga AMA BBC/1. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV PEGEL Figur Bilaga AMA BBC/1 Typsektion Bestäm avståndet (a) spårmitt - mätstation (bör vara minst 1 m innanför krönkant) i aktuell sektion. Placera fotplåt

Läs mer

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga)

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Pavlos Ollandezos Bygg och Mekanik 033-16 51 32, pavlos.ollandezos@sp.se SIKA Sverige AB Lars Lundström

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Viktor Emanuelsson P (16) SP Kemi, Material och Ytor

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Viktor Emanuelsson P (16) SP Kemi, Material och Ytor Kontaktperson Viktor Emanuelsson 2016-06-08 6P01912 1 (16) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 23 Viktor.Emanuelsson@sp.se Testfakta Nordic AB Att: Kristina von Dolwitz Box 3504 103 69 STOCKHOLM Provning

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

2. Uppdelning av arbetsorder

2. Uppdelning av arbetsorder 1. Ordermottagande Efter mottagande av beställning skrivs en arbetsorder. Originalet lämnas till arbetsledare för utförande och en kopia sorteras in utförande pärm på kontoret. 2. Uppdelning av arbetsorder

Läs mer

Bestämning av skrymdensitet (ver 3) Metodens användning och begränsningar. Material. Utrustning

Bestämning av skrymdensitet (ver 3) Metodens användning och begränsningar. Material. Utrustning Utgivningsdatum: 008-0-0/Rev 009-07-9 SS-EN 697-6+A:007 "Denna arbetsinstruktion förtydligar hur vi i Sverige ska tolka arbetssättet i metoden. Det skall observeras att arbetsinstruktionen utgör ett komplement

Läs mer

Tapettest våtnötning, torrnötning och oljeresistens

Tapettest våtnötning, torrnötning och oljeresistens Rapport Projektnummer: P90419 Projektledare: Gilbert Carlsson Tel: +46 10 516 6094 E-post: gilbert.carlsson@yki.se Företag: SABO AB Kontaktperson på företag: Gösta Gustavsson Tel: 08-406 55 42 E-post:

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M PUTS I ANLÄGGNING MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING

Remiss - Får ej åberopas PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M PUTS I ANLÄGGNING MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING L LB LBB LC LCB PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M PUTS PUTS I ANLÄGGNING MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller

Läs mer

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering Vad består vattenavvisande impregneringsmedel av? Inträngning och utvärderingsmetoder Faktorer som

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Information från Byggkeramikrådet om kakel och klinker KLINKER material Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Byggkeramik Rådet Information

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Katarina Malaga

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Katarina Malaga Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Katarina Malaga CBI Betonginstitutet AB BORÅS LUND STOCKHOLM Forskning 50 % Provning 15 % Utredning 20 % Kursverksamhet 15 % Vattenavvisande

Läs mer

Egenskap Provningsmetod Utgåva Fält

Egenskap Provningsmetod Utgåva Fält Krocklaboratoriet Uniform provisions concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles. ( child restraint systems ) ECE Regulation 44 Inkluderar ej dammprovning,

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-3:2012 Bestämning av kornform - Flisighetsindex SS-EN 933-4:2012 Bestämning av kornform - LT-index SS-EN 933-5/A1:2004 Bestämning

Läs mer

efc 800 Betongfix aren

efc 800 Betongfix aren EFC 800 B e t o n g l a s y r v a t t e n b a s e r a d Vattenbaserad Transparent Diffusionsöppen Dammbindare Membranhärdare Prisvärd Tätar mikrosprickor Pigmenterbar Övermålningsbar Gulnar inte Enkel

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Kraftindustrins Betongdag 2014 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Bror Sederholm, Swerea KIMAB & Anders Selander, CBI Betonginstitutet Bror.Sederholm@swerea.se

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong Bituminous pavement and mixture. Determination of bulk density and air void content of porous

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä

Visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä SVENSK STNDRD SS-[beteckning] Utgåva 1 Visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä ii Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Innehåll Sida Orientering...

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

SP biogasar häng med!

SP biogasar häng med! Korrosion och vittring på biologiska behandlingsanläggningar Ylva Edwards, CBI Vittrings- och korrosionsproblem för BETONG och BETONGARMERING vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Avnötningstest för. Lithurin I & Lithurin II Special

Avnötningstest för. Lithurin I & Lithurin II Special Avnötningstest för Lithurin I & Lithurin II Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/ABR/051009B M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services Oktober 2009 1 Innehåll Innehåll 2 Sid nr

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-1:2012 Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktning SS-EN 933-1 Kornfördelning Manuell skakning görs endast vid egenkontrollen

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande Sida 1 Välkomna till höstens nummer av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Sida 1 av 5 SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Datum: 2000-05-11 Utgåva: 5 Revideringsdatum: 2011-01-13 Författare: Anders Flyckt och Tobias Eriksson 1. Syfte och omfattning

Läs mer

2K matt klarlack P

2K matt klarlack P Produktdatablad Juni 2010 INTERNATIONELLT STANDARDDOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Produkt 2K matt klarlack Beskrivning 2K matt klarlack P850-1490/1491/1492/1493/1494/1495 P850-1692/1693/1694 Produktbeskrivning

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 LIB Luck och Inredningsbolaget

Läs mer

Arbetsmetoder Klottersanering

Arbetsmetoder Klottersanering Arbetsmetoder Klottersanering 8 HIAB H-100 Klotterskydd Art.nr: 700505 3 5 liter Art.nr: 700509 25 liter Rengör först ytan grundligt. H-100 Klotterskydd ska omskakas före användning. Påför därefter H-100

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av slipvärde. FAS Metod 231-98 Sid 1 (7) Mineral aggregates. Determination of abrasion value.*

STENMATERIAL. Bestämning av slipvärde. FAS Metod 231-98 Sid 1 (7) Mineral aggregates. Determination of abrasion value.* Sid 1 (7) STENMATERIAL Bestämning av slipvärde Mineral aggregates. Determination of abrasion value.* 1. ORIENTERING 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING OCH MATERIAL 4. PROVBEREDNING 5. PROVNING 6. BERÄKNING

Läs mer

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Installationsbehandling/ytskydd IdéCollections vinylgolv är slitstarka golv och kräver i regel ingen installationsbehandling. I utrymmen med hög belastning eller

Läs mer

Prebona DuraClean. självrengörande ytor.

Prebona DuraClean. självrengörande ytor. självrengörande ytor Prebona DuraClean Användningsområden - utomhus Behovet att hålla ytor rena och fräscha ökar hela tiden. Samtidigt skall kostnaden för underhåll minskas. Lösningen heter Prebona DuraClean

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

professorsinstallation fredag 8 maj 2015

professorsinstallation fredag 8 maj 2015 professorsinstallation fredag 8 maj 2015 professorsinstallation fredag 8 maj 2015 Välkommen till en högskola med höga ambitioner Installationen av professorer är en betydelsefull högtid. Den markerar

Läs mer

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT PRICK-FRI Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Prick-Fri Effektivt

Läs mer

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EN 1504-2 DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EKOLOGISK BETONGYTOR PREFAB BEHÅLLARE I BETONG BETONGRÖR ALLA TYPER AV BETONG Skydda det du tycker om och som är värdefullt för Dig. Naturligtvis med EverCrete Vetrofluid!

Läs mer

Förbesiktiga ytorna före det är dags för läggning med avseende på:

Förbesiktiga ytorna före det är dags för läggning med avseende på: 2006-09-06 BRANSCHREKOMMENDATION Sveff:s allmänna läggningsanvisningar - förbehandling för härdplastbeläggningar Avser sektion: Industrigolv Gäller fr om: 2006-09-06 Första versionen: 2005-09-06 Allmänt

Läs mer

Borttagning av klotter från porösa ytor

Borttagning av klotter från porösa ytor Borttagning av klotter från porösa ytor Klotterborttagning AGS 2+ Gel, AGS 3+ Gel Skuggborttagning AGS 60 30 min 4 tim 2 min 30 min Påläggning Verkningstid 70-150 bar Kontroll Påläggning Verkningstid 70-150

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

inne t.ex. i undertak, på branta och stående ytor, med ES, ES+ eller

inne t.ex. i undertak, på branta och stående ytor, med ES, ES+ eller ES1. inne t.ex. i undertak, på branta och stående ytor, med ES, ES+ eller och ute. Färgborttagning från t.ex. trä, puts och betong, verkningstid från 15 minuter till 48 timmar, vårt förslag, gör så här:

Läs mer

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering.

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering. P-13-07 Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering Maj 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and

Läs mer

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år F O R S K N I N G S R A P P O R T Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år Författare: Patrik Reuterswärd Sektion: Korrosion, korrosionsskydd och provning Telefon +46 8 674 17 37 E-post: patrik.reutersward@swerea.se

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida. Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida. Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp. Kontaktperson Catrin Lindblad 2014-12-15 4P01635SE 1 (6) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 14 catrin.lindblad@sp.se Bevara Produkter Nossebro AB Lars Kälström Essunga Källstorp 402 465 93 NOSSEBRO

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

SBUF - Projekt 11 456 Blåsbildning på broar

SBUF - Projekt 11 456 Blåsbildning på broar SBUF - Projekt 11 456 Blåsbildning på broar Sammanfattning Överbyggnader av brodäck har från tid till annan blivit föremål för blåsbildning. Orsaken till en över tid ökande blåsbildning har sin troliga

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

H1 Inledning 1 H1.1 Introduktion 1 H1.2 Innehåll 1. H2 Begrepp 2 H2.1 Beteckningar 2 H2.2 Benämningar 2

H1 Inledning 1 H1.1 Introduktion 1 H1.2 Innehåll 1. H2 Begrepp 2 H2.1 Beteckningar 2 H2.2 Benämningar 2 ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 H H1 VÄGMARKERINGAR Inledning H1.1 Introduktion H1.2 Innehåll I detta kapitel anges krav på egenskaper hos vägmarkering samt krav på utförande. Bestämmelser om vägmarkering

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Ackrediterad verksamhet bedrivs vid laboratoriets permanenta provningslokaler i Älvkarleby samt som fältverksamhet. Metoder som även bedrivs i fält är markerade med kursiv stil. Förändringar är markerade

Läs mer

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011 Hållbarhet av Sharc tejp Beställare: Dynamic Finland Oy RAPPORT NR VTT-S-08157-12 1 (9) Beställare Arbetsbeskrivning Dynamic Finland Oy Mika Laaksonen Alavankatu 4B

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Vägmarkering på betongbeläggning

Vägmarkering på betongbeläggning VTI notat 8 2002 VTI notat 8-2002 Vägmarkeringar på betongbeläggning Fältförsök på väg E20, delen Eskilstuna Arphus Författare FoU-enhet Projektnummer 60570 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Bengt-Åke

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (5) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Återvinning av bindemedel från asfaltmassor, utförd med rotationsindunstare. Recovery of binder from bituminous mixes: procedure with rotary evaporator. 1. ORIENTERING

Läs mer

Coatingspray för sublimering Instruktion

Coatingspray för sublimering Instruktion Coatingspray för sublimering Instruktion Innehåll Säkerhet...3 Spraybrukarna...3 Adhesion Promotern...3 Allmänt om de olika sprayerna...3 Clear Sublimation Coating...4...4 Opaque White Base Coating...5...5

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA sid 1 (5) ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA Bestämning av nötningsmotstånd enligt Prallmetoden Bituminous pavement and mixture. Determination of abrasion by studded tyres. 1. ORIENTERING 2. SAMMANFATTNING 3.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Tips Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Vad är det för typ av färg på ytan? Alkyd(Latex-gummi, PVC-bas) Tvätta rent med en

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Produkt Lathund. TCS Tensid Cleaning System. Processrengöring & Underhållsrengöring

Produkt Lathund. TCS Tensid Cleaning System. Processrengöring & Underhållsrengöring TCS Tensid Cleaning System Processrengöring & Underhållsrengöring Produkt Lathund 1 Trion Tensid AB Svederusgatan 1 3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27 RENO 12

Läs mer

Ytbehandling av anläggningskonstruktioner Effekt på kloridinträngning, karbonatisering och salt-frostbeständighet

Ytbehandling av anläggningskonstruktioner Effekt på kloridinträngning, karbonatisering och salt-frostbeständighet CBI RAPPORT Trafikverkets projekt: AL90 B 2007:24775 Ytbehandling av anläggningskonstruktioner Effekt på kloridinträngning, karbonatisering och salt-frostbeständighet www.cbi.se CBI Betonginstituteth Trafik

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

R-14-27. Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar. Fem års exponering i Äspölaboratoriet

R-14-27. Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar. Fem års exponering i Äspölaboratoriet R-14-27 Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar Fem års exponering i Äspölaboratoriet Behnaz Aghili, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2014 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT GÖRA RENT HUS: Beckers Fasadtvätt Ett effektivt men milt rengöringsmedel för alla ytor utomhus. Avlägsnar sot, fett och smuts samt lättare angrepp

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 6 Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning 1 INLEDNING... 2 2 KOMPETENSKONTROLL... 2 3 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV SÅLLNINGSUTRUSTNING...

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Komplett system för kapillär vattentätning av betong

Komplett system för kapillär vattentätning av betong 2005 december 15 Komplett system för kapillär vattentätning av betong Penetron Slamma standard Penetron White slamma med vitcement Penecrete Spackelmassa Peneplug Pluggmassa Penetron ADMIX Betongtillsats

Läs mer

- ett flexibelt gång och golvmarkeringssystem.

- ett flexibelt gång och golvmarkeringssystem. - ett flexibelt gång och golvmarkeringssystem. Säkerhet Europeiska rådets direktiv av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

Bestämning av stabilitet med pulserande kryptest (ver 1) Metodens användning och begränsningar. Princip

Bestämning av stabilitet med pulserande kryptest (ver 1) Metodens användning och begränsningar. Princip Utgivningsdatum: 0-0-03 SS-EN 697-5:005 Bestämning av stabilitet med pulserande kryptest (ver ) "Denna arbetsinstruktion förtydligar hur vi i Sverige ska tolka arbetssättet i metoden. Det skall observeras

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer