Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30"

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström (s) kl Ljubica Marusic (s) Ingegerd Lundahl (kd) kl Bengt Grönwall (m) kl Robert Lövdahl (m) Ulla Myrbäck (fp) Övriga deltagande Monica Dahl, vård och omsorgschef Anders Ferm, ekonom Kristina Preutz, områdeschef Tina Olofsson, områdeschef Kerstin Malmberg, MAS Karin Cohen, socialsekreterare Benny Nordström, socialsekreterare Peter Ekström, socialsekreterare Lena Nockert, sekreterare Utses att justera Robert Lövdahl Ljubica Marusic Justeringens plats och tid Socialkontoret Paragrafer ej sekretess Underskrifter Sekreterare Lena Nockert Ordförande Bengt Ingvarsson Justerande Robert Lövdahl Ljubica Marusic ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift Lena Nockert, sekreterare

2 2 (14) SN 111 Delgivning av protokoll a s protokoll b s arbetsutskotts protokoll c Handikapprådets protokoll d Pensionärsrådets protokoll Ingegerd Lundahl påtalar att i socialnämndens protokoll , halvårsbokslut för första halvåret 2008 står Prognosen visar ett sammanlagt underskott för socialnämnden per på kronor.. Formuleringen ska istället vara Halvårsbokslutet visar ett sammanlagt underskott för socialnämnden per på kronor. SN 112 Anmälan av delegationsbeslut a Personalärenden, lista b Individ- och familjeomsorgs ärenden, lista SN 113 Anmälningsärenden a Länsstyrelsens beslut nr

3 3 (14) SN 114 Ekonomisk rapport Dnr SN Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk rapport för augusti månad Prognosen visar ett sammanlagt underskott för socialnämnden per på kronor. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen visar ett överskott per om kr. Överskottet beror i första hand på erhållen introduktionsersättning till flyktingar och minskade kostnader för familjehemsplaceringar. Kontona för vuxna missbrukare och Institutionsplaceringar av barn visar på underskott. Vård och omsorgsförvaltningen visar ett underskott per om kr. Underskott finns inom handikappomsorgen med kr och inom äldreomsorgen med kr. beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

4 4 (14) SN 115 SN 143 Budget 2009 Dnr SN Förslag till budget 2009 utarbetad av ekonom Anders Ferm utifrån av kommunfullmäktige tilldelad ram. För 2009 års budget finns en beslutad modell för beräkning av olika budgetnivåer i intervallet 98 % 102 %. Uppräkning av löner och hyreskostnader har räknats upp av ekonomikontoret. I övrigt är budgetramen oförändrad i förhållande till Detaljbudgeten kommer i slutet av år Diskussion Arbetsutskottet diskuterar att den tilldelade budgetramen inte räcker till den nuvarande verksamheten. Inom handikappomsorgen är den tilldelade ramen beräknad på färre vårddygn än vad som idag finns i verksamheten. Ändrad lagstiftning inom Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (RPT) innebär ytterligare två vårdtagare med stora vårdbehov från och med Inom äldreomsorgen tillkommer kostnader för arbetskläder på grund av ny lagstiftning. Tjänsten som anhörigkonsulent behöver utökas med 25 % till en heltidstjänst för att kunna bibehålla dagens verksamhet. Anhörigkonsulenten arbetar idag 100 % varav 25 % finansieras med stimulansmedel. Under ett antal år har problemen med underbemanning för områdescheferna diskuterats. En lösning föreslås innebärande att en vakant tjänst som sjuksköterska omvandlas till en tjänst som områdeschef. Detta innebär att antalet arbetstagare under varje områdeschef reduceras till intervallet ca Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna föreliggande förslag till budget för år Rose-Marie Jönsson deltar ej i beslutet

5 5 (14) SN 115 (forts.) Genom ny lagstiftning övertog kommunerna fr o m ansvaret för boende, sysselsättning och fritid, för personer inom psykiatrisk tvångsvård (LPT) och personer dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Regionerna har ansvaret för behandling. Perstorps Kommun har två till tre personer som finns inom ovanstående vård. Deras behov av insatser är stora och kostnadsintensiva, kr/dygn per individ. beslutar att godkänna föreliggande förslag till budget för år att för kommunfullmäktige påtala att utöver detta budgetförslag tillkommer nya kostnader till sammanlagt kronor för - arbetskläder på grund av ny lagstiftning - förstärkning av nattbemannningen på Ybbåsen - övertagande av ansvaret för boende, sysselsättning och fritid, för personer inom psykiatrisk tvångsvård (LPT) och personer dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Rose-Marie Jönsson, Bengt Grönwall och Robert Lövdahl deltar ej i beslutet.

6 6 (14) SN 116 SN au 144 Föreningsbidrag 2008 Dnr SN Tio föreningar har ansökt om ekonomiskt stöd för 2008 års verksamhet. Förvaltningen har sammanställt ansökningarna och gjort en bedömning. Skrivelse med förslag till beslut daterad av vårdoch omsorgschef Monica Dahl. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att bevilja föreningsbidrag år 2008 till följande föreningar Förening Kronor Adoptionscentrum Skåne 710 Brottsofferjouren Hässleholm BRIS Demensföreningen SPF Eken NHR-Perstorp PRO Perstorps kommun RTP Nordskåne Frida Kvinnojour att avslå ansökan om bidrag från kvinnojouren i Höganäs. Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Perstorp har ett nära samarbete med kvinnojouren i Hässleholm, denna beviljas därför de medel som finns avsatta för ändamålet. beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

7 7 (14) SN 117 SN au 145 Rådgivningscentrums fortsatta verksamhet Dnr SN Rådgivningscentrum vänder sig till allmänheten som vill ha information om beroende och droger samt till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga. Verksamheten startade Kontakten med Rådgivningscentrum är avgiftsfri och det finns möjlighet att inledningsvis vara anonym. Man kan spontant komma in på en kopp kaffe och ett samtal eller boka en tid för ett möte. Verksamheten kan 2009 finansieras inom budgetramen. Diskussion Efterfrågan är stor och nybesöken ökar fortfarande varav en del är anhörigbesök. Möjligheten att få råd och stöd utan dokumentation uppskattas. Rådgivningscentrum når även besökare som är socialt etablerade. Behoven beräknas kvarstå under flera år, eventuellt öka. Det finns behov av att utbilda och informera samt arbeta med annan förebyggande verksamhet. Karin Cohen beräknar att verksamheten har sparat in minst två institutionsplaceringar. Ordförande Bengt Ingvarsson berättar att han hänvisat personer med problem, som han kommit i kontakt med, till Rådgivningscentrum. Han framhåller att kommunen inte har råd att inte ha Rådgivningscentrum May Britt Strålfors informerar om att om efterfrågan någon gång i framtiden minskar finns det behov av att använda Rådgivningscentrum för andra målgrupper. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att Rådgivningscentrum blir en permanent verksamhet från och med MBL-förhandling har genomförts. beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

8 8 (14) SN au 118 Ansökan om serveringstillstånd Dnr SN Sökande Souzi Katriji, Kärrhöksgatan 56, 6 tr, Jönköping Serveringsställe Torgkrogen Torggatan 3 B, Perstorp Ansökan Torgkrogen ansökte i maj månad 2008 om permanent serveringstillstånd avseende vin, starköl och spritdrycker. Torgkrogen erhöll ett tillfälligt serveringstillstånd till och med , i avvaktan på att Plan och Miljönämndens godkännande av Torgkrogens egenkontrollprogram. Torgkrogen har ännu inte fått något fullständigt godkännande. Föreligger utredning daterad samt förslag till beslut från socialsekreterare Benny Nordström. beslutar att jml Alkohollagen 7 kap 5 bevilja tillfälligt serveringstillstånd gällande vin, starköl och spritdrycker till allmänheten servera starköl, vin och spritdrycker kl i restaurangen och tillhörande uteservering under perioden , samt att beslut om tillsvidaretillstånd för servering av öl, vin och sprit till allmänheten ska tas i socialnämnden senast vid sammanträdet

9 9 (14) SN 119 Utbildning i alkohollagstiftningen Dnr SN Socialsekreterare Karin Cohen frågar om socialnämndens ledamöter är intresserade av att deltaga i en kurs i alkohollagstiftningen för att kunna medverka i tillsyn av restauranger med utskänkningstillstånd. beslutar att ge socialsekreterare Karin Cohen i uppdrag att inkomma med förslag till utbildningsplan.

10 10 (14) SN 120 SN au 146 Utökning av Rydbogårdens lokaler Dnr SN För att få till stånd rätt hantering av livsmedel och tillagning av mat krävs det enligt gällande lagstiftning och enligt miljökontoret, en förändring av Rydbogårdens kök med bl.a. investering av diskmaskin, tvättställ samt spaljé, detta till en kostnad av ca kr, vilket motsvarar en hyreshöjning med kr/år. Nya rutiner för hantering av livsmedel samt program för egenkontroll måste tas fram och implementeras. Utredning daterad av områdeschef Elisabeth Petersson. I utredningen finns två alternativ, dels att Rydbogårdens kök även i fortsättningen används som tillagningskök samt dels att Rydbogårdens kök fungerar som mottagningskök. Båda alternativen förutsätter investering i diskmaskin, tvättställ och spaljé. Områdeschef Elisabeth Petersson förordar att Rydbogårdens kök används som tillagningskök. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att köket på Rydbogården även i fortsättningen används som tillagningskök. beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Expedierat till Miljökontoret

11 11 (14) SN 121 Upphörande av bemanningscentral och resursteam Dnr SN Utredning daterad av områdeschef Tina Olofsson. beslutade , att from starta ett resursteam och en bemanningscentral. Syftet var att minska behovet av timanställda och istället kunna erbjuda personalen fasta tjänster, samt att öka kontinuiteten för vårdtagare och kolleger. MBL 11 har genomförts med Kommunal, som inte hade någon erinran mot att resursteamet och bemanningscentralen avslutas under förutsättning att personalen i resursteamet/bemanningscentralen erhåller fortsatt ersättning för flexibilitet under år beslutar att resursteamet och bemanningscentralen avslutas på grund av att målet med verksamheten inte uppfyllts och att flertalet anställda i resursteamet sökt och erhållit andra tjänster, samt att personalen i resursteamet/bemanningscentralen erhåller fortsatt ersättning för flexibilitet under år 2008, d v s kronor i månaden baserad på tjänstgöringsgraden för anställningen fr o m

12 12 (14) SN 122 Information om betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen Dnr SN Underlag Skrivelse daterad av Vård- och omsorgschef Monica Dahl. I maj 2008 lämnade Värdighetsutredningen sitt betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51). Utredningen har inriktats på hur äldre människor med insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet och känna välbefinnande. Förslagen kan komma att utformas som lokala värdighetsgarantier med nationella inslag och införas i äldreomsorgen. Utredningen föreslår att värdighetsgarantin bör tillämpas av alla kommunala och privata utförare. Betänkandet är ute på remiss och en proposition beräknas till våren. Den kan medföra att beslutet om att införa en värdighetsgaranti träder i kraft redan nästa år. beslutar att ge Vård och omsorgschef Monica Dahl i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.

13 13 (14) SN 123 Ej verkställt beslut om ledsagning Skrivelse daterad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Malmberg. En vårdtagare som vistades på korttidsenheten på Österbo var beviljad hjälp enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Beslutet avsåg ledsagning vid sjukbesök i enlighet med socialnämndens riktlinjer. Beslutet fattades den Vårdtagaren var i behov av ledsagning Vid detta tillfälle fick vårdtagaren inte ledsagning trots beslutet att bevilja detta. Det har för den enskilde vårdtagaren inneburit att han lidit men. beslutar att händelsen registreras enligt Lex Sarah, socialtjänstlagen 2001: kap. 2.

14 14 (14) SN 124 Samordnad upphandling av Enteral Nutrition Dnr SN Skrivelse daterad av Vård- och omsorgschef Monica Dahl. Kommunförbundet Skåne erbjuder möjlighet att delta i en samordnad upphandling av Enteral Nutrition mellan de skånska kommunerna och Region Skåne, på samma sätt som tidigare upphandling av inkontinenshjälpmedel. Syftet är att uppnå kostnadsmässiga fördelar och ett gemensamt sortiment. Kommunen måste fatta tilldelningsbeslutet inom en viss tidsrymd för att Region Skåne ska kunna fullfölja och teckna avtal. Vill delta i upphandlingen behövs en fullmakt till Kommunförbundet Skåne. beslutar att delta i samordnad upphandling av Enteral Nutrition, samt att chefen för Vård och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att underteckna fullmakt till Kommunförbundet Skåne, framtida tilldelningsbeslut och avtal.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer