Kulturmiljöer. Skrotförrådet. Kanonverkstaden. Klensmedjan. Finspångs kommun - Centrumutredning Förslag till remissversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturmiljöer. Skrotförrådet. Kanonverkstaden. Klensmedjan. Finspångs kommun - Centrumutredning 2007 - Förslag till remissversion"

Transkript

1 Kulturmiljöer Kanonbruk och modern industri Finspångs läge vid Finspångsån med dess vattenkraft och närhet till skog och natur utgjorde goda förutsättningar för brukshantering. Även ur transportsynpunkt blev Finspång medelpunkt för östra bergslagen. Från 1568 finns det anteckningar om en bruksrörelse i Finspång. Bruket ägdes av kronan och arrenderades från 1618 av Louis de Geer som 1641 förvärvade bl.a. Finspångs bruk. Här byggde han upp en konkurrenskraftig bruksrörelse med hjälp av invandrad arbetskraft. Produktionen koncentrerades på kanontillverkning och från 1700-talet även på stångjärn kom Carl Ekman till bruket och han införde det kolbesparande lancashiresmidet och Sverige fick sitt första valsverk. Där Siemens idag är beläget anlades i slutet av talet verkstäder för modernare vapenproduktion, kanoner i stål, kulsprutor mm. Konkurrensen från de kontinentala vapentillverkarna framtvingade en total omläggning av verksamheten kring sekelskiftet 1900 och det godskomplex som i stort sett hållits intakt sedan Louis de Geer upplöstes. Utmed Slottsvägen, mittemot slottet, syns idag en del äldre industribyggnader från och 1800-talet. Skrotförrådet De äldre industribyggnader man idag kan se utmed Slottsvägen är först på åns södra sida ett brunrött hus byggt 1755, Skrotförrådet, som tidigare bland annat inrymt kontor, bostäder och apoteket. Uppströms efter skrotförrådet fanns bryggeri, gasverk, kolupplag, sliperi, gjuteri mm. Kanonverkstäderna Med gaveln mot Slottsvägen, på åns norra sida ligger ett stort gulputsat hus i tre våningar. Detta är den gamla kanonbearbetningsverkstaden, byggd på talet. Uppströms fanns masugnar, valsverk, stångjärnssmedja och kanongjuteri. 12 vattenhjul längs strömmen drev stångjärnshammare, valsverk, blåsmaskiner mm. Klensmedjan Vägg i vägg med denna byggnad ligger en envånings 1700-talsbyggnad med långsidan mot Slottsvägen. Detta var från början kanonbrukets klensmedja. Den har senare nyttjats som verkstad och förråd. Här har många ungdomar utbildats för arbete i ortens industri under den period klensmedjan inrymde yrkesskola. Skrotförrådet Kanonverkstaden Klensmedjan 9

2 Kontor Vid huvudingång till SAPAs industriområde ligger en brunröd tvåvåningsbyggnad Denna byggnad fick sitt nuvarande utseende 1885 men hade troligen redan 1705 byggts om. Ursprungligen, berättas det, fungerade huset bland annat som Corps-de-logi till Louis De Geer d.ä. då han besökte Finspång. Huset var då endast i en våning. Efter att Slottet stod färdigt kom byggnaden att vara bostad åt olika högre tjänstemän vid bruket. I huset har bland andra konstgjutaren J.F. Mertens bott under 1800-talets mitt. Byggnaden inhyser idag kontor. Vid industrientrén har den gamla Norra gatan, Norlavärsgata, börjat och sedan gått rätt nordväst upp genom industriområdet till Hällestadsbron. Utmed denna gatan har flera byggnader legat vilka fungerat som bostäder åt arbetare och tjänstemän vid bruket. f d kvarnen Mitt emot denna byggnad ligger, en stor två och en halv vånings byggnad med en putsad ljusgrå fasad. På byggnadens västra gavel står följande att läsa i svarta bokstäver: JJDG 1773 AFT. Detta betyder att huset byggdes 1773 när Jean Jacques De Geer och Aurora Fredrika Taube residerade på bruket. Byggnaden är ursprungligen den gamla Finspångs kvarn men används idag som kontor. Slaggstensmuren Slaggstensmuren som löper utmed Slottsvägen tillkom mellan åren Historien förtäljer att den byggdes på initiativ av fru Augusta Ekman, maka till brukspatron Carl Ekman, för att hon skulle slippa att se när kolkörarna stod och uträttade sina behov i väntan på att få lasta av kol i det stora kolhuset som låg på Slottsvägens norra sida. Linan som förbinder stenpelarna utmed muren kommer från den linbana som gick från Skutbosjön förbi byggnaden där Bruksmuseet ligger och vidare över strömmen till den sk Malmbacken. Linbana byggdes Kontoret Kvarnen Slaggstensmuren 10

3 Finspångs slott och park Finspångs Slott Den nuvarande slottsbyggnaden är uppförd mellan åren av Louise De Geer d.y. efter ritningar av den holländske arkitekten Adriaan Dortsman. Slottet är ett av landets största barockslott. Nöjet att pryda ett kärt fosterland har varit orsaken till denna byggnad har brukspatron Jean Jacques De Geer låtit C.G. Tessin författa på en stentavla i slottsentrén. De fristående slottsflyglarna är tillkomna på 1740-talet och på 1790-talet byggdes de två mindre flyglarna. I slottet inryms också ett kapell i den södra fasta flygeln. Planlösningen har holländska förebilder och saknar den stora sal som annars karakteriserar många stora huvudbyggnader från denna tid. Exteriört är slottet i allt väsentligt oförändrat sedan byggnadstiden. Slottet är idag huvudkontor för Siemens Industrial Turbomachinery AB. Av de ursprungliga rummen är idag den s.k. Auorasviten återställd med möbler och inredning. Orangeriet Orangeriet byggdes 1832, efter en ritning av Lars von Röök, på platsen för ett tidigare nedbrunnet orangeri. Engelska parken En engelsk park till Finspångs slott anlades under 1790-talet, under ledning av herrskapet Jean Jacques och hans legendomsusade hustru Aurora De Geer. En notering från 1787 kan tyda på att arbetet med parkens anläggning hade inletts redan då. Den engelska parken blev med tiden vidsträckt, 1831 uppges att den engelska parken jämte trädgården utgör 16 tunnland, närmare kvm. Engelsk park är en parkanläggningsstil som slog igenom i Sverige under senare delen av 1700-talet och inspirerades av då rådande engelsk stil. Den utgör en brytning med barockens ideal med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga former. Den engelska parken har lummig grönska och mjukare och mer naturliga former, som med små kullar, dalsänkor och slingrande bäckar med högvälvda broar försökte ge intryck av att vara naturliga landskap. Man planterade till och med in döda träd, för att anlägg- Finspångs slott Orangeriet 11

4 ningen skulle se så naturlig ut som möjligt. Denna trädgårdsstil utmärks i sin bästa form genom att den strävar efter att genom ändamålsenlig plantering och vård få växtmaterialet att utveckla sin naturliga skönhet. Räta linjer undviks, vägarna dras i mjuka bukter som motiveras av markens ojämnheter eller planteringar. Man eftersträvar långa och vackra utsikter. Man lägger också stor vikt vid växlingar mellan ljus och skugga och starka kontraster får framträda i växtgruppernas form och färg. Till den engelska parkens rekvisita hörde små överraskande uppfinningar och prydnader till de besökandes tjänst, varierande efter tidens smak. Så även i Finspång. På platsen för nuvarande bruksmuseet fanns en Lustbyggnad som under yttre utseendet av en kolmila hyser ett vackert rum. Platser för vila och meditation var viktiga, så fanns i parken en stor liggande tunna, fästad på spetsen av en bergskulle genom en stolpe, omkring vilken tunnan kan vändas åt vilken sida man behagar. Inuti tunnan, som åt ena sidan är öppen eller avskuren, är ett säte anbragt. Vida berömd var den Belisars hydda och grav, en anlagd hydda och ett gravmonument på en avsides plats i parken, som fanns i Finspång liksom i andra parkanläggningar. Växlande efter tidens smak fanns i parken även ett kinesiskt lusthus, konstgjorda borgruiner, skeppsvrak, en obelisk mm. Av dessa utsmyckningar återstår idag intet. Auroras tempel I mittaxeln till slottet, på en höjd i engelska parken, uppfördes 1791 Auroras tempel som ett minnesmärke över slottsfrun Aurora Taube De Geer. Det är ett rundtempel i vars mitt finns ett altare utsmyckat med tre medaljonger. Takmålningarna är utförda av Per Hörberg. Enligt traditionen är templet uppfört efter ritningar av Johan Tobias Sergel, en mer trolig upphovsman är dock CA Ehrensvärd. På templets omgivande träd har de sk kungatavlorna satts upp, det är gjutjärnstavlor till åminnelse av kungars och andra kungligheters besök i Finspång. Engelska parken Auroras tempel Kungatavlorna 12

5 Järntemplet På höjden mellan Skutbosjön och Slottsvägen ligger Mertens järntempel, ett monument i gjutjärn tillkommit på Finspångs bruk under talets första hälft då Carl Fredrik Mertens ledde en konstgjutningsverksamhet som förutom detta monument resulterade i en mängd konstgjutningsföremål som finns att beskåda på Bruksmuseet och Biblioteket. Lugnet Till den engelska parken hörde ofta små lanthus, till vilka man anordnade små utflykter med vagn eller båt. På Finspång anlades ett liknande område kallat Lugnet i slutet av parken. Den nuvarande byggnaden, som ersatte en tidigare, stod färdig 1821 och uppfördes i stram klassicistisk stil efter ritningar av hovintendenten Lars von Röök, som även ritade Orangeriet. von Röök ville med sin arkitektur och byggnadens placering gestalta tidens romantiska naturkänsla. Trädgårdsmästarbostaden I anslutning till lusthuset ligger ett samtida bostadshus, trädgårdsmästarbostaden. Järntemplet Lugnet Trädgårdsmästarbostaden 13

6 Bruksgatan Som på alla gamla bruksorter med anor från det tidiga 1600-talet ligger tjänstemännens och bruksarbetarnas bostäder i direkt anslutning till slottet och bruket. Smedbostäder Den bevarade bebyggelsen utmed Bruksgatan består av sju f.d. bostadshus för bruksarbetare byggda mellan åren 1764 till I förlämgningen av Bruksgatan har tidigare funnits fler byggnader av vilka kan nämnas hospitalsbyggnaden Spettaln från 1768, gamla krogen och arbetarbostäderna Kapernaum och Sion. Värdshuset I äldre tider var det naturligt att slottsherren i Finspång tog hand om gäster och kunder. Ökad verksamhet och samfärdsdel utgjorde grund för tillkomsten av Värdshuset, som byggdes 1818 som värds- och tingshus. Bruksinspektorn Detlof Odelstierna var ansvarig för bygget. Nedre våningen inreddes till värdshus och övre våningen till tingsrätt som residerade där till I källaren inrättades arrestlokaler. Som en flygelbyggnad till Värdshuset byggdes samtidigt Krog- och hållstuga (krog) för gement folk. Den var tillika skjutsstation. Sedan tingsrätten lämnade huset fanns här hotellverksamhet. Byggnaden kallades då för Hotellet återfick byggnaden namnet Värdshuset. När Finspång fick sin järnvägsstation 1874 var Värdshuset väl inarbetat. Alltså behövdes inget järnvägshotell på orten. Sedan skjutsverksamheten mist sin betydelse och lagt ned drevs i Värdshuset hotellrörelse under namnet Gamla hotellet. Nya hotellet hade byggts vid Kalkugnsvägen nära stationen. Det är numera rivet. Bruksgården Förutom arbetarbostäder byggdes hus för brukets chefer och tjänstemän utmed Bruksgatan. Direkt öster om arbetarbebyggelsen ligger f.d. chefsbostaden, byggd under talets första hälft. Den har bland annat varit bostad åt Carl Ekman. Smedbostäder Värdshuset Bruksgården 14

7 Förvaltarbostaden Intill den gamla chefsbostaden ligger en byggnad från talets tidiga hälft som bland annat fungerat som bostad till brukets förvaltare. Predikantbostaden Till bruket var knutet en brukspredikant som ansvarade för gudstjänstverksamheten i Slottskapellet. Granne med förvaltarbostaden ligger det gamla 1700-tals huset som bland annat fungerade som bostad åt brukspredikanten. Bakom huset finns en trappa som leder upp till klockstapeln och det var närheten till denna som bidrog till att brukets predikant fick sin bostad i huset. Bruksmuseet Det sista huset utmed Bruksgatan byggdes 1755 som dagsverkstuga. Här bodde bland andra de från Dalarna hitkomna sten- och träarbetarna som bland annat 1776 byggde Hällestadsbron och byggde en ny masugn med två pipor. Huset är i dag Finspångs Bruksmuseum som drivs av företagen på det äldre bruksområdet. Tillverkning av vapen, främst kanoner lade grunden till Finspång Förvaltarbostaden Predikantbostaden Bruksmuseet 15

8 Högby Utmed Vallonvägens norra sida, på höjden direkt söder om bruksmiljön, ligger den tidigare omnämnda Villan från Därefter följer på rad tre stor ljusmålade träbyggnader från 1920-talet byggda som bostäder till brukets tjänstemän. På bergknallen, väster om dessa hus, ligger den på 1880-talet byggda klockstapeln. Utmed Vallonvägens södra sida ligger från öster till väster sett det vackra f.d. kommunalhuset från talet. Därefter följer f.d. Högbyskolan och den gamla lärarbostaden, liggande som flygel till skolbyggnaden, från Sedan följer två mycket vackra byggnader från talets början byggda i den typiska 20-talsklassicismens anda med mjukt svängda valmade tak och kolonnförsedda entréer. Vi har nu nått det egentliga Högby med sina kvarvarande f.d. bruksarbetarbostäder från Området har, innan Högby servicehus tillkomst, bestått av ett flertal gamla arbetarbostäder från sent 1700-tal. Villan, Vallonvägen 12 Den sk Villan, byggdes 1888 som bostad till brukets kamrer och Carl Ekmans sekreterare Reinhold Boström. Denna vackra byggnad i det sena 1800-talets romantiska arkitektur kom också att fungera som bostad till kontrollofficerarna vid bruket. Idag privatbostad Klockstapeln Vallonvägen 18 Vallonvägen 16 Villan Vallonvägen 14 16

9 Fd Tjänstemannabostad, Vallonvägen 14 Byggdes 1920 som tjänstemannabostad till Finspångs Metallverk. Idag privata bostad Gripen, Vallonvägen 16 Byggdes 1920 som tjänstemannabostad till Finspångs Metallverk. Idag privata bostad Fd Tjänstemannabostad, Vallonvägen 18 Byggdes 1910 som tjänstemannabostad till Finspångs Metallverk. Idag privata bostad Fd Tjänstemannabostad, Vallonvägen 20 Byggdes 1920 som tjänstemannabostad till Finspångs Metallverk. Idag privat bostad Klockstapeln Klockstapeln, som är byggd 1599, har flyttats hit Gamla kommunalhuset Byggt 1917 som kommunalhus, bank och apotek. Högbyskolan Högbyskolan invigdes Den var i bruk som skola till Därefter har byggnadne använts för ABF, föreningsverksamhet mm. Lärarbostäderna Byggnaden är den ena av två fd lärarbostäder som byggdes till Högbyskolan. Byggnaden är renoverad på ett varsamt sätt och tillbyggd. Risinge Församling finns här. Byggnaderna låg som två flyglar till Högbyskolan. Den rivna byggnaden låg ungefär där varuhuset Lidl ligger. Sedan följer två mycket vackra byggnader från talets början byggda i den typiska 20-talsklassicismens anda med mjukt svängda valmade tak och kolonnförsedda entréer. Bruksarbetarbostäder, Vallonvägen 31 och Högbyvägen 2 Byggnaderna tillhör det gamla Högby som bebyggdes med arbetarbostäder under Byggnaden utmed Vallonvägen kallades för Långholmen.. Vallonvägen 31 Lärarbostäder Gamla kommunalhuset Högbyskolan Lärarbostäder 17

10 Centrum Centrumhuset På Bergslagsvägens norra sida ligger Centrumhuset med sina två fasta flygelbyggnader. Huset byggdes som ett samlingshus bland annat innehållande en större sal med 500 sittplatser. Byggnaden bekostades av bruket. Sitt nuvarande utseende, med de fasta flyglarna, fick byggnaden senare under 1900-talet. I den högra flygeln låg tidigare Dahlgrens konditori med en uteservering på baksidan Bokhandelshuset Fortsätter man så Bergslagsvägen fram till den korsar Kalkugnsvägen ligger det fd bokhandelshuset med sitt brutna tak, byggt under 1920-talet. Post- och telegrafhusen Två byggnader från den äldre centrumbyggnationen är de båda, för Finspångs gamla centrum så typiska byggnation, f.d. posthuset och telegrafhuset. Byggnaderna ligger vid Bergslagstorget och stod klara för invigning på hösten I Östergötlands Dagblad den 28 september 1921 stod att läsa: De båda husen äro uppförda efter ritning av professor E. Lallerstedt, som här tillämpat gammal Finspångsstil. Denna utmärker sig för enkel exteriör i rena och raka linjer med öppna portaler. Byggmästare för husen var byggnadsingenjör N. Carlberg. Framför byggnaderna fanns tidigare en liten parkanläggning varifrån de stora träden framför husen minner. I byggnaden utmed Bergslagsvägen låg Posten fram till den 8 maj Idag finns här nattklubben Ettan. fd Polishuset Byggnaden är från Arkitekt var Sven Lindgren, Stockholm. Folkets Hus På krönet av bergslagsvägen byggdes ett nytt Folkets Hus Det ersatte ett äldre Folkets Hus som låg i samma kvarter som nuvarande Gallerian, där Resia idag ligger. Affärshuset Gallerian År 1936 förvärvade Kooperationen dåvarande Folkets hus i Finspång. Genom detta stora lokaltillskott blev det möjlighet att starta ett varuhus redan Det nuvarande varuhuset byggdes under 60-talet. Hotellet Behovet av ett tidsenligt hotell i den expanderande köpingen växte under 40-talet. Finspångs Hotell AB bildades med industrierna, kommunen, Köpmannaföreningen och Ö-Sara som intressenter. Hotell De Geer blev färdigt hösten Genom en stor tillbyggnad 1974 tillkom ytterligare Centrumhuset Telegrafstation Posthuset 18

11 40 rum jämte moderna, välutrustade konferenslokaler. Restaurangköket och matsalarna har moderniserats under Stationsområdet Stationshuset När järnvägslinjen Finspång - Pålsboda invigdes den 19 september 1874 var Finspångs stationshus redan klart. Det inrymde expeditionslokaler i bottenvåningen och stinsbostad i övervåningen tillbyggdes på den södra gaveln en lokal i en våning för posten som sedan blev kvar till 1921 då nytt posthus uppfördes vid Bergslagstorget. Verkstaden Järnvägsverkstaden är byggd i etapper, troligen från slutet av 1800-talet till 1930-talet. På kartan från 1905 framgår att den långa byggnaden är byggd. Som framgår av kartan har här tidigare även funnits en halvcirkelformad byggnad som var lokstallar. Majorsvillan På höjden framför stationshuset byggdes 1876 en bostad för Trafikschefen. Huset ritades av arkitekten Axel Kumlin. Byggnaden kallas för Majorsvillan. Detta namn kommer från trafikchefen Eric M Lindgren som när han tillträdde som trafikchef 1902 var löjtnant men som med åren befordrades till major. I Majorsvillan finns idag kommunens musikskola. Verkstaden Bokhandelshuset Gallerian Stationshuset 19

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för think... MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många ÄNGMARKEN Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning Bilden är en illustration, avvikelser förekommer

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

ROTH FINN 1. Lgh N101, N201, N301, N401 1 rok 38 kvm

ROTH FINN 1. Lgh N101, N201, N301, N401 1 rok 38 kvm Lgh N101, N201, N301, N401 1 rok 38 kvm / Lägenhet i norra huset med balkong mot söder, uteplats på bottenvåningen Våning BV, 2, 3 och 4 Lgh N102, N202 2 rok 66 kvm Lägenhet i norra huset med balkong eller

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH SEMINARIUM 4 OM REKONSTRUKTIONEN AV GUNNEBO ORANGERI OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH KONSTRUKTIONER MED TRÄ OCH LERA FREDAGEN 9 OKTOBER 2015 1 GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR EN RESURS FÖR UTBILDNING, FORSKNING

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB IDÉ? Kring sjön Gärdsken, som ligger i södra Alingsås, ligger ett villaområde med villor huvudsakligen från 20-talet. Ursprungligen var det små trähus med en källarvåning i sten och 1 ½-plan i trä med

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

paradbostäder af gbj bygg

paradbostäder af gbj bygg kvarteret a r g u s 3 paradbostäder af gbj bygg Unik paradbyggnad från förra sekelskiftet Här föddes det moderna Växjö I mitten av 1800-talet bestod stadsdelen Söder mest av åkermark. Det mesta av marken

Läs mer

FORSMARKS BRUK. Forsmark, beläget nära kusten i nordöstra Uppland, beskrevs under det sena 1700-talet med dessa ord av den kända poeten Thomas Torild:

FORSMARKS BRUK. Forsmark, beläget nära kusten i nordöstra Uppland, beskrevs under det sena 1700-talet med dessa ord av den kända poeten Thomas Torild: FORSMARKS BRUK Forsmark, beläget nära kusten i nordöstra Uppland, beskrevs under det sena 1700-talet med dessa ord av den kända poeten Thomas Torild: O Forsmark! Öknarnas Palats. Som en förtrollning ljuvt,

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk

Förvaltarbostaden vid Tumba bruk PROSPEKT Förvaltarbostaden vid Tumba bruk Strax söder om Stockholm city ligger Tumba bruk. Mitt i den vackra bruksmiljön ligger Förvaltarbostaden. Det stora herrgårdsliknande huset lämpar sig väl för representation.

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer