Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Richard Damm; Anna Kuittinen; Per Florén; Josefin Damm; Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför lämna slutrapporten i elektroniskt format.

2 1. Projektorganisation: Vem som har jobbat i projektet Projektledare har varit Richard Damm, som ansvarat för och drivit projektaktiviteterna under förstudien. Anna Kuittinen och Linda Rudenwall, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har haft det administrativa ansvaret samt att Anna koordinerat rapporteringar och möten. Per Florén, Fokus Herrljunga har bidragit med sitt breda kontaktnät inom Herrljunga kommuns näringsliv. Josefin Damm har bistått med handledning i projektledning samt affärsutveckling. 2 Samarbete med andra organisationer Rydal designcenter, Mark i form av eventuell möjlig plats för MHC, Fokus Herrljunga samt Not Quite, Fengefors i form av delgivande av deras erfarenheter. Eventuell förankring i partnerskap Då MHC drivits i form av en förstudie, har initiala kontakter tagits med potentiella partners, med förhoppningen att vid ett eventuellt större projekt kunna förankra dessa; Herrljunga Kommun, Marks Kommun, Paxon Fastigheter, Herrljunga lokförening samt Trollabo Kvarn, Hudene. 2. Sammanfattning: Bakgrunden till projektet Förstudien baseras på en undersökning som genomfördes hösten SV hade då fokus på konsthantverkare inom Herrljunga kommuns gränser som i sin tur frambringande ett stort intresse för ett framtida MHC. Tillsammans med Fokus Herrljunga genomfördes ett idéforum för det framtida MHC. Inbjudna till detta möte var konstnärer, konsthantverkare, lärare från Steneby (Institutionen för Konsthantverk och Design, bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå), Komvux Herrljunga, Kommunalråd och övriga politiker inom Herrljunga kommun. Utifrån detta idéforum framkom många utvecklande och konstruktiva idéer som lade grunden till denna förstudie; en gemensam arena för workshops, kurser, företagsutbildningar/event, skapa utbildningspaket för gymnasieelever, lärlingsprogram och även yrkesinriktad utbildning mm. Förstudien inriktades på att undersöka förutsättningarna för ett MHC i Herrljunga och Marks Kommun. Herrljungas geografiska läge, med goda järnvägsförbindelser, ansågs kunna locka många deltagare från övriga Sjuhäradskommuner samt från kommuner inom Västra Götalandsregionen. Man ville även undersöka förutsättningarna i Marks Kommun då Rydals Design Center skulle kunna vara en lämplig partner i detta eventuella framtida projekt. Projektet bygger på ett kulturhistoriskt arv i Sjuhäradsbygden, vilket SV vill tillvarata och utveckla. SV tror också att denna projektidé främjar landsbygdens tillväxt genom detta kulturkomplement.

3 Positiva effekter av projektet De positiva effekter förstudien kan påvisa är att det finns ett stort intresse för ett centrum där människor kan mötas och arbeta i och med olika typer av hantverk samt en arena för yrkesverksamma konsthantverkare och konstnärer där de kan fortbilda sig och hyra tillfällig verkstadstid. Övriga erfarenheter av projektet Den stora problematiken har under hela förstudien varit att försöka hitta en lämplig lokal som skulle kunna fungera för de tilltänkta aktiviteterna. Då vi i förstudien fann att ett framtida MHC-projekt inte skulle kunna bära sig självt utan andra typer av hantverk, förutom metall, ställdes det ytterligare krav på tilltänkta lokalers beskaffenhet Syfte och målgrupp: Skriv in det syfte som finns i din ursprungliga projektplan Syftet är att undersöka förutsättningarna för att skapa ett Metallhantverkscentrum där SV gemensamt med övriga parter kan skapa en gemensam arena för workshops, kurser, företagsutbildningar/events, skapa utbildnings paket för gymnasieelever, lärlingsprogram och även yrkesinriktad utbildning. Syftet är även att kartlägga kompetensbehovet hos befintliga konsthantverkare inom Sjuhärads området. Förklara vilken målgrupp projektet vände sig till enligt projektplanen Idén bygger på att skapa en gemensam arena för workshops, kurser, företagsutbildningar/event, skapa utbildningspaket för gymnasieelever, lärlingsprogram och även yrkesinriktad utbildning. Tanken var även att erbjuda ett samarbete med Sjuhärads kommuners fritidsverksamheter, där vi i ett senare skede ville bjuda in till utbildningar, praktikplatser och olika prova på kurser för ungdomar över 13 år. SV vill bilda en gemensam arena för befintliga konsthantverkare och nya konsthantverkare. Beskriv hur projektet har uppfyllt syfte och vilken målgrupp för projektet blev. Genom att kontinuerligt föra samtal med yrkesverksamma konsthantverkare och konstnärer samt med hjälp av en enkätundersökning har en kartläggning av befintliga behov för dessa kunnat göras, i enlighet med det ursprungliga syftet. De praktiska förutsättningarna för att skapa ett MHC har undersökts genom möten med Rydal Design Center och Marks kommuns fastighetsbolag samt Studieförbundet Vuxenskolan- Herrljunga/Vårgårda och Herrljunga kommuns näringslivsbolag, Fokus. Ett antal gymnasieskolor kontaktades, både via telefon och mail, för att undersöka intresset för ett MHC. Då ett stort intresse visades från yrkesverksamma konsthantverkare och konstnärer samt från privatpersoner, beslöts att inrikta sig på denna målgrupp som det primära segmentet. Intresset från gymnasieskolorna visade sig i det närmaste obefintligt, därför togs beslutet att exkludera detta segment ur förstudien.

4 4 4. Genomförandeplan och tidsplan: Beskriv vad som utförts i projektet, vilka aktiviteter du har genomfört och när under projekttiden de har ägt rum (gäller hela projekttiden) Projektledning Jan 2012 Dec 2012 Projektmöten; Vuxenskolan, Rydal Design Center, Fokus Herrljunga Affärsutveckling (Business Modell Canvas) Marknadsanalys; Besök på Not Quite, enkät undersökning, mail förfrågningar gymnasieskolor, samtal med yrkesverksamma konsthantverkare och konstnärer Fastighetsfrågor För projektaktiviteter respektive månad, se bild nedan.

5 5 Månad Aktiviteter januari Projektuppstart; projektplanering Projektplanering; genomgång, strukturering av tidigare idéer Möte; Per Florén - genomgång av projektet, lokal, geografiska läget, strategier (fastighetsbesök) Fortsatt projektplanering och uppföljning av gjorda aktiviteter Möte; Marlena Karlsson, Ulrika Kullenberg - möljigt projektsamarbete (RDCA), (fastighetsbesök) februari Mars Projektarbete, utkast till enkäter Möte; Marlena Karlsson, Ulrika Kullenberg, Magnus Hjelmgren (fastighetsförvaltare Marks kommun) - lokalfrågor Besök Not Quite; Karl Hallberg, Ossian Gustavsson, Espen Hansen - undersöka befintlig konsthantverksverksamhet, (ideell förening) Projektarbete; fortsatt arbete med enkäter, scannat kontaktnät (eget) Möte; Marlena Karlsson, Ulrika Kullenberg,(Josefin Damm) - ljudtester i lokal Projektarbete; dokumentation Projektarbete; dokumentation Möte; Christian Riedl - nätverkande Projektledarträff Leader, föreläsning Projektarbete; dokumetation, telefonmöte; Per Gustavsson Projektavstämning; Annika Andersson Leader April Maj Juni Möte; Henrik Jansson (Espira Inkubator Borås) nätverkande (Josefin Damm) Möte; Per Florén - diskussioner kring framtida verksamhetsorganisation, lokalfråga (Lokstallarna, IBO Herrljunga.) Mailkorrespondens; Marlena Karlsson - ang. ev. sammarbete Rydal Möte; Pär Gustavsson - projektvisionering Projektarbete; verksamhetsplanering Projektarbete; planer på utvidgning av MHC Lokal-scanning Herrljunga (Lokstallarna, "Gamla Tommy Byggare- Verkstadsgatan") Telefonmöte; Per-Åke Lampemo ang. lokal Lokstallarna Herrljunga Möte; Per-Åke Lampemo - Fastighetsbesök Lokstallarna Projektmöte; Anna Kuittinen - presentation av, diskussion kring verksamhetsutvidgning MHC Projektarbete; verksamhetsplan för utvidgning av MHC Projektmöte; Anna Kuittinen - projektavstämning och planering Möte; Pär Gustavsson, Kajsa Schönborg - visionering och diskussioner kring utvidgning av MHC Projektarbete; påbörjad Business Model Canvas

6 Juli Projektarbete; påbörjad verksamhetsplan Projektarbete; forts. arb. Verksamhetsplan, Business Model Canvass Projektarbete; forts. arb. Verksamhetsplan, Business Model Canvass 6 Augusti September Oktober November Möte; Anna Kuittinen - presentation av Business Model Canvass, verksamhetsplan Projektarbete; utv av Business Model Canvass, verksamhetsplan Projektarbete, utv av business modell canvas Möte; Marcus (Paxon fastigheter) fastighetsbesök - Verkstadsgatan Projektarbete; verksamhetsplanering, fortsatt utformning av enkät Möte; Marcus (Paxon fastigheter) fastighetsbesök - Verkstadsgatan (Josefin Damm) Projektarbete; verksamhetsplanering, fortsatt utformning av enkät, frågor till gymnasieskolor Projektarbete; verksamhetsplanering, fortsatt utformning av enkät, frågor till gymnasieskolor Frukostmöte; Kreativa finansieringsmöjligheter (Connetc Väst) Projektarbete; verksamhetsplanering, färdigställande av enkät samt utskick Projektarbete; underlag gymnasieskolor, telefonsamtal; med bl.a. Viskastrands gymnasiet Möte; Anna Kuittinen - projektavstämning, finansiering för fortsattprojekt, planering av möte Kommunen Projektarbete; strategier för slutrapport av förstudie, nya enkätutskick Projektarbete; Besök Trollabo kvarn (ev. samverkanspart), uppdatering och dokumentation av loggar Projektarbete; sammanställning av enkätundersökning Projektarbete; sammanställning av förstudien Projektarbete; sammanställning av förstudien Projektarbete; slutrapport Jämför dem med din ursprungliga projektplan, de förväntade resultaten med de verkliga resultaten (målen). Utgå från projektansökan, och kommentera eventuella avvikelser. Ursprunglig projektplan; för avvikelser se kursiv, blå text. Jan-Mars 2012 April-Juni 2012 Kartläggning av kommunerna och av kommunala verksamheterna innefattar även gymnasieskolorna i respektive kommun. Genomfördes under september, oktober. Se bilaga 1 för kartläggning av gymansieskolor. Söka lokal Presentera förstudien för kommunala politiker och tjänstemän samt för lämpliga samarbetsparter. Kartläggning av gymnasieskolor i Sjuhärad. Undersökning av finansiärer. Fortsättning av presentation förstudie för respektive målgrupp. Undersökning av finansiärer Etablera kontakt med gymnasieskolor. Genomfördes under september, oktober. Se bilaga 2 för brev till gymnasieskolor.

7 Kartläggning kompetensbehov konsthantverkare. För kartläggning av konsthantverksföreningar, se bilaga 3. Samt enkät- bilaga 4 7 Juli-Sept 2012 Okt-Dec 2012 Fortsättning av presentation förstudie för respektive målgrupp Etablera kontakt med gymnasieskolor. Genomfördes -september, oktober. Undersökning av finansiärer. Kartläggning kompetensbehov konsthantverkare. Sammanställning av en slutrapport av förstudien kring förutsättningarna för en ev. projektansökan. Göra en presentation av kartläggningen av kommunerna, kommunala verksamheter och gymnasieskolor. Presentationen är en del av slutrapporten. Belysa ev. kompetensbehov hos konsthantverkare. Sammanställning av samarbetsparter och finansiärer. Sammanställningen är en del av slutrapporten. Mål enligt ursprunglig projektplan Att hitta och skapa nätverk inom Herrljunga Kommun och Marks Kommun, så väl på politisk nivå som tjänstemannanivå, som kan möjliggöra en framtida projektansökan överensstämmande med ovan skrivna bakgrund. Kontakter togs tidigt med både Herrljunga Kommun där Per Florén, Fokus Herrljunga stod som kontaktperson och bollplank samt Marks kommun Med Ulrika Kullenberg som representant för kommunen och Marlena Karlsson; Rydals design center. Att söka och finna en finansieringsplan för drift och investeringskostnaden. När lokalen på Verkstadsgatan i Herrljunga blev ledig via Paxon fastigheter AB fick vi ett budgetunderlag för eventuell hyra och driftskostnader för ett ev. framtida större projekt. Budget; lokal - Verkstadsgatan, Herrljunga Fasta kostnader/månad Lokalhyra (kall), moms Fastighetsskatt Uppvärmning, el Summa: kr kr kr kr Att hitta samverkansparter i privata sektorn för ett framtida MHC, i form av ev. sponsorer/kunder. Då MHC drivits i form av en förstudie, har initiala kontakter tagits med potentiella partners, med förhoppningen att vid ett eventuellt större projekt kunna förankra dessa; Paxon Fastigheter, Herrljunga lokförening samt Trollabo Kvarn, Hudene samt Gyllene Kärven- Hotell och restaurang.

8 8 Att skapa kontaktnät inom skolans sfär för att nå presumtiva kunder/köpare av praktiska utbildningsveckor. Intresset från gymnasieskolorna visade sig i det närmaste obefintligt, därför togs beslutet att exkludera detta segment ur förstudien. I ett större projekt kan man ta upp tråden igen och titta närmare på eventuella samarbetsmöjligheter. Att kartlägga kompetensutveckling hos de etablerade konsthantverkare inom Sjuhärad som potentiella deltagare för projektet. Till en början scannades Richard och Josefins kontaktnät gällande konsthantverkare som skulle behöva fortbildning eller tillgång till en lokal att arbeta i. Efter detta började en idé om att lägga ut en enkät på olika sociala medier som t.ex. Facebook, samt e-post. Under sommaren utvecklades idéerna kring ett framtida MHC och mer information kom fram att det fanns ett djupare intresse kring andra typer av hantverk än bara att arbeta i och med metall. I utformningen av enkäten inkluderades även andra material, förutom metall, så som textil, betong mm. För enkäten, se bilaga 4 Följebrev- enkät, se bilaga 5 Att undersöka marknaden efter lämplig lokal och eventuell omarbetningsplan för lokalen. Initialt hade vi fokus på Rydal, där det fanns en befintlig verkstad där det bedrivits reparationer för den gamla textilfabriken kallad för Verkstan. Lokalen som hade spanats in tidigare stod oanvänd och skulle mycket väl kunna fungera som lokal för ett framtida MHC. Vid en ljudtest i februari visade det sig att ljud från lokalerna i verkstaden på bottenvåningen fortplantade sig upp till den intilliggande konferensanläggningen. Efter ett möte med Magnus Hjelmgren från Marks kommuns fastighetsbolag skulle det behöva investeras ca 1.3 miljoner kronor för att bedriva offentlig verksamhet i de gamla lokalerna, få godkänt brandskydd, godkänd el och få bort störande oljud. Nästa steg var att titta vidare på lämplig lokal/verkstad då vi initialt tyckte att investeringskostnaderna för verkstaden i Rydal var alldeles för höga. Eftersom förstudien riktade sig både till Mark och Herrljunga löpte ett parallellt arbete att hitta lokal i någon av de två kommunerna. I ett tidigt skede fanns det inte någon lämplig lokal. Under våren florerade rykten om att de gamla lokstallarna i Herrljunga skulle bli lediga. Detta satte ånyo fart på förstudien och kontakt togs med ordföranden Lars-Åke Lampemo i lokföreningen- Herrljunga. Föreningen hade köpt fastigheten av banverket och skulle inte alls, som ryktena sade, varken flytta eller lägga ned sin verksamhet. Vid ett möte med föreningen visades ett stort intresse att kanske förlägga ett MHC till lokstallarna som ett komplement till deras verksamhet. Föreningen hade planer på att bygga upp en ordentlig verkstad och tyckte att det kanske kunde finnas möjligheter till samarbete. Problemet som kom fram var att det kanske skulle dröja flera år innan det kunde bli ledigt i de delar MHC skulle kunna få tillgång till. De delarna av lokstallarna som ev. skulle vara aktuella i en tilltänk framtid var i detta läge uthyrda till ett åkeriföretag.

9 9 Den osäkra framtiden med lokalerna i Lokstallarna gjorde att vi beslöt att avvakta med dessa och söka andra alternativ. Samtidigt fortsatte arbetet med att ev. hitta något i Mark/ Rydal, tillsammans med Ulrika och Malena från Marks kommun och Rydal design center tittade vi närmare på andra lösningar i det stora komplexet Rydal. Fördelen med Rydal är att det finns mängder med lokaler i den enorma fastigheten som skulle kunna vara av intresse för ett MHC. Problemet är/var att de lokalerna inte är anpassade till att kunna hysa en metallverkstad och att prislappen troligtvis skulle överstiga de 1.3 miljoner som skulle behövas för den befintliga Verkstan. Vi tittade på lokaler i den stora Huvudbyggnaden och i det som kallas Bomullslagret. I Herrljunga, började vi, under sommaren, titta på en fastighet som såg ut att vara tom på Verkstadsgatan. Denna fastighet låg väldig bra till i förhållande till SVs lokaler i Herrljunga. Fastigheten ägs av Paxon fastigheter AB och visade sig vara tillgänglig när vi kontaktade dem. I en av lokalerna hade det tidigare varit en metallverkstad/mekanisk verkstad, vilket innebar att det inte skulle behövas någon omarbetningsplan. Övriga lokaler i fastigheten skulle fungera alldeles utmärkt till de övriga verksamheter vi hade i åtanke. Vi uppskattade att gångavståndet till tågstationen var ca 10 minuter. Denna närhet till bra kommunikationer skulle innebära en stor fördel för ett framtida MHC beläget i Herrljunga. 5. Spridning av projektets resultat: Metoden för att sprida resultatet av projektet Via sociala medier Via slutrapporten Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Skulle ett större projekt gå av stapeln tror vi att det kunna innebära stora synergieffekter för antingen Herrljunga eller Marks kommun. 6. Projektets finansiering Projektets totala kostnader: Löner och resor projektledare: kr Administrativ tid i projektet: kr Lokal (indirekt kostnad): kr Ideell tid: kr Totala kostnader: kr Finansiering Ideell tid (övriga resurser): Leader Sjuhärad: kr kr Den ideella tiden för Per Florén blev inte så hög som vi hade budgeterat. Samarbetet blev annorlunda än tänkt från början.

10 10 7. Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som du kan dra från projektet Det stora arbetet har varit att försöka hitta en lämplig lokal att utgå ifrån. När vi i ett tidigt skede tittade på hur ett ev. framtida MHC skulle se ut var möjligheten till en lämplig lokal viktigt, dels för hur lokalerna var beskaffade interiört med säkerhet och en tilltalande atmosfär men också lokalens geografiska läge. När projektet tidigt i höstas hittade lokalen på Verkstadsgatan i Herrljunga började en klocka ticka, eftersom marknadskrafterna styr kunde inte Paxon fastighets AB hålla på lokalen hur länge som helst. Problemet uppstod när vi inte hade ett större projekt på gång och att vi inte kunde påvisa någon kontinuitet efter nyår. Suget efter lite annorlunda kurser och önskan att kunna arbeta i svårtillgängliga material har varit stort, vi tror att ett större projekt som förläggs till ex. Herrljunga med de stora kommunikationsmöjligheterna skulle kunna slå väl ut. Lämna rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Det jag som projektledare har upptäckt är hur viktigt det är en projektledare som brinner för sitt arbete. Utan en personlig glöd är det nog svårt att få människor att gå igång på lite annorlunda idéer. Det är också viktigt med att vara noga med dokumentation och uppföljning.

11 11 8. Projektets mål Ange projektets ursprungliga indikatorer/mål och hur dessa har uppfyllts (indikatorerna angav du i din ansökan) Ursprungliga indikatorer/mål. För utfall och kommentarer, se kursiv, blå text. Mål Indikator Antal Utfall, kommentar Det har skapats nya företag på landsbygden och fler arbetstillfällen. Antal nya eller bibehållna jobb Antal nya företag Antal nya företagsnätverk 1 st Initial kontakt med Trollabo Kvarn, Gyllene Kärven, Paxon Den individuella försörjningsmöjligheten för små och mindre företag har ökats genom diversifiering i näringslivet. Antal företag som diversifierat sin verksamhet Fastigheter AB Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader Ökat samspel mellan miljö- natur - kulturmänniskan. Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterliggare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar. Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya mötesplatser. Kompetensutvecklingstil lfällen har genomförts inom många av planens verksamhetsområden. Lokala projekt har växlats upp genom Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling Antal projekt som arbetar med lokal byutveckling Antal projekt som bevarar o/e utvecklar det lokala natur- och kulturarvet Antal projekt som syftar till att främja ekologiskt o/e närproducerade produkter Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen Antal nya kommunöverskridande nätverk som tillskapats Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter Antal personer som deltar i kompetensutvecklingstillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare (utöver värdskapsutbildningar) Antal projekt som samarbetar med andra 1 st Dialog kring ett ev. framtida MHC mellan Herrljunga och Marks kommuner.

12 samarbete med andra geografiska områden. Leaderområden 12 Sjuhärad har stärkt sin position som turistmål Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd Antal nya besöksmål Antal nya övernattningstillfällen, tillgängliga minst 30 nätter per år Antal deltagare i värdskapsutbildning Antal deltagare i projekt 3 pers 4 pers; Anna Kuittinen, Richard Damm, Per Florén, Josefin Damm Därav ungdomar under 25 år Därav kvinnor 1 pers 2 pers; Anna Kuittinen, Josefin Damm Därav invandrare Kommentera eventuella svårigheter/hinder under projektets gång som gjort att målen bara delvis uppfyllts Den stora svårigheten har varit att hitta en lämplig lokal till ett framtida större projekt. 9. Bilagor 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Även om det inte blir ett större projekt MHC inom den närmsta framtiden på grund av svårigheterna att hitta en lämplig lokal så har både Mark och Herrljunga kommun fått upp ögonen för projektet. Ett speciellt intresse har Herrljunga kommun visat och det har diskuterats om lösa planer om ett samarbete med ett framtida MHC och det projekt som kallas Kulturstationen. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om? Det mesta finns i slutrapportens dokument. Ort och datum.. Projektledarens underskrift

13 . Namnförtydligande 13 LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet! Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Kontakten med LAG- kontoret har fungerat alldeles utmärkt. Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Har inte haft någon kontakt med Länsstyrelsen.

14 14 Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? För mig som projektledare har detta varit en fantastisk resa! Jag har lärt mig otroligt mycket och har fått insikt i en helt ny värld. Jag har under året fått lära mig att hantera det administrativa arbetet och hur man sköter ett projekt. Har du/ni något nytt projekt på gång? Nej inte för tillfället, förstudierapporten kommer att ligga tillgrund för ett ev. större projekt när tiden är mogen. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slåttergubbens marker Datum: December 2014 Journalnummer: 2012-7229 Projekttid: 20120709 20141031 Kontaktpersoner i projektet: Emma Nevander, 033-35 30 24, emma.nevander@boras.se...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Gemensam konferensutveckling i Herrljunga Företagscheckens namn Fokus Herrljunga AB, Per Florén Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20111002 Diarienummer:2008-009 AN Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Örsås Revesjö Fiberförening Företagscheckens namn Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer:2008-009 Q Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck "Smedjan" Smide i Stålarp Företagscheckens namn Cecilia Viktorsson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Skördedag Kulturcheckens namn Skölvene Byalag, c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767 0513-104

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-22 Diarienummer:2010-061 BC Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hulu Fiber Checkens namn Ekonomiska föreningen Hulu Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektanalys för Projektutveckling.

Projektanalys för Projektutveckling. Projektanalys för Projektutveckling. Vilken är vår projekt idé? Vad krävs av oss för att genomföra vår projektidé? Hur kan vi dela på arbetet så att många personer har möjlighet att engagera sig? Hur skall

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer