Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Joint Lead Managers

2 DEFINITIONER Med Företrädesemission avses inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Biovitrum AB (publ). Referenser till Biovitrum eller Bolaget avser i detta prospekt Biovitrum AB (publ), org. nr , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Biovitrum AB (publ) för närvarande är moderbolag. Med Koncernen avses Biovitrum AB (publ) och dess dotterbolag, såvida inte annat framgår av sammanhanget. Med Joint Lead Managers avses Carnegie Investment Bank AB, ABG Sundal Collier AB och Handelsbanken Capital Markets. Med Under writers avses Carnegie Investment Bank AB, ABG Sundal Collier Norge ASA och Svenska Handelsbanken AB (publ). Hänvisningen till Garanti avtalet avser det avtal genom vilket Underwriters har förbundit sig, var för sig och inte solidariskt, att teckna sina respektive i Garantiavtalet specificerade andelar av Nya Aktier som inte tecknats under Teckningsperioden, se avsnitt Legala frågor och övrig information, rubrik Tecknings åtagande och garantiavtal. Swedish Orphan avser i detta prospekt Swedish Orphan International Holding AB, org. nr , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Swedish Orphan International Holding AB är moderbolag. Transaktionen avser i detta prospekt Biovitrums förvärv av Swedish Orphan. Med Apportemissionen avses den apportemission av stamaktier i Biovitrum till vissa aktieägare i Swedish Orphan som betalning för cirka 48 procent av de aktier i Swedish Orphan som omfattas av Transaktionen. Swedish Orphan Biovitrum eller SO-Bi-koncernen avser i detta prospekt den nya koncernen efter Transaktionen innefattande Biovitrum och Swedish Orphan. Hänvisning till Teckningsrätt avser den rätt att teckna aktier i Bolaget som aktieägarna erhåller, varvid erhålles en Teckningsrätt för varje befintlig stamaktie (Aktie). Med Nya Aktier avses de nya stamaktier som emitteras i samband med Företrädes emissionen. Med betalda tecknade aktier (BTA) avses interimsaktier avseeende de Nya Aktierna. Hänvisningar till Värdepapper omfattar Teckningsrätter, betald tecknad aktie (BTA) och Nya Aktier. Med Teckningskurs avses teckningskursen för de Nya Aktierna, vilken uppgår till 15,00 kronor per Aktie. Teckningsperiod avser den perioden då Nya Aktier kan tecknas. Med Avstämningsdag avses avstämningsdag hos Euroclear Sweden för tilldelning av Teckningsrätter, vilken är bestämd till den 9 december Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB. Prospektet avser detta prospekt, vilket upp rättats av styrelsen för Biovitrum med anledning av Företrädesemissionen och Trans aktionen. Siffror i Prospektet kan vara avrundade. VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. God kännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet, Företrädesemissionen och Transaktionen i enlighet med Prospektet regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av innehållet i detta Prospekt och därmed samman häng ande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta Prospekt har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer äger den svenskspråkiga versionen företräde. Med undantag för vissa sedvanliga begräsningar hänförliga till värdepapperslagar och regleringar, kommer detta Prospekt att finnas tillgängligt på Biovitrums webbplats Carnegie Investment Bank AB:s webbplats ABG Sundal Collier AB:s webbplats Handelsbanken Capital Markets webbplats och Finansinspektionens webbplats Distributionen av detta Prospekt och Företrädesemissionen kan i vissa jurisdiktioner strida mot lag och detta Prospekt får inte användas i syfte, eller som ett led i, att erbjuda någon person eller uppmana någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller upp manande att lämna anbud inte är tillåtet eller det skulle strida mot lag att göra sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras i något annat land eller jurisdiktion än Sverige, Norge, Irland och Storbritannien och får inte utbjudas till försäljning, pantsättas eller överlåtas,direkt eller indirekt, i USA förutom i enlighet med undantag från krav på registrering från, eller genom en överlåtelse som inte omfattas av registrering enligt den amerikanska Securities Act of 1933 ( Securities Act ). Företrädesemissionen riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, norsk, irländsk eller engelsk rätt eller till aktieägare med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. Prospektet får inte distribueras till något land där distributionen eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av Värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste följa de begränsningar som nämns ovan. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot värde papperslagstiftning. Prospektet har sammanställts av Biovitrum baserat på egen information samt information från tredje man som Biovitrum anser vara tillförlitlig. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Joint Lead Managers avseende riktigheten eller fullständigheten av den information som finns i detta Prospekt och ingenting i detta Prospekt skall ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, eftersom Joint Lead Managers inte har gjort någon oberoende verifiering av informationen. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Företrädesemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta Prospekt, och om så ändå sker, skall sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Biovitrum. Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några köp eller försäljningar som gjorts med anledning av Prospektet skall, under några omständigheter, underförstått anses innebära att det inte förekommit någon förändring i Bolagets affärsverksamhet sedan dagen för detta Prospekt eller att informationen i detta Prospekt är korrekt för tiden efter nämnd dag. Som ett villkor för att få utnyttja Teckningsrätterna eller teckna de Nya Aktierna inom ramen för Företrädesemissionen, kommer varje utnyttjande innehavare av Teckningsrätter eller tecknare av Nya Aktier att anses ha gjort, eller, i en del fall, ombedjas göra vissa utfästelser, vilka Biovitrum, Joint Lead Managers och andra kommer att förlita sig på. Se avsnitt Överlåtelsebegräsningar m.m. Biovitrum förbehåller sig rätten, efter eget bestämmande, att avvisa varje förvärv av Värdepapper som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift. I samband med Företrädesemissionen kan Carnegie Investment Bank (eller en representant för eller närstående till Carnegie Investment Bank) (i denna egenskap benämnd Stabiliseringsansvarig) vidta åtgärder ägnade att stödja handeln i eller marknadspriset på Aktierna, Teck nings rätterna, BTA eller de Nya Aktierna på nivåer som i annat fall kanske inte skulle varit rådande (i denna egenskap benämnd Stabilise rings åtgärder). Sådana transaktioner kan komma att utföras på den börs där aktierna är noterade, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Den Stabiliserings ansvarige har inte någon skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och dylika åtgärder kan, om de påbörjats, komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med offentliggörandet av detta Prospekt till och med 30 kalen der dagar efter Teckningsperiodens utgång, vilket förväntas vara den 30 januari Stabiliseringsansvarig får inte stabilisera (i) Teck ningsrätterna till ett pris överstigande 14,67 kronor per Teckningsrätt, motsvarande Teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av Tecknings kursen, och (ii) Aktierna, BTA respektive de Nya Aktierna till ett pris överstigande 29,67 kronor per aktie, BTA respektive Ny Aktie, motsvarande summan av Teckningskursen och Teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av Teckningskursen (15,00 kronor plus 14,67 kronor). För en mer detaljerad beskrivning av stabiliseringsaktiviteter, se avsnitt Överlåtelsebegränsningar m.m., rubrik Stabilisering och andra handelsåtgärder. Information till investerare i USA Inga Värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat eller annan jurisdiktion i USA och får därför inte utbjudas till försäljning, vidareöverlåtas, levereras eller överföras direkt eller indirekt, inom USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från krav på registrering i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller någon annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande i USA. En anmälan om teckning av Värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Värdepapper har varken godkänts eller avslagits av United States Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommitté eller annan myndighet i USA. Ingen av dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande fakta om erbjudandet av Värdepapper och inte heller dokumentets riktighet eller tillräcklighet. Samtliga påståenden om motsatsen är att betraktas som en brottslig handling i USA. Värdepapper erbjuds och försäljs utanför USA enligt Regulation S i Securities Act. Inom USA kommer Värdepapper endast erbjudas till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara kvalificerad institutionell investerare (qualified institutional buyers) (enligt definitionen under Rule 144A i Securities Act) i enlighet med ett undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte skall ses som ett offentligt erbjudande. För en beskrivning av dessa och vissa ytterligare begränsningar avseende erbjudanden, försäljning och överlåtelse av Värdepapper och distribution av detta Prospekt, se avsnitt Överlåtelsebegränsningar m.m., rubrik USA. Fram till 40 dagar efter inledningen av Företrädesemissionen kan ett erbjudande eller överlåtelse av Värdepapper inom USA från en mäklare (oavsett om denne deltar i Företrädesemissionen) innebära ett brott mot bestämmelserna i Securities Act. Information till investerare inom EES I fråga om andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Sverige, Norge, Irland och Storbritannien som har implementerat Prospektdirektivet (var och en kallad en Relevant Medlemsstat ), kan ett erbjudande till allmänheten av Värdepapper endast lämnas i den Relevanta Medlemsstaten i enlighet med ett undantag från Prospektdirektivet. Se avsnitt Överlåtelsebegränsningar m.m., rubrik Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Prospektet kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planeras, förbereds, beräknas, har för avsikt att, prognostiseras, försöker eller skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Denna framåtriktade information speglar Biovitrums styrelses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat på idag tillgänglig information och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför företagsledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Biovitrum och dess styrelse har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet), utöver vad som följer av tillämpliga regler, att uppdatera eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. All framåtriktad information som kan tillskrivas Biovitrum eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till i detta avsnitt. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Biovitrum är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Biovitrum ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen ej kan garanteras. Såvitt Biovitrum känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Handlingar införlivade via hänvisning Följande handlingar vilka tidigare har publicerats skall införlivas via hänvisning och utgöra en del av Prospektet: 1. Biovitrums reviderade årsredovisning för 2006, inklusive revisionsberättelse. 2. Biovitrums reviderade årsredovisning för 2007, inklusive revisionsberättelse. 3. Biovitrums reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse. 4. Biovitrums delårsrapport januari september Swedish Orphans reviderade årsredovisning för 2006/2007, inklusive revisionsberättelse. 6. Swedish Orphans reviderade årsredovisning för 2007/2008, inklusive revisionsberättelse. 7. Swedish Orphans reviderade årsredovisning för 2008/2009, inklusive revisionsberättelse. 8. Swedish Orphans delårsrapport maj juli 2009/2010. VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt För varje Aktie i Biovitrum som innehas per den 9 december 2009 erhålls två (2) Teckningsrätter Teckningskurs 15,00 kronor VIKTIGA DATUM Avstämningsdag 9 december 2009 Teckningsperiod 11 december 30 december 2009 Handel med Teckningsrätter 11 december 23 december 2009 ÖVRIG INFORMATION: Handelsplats NASDAQ OMX Stockholm Ticker Aktier och Nya Aktier BVT Teckningsrätter BVT TR BTA BVT BTA ISIN-koder Aktier och Nya Aktier SE Teckningsrätter SE BTA SE FINANSIELL KALENDER Bokslutskommuniké 18 februari 2010 Årsredovisning april 2010 Delårsrapport januari mars april 2010 Innehåll 2 Sammanfattning 8 Riskfaktorer 20 Bakgrund och motiv 22 Inbjudan till teckning av aktier i Biovitrum AB (publ) 23 Villkor och anvisningar 27 Så här gör du 28 VD har ordet 30 Biovitrums förvärv av Swedish Orphan 32 Fairness opinion 34 Marknadsöversikt 42 Swedish Orphan Biovitrum (SO-Bi-koncernen) 45 Proformaräkenskaper 49 Revisorsrapport avseende proformaredovisning 50 Beskrivning av Biovitrum 69 Finansiell översikt Biovitrum 80 Aktiekapital och ägarförhållanden 84 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 88 Bolagsstyrning 93 Bolagsordning 95 Legala frågor och övrig information 100 Skattefrågor i Sverige 103 Beskrivning av Swedish Orphan 121 Finansiell översikt Swedish Orphan 129 Överlåtelsebegränsningar m.m. 133 Ordlista 137 Adresser

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut som baserar sig på detta Prospekt skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Transaktionen Biovitrum antog 2007 en ny tillväxtorienterad strategi med fokus på den attraktiva marknaden för specialistläkemedel och sällsynta sjukdomar. Under 2008 reducerades forsknings- och utvecklingsverksamheten i syfte att maximera värdet av Bolagets framtida produkter och utvecklingsportföljen inriktades mot sex specialistläkemedelsprojekt i klinisk utvecklingsfas. Under 2008 förvärvade Biovitrum två godkända proteinläkemedel samt rättigheterna till ytterligare ett godkänt proteinläkemedel från Amgen vilket resulterade i att produktportföljen utvidgades samtidigt som basen för Bolagets intäkter diversifierades. Affärsmöjligheterna dels för att öka intäkterna från de förvärvade produkterna, dels för framtida försäljningsintäkter från produkterna i utvecklingsportföljen, ökade Biovitrums intresse för att bygga upp en egen försäljningsoch marknadsföringsorganisation i Europa och Nordamerika. Biovitrum har under årens lopp följt Swedish Orphans imponerande utveckling på området för särläkemedel och specialistläkemedel samt den välskötta och lönsamma verksamheten. Under Biovitrums transformering har det blivit uppenbart att de båda bolagen har samma affärsfilosofi och i hög utsträckning kompletterande organisationer och kompetenser. Swedish Orphan har en stark och bevisad förmåga och modell för inlicensiering, distribution och marknadsföring av särläkemedel och specialistläkemedel. Swedish Orphan har en etablerad kommersiell närvaro i hela Europa medan Biovitrum har kommersiell närvaro i Norden och en begynnande närvaro i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Med omkring 50 produkter tillför Swedish Orphan regulatorisk expertis inom särläkemedel och specialistläkemedel samt en etablerad struktur för kundstöd. Biovitrum har en stark portfölj med egna läkemedel i sen utvecklingsfas. Swedish Orphans förmåga att ta särläkemedel och specialistläkemedel till marknaden kommer i SO-Bikoncernen att öka värdet av denna portfölj betydligt. Biovitrum har god förmåga att utveckla processer för produktion av biologiska läkemedel och storskalig produktion av sådana läkemedel. Detta kunnande kommer att användas för produktion av Swedish Orphans produkt Multiferon. Swedish Orphan har många års erfarenhet av framgångsrik inlicensiering av produkter i sen utvecklingsfas samt av förvärv, vilket kompletterar Biovitrums långt framskridna utvecklingsportfölj. Därutöver förväntas SO-Bi-koncernens ökade storlek, kommersiella framgångar och stora produktportfölj förbättra möjligheterna för att dels fortsätta samarbeten med nuvarande partners dels etablera nya samarbeten med andra läkemedelsföretag och därigenom få tillgång till ytterligare produkter. Alltsedan den nya strategin antogs 2007 har Biovitrums styrelse och ledning utvärderat flera förvärvskandidater och identifierat Swedish Orphan som en mycket kompletterande verksamhet. Under 2008 tog Biovitrum kontakt med Swedish Orphans ledning. I april 2009 inledde Swedish Orphans ägare en utvärdering av strategiska alternativ och efter en konkurrensutsatt process ingicks avtal med Biovitrum om ett samgående mellan bolagen för att bilda Swedish Orphan Biovitrum. Den 5 november 2009 offentliggjorde Biovitrum att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i Swedish Orphan. Den totala köpeskillingen uppgår till miljoner kronor, motsvarande en köpeskilling på skuldfri basis om omkring miljoner kronor (baserat på en nettokassa i Swedish Orphan om omkring 150 miljoner kronor), samt en tilläggsköpeskilling om högst 425 miljoner kronor. Eventuell framtida tilläggsköpeskilling förväntas i sin helhet att betalas kontant och förväntas att finansieras med internt genererade medel. Förvärvet betalas till omkring 48 procent med nyemitterade stamaktier i Biovitrum 1) och till omkring 52 procent med kontanta medel. Kontantdelen finansieras genom utökad bankfinansiering om 800 miljoner kronor och den fullt ut garanterade Företrädesemissionen om omkring miljoner kronor. Den 4 november 2009 beslutade styrelsen för Biovitrum, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, om Företrädesemissionen. Hans Glemstedt och Peter Sellei, båda styrelseledamöter i Biovitrum och representanter för Investor AB, har till följd av jäv inte deltagit vid några styrelsemöten avseende Transaktionen. 1) Enligt avtalet om förvärv av Swedish Orphan kunde Investor Growth Capital, för det fall godkännande från berörda konkurrensmyndigheter inte beviljats senast den 22 februari 2010, komma att erhålla hela, eller del av, sin andel av köpeskillingen i konvertibla vinstandelsbevis istället för stamaktier. Då samtliga konkurrensgodkännanden erhållits per datumet för Prospektet är det inte längre aktuellt för Biovitrum att emittera konvertibla vinstandelslån. 2 Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

5 Sammanfattning Biovitrum har inhämtat ett värderingsutlåtande från en oberoende expert (Fairness Opinion) avseende Transaktionen och köpeskillingen, se avsnitt Fairness Opinion. Företrädesemissionen i korthet I syfte att finansiera genomförandet av Transaktionen beslutade Biovitrums styrelse den 4 november 2009, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. En extra bolagsstämma i Biovitrum godkände den 4 december 2009 styrelsens beslut. Emissionsbeslutet innebär att de som på Avstämningsdagen den 9 december 2009 är registrerade som aktieägare i Biovitrum får teckna två (2) Nya Aktier för varje befintlig Aktie. Genom Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, Nya Aktier att ges ut och Bolagets aktiekapital att öka med kronor, från nuvarande kronor till kronor. Teckningskursen har fastställts till 15,00 kronor per Ny Aktie, vilket innebär att Företrädes emissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckning av Nya Aktier skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 11 december till och med den 30 december Biovitrums största aktie ägare, Investor AB, stödjer Företrädesemissionen och har förbundit sig att, på vissa villkor, teckna och betala Nya Aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilket motsvarar omkring 23 procent av emissionslikviden. Därutöver har tre institutionella investerare 1) ingått garantiåtagande att, på vissa villkor, teckna och betala Nya Aktier i Företrädesemissionen för ett sammanlagt belopp motsvarande omkring 27 procent av emissionslikviden. Återstoden av Företrädesemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Underwriters. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. Biovitrum i korthet Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer specialistläkemedel internationellt inom fem specialistområden: blodsjukdomar, reumatiska ledsjukdomar, stödbehandling vid cancerterapi, hormonrubbningar och försämrat fettupptag. I Biovitrums portfölj av marknadsförda produkter inom ovannämnda specialistområden ingår produkterna: ReFacto AF /Xyntha (ReFacto ), BeneFIX, Novastan, Kineret, Kepivance, Stemgen, Aloxi och Mimpara. Biovitrums forsknings- och utvecklingsverksamhet är inriktad på nya läkemedel inom områden där Biovitrum har identifierat stora medicinska behov och som Bolaget bedömer utgör en intressant kommersiell potential. För närvarande har Biovitrum sex projekt i klinisk utveckling och ett projekt i preklinisk utveckling. Biovitrums huvudkontor finns i Solna. Bolaget har även ytterligare kontor i Sverige, samt i Norge, Danmark och Finland. Därutöver samarbetar Bolaget med distributörer i Australien och Nya Zeeland. Bolaget har även ett stort antal avtal med återförsäljare och grossister i Europa. I USA har Bolaget ett samarbetsavtal med CSO Innovex gällande all försäljning på den nordamerikanska marknaden. Därutöver har Bolaget tecknat ett distributionsavtal med Pharmalink gällande försäljning i Australien och Nya Zeeland. Tillverkning av Bolagets produkter sker vid produktionsanläggningen på Kungsholmen, Stockholm, samt hos Biovitrums samarbetspartners. Biovitrums totala intäkter under perioden januari september 2009 uppgick till 949,3 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 35,2 miljoner kronor. Europa utgör Bolagets huvudsakliga marknad med 76 procent av intäkterna följt av Nordamerika med 20 procent av intäkterna under perioden januari september Biovitrums intäkter härrör från produktförsäljning, tillverkning och kontraktsutveckling, royalty samt kommissionsintäkter. Under perioden januari september 2009 svarade intäkterna från produktförsäljning för 44 procent, tillverkning och kontraktsutveckling för 32 procent, royalty för 14 procent och kommissionsintäkter för 10 procent av de totala intäkterna. Per den 30 september 2009 uppgick antalet anställda till 409 varav 378 i Sverige, 25 i Storbritannien samt 6 i Norge, Danmark och Finland. I november 2009 avyttrades Cambridge Biotechnology Ltd och per den 30 november 2009 uppgick antalet anställda till 385 varav 379 i Sverige samt 6 i Norge, Danmark och Finland. Biovitrums aktie är sedan den 15 september 2006 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under kortnamnet BVT. 1) Volati Ltd., Ponderus Invest AB och Case Investment AB. Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) 3

6 Sammanfattning Finansiell översikt Biovitrum Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren är hämtad ur Biovitrums reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Uppgifter avseende de första nio månaderna 2008 och 2009 har hämtats ur Biovitrums delårsrapport och upprättats i enlighet med IFRS och granskats översiktligt av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag av Koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med Biovitrums reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för åren samt Biovitrums delårsrapport för de första nio månaderna 2008 och 2009, vilka införlivats via hänvisning i detta Prospekt. Finansiella effekter av förvärvet av Swedish Orphan är exkluderade i all finansiell information i detta avsnitt. Konsoliderade proformaräkenskaper för Swedish Orphan Biovitrum för perioden januari september 2009 återfinns under avsnitt Proformaräkenskaper. För mer information se avsnitt Finansiell översikt Biovitrum. Resultaträkningar 9 månader Helår Belopp i miljoner kronor jan sep 2009 jan sep Rörelsens intäkter 949,3 826, , , ,1 Kostnad för sålda varor och tjänster 283,0 181,5 264,7 348,8 293,8 Bruttovinst 666,3 644,8 875,9 907,7 907,3 Rörelseresultat före omstrukturerings- och andra engångskostnader 35,2 23,9 40,1 55,1 54,6 Rörelseresultat 35,2 96,1 1) 386,2 2) 55,1 54,6 Finansiella intäkter 47,3 7,5 21,4 25,3 41,1 Finansiella kostnader 11,1 0,3 1,2 1,4 1,5 Finansiella poster netto 36,2 7,2 20,2 23,9 39,6 Resultat före skatt 1,0 88,9 366,0 79,0 94,2 Inkomstskatt 0,1 30,6 0,0 1,5 Årets resultat 1,0 88,8 335,4 79,0 92,7 1) Innefattar omstruktureringskostnader om 120,0 miljoner kronor. 2) Innefattar omstruktureringskostnader om 346,2 miljoner kronor samt engångskostnader i samband med produktförvärv om 80,2 miljoner kronor. Balansräkningar 30 september 31 december Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 296,1 843, ,8 820,3 777,7 Omsättningstillgångar 1 194,0 897, , , ,0 (varav likvida medel) (189,4) (254,4) (254,2) (365,8) (376,6) SUMMA TILLGÅNGAR 2 490, , , , ,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 322, , , , ,8 Långfristiga skulder 787,8 81,5 823,2 86,4 224,1 Kortfristiga skulder 379,4 272,2 470,6 409,1 471,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 490, , , , ,7 4 Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

7 Sammanfattning Kassaflödesanalys 1) 9 månader Helår Belopp i miljoner kronor jan sep 2009 jan sep Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,5 124,0 506,5 25,4 88,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 8,7 1,3 20,3 14,8 175,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34,4 14,8 416,4 418,6 Förändring i likvida medel 64,8 110,6 110,4 10,6 682,5 Likvida medel vid periodens början 254,2 365,8 365,8 376, ,6 Kursdifferens i kassaflödet 0,9 1,2 0,2 0,5 Likvida medel vid periodens slut 1) 189,4 254,4 254,2 365,8 376,6 1) I likvida medel ingår inte kortfristiga placeringar till ett värde av 120,0 miljoner kronor per 30 september 2009 respektive 205,9 miljoner kronor per 31 december Swedish Orphan i korthet Swedish Orphan är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsbolag med verksamhet inom marknadsföring, försäljning och distribution av särläkemedel och nisch-specialistprodukter. Därutöver är Swedish Orphan verksamt inom den sena kliniska utvecklingen för dessa produkter med fokus på den europeiska marknaden. Bolagets produktportfölj omfattar egna produkter, Orfadin och Multiferon, såväl som omkring 50 kontrakterade produkter (varav vissa endast är tillgängliga genom licensförskrivning till enskilda patienter). I Europa sker bolagets distribution genom den egna försäljnings- och marknadsföringsorganisationen. I övriga delar av världen distribueras Swedish Orphans produkter genom utvalda distributörer. Marknaden för särläkemedel och specialistprodukter skiljer sig markant från den traditionella läkemedelsmarknaden till följd av produkternas speciella natur samt att de aktuella sjukdomarna drabbar begränsade patientgrupper och endast behandlas av ett mindre antal specialistläkare. Läkemedelsbolag på marknaden för särläkemedel måste därför ha stor kunskap om forskning, välutbildad personal, stark lokal närvaro och kunskap om viktiga lokala frågor som omfattar bland annat regulatoriska krav, distribution, marknadsföring, prissättning och subvention av dessa produkter. Idag förekommer ungefär sällsynta sjukdomar, varav omkring 400 går att behandla. Antalet patienter som väntar på behandlingsmöjligheter är därför fortsatt stort. Swedish Orphans vision är att vara det ledande bolaget inom området för särläkemedel. Swedish Orphans intäkter härrör från försäljning av egna produkter, licensprodukter och distributionsprodukter. Bolagets nettoomsättning under perioden maj 2008 april 2009 uppgick till 694 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 201 miljoner kronor. Försäljningen av egna produkter svarade under denna period för 39 procent, licensprodukter för 10 procent och distributionsprodukter för 51 procent av nettoomsättningen. Europa utgör bolagets huvudsakliga marknad och stod för 88 procent av nettoomsättningen under perioden maj 2008 april 2009, följt av Nord- och Sydamerika med 7 procent av nettoomsättningen. Riskfaktorer Biovitrums verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat försäljningen av ReFacto och ReFacto AF /Xyntha, försäljningen av Kineret och Kepivance, ökad internationalisering av verksamheten, framtida resultatutveckling, produktionsanläggningar, omfattande kvalitetskrav och kontroller, tillverkning av läkemedelssubstans, läkemedelsutveckling och kommersialisering av produkter, säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutveckling, klinisk prövning, att framgångar i tidiga kliniska prövningar inte behöver indikera på resultat i senare kliniska prövningar, kommersiell framgång och marknadsacceptans för Biovitrums produkter, samarbeten med externa parter, ansökningar om myndighetstillstånd för inlicensierade eller förvärvade läkemedelskandidater, förstärkning av projektportföljen, behov av ytterligare finansiering, konflikter mellan Biovitrum och dess samarbetspartners, konkurrenssituation, parallellimport och pirat- 1) För mer detaljerad information rörande Koncernens kassaflödesanalys, se avsnitt Finansiell översikt Biovitrum, rubrik Koncernens kassaflödesanalys för basverksamheten. Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) 5

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna Nya

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) 2(7) INNEHÅLL 3 Tillägg till Prospektet med anledning av inbjudan till teckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK.

Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK. 11 november 2014 PRESSMEDDELANDE Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK. Nyemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK med företrädesrätt

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Pressmeddelande 17 maj 2016 Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Styrelsen för Recipharm AB (publ) ( Recipharm eller Bolaget

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK Pressmeddelande 15 mars 2016 Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK Styrelsen för ( Hemfosa eller Bolaget ) har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123

Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123 PRESSMEDDELANDE 2012-10-18 Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123 miljoner SEK Nyemission av aktier om cirka 123 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser... 5 2 Tillägg till prospekt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Nordic Mines offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor

Nordic Mines offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE, 23 MAJ 2012 Nordic Mines offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ( Nordic Mines ) har beslutat att, under förutsättning

Läs mer

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier.

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Grimsbygatan 24, SE 211 20 Malmö Org nr. 556708-0303 Pressmeddelande Malmö, 20. 04. 2016 Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Läs mer