NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE"

Transkript

1 NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna Nya Aktier senast den 26 maj 2011; eller Senast den 23 maj 2011 sälja erhållna Teckningsrätter som inte har utnyttjas för teckning av Nya Aktier. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar Nya Aktier genom respektive förvaltare. Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Maj 2011

2 DEFINITIONER Med Företrädesemission avses inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Referenser till Biovitrum, Swedish Orphan Biovitrum, Sobi eller Bolaget avser i detta prospekt Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org. nr , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) för närvarande är moderbolag. Med Koncernen avses Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och dess dotterbolag, såvida inte annat framgår av sammanhanget. Med Joint Lead Managers avses Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken Capital Markets (en division i Svenska Handelsbanken AB (publ)). Med Underwriters avses Carnegie Investment Bank AB (publ) (Regeringsgatan 56, SE Stockholm) och Svenska Handelsbanken AB (publ) (Blasieholmstorg 11, SE Stockholm). Hänvisningar till Garantiavtalet avser det avtal genom vilket Underwriters har förbundit sig, var för sig och inte solidariskt, att teckna sina respektive i Garantiavtalet specificerade andelar av de Nya Aktierna till den del dessa inte har tecknats under Teckningsperioden, se avsnitt Legala frågor och övrig information, rubrik Teckningsåtagande och garantiavtal. Hänvisning till Teckningsrätt avser den rätt att teckna aktier i Bolaget som aktieägarna erhåller, varvid erhålles en Teckningsrätt för varje befintlig stamaktie (Aktie) och fyra Teckningsrätter berättigar till teckning av en Ny Aktie. Med Nya Aktier avses de nya stamaktier som emitteras till följd av Företrädesemissionen. Med betalda tecknade aktier (BTA) avses interimsaktier avseende de Nya Aktierna. Hänvisningar till Värdepapper omfattar Teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) och Nya Aktier. Med Teckningskurs avses teckningskursen för de Nya Aktierna, vilken uppgår till 12 kronor per Aktie. Teckningsperiod avser den perioden då Nya Aktier kan tecknas. Med Avstämningsdag avses avstämningsdag hos Euroclear Sweden för tilldelning av Teckningsrätter, vilken är bestämd till den 5 maj Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB. Prospektet avser detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen för Sobi med anledning av Företrädesemissionen. Siffror i Prospektet kan vara avrundade. VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet och Företrädesemissionen i enlighet med Prospektet regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av innehållet i detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta Prospekt har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer äger den svenskspråkiga versionen företräde. Med undantag för vissa sedvanliga begränsningar hänförliga till värdepapperslagar och regleringar, kommer detta Prospekt att finnas tillgängligt på Sobis webbplats Carnegies webbplats Handelsbankens webbplats och Finansinspektionens webbplats Distributionen av detta Prospekt och information om Företrädesemissionen kan i vissa jurisdiktioner strida mot lag och detta Prospekt får inte användas i syfte, eller som ett led i, att erbjuda någon person eller uppmana någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande att lämna anbud inte är tillåtet eller det skulle strida mot lag att göra sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras i något annat land eller jurisdiktion än Sverige och Värdepapperna får inte utbjudas till försäljning, pantsättas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i USA förutom i enlighet med undantag från krav på registrering eller genom en överlåtelse som inte omfattas av registrering enligt den amerikanska Securities Act of 1933 ( Securities Act ). Företrädesemissionen riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller till aktieägare med hemvist i Australien, Kanada, Hongkong eller Japan. Prospektet får inte distribueras till något land där distributionen eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av Värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Prospekt måste följa de begränsningar som nämns ovan. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot värdepapperslagstiftning. Prospektet har sammanställts av Bolaget baserat på egen information samt information från tredje man som Bolaget anser vara tillförlitlig. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Joint Lead Managers avseende riktigheten eller fullständigheten av den information som finns i detta Prospekt och ingenting i detta Prospekt skall ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, eftersom Joint Lead Managers inte har gjort någon oberoende verifiering av informationen i Prospektet. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Företrädesemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta Prospekt, och om så ändå sker, skall sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller Joint Lead Managers. Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några köp eller försäljningar som gjorts med anledning av Prospektet skall, under några omständigheter, underförstått anses innebära att det inte förekommit någon förändring i Bolagets affärsverksamhet sedan dagen för detta Prospekt eller att informationen i detta Prospekt är korrekt för tiden efter nämnd dag. Som ett villkor för att få utnyttja Teckningsrätterna eller teckna de Nya Aktierna inom ramen för Företrädesemissionen, kommer varje utnyttjande innehavare av Teckningsrätter eller tecknare av Nya Aktier att anses ha gjort, eller, i en del fall, ombedjas göra vissa utfästelser, vilka Bolaget, Joint Lead Managers och andra kommer att förlita sig på. Se avsnitt Överlåtelsebegräsningar m.m. Sobi förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande, avvisa varje förvärv av Värdepapper som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift. I samband med Företrädesemissionen kan Carnegie Investment Bank AB (publ) (eller en representant för eller närstående till Carnegie Investment Bank AB (publ)) (i denna egenskap benämnd Stabiliseringsansvarig) vidta åtgärder ägnade att stödja handeln i eller marknadspriset på Aktierna, Teckningsrätterna, BTA eller de Nya Aktierna på nivåer som i annat fall kanske inte skulle varit rådande (i denna egenskap benämnd Stabiliseringsåtgärder). Sådana transaktioner kan komma att utföras på den reglerade marknad där Aktierna är noterade, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Den Stabiliseringsansvarige har inte någon skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och dylika åtgärder kan, om de påbörjats, komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med offentliggörandet av detta Prospekt till och med 30 kalenderdagar efter Teckningsperiodens utgång, vilket förväntas vara den 25 juni Stabiliseringsansvarig får inte stabilisera (i) Teckningsrätterna till ett pris överstigande 2,52 kronor per Teckningsrätt, motsvarande Teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av Teckningskursen, och (ii) Aktierna, BTA respektive de Nya Aktierna till ett pris överstigande 22,08 kronor per Aktie, BTA respektive Ny Aktie, motsvarande summan av Teckningskursen och fyra Teckningsrätters teoretiska värde vid offentliggörandet av Teckningskursen (12 kronor plus 10,08 kronor). För en mer detaljerad beskrivning av stabiliseringsaktiviteter, se avsnitt Överlåtelsebegränsningar m.m., rubrik Stabilisering och andra handelsåtgärder. Information till investerare i USA Inga Värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat eller annan jurisdiktion i USA och får därför inte utbjudas till försäljning, utnyttjas, vidareöverlåtas, levereras eller överföras direkt eller indirekt, inom USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller någon annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande i USA. En anmälan om teckning av Värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Värdepapper har varken godkänts eller avslagits av United States Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommitté eller annan myndighet i USA. Ingen av dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande fakta om erbjudandet av Värdepapper och inte heller dokumentets riktighet eller tillräcklighet. Samtliga påståenden om motsatsen är att betrakta som en brottslig handling i USA. Värdepapper erbjuds och försäljs utanför USA enligt Regulation S i Securities Act. Inom USA kommer Värdepapper endast erbjudas till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara kvalificerade institutionella investerare (qualified institutional buyers) (enligt definitionen under Rule 144A i Securities Act) i enlighet med ett undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte skall ses som ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett så kallat investor letter till Bolaget. Potentiella investerare är härigenom informerade om att säljarna av Värdepapper kan komma att förlita sig på ett undantag från reglerna i avsnitt 5 i Securities Act. För en beskrivning av dessa och vissa ytterligare begränsningar avseende erbjudanden, försäljning och överlåtelse av Värdepapper och distribution av detta Prospekt, se avsnitt Överlåtelse begränsningar m.m., rubrik USA. Fram till 40 dagar efter det att Företrädesemissionen inletts kan ett erbjudande eller överlåtelse av Värdepapper inom USA från en mäklare (oavsett om denne deltar i Företrädesemissionen) innebära ett brott mot bestämmelserna i Securities Act. Information till investerare inom EES I fråga om andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Sverige som har implementerat Prospektdirektivet (var och en kallad en Relevant Medlemsstat ), kan ett erbjudande till allmänheten av Värdepapper endast lämnas i den Relevanta Medlemsstaten i enlighet med ett undantag från Prospektdirektivet. Se avsnitt Överlåtelsebegränsningar m.m., rubrik Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Prospektet kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planeras, förbereds, beräknas, har för avsikt att, prognostiseras, försöker eller skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Denna framåtriktade information speglar Bolagets styrelses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat på idag tillgänglig information och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför företagsledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Bolaget och dess styrelse har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet), utöver vad som följer av tillämpliga regler, att uppdatera eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. All framåtriktad information som kan tillskrivas Bolaget eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till i detta avsnitt. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Bolaget är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Bolaget ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen ej kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan säkerställa genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Handlingar införlivade via hänvisning Följande handlingar vilka tidigare har publicerats införlivas härmed via hänvisning och utgör en del av Prospektet: 1. Biovitrums reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse. 2. Biovitrums reviderade årsredovisning för 2009, inklusive revisionsberättelse. 3. Swedish Orphan Biovitrums reviderade årsredovisning för 2010, inklusive revisionsberättelse. 4. Swedish Orphan Biovitrums delårsrapport januari mars Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs För varje Aktie i Sobi som innehas per den 5 maj 2011 erhålls en (1) Teckningsrätt. Fyra (4) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie i Sobi 12 kronor per Ny Aktie Viktiga datum Avstämningsdag 5 maj 2011 Teckningsperiod 11 maj 26 maj 2011 Handel med Teckningsrätter 11 maj 23 maj 2011 Övrig information Handelsplats Ticker Aktier och Nya Aktier SOBI Teckningsrätter BTA NASDAQ OMX Stockholm SOBI TR SOBI BTA ISIN-koder Aktier och Nya Aktier SE Teckningsrätter BTA SE SE Finansiell kalender Delårsrapport 1 april 30 juni juli 2011 Delårsrapport 1 juli 30 september oktober 2011 Innehåll 2 Sammanfattning 6 Riskfaktorer 17 Bakgrund och motiv 18 Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum 19 Villkor och anvisningar 22 Så här gör du 23 Marknadsöversikt 28 Beskrivning av Swedish Orphan Biovitrum 49 Finansiell översikt Swedish Orphan Biovitrum 52 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 57 Kapitalstruktur och annan finansiell information 62 Aktiekapital och ägarförhållanden 67 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 72 Bolagsstyrning 79 Bolagsordning 81 Legala frågor och övrig information 87 Skattefrågor i Sverige 89 Överlåtelsebegränsningar m.m. 93 Teknisk ordlista 96 Adresser

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är inte komplett och innehåller inte all information man bör överväga innan man investerar i Nya Aktier. Sammanfattningen skall ses som en introduktion till Prospektet och belyser information som beskrivs i mer detalj i andra delar av Prospektet. Varje beslut att utnyttja Teckningsrätter eller investera i Nya Aktier skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättningen av Prospektet i den jurisdiktion där sådan talan inleds. En person får göras ansvarig för information som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning därav, endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Nyemissionen i korthet Företrädesemissionen bedöms förbättra Sobis förutsättningar att genomföra sin strategi och uppnå sina finansiella mål, genom att tillvarata fortsatta affärsmöjligheter innebärande: Expansion av produktportföljen genom ytterligare inlicensieringar, distributionsavtal och produktförvärv. Kommersialisering av nya produkter. Fortsatt geografisk expansion genom utbyggnad av marknadsorganisationen och samarbeten med externa partners. Sobis styrelse beslutade den 28 mars 2011, under förutsättning av godkännande av årsstämman, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Sobis aktieägare. Ett sådant godkännande lämnades av årsstämman den 28 april Emissionsbeslutet innebär att Sobis aktieägare har företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållande till det antal befintliga Aktier de äger på Avstämningsdagen 5 maj Varje befintlig Aktie i Bolaget berättigar till en (1) Teckningsrätt. Fyra (4) Teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en Ny Aktie till Teckningskursen 12 kronor per Ny Aktie. Teckning av Nya Aktier kan också ske utan stöd av Teckningsrätter. Vid teckning av Nya Aktier utan stöd av Teckningsrätter sker tilldelning i första hand till de som också tecknat Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter. Se avsnittet Villkor och anvisningar för ytterligare information. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per Ny Aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen vid full teckning kommer att tillföra Bolaget cirka 637 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckning av Nya Aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig betalning under perioden 11 maj maj Anmälan av teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske senast den 26 maj Aktieägarna Investor AB och Bo Jesper Hansen (styrelsens ordförande), har åtagit sig att teckna sina respektive pro rataandelar av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 44 procent av Företrädesemissionen. 1) Resterande andel, motsvarande cirka 56 procent, är garanterad, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, av Carnegie och Handelsbanken. 1) Härutöver avser VD Kennet Rooth att teckna sin andel. Tidplan Teckningsperiod för Företrädesemissionen 5 maj 11 maj 23 maj 26 maj Omkring 1 juni 2011 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare registrerade som ägare i Sobi denna dag erhåller Teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen Handel i Teckningsrätter Resultat i Företrädesemissionen meddelas 1) Dessa tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda. För vidare information se avsnittet Riskfaktorer Tecknings- och garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen ej säkerställda. 2 Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

5 Sammanfattning Sobi i korthet Sobi är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsföretag. Bolaget fokuserar på att tillgängliggöra och utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar och stora medicinska behov. Produktportföljen innehåller för närvarande cirka 60 produkter, samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga behandlingsområden är blodsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar och behandlingar vid cancer. Verksamheten omfattar samtliga områden från tillämpad forskning och utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring och kundsupport. Verksamheten baseras på mångårig erfarenhet av forskning och läkemedelsutveckling. Många av Sobis forskare är pionjärer inom bioteknik och processutveckling av proteinläkemedel. Försäljningsorganisationen är väl utbyggd i Europa med egna marknadsbolag i elva länder och representationskontor i ytterligare elva länder. Sobi är också representerat via partners i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Israel, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. En egen organisation i Nordamerika är under uppbyggnad. Målet är att marknadsföra ytterligare produkter genom nya licens- och distributionsavtal såväl som produkter som genereras ur Bolagets egen projektportfölj samt från produktförvärv. Forsknings- och utvecklingsverksamheten omfattar rekombinanta proteinprojekt inom hemofili, prevention av tillväxthämning hos för tidigt födda barn, autoimmuna sjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar och behandlingar vid cancerterapi. Inflödet av nya projekt från den egna forskningen kompletteras genom strategiska förvärv, samarbeten och allianser. Projektportföljen innefattar projekt i sen klinisk fas. Under senare år har antalet anställda inom den prekliniska forskningen reducerats. Avsikten är att trots en minskad kapacitet inom denna del av forskningen behålla expertis och kompetens med möjlighet att öka resurserna i framtiden. Sobi fokuserar även på tillverkning av proteinläkemedel, från de första stegen i processutvecklingen till färdig kommersiell produkt. Verksamheten är baserad på omfattande kunskap och erfarenhet av myndighetskrav (till exempel EMA, FDA). Nuvarande partners verkar både i Europa och USA. Sobi är bland annat global tillverkare av den aktiva substansen i Pfizers läkemedel ReFacto AF / Xyntha, ett protein som används för behandling av blödarsjuka. Marknadsöversikt i korthet Den globala läkemedelsmarknaden uppgick under 2010 till 840 miljarder USD och har sedan år 2000 uppvisat en årlig tillväxt om 8,7 procent. 1) Läkemedelsmarknaden kan huvudsakligen delas in i tre produktkategorier med viss överlappning: läkemedel för allmänt bruk, specialistläkemedel och generiska preparat. Särläkemedel är en delmängd av specialistläkemedel. Med särläkemedel avses läkemedel för diagnos, prevention eller behandling av livshotande eller kroniskt funktionsnedsättande sjukdomar som förskrivs av specialistläkare. Marknaden för särläkemedel, där sjukdomarna ofta är livshotande och endast påverkar en liten del av befolkningen, skiljer sig avsevärt från marknaden för läkemedel för allmänt bruk. Trots att patientgrupperna är relativt små har särläkemedel en betydande marknadspotential. När det gäller särläkemedel är Sobi verksamt på framförallt den europeiska marknaden för särläkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Marknaden för särläkemedel är fortfarande relativt underutvecklad och majoriteten av kända sällsynta sjukdomar saknar fortfarande godkänd läkemedelsbehandling. Dock har de stora framstegen inom utveckling och den ökade kunskapen om bland annat den mänskliga arvsmassan samt de regulatoriska finansiella incitamenten påverkat utvecklingen och kommersialiseringen av sär läkemedel och förvandlat marknaden till en attraktiv tillväxtsektor inom läkemedelsindustrin. Vikten och behovet av att ta fram nya behandlingar för sällsynta och ofta allvarliga sjukdomar har lett till att vissa länder och regioner infört en lagstiftning för att främja utveckling och marknadsföring av särläkemedel. USAs införande av lagstiftningen 1983 var starten för en marknad för särläkemedel och har efterföljts av liknande lagstiftning i Japan år 1993, Australien år 1998, Europeiska Unionen ( EU ) år 2000 och andra nyckelmarknader för läkemedel. Bristen på tillfredsställande behandlingar av många sällsynta sjukdomar gör att marknaden för särläkemedel kan förväntas visa en fortsatt god tillväxt. 1) IMS Health Market. Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 3

6 Sammanfattning Finansiell utveckling i sammandrag Resultaträkningar 3 månader Helår Belopp i miljoner kronor jan mar 2011 jan mar Rörelsens intäkter 537,4 488, , , ,6 Kostnad för sålda varor och tjänster 253,5 175,0 685,7 375,7 264,7 Bruttovinst 283,9 313, ,0 921,3 875,9 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 6,3 3,6 77,4 16,2 40,1 Rörelseresultat 63,7 43,4 10,3 16,2 386,3 Finansiella poster netto 18,1 5,3 82,1 16,3 20,2 Resultat före skatt 81,8 48,7 92,4 32,5 366,1 Inkomstskatt 12,9 3,7 12,0 0,0 30,6 Årets / Periodens resultat 68,9 52,4 104,5 32,4 335,5 Balansräkningar Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 5 433, , , ,8 Omsättningstillgångar 1 598, , , ,1 (varav likvida medel) 37,7 38,5 258,3 254,2 SUMMA TILLGÅNGAR 7 031, , , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 274, , , ,0 Långfristiga skulder 1 956, ,0 704,2 823,2 Kortfristiga skulder 800,7 757,1 748,5 470,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 031, , , ,8 Kassaflödesanalys 3 månader Helår Belopp i miljoner kronor jan mar 2011 jan mar Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,9 12,6 215,1 58,9 506,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3, , ,3 39,1 20,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24, , ,7 15,7 416,4 Förändring i likvida medel 0,6 91,8 217,7 4,1 110,4 Likvida medel vid periodens början 38,5 258,3 258,3 254,2 365,8 Kursdifferens i kassaflödet 0,2 0,9 2,1 0,0 1,2 Likvida medel vid periodens slut 1) 37,7 349,1 38,5 258,3 254,2 1) Kortfristiga placeringar till ett värde av 48,4 miljoner kronor per 31 december 2009 respektive 205,8 miljoner kronor per 31 december 2008 ingår ej i likvida medel. Rörelsekapitaluttalande Rörelsekapitalet är enligt Sobi tillräckligt för att finansiera den löpande verksamheten under de närmaste tolv månaderna från och med datumet för Prospektet. 4 Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

7 Sammanfattning Riskfaktorer En investering i Sobi medför ett antal risker som potentiella investerare noggrant bör överväga. Det föreligger risker hänförliga till Sobis verksamhet såsom att Bolaget är beroende av försäljningen av Refacto /Xyntha, Kineret och Orfadin. Bolaget är även beroende av produktionsanläggningen för tillverkningen av Refacto /Xyntha. Vidare påverkas Bolaget av risker relaterade till läkemedelsutveckling och kommersialisering av produkter samt säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutvecklingen. Sobis verksamhet omfattas av komplexa regelkrav. Vidare finns andra legala risker såsom patentrisker och intrång i andras immateriella rättigheter, produktansvar och hantering av miljöfarligt avfall samt finansiella risker såsom risker relaterade till framtida resultatutveckling, behov av ytterligare finansiering och valutakursfluktuationer samt risker relaterade till Sobi-aktien och Företrädesemissionen såsom ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Ovan nämnda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet eller inkluderandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Övrig information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen Styrelsen består av Bo Jesper Hansen (ordförande), Adine Grate Axén, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan, Hans Wigzell, Catarina Larsson (arbetstagarrepresentant), Bo-Gunnar Rosenbrand (arbetstagarrepresentant). Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare är Kennet Rooth (verkställande direktör), Göran Arvidson (chef för fusioner och förvärv), Fredrik Berg (chefsjurist), Maria Berggren (personaldirektör), Peter Edman (forskningschef), Anders Edvell (chef för marknad och försäljning), Sylvain Forget (regionchef för Västeuropa), Stefan Fraenkel (chef för affärsutveckling), Lena Nyström (chef för tillverkning och distribution), Lars Sandström (finansdirektör) och Åsa Stenqvist (informationsdirektör och ansvarig för investerarrelationer). Revisor Bolagets revisor är PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Mikael Winkvist. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Per 31 mars 2011 var Sobis största ägare Investor AB med en ägarandel om 40,6 procent av Aktierna. För mer information, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information rörande transaktioner med närstående parter, se avsnittet Legala frågor och övrig information. Väsentliga händelser under innevarande räkenskapsår I januari 2011 tecknades ett distributionsavtal med sydkoreanska BL&H Co. Ltd. avseende distribution av Sobis produkter Orfadin och Kevipance i Sydkorea. Ett distributionsavtal tecknades även med tyska Fresenius Biotech enligt vilket Sobi kommer att distribuera Removab i ett femtontal europeiska länder under sju år. I slutet av februari 2011 tillkännagavs förändringar i Sobis ledningsgrupp och en förstärkning av affärsutvecklingsfunktionen. I slutet av mars 2011 togs beslut om ett antal åtgärder för att uppnå kostnadsbesparingar vilka beräknas uppgå till cirka 90 miljoner på årsbasis där full effekt förväntas uppnås Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 5

8 Riskfaktorer En investering i aktier är alltid förenad med risktagande och i detta avseende utgör Sobi inget undantag. Potentiella investerare bör noga överväga all information som lämnas i Prospektet och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de Nya Aktierna innebär. Var och en av nedanstående risker, samt övriga risker och osäkerhetsfaktorer som nämns i Prospektet kan, om de realiseras, ha en väsentlig negativ effekt på Sobis verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse och utgör inte heller de enda risker och osäkerhetsfaktorer som Sobi ställs inför. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget för närvarande inte känner till eller inte bedömer som väsentliga kan också komma att utvecklas till faktorer som kan komma att ha en väsentlig negativ effekt på Sobis verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. Risker relaterade till Sobis verksamhet Bolaget är beroende av försäljningen av ReFacto AF /Xyntha Enligt Bolagets avtal med Pfizer 1) erhåller Sobi intäkter för såväl tillverkning av läkemedelssubstansen ReFacto AF /Xyntha som för co-promotion från försäljning av ReFacto AF /Xyntha i Norden samt royaltyintäkter från Pfizers globala försäljning av ReFacto AF / Xyntha. För 2010 uppgick Bolagets intäkter hänförliga till ReFacto AF /Xyntha, och den tidigare produkten ReFacto till cirka 587,1 miljoner kronor, jämfört med Bolagets totala intäkter om cirka 1 906,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 30,8 procent). Under de första tre månaderna 2011 uppgick Sobis intäkter hänförliga till ReFacto AF /Xyntha till cirka 231,7 miljoner kronor jämfört med Bolagets totala intäkter om 537,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 43,1 procent). Varje väsentlig minskning av de intäkter som Bolaget erhåller från ReFacto AF /Xyntha, oavsett om det beror på minskad efterfrågan, ökad konkurrens, försämrade möjligheter för Sobis förmåga att tillverka de nödvändiga mängderna av läkemedelssubstans eller framgångsrikt marknadsföra ReFacto AF / Xyntha, förändringar i Bolagets avtal med Pfizer eller andra orsaker, exempelvis ändrade regler för statlig läkemedelssubventionering vid förebyggande behandling eller minskad utbredning av blödarsjuka, kan ha en väsentlig negativ effekt på Sobis verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget är beroende av försäljningen av Kineret För 2010 uppgick Bolagets intäkter hänförliga till produktförsäljning av Kineret till 422,3 miljoner kronor, jämfört med Bolagets totala intäkter om 1 906,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 22,1 procent). Under de första tre månaderna 2011 uppgick Sobis intäkter hänförliga till produktförsäljning av Kineret till 107,2 miljoner kronor jämfört med Bolagets totala intäkter om 537,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 19,9 procent). Varje väsentlig minskning av de intäkter som Bolaget erhåller från Kineret, oavsett om det beror på minskad efterfrågan, ökad konkurrens, försämrade möjligheter för Sobis förmåga att tillhandahålla de nödvändiga mängderna av läkemedelssubstans eller framgångsrikt marknadsföra Kineret, eller andra orsaker, exempelvis ändrade regler för statlig läkemedelssubventionering, myndigheters regulatoriska bedömningar eller lagerbrist, kan ha en väsentlig negativ effekt på Sobis verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget är beroende av försäljning av Orfadin 2010 uppgick intäkterna hänförliga till Orfadin till 321,8 miljoner kronor, jämfört med totala intäkter för Bolaget om 1 906,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 16,9 procent). Under de första tre månaderna 2011 uppgick intäkterna hänförliga till Orfadin till 76,0 miljoner kronor jämfört med totala intäkter för Bolaget om 537,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 14,1 procent). Faktorer som kan orsaka en minskning i försäljningen av Orfadin innefattar att förändringar sker i statligt satta prisnivåer eller förmånspolicys för andra aktörer, att händelser som påverkar produktionen av Orfadin inträffar, att generisk konkurrens uppkommer efter att patentskydd och marknadsexklusivitet som särläkemedel upphör att gälla för Orfadin, att negativa effekter relaterade till långtidsanvändning av Orfadin uppkommer, att konkurrens från eventuella nyutvecklade behandlingsmetoder inklusive läkemedel baserade på nitisinone (den aktiva substansen i Orfadin ) för indikationer utanför området för särläkemedel uppkommer och att problem uppstår för Bolagets distributörer utanför Europa, däribland RDT, Thaiba och Orphan Australia. Minskad försäljning av Orfadin kan ha en väsentlig negativ effekt på Sobis verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare är Sobi för närvarande beroende av en enda leverantör för tillgång till nitisinone, den aktiva läkemedelssubstansen i Orfadin. Hanteringen av de råvaror som ingår i syntesen är komplex och det finns ett begränsat antal tillverkare som kan till- 1) Avtalen ingicks ursprungligen mellan Bolaget och Genetics Institute (sedermera Wyeth), som förvärvades av Pfizer under Den 1 december 2009 överläts Wyeths rättigheter och skyldigheter enligt co-promotionavtalet till Pfizer AB. 6 Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DU KOMMER SOM AKTIEÄGARE I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB Notera att teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Viktig information Med Orexo, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt ( Prospektet ) Orexo AB (publ) (organisationsnummer 556500-0600) inklusive,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Information till investerare Med Hansa Medical eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Hansa Medical AB (publ), ett dotterföretag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer