Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14"

Transkript

1 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering (dvs. att använda en vektor för att räkna förekomster av något) Sortering Jag har visat sett urvalssortering och bubbelsortering Sätta in element i sorterad följd Vektorer med objekt Exempel: hantera alla punkterna Point[] vertices = new Point[3]; vertices[0] = new Point(10,10); vertices[1] = new Point(50,10); vertices[2] = new Point(30,40); Vektorn vertices innehåller punkter, som utgör hörnen i en månghörning. Flytta punkterna i vektorn: for (int i = 0; i < vertices.length; i++) { vertices[i].move(10, 20); vertices x 10 Y x 50 Y 10 x 30 Y 40 Rita månghörningen: SimpleWindow w = new SimpleWindow(600, 600, Polygon"); w.moveto(vertices[0].getx(), vertices[0].gety()); for (int i = 1; i < vertices.length; i++) { w.lineto(vertices[i].getx(), vertices[i].gety()); w.lineto(vertices[0].getx(), vertices[0].gety());

2 Vektor för att representera en polygon Antag att vi vill hantera polygoner med ett godtyckligt antal hörnpunkter. Då får vi gissa hur stor vektor vi behöver för punkterna: vertices x 50 y 50 x 70 y 300 x 350 y 350 null null null null x 320 y 200 Det behövs också en variabel som håller reda på hur många punkter vi satt in i vektorn: n 4 Vektorernas begränsningar Här har vi valt ett maximalt antal punkter i polygonen. Hur väljer man ett sådant värde? Om man gör vektorn för liten från början kan inte alla polygoner representeras (t ex en 40-hörning). Om man gör vektorn stor från början (säg, 1000 element) blir många element oanvända (t ex 997 st för en triangel). Då slösar vi med minne. Ibland är det inte praktiskt möjligt att ange ett maximalt antal element på förhand! Klassen Polygon Vektorernas begränsningar (forts.) Per Holm, 2007, avsnitt Visas i Eclipse Vi kan utöka metoden addvertex så att en ny, större vektor skapas vid behov......men det blir en del att skriva. Måste göras igen om vi vill ha en annan, dynamiskt växande, lista. (T.ex. en lista av Turtle, eller heltal.) Det vore smidigt med en datastruktur som inte kräver att vi känner antalet element från början... där vi enkelt kan lägga in eller ta bort element... som kan hantera element av olika slag (precis som vektorer)

3 ArrayList ArrayList: är en standardklass i Java (paketet java.util). innehåller alltid objekt (inte int, double,... ). lagrar sina element i en vektor. utökar vektorns storlek vid behov. har metoder för att sätta in och ta bort element Viktiga operationer på ArrayList (urval) ArrayList<E> /** Skapar en ny lista */ ArrayList<E>(); /** Tar reda på elementet på plats pos */ E get(int pos); /** Lägger in objektet obj sist */ void add(e obj); /** Lägger in obj på plats pos; efterföljande flyttas */ void add(int pos, E obj); /** Tar bort elementet på plats pos och returnerar det */ E remove(int pos); /** Tar reda på antalet element i listan */ int size(); ArrayList är en generisk klass Klassen Polygon med ArrayList (1) ArrayList är en generisk klass och kan innehålla objekt av godtycklig typ. E är en typparameter till klassen. Mer om detta i EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs. à Ersätt E med typen på de objekt som lagras i listan. Exempel där vi skapar en lista av Point-objekt och sätter in tre sådana i listan: ArrayList<Point> vertices = new ArrayList<Point>(); vertices.add(new Point(50, 50)); vertices.add(new Point(50, 10)); vertices.add(new Point(30, 40)); public class Polygon { private ArrayList<Point> vertices; /** Skapar en polygon. */ public Polygon() { vertices = new ArrayList<Point>(); /** Definierar en ny punkt med koordinaterna x, y. */ public void addvertex(int x, int y) { vertices.add(new Point(x, y)); /** Flyttar polygonen avståndet dx i x-led, dy i y-led. */ public void move(int dx, int dy) { for (int i = 0; i < vertices.size(); i++) { vertices.get(i).move(dx, dy);

4 Klassen Polygon med ArrayList (2) /** Ritar polygonen i fönstret w. */ public void draw(simplewindow w) { if (vertices.size() == 0) { return; Point start = vertices.get(0); w.moveto(start.getx(), start.gety()); for (int i = 1; i < vertices.size() ; i++) { w.lineto(vertices.get(i).getx(), vertices.get(i).gety()); w.lineto(start.getx(), start.gety()); Klassen Polygon med ArrayList (3) /** Lägger in en ny punkt med koordinaterna x,y på plats pos. Efterföljande element flyttas */ public void insertvertex(int pos, int x, int y) { vertices.add(pos, new Point(x, y)); /** Tar bort punkten på plats pos. Efterföljande element flyttas */ public void removevertex(int pos) { vertices.remove(pos); Övning: sökning i lista Att traversera listor Lägg till följande metod i klassen Polygon: /** Undersöker om polygonen har någon hörnpunkt med koordinaterna x, y. */ boolean hasvertex(int x, int y) { Anta att vi vill gå igenom en lista (t.ex. för att göra något med alla element). Då kan vi använda for på två sätt: Som tidigare, med hjälp av ArrayLists metoder för att få ut element och storlek, samt en vanlig for-sats. for-each-loopen ("the enhanced for loop ), som är särskilt anpassad för datastrukturer som ArrayList.

5 Skriv ut alla element: med "vanlig" for-loop Traversera med for-each for (int i = 0; i < list.size(); i++) { System.out.println(list.get(i)); Antag att vi har följande lista: ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); Då kan vi skriva ut alla element i listan så här: for (String s : list) { System.out.println(s); Sådana for-satser kan även användas för vektorer. ArrayList och primitiva datatyper Typklassen Integer (en skiss) Elementtypen i ArrayList anger elementens klass. Men vad gör man om man vill ha element av primitiva datatyper som int eller double? Detta går alltså inte: ArrayList<int> list = new ArrayList<int>(); Javas lösning på detta har två delar: Typklasser (för objekt som innehåller tal) Autoboxing (specialregler för typklasser) public class Integer { private int value; public static final MIN_VALUE = ; public static final MAX_VALUE = ; public Integer(int value) { this.value = value; public int intvalue() { return value;...

6 Typklasser Typklassen Integer: exempel Primitiva datatyper i Java, och motsvarande typklasser primitiv typ typklass boolean Boolean int Integer double Double char Character Observera skillnaden mellan datatypen int (enkel datatyp) och Integer (klass). int a = 12; Integer b = new Integer(27); b är en referensvariabel som kan referera till ett Integer-objekt. a b En lista av heltal (med hjälp av typklassen Integer) Heltal i ArrayList public class ArrayListExample { public static void main(string[] args) { ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); Scanner scan = new Scanner(System.in); while (scan.hasnextint()) { int nbr = scan.nextint(); Integer obj = new Integer(nbr); list.add(obj); for (int i = list.size() - 1; i >= 0; i--) { Integer obj = list.get(i); int nbr = obj.intvalue(); System.out.println(nbr); Om man vill lagra heltal, reella tal etc. måste man använda motsvarande typklass: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); list.add(new Integer(2)); inte ArrayList<int> list = new ArrayList<int>();

7 Autoboxing (specialregler för typklasser) Typklassen Integer: exempel med autoboxing Om ett int-värde v förekommer där det behövs ett Integerobjekt, så skapas ett Integer-objekt med värdet v. Om ett Integer-objekt obj förekommer där det behövs ett int-värde, så görs automatiskt obj.intvalue(). int a = 12; Integer b = new Integer(27); Det senare kan alltså även skrivas (enklare): a b Java översätter alltså automatiskt mellan typen int och klassen Integer. Integer b = 27; Samma sak gäller för double/double, char/character, boolean/boolean m.fl. Använd de primitiva typerna när det är möjligt. Autoboxing är emellertid ofta praktiskt i samband med ArrayList. Heltalslistan, nu med autoboxing Ett exempel: Dictionary public class ArrayListExample { public static void main(string[] args) { ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); Scanner scan = new Scanner(System.in); while (scan.hasnextint()) { int nbr = scan.nextint(); list.add(nbr); // samma sak som: list.add(new Integer(nbr)); for (int i = list.size() - 1; i >= 0; i--) { int nbr = list.get(i); // samma sak som: int nbr = list.get(i).intvalue(); System.out.println(nbr); Hur kan man implementera följande specifikation? Dictionary /** Skapar en ny ordlista */ Dictionary(); /** Sätt in ett nytt ord på rätt plats i listan */ void insertword(string w); /** Returnerar listans ord, skilda av mellanslag */ String tostring();

8 public class Dictionary { private String[] words; private int n; /** Skapar en ny ordlista */ public Dictionary() { n = 0; words = new String[100]; // svårt att välja värde! /** Sätt in ett nytt ord på rätt plats i listan */ public void insertword(string word) { int pos = 0; while (pos < n && words[pos].compareto(word) < 0) { pos++; for (int i = n; i > pos; i--) { words[i] = words[i 1]; words[pos] = word; n++; /** Returnerar listans ord, skilda av mellanslag */ public String tostring() { StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < n; i++) { sb.append(words[i]); sb.append(' '); return sb.tostring(); public class Dictionary { private ArrayList<String> words; /** Skapar en ny ordlista */ public Dictionary() { words = new ArrayList<String>(); /** Sätt in ett nytt ord på rätt plats i listan */ public void insertword(string word) { int pos = 0; while (pos < words.size() && words.get(pos).compareto(word) < 0) { pos++; words.add(pos, word); /** Returnerar listans ord, skilda av mellanslag */ public String tostring() { StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (String w : words) { sb.append(w); sb.append(' '); return sb.tostring(); Vi utökar Dictionary Hur kan man implementera följande metod? /** True om ordet finns i listan, annars false */ boolean contains(string word); Enkel lösning: linjärsökning public boolean contains(string word) { for (String w : words) { if (w.equals(word)) { return true; return false;

9 En ännu enklare linjärsökning: Metoden equals i klassen Integer ArrayList har en inbyggd contains-metod: public boolean contains(string word) { return words.contains(word); Metoden contains i ArrayList anropar equals i String. Fungerar alltså bara om listans elementklass (String i detta exempel) har en equals-metod. Och det har ju String vi har ju tidigare anropat den: for (String w : words) { if (w.equals(word)) {... public class Integer { private int value; public boolean equals(object obj) { if (! (obj instanceof Integer)) { return false; return value == ((Integer) obj).value; Att göra Point jämförbar Metoden hasvertex ArrayList-metoden contains fungerar bara om elementklassen har en equals-metod. Vår klass Polygon har element av klassen Point. public class Point { private int x; private int y; //... konstruktorer och metoder public boolean equals(object obj) { if (! (obj instanceof Point)) { return false; // obj är inte ett Point-objekt Point p = (Point) obj; return x == p.x && y == p.y; Nu kan man skriva metoden hasvertex i Polygon så här: public boolean hasvertex(int x, int y) { return vertices.contains(new Point(x, y)); Detta förutsätter alltså att Point har en equals-metod (så som just beskrivits).

10 Hur kan vi göra detta effektivare? Insättningssortering Linjärsökning är det enda alternativet för osorterade listor Men vår lista är ju sorterad! Då är binärsökning effektivare. Då kan vi dock inte längre förlita oss på den inbyggda contains-metoden i ArrayList. Denna metod kan användas för att sortera en mängd S. En resultatlista, R, är inledningsvis tom Element från S sätts, ett i taget, in på rätt ställe i R Detta kallas insättningssortering: Insertion Sort (se insättningssortering och rumänsk folkdans på kurssidan) Mer om detta i övning 9 Sortering med ArrayList Byta plats på två element, ArrayList Exakt samma sorteringsalgoritmer, som visades för vektorerna, kan användas med ArrayList. Skillnaden är att vi nu använder metoderna i ArrayList för att ta ut och sätta in (byta plats på) objekt. Från dokumentationen av ArrayList: public E set(int index, E element) Replaces the element at the specified position in this list with the specified element. Returns: the element previously at the specified position Antag att vi ska byta plats på element med index i och k i en ArrayList a: Integer temp = a.set(i, a.get(k)); a.set(k, temp); alternativt (kortare men klurigare): a.set(k, a.set(i, a.get(k)))

11 Övning: Vilka tal kommer att skrivas ut? Inför lab 7: matriser int[] v = new int[5]; for (int i = 0; i < 5; i++) { v[i] = 2 * i + 1; System.out.println(v[0]); System.out.println(v[v[0]]); System.out.println(v[v[v[0]]]); System.out.println(v[v[v[v[0]]]]); Lunds Tekniska Högskola Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ÅÅÅÅ-MM-DD Matriser (eng: multidimensional array) Deklarera och skapa matriser En matris är en vektor av vektorer. Man kan också se det som ett rutnät (förutsatt att alla delvektorer har samma storlek) Språkbruket varierar: kolumn/kolonn kolonn: [0] [1] [2] [3] rad: [0] [1] [2] elementens typ matrisens namn antal rader int[][] m = new int[3][5]; antal kolonner Varje cell kommer man åt matrisens namn och cellens index: namn[radindex][kolonnindex] [3] [4]

12 Att använda matriser Exempel: matris Att använda ett matriselement: m[2][0] = 0; radindex kolonnindex Man kan ta reda på antal rader: m.length och antal kolonner på raden i: m[i].length (normalt har alla rader lika många kolonner) Beräkna och skriv ut radsummorna i en matris m. // för varje rad // för varje element på raden // behandla elementet for (int i = 0; i < m.length ; i++) { int sum = 0; for (int k = 0; k < m[i].length; k++) { sum = sum + m[i][k]; System.out.println(sum); Övning matriser: tic-tac-toe metoder Skapa en klass som representerar ett tic-tac-toe-bräde ("tre-irad"). Spelplanen ska representeras av en char [][] board som ska vara 3x3 element stor. Varje ruta kan innehålla något av tecknen O, X eller (det sista är ett mellanslag). Klassen ska innehålla metoderna som beskrivs på nästa sida. Implementera klassen. (Vi bortser här från användargränssnittet.) Metod för att returnera tecknet vid en given position: public char readposition(int row, int col) Metod för att sätta ett tecken på en given position: public void markposition(char mark, int row, int col) Metod för att se om någon har vunnit, och i så fall returnera det vinnande tecknet: public char getwinner()

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Laboration 13, Arrayer och objekt

Laboration 13, Arrayer och objekt Laboration 13, Arrayer och objekt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration13 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter med laborationen. Uppgift

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB c 2004 Liber AB, Lennart Harnefors, Johnny Holmberg, Joop Lundqvist Signaler och system med tillämpningar Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB (för Matrix laboratory) är ett interaktivt programpaket

Läs mer

Föreläsning 13 Testning och strängar

Föreläsning 13 Testning och strängar Föreläsning 13 Testning och strängar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 13.10.2011 Testning Tips för systematisk testning

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering Programmergsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

For-sats/slinga. Notis

For-sats/slinga. Notis Notis I koden för exemplen förekommer kommentarer. Kommentarer i Matlabkoden identieras med prexet %. Kommentarer är text/kod som Matlab bortse från. Alltså all text/kod som ligger till höger och på samma

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer