Föreläsning Innehåll. Checklista. Några metoder i klassen ArrayList<E> Exempel på vad du ska kunna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning Innehåll. Checklista. Några metoder i klassen ArrayList<E> Exempel på vad du ska kunna"

Transkript

1 Föreläsning Innehåll Checklista Klassen ArrayList<E> Arv Undervisningsmoment: föreläsning övning 5 laboration 9-10 Avsnitt i läroboken: , 12.8, , 10 Avsnitt 12.6 och ingår inte i kursen, men är bra att läsa om du fortsätter med programmering på egen hand eller i någon annan kurs. Exempel på vad du ska kunna Förklara begreppet generisk klass. Använda klassen ArrayList<E>. Förstå och rita enkla UML-diagram. Förklara begreppen: arv, superklass, subklass, abstrakta klasser och metoder. Implementera superklasser och subklasser. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Klassen ArrayList<E> Några metoder i klassen ArrayList<E> /** Skapar en tom lista. */ ArrayList(); Klassen ArrayList<E> är en standardklass (i paketet java.util). innehåller alltid objekt (inte int, double,... ). lagrar internt sina element i en vektor. utökar vektorns storlek vid behov. har metoder för att sätta in och ta bort element... /** Returnerar elementet på plats pos. */ E get(int pos); /** Lägger in obj sist. */ void add(e obj); /** Tar bort elementet på plats pos, returnerar det borttagna elementet. */ E remove(int pos); /** Returnerar antalet element. */ int size(); EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

2 Generisk klass ArrayList<E> är en generisk klass och kan innehålla objekt av godtycklig typ. En generisk klass har en eller flera typparametrar. När en generisk klass används ersätts typparametrarna med klassnamn. Exempel där vi skapar en lista som kan innehålla Point-objekt och sätter in tre punkter i listan: ArrayList<Point> vertices = new ArrayList<Point>(); vertices.add(new Point(50, 50)); Vertices.add(new Point(50, 10)); Vertices.add(new Point(30, 40)); EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Traversera alla elementen i listan x y vertices x y Listan vertices innehåller punkter. Skriv programkod för att flytta punkterna 10 pixels i x-led och 20 i y-led. Använd metoden void move(int dx, int dy) från klassen Point för att flytta en punkt. x y Traversera alla elementen i listan Mönster Uppgift: Behandla alla elementen i listan list. Algoritm: för varje element i listan { använd elementet Exempel, där list är en lista av typen ArrayList<Integer>: int sum = 0; for (int i = 0; i < list.size(); i++) { sum = sum + list.get(i); Anm: Detta sätt att traversera en lista fungerar bra då man använder ArrayList<E>. I Java finns flera olika klasser för att hålla reda på en samling med element. Om man använder en annan samlingsklass passar inte ovanstående sätt att traversera genom elementen. Man får använda en for-each -sats eller iterator istället (avsnitt 12.10). EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Traversera alla elementen i listan Alternativ Man kan också använda en for-each -sats för att traversera genom elementen. Exempel: for (Point p : vertices) { p.move(10, 20); int sum = 0; for (int nbr : list) { sum = sum + nbr; // för varje punkt p i vertices // för varje heltal nbr i list Anm: Detta sätt att traversera en lista fungerar bra för alla Javas samlingsklasser. Man får dock inte ändra i listan (med add, remove etc.) medan man itererar genom listan på detta sätt. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

3 Vektor vs Arraylist<E> ArrayList<E> passar bra när antal element inte är bestämt. Klassen har färdiga metoder för att lägga till element, ta bort element... En vektor passar bra när man på förhand vet antal element. Exempel: en kortlek med 52 kort: Card[] deck = new Card[52]; en samling räknare vid registrering int[] nbrs = new int[6]; Observera att ett ArrayList är en lista och inte en vektor (även om det internt i objektet används en vektor för att lagra elementen.) En nyskapad list är tom från början. Ett anrop av metoden size() på en nyskapad lista ger resultatet 0. En nyskapad vektor har däremot redan från början det antal element som angavs vid skapandet. Elementen har startvärden (0, 0.0, null etc. beroende på typ). EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 ArrayList kan bara innehålla objekt Exempel: polygoner Klassen Polygon public class Polygon { private ArrayList<Point> vertices; /** Skapar en polygon. */ public Polygon() { vertices = new ArrayList<Point>(); /** Lägger till en ny punkt med koordinaterna x, y. */ public void addvertex(int x, int y) { vertices.add(new Point(x, y)); /** Flyttar polygonen avståndet dx i x-led, dy i y-led. */ public void move(int dx, int dy) { for (int i = 0; i < vertices.size(); i++) { vertices.get(i).move(dx, dy); EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Typklasser Om man vill lagra heltal, reella tal etc. måste man använda motsvarande typklass: inte ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); list.add(2); ArrayList<int> list = new ArrayList<int>(); Primitiva typer i Java: boolean short int long char byte float double Motsvarande typklasser: Boolean Short Integer Long Character Byte Float Double EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

4 Autoboxing - unboxing int vs Integer Automatisk konvertering mellan primitiv datatyp och motsvarande typklass. Exempel: Integer i = 12; // Autoboxing till Integer-objekt Observera skillnaden mellan typerna int (primitiv datatyp) och Integer (klass). Exempel: int a = 12; Integer b = 12; // autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); list.add(12); // autoboxing int n = list.get(0); // unboxing a b b är en referensvariabel som kan referera till ett Integer-objekt. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Sökmetoder i ArrayList<E> Det finns färdiga metoder för att söka i en lista: /** Söker upp ett element som matchar obj. Returnerar true om sådant element element finns, annars false. */ boolean contains(object obj); /** Söker upp ett element som matchar obj. Returnerar index för elementet, -1 om elementet inte fanns. */ int indexof(e obj); Det ingår inte i kursen att använda dessa. Orsaken är att det i dessa metoder används en metod boolean equals(object obj) för att jämföra två element. Du kan inte använda dessa metoder för att söka i listan om du inte sett till att det finns en korrekt equals-metod i klassen som ersätter E. En sådan equals-metod finns i Javas typklasser samt i klassen String. Att t.ex. anropa contains på en lista av typen ArrayList<Integer> eller ArrayList<String> är alltid ok. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Övning Sökning Lägg till följande metod i klassen Polygon: /** Undersöker om polygonen har någon hörnpunkt med koordinaterna x, y. */ boolean hasvertex(int x, int y) { EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

5 Insättning i sorterad följd Insättning i sorterad följd Exempel: ArrayList<String> wordlist= new ArrayList<String>(); wordlist.add("apelsin"); wordlist.add("banan"); wordlist.add("druva"); wordlist.add("enbär"); Uppgift: Lägg till ordet word idenredansorteradelistan. Lösning: Sök efter platsen för word, dvs. sök efter det första ord som är större än eller lika med word. Lägg in word ilistan: int pos = 0; while (pos < wordlist.size() && wordlist.get(pos).compareto(word) < 0) { pos++; wordlist.add(pos, word); wordlist "apelsin" "banan" "druva" "enbär" word "citron" wordlist "apelsin" "banan" "citron" "druva" "enbär" EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Insättning i sorterad följd Alternativ Klassdiagram UML Lösning: Sök efter platsen för word, dvs. sök efter det första ord som är större än eller lika med word. Lägg in word ilistan: int pos; for (pos = 0; pos < wordlist.size(); pos++) { if (wordlist.get(pos).compareto(word) >= 0) { break; wordlist.add(pos, word); Unified Modelling Language kan användas för att beskriva klasser och relationer mellan klasser. används även vid design av databaser. Klassdiagram, exempel: En kortlek kan innehålla många kort. Ett kort ingår i en kortlek. Carddeck 1 * Card suit rank wordlist "apelsin" "banan" "citron" "druva" "enbär" EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

6 Arv Exempel Problem Antag att vi i ett program hanterar olika slags fordon: public class Car { public class Bus { private String licensenbr; private String licensenbr; private Person owner; private Person owner; private int maxpassengers; private int maxpassengers; public class Truck { public class MotorCycle { private String licensenbr; private String licensenbr; private Person owner; private Person owner; private int maxload; De olika slagen fordon har olika egenskaper och beskrivs i var sin klass: Car, Truck, Bus och MotorCycle. Antag att vi vill simulera en kö framför ett trafikljus. Kön representeras av en lista eller en vektor med fordon. Hur ska vi deklarera en sådan lista eller vektor? Vilken typ har elementen? EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Lösning Arv Klassdiagram Vi behöver en klass som beskriver fordon: Vehicle Då kan vi skapa listor och vektorer som kan innehålla olika slags fordon: ArrayList<Vehicle> list = new ArrayList<Vehicle>(); Vehicle[] v = new Vehicle[100]; Vehicle superklass Men får vi sätta in t.ex. Car-objekt i list eller v? Ja, om Car ärver klassen Vehicle: Car Truck Bus MotorCycle public class Car extends Vehicle { subklass EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

7 Referensvariabler och arv Superklass En referensvariabel som deklarerats med typen C får referera till objekt av klassen C och dessutom till objekt av alla subklasser till C. Exempel: En variabel med typen Vehicle får referera till objekt av alla subklasser till Vehicle. Vehicle avehicle; avehicle = new Car("ABC123", p1, 5); avehicle = new Bus("DEF789", p2, 56); Låt superklassen Vehicle innehålla de attribut och metoder som är gemensamma för alla fordon. Klasserna Car, Truck, Bus och MotorCycle får ärva dessa attribut och metoder från klassen Vehicle. public abstract class Vehicle { private String licensenbr; private Person owner; EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Abstrakta klasser Subklasser I program som använder våra fordonsklasser kommer vi inte att skapa objekt av klassen Vehicle, utan bara av klasserna Car, Truck, Bus och MotorCycle. I verkligheten finns bilar, bussar, lastbilar och motorcyklar, men på vägarna kör det inte omkring någonting som bara är fordon. Superklasser man inte ska skapa objekt av kallas abstrakta klasser. public abstract class Vehicle { Kvar i respektive subklass är de attribut och metoder som är specifika för just det fordonet. public class Car extends Vehicle { private int maxpassengers; public class Bus extends Vehicle { private int maxpassengers; public class Truck extends Vehicle { private int maxload; EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

8 Arv Klassdiagram Objekt innehåller både ärvda och egna attribut Exempel: Car-objekt Car maxpassengers Vehicle licensenbr owner Bus maxpassengers Truck maxload MotorCycle Deklareras i superklassen Vehicle Deklareras i subklassen Car licensenbr owner maxpassengers "ABC123" 5 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 En klass kan vara både superklass och subklass Klassdiagram Vehicle licensenbr owner Konstruktorer i superklasser Vehicle har en konstruktor (fast vi inte ska skapa Vehicle-objekt.) Den kommer att anropas inuti subklassernas konstruktorer. Inuti konstruktorn ges startvärden till de attribut som är deklarerade i Vehicle. PassengerVehicle maxpassengers Car Bus Truck maxload MotorCycle public abstract class Vehicle { private String licensenbr; private Person owner; /** Initierar ett Vehicle-objekt med registreringsnumret licensenbr och ägaren owner. */ protected Vehicle(String licensenbr, Person owner) { this.licensenbr = licensenbr; this.owner = owner; EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

9 public, private eller protected Konstruktorer i subklasser Genom att lägga till satsen super() först i konstruktorn ser man till att superklassens konstruktor utförs. I klassen måste man tala om vilka storheter som ska vara åtkomliga utanför klassen. public åtkomlig utanför klassen private endast åtkomlig inuti i klassen protected åtkomlig i klassen och i alla dess subklassser Ofta är attribut och konstruktorer i superklasser deklarerade protected. public class Truck extends Vehicle { private int maxload; /** Skapar ett Truck-objekt med registreringsnumret licensenbr, ägaren owner och maxlasten maxload. */ public Truck(String licensenbr, Person owner, int maxload) { super(licensenbr, owner); this.maxload = maxload; EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Fördelar med arv Klassen Object Modellen beskriver det verkliga systemet bättre. Gemensamma attribut och metoder behöver bara skrivas en gång i superklassen. Vi kan deklarera referensvariabler som får referera till objekt av alla de olika subklasserna. Exempel: ArrayList<Vehicle> list = new ArrayList<Vehicle>(); list.add(new Car("ABC123", p1, 5)); list.add(new Bus("DEF789", p2, 56)); I Java finns en klass Object som är superklass till alla andra klasser. En referensvariabel av typen Object kan alltså referera till objekt av alla typer. Exempel: Object obj = new Car("ABC123", p1, 5); I klassen Object finns det några metoder (t.ex. tostring och equals) som alla andra klasser ärver. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

10 Metoden tostring i klassen Object I klassen Object finns metoden: /** Skapar en "läsbar representation" av objektet. */ String tostring(); När man skriver ut ett objekt, t.ex: Car c = new Car("ABC123", p1, 5); System.out.println(c); så är det metoden tostring som används inuti println. Man kan definiera om (skugga) metoden tostring så att man får exakt den utskrift man vill ha. Man kan t.ex. lägga till följande metod i klassen Car: public String tostring() { return licensenbr; EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Metoden equals i klassen Object I klassen Object finns metoden: /** Undersöker om detta objekt är lika med obj. */ boolean equals(object obj); Metoden equals i Object fungerar likadant som ==, dvs. jämför referenser. I följande exempel returnerar equals därför värdet false trots att bägge bilarna har samma värden på attributen: Car c1 = new Car("ABC123", p1, 5); Car c2 = new Car("ABC123", p1, 5); c1.equals(c2) "ABC123" Man kan själv definiera om (skugga) metoden equals så att den jämför innehållet i objekten istället. Detta är gjort i Javas typklasser och i klassen String. c1 c2 "ABC123" EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Exempel: geometriska figurer När ska arv användas? I ett program ska geometriska figurer (kvadrater och cirklar) hanteras. Figurerna ska kunna flyttas och ritas upp på skärmen. Figurerna ska kunna ritas i ett SimpleWindow-fönster. Figurerna ska kunna flyttas. För att beskriva en figurs läge ska klassen Point användas. Arv passar bra när man har en är en -relation mellan klasser. En kvadrat är en slags figur. En cirkel är en slags figur. Vilka klasser behövs? Hur ska arv användas? EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

11 Här ska arv inte användas public class Point { private int x, y; public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; public void move(int dx, int dy) { x = x + dx; y = y + dy; Ska klassen Point vara superklass till klassen Shape så att klassen Shape kan ärva attributen x, y och metoden move? Nej! En figur är inte en slags punkt. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Superklassen Shape Sammansättning En figur har en punkt som anger figurens läge. public abstract class Shape { protected Point location; protected Shapes(int x, int y) { location = new Point(x, y); public void move(int dx, int dy) { location.move(dx, dy); // figurens läge EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Subklassen Square Subklassen Circle public class Square extends Shape { private int side; public Square(int x, int y, int side) { super(x, y); this.side = side; public int getside() { return side; public class Circle extends Shape { private int radius; public Circle(int x, int y, int radius) { super(x, y); this.radius = radius; public int getradius() { return radius; public void draw(simplewindow w) { // rita fyra linjer i en kvadrat public void draw(simplewindow w) { // rita många linjer i en cirkel EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

12 Exempel på arv: geometriska figurer Typregler för arv Uppgift Shape location move(int, int) En referensvariabel som deklarerats med typen C får referera till objekt av klassen C och dessutom till objekt av alla subklasser till C. Shape s; Circle c; Square side draw(simplewindow) Circle radius draw(simplewindow) Vilka tilldelningssatser är korrekta? 1 c = new Circle(100, 100, 50); 2 s = new Circle(100, 100, 50); 3 c = new Square(100, 100, 50); 4 s = new Square(100, 100, 50); EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Flytta figurerna Rita figurerna Antag att det i en vektor shapes finns 100 figurer lagrade. Flytta alla figurerna 10 pixels i x-led och 20 pixels i y-led. Shape[] shapes = new Shape[100]; // 100 figurer av olika slag läggs in i vektorn for (int i = 0; i < shapes.length; i++) { shapes[i].move(10, 20); Alla figurer flyttas på samma sätt. Metoden move implementeras därför i superklassen Shape. Antag att det i en vektor shapes finns 100 figurer lagrade. Rita alla figurerna. Shape[] shapes = new Shape[100]; // 100 figurer av olika slag läggs in i vektorn for (int i = 0; i < shapes.length; i++) { shapes[i].draw(w); Kvadrater och cirklar ritas på olika sätt. Metoden draw måste därför implementeras i subklasserna Square respektive Circle. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

13 Problem med metoden draw Ok: Square sq = new Square(100, 100, 50); sq.draw(w); Ok: Shape s = new Square(100, 100, 50); s.move(10, 20); Borde fungera, men fungerar inte ännu: Shape s = new Square(100, 100, 50); s.draw(w); Eftersom s är deklarerad med typen Shape så söker kompilatorn i klassen Shape och uppåt i arvshierarkin efter draw. Men metoden draw finns inte där. Istället är draw implementerad i subklasserna Square och Circle. Lösning abstrakt metod För att vi ska kunna skriva s.draw() och shapes[i].draw() måste det finnas en metod draw i klassen Shape. Lösningen är att deklarera draw som en abstrakt metod. public abstract class Shape { protected Point location; protected Shapes(int x, int y) { location = new Point(x, y); public void move(int dx, int dy { x = x + dx; y = y + dy; public abstract void draw(simplewindow w); EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 Dynamisk bindning Objektuttrycken this och super Java använder dynamisk bindning vid metodanrop. Det innebär att det är objektets typ som under exekveringen avgör vilken metod som ska anropas. När satsen shapes[i].draw(w) ska utföras undersöker Java-systemet objektet shapes[i]. Om det är ett Square-objekt så anropas draw i Square, om det är ett Circle-objekt så anropas draw i Circle. this Referens till det aktuella objekt. super Referens till det aktuella objekt, men har superklassens typ. EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52 EDAA20 (F13-15 programmering) HT / 52

Föreläsning Innehåll. Generisk klass. Några metoder i klassen ArrayList<E>

Föreläsning Innehåll. Generisk klass. Några metoder i klassen ArrayList<E> Föreläsning 13-15 Innehåll Klassen ArrayList Klassen ArrayList Inläsning från textfil, utskrift på textfil Arv Undervisningsmoment: föreläsning 13-15 övning 5 laboration 9-10 Avsnitt i läroboken:

Läs mer

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass EDAA20 Föreläsning 11-12 Klassen ArrayList Klassen ArrayList Skriva program som läser data från en textfil och skriver data till en textfil Repetition inför delmålskontroll 2 är en standardklass (i paketet

Läs mer

Föreläsning 13 Innehåll

Föreläsning 13 Innehåll Föreläsning 13 Innehåll Arv Repetition Om tentamen Datavetenskap (LTH) Föreläsning 13 HT 2017 1 / 32 Diskutera Här är början på klassen MemoryWindow som använts på en lab. Vad kan menas med extends SimpleWindow?

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Föreläsning 5-6 Innehåll

Föreläsning 5-6 Innehåll Föreläsning 5-6 Innehåll Skapa och använda objekt Skriva egna klasser Datavetenskap (LTH) Föreläsning 5-6 HT 2017 1 / 32 Exempel på program med objekt public class DrawSquare { public static void main(string[]

Läs mer

Föreläsning REPETITION & EXTENTA

Föreläsning REPETITION & EXTENTA Föreläsning 18 19 REPETITION & EXTENTA Programmeringsteknik på 45 minuter Klasser och objekt Variabler: attribut, lokala variabler, parametrar Datastrukturer Algoritmer Dessa bilder är inte repetitionsbilder

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Exempel på program med objekt Klass med main-metod. Föreläsning 3-4 Innehåll. Övning Viktiga begrepp

Exempel på program med objekt Klass med main-metod. Föreläsning 3-4 Innehåll. Övning Viktiga begrepp Föreläsning 3-4 Innehåll Eempel på program med objekt Klass med main-metod Klasser Implementera (skriva programkod för) egna klasser Datatper Undervisningsmoment: föreläsning 3-4 övning 2 laboration 3-5

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.aelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Objekt-orientering. Java är ett objekt-orienterat programmeringsspråk

Objekt-orientering. Java är ett objekt-orienterat programmeringsspråk Repetition EDAA10 Objekt-orientering Java är ett objekt-orienterat programmeringsspråk Program byggs upp av klasser och objekt Objekt instantieras från klasser Klasser och objekt innehåller attribut och

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... }

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... } En klassdefinition class A extends B {... Arv definierar en klass A som ärver av B. Klassen A ärver alla fält och metoder som är definierade för B. A är en subklass till B. B är en superklass till A. class

Läs mer

Datastrukturer. Föreläsning Innehåll. Program med vektor Exempel. Deklarera vektorer

Datastrukturer. Föreläsning Innehåll. Program med vektor Exempel. Deklarera vektorer Föreläsning 1-12 Innehåll Vektorer Registrering (räkna element av olika slag) Sökning Matriser Klasserna String och StringBuilder Repetition inför delmålskontroll 2 Undervisningsmoment: föreläsning 1-12

Läs mer

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp Föreläsning 4 Innehåll Abstrakta datatypen lista Definition Abstrakta datatypen lista egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Nästlade klasser statiska nästlade klasser inre klasser Listklasser

Läs mer

Föreläsning 2 Innehåll

Föreläsning 2 Innehåll Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes Idag statiska metoder och variabler private/public/protected final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering wrapper classes ett lite större exempel Objectorienterad programmering Sida 1 Vad vi vet om

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist.

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist. Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll Generik Bakgrund Java Collections Framework interface och klasser för samlingar av element interfacen Iterator och Iterable och foreach-sats

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning 2I1049 Föreläsning 5 Objektorienterad programmering i Java KTH-MI Peter Mozelius Objektorientering Världar uppbyggda av objekt Inte helt olikt vår egen värld Ett sätt att modularisera våra system Objekten

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. -Algoritmer och Datastrukturer- Abstrakt datatyp Datatyp för en variabel Betecknar i ett programmeringsspråk den mängd värden variabeln får anta. T ex kan en variabel av typ boolean anta värdena true och

Läs mer

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt

Föreläsning 4. Klass. Klassdeklaration. Klasser Och Objekt Föreläsning 4 Klasser Och Objekt Klass Beskrivning av en objekttyp Beskriver egenskaper och beteende (fält och metoder) Klassen fungerar som en ritning Objekt skapas från klassbeskrivningen - instansieras

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 Pelle Evensen, Daniel Wetterbro 5 november 2009 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på abstrakta klasser kontra interface,

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F9:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 9 Arv och klasshierarkier Polymorfism OOP F9:2 Djur - String namn - int vikt + String getnamn() + int getvikt() + void ökavikt(int x) Ko - int mjölkvolym

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och Innehåll u OOP snabbintroduktion u Datatyper u Uttryck u Satser u Arv (intro) u Programvaruutveckling och programmering u Klassdesign och metodik (UML, CRC) u Arv, polymorfi och dynamisk bindning u Fält

Läs mer

Konstruktion av klasser med klasser

Konstruktion av klasser med klasser Konstruktion av klasser med klasser Klasser kan byggas på redan denierade klasser genom att klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: Klassen PairOfDice har två attribut attribut

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Arv. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42

Programmering i C++ EDA623 Arv. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42 Programmering i C++ EDA623 Arv EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42 Arv Innehåll Härledda klasser Konstruktorer och destruktorer vid arv Tillgänglighet Polymorfism och dynamisk bindning Abstrakta klasser

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning, implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon

Läs mer

Föreläsning 8. Arv. Arv (forts) Arv och abstrakta klasser

Föreläsning 8. Arv. Arv (forts) Arv och abstrakta klasser Föreläsning 8 Arv och abstrakta klasser Arv Definierar en klass utifrån en redan existerande klass Den nya klassen utökar den ärvda klassen (extends) Den nya klassen behåller alla egenskaper som den gamla

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F10:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 10 Mer om arv och klasshierarkier Interface Hierarkier - många nivåer OOP F10:2 Djur Rovdjur Hovdjur Fåglar Fiskar Björn Kattdjur Ko Lamm Hjort

Läs mer

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll Mera om generik Begreppet subtyp/supertyp i Java Innehåll Wildcards Vektorer och generik Supertyper för en viss klass C är alla klasser från vilka C ärver och alla interface som klassen implementerar.

Läs mer

Ett problem. Kontrollstrukturer och arrayer. Arrayer. Lösningen. Arrayer och hakparanteser. Exempel int[] results; results = new int[10]; // 0..

Ett problem. Kontrollstrukturer och arrayer. Arrayer. Lösningen. Arrayer och hakparanteser. Exempel int[] results; results = new int[10]; // 0.. Ett problem Kontrollstrukturer och er Hur sparas data T ex när man vill spara resultaten av en tävling Exempel med 3 deltagare: public class Competition private int result1; private int result2; private

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel Föreläsning 3 Innehåll Generiska klasser Implementera generiska klasser Exceptions Dokumentationekommentarer javadoc Enhetstestning - junit Man kan deklarera en eller flera typparametrar när man definierar

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Klasshierarkier - repetition

Klasshierarkier - repetition Klasshierarkier - repetition Klasser kan byggas på redan denierade klasser, egna och/eller färdigskrivna, genom: I att klassobjekt används som attribut (instansvariabler): har-relation. Exempel: traksystemet

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.00, sal D31 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Inkapsling tumregler. Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler. public och private

Inkapsling tumregler. Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler. public och private Inkapsling tumregler Åtkomstmodifikatorer, instantiering, referenser, identitet och ekvivalens, samt klassvariabler Tobias Wrigstad (baserat på material från Tom Smedsaas) 5 november 2010 1. Man skall

Läs mer

2. Betrakta följande program, där fyra heltal läses från tangentbordet och några (ointressanta) beräkningar görs:

2. Betrakta följande program, där fyra heltal läses från tangentbordet och några (ointressanta) beräkningar görs: Övningsuppgifter I kursen ingår 10 övningar (det är ingen övning vecka 7 i läsperiod ht2). Under övningarna ska du självständigt eller tillsammans med en kamrat lösa övningsuppgifterna. Övningsledaren

Läs mer

UML. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

UML. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 UML Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 UML Unified Modelling Language Grafiskt modelleringsspråk för att beskriva olika aspekter av objektorienterade system. Vi kommer

Läs mer

Dagens text. Programmeringsteknik. Mer om Scanner-klassen. Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering. Omslagsklasser.

Dagens text. Programmeringsteknik. Mer om Scanner-klassen. Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering. Omslagsklasser. (16 februari 2016 F5.1 ) Dagens text Programmeringsteknik Mer om Scanner-klassen Dialogrutor (klassen JOptionPane) Bubbelsortering ArrayList Omslagsklasser Arbetsexempel (16 februari 2016 F5.2 ) Pokertärningar

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Laboration 1: Figurer i hierarki

Laboration 1: Figurer i hierarki Laboration 1: Figurer i hierarki Bakgrund Två grundläggande tekniker i objektorienterad konstruktion är arv och komposition. Mål Laborationen har flera avsikter: 1. Ge kunskaper i hur program kan organiseras

Läs mer

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle Laboration 9 Avsikten med denna laboration är att du ska jobba vidare med klasser. Uppgifterna går ut på att skriva metoder och att skriva konstruktorer. Laborationen bygger vidare på laboration 8. Skapa

Läs mer

Klasshierarkier. Klasser kan byggas på redan definierade klasser

Klasshierarkier. Klasser kan byggas på redan definierade klasser Klasshierarkier Klasser kan byggas på redan definierade klasser på två sätt: Klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: klassen partikel består av ett antal attribut av typen

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/ Exempel: Implementation av Schackpjäser.

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/ Exempel: Implementation av Schackpjäser. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/3 2017 Innehåll Abstrakta klasser Klasshierarki och typhierarki Polymorfism och dynamisk bindning Polymorfi-exempel: Schack Klassen Object

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten? Programmeringsteknik och Matlab Övning 4 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

Objektorienterad programmering med Java, Generics

Objektorienterad programmering med Java, Generics Generics i Java Generic: allmän, genersisk. På menyn på en asiatisk restaurang: Denna rätt serveras med valfritt kött, fisk eller skalddjur Bakgrund Generics i Java ger oss att skriva kod, klasser och

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning X: Klass diagram, inkapsling, arv Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2017 Outline Instansiering Åtkomst Abstrakt datatyp UML Överlagring

Läs mer

F9 - Polymorfism. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F9 - Polymorfism. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F9 - Polymorfism ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Polymorfism - flerformighet Vi vet vad metoden heter (signaturen) Men vi vet inte vid anropet exakt vilken metod som faktiskt

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer.

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Översikt Klasshierarkier UML klassdiagram Relation mellan klasser mellan klasser och objekt Association ning ing andling Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML UML Unified Modeling Language

Läs mer

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 7/ Exempel: Implementation av Schackpjäser.

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 7/ Exempel: Implementation av Schackpjäser. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 7/4 2014 Innehåll Abstrakta klasser Klasshierarki och typhierarki Polymorfism och dynamisk bindning Polymorfi-exempel: Schack UML-översikt

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.00, sal E33 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

5. En metod som anropar sig själv a) får inte förekomma i Java-program b) kallas destruktiv c) kallas iterativ d) kallas rekursiv 6. Vilka värden har

5. En metod som anropar sig själv a) får inte förekomma i Java-program b) kallas destruktiv c) kallas iterativ d) kallas rekursiv 6. Vilka värden har Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Exempel på tentafrågor i Java Först följer frågor av flervalstyp. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. 1. Skillnaden mellan typerna int och

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

Instuderingsfrågor, del E

Instuderingsfrågor, del E Uppgift 1. Instuderingsfrågor, del E Objektorienterad programmering, Z1 Skriv en en deklaration som skapar ett 2-dimensionellt heltalsfält med följande utseende: 1 3 6 10 2 5 9 13 4 8 12 15 7 11 14 16

Läs mer

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering 2011 10 19, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Preliminärt ger uppgifterna

Läs mer

Agenda. Objektorienterad programmering Föreläsning 13

Agenda. Objektorienterad programmering Föreläsning 13 Objektorienterad programmering Föreläsning 13 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se Agenda Ett objektorienterat exempel Repetition Mer om arv Abstrakta klasser Abstrakta metoder

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Exempel på användning av arv: Geometriska figurer

Exempel på användning av arv: Geometriska figurer (9 maj 2014 Klasshierarkier 1 ) Exempel på användning av arv: Geometriska figurer Uppgift: Skriv ett program som kan hantera några olika geometrisk figurer: linjer, cirklar och rektanglar. (9 maj 2014

Läs mer

Typecasting - primitiva typer. Innehåll. DoME klasser

Typecasting - primitiva typer. Innehåll. DoME klasser Typkonvertering Typecasting - primitiva typer Typecasting - klasstyper Implicit Vid tilldelning I aritmetiska uttryck Explicit! Casting Om konvertering är möjlig Operator (type) value Cast har hög prioritet

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 4 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 1 Beräknad tid: 6 9 timmar Att läsa: Kapitel 7, 8 (stränghantering, arrayer och Vector) Utdelat material (paket) Syfte: Att kunna använda

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Interface Generiska klasser Undantag

Läs mer

Föreläsning 12. Länkade listor

Föreläsning 12. Länkade listor Föreläsning 12 Länkade listor Jämför en array med en länkad lista m in n e t Array (med 5 element): + effektiv vid hämtning - ineffektiv vid insättning och borttagning Länkad lista (med 5 element): + effektiv

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

Föreläsnings 10 - Överlagring, Konstruerare, Arv, Mer Exceptions, Reguljära Uttryck

Föreläsnings 10 - Överlagring, Konstruerare, Arv, Mer Exceptions, Reguljära Uttryck Föreläsnings 10 - Överlagring, Konstruerare, Arv, Mer Exceptions, Reguljära Uttryck Josef Svenningsson Tisdag 13/1 Överlagring Ur klassen Math: public static max(int a, int b) public static max(double

Läs mer

DAT043 - Föreläsning 7

DAT043 - Föreläsning 7 DAT043 - Föreläsning 7 Model-View-Controller, mer om klasser och interface (arv, ) 2017-02-06 Designmönstret Observer avläser Observer Observable meddelar Observer avläser En eller flera objekt registrerar

Läs mer

Länkade strukturer. (del 2)

Länkade strukturer. (del 2) Länkade strukturer (del 2) Översikt Abstraktion Dataabstraktion Inkapsling Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper (ADT) Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Abstraktion Procedurell abstraktion

Läs mer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer Arrayer Samling av data Datastrukturer int[] minatelnummer = new int[30]; // allokering av tillräckligt // stort minnesutrymme Element refereras genom indexering ringa = minatelnummer[25]; // indexering

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

2203$( Föreläsning ii - Mer om Java bla this och konstruktorer. Exempel: lampa

2203$( Föreläsning ii - Mer om Java bla this och konstruktorer. Exempel: lampa 2203$( Föreläsning ii - Mer om Java bla this och konstruktorer Av Björn Eiderbäck Email: bjorne@nada.kth.se Adress: Rum 1641, 6tr NADA Osquars Backe 2 Tel: 7906277 previous next Exempel: lampa Light1 #

Läs mer

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1 Objektorienterad programmering Vi började med att programmera i main, sedan gick vi vidare till flera metoder i en klass. Nu är det dags för flera klasser. Objektorienterad programmering Relationer mellan

Läs mer

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering och metoder Introduktion till objektorienterad programmering Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se orientering Deklarativ programmering Beskriver förutsättningarna för något Prolog Imperativ programmering

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

Datatyper. Programmering. Att definiera datatyper i Java. Laddade partiklar. (x,y) (Rx,Ry) hh.se/db2004

Datatyper. Programmering. Att definiera datatyper i Java. Laddade partiklar. (x,y) (Rx,Ry) hh.se/db2004 Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 11: Objektorienterad programmering - att definiera datatyper Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Datatyper Hittills Vi har lärt

Läs mer

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2 Övning vecka 6. TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling IT, fk Denna vecka ska vi titta på undantag, testning, generiska enheter, samlingar och designmönstret Iterator. Uppgift 1 Exceptions a)

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim Agenda (halvdag)

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim  Agenda (halvdag) Objektorienterad programmering Föreläsning 8 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda (halvdag) Objektorienterad programutveckling Algoritmer Algoritmkonstruktionerna Relationer

Läs mer

Introduktion till arv

Introduktion till arv Introduktion till arv 6 INTRODUKTION TILL ARV Arv Generell-Speciell Arv för att utnyttja det vi redan gjort Återanvändning Basklass Härledd klass Varför arv? Inför en subklass för att uttrycka specialisering

Läs mer

Laboration A Objektsamlingar

Laboration A Objektsamlingar Laboration A Objektsamlingar Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda ett par objektsamlingar. Uppgift 1 Titta genom föreläsningsunderlaget DA129AFAHT07.pdf och testkör exemplen (se

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

Java-syntax (arv) Exempel: public class Crow extends Bird {... } Jämför med Lab 1: public class FirstApp extends Frame {... }

Java-syntax (arv) Exempel: public class Crow extends Bird {... } Jämför med Lab 1: public class FirstApp extends Frame {... } Föreläsning 3 Arv Kategorisering Stora program leder till många klasser (tänk liknelsen med en affär med många varor). Att dela in saker i kategorier är en vanlig strategi för att hantera stora komplexa

Läs mer

Uppgiften är att beskriva en kvadrat i ett Java program. En första version av programmet skulle kunna se ut så här:

Uppgiften är att beskriva en kvadrat i ett Java program. En första version av programmet skulle kunna se ut så här: Att skapa en klass kvadrat Uppgiften är att beskriva en kvadrat i ett Java program. En första version av programmet skulle kunna se ut så här: public class Kvadrat { private int sida; Det var väl inte

Läs mer

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14 Grundläggande programmering, STS 1, VT 2007. Sven Sandberg Föreläsning 14 I torsdags & fredags: arrayer Deklaration, initiering, åtkomst Arrayer är referenser Arrayer som parametrar och returvärden Exempel

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2002

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2002 Pedher Johansson Institutionen för datavetenskap LÖSNINGSFÖRSLAG Lösningsförslag Tentamen Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 17 januari 2002 Uppgift 1 (20 p) Teoriuppgifter Resultat och uppgifter

Läs mer