Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag."

Transkript

1 Stora salen, Klockargården, Huddinge kl Bengt Säberg, ålderspresident t.om 5 Gunilla Helmerson, ordförande fr.om 6 Barbro Bergstedt Bodil Wiker Åkerblom Arvi Piibor Benny Upphagen Ninni Skarstedt Kåge Pihl Eva Nilsson Birgitta Ny Simson Johan Hedström Birgitta Mårtensson Ewa Alexandersson Marianne Broman Margareta Forsell Anders Kristoffersson Maj-Lis Johansson Bo Andersson Richard Rowland Sonja Öberg Erik Wiker Cecilia Sundberg (i st f Claes- Johan Bonde) Kaija Jansson Marie-Louise Wallenberg Peter Höög Gerd Fin Göran Henriksson (i st f Gunnar Rask) Tore Sandqvist Christina Axelsson (i st f Björn Skogar) Catharina Malmfors Göran Granberg Rolf Österberg Siv Ununger Margareta Lydén Lövkvist Pia Berkman Jan Ruusa Marie-Louise Basely Per-Anders Jansson Maud Blomberg Marie-Louise Plogfeldt Birger Jacobsson Bengt Nylander Bernt Rehnström (i st f Conny Boltenstål) Birgitta Carlmark Peter Forssman (i st f Fredrik Kristoffersen) Vanja Öberg Kjell Vingmyr Roland Gustafsson Annika Lundström Lars Viberg Marta Rodas Holmgren Kjell Arne Kruse (i st f Kjell Gärdesten) Roland Henriksson Birger Jakobsson (i st f Anders Björck) Gabriella Larsson Bengt-Gunnar Karlsson Ingrid Berglin Bo Nordberg Mats Ununger Gunnar Lundström Lars Jonsson, kyrkoherde Bertil Johansson, kanslichef Barbro Bergstedt, Arvo Piibor Sekreterare: 1-13 Ordförande: Bertil Johansson Justerare: Bengt Säberg, Gunilla Helmerson Ålderspresident 1-5 ordförande Barbro Bergstedt Arvo Piibor Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag Bertil Johansson Justerarnas signatur

2 Kyrkofullmäktige sidan 2 Diarienummer S2009:144 Inledning, sammanträdets behörighet Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling inledde dagens sammanträde med en kort andakt. Ålderspresidenten Bengt Säberg meddelade därefter att kungörelse till dagens sammanträde har enligt kyrkoordningen 3 kap 15 och 56 punkt 2 utlysts dels genom anslag på samfällighetens anslagstavla, dels genom skriftlig kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november 2009 och dels överlämnats till kyrkoråden i respektive församling. Kyrkofullmäktige förklarade därefter sammanträdet i behörig ordning utlyst. Justerarnas signatur

3 Kyrkofullmäktige sidan 3 Diarienummer S2009:145 Anmälan av ny ledamot och ersättare i samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till protokollet anteckna att för avgångne ledamoten Åke Blomqvist (fisk) inträder som ny ledamot Kåge Pihl (fisk), som ny ersättare efter Kåge Pihl (fisk) inträder Marie-Louise Plogfeldt (fisk), ersättarplats 7. För avgången ersättaren Ulla Beckman (s) finns inte någon kandidat att utse till ny ersättare för nomineringsgruppens 16.e ersättarplats, vilken får vara vakant för mandatperioden

4 Kyrkofullmäktige sidan 4 Diarienummer S2009:142 Underrättelse om förordande för kyrkoherde Lars Jonsson att delta i fullmäktiges överläggningar samt upprop Till protokollet anteckna att man tagit del av protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggningar Enligt kyrkoordningen 5 kap 5 ska kyrkoherdarna i en flerpastoratssamfällighet genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet ska avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Förordnandet avser således mandatperioden Samfällda kyrkofullmäktige ska underrättas om förordnandet. Kyrkoordningens 3 kap 56 punkt 9 anger att i en flerpastoratssamfällighet tillkommer rätten för den kyrkoherde att delta i samfällda kyrkofullmäktiges överläggningar som enligt 5 kap 5 valts till ledamot i samfällighetens kyrkonämnd. Föreligger protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggning Av protokollet framgår att kyrkoherdarna enhälligt beslutat välja Lars Jonsson till ledamot och Helena Hedlund till ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden Sedan ålderspresidenten kungjort förordnandet förrättades upprop.

5 Kyrkofullmäktige sidan 5 Diarienummer S2009:146 Stiftstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till protokollet anteckna att man tagit del av stiftsstyrelsen protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare hade utsänts stiftsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kyrkovalet för val till kyrkofullmäktige i Huddinge kyrkliga samfällighet. Protokollet upptar utsedda ledamöter och ersättare för respektive nomineringsgrupp enligt följande mandatfördelning: Nomineringsgrupp Antal Antal ledamöter ersättare Arbetarpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Kristdemokrater i Svenska kyrkan 8 2 Folkpartister i Svenska kyrkan 7 7 Centerpartiet 2 2 Miljöpartister i Svenska kyrkan

6 Kyrkofullmäktige sidan 6 Diarienummer S2009:147 Val av presidium till samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till ordförande för mandatperioden utse Gunilla Helmerson (m), till 1:e vice ordförande utse Kaija Jansson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av samfällda kyrkofullmäktiges arbetsordning 2 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande. Ålderspresidenten Bengt Säberg lämnade därefter över ordförandeklubban till Gunilla Helmerson som tackade för förtroendet.

7 Kyrkofullmäktige sidan 7 Diarienummer S2009:148 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i valberedningen för mandatperioden Till valberedning för mandatperioden utse följande ledamöter och ersättare: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Bengt Nyander (c) Johan Hedström (c) Margareta Forsell (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Birgitta Carlmark (s) Benny Upphagen (s) Marianne Broman (mp) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Till valberedningens ordförande för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Margareta Forsell (fisk) och till 2:e vice ordförande Birgitta Carlmark (s). Enligt kyrkofullmäktiges arbetsordning 25 har fullmäktige att utse en valberedning för mandatperioden bestående av en ledamot från varje i samfällda kyrkofullmäktige representerad nomineringsgrupp och lika många ersättare. Ersättarna är personliga. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledmöter en ordförande och en 1:e och en 2:e vice ordförande.

8 Kyrkofullmäktige sidan 8 Diarienummer S:2009:149 Val av revisorer och ersättare för mandatperioden För revisionsarbetet inom Huddinge kyrkliga samfällighet under mandatperioden utse följande revisorer och revisorersättare. Ordinarie Ersättare Rodney Engman (s) Erling Karlsson (s) Sven Isaksson (m) Evan Karlsson (kr) Christer Forsberg (KPMG) Jan Kulin (KPMG) (auktoriserad) (auktoriserad) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För Rodney Engman (s) inträder Erling Karlsson (s). För Sven Isaksson (m) inträder Evan Karlsson (kr). För Christer Forsberg KPMG inträder Jan Kulin KPMG. Till revisionsordförande för mandatperioden utse Rodney Engman (s) och till vice ordförande utse Sven Isaksson (m). Enligt kyrkoordningen 48 kap 1 skall det i samfälligheten utses minst tre revisorer och lika många ersättare. Minst en revisor skall var auktoriserad. Under det år då ordinarie kyrkoval ägt rum skall det nyvalda kyrkofullmäktige välja revisorer och revisorersättare som skall granska verksamheten under de fyra följande åren. För såväl de kvalificerade revisorerna som de övriga revisorerna gäller att de ska ha de kompetenskrav som anges i revisionslagen (12 revisionslagen). Efter relationsändringen är revisorerna inte längre att betrakta som förtroendevalda. Det regelverk som gäller förtroendevalda gäller således inte för revisorer. Detta medför bland annat att revisorer inte utses proportionellt. De behöver heller inte vara kyrkotillhöriga eller folkbokförda i samfälligheten. I revisionslagen finns föreskrifter om revisorernas uppgifter och granskning. Utöver det som anges där skall revisorerna även granska om församlingarnas/samfällighetens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

9 Kyrkofullmäktige sidan 9 Diarienummer S2009:150 Val av revisorer för av samfälligheten (Kyrkonämnden) förvaltade stiftelser för mandatperioden För mandatperioden anlita Huddinge Revisionsbyrå AB för revision av stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond. För mandatperioden utse Rodney Engman (s) som ordinarie revisor och som ersättare utse Sven Isaksson (m) för revision av Schreuders stiftelse. Stiftelselagen reglerar den revision som skall utföras för respektive stiftelse och avrapporteras, för varje redovisningsår, med en revisionsberättelse för varje stiftelse. Stiftelselagens bestämmelser om revision är tvingande dvs gäller för alla stiftelser även om det i urkunden finns intaget bestämmelser om att stiftelsen inte får revideras. Enligt lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) SFS 1999: kap 7 kan en revisor utses för bestämd tid eller tillsvidare. I samma lag 4 kap 4 anges att en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsedovisning. Inom Huddinge kyrkliga samfällighet finns två stiftelser som förvaldes av kyrkonämnden nämligen, Stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond och Schreuders stiftelse. För båda stiftelserna finns inget krav på godkänd revisor. Revisorer för dessa stiftelser kan utses som uppfyller stiftelselagens grundläggande krav innebärande att revisorn skall ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål liksom arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

10 Kyrkofullmäktige sidan 10 Diarienummer S2009:151 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkonämnden, val av ledamöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkonämnden till tolv ledamöter och tolv ersättare för mandatperioden Till ledamöter och ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden utses följande: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Fredrik Kristoffersen (m) Ewa Alexandersson (m) Tore Sandqvist (m) Sven-Olof Karlsson (m) Annika Lundström (m) Gunilla Helmerson (m) Gerd Fin (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Guy Olmin (fisk) Margareta Forsell (fisk) Anders Björck (kr) Kaija Jansson (kr) Marta Rodas Holmgren (kr) Arvo Piibor (kr) Johan Hedström (s) Barbro Bergstedt (s) Ninni Skarstedt (s) Margareta Lydén Lövkvist (s) Benny Upphagen (s) Marie-Louise Wallenberg (s) Birgitta Carlmark (s) Kjell Gärdesten (s) Anders Kristoffersson (s) Till protokollet anteckna att kyrkoherdarna utsett Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling, att vara ledamot i kyrkonämnden och Helena Hedlund, kyrkoherde i Flemingsbergs församling som hans ersättare. Fastställa inkallelseordning för ersättarna enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m m, kr, fisk, c, s fisk fisk, m, kr, c, s kr kr, m, c, fisk, s s s, c, fisk. m. kr Till ordförande i kyrkonämnden för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Arvo Piibor (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 3 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

11 Enligt kyrkoordningen 4 kap 29 har kyrkofullmäktige att välja ledmöter, förutom kyrkoherde, och dennes ersättare i kyrkonämnden. Antalet valda ledamöter får inte vara mindre än sex. Vid valet skall om möjligt varje församling bli företrädd i kyrkonämnden genom minst en ledamot eller ersättare. Antalet ersättare skall vara minst hälften av antalet valda ledamöter. I en flerpastoratssamfällighet skall, enligt kyrkoordningen 5 kap 5, kyrkoherdarna i samfälligheten genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet skall avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Samfällda kyrkofullmäktige skall underrättas om förordnandet.

12 Kyrkofullmäktige sidan 12 Diarienummer S2009:152 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Bordlägga valärendet till ett kommande sammanträde med samfällda kyrkofullmäktige. Enligt 4 kap 25 första stycket kyrkoordningen skall det finnas en valnämnd. Sådan skall enligt 38 kap 3:e finnas i varje församling eller om församlingen ingår i en samfällighet i samfälligheten. I Huddinge kyrkliga samfällighet skall det sålunda finnas en valnämnd med ansvar för valets genomförande. Valnämnden skall biträda stiftstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av Kyrkostyrelsen. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om antalet ledamöter i valnämnden. Detta avgörs lokalt. För att man ska kunna tala om en nämnd krävs dock minst tre ledamöter.

13 Kyrkofullmäktige sidan 13 Diarienummer S2009:153 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden, val av ledmöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden till sju ledamöter och sju ersättare. Till ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse följande: Ledamöter Ersättare Ewa Alexandersson (m) Annika Lundström (m) Bernt Rehnström (m) Cecilia Sundberg (m) Göran Granberg (fisk) Erik Wiker (fisk) Birger Jacobsson (kr) Gustaf Rubensson (kr) Rolf Österberg (s) Roland Henriksson (s) Birgitta Mårtensson (s) Eva Li Prades (s) Göran Henriksson (s) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m fisk kr s m, kr, fisk, s, mp fisk, m, kr, s, mp kr, m, fisk, s, mp s, mp, fisk, m, kr Till ordförande i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse Ewa Alexandersson (m), till 1:e vice ordförande utse Birger Jacobsson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Rolf Österberg (s). Uppdra åt kyrkogårdsnämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 5 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

14 Enligt kyrkoordningen 4 kap 25 får kyrkofullmäktige för förvaltning och verkställighet tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och ersättare i sådana nämnder väljs till det antal som fullmäktige bestämmer. Kyrkoherden eller dennes ersättare som avses i 5 kap 4 har rätt att närvara vid en nämnds sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknat till protokollet (särskild mening) KO 4 kap 26. Delges Kyrkogårdsnämnden

15 Kyrkofullmäktige sidan 15 Diarienummer S2009:154 Val av ombud till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010: Utse följande ombud och ersättare till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010 Ombud Ersättare Bengt Säberg (m) Peter Forssman (m) Sven-Olof Karlsson (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Guy Olmin (fisk) Roland Gustavsson (fisk) Margareta Lydén Lövkvist (s) Kjell Gärdesten (s) Lennart Nilsson (s) Vanja Öberg (s) Barbro Bergstedt (s) Mikael Delerholm (s) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande nedanstående nomineringsgrupp m fisk kr s inträder ersättare i nedanstående nomineringsgruppsordning m, kr, fisk, s fisk, m, kr, s kr, m, fisk, s s, fisk, m, kr Enligt stadgar för Stockholms stifts församlingsförbund (antagna av stiftsförbundets stämma ) har Huddinge kyrkliga samfällighet att som medlem utse ombud. Eftersom Stiftsförbundet kommer att upphöra under 2010 är mandatperioden endast ett år. Inom samfällighet skall ombud och ersättare utses av samfällda kyrkofullmäktige. Enligt stadgarna 7 skall antalet ombud och ersättare bestämmas med ledning av antalet kyrkotillhöriga i samfälligheten den 1 november (2008) året före det år då direkt val enligt kyrkoordningen äger rum. Kyrklig samfällighet skall med ledning av antalet kyrkotillhöriga utse två ombud för först påbörjat tal kyrkotillhöriga och därefter ett ombud för varje påbörjat tal. För varje ombud utses ersättare. Vid valet av ersättare skall bestämmas den ordning i vilken ersättare skall kallas. Den 1 november 2008 hade Huddinge kyrkliga samfällighet kyrkotillhöriga. Med anledning av antalet kyrkotillhöriga ska sju ombud och sju ersättare utses.

16 Kyrkofullmäktige sidan 16 Diarienummer S2009:155 Sammanträdesordning för år 2010 Fastställa följande sammanträdesordning för 2010: Tisdagen den 25 maj kl Tisdagen den 9 november kl Plats: Stora salen, Klockargården, Huddinge Enligt kyrkoordningen 3 kap 56 (12 ) bestämmer kyrkofullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. Kungörelsen och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens anslagstavla KO kap 3 56 punkt 2. Kungörelsen om sammanträdet skall också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt en vecka före sammanträdesdagen. Härutöver skall kungörelsen även lämnas till kyrkorådet i varje församling på lämpligt sätt. I arbetsordningen för samfällda kyrkofullmäktige 6 anges att kyrkofullmäktige sammanträder i Stora salen, Klockargården, Huddinge

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Församlingens ändamål

Församlingens ändamål STADGAR FÖR JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM antagna och enhälligt fastställda av Judiska Församlingens i Stockholm fullmäktige den 25 oktober 2012 och den 6 december 2012 Församlingens ändamål 1 Judiska

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet:

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagsordning för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Protokollsutdrag

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer