Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag."

Transkript

1 Stora salen, Klockargården, Huddinge kl Bengt Säberg, ålderspresident t.om 5 Gunilla Helmerson, ordförande fr.om 6 Barbro Bergstedt Bodil Wiker Åkerblom Arvi Piibor Benny Upphagen Ninni Skarstedt Kåge Pihl Eva Nilsson Birgitta Ny Simson Johan Hedström Birgitta Mårtensson Ewa Alexandersson Marianne Broman Margareta Forsell Anders Kristoffersson Maj-Lis Johansson Bo Andersson Richard Rowland Sonja Öberg Erik Wiker Cecilia Sundberg (i st f Claes- Johan Bonde) Kaija Jansson Marie-Louise Wallenberg Peter Höög Gerd Fin Göran Henriksson (i st f Gunnar Rask) Tore Sandqvist Christina Axelsson (i st f Björn Skogar) Catharina Malmfors Göran Granberg Rolf Österberg Siv Ununger Margareta Lydén Lövkvist Pia Berkman Jan Ruusa Marie-Louise Basely Per-Anders Jansson Maud Blomberg Marie-Louise Plogfeldt Birger Jacobsson Bengt Nylander Bernt Rehnström (i st f Conny Boltenstål) Birgitta Carlmark Peter Forssman (i st f Fredrik Kristoffersen) Vanja Öberg Kjell Vingmyr Roland Gustafsson Annika Lundström Lars Viberg Marta Rodas Holmgren Kjell Arne Kruse (i st f Kjell Gärdesten) Roland Henriksson Birger Jakobsson (i st f Anders Björck) Gabriella Larsson Bengt-Gunnar Karlsson Ingrid Berglin Bo Nordberg Mats Ununger Gunnar Lundström Lars Jonsson, kyrkoherde Bertil Johansson, kanslichef Barbro Bergstedt, Arvo Piibor Sekreterare: 1-13 Ordförande: Bertil Johansson Justerare: Bengt Säberg, Gunilla Helmerson Ålderspresident 1-5 ordförande Barbro Bergstedt Arvo Piibor Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag Bertil Johansson Justerarnas signatur

2 Kyrkofullmäktige sidan 2 Diarienummer S2009:144 Inledning, sammanträdets behörighet Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling inledde dagens sammanträde med en kort andakt. Ålderspresidenten Bengt Säberg meddelade därefter att kungörelse till dagens sammanträde har enligt kyrkoordningen 3 kap 15 och 56 punkt 2 utlysts dels genom anslag på samfällighetens anslagstavla, dels genom skriftlig kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november 2009 och dels överlämnats till kyrkoråden i respektive församling. Kyrkofullmäktige förklarade därefter sammanträdet i behörig ordning utlyst. Justerarnas signatur

3 Kyrkofullmäktige sidan 3 Diarienummer S2009:145 Anmälan av ny ledamot och ersättare i samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till protokollet anteckna att för avgångne ledamoten Åke Blomqvist (fisk) inträder som ny ledamot Kåge Pihl (fisk), som ny ersättare efter Kåge Pihl (fisk) inträder Marie-Louise Plogfeldt (fisk), ersättarplats 7. För avgången ersättaren Ulla Beckman (s) finns inte någon kandidat att utse till ny ersättare för nomineringsgruppens 16.e ersättarplats, vilken får vara vakant för mandatperioden

4 Kyrkofullmäktige sidan 4 Diarienummer S2009:142 Underrättelse om förordande för kyrkoherde Lars Jonsson att delta i fullmäktiges överläggningar samt upprop Till protokollet anteckna att man tagit del av protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggningar Enligt kyrkoordningen 5 kap 5 ska kyrkoherdarna i en flerpastoratssamfällighet genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet ska avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Förordnandet avser således mandatperioden Samfällda kyrkofullmäktige ska underrättas om förordnandet. Kyrkoordningens 3 kap 56 punkt 9 anger att i en flerpastoratssamfällighet tillkommer rätten för den kyrkoherde att delta i samfällda kyrkofullmäktiges överläggningar som enligt 5 kap 5 valts till ledamot i samfällighetens kyrkonämnd. Föreligger protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggning Av protokollet framgår att kyrkoherdarna enhälligt beslutat välja Lars Jonsson till ledamot och Helena Hedlund till ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden Sedan ålderspresidenten kungjort förordnandet förrättades upprop.

5 Kyrkofullmäktige sidan 5 Diarienummer S2009:146 Stiftstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till protokollet anteckna att man tagit del av stiftsstyrelsen protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare hade utsänts stiftsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kyrkovalet för val till kyrkofullmäktige i Huddinge kyrkliga samfällighet. Protokollet upptar utsedda ledamöter och ersättare för respektive nomineringsgrupp enligt följande mandatfördelning: Nomineringsgrupp Antal Antal ledamöter ersättare Arbetarpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Kristdemokrater i Svenska kyrkan 8 2 Folkpartister i Svenska kyrkan 7 7 Centerpartiet 2 2 Miljöpartister i Svenska kyrkan

6 Kyrkofullmäktige sidan 6 Diarienummer S2009:147 Val av presidium till samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till ordförande för mandatperioden utse Gunilla Helmerson (m), till 1:e vice ordförande utse Kaija Jansson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av samfällda kyrkofullmäktiges arbetsordning 2 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande. Ålderspresidenten Bengt Säberg lämnade därefter över ordförandeklubban till Gunilla Helmerson som tackade för förtroendet.

7 Kyrkofullmäktige sidan 7 Diarienummer S2009:148 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i valberedningen för mandatperioden Till valberedning för mandatperioden utse följande ledamöter och ersättare: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Bengt Nyander (c) Johan Hedström (c) Margareta Forsell (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Birgitta Carlmark (s) Benny Upphagen (s) Marianne Broman (mp) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Till valberedningens ordförande för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Margareta Forsell (fisk) och till 2:e vice ordförande Birgitta Carlmark (s). Enligt kyrkofullmäktiges arbetsordning 25 har fullmäktige att utse en valberedning för mandatperioden bestående av en ledamot från varje i samfällda kyrkofullmäktige representerad nomineringsgrupp och lika många ersättare. Ersättarna är personliga. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledmöter en ordförande och en 1:e och en 2:e vice ordförande.

8 Kyrkofullmäktige sidan 8 Diarienummer S:2009:149 Val av revisorer och ersättare för mandatperioden För revisionsarbetet inom Huddinge kyrkliga samfällighet under mandatperioden utse följande revisorer och revisorersättare. Ordinarie Ersättare Rodney Engman (s) Erling Karlsson (s) Sven Isaksson (m) Evan Karlsson (kr) Christer Forsberg (KPMG) Jan Kulin (KPMG) (auktoriserad) (auktoriserad) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För Rodney Engman (s) inträder Erling Karlsson (s). För Sven Isaksson (m) inträder Evan Karlsson (kr). För Christer Forsberg KPMG inträder Jan Kulin KPMG. Till revisionsordförande för mandatperioden utse Rodney Engman (s) och till vice ordförande utse Sven Isaksson (m). Enligt kyrkoordningen 48 kap 1 skall det i samfälligheten utses minst tre revisorer och lika många ersättare. Minst en revisor skall var auktoriserad. Under det år då ordinarie kyrkoval ägt rum skall det nyvalda kyrkofullmäktige välja revisorer och revisorersättare som skall granska verksamheten under de fyra följande åren. För såväl de kvalificerade revisorerna som de övriga revisorerna gäller att de ska ha de kompetenskrav som anges i revisionslagen (12 revisionslagen). Efter relationsändringen är revisorerna inte längre att betrakta som förtroendevalda. Det regelverk som gäller förtroendevalda gäller således inte för revisorer. Detta medför bland annat att revisorer inte utses proportionellt. De behöver heller inte vara kyrkotillhöriga eller folkbokförda i samfälligheten. I revisionslagen finns föreskrifter om revisorernas uppgifter och granskning. Utöver det som anges där skall revisorerna även granska om församlingarnas/samfällighetens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

9 Kyrkofullmäktige sidan 9 Diarienummer S2009:150 Val av revisorer för av samfälligheten (Kyrkonämnden) förvaltade stiftelser för mandatperioden För mandatperioden anlita Huddinge Revisionsbyrå AB för revision av stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond. För mandatperioden utse Rodney Engman (s) som ordinarie revisor och som ersättare utse Sven Isaksson (m) för revision av Schreuders stiftelse. Stiftelselagen reglerar den revision som skall utföras för respektive stiftelse och avrapporteras, för varje redovisningsår, med en revisionsberättelse för varje stiftelse. Stiftelselagens bestämmelser om revision är tvingande dvs gäller för alla stiftelser även om det i urkunden finns intaget bestämmelser om att stiftelsen inte får revideras. Enligt lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) SFS 1999: kap 7 kan en revisor utses för bestämd tid eller tillsvidare. I samma lag 4 kap 4 anges att en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsedovisning. Inom Huddinge kyrkliga samfällighet finns två stiftelser som förvaldes av kyrkonämnden nämligen, Stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond och Schreuders stiftelse. För båda stiftelserna finns inget krav på godkänd revisor. Revisorer för dessa stiftelser kan utses som uppfyller stiftelselagens grundläggande krav innebärande att revisorn skall ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål liksom arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

10 Kyrkofullmäktige sidan 10 Diarienummer S2009:151 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkonämnden, val av ledamöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkonämnden till tolv ledamöter och tolv ersättare för mandatperioden Till ledamöter och ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden utses följande: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Fredrik Kristoffersen (m) Ewa Alexandersson (m) Tore Sandqvist (m) Sven-Olof Karlsson (m) Annika Lundström (m) Gunilla Helmerson (m) Gerd Fin (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Guy Olmin (fisk) Margareta Forsell (fisk) Anders Björck (kr) Kaija Jansson (kr) Marta Rodas Holmgren (kr) Arvo Piibor (kr) Johan Hedström (s) Barbro Bergstedt (s) Ninni Skarstedt (s) Margareta Lydén Lövkvist (s) Benny Upphagen (s) Marie-Louise Wallenberg (s) Birgitta Carlmark (s) Kjell Gärdesten (s) Anders Kristoffersson (s) Till protokollet anteckna att kyrkoherdarna utsett Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling, att vara ledamot i kyrkonämnden och Helena Hedlund, kyrkoherde i Flemingsbergs församling som hans ersättare. Fastställa inkallelseordning för ersättarna enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m m, kr, fisk, c, s fisk fisk, m, kr, c, s kr kr, m, c, fisk, s s s, c, fisk. m. kr Till ordförande i kyrkonämnden för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Arvo Piibor (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 3 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

11 Enligt kyrkoordningen 4 kap 29 har kyrkofullmäktige att välja ledmöter, förutom kyrkoherde, och dennes ersättare i kyrkonämnden. Antalet valda ledamöter får inte vara mindre än sex. Vid valet skall om möjligt varje församling bli företrädd i kyrkonämnden genom minst en ledamot eller ersättare. Antalet ersättare skall vara minst hälften av antalet valda ledamöter. I en flerpastoratssamfällighet skall, enligt kyrkoordningen 5 kap 5, kyrkoherdarna i samfälligheten genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet skall avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Samfällda kyrkofullmäktige skall underrättas om förordnandet.

12 Kyrkofullmäktige sidan 12 Diarienummer S2009:152 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Bordlägga valärendet till ett kommande sammanträde med samfällda kyrkofullmäktige. Enligt 4 kap 25 första stycket kyrkoordningen skall det finnas en valnämnd. Sådan skall enligt 38 kap 3:e finnas i varje församling eller om församlingen ingår i en samfällighet i samfälligheten. I Huddinge kyrkliga samfällighet skall det sålunda finnas en valnämnd med ansvar för valets genomförande. Valnämnden skall biträda stiftstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av Kyrkostyrelsen. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om antalet ledamöter i valnämnden. Detta avgörs lokalt. För att man ska kunna tala om en nämnd krävs dock minst tre ledamöter.

13 Kyrkofullmäktige sidan 13 Diarienummer S2009:153 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden, val av ledmöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden till sju ledamöter och sju ersättare. Till ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse följande: Ledamöter Ersättare Ewa Alexandersson (m) Annika Lundström (m) Bernt Rehnström (m) Cecilia Sundberg (m) Göran Granberg (fisk) Erik Wiker (fisk) Birger Jacobsson (kr) Gustaf Rubensson (kr) Rolf Österberg (s) Roland Henriksson (s) Birgitta Mårtensson (s) Eva Li Prades (s) Göran Henriksson (s) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m fisk kr s m, kr, fisk, s, mp fisk, m, kr, s, mp kr, m, fisk, s, mp s, mp, fisk, m, kr Till ordförande i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse Ewa Alexandersson (m), till 1:e vice ordförande utse Birger Jacobsson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Rolf Österberg (s). Uppdra åt kyrkogårdsnämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 5 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

14 Enligt kyrkoordningen 4 kap 25 får kyrkofullmäktige för förvaltning och verkställighet tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och ersättare i sådana nämnder väljs till det antal som fullmäktige bestämmer. Kyrkoherden eller dennes ersättare som avses i 5 kap 4 har rätt att närvara vid en nämnds sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknat till protokollet (särskild mening) KO 4 kap 26. Delges Kyrkogårdsnämnden

15 Kyrkofullmäktige sidan 15 Diarienummer S2009:154 Val av ombud till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010: Utse följande ombud och ersättare till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010 Ombud Ersättare Bengt Säberg (m) Peter Forssman (m) Sven-Olof Karlsson (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Guy Olmin (fisk) Roland Gustavsson (fisk) Margareta Lydén Lövkvist (s) Kjell Gärdesten (s) Lennart Nilsson (s) Vanja Öberg (s) Barbro Bergstedt (s) Mikael Delerholm (s) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande nedanstående nomineringsgrupp m fisk kr s inträder ersättare i nedanstående nomineringsgruppsordning m, kr, fisk, s fisk, m, kr, s kr, m, fisk, s s, fisk, m, kr Enligt stadgar för Stockholms stifts församlingsförbund (antagna av stiftsförbundets stämma ) har Huddinge kyrkliga samfällighet att som medlem utse ombud. Eftersom Stiftsförbundet kommer att upphöra under 2010 är mandatperioden endast ett år. Inom samfällighet skall ombud och ersättare utses av samfällda kyrkofullmäktige. Enligt stadgarna 7 skall antalet ombud och ersättare bestämmas med ledning av antalet kyrkotillhöriga i samfälligheten den 1 november (2008) året före det år då direkt val enligt kyrkoordningen äger rum. Kyrklig samfällighet skall med ledning av antalet kyrkotillhöriga utse två ombud för först påbörjat tal kyrkotillhöriga och därefter ett ombud för varje påbörjat tal. För varje ombud utses ersättare. Vid valet av ersättare skall bestämmas den ordning i vilken ersättare skall kallas. Den 1 november 2008 hade Huddinge kyrkliga samfällighet kyrkotillhöriga. Med anledning av antalet kyrkotillhöriga ska sju ombud och sju ersättare utses.

16 Kyrkofullmäktige sidan 16 Diarienummer S2009:155 Sammanträdesordning för år 2010 Fastställa följande sammanträdesordning för 2010: Tisdagen den 25 maj kl Tisdagen den 9 november kl Plats: Stora salen, Klockargården, Huddinge Enligt kyrkoordningen 3 kap 56 (12 ) bestämmer kyrkofullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. Kungörelsen och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens anslagstavla KO kap 3 56 punkt 2. Kungörelsen om sammanträdet skall också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt en vecka före sammanträdesdagen. Härutöver skall kungörelsen även lämnas till kyrkorådet i varje församling på lämpligt sätt. I arbetsordningen för samfällda kyrkofullmäktige 6 anges att kyrkofullmäktige sammanträder i Stora salen, Klockargården, Huddinge

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

som ersätter Ann-Margaret Stenholm Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare

som ersätter Ann-Margaret Stenholm Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård, Lockörn, kl 19.00 20.00 Beslutande Övriga närvarande Justering Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Hanna Hjalmarsson Bohrén Greger

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer