Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag."

Transkript

1 Stora salen, Klockargården, Huddinge kl Bengt Säberg, ålderspresident t.om 5 Gunilla Helmerson, ordförande fr.om 6 Barbro Bergstedt Bodil Wiker Åkerblom Arvi Piibor Benny Upphagen Ninni Skarstedt Kåge Pihl Eva Nilsson Birgitta Ny Simson Johan Hedström Birgitta Mårtensson Ewa Alexandersson Marianne Broman Margareta Forsell Anders Kristoffersson Maj-Lis Johansson Bo Andersson Richard Rowland Sonja Öberg Erik Wiker Cecilia Sundberg (i st f Claes- Johan Bonde) Kaija Jansson Marie-Louise Wallenberg Peter Höög Gerd Fin Göran Henriksson (i st f Gunnar Rask) Tore Sandqvist Christina Axelsson (i st f Björn Skogar) Catharina Malmfors Göran Granberg Rolf Österberg Siv Ununger Margareta Lydén Lövkvist Pia Berkman Jan Ruusa Marie-Louise Basely Per-Anders Jansson Maud Blomberg Marie-Louise Plogfeldt Birger Jacobsson Bengt Nylander Bernt Rehnström (i st f Conny Boltenstål) Birgitta Carlmark Peter Forssman (i st f Fredrik Kristoffersen) Vanja Öberg Kjell Vingmyr Roland Gustafsson Annika Lundström Lars Viberg Marta Rodas Holmgren Kjell Arne Kruse (i st f Kjell Gärdesten) Roland Henriksson Birger Jakobsson (i st f Anders Björck) Gabriella Larsson Bengt-Gunnar Karlsson Ingrid Berglin Bo Nordberg Mats Ununger Gunnar Lundström Lars Jonsson, kyrkoherde Bertil Johansson, kanslichef Barbro Bergstedt, Arvo Piibor Sekreterare: 1-13 Ordförande: Bertil Johansson Justerare: Bengt Säberg, Gunilla Helmerson Ålderspresident 1-5 ordförande Barbro Bergstedt Arvo Piibor Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag Bertil Johansson Justerarnas signatur

2 Kyrkofullmäktige sidan 2 Diarienummer S2009:144 Inledning, sammanträdets behörighet Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling inledde dagens sammanträde med en kort andakt. Ålderspresidenten Bengt Säberg meddelade därefter att kungörelse till dagens sammanträde har enligt kyrkoordningen 3 kap 15 och 56 punkt 2 utlysts dels genom anslag på samfällighetens anslagstavla, dels genom skriftlig kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november 2009 och dels överlämnats till kyrkoråden i respektive församling. Kyrkofullmäktige förklarade därefter sammanträdet i behörig ordning utlyst. Justerarnas signatur

3 Kyrkofullmäktige sidan 3 Diarienummer S2009:145 Anmälan av ny ledamot och ersättare i samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till protokollet anteckna att för avgångne ledamoten Åke Blomqvist (fisk) inträder som ny ledamot Kåge Pihl (fisk), som ny ersättare efter Kåge Pihl (fisk) inträder Marie-Louise Plogfeldt (fisk), ersättarplats 7. För avgången ersättaren Ulla Beckman (s) finns inte någon kandidat att utse till ny ersättare för nomineringsgruppens 16.e ersättarplats, vilken får vara vakant för mandatperioden

4 Kyrkofullmäktige sidan 4 Diarienummer S2009:142 Underrättelse om förordande för kyrkoherde Lars Jonsson att delta i fullmäktiges överläggningar samt upprop Till protokollet anteckna att man tagit del av protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggningar Enligt kyrkoordningen 5 kap 5 ska kyrkoherdarna i en flerpastoratssamfällighet genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet ska avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Förordnandet avser således mandatperioden Samfällda kyrkofullmäktige ska underrättas om förordnandet. Kyrkoordningens 3 kap 56 punkt 9 anger att i en flerpastoratssamfällighet tillkommer rätten för den kyrkoherde att delta i samfällda kyrkofullmäktiges överläggningar som enligt 5 kap 5 valts till ledamot i samfällighetens kyrkonämnd. Föreligger protokoll fört vid kyrkoherdeöverläggning Av protokollet framgår att kyrkoherdarna enhälligt beslutat välja Lars Jonsson till ledamot och Helena Hedlund till ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden Sedan ålderspresidenten kungjort förordnandet förrättades upprop.

5 Kyrkofullmäktige sidan 5 Diarienummer S2009:146 Stiftstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till protokollet anteckna att man tagit del av stiftsstyrelsen protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kyrkovalet Till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare hade utsänts stiftsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kyrkovalet för val till kyrkofullmäktige i Huddinge kyrkliga samfällighet. Protokollet upptar utsedda ledamöter och ersättare för respektive nomineringsgrupp enligt följande mandatfördelning: Nomineringsgrupp Antal Antal ledamöter ersättare Arbetarpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Kristdemokrater i Svenska kyrkan 8 2 Folkpartister i Svenska kyrkan 7 7 Centerpartiet 2 2 Miljöpartister i Svenska kyrkan

6 Kyrkofullmäktige sidan 6 Diarienummer S2009:147 Val av presidium till samfällda kyrkofullmäktige för mandatperioden Till ordförande för mandatperioden utse Gunilla Helmerson (m), till 1:e vice ordförande utse Kaija Jansson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av samfällda kyrkofullmäktiges arbetsordning 2 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande. Ålderspresidenten Bengt Säberg lämnade därefter över ordförandeklubban till Gunilla Helmerson som tackade för förtroendet.

7 Kyrkofullmäktige sidan 7 Diarienummer S2009:148 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i valberedningen för mandatperioden Till valberedning för mandatperioden utse följande ledamöter och ersättare: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Bengt Nyander (c) Johan Hedström (c) Margareta Forsell (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Birgitta Carlmark (s) Benny Upphagen (s) Marianne Broman (mp) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Till valberedningens ordförande för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Margareta Forsell (fisk) och till 2:e vice ordförande Birgitta Carlmark (s). Enligt kyrkofullmäktiges arbetsordning 25 har fullmäktige att utse en valberedning för mandatperioden bestående av en ledamot från varje i samfällda kyrkofullmäktige representerad nomineringsgrupp och lika många ersättare. Ersättarna är personliga. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledmöter en ordförande och en 1:e och en 2:e vice ordförande.

8 Kyrkofullmäktige sidan 8 Diarienummer S:2009:149 Val av revisorer och ersättare för mandatperioden För revisionsarbetet inom Huddinge kyrkliga samfällighet under mandatperioden utse följande revisorer och revisorersättare. Ordinarie Ersättare Rodney Engman (s) Erling Karlsson (s) Sven Isaksson (m) Evan Karlsson (kr) Christer Forsberg (KPMG) Jan Kulin (KPMG) (auktoriserad) (auktoriserad) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För Rodney Engman (s) inträder Erling Karlsson (s). För Sven Isaksson (m) inträder Evan Karlsson (kr). För Christer Forsberg KPMG inträder Jan Kulin KPMG. Till revisionsordförande för mandatperioden utse Rodney Engman (s) och till vice ordförande utse Sven Isaksson (m). Enligt kyrkoordningen 48 kap 1 skall det i samfälligheten utses minst tre revisorer och lika många ersättare. Minst en revisor skall var auktoriserad. Under det år då ordinarie kyrkoval ägt rum skall det nyvalda kyrkofullmäktige välja revisorer och revisorersättare som skall granska verksamheten under de fyra följande åren. För såväl de kvalificerade revisorerna som de övriga revisorerna gäller att de ska ha de kompetenskrav som anges i revisionslagen (12 revisionslagen). Efter relationsändringen är revisorerna inte längre att betrakta som förtroendevalda. Det regelverk som gäller förtroendevalda gäller således inte för revisorer. Detta medför bland annat att revisorer inte utses proportionellt. De behöver heller inte vara kyrkotillhöriga eller folkbokförda i samfälligheten. I revisionslagen finns föreskrifter om revisorernas uppgifter och granskning. Utöver det som anges där skall revisorerna även granska om församlingarnas/samfällighetens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

9 Kyrkofullmäktige sidan 9 Diarienummer S2009:150 Val av revisorer för av samfälligheten (Kyrkonämnden) förvaltade stiftelser för mandatperioden För mandatperioden anlita Huddinge Revisionsbyrå AB för revision av stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond. För mandatperioden utse Rodney Engman (s) som ordinarie revisor och som ersättare utse Sven Isaksson (m) för revision av Schreuders stiftelse. Stiftelselagen reglerar den revision som skall utföras för respektive stiftelse och avrapporteras, för varje redovisningsår, med en revisionsberättelse för varje stiftelse. Stiftelselagens bestämmelser om revision är tvingande dvs gäller för alla stiftelser även om det i urkunden finns intaget bestämmelser om att stiftelsen inte får revideras. Enligt lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) SFS 1999: kap 7 kan en revisor utses för bestämd tid eller tillsvidare. I samma lag 4 kap 4 anges att en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsedovisning. Inom Huddinge kyrkliga samfällighet finns två stiftelser som förvaldes av kyrkonämnden nämligen, Stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond och Schreuders stiftelse. För båda stiftelserna finns inget krav på godkänd revisor. Revisorer för dessa stiftelser kan utses som uppfyller stiftelselagens grundläggande krav innebärande att revisorn skall ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål liksom arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

10 Kyrkofullmäktige sidan 10 Diarienummer S2009:151 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkonämnden, val av ledamöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkonämnden till tolv ledamöter och tolv ersättare för mandatperioden Till ledamöter och ersättare i kyrkonämnden för mandatperioden utses följande: Ledamöter Ersättare Bengt Säberg (m) Fredrik Kristoffersen (m) Ewa Alexandersson (m) Tore Sandqvist (m) Sven-Olof Karlsson (m) Annika Lundström (m) Gunilla Helmerson (m) Gerd Fin (fisk) Bodil Wiker Åkerblom (fisk) Guy Olmin (fisk) Margareta Forsell (fisk) Anders Björck (kr) Kaija Jansson (kr) Marta Rodas Holmgren (kr) Arvo Piibor (kr) Johan Hedström (s) Barbro Bergstedt (s) Ninni Skarstedt (s) Margareta Lydén Lövkvist (s) Benny Upphagen (s) Marie-Louise Wallenberg (s) Birgitta Carlmark (s) Kjell Gärdesten (s) Anders Kristoffersson (s) Till protokollet anteckna att kyrkoherdarna utsett Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling, att vara ledamot i kyrkonämnden och Helena Hedlund, kyrkoherde i Flemingsbergs församling som hans ersättare. Fastställa inkallelseordning för ersättarna enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m m, kr, fisk, c, s fisk fisk, m, kr, c, s kr kr, m, c, fisk, s s s, c, fisk. m. kr Till ordförande i kyrkonämnden för mandatperioden utse Bengt Säberg (m), till 1:e vice ordförande utse Arvo Piibor (kr) och till 2:e vice ordförande utse Barbro Bergstedt (s). Uppdra åt kyrkonämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 3 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

11 Enligt kyrkoordningen 4 kap 29 har kyrkofullmäktige att välja ledmöter, förutom kyrkoherde, och dennes ersättare i kyrkonämnden. Antalet valda ledamöter får inte vara mindre än sex. Vid valet skall om möjligt varje församling bli företrädd i kyrkonämnden genom minst en ledamot eller ersättare. Antalet ersättare skall vara minst hälften av antalet valda ledamöter. I en flerpastoratssamfällighet skall, enligt kyrkoordningen 5 kap 5, kyrkoherdarna i samfälligheten genom omröstning välja en bland dem att vara ledamot i kyrkonämnden och en annan att vara hans eller hennes ersättare. Förordnandet skall avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i kyrkonämnden har valts. Samfällda kyrkofullmäktige skall underrättas om förordnandet.

12 Kyrkofullmäktige sidan 12 Diarienummer S2009:152 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden Bordlägga valärendet till ett kommande sammanträde med samfällda kyrkofullmäktige. Enligt 4 kap 25 första stycket kyrkoordningen skall det finnas en valnämnd. Sådan skall enligt 38 kap 3:e finnas i varje församling eller om församlingen ingår i en samfällighet i samfälligheten. I Huddinge kyrkliga samfällighet skall det sålunda finnas en valnämnd med ansvar för valets genomförande. Valnämnden skall biträda stiftstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av Kyrkostyrelsen. Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om antalet ledamöter i valnämnden. Detta avgörs lokalt. För att man ska kunna tala om en nämnd krävs dock minst tre ledamöter.

13 Kyrkofullmäktige sidan 13 Diarienummer S2009:153 Bestämmande av antal ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden, val av ledmöter och ersättare, beslut om ordning för inkallande av ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Fastställa antalet ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden till sju ledamöter och sju ersättare. Till ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse följande: Ledamöter Ersättare Ewa Alexandersson (m) Annika Lundström (m) Bernt Rehnström (m) Cecilia Sundberg (m) Göran Granberg (fisk) Erik Wiker (fisk) Birger Jacobsson (kr) Gustaf Rubensson (kr) Rolf Österberg (s) Roland Henriksson (s) Birgitta Mårtensson (s) Eva Li Prades (s) Göran Henriksson (s) Bengt Gunnar Karlsson (mp) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedanstående nedanstående nomineringsgrupp nomineringsgruppsordning m fisk kr s m, kr, fisk, s, mp fisk, m, kr, s, mp kr, m, fisk, s, mp s, mp, fisk, m, kr Till ordförande i kyrkogårdsnämnden för mandatperioden utse Ewa Alexandersson (m), till 1:e vice ordförande utse Birger Jacobsson (kr) och till 2:e vice ordförande utse Rolf Österberg (s). Uppdra åt kyrkogårdsnämnden att vidta en översyn av nämndens reglemente 5 med anledning av presidiets utökning med en 2:e vice ordförande.

14 Enligt kyrkoordningen 4 kap 25 får kyrkofullmäktige för förvaltning och verkställighet tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och ersättare i sådana nämnder väljs till det antal som fullmäktige bestämmer. Kyrkoherden eller dennes ersättare som avses i 5 kap 4 har rätt att närvara vid en nämnds sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknat till protokollet (särskild mening) KO 4 kap 26. Delges Kyrkogårdsnämnden

15 Kyrkofullmäktige sidan 15 Diarienummer S2009:154 Val av ombud till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010: Utse följande ombud och ersättare till Stockholms stifts församlingsförbund för mandatperioden 2010 Ombud Ersättare Bengt Säberg (m) Peter Forssman (m) Sven-Olof Karlsson (m) Ewa Alexandersson (m) Pia Berkman (kr) Arvo Piibor (kr) Guy Olmin (fisk) Roland Gustavsson (fisk) Margareta Lydén Lövkvist (s) Kjell Gärdesten (s) Lennart Nilsson (s) Vanja Öberg (s) Barbro Bergstedt (s) Mikael Delerholm (s) Fastställa ordning för inkallande av ersättare enligt följande: För ledamot tillhörande nedanstående nomineringsgrupp m fisk kr s inträder ersättare i nedanstående nomineringsgruppsordning m, kr, fisk, s fisk, m, kr, s kr, m, fisk, s s, fisk, m, kr Enligt stadgar för Stockholms stifts församlingsförbund (antagna av stiftsförbundets stämma ) har Huddinge kyrkliga samfällighet att som medlem utse ombud. Eftersom Stiftsförbundet kommer att upphöra under 2010 är mandatperioden endast ett år. Inom samfällighet skall ombud och ersättare utses av samfällda kyrkofullmäktige. Enligt stadgarna 7 skall antalet ombud och ersättare bestämmas med ledning av antalet kyrkotillhöriga i samfälligheten den 1 november (2008) året före det år då direkt val enligt kyrkoordningen äger rum. Kyrklig samfällighet skall med ledning av antalet kyrkotillhöriga utse två ombud för först påbörjat tal kyrkotillhöriga och därefter ett ombud för varje påbörjat tal. För varje ombud utses ersättare. Vid valet av ersättare skall bestämmas den ordning i vilken ersättare skall kallas. Den 1 november 2008 hade Huddinge kyrkliga samfällighet kyrkotillhöriga. Med anledning av antalet kyrkotillhöriga ska sju ombud och sju ersättare utses.

16 Kyrkofullmäktige sidan 16 Diarienummer S2009:155 Sammanträdesordning för år 2010 Fastställa följande sammanträdesordning för 2010: Tisdagen den 25 maj kl Tisdagen den 9 november kl Plats: Stora salen, Klockargården, Huddinge Enligt kyrkoordningen 3 kap 56 (12 ) bestämmer kyrkofullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas. Kungörelsen och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens anslagstavla KO kap 3 56 punkt 2. Kungörelsen om sammanträdet skall också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt en vecka före sammanträdesdagen. Härutöver skall kungörelsen även lämnas till kyrkorådet i varje församling på lämpligt sätt. I arbetsordningen för samfällda kyrkofullmäktige 6 anges att kyrkofullmäktige sammanträder i Stora salen, Klockargården, Huddinge

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Kyrkofullmäktige för mandatperioden

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 1 (11) Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2010-2013 Plats och tid Perstorp församlingshem, tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.15-19.30 samt 20.00-20.45. Beslutande Bengt Jarring, ålderspresident 16-17

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5)

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5) FÖRSÄTTSBLAD : Kyrkofullmäktige 2013-12-05 1 (5) Plats och tid Församlingshemmet Förslöv kl. 19.00 Närvarande: Se närvarolista Att jämte ordförande justera protokollet: Ingrid Andersson och Bertil Ebbesson.

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder

FÖRBUNDSINFO. Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 22 oktober 2005 Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder Den 18 september valde de kyrkotillhöriga sina förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-21 Claes Rudberg. Ordförande... Anita Mårtensson 1-5 Gunilla Schöldström fr.o.m. 6

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-21 Claes Rudberg. Ordförande... Anita Mårtensson 1-5 Gunilla Schöldström fr.o.m. 6 Svenska kyrkan Hägersten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 20.15 Beslutande Mårtensson Anita, ordf. 1-6 Schöldström Gunilla, ordf. fr.o.m. 6 Adbo Jerry Aspgren

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag INDELNINGSDELEGERADE 2016-12-20 1 (5) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum tisdagen den 20 december 2016 kl. 19.00 21.50 Ledamöter enligt bilaga 1/16 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/16 Ersättare

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Beslutande: Desirée Waaranperä Krutrök (s) Stig Lampinen (Tillsammans)

Beslutande: Desirée Waaranperä Krutrök (s) Stig Lampinen (Tillsammans) 2013-12-05 1(7) Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 2013-12-05 Kl 18.00 19.50 Beslutande: Desirée Waaranperä Krutrök (s) Stig Lampinen (Tillsammans) Kurt Lampinen (s) Maria Andersson (Tillsammans)

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Församlingsråd i Huddinge församling, Huddinge pastorat

Sammanträdesprotokoll Församlingsråd i Huddinge församling, Huddinge pastorat Tid och plats: tisdag 12 maj 19.00 21.30, Sammanträdesrummet, Klockargården Ledamöter: Pia Berkman Britt Björneke Claes-Johan Bonde, till kl 21.05 då går Margareta Hedström in som ersättare Anne-Lie Österberg

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder

FÖRBUNDSINFO. Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 27 oktober 2009 Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder Den 20 september valde de kyrkotillhöriga sina förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN Ändring 1991-06-26 1993-04-21 2002-12-11 2006-05-31 2008-05-31 2011-09-08 2012-09-18 BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL 1 Sparbanksstiftelsen Kronan har bildats genom Sparbanken

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Sammanträdesrummet, Klockargården, Huddinge kl 19.00-20.05 Beslutande Gunilla Helmerson, ordf Eva Nilsson Johan Bonde Jaan Ruusa Pia Berkman Ninni Skarstedt Margareta Lydén Lövkvist Bengt

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-19.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden (11) Sofiagården, Kapellgatan kl

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden (11) Sofiagården, Kapellgatan kl PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA 8-27 1 PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 kl. 19.00-20.00 BESLUTANDE Jöns Bergner (posk), ordförande 8-14 Rolf Eknefelt (skf), ordförande 15-27 Börje Duvell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare Lena Johansson, kamrer

Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare Lena Johansson, kamrer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 21.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Monica Rundqvist Lars-Olof Bårström Gertrud Ulleryd Lars Apelberg Anders Wellner

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 (6) KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum 1 (6) KYRKOFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och Tid Sjöliden 19.45 20.45 Beslutande Ersättare Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Jenny Danielsson Birgitta Schöllin

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer