2005 års reform - ett förstärkt skydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 års reform - ett förstärkt skydd"

Transkript

1 Stockholm Ju2010/8127/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Maria Hölcke Stockholm REMISSVAR Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) ECPAT Sverige (ECPAT) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet av utredningen Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) och vill härmed anföra följande. Sammanfattningsvis ECPAT välkomnar översynen av sexualbrottslagstiftningen men anser att de förslag till justeringar av gällande lagstiftning som presenteras i utredningen inte kommer att medföra ett tillräckligt förstärkt skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering av barn upp till och med 17 år. ECPAT efterlyser en mer genomgripande reform som i realiteten ger alla barn ett absolut skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering och där straffpåföljden ställs i förhållande till de grova kränkningar som barnet utsatts för. ECPAT avstyrker utredningens förslag till en ny lydelse av våldtäktsbrottet i 6 kap 1 Brottsbalken. ECPAT förordar istället en ren samtyckesreglering. ECPAT avstyrker också förslaget att införa en kompletterande samtyckesregel i 6 kap 3 Brottsbalken. ECPAT välkomnar att tillämpningen för bestämmelsen om våldtäkt mot barn 6 kap 4 BrB utvidgas. ECPAT motsätter sig att samlag även fortsättningsvis ska vara jämförelsenorm vid bedömning av sexuell kränkning för våldtäkt mot barn. ECPAT tillstyrker alla förslag som nu föreligger (6 kap 5, 6 kap 6 ) eller kan komma att övervägas i ljus av den kritik som utredningen fått av barnrättsorganisationer, som skärper straffskalorna. ECPAT vill med kraft uppmana utredningen till att ta bort bötesstraff ur alla straffskalor som rör sexuell exploatering av barn, för att efterleva internationella åtaganden. Motivering Den kommersiella sexuella exploateringen av barn har ökat dramatiskt och inte minst tagit nya rent industriella former de senaste åren. UNICEF uppger att en miljon barn dras in i sexindustrin varje år. 1 Barnsexhandeln - handel med barn för sexuella ändamål (människohandel med barn i sexuella ändamål) dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi) samt kommersiell sexuellt utnyttjande av barn i samband med resande (barnsexturism) är en global företeelse. Handeln bedrivs som vilken annan illegal verksamhet som helst, med ett enda syfte, att maximera vinster. Efterfrågan består av de personer som i vardagstal kallas sexköpare, dessa personer som tillhandahåller pengar eller annan ersättning för att få 1 UNICEF Profiting from abuse, 2001 s 20, Study on Violence against children, 2006, not 67. 1

2 tillgång till barns kroppar för sexuell exploatering. FN uppskattar att handel med människor är den tredje mest lönsamma och snabbast växande kriminella verksamheten i världen efter vapen och narkotika. Marknaden är global och barns kroppar köps och säljs världen över, Sverige inte undantaget. Jag vill gärna ha ett nytt videoband, men det måste vara lite tuffare saker denna gång. Jag vill se något fullbordat om du förstår vad jag menar. Och om du har fortsättningen på inslaget med nålarna, vill jag gärna se det... Källa: Huddingehärvan Sverige har genom att ratificera Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll om handel med barn, barnpornografi och barnprostitution åtagit sig långtgående skyldigheter att skydda barn mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Genom en ratificering av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, ställs ytterligare krav på Sverige i detta avseende års reform - ett förstärkt skydd Sexualbrottsreformen 2005 syftade till att ge barn ett förstärkt skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering genom införande av specifika straffbestämmelser. Enligt utredningen har denna reform medfört att sexualbrott mot barn numer tillmäts generellt högre straffvärde än före reformen; det är en positiv utveckling men utredningen medger att vissa justeringar behövs göras vad gäller gränsdragningarna mellan de olika brotten. Den nuvarande sexualbrottslagstiftningen avsåg att ge ett absolut legalt skydd mot sexualbrott för barn under 15 år. Barn under 15 år anses inte kunna samtycka till sexuella handlingar. För att gradera svårighetsgraden av sexuella övergrepp mot barn infördes flera lagrum. För ungdomar mellan år infördes lagstiftning mot kommersiell sexuell exploatering i form av förbud mot köp av sexuell handling och att förmå minderårig att delta i sexuell posering. I övrigt tillämpas de lagrum som är tillämpliga på vuxna för åringar, dvs. att exempelvis våld eller hot skall ha förekommit för att kunna döma till våldtäkt. Snart sex år efter införandet av sexualbrottslagstiftningen kan ECPAT konstatera att lagen inte har fått avsedd effekt vad gäller det strikta skyddet för barn under 15 år. Inte heller har lagstiftningen kunna skydda barn mot sexuell exploatering. Tvärtom, har svensk lagstiftning med en samtyckesålder på 15 år lett till ett urholkat skydd för barn mellan 13 (dvs snart 15- resonemanget ) och 17 för sexuell exploatering. I praktiken erbjuder dagens lagstiftning enbart ett absolut strikt juridiskt skydd för barn upp till 12 eller 13 års ålder. Vad gäller barn som är 13 och 14 år gamla, för domstolen i princip alltid resonemang huruvida förövaren inte hade haft anledning att anta att barnet var äldre, dvs passerat lovlighetsåldern eller huruvida undantagsregeln (BrB 6:14) är tillämplig, dvs offret är nära 15-års gränsen och åldersskillnaden är liten mellan förövaren och offret. I det nyligen avgjorda kopplerimålet i Malmö, där Hovrätten friade de män som sålt och våldtagit en 14-årig förståndshandikappad flicka, ansåg Hovrätten att männen inte kunde anses ha förstått att den utsatta förståndshandikappade flickan var under 15 år. Enligt lagen (BrB 6:13) räcker det att den misstänkte hade skälig anledning att anta att offret var över 15 2

3 år. Istället för att pröva uppsåtet till barnets ålder och kritiskt resonera om förövarens oaktsamhet eller vårdslöshet tycks det som att alla former av bortförklaringar många gånger godtas från förövarna på bekostnad av det legala skyddet. Det är märkligt att rättsväsendet avkräver en köpare av föremål på Internet en mer kritisk hållning än vad vuxna människor avkrävs inför ett samlag med en minderårig flicka. Det är märkligt att produktansvar kan vara strikt, men inte för ett barns ålder eller samtycke. Ansvaret för ett barns ålder blir istället en last för barnet. Var hon välutvecklad eller hade hon sagt att hon var över 15? Då är barnet prostituerat - en hora. Om inte, då är hon ett offer. Undantagsregeln (BrB 6:14) har också kommit att användas än mer liberalt än vad som åsyftades. Denna utveckling har också bidragit till att man inte längre kan tala om ett absolut skydd upp till 15 år. Undantagsregeln var tänkt att tillämpas när det rörde sig om jämbördiga relationer mellan unga i ungefär samma ålder och på samma utvecklingsnivå. I praxis har denna kommit att tillämpas i fall även där det råder stor åldersskillnad. Utredningens praxisgenomgång visar också att domstolarna vid bedömningen inte tar hänsyn till maktrelationer, beroendeförhållanden och psykiska påtryckningar från den vuxnes sida. Vad gäller barn, ungdomar mellan 15 till 17 år betraktas de i lagens mening som vuxna. Samtyckesåldern har kommit att bli en gräns för det juridiska skyddet för barn vad gäller sexuella övergrepp. Skyddet mot kommersiell sexuell exploatering, (köp av sexuell handling samt posering) har kommit att urholka barnets skydd och förringa sexualbrottet, oavsett barnets ålder. Vid exempelvis köp av sexuell handling av barn (BrB 6:9), hamnar själva sexualbrottet mot barnet i skuggan av sexköpet och det är inte ovanligt att förövaren enbart döms för sexköpet. I den ovan nämnda hovrättsdomen friades männen från våldtäkt mot den 14-åriga flickan, då männen inte ansågs ha skälig anledning att anta att flickan var under 15 år. Männen dömdes enbart för sexköpen och inte våldtäkt. När det rör sig om ett ersättningsmoment vid sexuella övergrepp på barn, dvs den kommersiella sexuella exploateringen av barn, tycks attityden ibland vara att det rör sig om en slags frivillig prostitution. Sexköparen som våldtar varan upprepade gånger döms för sexköpet och inte för de sexuella övergrepp som förövaren har utsatt barnet för. När det rör sig om utländska minderåriga offer för människohandel blir det kanske än mer cyniskt tydligt att själva incitamentet för handelns existens, motorn i handel, dvs sexköparna, på sin höjd lagförs för själva sexköpet när människohandlarna istället får stå det stora ansvaret rent juridiskt. På motsvarande sätt bedöms barnpornografi, dokumenterade sexuella övergrepp på barn, dvs fokus blir på handelsåtgärden och inte de sexuella övergreppen på barnen som skildras på bilderna och som är förutsättningen för att kunna producera detta material. Incitamentet för att producera och sälja materialet, bedöms många gånger på bötesnivå och brottet betraktas inte som ett sexualbrott. Barn, små som stora, kan aldrig samtycka till kommersiell sexuell exploatering, oavsett samtyckesåldern. Barn kan aldrig vara prostituerade. Skyddet mot kommersiell sexuell exploatering av barn måste utvidgas, liksom skyddet mot sexuella övergrepp på barn upp till och med 17 år. Sverige har genom att ratificera Barnkonventionen och dess tilläggprotokoll utlovat att skydda alla barn upp till 18 års ålder mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering 3

4 samt att "belägga sådana brott med lämpliga straff som beaktar deras allvarliga beskaffenhet" (artikel 3.3 tilläggsprotokollet). Samma krav ställs enligt Europarådskonventionen. Det ter sig väldigt märkligt att utredarna inte reflekterar att svenska domstolar utdömer dagsböter som den mest frekventa påföljden för sexuell exploatering, i ljuset av de internationella åtagandena som man nu okritiskt anser att vi uppfyller, två gånger de senaste 5 åren. Barn är inte vuxna Bland forskare och andra experter på området är det fastlagt och dokumenterat att barn utsatta för sexuella övergrepp inte självmant eller spontant berättar om övergreppen. Barn berättar många gånger inte ens när de konfronteras med dokumentationen av övergreppen. Det är också väl dokumenterat att barn berättar först när det känner sig tryggt, har förtroende för den vuxne och känner att den vuxne orkar lyssna på vad barnet har att berätta 2. Många gånger anses barn som icke trovärdiga, eftersom barnet ändrat sin berättelse, väntat länge med att berätta för någon, någon i omgivningen borde ha upptäckt det mm. Att såsom sker idag avfärda barnet som icke tillförlitligt, när det berättar mer först under det andra och tredje förhöret, tyder på brist på kunskap och att rättsprocessen många gånger sker på de vuxnas villkor. Detta blir än tydligare inte minst i och med senare rättspraxis som utvecklats från de högre domstolsinstanserna i Sverige. ECPAT beklagar denna utveckling. Eftersom många barn inte vet hur de rent anatomiskt ser ut i underlivet och att de därmed inte kan beskriva övergreppet på annat sätt än att det just skett i underlivet och att de eventuellt gjorde ont, har medfört att åklagare har särskilda bevissvårigheter när det gäller brott mot yngre barn och att det därför kan vara svårt att åtala för våldtäkt mot barn. Forskning bekräftar också att det finns en stor försiktighet generellt när det gäller att väcka åtal i sexualbrottsmål med barn som offer, särskilt om barnet är yngre. De fall som kommer till rättens bedömning är ofta problematiska för rätten att hantera (se C Diesen och E Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn den rättsliga hanteringen, 2009). Då det i Sverige saknas, till skillnad från flertalet europeiska länder, specialdomstolar eller specialutbildade domare för att hantera denna typ av mål, förmår rättsväsendet i regel inte beakta barnperspektivet i rättegångar om sexuella övergrepp mot barn. Mot denna bakgrund välkomnar ECPAT utredningens utgångspunkt, att barn och vuxna skall behandlas utifrån olika utgångspunkter, eftersom barns och vuxnas upplevelser av sexualbrott inte kan jämföras. Det senare uttrycks också i doktor Steven Lukas utlåtande i utredningen, i vilket det framhålls att betydligt fler aspekter utöver övergreppens sexuella innehåll, som är avgörande vid bedömningen av hur barnet upplever kränkningen av sexualbrottet. Alla barn har rätt till skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering Sammanfattningsvis kan konstateras att alla barn i Sverige idag inte åtnjuter skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Sverige lever således inte upp till 2 Se T.ex. Svedin, Carl Göran och Back, Christina Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi Rädda Barnen

5 de krav som uppställs i Barnkonventionen med dess tilläggsprotokoll. Det reella absoluta skyddet mot sexuella övergrepp är idag för barn upp till 13 år. För barn nära samtyckesåldern tenderar skyddet att luckras upp, p g a av antingen undantagsregeln eller att förövaren inte anses ha haft skälig anledning att anta det rörde sig om ett barn under 15 år. Även den kommersiella exploateringen av barn tenderar att luckra upp skyddet mot sexuella övergrepp och glömma bort sexualbrottet. Att betala för att våldta ett barn, svenskt som utländskt, offer för människohandel eller inte, är graverande men får inte överskugga det verkliga brottet det sexuella övergreppet på barnet. Samtidigt måste vi också tydligt markera att kommersiell sexuell exploatering av barn är oacceptabelt. ECPAT anser mot denna bakgrund att den reviderade sexualbrottslagstiftningen måste syfta till att ge alla barn under 18 år skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Revideringen måste också utgå från hur rådande praxis ser ut idag. Vidare bör som framgår av utredningen, utgångspunkten vara att barns och vuxnas upplevelser av sexualbrott inte kan jämföras. Kränkningen skall vara i fokus vid bedömningen och inte den tekniska bevisningen huruvida exempelvis penetration förekommit eller inte. Straffvärdet skall återspegla omständigheterna i det enskilda fallet utifrån de faktorer som förslagsvis Steven Lukas räknar upp. Straffen skall också återspegla de grova kränkningar som sexuella övergrepp mot barn utgör. Av denna anledning är det fullkomligen orimligt med böter i straffskalan för något av de aktuella brotten. ECPAT ställer sig positiv till en samtyckesreglering för att tydliggöra under vilka former sex är tillåtet. Det är emellertid mycket viktigt vid den samlade bedömningen att hänsyn tas till bl a beroendeförhållanden, psykiska påtryckningar, maktrelationer etc. Mot bakgrund av ovan anser ECPAT att det inte finns ett behov av alla de nu gällande brottsrubriceringar när det gäller sexuella övergrepp mot barn under 18 år. ECPAT föreslår ett allmänt brott kallat sexuellt övergrepp mot barn, där straffvärdet återspeglar omständigheterna i det enskilda fallet utifrån de kriterier som påverkar hur barnet upplever kränkningen. Vid förgrovande omständigheter mot barn under 15 år eller om våld/tvång förekommit mot barn under 18 år skall brottet rubriceras våldtäkt mot barn. ECPAT vill i sammanhanget tillstyrka följande motivering anförd av Stockholms Universitet i sitt remissvar på samma utredning: Sammantaget blir alltså slutsatsen att Sverige inte är berett att godta Barnkonventionens definition av barn som personer under 18 år utan väljer att arbeta med två kategorier barn, nämligen under 15 resp. under 18 år. Fakultetsnämnden menar att även om man anser sig behöva en mer flexibel strafflag när det gäller offerstatus och därvid behöver differentiera mellan barn och ungdomar, finns det goda skäl att söka bemästra skillnaderna mellan dessa ålderskategorier på ett mindre statiskt sätt. Inte heller finns det behov av så många olika brottsrubriceringar när det gäller sexuella övergrepp mot barn under 18 år. Man skulle komma mycket långt med ett allmänt brott som kunde kallas sexuellt övergrepp mot barn, men där straffvärdet anpassades till omständigheterna i det enskilda fallet (barnets ålder, övergreppets art, förövarens relation till brottet). För det fall det handlade om samlag eller samlagsliknande handlande mot barn under 12 år eller om våld/tvång förekommit mot barn under 18 år skulle rubriken ändras till våldtäkt mot barn, andra förgrovande omständigheter kunde medföra att brottet rubricerades som grovt övergrepp mot barn. På ett sådant sätt skulle det vara möjligt att precis som vad gäller en våldtäktsbestämmelse för vuxna primärt uppbyggd på samtycke ha själva kränkningen som utgångspunkt för bedömningen. Då skulle man också kunna rensa bort brott 5

6 som sexuellt ofredande mot barn (BrB 6:10 i ny lydelse) och köp av sexuell handling av barn och kanske även barnpornografibrottet (som nu finns i BrB 16:10a, brott mot allmän ordning). De två sist nämnda brotten (sexköp av barn och barnpornografibrott) visar också på en bristande systematik. När rättsvårdande myndigheter väljer sexköp som rubricering blir det ett förminskande av gärningen; genom att pengar är inblandade finns det förmildrande omständigheter som drastiskt minskar straffvärdet. På samma sätt fungerar barnpornografibrottet eftersom man sällan kan komma åt förövarna av de avbildade övergreppen blir det i stället böter för dem som bevisligen har konsumerat bilder av dessa övergrepp. Därmed bortser man från att det är efterfrågan som (i de flesta fall) skapar övergreppen och att det egentligen handlar om en slags medverkan till brott. Eftersom sambandet inte är kausalt är det svårt att hitta straffrättsliga lösningar som är adekvata, men att åtminstone flytta brottet till kapitel 6 i brottsbalken vore en logisk konsekvens. Lagstiftning räcker inte Utöver en mer övergripande reform av lagstiftningen anser ECPAT att ytterligare åtgärder behövs vidtas för att kunna uppnå målsättningen att ge barn skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. En ytterst viktig åtgärd är att öka kunskapen om kommersiell sexuell exploatering av barn och kopplingarna mellan dessa brott utifrån både ett nationellt och ett internationellt perspektiv och att även rättspsykologi inkluderas. Att enskilda delar av den kommersiella aspekten av barnsexhandel, som även utgörs av barnäktenskap, behandlas separat, i avsaknad av en helhetsanalys och i okunskap om vilka drivkrafter som ligger bakom den, utnyttjas och gynnar organisatörerna bakom handeln med barn för sexuella ändamål, liksom förövarna på bekostnad av barnens skydd. Självklart behövs även ökad kunskap om sexuella övergrepp på barn generellt. Utbildningsinsatserna bör vara obligatoriska och omfatta hela rättskedjan och även inbegripa domare som nämndemän, i alla instanser. Domare är särskilt viktig målgrupp då både poliser och åklagare redan idag omfattas av en obligatorisk vidareutbildning med viss möjlighet till specialisering. Vikten av kunskap för domare lyftes fram redan i Betänkandet av Utredningen om kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige (SOU 2004:71) Även domare och nämndemän behöver särskild kompetens i mål som gäller sexuell exploatering av barn. Det har vid utredningens genomgång av domar framgått, att domstolarna ofta saknar kunskap om dynamiken och konsekvenserna av denna typ av brott.. 3 Även FNs Barnrättskommitté kritiserat Sverige för bristen på adekvat utbildning för domare 4. Så länge inte Sverige inrättar specialistdomstolar eller domare med specialkompetens, är således obligatoriska regelbundna utbildningsinsatser av yttersta vikt för domare men också generellt för hela rättsväsendet. Vad gäller ytterligare åtgärder ber ECPAT att få hänvisa till de kommentarer som görs under rubriken Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 3 SOU 2004:71 Betänkandet av Utredningen om kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige, sid FNs Barnrättskommittés Concluding Observations 2005, punkt 13, sidan 3 6

7 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp ECPAT välkomnar att Sverige skall tillträda Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, men delar inte utredningens uppfattning att enbart smärre lagändringar är tillräckliga. ECPAT delar utredningens bedömning att det förekommer brister av annat slag, men i motsats till den bedömning som utredningen gör anser ECPAT att även dessa brister måste åtgärdas omgående för att möjliggöra en snabb ratificering. Syftet med Europarådets konvention är att skydda brottsoffrens rättigheter samt främja nationellt och internationellt arbete genom att ytterligare komplettera det skydd som Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi ger. Med andra ord syftar konventionen till att ytterligare utveckla barns skydd mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Sverige fick så sent som 2009 kritik från FNs Barnrättskommitté vad gäller bristande åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn (Se Concluding Observations i sin helhet, bilaga 1). Bl a framfördes att: Kommittén är dock oroad över den utbredda förekomsten av människohandel med barn för ändamål som bland annat sexuell och ekonomisk exploatering, liksom den begränsade mängd statistik som finns om utbredning och mönster hos den sexuella exploateringen, prostitutionen och människohandeln. Kommittén är bekymrad över den brist på uppgifter om antalet svenska medborgare som är inblandade i sexuell exploatering av barn utomlands, liksom vilka typer av brott det rör sig om. Kommittén anser också att det är bekymmersamt med den begränsade information som ges om undersökningar, åtal och bestraffning av förbrytarna. Vidare noterar kommittén med oro att inga åtgärder har rapporterats för att förbjuda utfärdande av nytt pass till personer som frigivits mot borgen. Mot bakgrund av att den nationella handlingsplanen mot sexuell exploatering av barn från 2007 (Socialdepartementet) inte uppdaterats och att handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål primärt inbegriper tidsbegränsade åtgärder, önskar ECPAT kommentera följande artiklar för att möjliggöra en ratificering av Europarådskonventionen. Artikel 5 Utredningen saknar ett barnperspektiv. Man tar fel utgångspunkt i diskussionen kring denna artikel. Ett barnperspektiv innebär i detta fall att alla som arbetar med barn måste ha adekvat utbildning för att kunna hantera barn som är utsatta eller riskerar att bli utsatta för sexuell exploatering. Istället för att utgå från de olika kategorier av yrken som kan komma aktualiseras bör en generell lagbestämmelse införas som kräver att alla som arbetar med barn skall ha denna kompetens. På motsvarande sätt bör Sverige, liksom som Finland redan gjort, inrätta en lagstiftning som säger att alla som arbetar med barn skall registerkontrolleras, därmed också frivillig sektorn. Lagen skall inte vara tillåtande d v s som gör det möjligt att kontrollera, utan den skall vara en lag som är utformad på så vis att en arbetsgivare förhindras att anställa en person som är dömd för sexualbrott mot barn, inbegripet barnpornografibrottet. En utredning som gjordes av SVT för ett antal år sedan, visar på att trots lagen och trots registerkontroll anställs de facto många som är dömda för sexualbrott mot barn. Arbetsgivare 7

8 torde inte utan vidare ha kompetens att avgöra hur eller när man kan frångå barnets rätt till skydd. Därför bör ett förbud införas för att efterleva konventionens krav. Konventionens 5.3 är utformat som ett krav, inte en möjlighet shall to ensure that the candidates have not been convicted Dagens lagstiftning räcker helt uppenbarligen inte till och den svenska lagen är inte tillräcklig. Artikel 6 I förslagen till kursplaner som Skolverket nyligen lagt fram finns inget specifikt fokus på kunskap om kommersiell sexuell exploatering, särskilt saknas fokus på risker. Här krävs förändringar. Det är av stor vikt att barn får denna kunskap i skolan och för detta krävs att anställda på skolan har tillräcklig kunskap. Den fortbildningskurs om sex och samlevnad för lärare, skolledare och personal inom elevhälsa med yrkesexamina (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog) som nu genomförs inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel är ett bra steg i rätt riktning, en sådan kurs bör även vara obligatorisk i lärarutbildningen, m.fl. relevanta utbildningar och regelbundet följas upp. Artikel 7 ECPAT anser inte att Sverige lever upp till Konventionens krav om förebygganden program och åtgärder. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är den enda öppna mottagningen i Sverige dit personer med ett sexuellt avvikande beteende kan vända sig för att få telefonrådgivning. Mottagningen har dock begränsade resurser och för behandling krävs hemvist i Stockholms län. Det saknas således vård i alla andra delar av Sverige. Vård för kvinnliga förövare saknas helt. Vård till ungdomar är ytterst begränsad. I en rapport ( Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt ) från 2011 genomförd av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) görs följande slutsatser beträffande den vård som erbjuds i Sverige: Det finns en stor brist på kunskap om effektiva medicinska och psykologiska behandlingsmetoder för personer som begått sexuella övergrepp mot barn. Detta är allvarligt, eftersom syftet med behandlingen är att förhindra nya övergrepp. Det krävs bättre forskning främst i form av tillräckligt stora kontrollerade studier som omfattar flera länder. Sådana insatser blir särskilt viktiga i ljuset av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. underlaget för att bedöma vilken behandling som kan minska antalet återfall i sexualbrott. Kunskapsbristen gäller såväl nytta som risker med psykologiska behandlingsprogram och läkemedelsbehandling. Det är angeläget att göra tillräckligt stora studier av hög metodologisk kvalitet. För ungdomar som har begått sexuella övergrepp mot barn finns det ett begränsat stöd för att multisystemisk terapi förebygger återfall. Det är en insats som bygger på en kombination av systemisk familjeteori, social inlärningsteori och socialekologisk teori. Effekten av andra behandlingsmetoder går inte att bedöma. För barn med sexuella problembeteenden riktade mot andra barn är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att dra slutsatser om effekten av kognitiv beteendeterapi på risken för att barnen senare ska begå sexuella övergrepp. Effekten av andra behandlingsmetoder går inte att heller att bedöma. 8

9 För vuxna och ungdomar som inte har begått sexuella övergrepp mot barn men som har en förhöjd risk (t ex personer som attraheras sexuellt av barn) saknas forskning om förebyggande metoder. Det är därför viktigt att utveckla verksamma insatser. Vad gäller tillträdet till den aktuella konventionen skriver SBU i samma rapport på sidan 18: Om vi tillträder konventionen innebär detta en förpliktelse att erbjuda effektiv behandling till förövare av sexuella övergrepp mot barn, till personer med förhöjd risk att begå sådana samt till barn med sexuella beteendeproblem. Dessutom innebär konventionen en förpliktelse att utvärdera effekten av de program som införs. De länder som ansluter sig till konventionen har därmed ett gemensamt intresse av att utveckla effektiva metoder för förebyggande av sexuella övergrepp mot barn. Vi föreslår att dessa länder inleder forskningssamarbeten för att fylla de stora kunskapsluckorna på området. ECPAT vill tillstyrka den senare paragrafen och menar att Sverige inte kan ratificera konventionen förrän åtgärder vidtas. I Socialstyrelsens rapport från 2010 om Behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn görs även följande slutsatser (sid 8): Socialstyrelsen anser att vetenskapligt beprövade behandlingsinsatser bör utvecklas och tillgängligöras för män, kvinnor och barn som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp. Tillgängligheten till behandling för barn med sexuellt problembeteende och ungdomar som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp är begränsad till södra Sverige och Socialstyrelsen betonar vikten av att regionala kunskapscentrum utvecklas så att dessa barn och ungdomar kan få tillgång till evidensbaserade behandlingsinsatser närmare det egna hemmet. Det finns idag låg kunskapsnivå om barn som agerar sexuellt mot andra och hur deras problem kan hanteras. Detta kräver ett omfattande arbete och Socialstyrelsen anser att det behövs särskilda insatser för att ge personal i förskola, fritidshem, skola och socialtjänst samt föräldrar det stöd de behöver. Sammanfattningsvis har således Sverige mycket kvar att åtgärda innan till konventionens krav är uppnådda. Artikel 8 ECPAT anser att det är anmärkningsvärt att utredningen kommit till konklusionen att inga lagändringar behövs. Fokus för insatserna idag är i princip uteslutande riktade mot barnen. ECPAT vill med kraft markera att insatser för förövare måste vidtas för att man konsekvent ska kunna arbeta mot problematiken. Insatser med fokus på förövare lyser med sin frånvaro, kanske mest uppenbart på området barnsexturism. Här behövs omedelbara insatser. Viss information finns på UD:s webbplats men denna information måste spridas vitt och brett på platser lättillgängliga för resenärer, enligt vad andra länder gjort t.ex. Australien och Italien. Liknande information behövs exempelvis på samtliga utrikesanknutna platser såsom flygplatser, båtterminaler och vaccinationscentraler i Sverige. FNs Barnrättskommitté har i sin senaste rapport från juni 2009 också kritiserat Sverige avseende sexualbrott mot barn som begås utomlands av svenska förövare och menar att man måste förbättra det förebyggande arbetet gentemot allmänheten, artikel 69.C. 9

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C Självständigt arbete 15 hp Våren 2008 Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi

Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2002 vid Göteborgs universitet Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi Emilie

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005 Promemoria RättsPM 2005:5 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - April 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Begreppet sexuellt umgänge ersätts med

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten

Trygga Möten. Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Trygga Möten Ett grundmaterial framtaget av projektet Uppdraget mot övergrepp/trygga Möten Reviderad upplaga 2008 Författare: Ulrika Einarsson, Karin Kindstedt, Maria B Wiktorsson, Carin Grundberg-Sandell

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland Våld i nära relationer Handbok för regional samverkan i Värmland VÅLD I NÄRA RELATIONER UTgiven av Länsstyrelsen Värmland Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:21 Grafisk form

Läs mer