SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi"

Transkript

1 SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi YTTRANDE från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation vars uppgift är att verka mot alla former av sexualiserat våld mot kvinnor och barn. Det innefattar bland annat misshandel, våldtäkt, könsstympning, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, pornografi samt prostitution. Även människohandel för sexuella ändamål och sexualiseringen av det offentliga rummet ingår i Roks arbetsområde. Roks verksamhet fokuseras kring tre områden; medlemmar, opinionsbildning och samarbete. Området medlemmar innebär den inåtriktade verksamheten, som bland annat innefattar stöd och service till medlemsjourerna, intern utbildning och erfarenhetsutbyten samt informationsspridning. Opinionsbildning bedrivs genom olika utåtriktade aktiviteter, exempelvis tidningen Kvinnotryck, Roks hemsida, extern utbildning, mediekontakter och konferenser. Den kunskap vi har och sprider kommer dels från medlemsjourernas erfarenheter, dels från aktuell forskning. Under samverkan ingår samarbete och erfarenhetsutbyte med andra ideella och professionella aktörer både nationellt och internationellt. Sammanfattning Roks har flertalet synpunkter på utredningen Barnet i fokus. Utredningen presenterar en välkommen revidering av barnpornografibrottet. I flera hänseenden delar vi utredningens förslag, i andra föreslår vi förändringar. Det finns ett behov av att utvidga det straffrättsliga området, eftersom det finns handlingar som idag inte är straffbelagda, men som enligt Roks borde vara det. Bland annat anser Roks till skillnad från utredaren att barnpornografibrott som är att betrakta som ringa bör vara kriminaliserade på försöksstadiet. Roks anser att alla barnpornografibrott, inklusive innehav, innebär en allvarlig kränkning mot såväl det avbildade barnet som barn i allmänhet, och därför bör vara kriminaliserat på försöksstadiet. En viktig markering är att definitionen av barn i barnpornografibrottet ska avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller en person som är under 18 år. Roks anser i likhet med utredarna att en bestämd åldersgräns innebär en kraftig markering från samhällets sida att det är förbjudet att utnyttja barn i pornografiska sammanhang. Däremot anser Roks till skillnad från utredaren att barnpornografibrottet bör placeras i brottsbalkens 6 kap., om sexualbrott. Barnpornografibrottet innebär en sexualisering av barn, och borde därför rimligtvis betraktas som ett sexualbrott. Även för att garantera barnet målsägandebiträde bör brottet flyttas till BrB 6 kap. Postadress Telefon Telefax E-post Hemsida Postgiro Org.nr Roks Hornsgatan 66, 1 tr (för jourer) Stockholm

2 Detta är några av Roks synpunkter på utredningen Barnet i fokus. I det följande presenteras detaljerade synpunkter på utredningens förslag. Inledning Roks anser att pornografi är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor och barn. Detta eftersom kvinnor och barn kommer till skada före, under och efter framställningen av det pornografiska materialet. Många av de kvinnor och barn som deltar i pornografi gör det som en konsekvens av tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp, deras deltagande i pornografin blir ett cyniskt utnyttjande av dem och en fortsättning på dessa övergrepp. Barns deltagande i pornografi innebär en dokumentering av sexuella övergrepp. Även kvinnor som deltar gör det i vissa fall under hot om våld, och de tvingas genomföra handlingar som skadar dem. Pornografi fungerar även som en inspirationskälla till våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot barn och kvinnor. Pornografin återspeglar och överdriver samhällets könsmaktsordningar genom att män framställs som överordnade kvinnor och barn, inte sällan i kombination med våld, hot, övertalning och tvång. I pornografin sexualiseras kvinnor och barn, de fråntas status som levande subjekt till förmån för status som sexuella objekt, de förtingligas och fråntas människovärde. Dessa bilder påverkar de som konsumerar pornografi. Pornografins bilder av män som överordnade (de sexuella objekten) kvinnor och barn samt sex normaliseras. Pornografin bidrar därmed till att mäns överordning över kvinnor och barn återskapas. Roks anser därför att pornografins kränkande bilder i alla dess former ska stoppas. 10. Definitionen av barnpornografi 10.1 Barnpornografibrottets skyddsobjekt Roks anser i likhet med utredaren att straffbestämmelserna om barnpornografibrott ska syfta till att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas Barnpornografibrottets placering Roks anser till skillnad från utredaren att barnpornografibrottet bör placeras i brottsbalkens 6 kap., som handlar om sexualbrott. Barnpornografibrottet innebär en sexualisering av barn, och borde därför rimligtvis betraktas som ett sexualbrott. Ett sexuellt övergrepp som dokumenteras är dessutom en ytterligare kränkning av barnets integritet utöver övergreppet i sig. Även en frivillig sexuell handling som utförs av ett barn över 15 år, och som dokumenteras och som sprids, utgör en kränkning av det avbildade barnet. Roks anser även att en placering i 6 kap. BrB skulle ge brottet mer tyngd, än den nuvarande placeringen i 16 kap. BrB. Brottet ska som utredaren påpekar inte endast skydda barn i allmänhet utan även det avbildade barnet Definitionen Roks välkomnar förslaget att med barn i barnpornografibrottet ska avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller en person som är under 18 år. Roks anser i likhet med utredarna att en bestämd åldersgräns innebär en kraftig markering från samhällets sida att det är förbjudet att utnyttja barn i pornografiska sammanhang. Vidare anser Roks att intresset av att även skydda fullt pubertetsutvecklade barn ska komma före andra intressen. Roks anser det betydande att Sverige genom att införa en bestämd åldersgräns följer barnkonventionens definition av barn och FN:s barnrättskommittés rekommendation Anspelningspornografi Roks anser till skillnad från utredaren att pornografi där vuxna personer framställs som barn eller förses med olika attribut för att påminna om barn bör kriminaliseras. Som skäl anför Roks att barnpornografibrottet ska skydda barn i allmänhet från att kränkas. Roks ser i likhet med Barnombudsmannen en risk att anspelningspornografi kan uppmuntra barn att bete sig på det 2

3 sättet som skildras på bilden. Utöver detta innebär anspelningspornografin att situationer barn befinner sig i och attribut barn förknippas med sexualiseras, och på så sätt finns en risk att även barn sexualiseras och utnyttjas av de som konsumerar denna typ av pornografi. Roks anser vidare att steget att ta del av barnpornografi förkortas på grund av anspelningspornografi. 11. Omfattningen av kriminaliseringen 11.1 Allmänna utgångspunkter Roks anser i likhet med utredarna att varje företeende av en barnpornografisk bild utgör en kränkning av det avbildade barnet och barn i allmänhet, samt att alla former av befattning med en sådan bild ska vara straffvärd Finns det behov av att utvidga det straffrättsliga området? Roks anser i likhet med utredaren att det finns behov av att utvidga det straffrättsliga områden, eftersom det finns handlingar som idag inte är straffbelagda, men som enligt Roks borde vara det. Roks anser till skillnad från utredaren att barnpornografibrott som är att betrakta som ringa bör vara kriminaliserade på försöksstadiet. Brottet det skulle vara fråga om är försök till innehav av barnpornografi. Roks anser att alla barnpornografibrott, inklusive innehav, innebär en allvarlig kränkning mot såväl det avbildade barnet som barn i allmänhet, och därför bör vara kriminaliserat på försöksstadiet. Enligt utredaren är att anskaffa barnpornografi, dvs. att vidta åtgärder för att komma i besittning av något, ett förstadium till innehav. Att anskaffa barnpornografi är straffbart i andra länder, och Roks ställer sig frågan om inte att vidta åtgärder för att komma i besittning av något är att betrakta som försök? Om detta är fallet bör även Sverige följa andra länders exempel och göra anskaffning av barnpornografi brottsbelagt genom att även kriminalisera försök till ringa barnpornografibrott Hur bör det straffbara området utvidgas? Roks anser att det ska vara straffbelagt att titta på barnpornografiska bilder. Roks anser att begreppet skaffa sig tillgång till som utredaren föreslår framstår som lämpligt för att inrymma personer som aktivt tar del av barnpornografiskt material. Roks ställer sig dock tveksam till om rekvisiten mot betalning, enligt uppgjord plan, vid upprepade tillfällen, i stor omfattning eller på annat liknande sätt innefattar alla former av att skaffa sig tillgång till barnpornografisk bild. Roks anser att det tydligt bör framgå av lagen att även den som vid ett tillfälle söker sig till barnpornografiska bilder ska dömas för barnpornografibrott. Som förslaget är utformat finns det en risk att det frigörs ett utrymme att gå fri från straff kring betydelsen av begreppet stor omfattning. Det torde vara enkelt att avgöra skillnaden mellan en person som oavsiktligt kommer i kontakt med barnpornografi via en hemsida och en person som aktivt sökt sig till denna. Det kan förmodas att den som aktivt sökt sig till denna sida tittat på mer än en bild. Vidare är Roks fundersam över om ovanstående exempel på förfarande omfattas av en uppgjord plan. 12. Undantag från det straffbara området 12.1 De gällande undantagen Roks anser i likhet med utredaren att undantaget för försvarliga gärningar bör vara kvar i sin utformning, och att detta undantag ska tillämpas mycket restriktivt. Roks anser inte, till skillnad från utredaren, att undantag från det straffbara området ska göras för hantverksmässigt framställda barnpornografiska bilder. Dessa bilder bör omfattas av gärningarna att inneha och att framställa barnpornografiskt material. Även om materialet är för eget bruk finns det ett värde att skydda det eventuella barn som avbildats och barn i allmänhet. 3

4 12.2 Barn som avbildar egna lagliga sexuella beteenden Roks ställer sig försiktigt positiv till utredarens förslag att undantag från det straffbara området ska göras för barn som avbildar egna lagliga beteenden. Roks anser att huvudregeln ska vara att all hantering av barnpornografiska bilder ska vara brottsliga, och att barn under 18 år har ett mycket starkt skyddsvärde. Roks anser att barnpornografiska bilder utgör en sexualisering av barn och återskapar mäns överordning över kvinnor och barn, och att dessa bilder måste stoppas, men ställer sig tveksam till om en kriminalisering av barn som framställer bilder av eget sexuellt beteende är rätt väg att gå? Problemet med barnpornografi är framförallt de som utnyttjar barn i framställningen av barnpornografi och de som efterfrågar dessa bilder. Inte barn som dokumenterar egna lagliga sexuella beteenden. Roks vill poängtera att undantag för kriminalisering av barn som avbildar egna lagliga sexuella beteenden, inte nödvändigtvis är en naturlig följd av den sexuella självbestämmanderätten för barn som fyllt 15 år. Detta eftersom Roks anser det vara en stor skillnad på att ha sex och att dokumentera dessa sexuella handlingar. Dokumenteringen av bilderna ställer ett högre krav på mognadsgrad då konsekvenserna kan vara svåra för barn att överblicka. En dokumentering kan medföra betydande konsekvenser för det avbildade barnet, men även orsaka skada för barn i allmänhet, om bilderna sprids. Roks anser att även barn fram till 18-års ålder har ett behov av skydd mot handlingar som utgör barnpornografibrott, även de befinner sig i riskzonen för att utnyttjas och bör därmed omfattas av det allmänna intresset av att skydda barn. Roks ser att barns dokumentation av egna sexuella beteenden är förenat med flera risker. En risk som utredaren lyfter fram är att bilder som frivilligt framställts inom ramen för ett parförhållande sprids när relationen upphört, och att det avbildade barnet inte insett omfattningen av denna risk. En annan risk är att bilderna kan användas som makt- och påtryckningsmedel mot det avbildade barnet, om den som innehar dem hotar att sprida dem. Men Roks anser att detta problem bättre åtgärdas genom utbildnings- och informationsinsatser om riskerna med att framställa dessa bilder, än genom en kriminalisering av barnets handlingar. En brottsutredning mot ett barn som avbildat egna sexuella beteenden skulle väcka ytterligare ett stort obehag för barnet, utöver det faktum att bilderna spridits och kommit till samhällets kännedom. Den person som sprider dessa bilder ska givetvis dömas för barnpornografibrott Barn som publicerar bilder av sig själva på Internet Roks ställer sig försiktigt positiv till utredarens förslag att undantag från det straffbara området ska göras för barn som tar straffbar befattning med en barnpornografisk bild av sig själv, exempelvis genom att publicera bilden på Internet. Roks anser som ovan nämnts att huvudregeln ska vara att all hantering av barnpornografiska bilder ska vara brottsliga, och att barn under 18 år har ett mycket starkt skyddsvärde. Roks anser att barnpornografiska bilder utgör en sexualisering av barn och återskapar mäns överordning över kvinnor och barn, och att dessa bilder måste stoppas, men ställer sig tveksam till om en kriminalisering av barn som publicerar barnpornografiska bilder av sig själv, är rätt väg att gå? Problemet med barnpornografi är framförallt de som utnyttjar barn i framställningen av barnpornografi och de som efterfrågar dessa bilder. Inte barn som publicerar bilder av sig själva på ungdomssidor. Roks ser i likhet med utredaren en ökad sexualisering av barn i samhället, och att barns publicering av bilder på sig själva är en konsekvens av detta. Roks vill se en förändring i motsatt riktning. En väg att gå för att förhindra sexualiseringen av barn skulle vara att kriminalisera barn 4

5 som tar straffbar befattning med barnpornografiska bilder av sig själva, exempelvis genom att publicera dessa. Det som starkt talar mot detta är att den person lagen är till för att skydda, nämligen det avbildade barnet, skulle straffas. Frågan är om en utredning av brott skulle vara till gagn för det avbildade barnet? Barnet skulle troligtvis känna stort obehag, få kännedom om konsekvenser av en publicering och avskräckas från att publicera dylika bilder av sig själv i framtiden. Roks är tveksam till att detta är ett effektivt sätt att bekämpa barnpornografi. Ett annat sätt skulle vara att Internetleverantörer får ett striktare ansvar. Roks anser dock till skillnad från utredaren att ett barn faktiskt kan kränka sig själv genom att sprida eller publicera barnpornografiska bilder av sig själva. Barnet kanske inte inser riskerna vid själva publicerandet, men kan lida skada av det i efterhand. Det som talar mot att undantag ska göras är att lagen har ett dubbelt skyddsvärde. En barnpornografisk bild på Internet innebär en sexualisering av både det avbildade barnet och barn i allmänhet, oavsett vem som publicerat den. Även om barnet frivilligt publicerat bilden kan barnet inte förfoga över det allmänna intresset av att skydda alla barn. Som utredaren påpekat kan det mycket väl vara så att barnet vid publiceringen inte gör det med syfte att sexualisera barn. Men konsekvensen blir ändock detsamma, att barn sexualiseras genom det avbildade barnets handlingar. Roks vill även här poängtera att undantag för kriminalisering av barn som tar straffbar befattning med barnpornografiska bilder av sig, exempelvis genom att publicera bilder av sig själva, inte nödvändigtvis är en naturlig följd av att den sexuella självbestämmanderätten för barn som fyllt 15 år. Detta eftersom Roks anser det vara en stor skillnad på att ha samlag och liknande sexuella handlingar, och att sprida barnpornografiska bilder av sig själva. Det senare ställer ett högre krav på mognadsgrad då konsekvenserna kan vara svåra för barn att överblicka. Oavsett om undantag ges eller ej skulle Roks välkomna ökade satsningar på utbildnings- och informationsinsatser till barn, eftersom dessa kan förebygga att barn tar straffbar befattning med barnpornografiska bilder av sig själva. På så sätt ökar möjligheterna att barn inser riskerna med att publicera och sprida barnpornografiska bilder av sig själva. 13. Straffskalorna och gradindelningen 13.3 Brottsrubricering Roks anser i likhet med utredarna att kriteriet bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling bör formuleras om så att rättstillämpningen blir mer enhetlig. Roks är positiv till utredarens förslag om att vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas bl.a. om brottet avser bilder som visar barn som är särskilt unga, som utsätts för våld eller tvång eller som utnyttjas på annat hänsynslöst sätt. Roks vill också påpeka att alla barnpornografiska bilder utgör en kränkning av barnet och barn i allmänhet, men att det finns en skillnad i vilken grad denna kränkning består av som bör avgöra brottets allvarlighetsgrad. Utredningens resonemang om att dagens IT-utveckling som lett till en större lättillgänglighet av barnpornografi skulle utgöra en förmildrande omständighet vid innehav av större mängd barnpornografiska bilder jämfört med en mindre mängd är närmast ett ursäktande av barnpornografi. I hovrättsfallet RH 2003:69 där den tilltalade innehaft bilder ansåg inte domstolen att brottet var grovt med hänvisning till föregående resonemang. ROKS anser att denna härledning är minst sagt ologisk. Barn ska skyddas från integritetskränkningar, då ska antalet bilder spela mindre roll och istället avbildningens grovhet spela en större roll vid avvägning av var brottet ska förläggas på straffskalan. 5

6 13.4 Straffskalor och påföljder Roks anser att straffskalor för barnpornografibrottet ska vara höga och tydligt visa att samhället förkastar dess handlingar. Brottet är allvarligt och medför övergrepp och kränkningar av avbildade barn och kränkningar av barn i allmänhet. Roks anser att de brottsliga gärningar som kan omfatta ringa barnpornografi brott bör endast vara innehav och förevisning. Att exempelvis sprida eller skildra borde minst vara av normalgrad. 14. Barnets ställning 14.1 Kan barn som är avbildade i barnpornografiskt material betraktas som målsägande? Roks anser att barn som avbildats i barnpornografisk bild ska anses vara målsägande vid barnpornografibrott, oavsett gärningsform. Att skildras i en barnpornografisk bild utgör en allvarlig kränkning av barnets integritet, och varje person som på något sätt befattar sig med bilen bidrar till denna kränkning. Detta bör gälla oavsett om bilden är pornografisk i sig och/eller används i ett barnpornografiskt sammanhang Målsägandebiträde Roks anser att det barn som avbildas i barnpornografisk bild ska ha rätt till målsägandebiträde. Brottet medför i sig en betydande kränkning för barnet, fängelse ingår i straffskalan och brottet avser barn, vilka Roks anser har ett särskilt starkt behov av biträde. I nuläget ska förordnande av målsägandebiträde vid barnpornografibrott ske restriktivt vilket Roks vänder sig starkt emot. Roks anser att barnpornografibrottet bör finnas med i 6 kap. BrB, vilket skulle medföra en stark presumtion för att målsägandebiträde skall förordnas. Roks anser vidare att om brottet kvarstår i 16 kap. BrB ska det i punkt 1 eller 2 i lagen om målsägandebiträde hänvisas till 16 kap. 10a och 10b BrB. Roks är positiv till det förslag Utredningen om målsägandebiträde lämnat som skulle medföra att ett målsägandebiträde ska förordnad vid brott på vilka fängelse kan följa om målsägande är under 18 år, om det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av sådant biträde Juridisk rådgivning Rosk är positiv till förslaget om att den som gör gällande att han eller hon utsatts för barnpornografibrott ska ha rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning Skadestånd Roks anser att barn som är avbildade i barnpornografiskt material ska ha rätt till skadestånd oavsett vilken gärningsform brottsligheten avser. Detta eftersom gärningen kan förväntas medföra en kränkning eller skada av det avbildade barnet. Roks anser till skillnad från utredaren att rätt till ersättning för kränkning till det avbildade barnet i allmänhet kan utgå när det gäller innehav, eftersom att vetskapen om att en person innehar en barnpornografisk bild torde medföra en kränkning av det avbildade barnet. 15 Åtalspreskription 15.4 En kompletterande preskriptionsbestämmelse för barnpornografibrott i vissa fall införs 6

7 Roks välkomnar utredningens förslag om att preskriptionstiden för barnpornografibrott som består av skildring av ett verkligt barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden räknas tidigast från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Roks anser emellertid att även ringa brott ska omfattas av denna preskriptionstid, och inte bara normalt och grovt brott, eftersom även ringa barnpornografibrott kan bestå av skildring. Roks välkomnar även förslaget att förlängningen även ska gälla på försöksstadiet för brotten. 16. Kravet på dubbel straffbarhet Roks välkomnar utredningens förslag om att svenska domstolar skall kunna döma över utomlands begångna barnpornografibrott och försök till sådana brott. På så sätt kan svenska medborgare som begår sådana allvarliga brott utomlands lagföras i Sverige, även om handlingen inte är ett brott utomlands. På så sätt visa det svenska samhället att dessa brott är allvarliga kränkningar av barn. Roks anser emellertid att undantag från kravet på dubbel straffbarhet även ska gälla för ringa brott, på liknande sätt som utredningen påpekar är gällande i Danmark, Finland och Norge. I detta ärende har Mari Brännvall, styrelseledamot, och Zaida Catalán, styrelseledamot, varit föredragande. Ordförande Lina Ploug har varit beslutande. Lina Ploug Ordförande i Roks 7

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) Dir. 2015:6 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-03-12 Stockholm Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Dnr 582-07 Betänkandet (SOU 2007:54) Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (Ju2007/7579/L5)

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:45

Regeringens proposition 2004/05:45 Regeringens proposition 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning Prop. 2004/05:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 2004 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-03-04 Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

Barnpornografibrottet

Barnpornografibrottet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU3y Barnpornografibrottet Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 28 januari 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle yttra sig över

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sexualbrott mot barn. De socialrättsliga effekterna av övergrepp mot barn. Emma-Marie Karlsson 2014

EXAMENSARBETE. Sexualbrott mot barn. De socialrättsliga effekterna av övergrepp mot barn. Emma-Marie Karlsson 2014 EXAMENSARBETE Sexualbrott mot barn De socialrättsliga effekterna av övergrepp mot barn Emma-Marie Karlsson 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Lagstiftningsrådet Janne Kanerva Utgivningsdatum 11.3.2005 Typ av publikation

Läs mer

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för?

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för? Svar med anledning av frågor från SVT Nyheter SVT Nyheter har ställt några frågor till Göta hovrätt om den dom som hovrätten nyligen har meddelat i ett uppmärksammat mål om kränkningsersättning. I det

Läs mer

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen 75 LAGFÖRSLAG 1. L a g om ändring av strafflagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 8 kap. 1 och 4 mom., 2 1 och 2 mom., 6 1 och 3 mom., 9, 10 1 mom.,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Lagrådsremiss. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 januari 2011 Beatrice Ask Gunilla Berglund (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Gunilla Berglund (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Gunilla Berglund (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En skärpt sexualbrottslagstiftning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 januari 2013 Beatrice Ask Gunilla Berglund (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-16 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Barnpornografibrottet Enligt en

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter

Lagrådsremiss. Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter Lagrådsremiss Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Malmö den 3 november

Läs mer

Förtal och förolämpning

Förtal och förolämpning Förtal och förolämpning RättsPM 2014:2 (ersätter RättsPM 2012:1) Utvecklingscentrum Stockholm Juni 2014 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 7 2. ÅTALSPRÖVNINGSREGELN

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 RättsPM 2006:5 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2006 1 Innehållsförteckning HD:s domar den 7 mars 2006 i mål

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,

Läs mer

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12)

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12) Ansökan om stämning Sida 1 (8) Norrorts åklagarkammare i Stockholm HÄKTAT ÅKLAGARBUNDET MGD UNDER 18 Attunda tingsrätt Enhet 3 Box 940 191 29 SOLLENTUNA TR mål: B 4684-12 Handl.: Tilltalad: efternamn och

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Kommittédirektiv Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Dir. 2014:20 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Läs mer

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Reglering på området... 5 1.1

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla förmågan att använda en historisk referensram om frågor förknippade med sexualitet, samt resonera kring orsaker

Läs mer

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012)

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012) Hälso- och sjukvård 2013/14:JO1 En rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till åklagarmyndigheten. Fråga bl.a.

Läs mer

1 Sammanfattning... 3. 2 Författningsförslag... 5. 3 Bakgrund... 7. 4 Direktivets innehåll... 9

1 Sammanfattning... 3. 2 Författningsförslag... 5. 3 Bakgrund... 7. 4 Direktivets innehåll... 9 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Författningsförslag... 5 3 Bakgrund... 7 4 Direktivets innehåll... 9 5 Genomförande av direktivet... 11 5.1 Straffbara gärningar... 11 5.2 Anstiftan, medhjälp och försök

Läs mer

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning Observera nr 19 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Ny lag om registerkontroll Sammanfattning Från

Läs mer

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? Bilaga 2 Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? En kartläggning av polisanmälda och lagförda sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering. På uppdrag av Utredningen

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund november 2002 1 Policy mot sexuella trakasserier Syftet med denna policy och vägledning är att motverka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13 Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 B 5484-13 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART CS Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2005 B 3825-04 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART VP Offentlig försvarare och ombud: advokaten JN SAKEN Narkotikabrott,

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Barnmisshandel Lovisa Ritzer

Barnmisshandel Lovisa Ritzer JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Barnmisshandel Lovisa Ritzer Examensarbete i straffrätt, 30 hp Examinator: Kerstin Berglund Stockholm, Vårterminen 2014 Innehållsförteckning Barnmisshandel...

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Integritetsskydd - utkast till överväganden, lagtext och författningskommentar

Integritetsskydd - utkast till överväganden, lagtext och författningskommentar PM 62 2011-01-18 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande goran.lambertz@dom.se 08 561 666 13 070 31 288 31 Integritetsskydd - utkast till överväganden, lagtext och författningskommentar

Läs mer

Stockholm den 30 november 2015

Stockholm den 30 november 2015 R-2015/1260 Stockholm den 30 november 2015 Till Socialdepartementet S2015/4694/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Barns

Läs mer

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v)

Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v) PM 2004 RI (Dnr 222-2136/2003) Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. 2015-06-02 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.

Tjänsteskrivelse. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. 2015-06-02 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-06-02 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOFV-2015-633

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier HÄLLEFORS KOMMUN Policy: A-P-2300 Policy / Handlingsplan för sexuella trakasserier Antagen december 2004 Mål Det är en viktig målsättning att ingen, oavsett

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 1990/91:64

Regeringens proposition 1990/91:64 Regeringens proposition 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m. m. 1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 64 Regeringens proposition 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m. m. Prop. 1990/91:64 Regeringen föreslår

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) 1 DNR LiU-2017-00346 1(6) Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (Dnr Ju2016/06811/L5)

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Förstärkt skydd för företasshemlisheter

Förstärkt skydd för företasshemlisheter Förstärkt skydd för företasshemlisheter Betänkande av Utredningen om skyddet för företagshemligheter Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:63 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse?

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Programmet för juristexamen Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Linn Johansson Examensarbete 30p HT 2010 Handledare:

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002)

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Sisällys Inledning... 3 Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Unga lagöverträdare och barnkonventionen

Unga lagöverträdare och barnkonventionen Unga lagöverträdare och barnkonventionen RättsPM 2013:7 Utvecklingscentrum Stockholm Uppdaterad maj 2016 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Allmänt om barnkonventionen... 8 2.1 Historik...

Läs mer

Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå

Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå Ratificering BO Frivilligorganisationer Lag om barnombudsman 1990 1993 1996 1999 30 milj NGO:s 30 milj BO 30 milj Barnkonventionens genomförande i Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2015 B 3877-13 KLAGANDE 1. JHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PM 2. RHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS

Läs mer

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i djurskyddslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 juni 2013 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Behövs åtgärder, utöver redan vidtagna, för att det som hänt inte ska upprepas?

Behövs åtgärder, utöver redan vidtagna, för att det som hänt inte ska upprepas? Ert datum Er beteckning, referens Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Yttrande över SOU 2011:9 Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 430-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat BL SAKEN Överlämnande

Läs mer

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll Meddelandeblad Mottagare: Länsstyrelser, kommunernas socialtjänst, Statens institutionsstyrelse Februari 2009 Meddelandebladet behandlar en ny lag om obligatorisk registerkontroll som trädde i kraft 1

Läs mer