Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport"

Transkript

1 Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport Jan Henrik Nilsson, Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, INTRODUKTION Bakgrund Lågkostnadsflyget har sedan 1995 vuxit fram som en viktig maktfaktor inom den europeiska turismnäringen. Marknadsandelen har vuxit från en mycket låg nivå till 20 procent på bara tio år. (Luftfartsstyrelsen, 2006) Den aktuella typen av lågkostnadsflyg kan definieras som en förbindelse point-topoint, med låg kostnadsbild, med förhållandevis låg servicenivå och med låga biljettpriser enligt den modell som utvecklats av de två dominerande aktörerna Ryan Air och Easy Jet. (Doganis, 2006) Dessa bolags konkurrensfördelar kan förklaras med en kombination av låga kostnader, mycket väl utvecklad yield management, god marknadsföring samt genom samarbeten med andra aktörer såsom hotellkedjor och biluthyrningsfirmor. Ett sätt för dessa bolag att minska kostnaderna är att huvudsakligen använda sekundära flygplatser där avgifterna för start och landning är relativt låga. Sådana flygplatser ligger normalt km från storstadsområdenas centrala delar. Kända exempel är Stansted (London), Hahn (Frankfurt) och Charleroi (Bryssel) samt Skavsta och Västerås (Stockholm). I Öresundsområdet har Malmö Airport (Sturup) utvecklats till en viktig lågprisflygplats bland annat genom sitt fördelaktiga kostnadsläge i förhållande till Köpenhamn- Kastrup. I dag har Malmö förbindelser med lågkostnadsflyg till Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Polen och Ungern. Malmö Airport har utvecklat en dubbel roll, dels som Skånes viktigaste inrikesflygplats, dels som bas för en stor del av lågkostnadsflyget i Öresundsregionen. Med tanke på detta kan man förvänta sig att de utländska passagerare som reser till Malmö Airport kommer att tillbringa sin vistelsetid spridda över stora delar av Sydsverige och på Själland. Lågprisflyget uppfattas som viktigt för regionala flygplatser av flera skäl. För det första genererar de inkomster till flygplatsen, direkt och indirekt, för det andra bidrar de till att upprätthålla flygplatsen som arbetsgivare och som resurs för det regionala näringslivet och för det tredje ses lågprisflygets inkommande passagerare som en resurs för den regionala turismnäringen. På den senare punkten råder dock en viss osäkerhet. I en del fall är det tydligt att de passagerare som flyger till sekundära flygplatser främst har storstadsområdenas centrala delar som resmål. Samtidigt finns det rimligen stora variationer mellan olika regioner när det gäller var passagerarna tillbringar sin vistelsetid på destinationen och därmed hur turistinkomsterna fördelas geografiskt.

2 Problemställning och syfte Kunskapsläget om fördelningen av inkommande flygpassagerares vistelseorter och resmönster, och därmed av de inkomster som de genererar är generellt sett otillfredsställande. Detta gäller för flygreseströmmar i allmänhet och i särskild hög grad för lågkostnadsflyget, eftersom man till exempel inte kan bygga sina uppskattningar på traditionell segmentering. I Skåne och Öresundsregionen känner vi till antalet passagerare och fördelningen mellan outgoing och incoming. Vidare finns uppgifter från bland annat hotellnäringen som tyder på att beläggningen av vissa nationaliteter ökat i samband med att en ny flyglinje öppnat. Dessa uppgifter är dock sådana att de främst skall ses som indikationer. Det saknas däremot systematiserad kunskap om var dessa passagerare tillbringar sin tid, var de övernattar och var de spenderar sina pengar. Vidare saknas grundläggande data om dessa passagerare, såsom ålder och hemort. Projektets syfte är att kartlägga och analysera lågkostnadsflygets utländska resenärer som ekonomisk resurs för turismbranschen i Skåne. Detta syfte kan tydliggöras genom bland annat följande frågeställningar: Varifrån kommer resenärerna? Vilka motiv fick resenären att bestämma sig för att resa till Malmö Airport? Hur stor del av passagerarna stannar i Skåne och hur många reser vidare till Danmark, främst Köpenhamnsområdet? På vilka orter tillbringar de sin vistelse? Hur fördelas passagerarna mellan olika inkvarteringsalternativ? Vilka besöksmål eller attraktioner har de besökt? Vilka andra aktiviteter har de ägnat sig åt? Metod En enkätundersökning genomfördes på Malmö Airport under två veckor i augusti Enkätens frågor utformades i samarbete mellan Jan Henrik Nilsson, Institutionen för Service Management, Lunds universitet och Tomas Johansson, Position Skåne. Enkäterna översattes till engelska, franska, spanska, ungerska och polska. Totalt samlades 473 enkätsvar in. Enkäter delades vid minst två avgångar vardera till följande destinationer: London Dublin Marseille Barcelona (Girona) Madrid Budapest Warszawa Gdansk Katowice

3 RESULTAT Destinationer Nedanstående tabell visar fördelningen av respondenter på samtliga studerade destinationer. Tabell 1. Passagerarantal fördelat på destinationsflygplatser Flygplats Frekvens Procent av total Barcelona 34 7,2 Budapest 67 14,2 Dublin 46 9,7 Gdansk 16 3,4 Katowice 14 3,0 London 94 19,9 Madrid 76 16,1 Marseille 49 10,4 Warszawa 77 16,3 Total Köns- och åldersfördelning Männen svarar för ca 54 procent av passagerarna medan kvinnorna utgör ca 46 procent. Det finns inte några väsentliga skillnader mellan de olika nationaliteterna vad gäller könsfördelning. Cirka hälften av respondenterna var mellan 20 och 35 år gamla, ytterligare drygt 25 % var mellan 36 och 50. Medelåldern var således relativt låg. Skäl att resa Tabell 2. Huvudanledningar till resbeslutet Huvudanledningar att resa Frekvens Procent Affärsresa, arbete 45 9,6 Semester ,8 Besöka släkt och vänner ,8 Angett mer än ett svar 27 5,8 Att besöka släkt och vänner samt att åka på semester är de överlägset viktigaste anledningarna till besöket i regionen. Bland dem som angett mer än ett svarsalternativ fyllde de flesta i att de både hade semester och besökte släkt och vänner. Nästan 60 procent av resenärerna angav att de besökte släkt och vänner när de var på destinationer, bland dessa fanns alltså ett hundratal som inte hade det som huvudanledning men passade på att göra ett besök när man ändå reste. Bland dem som angav affärsresa eller arbete som främsta skäl för resan var polackerna i klar majoritet, 28 av sammanlagt 45 var på väg till Polen, att jämföra med sju ungrare och åtta britter. Semesterresa var den viktigaste anledningen för spanjorer och fransmän. För polacker, britter och irländarna dominerade släkt- och vänbesöken medan det bland ungrarna vägde jämt mellan besök och semester.

4 Informationskanaler Valet av informationskanaler av avspeglar ändamålet för resan relativt väl. Den övervägande delen fick information genom bekanta, word of mouth. Det kan också påpekas att det finns en betydande grupp som inte haft som syfte att besöka släkt och vänner, men som trots det fått kunskap om resmålet genom word of mouth. Internet är näst efter word of mouth den klart viktigaste informationskällan. De andra marknadsföringskanalerna turistinformation, flygbolagsinformation och reklam i medier är betydligt mindre använda, framför allt används de till största delen i kombination med andra informationskanaler. Vistelsetid Tabell 3. Resenärernas vistelsetider i Skandinavien Vistelsetider, antal dagar Frekvens Procent Kumulativ procent ,5 10, ,4 49, ,5 75, ,3 89, ,8 96,5 över 90 dagar 16 3,5 100 Siffrorna över resenärernas vistelsetider i Skandinavien är knappast förvånande. De flesta är här på ett relativt kort besök, hälften stannar en vecka eller kortare tid. Den stora gruppen turister, 65 procent, stannar mellan fyra och 14 dagar i regionen. De tio procent vars besök varar en månad eller längre har mycket nära anknytning till regionen, antingen genom släktband eller genom arbete. I en del fall är det snarast fråga om migration. Av dem som stannat längre än 90 dagar reste 14 till Polen och två till Ungern. De vardagliga banden till framförallt Polen är starka. Man kan även notera en relativt stor grupp irländare och britter som bara stannar två till fyra dagar. Om orsaken till detta kan man givetvis bara spekulera, men det kan vara så att lågprisflyget har skapat nya resmönster på de brittiska öarna. Vistelseorter och vistelseregioner De flesta resenärerna tillbringade sin vistelse i Skåne, 61 procent. Bland de skånska resmålen har Malmö en särställning med nästan lika många registrerade vistelser som alla andra skånska destinationer tillsammans. Köpenhamn och Danmark har attraherat förhållandevis få övernattande gäster, omkring en tiondedel av resenärerna hade Danmark som huvudsakligt resmål. 61 procent av resenärerna besökte Danmark under vistelse, de flesta dock utan att övernatta. Det är noterbart att övriga Sverige lockat i det närmaste lika många resenärer som Köpenhamn och Danmark tillsammans. Övernattningsformer Boende i ett privat hem, det vill säga normalt hos släkt och vänner, är den vanligaste boendeformen bland resenärerna. Det stämmer väldigt väl överens med de skäl för att resa som redovisats tidigare. Runt en fjärdedel av respondenterna övernattade på hotell under vistelsen. En låg andel utnyttjade camping, bed and breakfast eller lantgårdsboende vilket närmast kan förklaras av att dessa övernattningsformer passar bäst för bilburna besökare.

5 Aktiviteter Som framkommit tidigare finns det en grupp på mellan tio och 15 procent som reser i yrket, det vill säga som varit på affärsresa, konferens eller arbetat under vistelsen. Gruppen som varit på affärsresa eller deltagit i konferens är sannolikt undervärderad i denna undersökning med tanke på att den utfördes under semestertider. Föga förvånande är shopping och restaurangbesök de två högst rankade aktiviteterna i undersökningen. Man kan dela upp huvuddelen av aktiviteterna i två huvudkategorier. Den första kan kallas urbana aktiviteter, dit shopping, barbesök, nattliv och kulturella aktiviteter kan räknas. Den andra huvudkategorin kan kallas landsbygdsaktiviteter, dit räknas naturaktiviteter, golf, jakt och fiske samt besök i djurparker. Andra sporter utövas både i stan och på landet. Jämför vi dessa båda huvudkategorier ser vi att de urbana aktiviteterna dominerar. I själva verket är det inte alls förvånande. För det första är Öresundsregionen en storstadsregion med en mängd intressanta besöksmål lokaliserade till städer. Vidare har en stor del av besökarna angett att ett av syftena med resan varit att hälsa på släkt och vänner. Med tanke på befolkningsfördelningen i regionen blir det därmed en stor andel storstadsbesök. SLUTDISKUSSION Denna studie har mer än något annat visat på mångfalden inom den undersökta gruppen lågprisresenärer. Vi har att göra med en mycket heterogen grupp resenärer. Det faktum att det är ekonomiskt möjligt för de allra flesta européer att resa med lågprisbolagen gör att resenärsgruppen sannolikt är mindre homogen än de som flyger reguljärt med traditionella bolag. Utifrån denna undersökning kan man urskilja tre kategorier av resenärer som har delvis olika karaktär: Relationsresenärerna, turisterna och de arbetsrelaterade resenärerna. Dessa kategorier kan relateras till de undersökta nationaliteterna. Det måste dock påpekas att grupperna är överlappande och att indelningen givetvis är en grov förenkling. Samtidigt är kategorierna intressanta eftersom de tydligt kan relateras till viktiga trender och utvecklingstendenser i samtiden. Relationsresenärerna finns inom alla nationaliteter och utgör den största kategorin. Den utmärks av att man reser för att hälsa på släkt och vänner och därför oftast även bor hos sina bekanta. Samtidigt kan man se att en stor del kombinerar sina besök med mer traditionellt turistresande. Denna kategori är störst bland de resenärer som hade London och Budapest som resmål, även bland polackerna var denna grupp relativt stor. London och de centraleuropeiska destinationerna belyser två olika mönster. London är i mångt och mycket Sveriges viktigaste kontaktpunkt gentemot omvärlden. Staden är traditionellt den viktigaste destinationen för svenska affärsresenärer. Ett stort antal svenska företag är verksamma där. Vidare tillbringar många svenskar en tid av sitt liv i staden för utbildning eller tillfälliga arbeten, inom restaurangbranschen, som aupair och så vidare Sammantaget innebär det att många svenskar någon gång i sitt liv passerar genom London, ett antal stannar kvar. Givetvis knyts på detta sätt en mängd vänskaps- och familjband. Ungrare och polacker är stora invandrargrupper till Sverige. I båda fallen har immigrationen pågått under ett antal decennier. Invandringen från Ungern förknippas kanske främst med flyktingvågen 1956 medan inflyttningen av

6 polacker varit mer utspridd i tiden. Invandringen till Sverige, bland annat från dessa länder, har liksom i fallet med London skapat en mängd gränsöverskridande mänskliga band. I och med den europeiska integrationsprocessen, det ökande välståndet i Centraleuropa och de allt billigare resorna har det blivit möjligt med ett tätare resande. Turisterna finns även de bland alla nationaliteter men utgör en särskilt stor andel bland spanjorer, fransmän och irländare. Gruppen innehåller relativt många yngre människor och stannar relativt kort tid. De bor i större utsträckning på kommersiella övernattningsställen och är mer aktiva under sin vistelse. Det mesta tyder på att denna grupp även gör av med mer pengar än de två andra kategorierna. Denna kategori kan sägas utgöra en illustration av några av de viktigaste trenderna inom turismen under de senaste tio åren. Större städer har fått större betydelse som turistmål; urbana miljöer, konst, design och kultur har uppmärksammats allt mer till exempel i resemagasin och guideböcker. Det finns också en tendens bland en grupp resenärer att ta fler och kortare semestrar än tidigare, den traditionella semestern delas upp eller så tar man ledigt under en förlängd weekend. Särskilt för den senare trenden har definitivt de allt billigare flygresorna varit en viktig drivkraft. De arbetsrelaterade resenärerna var särskilt väl representerade bland de polska resenärerna, även bland britter och ungrare fanns en del som angav detta som skäl för att besöka regionen. Det har under ett antal år förekommit en rätt stor arbetskraftinvandring från Polen till Sverige. Till skillnad från traditionell migration har vi här att göra med temporära arbetsresor. Man bor utomlands en period och tjänar pengar samtidigt som familjen stannar kvar i hemlandet. Man kan även arbeta en tid för att bekosta studier eller bara för att komma utomlands, lära språk eller se världen. Denna typ av migrationsliknande tillstånd (förr kallades det arbetsvandringar) ökade efter järnridåns fall 1989 för att ta ännu mer fart efter de senaste utvidgningarna av EU 2004 och Sverige och Öresundsregionen är i det här fallet del av ett större europeiskt mönster. Stora grupper av unga människor från Öst- och Centraleuropa arbetar i väst (de allra flesta i Storbritannien, Irland och Tyskland), särskilt inom servicesektorn. Delar av den europeiska arbetsmarknaden håller alltså på en få en alltmer gränsöverskridande karaktär. En antydan om hur en del av dessa mönster ser ut rent geografiskt får man om man studerar kartan över flygförbindelserna på Wizz Airs hemsida. Det är alldeles givet att denna typ av resande underlättats väsentligt sedan lågprisflyget fick sitt genombrott, dels givetvis genom att kostnaderna sjunkit men också genom att tillgången på förbindelser ökat kraftigt. ---

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN?

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? En studie av flygmarknadens segment Utredningen är utförd av konsulterna Matilda Orth och Florin Maican på uppdrag av Luftfartsstyrelsen Rapport 2008:2 Matilda

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Turistmätning Sunne kommun

Turistmätning Sunne kommun Den lilla platsen med det stora utbudet Turistmätning Sunne kommun för Sunne kommun av URC, Uppsala Research & Consulting AB och Attityd i Karlstad AB 2011 FÖRORD Under våren 2011 gav Sunne kommun professor

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

When poverty meets affluence

When poverty meets affluence Ny forskning om rumänska gatumigranter i de skandinaviska huvudstäderna De hemlösa rumänerna på de skandinaviska gatorna kommer från extrem fattigdom When poverty meets affluence. Migrants from Romania

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75 95 000, fax:

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Förnyare och andra utvecklare

Förnyare och andra utvecklare Förnyare och andra utvecklare Syfte med denna analys, huvudresultat och slutsatser Syftet med denna analys är att i första hand undersöka vad den senaste, det vill säga CIS2012, innovationsenkäten kan

Läs mer

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER Titel: Stockholmsregionens internationella tillgänglighet trender och tendenser Författare: Sweco Eurofutures AB Beställare: Länsstyrelsen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Delårsboende i norra Bohuslän

Delårsboende i norra Bohuslän Delårsboende i norra Bohuslän Rapport från en intervjustudie Lars Larsson Louise Robertsson GERUM kulturgeografisk arbetsrapport 2012-12-04 Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer