Nr 7 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 7 / 2009 20.11.2009"

Transkript

1 Nr 7 / Vinnande motiv Anita Ismarks vinterbild från Korsnäs centrum föreställande Stenbrytaren och hans hustru med Korsnäs kyrka i bakgrunden utsågs till vinnare i Lions fototävling om vinter/julmotiv från Korsnäs. Läs mer på sid 14.

2 Lärknäs och Annahemmet Tillbyggnaden till och renoveringen av Lärknäs och Annahemmet är nu i slutskedet. Nybyggnaden ska vara inflyttningsklar Anitas ruta Kommunfullmäktige behandlade därför dimensioneringen av personalstyrkan på Lärknäs och Annahemmet på sitt sammanträde redan den 16 november. Detta för att vård- och omsorgsnämnden ska hinna annonsera ut befattningarna, intervjua sökandena och anställa den nya vårdpersonalen i tid tills den nya delen öppnar. Efter utbyggnaden är det meningen att Lärknäs ska kunna ta in mer vårdkrävande äldre människor. Alla de åtta nya vårdplatserna på Lärknäs och Annahemmet blir anstaltsplatser. Det här är också någonting man tagit i beaktande gällande personalstyrkan. fattning på 50% och en närvårdare på 50%. Kommunfullmäktige godkände vård- och omsorgsnämndens förslag att bevilja ett anslag om euro för den föreslagna personalstyrkan som uppgår till 5,84 nya befattningar. Nyanställningar Följande befattningar kommer att lediganslås till Lärknäs: 1 sjukskötare på 100 % och 2 sjukskötare på 78,43 % arbetstid. 2 närvårdare på 75 % och 1 närvårdare på 50 % arbetstid. Följande befattningar lediganslås till Annahemmet: 1 sjukskötare på 50 % och 1 närvårdare på 50 % arbetstid. Även gällande ledningen för äldreomsorgen i vår kommun sker förändringar och följande tjänster Idag har Lärknäs en personaldimensionering på 0,58. Om man då ser på hur väl man lyckats utöka personalen i förhållande till det nya antalet platser så placerar sig Korsnäs kommun inom de nationella rekommendationerna. Personaldimensioneringen på Annahemmet står fortfarande kvar på 0,72 som planerats tidigare medan Lärknäs får en koefficient på 0,61. Om man ser på båda enheterna tillsammans och räknar ihop båda personalgrupperna och alla vårdplatser, får man en dimensionering på 0,65. Både Lärknäs och Annahemmet ska tillfälligt kunna ha högre beläggning vid behov. För att nattskiftet på Lärknäs och Annahemmet skulle kunna garanteras med en sjukskötare på plats består utökningen av personal på Annahemmet av en sjukskötarbeinrättas från och med : Äldreomsorgsledare med 100% tjänstetid; till den tjänsten överförs Kerstin Sjöstrand. Föreståndare för Lärknäs och Annahemmet med tjänstetid 80%; till den tjänsten överförs Ingegärd Till-Norrdahl. Hemserviceledare med tjänstetid 21,57 %; till den tjänsten överförs Vivan Vesterback. Korsnäs kommun gör på detta sätt en rejäl satsning på åldringsvården i kommunen. I samarbete med Malax- Korsnäs hälsovårdscentral kommer även rehabiliteringshandledningen att kunna inledas under år 2010 i den öppna vården. Under åren 2011 och 2012 kommer satsningarna mera att inriktas på den öppna vården. Skön höst önskar Anita Ismark Kommundirektör 2

3 Statligt avbytarsystem för pälsfarmare inleds 2010 Det statliga avbytarsystemet för pälsfarmare inleds i februari Korsnäs kommun deltog tillsammans med dåvarande Maxmo kommun som pilotkommuner i ett pilotprojekt för att tillsammans med SÖP och lokala pälsfarmare testa ett avbytarsystem för pälsfarmare. Pilotprojektets resultat och ett gediget arbete av rikspolitiker som riksdagsman Ulla-Maj Wideroos, branschorganisationens representanter, kommunala tjänstemän och förtroendevalda ledde till önskat resultat d.v.s. att systemet togs med i lagstiftningen, i regeringsprogrammet och sedermera i statsbudgeten för år Foto: STKL-FPF Samarbetsgrupp för avbytarverksamhet Korsnäs kommun har sedan ingått ett avtal gällande skötseln av avbytarservicen i Korsnäs kommun med Korsholms kommun. Till Korsnäs kommun hör att utse två representanter till samarbetsgruppen för uppföljning av avbytarserviceverksamheten, vilken tillsätts av landsbygdsnämnden i Korsholm i enlighet med uppdragsavtalet. Samarbetsgruppen skall särskilt följa med hur avbytarservicen utökas och utvecklas gällande pälsdjursfarmarna. Om behov uppstår arbetar samarbetsgruppen för att ett sidokontor för pälsfarmarnas avbytarservice inrättas i Korsnäs. Samarbetsgruppen består av tjänstemän, avbytare och användare. Representanterna bör helst vara djurägare och känna till avbytarsystemet. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse Roger Backholm och Marcus Nordmyr till kommunens representanter i samarbetsgruppen för åren Från Malax via Bryssel till Molpe Korsnäs Företagare ordnade ett välbesökt företagarmöte häromkvällen. Som celeber gäst på höstmötet hade föreningen inbjudit vd Bjarne Mitts för Rettig Group Ab. Ett trettiotal företagare från Korsnäsbygden hade mött upp för att höra vad Bjarne Mitts, med rötterna i Malax och Molpe, skulle dela med sig av för livsvisdomar. Åhörarna fick höra en intressant odyssé genom hans liv från skolbänken i Malax, via utbildning i Vasa och Åbo, värnplikt i Uleåborg, tillbaks i Vasa för sin första anställning på KE Nyman och sedan vidare ut i världen. Mellan åren var han verksam i Bryssel, men är numera tillbaks i Finland. En plats har blivit honom kärare än de flesta och det är villan i Molpe skären. Där har han byggt upp sin egen oas, där man får ladda batterierna i lugn och ro och dit bjuder han även gärna sina nära affärsbekanta. Idag basar Bjarne Mitts för Rettig Group, ett familjeföretag vars kärnverksamhet utgörs av tillverkning och försäljning av radiatorer, värme- och ventilationssystem, ventiler och reglage. Företagarnas styrelse Gustav Vesterkvist fortsätter som ordförande för Korsnäs Företagare för år 2010 med Roger Bergström som viceordförande. I styrelsen sitter Företagarföreningens gäst Bjarne Mitts berikades med Korsnäsgruvans historik av ordförande Gustav Vesterkvist. Kjell Nydahl, Lis-Britt Södergran, Pontus Blomberg, Ole Sten, Lotta Wikars-Backholm, Henrik Östling och Petra Sundholm. 3

4 Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Jens Mattans Harrström 4:134 Inredning av vind i bostad Ulf-Erik Orre Molpe 7:39 Tillbyggnad o renovering Eila o Kalevi Somppi Molpe 10:65 Bastu, tillbyggnad Kim Ahlström Taklax 3:1 Fritidshus Kim Ahlström Taklax 3:1 Bastu Katarina Westerlund Taklax 5:24 Inredning av vind i bostad Åtgärdstillstånd Harrström uf och hf Harrström 878:11 Båthus Mats Ståhl Korsnäs 31:1 Spis + skorsten Safet Bosnjakovic Taklax 2:151 Biltak Anmälan om åtgärd Ingvald Korsman Harrström 4:60 Vedlider + wc Sören Sten Korsnäs 36:2 Inglasning + tak på veranda Helena Aspfors o Timo Kivioja Molpe 3:108 Förrådsbyggnad Enni o Ahti Bergman Molpe 10:75 Förrådsbyggnad 4 Bygglov Rivning av kulturhistorisk byggnad Gullvi Norras har ansökt om rivningslov för en äldre bostadsbyggnad i Harrström på lägenheten Lassas RNr 8:36, med näradressen Gamla Strandvägen 221, Harrström. Byggnaden är uppskattningsvis uppförd mellan åren Byggnadsytan är ca. 110 m2 inklusive brokvist. Nuvarande fönster förutom brokvistens är troligen från 1960-talet. På området finns en gällande delgeneralplan, nämligen Harrström delgeneralplan, godkänd av kommunfullmäktige i Korsnäs. Tomten har på planen beteckningen AT, dvs på området får uppföras småhusbebyggelse för jord- och skogsbruk samt till bebyggelsen ansluten icke miljöförstörande småindustri. Nybyggnad bör till sin placering och utformning anpassas till landskapet och miljön. I samband med uppgörandet av Harrström delgeneralplan gjordes sommaren 2002 en invente- ring av ev. kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ifrågavarande byggnad finns upptagen bland dessa byggnader. Den är dock inte skyddad. Rågrannarna har hörts och inget har något att anmärka mot att byggnaden rivs. Tillsynsnämnden godkände ansökan om rivningslov för rivning av bostadsbyggnaden på läg. Lassas RNr 8:36 i Harrström i Korsnäs kommun. Planeringsavtal för gång- och cykelväg i Molpe Tekniska nämnden har tidigare i år avsett utarbeta en konstruktionsplan för landsväg 6732, Molpe Perisgrund. Planeringsarbetet går ut på att planera en upphöjd gång- och cykelväg på det aktuella sektionsintervallet på vägens högra sida. Gång- och cykelvägen avskiljs med kantstenar. Ärendet bordlades dock för närmare utredningar. Efter diskussion med Vasa Vägdistrikt har vägdistriktet godkänt att kommunen anlitar vägbyggmästare Hilding Enberg att utarbeta konstruktionsplanen med en upphöjd gångoch cykelväg mellan Kolebackvägen och Flatgrundsvägen i Molpe. Kommunen har erhållit en godkänd konstruktionsplan. Kostnadsförslaget för byggandet av en upphöjd gångoch cykelväg mellan Kolebackvägen och Flatgrundsvägen (mellan skolan och banken) uppgår till ca Konstruktionsplanen har överlämnats till vägförvaltningen vilken i sin tur har uppgjort upp ett realiseringsavtal. Byggandet kan påbörjas när realiseringsavtalet undertecknats av både kommunens och vägdistriktets representanter. Tekniska nämnden föreslår att anslag upptas i budgeten för 2010 om , dvs. c. 50% av totala kostnaderna. Hur den resterande delen skall finansieras bör utredas innan realiseringsavtalet undertecknas. Bergö överförs inte till Korsnäs Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi har beslutat att förkasta framställningen om att kommunindelningen mellan Malax och Korsnäs kommuner skulle ändras så ön Bergö som ligger i Malax kommun ansluts till Korsnäs kommun. Beslutet motiveras med att eftersom Malax kommun motsätter sig framställningen och invånarantalet av det område som föreslås bli överfört skulle inverka med över fem procent på båda kommuners invånarantal och arealen av det område som föreslås bli överfört skulle inverka med över tio procent på Korsnäs kommuns landareal, föreligger inte de särskilda förutsättningarna enligt 5 1 mom. i kommunindelningslagen.

5 Info om influensa A (H1N1) Symptomen vid influensa A(H1N1)v liknar de symtom som andra influensavirus orsakar. De vanligaste symtomen är: plötslig feber, (vuxna över 38,0 C, barn över 38,5 C ) halsont, hosta och snuva. Andra möjliga symtom är: muskelvärk, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet uppkastningar och diarré är inte vanligt vid influensa, men det kan förekomma barn kan drabbas av magont Personer som har lindriga symtom och som inte hör till någon riskgrupp, behöver varken läkarvård eller medicinering utan kan skötas hemma. Handhygienen är mycket viktig! Tvätta händerna vid hemkomst, före måltider och efter toalettbesök! För att förebygga spridandet av influensa bör följande observeras: Om du insjuknat i influensa STANNA HEMMA. Om du insjuknar under arbetsdagen meddela din förman och gå sedan genast hem. Den som haft feber skall stanna hemma tills man haft en feberfri dag. Barnpatienter med symptom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om ett barn insjuknar med något av följande symtom: andningssvårigheter blåaktig eller grå hudfärg barnet dricker inte tillräckligt mycket barnet har häftiga eller fortsatta kräkningar barnet vaknar inte eller reagerar inte barnet är så irriterat att det inte vill vara i famnen de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Vuxenpatienter med symptom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om en vuxen person insjuknar med något av följande symtom: andningssvårigheter smärta eller tryckkänsla över bröstet plötslig känsla av yrsel eller omtöckning häftiga eller fortsatta kräkningar de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Om du misstänker att du insjuknat i svininfluensa och är gravid eller hör till en riskgrupp tag kontakt till hälsovårdscentralen per telefon genast du insjuknat. OBS! Sjukvården kontaktas ALLTID först per TELEFON! Malax-Korsnäs hälsovårdscentral: tel må-fre kl tel må-fre kl tel må-to kl tel må-sö kl Tips på hur man förebygger influensa De enda vägarna för viruset att ta sig in i din kropp är genom näsan och svalget. Vid en global epidemi som denna är det nästan helt omöjligt att undvika bli smittad av H1N1 viruset trots alla förebyggande åtgärder. Men att bli smittad av influensan är ett mindre problem än virusets spridning i kroppen - och det kan man motarbeta. Fastän du ännu är frisk och inte har några symptom av H1N1 infektion kan du motarbeta spridningen och utvecklingen av sekundära infektioner (följdsjukdomar) genom några enkla åtgärder, som inte tillräckligt belysts i officiella uttalanden och medier. Du kan vidta dessa enkla åtgärder själv i stället för att tänka på hur du skaffar dig ett lager av N95 och Tamiflu mediciner. 1. Tvätta händerna ofta Tvätta händerna med tvål och vatten eller rengör händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel. 2. Händerna-bort-från-ansiktet Motstå alla frestelser att beröra någon del av ansiktet (utom när du äter eller tvättar dig). 3. Gurgla två gånger om dagen med varmt saltat vatten Använd Listerin eller annat antiseptiskt munvatten om du inte litar på salt. Det tar 2-3 dagar för H1N1-virus i svalget/näshålan att föröka sig så mycket att det uppstår karakteristiska symptom. Enkelt gurglande med saltat vatten har samma effekt på en frisk person som Tamiflu har på en infekterad person. Underskatta inte denna enkla, billiga och effektivt förebyggande metod. 4. Rengör även näsborrar/näshåla åtminstone en gång om dagen med varmt saltat vatten Använd en antiseptisk nässpray eller en sköljskål. Om det känns obehagligt, snyt ur näsan ordentligt och putsa näsborrar/näshåla med en bomullstuss (t.ex. Topz) doppad i saltvatten. Det är en mycket effektiv metod att minska virusinfektioner i näsan. 5. Drick varma drycker/ (te, kaffe, saft etc.) så ofta du kan Att dricka varma vätskor har samma effekt som gurglande, men flyttar viruset i motsatt riktning. De sköljer ner de virus som annars skulle föröka sig - ner från svalget till magen. I magen kan de inte överleva, föröka sig eller göra någon skada. 6. Förbättra din naturliga immunitet med föda som är rik på C-vitamin Om du tar C-vitamin tabletter, se till att de också innehåller zink för att förbättra upptagningen av vitaminerna. 5

6 Finska med Tatu och Patu! Under sex höstlördagar i september och oktober har barnen i Korsnäs lärt sig finska på ett annorlunda och roligt sätt. Tatu och Patu, eller Sixten och Blixten som de kallas på svenska, är huvudpersonerna i Aino Havukainens och Sami Toivonens uppskattade barnböcker. Böckerna är pedagogiska men samtidigt roliga, eftersom Tatu och Patu gör saker på sitt egna kluriga sätt. Under höstens gång har barnen fått lära känna Tatu och Patu. Dessutom har de fått bekanta sig med böckerna, och det har blivit mycket lek och skoj. Varje tillfälle har haft ett visst tema och behandlat en av böckerna. Till exempel fick barnen hälsosamma nässelsemlor till mellanmål när temat var grönt. Initiativtagaren till projektet är Ulrika Lindholm, klasslärare på Korsnäs kyrkoby skola. Hon fick idén när hon läste en av Tatu och Patu-böckerna med sonen Joel. Vi läste och tyckte att de var så roliga, berättar hon. Projekt i höst Höstens projekt har genomförts med stöd från Svenska Österbottens Kulturfond. Sammanlagt har ett 40-tal barn från alla kommunens byar deltagit. En av grundtankarna med projektet har varit att barnen ska få uppleva ett annorlunda sätt att ta till sig finskan. Projektet avslutades med att jultomten kom på besök två månader för tidigt, men snäll som han är delade tomten ändå ut presenter åt alla barn som deltagit under hösten. En t-skjorta och en bok som innehåller alla höstens uppgifter fanns i paketen. Efter det firades det med fastlagsbullar, eftersom Tatu och Patu kommit på att kombinera olika högtider. Projektet har även varit populärt bland föräldrarna. Ulrika berättar att hon träffat många mammor till deltagare som tyckt att idén är bra, och framför allt rolig. Nu håller hon tummarna för att barnen ska få träffa Tatus och Patus skapare, författarna Havukainen och Toivonen. De har bjudits in till biblioteket, men ännu inte meddelat om de har möjlighet att besöka Korsnäs. Text: Jona Nyström Foto: Jenny Lindholm 6

7 Nya ansikten i Korsnäs Jenny Ekström ny chef på Stenbrytaren Restaurang Stenbrytaren mitt i kyrkbyn har ny ägare från , en 22 år ung flicka vid namn Jenny Ekström. Restaurangen är dock ingen ny arbetsplats för henne. - Sammanlagt har jag väl jobbat här i 5,5 år börjandes från olika sommarjobb, berättar Jenny. Hon har en stabil bakgrund som utbildad restaurangkock, bartender och redovisningsmerkonom. Hon kommer själv från en företagarfamlij och har gott stöd hemifrån, så steget att ta över Stenbrytaren var inget svårt beslut, även om föräldrarna nog tyckte att hon var i yngsta laget för att starta eget. Kommunen har ytrenoverat lokalen. Jenny har planerat en ny modern inredning för att visa att det är en ny era som börjar. Ändringar i verksamheten sker så småningom. - Den traditionella verksamheten fortsätter som förr med lunchservering, pizzor och grillmat samt lunchutkörningar och catering. Men jag tänker satsa på bättre betjäning, bordsservering till helgerna och så, hälsar Jenny. Stenbrytarens nya ägare Jenny Ekström vid restaurangens nya betjäningsdisk - i sten, som sig bör. Strand Gumman flyttar till kyrkbyn Strand Gummans Hantverk och grönsaker, som drivs av Elvi Kilvik, återfinns i vinter i Ådalen i kyrkbyn. Boden är som sig bör fylld av hantverk av olika sorter. Produkter med julanknytning har sin givna plats i butiken. Elvi tänker också ordna kurser och sammankomster för hantverksintresserade i vinter. - Varje lördag ordnas sticksammankomster för personer som inte bara vill sitta ensamma hemma och sticka. Torrtovning håller vi på med på tisdagar. Vi håller på så länge det finns intresse. - Är det någon som behöver hjälp eller råd med sina hantverk, kan man titta in och fråga råd, hälsar Elvi. Elvi Kilvik hälsar alla intresserade välkomna till sin hantverksbod i juletid. Marknadsföring av världsarvet Kvarkens skärgård Kvarkens skärgård beviljades världsarvsstatus av UNESCO sommaren Sedan år 2006 har arbetet för att utveckla världsarvsområdet till en både nationellt och internationellt intressant och genuin destination pågått på olika nivåer, genom projekt och på myndigheternas försorg. Världsarvsdelegationen för Kvarkens världsarv har delegerat ansvaret för marknadsföringen av Kvarkens världsarv till Österbottens Turism, medan Korsholms kommun ansvarar för marknadsföringsgruppens verksamhet, till vars uppgift hör att planera och koordinera de marknadsföringsåtgärder som genomförs. Österbottens Turism rf har uppgjort en projektplan för verksamheten för åren Den årliga projektbudgeten planeras uppgå till ca euro, i vilket ingår en kommunal andel på euro, vilken fördelas på världsarvskommunerna i förhållande till deras storlek och nytta av världsarvet. För Korsnäs del skulle summan utgöra 1000 euro vardera året Kommunstyrelsen beslutade att delta i den fortsatta finansieringen av marknadsföringen och utvecklande av turismnäringen i världsarvet Kvarkens skärgård med euro vardera året

8 Fotbollsåret 2009 Korsnäs FF/PeIK slutade på en god tredje plats i Division Tredjeplatsen var dock ingenting som medförde att champagnekorkarna smällde i taket vid lagets avslutning i Waterloo sportstuga. Det var endast de två bäst placerade lagen i tabellen, Lapuan Ponnistus och Suvilahden Sisu, som steg till div 4. En absolut sanning i fotbollskretsar är ju att en serietabell aldrig ljuger så det är bara för oss att gratulera lagen till avancemanget. Ponnistus låg etta i tabellen från omgång ett till tjugotvå! Imponerande. Suvilahden Sisu klättrade förbi oss efter drygt halva serien. Korsnäs FF spelade i sina bästa stunder en trevlig offensiv fotboll med stort bollinnehav och stabilt försvarsspel. Spelartruppen var något tunn och det märktes genast på spelkvaliteten i matcherna då två-tre spelare hade förhinder att deltaga. Korsnäsplanen har vilat detta år så laget spelade alla sina matcher i Petalax. Korsnäsplanen kommer enligt hörsägen att vara den grönaste och mest jämna planen i svenska Österbotten inkommande år, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det mest positiva under året var att flera av områdets mest lovande fotbollsjuniorer fick debutera i 1:a laget: Leo Grines, Jan Grines, Viktor Andersson och Kevin Storfors. Korsnäs FF/Petalax IK hade ett samarbetsavtal med Södervalla BK och kunde på detta sätt låna dessa pojkar under Södervalla BK är en juniorförening som ger juniorer från Korsnäs, Petalax och Malax en möjlighet att utvecklas till goda fotbollsspelare. Alla Södervalla BK`s juniortränare har fotbollstränarutbildning, så pojkarna är i goda händer. De här pojkarna plus flera andra B-juniorer kommer att vara en stor resurs i första laget redan nästa år! Koff/Peiks säsongsavslutning Koff/Peik höll säsongsavslutning på Waterloo och premierade sina bästa spelare. Följande spelare premierades i Koff/Peik: Årets spelare: Mikael Båskman Bästa målskytt: Mikael Båskman, 20 mål Bästa framspelare: Johannes Blomqvist Årets försvarsklippa: Conny Bäck Stora framsteg: Tom Nyfors Jonas Ahlbäck utsågs till Årets spelare i Koff/PeIK 2. Korsnäs Fotbollsförenings styrelse önskar rikta ett stort tack till spelare, tränare, ledare, föräldrar, sponsorer och alla andra som på något sätt stöder fotbollen på orten! Text: Kjell Nyman Fr. vänster: Tom Nyfors, Mikael Båskman, Johannes Blomqvist. Sommaren för Södervalla Bollklubb Södervalla BK är en förening som grundades 2006 för att främja fotbollskulturen i Korsnäs, Petalax och Malax. Tanken är att samarbete gör oss starkare och vi har möjlighet att konkurrera med lag från större 8 orter. Samarbetet har redan gett goda resultat. Södervalla BK har vunnit distriktsmästerskapet i Futsal för B-juniorer åren 2006, 2007 och Dessutom har Södervallas B-juniorer ofta klarat sig bra i fotbollsserierna. Årets B-juniorer, pojkar födda , har klarat sig ypperligt! Laget blev distriktsmästare i Futsal och placerade sig på en tredje plats i distriktsserien för B-juniorer. Distriktsserien bestod av 12 lag och laget vann 14 matcher spelade 5 oavgjorda och förlorade endast 3 matcher! Södervalla var det enda laget som lyckades besegra distriktsmästarna Kraft i båda inbördes matcherna. Södervalla deltog också i Aros cup i Västerås. Laget tränas av Tobias Maars och lagledare är Roy Fogde. Text: Kjell Nyman

9 Koff juniorernas händelserika säsong Det har varit en händelserik säsong för pojkarna i Koffs juniorlag. Träningarna startade med konditionsträning i Taklax skola en gång/vecka. Dessutom har pojkarna tränat en gång/vecka i Pixnehallen på vårvintern. Första utmaningen för pojkarna var Pixnecupen som de spelade redan i slutet av mars. Pojkarna åkte hem med en andra placering i den cupen. Följande cup blev Orvasbollen som spelades i Oravais. Resultatet i den cupen blev också en andra plats. Resurserna räckte inte ända fram till guldet. Pojkarna var taggade och några av pojkarna bestämde sig för att åka på läger till Norrvalla 1-3 maj. Pekka Utriainen var dragare av detta läger. Pekka är en mycket duktig och erfaren tränare. Då pojkarna kom från lägret fick de visa sina kamrater i laget vad de hade lärt sig och på detta sätt fick alla lära sig nya saker. Man kan bra rekommendera motsvarande läger för pojkarna även i fortsättningen. Efter midsommarhelgen spelade pojkarna i Wasa Footballcup. Pojkarna spelade totalt 7 matcher under cupen och placerade sig slutligen på en 10:e plats av 24 lag. De spelade bl.a mot TPV (Tammerfors) och vann över dem. De fick även möta ett lag från Moskva. Det var en spännande match som till sist slutade 2-3 till Moskvalagets glädje. Under hela sommaren har laget även deltagit i Juniorcupen som spelats runt om i Österbotten. Detta har varit bra träning för pojkarna. Pojkarna visade fin kondition då vi var till Åland och spelade Finnströms Cupen augusti. Lagen som deltog i cupen var från Sverige förutom värdlaget och vi. Pojkarna placerade sig på 4:e plats i sin ålderskategori. Som avslutning på säsongen bestämde vi oss för att låta pojkarna spela en cup till och utmana sin fotbollslycka genom att delta i Norrvalla Cupen som gick av stapeln i september. Vädret var vackert hela helgen och pojkarna kämpade bra. Detta gav resultat; pojkarna tog hem bronsplatsen. Pojkarna var nöjda med sitt resultat efter 5 spelade matcher under 2 dagar. Pojkarna fick som belöning en välförtjänt avslutning på restaurang SeaSide i Närpes där de fick äta en välsmakande Tex-Mex buffé. Efter maten fick pojkarna sin välförtjänta pokal som tack för den gångna säsongen. Träningarna har nu kört igång igen. Vårt första mål för säsongen är att delta i distriktets Futsalturnering som spelas under vintersäsongen. Om det finns pojkar födda år 2000 eller år 1999 som är intresserade av fotboll är ni välkomna med och spela med oss. Ni får bästa bilden av vår verksamhet genom att gå in på eller så kommer ni och träffar oss tisdagar kl. 18 i Korsnäs Kby skola. Text: Katarina Wester-Bergman (Tränare) Glada pojkar, som tog hem 3:e platsen i Norrvalla Cup i september Koff och laget Fortuna från Moskva sommaren 2009 på Wasa Footballcup. 9

10 Jessica Strandholm IF Fyrens Klubbmästare 2009 Jessica har utmärkt sig främst som en framgångsrik skidare inom Fyren. Men även i friidrott har hon gjort goda resultat. Hon började med skidåkning som 9-åring och deltog då i föreningens klubbtävlingar. Som 12-åring kom distriktstävlingar med i bilden och som bästa notering kan nämnas bronsmedaljen i Hollola FM Då tävlade Jessica i klassen D 20 år. Hon är en av de främsta inom Finlands svenska skidförbund (FSS) genom tiderna, med resultat som otroliga 26 medaljer individuellt (13 guld) från FSSM (både som junior och senior). Första guldet tog hon som 14-åring i Närpes En annan bra placering är 14:e plats i sprint klassisk stil i förra vinterns Skandinaviska cup bland många nordiska världscupåkare. Jessica har deltagit i alla FM tävlingar från 1996 ända tills dags datum 2009 i IF Fyren. Från och med 2010 tävlar Jessica för Vörå IF i skidning. Jessica satsar hårt inför den nya säsongen. Hon har redan hunnit med flera läger till Vuokatti, Jämijärvi och Isosyöte. Målsättningen för inkommande vinter är att ha goda framgångar i Skandinaviska cupen, FM-tävlingarna och förstås ännu fler FSS-medaljer. Jan-Erik Ravals överräckte priset till Fyrens klubbmästare Jessica Strandholm IF Fyrens höstmöte IF Fyren höll sitt höstmöte på Waterloo. IF Fyren kommer att fortsätta sin verksamhet som förr dvs. friidrott, skidning och skidskytte. Föreningens totala budget lyder på För att få ihop denna budget krävs mycket frivilligt arbete. Inkomstbringande verksamhet är bl.a. pappersinsamlingen, miniäre/skidvarv samt övrigt stöd från kommunen, banken, samfälligheten. Dessutom vill föreningen att så många som möjligt stöder genom att betala den frivilliga medlemsavgiften. Alef Ståhl fortsätter som ordförande Alef Ståhl fortsätter att leda Fyren ännu ett år. Övriga personer i styrelsen är Ylva Westerdahl sekr., Maj-Britt Vilén kassör, Kent Nykamb, Liselott Prost, Annica Svartgrund, Tore Nystrand, Anna Fröding, Mats Åbacka (ny) samt sektionsordf. för friidrott Alf Strandholm och för skidskyttesektionen Henrik Backgren. Vill du veta mera om Fyren och dess verksamhet, läs då Vbl och föreningsspalten eller IF Fyrens hemsida iffyren.korsnas.fi Motionskväll i Korsnäs Ett 30-tal personer deltog i motionskvällen på kby skola. Poweryoga lockade det största antalet deltagare. Caroline Åbacka från Harrström vann Adidas länktossor från TopSport i Vasa. Amanda Åkersten vann en första hjälp väska. För ungdomar i Korsnäs Fritidskansliet meddelar om ungdomsevenemang (högstadie/gymnasieålder) som ordnas i november/december ONSDAGAR innebandy på kby skola kl åk 6-9 och kl för gymnasiet fredag bussresa till Sockenstugan i Malax lördag innebandyturnering i Pixne-hallen i Malax torsdag ungdomsbussen besöker Harrström UF kl och Taklax UF kl fre-lör LAN på Taklax UF torsdag simhalls/shoppingresa till Vasa Mera info på kommunens hemsida 10

11 Julöppning i Korsnäs Julöppningen i Korsnäs ordnas fredagen den 27 november kl vid biblioteket Program: Fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren håller julöppningshälsning Scouternas lyktparad Sång av Elin Rusk Julbelysningen tänds Välkomna! Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter rf Önska kurser och föreläsningar! Historiken över Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter rf har sammanställts av Rune Björkqvist. Historiken är illustrerad med privata bilder ur grönsaksodlarnas egna arkiv. Historiken färdigställdes under vintern och utgavs våren Vi håller som bäst på och planerar vårterminens kursprogram. Vill du ha en kurs till din by berätta för oss vad som intresserar och vi försöker ordna. Ta kontakt inom november, tel eller Ett stort tack till älgjaktlagen för det goda köttet vi fått. Lärknäs kök samt alla matgäster Vill du bli ordningsvakt? Grundkurs för ordningsvakter, 32 timmar. Pris: 80 euro/pers. inkl. studiematerial, tent och intyg. Startdatum torsdag kl i Harrström. Kursen startar om minst 10 personer är anmälda. Anmälningar tas emot på sou.fi eller , Arr. SÖU i samarbete med Svenska Studiecentralen. Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter Julstängt Kommunkansliet håller julstängt vid jul och nyår ( och ). KORSNÄSNEJDENS TRÄD- GÅRDSPRODUCENTER R.F. Vi efterlyser forna medlemmar. Vi kommer att dela ut Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter föreningens 40-årshistorik, skriven av Rune Björkqvist. Är du intresserad så tag kontakt med någon styrelsemedlem eller direkt till ordförande Kaj Karlsson, telefon: / Malax-Korsnäs hälsovårdscentral Krisgruppen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har upphört. Vid behov kan man kontakta Eva-Stina Häggdahl, Mia Böling, Mats Bergvik eller Carina Engström, tel , kl Sjukskötarmottagningen och kvällsmottagningen vid hvc stängd tillsvidare. Endast recept som inlämnas till läkarmottagningen i Malax före kl kan hämtas eller fås från apoteket följande dag efter kl Väntetider för icke brådskande vård Vårdbedömning Per telefon direkt (vardagar) kl Vårdares mottagning Hälsovårdare/sjukskötare mottagning samma dag Läkares mottagning Akutvård samma dag Tidsbeställningspatienter 3 månader Tandläkares mottagning Akutvård samma dag Tidsbeställningspatienter 2-4 månader 11

12 Välkommen till Korsnäs på julmarknad Gammaldags julmarknad på gårdstunet vid hembygdsmuseet lördag kl mförsäljning av godis, hembakat, julkransar, hantverk m.m mjulbocken kommer på besök mförsäljning av gröt och Korsnäsprodukter inne i museet mutlottning av en handvävd Korsnäslöpare Gratis försäljningsplatser utomhus kan bokas på / Helena Korsnäs Hembygdsförening informerar Korsnäs Hembygdsförening är nu inne på slutrakan när det gäller årets museiaktiviteter. Höstens begivenheter såsom Lantdagen och SKYL-dagen brukar avsluta sommarsäsongen. Detta år har hösten varit livligare än vanligt. Flera grupper från när och fjärran, Amerika, har besökt museet. Joel har haft fullt upp med att guida miljöfolk och fiskeriintresserade. I Jungfrudansens tillblivelse deltog också Joel och Verna från Hembygdsföreningens sida. Föreningsfestival I Föreningsfestivalen, som i år försiggick i Vasa, deltog ett tiotal av föreningens medlemmar. Våra vackra dräkter och Korsnäströjan visades. På torget demonstrerades konsten att sticka tröjan på gammalt vis, tre stickar samtidigt på 12 samma tröja. Andra korsnäsprodukter fanns också utställda. Intresset var stort. Nu återstår ännu ett Amerikabesök. 14 november anländer en dam, som läst om vår tröja, och vill på ort och ställe se hur det går till när tre personer stickar på samma tröja. Loftet och Gretel Dahlberg är involverade i besöket. En inbjudan till en Stickstämma i Stockholm-Uppsala damp också ner via datorn men det blir först nästa år. Lillajul i hembygdsmuseet Nu ska vi koncentrera oss på Lillajul i Hembygdsmuseet. Liksom tidigare år serveras julgröt inne i storstugan. I textilrummet finns ett försäljningsbord och i farstun står ett julbord dukat ( endast till påseende). Jultomten kommer också att dyka upp mellan julmarknadsstånden. Alla dessa julbestyr fordrar insatser av så många medlemmar som möjligt. Vinster till lotteriet och försäljningsartiklar mottages med tacksamhet. En Korsnäslöpare ca 1,5 m är årets dragplåster. Väl mött till museiårets avslutande aktivitet önskar Korsnäs Hembygdsförening. Inga-Britt Mannfolk, sekr.

13 Öppet hus i Korsnäs brandstation Lördag kl En dag för hela familjen - visning av brandkårens och ambulansverksamhetens utrymmen och utrustning - demonstration av spisvarnare och annan säkerhetsutrustning - blodtrycksmätning - liten rundtur med brandbil - kaffe eller saft med tilltugg - och annat vi hittar på Välkommen till brandstationen! Ö.R. Korsnäs enhet, FRK avdelningen och Korsnäs brandmannaklubb. FÖRETAGARE!! Kommunen har lediga affärsoch industrilokaler för uthyrning. Ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel för närmare information. Köpes/Arrenderas Önskar köpas/arrenderas Kustens hundklubb i Korsnäs är intresserad av att köpa eller att för en längre tid arrendera t.ex. en åker, grusplan eller dylikt för att anordna en träningsplats. Dessutom är klubben intresserad av att hitta ett nerlagt växthus som kan skänkas eller säljas till klubben. Har du själv eller vet någon som har en plats och/eller växthus som är till salu kontakta Camilla Rönnholm tfn eller Marina Holtlund tfn Fredagen den var det den s.k. olycksfallsdagen. Årets tema är: Bra resa, säkert tillbaka. De flesta dagliga resor sker till skolan, till arbetsplatsen eller så är det fråga om handels- eller rekreationsresor till våra närmaste städer. Det vanligaste färdmedlet är egen bil. Myndigheternas trafiksäkerhetsvision är att ingen ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken. I Korsnäs kommun har vi lyckligtvis de senaste åren varit förskonade från allvarliga trafikolyckor. Riskerna finns ändå hela tiden. Enligt statistiken dör flest människor i vägtrafiken som förare eller passagerare i personbilar. Största delen av de allvarliga olyckor som inträffar i vägtrafiken förorsakas av personbilar som kör av vägen. Älgar och hjortdjur som korsar vägarna skapar också farliga situationer och olyckor. Det är bra att myndigheterna med olika åtgärder försöker minska antalet olyckor och deras verkningar. Det är ändå vi själva som bäst kan bidra till färre olyckor genom att följa de hastighetsbegränsningar som gäller. I mörker och dåligt före är det bäst att köra långsammare än vad som är tillåtet. Vi behöver bara starta lite tidigare för att säkert komma fram. Självklart sätter vi oss aldrig bakom ratten eller greppar motorfordonets styrstång med alkohol eller andra droger i blodet. Trevlig resa! Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet 13

14 Julkonsert Lions traditionella JULKONSERT hålls söndagen den 20 december kl i Korsnäs Kyrka. Fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs LC Korsnäs utlyste i fjol en fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs. Fotot skall kunna användas för att tryckas upp som julkort inför julen Klubben fick in 16 bidrag och klubbens medlemmar röstade fram en överlägsen vinnare, ett julkort med motiv av bl.a. Korsnäs Kyrka. Efter röstning framkom fotografernas namn och det visade sig att alla tre vinnarbilderna hade tagits av klubbens egna medlemmar, Anita och Lis-Britt. Vinsterna på totalt 150,- beslöts därför att delas ut till Lärknäsutsmyckningen som Lions tar hand om nästa vår. Vi tackar för alla bidrag som kom till tävlingen. Julkorten kommer att finnas till försäljning i alla byar i kommunen fram till jul. Stipendium från Lions Ungdomsfond Pga av det stora antalet stipendieansökningarna (64 st) detta år, utdelas 22 st stipendier à 50,- = 1.100,- endast till alla första gångens sökande enligt följande: Backlund Simon, Enbacka Anders, Fiskars Josefine, Granqvist Annica, Granqvist Cecilia, Granqvist Markus, Granskog Markus, Hofman Alexandra, Häggdahl Camilla, Häggdahl Josefin, Ismark Brage, Kammonen Johan, Lagerström Tony, Lindholm Julia, Lindström Daniella, Lågas Jolly, Nybjörk Markus, Nyfors Roger, Söderlund Julia, Vesterback Agneta, Åbacka Jacob och Östberg Anton. Lions verksamhet Perioden har präglats av en livlig verksamhet och aktiva medlemmar. Periodens styrelse bestod av: President Anneli Pellfolk, sekreterare Lis-Britt Södergran, kassör Sune Ekström, vice president Anita Ismark, tailtwister Sture Södergran, klubbmästare Åke-Sören Nylund samt past president Lars-Erik Mannfolk. Aktiviteter Julkonserten i Korsnäs kyrka gav ett netto på euro som fördelades mellan Baltikumvännerna/ryska Karelen, Lärknäs Guldkant/ Annahemmet och Lions Ungdomsfond. Knorrlund-lotteriet gav ett netto på 1.716,34 euro för ungdomsstipendier och julgåvor till de 100 st åldringar som besöktes av Lionsmedlemmarna. Under året deltog Lions i lantdagen, julmarknaden samt hade tältuthyrning. Stipendier 39 st à 50,- = 1.950,- delades ut till studerande. Klubben deltog i det internationella ungdomsutbytet. Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 300 euro. Klubben har dessutom gett bidrag till gymnasiet för Förintelse-projektet samt bidrag till gymnasiets stipendieutdelning. Bidrag har getts till Taklax Skola och Buketten. Till uteplatsen vid Lärknäs har odlingslådor färdigställts av klubben. Lions blomlådorna har funnits utplacerade i kyrkbyn under sommaren. LC Korsnäs tackar för all den hjälp som ni bidragit med under året. Lis-Britt Södergran 14

15 Kantelemusik i Korsnäs Dzitari, kanteleduo från Litauen, uppträder i Korsnäs bibliotek tisdag kl 19. Fritt inträde. arr. BKF-sektionen/Biblioteket Teaterresa till Wasa Teater Teaterresa till Wasa Teaters Två ljus i fönstret fredag kl Bindande anmälan till biblioteket senast fredag kl. 19. Buss och biljett med grupprabatt. Tel Utställningar Sickan Smedlunds förtjusande akvareller utställda till slutet av november. Fredsaffischtävling Lions över hela världen håller en fredsaffischtävling för alla ungdomar i åldern år. Årets tema är Fredens Styrka. Kommunens skolor var inbjudna till denna tävling. Korsnäs Kyrkby skola deltog med 16 teckningar och till vinnare utsågs Christoffer Törnroos, som belönades med ett diplom och en liten penninggåva. Hans teckning går nu vidare till distriktets final. Övriga vinnare blev Nico Riddar och Janice Mattlar. Alla teckningar ställs ut på biblioteket i december. Christoffer Törnroos vinnande bidrag i Fredsaffischtävlingen. Aladdins lampor Aladdins Lampor tänds i biblioteket kl fredag 20.11, som är FN:s Barnkonventionens dag. Lyktor från lampverkstaden i Barnkulturnätverket BARK:s regi tänds. Program och lekar. Alla barn och alla med barnasinnet kvar välkomna! Lekledare Elin Rusk. Den magiska stigen Ordkonsts bok Den magiska stigen finns till salu i biblioteket, pris 20. Boken är en presentation av det 2-åriga ordkonstprojektet, som pågått i Korsnäs. Boken, som sammanställts av Jenny Lindholm och Carita Nyström, innehåller bilder, dikter och magiska berättelser från Korsnäs. Den magiska stigen Ordkonst möter magi Svenska Kulturfonden Ansökningstiden för Svenska Kulturfondens stipendier och bidrag utgår Pappersblanketter finns att hämtas i biblioteket, men sök helst elektroniskt! Nyhet hos Gumman! Sticksammankomst varje lördag kl med början från Ring gärna på förhand! Torrtovningen fortsätter varje tisdag kl Behöver du hjälp med eget handarbete - hos Gumman kan man få hjälp. Massor av julpresenter. Butiken öppen må-lö kl Strand Gummans Hantverk och grönsaker Kyrkobyvägen 86, Korsnäs

16 ADVENT I KORSNÄS FÖRSAMLING Sö Första advent kl Familjegudstjänst i kyrkan. Medverkande: Söndagsskolan och Kyrkans Barntimme, Barnkören och Kyrkokören, Deseré och Jan-Ola Granholm, Guy Kronqvist. Efter gudstjänsten julavslutning för Söndagsskolan och Kyrkans Barntimme i församlingshemmet. Sö 6.12 Andra advent och självständighetsdagen kl Gudstjänst i kyrkan, Cay-Håkan Englund och Deseré Granholm. Korsnäs Lions och Korsnäs Scoutkår deltar och håller genast efter gudstjänsten en uppvaktning vid de stupades grav. Därefter blir det basar och lopptorg med servering av kaffe och våfflor i Församlingshemmet. Intäkterna går till Kenyamissionen och Baltikumvännerna. Sö Tredje advent kl Gudstjänst i Taklax bönehus, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Kl De vackraste julsångerna med Luciaprogram i kyrkan. Kyrkokören, barnkören, Deseré och Jan-Ola Granholm m.fl. Mycket allsång! Kollekt till Finska Missionssällskapet. Sö Fjärde advent kl Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist, Heidi Blomqvist. Kl Julsångskonsert med Korsnäs Lions och Grannklang m.fl. i kyrkan. Se deras egen annonsering om programmet Julafton kl Julbön i kyrkan. Välkommen både liten och stor! Korsnäs kommun, bildningsväsendet anställer en vikarie som idrotts- och ungdomsledare 50 %, under vårterminen 2010 (jan-juni kvällstid) För mer information kontakta bildningsdirektör Agneta Martin, eller sänd en intresseanmälan per e-post: 16 Hej! Vill du arbeta som familjedagvårdare i eget hem? Vi behöver familjedagvårdare i Korsnäs-Molpe-området Blev du intresserad hör av dig till Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist Tel

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd ORSNÄS Nr 2 22.3.2013 Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd Taklax Uf har fått ny styrelse och ordförande. Nu är föreningen på gång med nya aktiviteter. Först ut på scenen stod

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna Damsenior Hemmamatcher DIV II Västergötland Lördag 30 SEPTEMBER kl. 13.30 Sandareds IBS Skövde IB Tisdag 10 Oktober kl. 19.30 Lördag 14

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1!

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1! Hej PTK are! Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 16 september 2015. Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner besöka Helsingfors i en årligen återkommande match

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa!

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa! Gothia Cup, 12-18 JULI, 2015, GÖTEBORG, SVERIGE Hej! Läs NOGA hela informationen nedan. Eventuella fotbollsfrågor besvaras av Emil eller Perra, praktiska och övriga frågor besvaras av Kjell eller Anders.

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni 9 13 juni Denna vecka har vi haft prisutdelning i MFK:s alla turneringar. Första, andra och tredjepris samt fair play och Skapandes Bästa kompis. Till höger ser vi Isak kolla äktheten i silvermedaljen

Läs mer