Nr 7 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 7 / 2009 20.11.2009"

Transkript

1 Nr 7 / Vinnande motiv Anita Ismarks vinterbild från Korsnäs centrum föreställande Stenbrytaren och hans hustru med Korsnäs kyrka i bakgrunden utsågs till vinnare i Lions fototävling om vinter/julmotiv från Korsnäs. Läs mer på sid 14.

2 Lärknäs och Annahemmet Tillbyggnaden till och renoveringen av Lärknäs och Annahemmet är nu i slutskedet. Nybyggnaden ska vara inflyttningsklar Anitas ruta Kommunfullmäktige behandlade därför dimensioneringen av personalstyrkan på Lärknäs och Annahemmet på sitt sammanträde redan den 16 november. Detta för att vård- och omsorgsnämnden ska hinna annonsera ut befattningarna, intervjua sökandena och anställa den nya vårdpersonalen i tid tills den nya delen öppnar. Efter utbyggnaden är det meningen att Lärknäs ska kunna ta in mer vårdkrävande äldre människor. Alla de åtta nya vårdplatserna på Lärknäs och Annahemmet blir anstaltsplatser. Det här är också någonting man tagit i beaktande gällande personalstyrkan. fattning på 50% och en närvårdare på 50%. Kommunfullmäktige godkände vård- och omsorgsnämndens förslag att bevilja ett anslag om euro för den föreslagna personalstyrkan som uppgår till 5,84 nya befattningar. Nyanställningar Följande befattningar kommer att lediganslås till Lärknäs: 1 sjukskötare på 100 % och 2 sjukskötare på 78,43 % arbetstid. 2 närvårdare på 75 % och 1 närvårdare på 50 % arbetstid. Följande befattningar lediganslås till Annahemmet: 1 sjukskötare på 50 % och 1 närvårdare på 50 % arbetstid. Även gällande ledningen för äldreomsorgen i vår kommun sker förändringar och följande tjänster Idag har Lärknäs en personaldimensionering på 0,58. Om man då ser på hur väl man lyckats utöka personalen i förhållande till det nya antalet platser så placerar sig Korsnäs kommun inom de nationella rekommendationerna. Personaldimensioneringen på Annahemmet står fortfarande kvar på 0,72 som planerats tidigare medan Lärknäs får en koefficient på 0,61. Om man ser på båda enheterna tillsammans och räknar ihop båda personalgrupperna och alla vårdplatser, får man en dimensionering på 0,65. Både Lärknäs och Annahemmet ska tillfälligt kunna ha högre beläggning vid behov. För att nattskiftet på Lärknäs och Annahemmet skulle kunna garanteras med en sjukskötare på plats består utökningen av personal på Annahemmet av en sjukskötarbeinrättas från och med : Äldreomsorgsledare med 100% tjänstetid; till den tjänsten överförs Kerstin Sjöstrand. Föreståndare för Lärknäs och Annahemmet med tjänstetid 80%; till den tjänsten överförs Ingegärd Till-Norrdahl. Hemserviceledare med tjänstetid 21,57 %; till den tjänsten överförs Vivan Vesterback. Korsnäs kommun gör på detta sätt en rejäl satsning på åldringsvården i kommunen. I samarbete med Malax- Korsnäs hälsovårdscentral kommer även rehabiliteringshandledningen att kunna inledas under år 2010 i den öppna vården. Under åren 2011 och 2012 kommer satsningarna mera att inriktas på den öppna vården. Skön höst önskar Anita Ismark Kommundirektör 2

3 Statligt avbytarsystem för pälsfarmare inleds 2010 Det statliga avbytarsystemet för pälsfarmare inleds i februari Korsnäs kommun deltog tillsammans med dåvarande Maxmo kommun som pilotkommuner i ett pilotprojekt för att tillsammans med SÖP och lokala pälsfarmare testa ett avbytarsystem för pälsfarmare. Pilotprojektets resultat och ett gediget arbete av rikspolitiker som riksdagsman Ulla-Maj Wideroos, branschorganisationens representanter, kommunala tjänstemän och förtroendevalda ledde till önskat resultat d.v.s. att systemet togs med i lagstiftningen, i regeringsprogrammet och sedermera i statsbudgeten för år Foto: STKL-FPF Samarbetsgrupp för avbytarverksamhet Korsnäs kommun har sedan ingått ett avtal gällande skötseln av avbytarservicen i Korsnäs kommun med Korsholms kommun. Till Korsnäs kommun hör att utse två representanter till samarbetsgruppen för uppföljning av avbytarserviceverksamheten, vilken tillsätts av landsbygdsnämnden i Korsholm i enlighet med uppdragsavtalet. Samarbetsgruppen skall särskilt följa med hur avbytarservicen utökas och utvecklas gällande pälsdjursfarmarna. Om behov uppstår arbetar samarbetsgruppen för att ett sidokontor för pälsfarmarnas avbytarservice inrättas i Korsnäs. Samarbetsgruppen består av tjänstemän, avbytare och användare. Representanterna bör helst vara djurägare och känna till avbytarsystemet. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse Roger Backholm och Marcus Nordmyr till kommunens representanter i samarbetsgruppen för åren Från Malax via Bryssel till Molpe Korsnäs Företagare ordnade ett välbesökt företagarmöte häromkvällen. Som celeber gäst på höstmötet hade föreningen inbjudit vd Bjarne Mitts för Rettig Group Ab. Ett trettiotal företagare från Korsnäsbygden hade mött upp för att höra vad Bjarne Mitts, med rötterna i Malax och Molpe, skulle dela med sig av för livsvisdomar. Åhörarna fick höra en intressant odyssé genom hans liv från skolbänken i Malax, via utbildning i Vasa och Åbo, värnplikt i Uleåborg, tillbaks i Vasa för sin första anställning på KE Nyman och sedan vidare ut i världen. Mellan åren var han verksam i Bryssel, men är numera tillbaks i Finland. En plats har blivit honom kärare än de flesta och det är villan i Molpe skären. Där har han byggt upp sin egen oas, där man får ladda batterierna i lugn och ro och dit bjuder han även gärna sina nära affärsbekanta. Idag basar Bjarne Mitts för Rettig Group, ett familjeföretag vars kärnverksamhet utgörs av tillverkning och försäljning av radiatorer, värme- och ventilationssystem, ventiler och reglage. Företagarnas styrelse Gustav Vesterkvist fortsätter som ordförande för Korsnäs Företagare för år 2010 med Roger Bergström som viceordförande. I styrelsen sitter Företagarföreningens gäst Bjarne Mitts berikades med Korsnäsgruvans historik av ordförande Gustav Vesterkvist. Kjell Nydahl, Lis-Britt Södergran, Pontus Blomberg, Ole Sten, Lotta Wikars-Backholm, Henrik Östling och Petra Sundholm. 3

4 Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Jens Mattans Harrström 4:134 Inredning av vind i bostad Ulf-Erik Orre Molpe 7:39 Tillbyggnad o renovering Eila o Kalevi Somppi Molpe 10:65 Bastu, tillbyggnad Kim Ahlström Taklax 3:1 Fritidshus Kim Ahlström Taklax 3:1 Bastu Katarina Westerlund Taklax 5:24 Inredning av vind i bostad Åtgärdstillstånd Harrström uf och hf Harrström 878:11 Båthus Mats Ståhl Korsnäs 31:1 Spis + skorsten Safet Bosnjakovic Taklax 2:151 Biltak Anmälan om åtgärd Ingvald Korsman Harrström 4:60 Vedlider + wc Sören Sten Korsnäs 36:2 Inglasning + tak på veranda Helena Aspfors o Timo Kivioja Molpe 3:108 Förrådsbyggnad Enni o Ahti Bergman Molpe 10:75 Förrådsbyggnad 4 Bygglov Rivning av kulturhistorisk byggnad Gullvi Norras har ansökt om rivningslov för en äldre bostadsbyggnad i Harrström på lägenheten Lassas RNr 8:36, med näradressen Gamla Strandvägen 221, Harrström. Byggnaden är uppskattningsvis uppförd mellan åren Byggnadsytan är ca. 110 m2 inklusive brokvist. Nuvarande fönster förutom brokvistens är troligen från 1960-talet. På området finns en gällande delgeneralplan, nämligen Harrström delgeneralplan, godkänd av kommunfullmäktige i Korsnäs. Tomten har på planen beteckningen AT, dvs på området får uppföras småhusbebyggelse för jord- och skogsbruk samt till bebyggelsen ansluten icke miljöförstörande småindustri. Nybyggnad bör till sin placering och utformning anpassas till landskapet och miljön. I samband med uppgörandet av Harrström delgeneralplan gjordes sommaren 2002 en invente- ring av ev. kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ifrågavarande byggnad finns upptagen bland dessa byggnader. Den är dock inte skyddad. Rågrannarna har hörts och inget har något att anmärka mot att byggnaden rivs. Tillsynsnämnden godkände ansökan om rivningslov för rivning av bostadsbyggnaden på läg. Lassas RNr 8:36 i Harrström i Korsnäs kommun. Planeringsavtal för gång- och cykelväg i Molpe Tekniska nämnden har tidigare i år avsett utarbeta en konstruktionsplan för landsväg 6732, Molpe Perisgrund. Planeringsarbetet går ut på att planera en upphöjd gång- och cykelväg på det aktuella sektionsintervallet på vägens högra sida. Gång- och cykelvägen avskiljs med kantstenar. Ärendet bordlades dock för närmare utredningar. Efter diskussion med Vasa Vägdistrikt har vägdistriktet godkänt att kommunen anlitar vägbyggmästare Hilding Enberg att utarbeta konstruktionsplanen med en upphöjd gångoch cykelväg mellan Kolebackvägen och Flatgrundsvägen i Molpe. Kommunen har erhållit en godkänd konstruktionsplan. Kostnadsförslaget för byggandet av en upphöjd gångoch cykelväg mellan Kolebackvägen och Flatgrundsvägen (mellan skolan och banken) uppgår till ca Konstruktionsplanen har överlämnats till vägförvaltningen vilken i sin tur har uppgjort upp ett realiseringsavtal. Byggandet kan påbörjas när realiseringsavtalet undertecknats av både kommunens och vägdistriktets representanter. Tekniska nämnden föreslår att anslag upptas i budgeten för 2010 om , dvs. c. 50% av totala kostnaderna. Hur den resterande delen skall finansieras bör utredas innan realiseringsavtalet undertecknas. Bergö överförs inte till Korsnäs Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi har beslutat att förkasta framställningen om att kommunindelningen mellan Malax och Korsnäs kommuner skulle ändras så ön Bergö som ligger i Malax kommun ansluts till Korsnäs kommun. Beslutet motiveras med att eftersom Malax kommun motsätter sig framställningen och invånarantalet av det område som föreslås bli överfört skulle inverka med över fem procent på båda kommuners invånarantal och arealen av det område som föreslås bli överfört skulle inverka med över tio procent på Korsnäs kommuns landareal, föreligger inte de särskilda förutsättningarna enligt 5 1 mom. i kommunindelningslagen.

5 Info om influensa A (H1N1) Symptomen vid influensa A(H1N1)v liknar de symtom som andra influensavirus orsakar. De vanligaste symtomen är: plötslig feber, (vuxna över 38,0 C, barn över 38,5 C ) halsont, hosta och snuva. Andra möjliga symtom är: muskelvärk, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet uppkastningar och diarré är inte vanligt vid influensa, men det kan förekomma barn kan drabbas av magont Personer som har lindriga symtom och som inte hör till någon riskgrupp, behöver varken läkarvård eller medicinering utan kan skötas hemma. Handhygienen är mycket viktig! Tvätta händerna vid hemkomst, före måltider och efter toalettbesök! För att förebygga spridandet av influensa bör följande observeras: Om du insjuknat i influensa STANNA HEMMA. Om du insjuknar under arbetsdagen meddela din förman och gå sedan genast hem. Den som haft feber skall stanna hemma tills man haft en feberfri dag. Barnpatienter med symptom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om ett barn insjuknar med något av följande symtom: andningssvårigheter blåaktig eller grå hudfärg barnet dricker inte tillräckligt mycket barnet har häftiga eller fortsatta kräkningar barnet vaknar inte eller reagerar inte barnet är så irriterat att det inte vill vara i famnen de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Vuxenpatienter med symptom som kräver omedelbar behandling Läkarhjälp bör sökas så fort som möjligt, om en vuxen person insjuknar med något av följande symtom: andningssvårigheter smärta eller tryckkänsla över bröstet plötslig känsla av yrsel eller omtöckning häftiga eller fortsatta kräkningar de influensaliknande symtomen försvinner, men återkommer senare i förening med feber och svårare hosta Om du misstänker att du insjuknat i svininfluensa och är gravid eller hör till en riskgrupp tag kontakt till hälsovårdscentralen per telefon genast du insjuknat. OBS! Sjukvården kontaktas ALLTID först per TELEFON! Malax-Korsnäs hälsovårdscentral: tel må-fre kl tel må-fre kl tel må-to kl tel må-sö kl Tips på hur man förebygger influensa De enda vägarna för viruset att ta sig in i din kropp är genom näsan och svalget. Vid en global epidemi som denna är det nästan helt omöjligt att undvika bli smittad av H1N1 viruset trots alla förebyggande åtgärder. Men att bli smittad av influensan är ett mindre problem än virusets spridning i kroppen - och det kan man motarbeta. Fastän du ännu är frisk och inte har några symptom av H1N1 infektion kan du motarbeta spridningen och utvecklingen av sekundära infektioner (följdsjukdomar) genom några enkla åtgärder, som inte tillräckligt belysts i officiella uttalanden och medier. Du kan vidta dessa enkla åtgärder själv i stället för att tänka på hur du skaffar dig ett lager av N95 och Tamiflu mediciner. 1. Tvätta händerna ofta Tvätta händerna med tvål och vatten eller rengör händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel. 2. Händerna-bort-från-ansiktet Motstå alla frestelser att beröra någon del av ansiktet (utom när du äter eller tvättar dig). 3. Gurgla två gånger om dagen med varmt saltat vatten Använd Listerin eller annat antiseptiskt munvatten om du inte litar på salt. Det tar 2-3 dagar för H1N1-virus i svalget/näshålan att föröka sig så mycket att det uppstår karakteristiska symptom. Enkelt gurglande med saltat vatten har samma effekt på en frisk person som Tamiflu har på en infekterad person. Underskatta inte denna enkla, billiga och effektivt förebyggande metod. 4. Rengör även näsborrar/näshåla åtminstone en gång om dagen med varmt saltat vatten Använd en antiseptisk nässpray eller en sköljskål. Om det känns obehagligt, snyt ur näsan ordentligt och putsa näsborrar/näshåla med en bomullstuss (t.ex. Topz) doppad i saltvatten. Det är en mycket effektiv metod att minska virusinfektioner i näsan. 5. Drick varma drycker/ (te, kaffe, saft etc.) så ofta du kan Att dricka varma vätskor har samma effekt som gurglande, men flyttar viruset i motsatt riktning. De sköljer ner de virus som annars skulle föröka sig - ner från svalget till magen. I magen kan de inte överleva, föröka sig eller göra någon skada. 6. Förbättra din naturliga immunitet med föda som är rik på C-vitamin Om du tar C-vitamin tabletter, se till att de också innehåller zink för att förbättra upptagningen av vitaminerna. 5

6 Finska med Tatu och Patu! Under sex höstlördagar i september och oktober har barnen i Korsnäs lärt sig finska på ett annorlunda och roligt sätt. Tatu och Patu, eller Sixten och Blixten som de kallas på svenska, är huvudpersonerna i Aino Havukainens och Sami Toivonens uppskattade barnböcker. Böckerna är pedagogiska men samtidigt roliga, eftersom Tatu och Patu gör saker på sitt egna kluriga sätt. Under höstens gång har barnen fått lära känna Tatu och Patu. Dessutom har de fått bekanta sig med böckerna, och det har blivit mycket lek och skoj. Varje tillfälle har haft ett visst tema och behandlat en av böckerna. Till exempel fick barnen hälsosamma nässelsemlor till mellanmål när temat var grönt. Initiativtagaren till projektet är Ulrika Lindholm, klasslärare på Korsnäs kyrkoby skola. Hon fick idén när hon läste en av Tatu och Patu-böckerna med sonen Joel. Vi läste och tyckte att de var så roliga, berättar hon. Projekt i höst Höstens projekt har genomförts med stöd från Svenska Österbottens Kulturfond. Sammanlagt har ett 40-tal barn från alla kommunens byar deltagit. En av grundtankarna med projektet har varit att barnen ska få uppleva ett annorlunda sätt att ta till sig finskan. Projektet avslutades med att jultomten kom på besök två månader för tidigt, men snäll som han är delade tomten ändå ut presenter åt alla barn som deltagit under hösten. En t-skjorta och en bok som innehåller alla höstens uppgifter fanns i paketen. Efter det firades det med fastlagsbullar, eftersom Tatu och Patu kommit på att kombinera olika högtider. Projektet har även varit populärt bland föräldrarna. Ulrika berättar att hon träffat många mammor till deltagare som tyckt att idén är bra, och framför allt rolig. Nu håller hon tummarna för att barnen ska få träffa Tatus och Patus skapare, författarna Havukainen och Toivonen. De har bjudits in till biblioteket, men ännu inte meddelat om de har möjlighet att besöka Korsnäs. Text: Jona Nyström Foto: Jenny Lindholm 6

7 Nya ansikten i Korsnäs Jenny Ekström ny chef på Stenbrytaren Restaurang Stenbrytaren mitt i kyrkbyn har ny ägare från , en 22 år ung flicka vid namn Jenny Ekström. Restaurangen är dock ingen ny arbetsplats för henne. - Sammanlagt har jag väl jobbat här i 5,5 år börjandes från olika sommarjobb, berättar Jenny. Hon har en stabil bakgrund som utbildad restaurangkock, bartender och redovisningsmerkonom. Hon kommer själv från en företagarfamlij och har gott stöd hemifrån, så steget att ta över Stenbrytaren var inget svårt beslut, även om föräldrarna nog tyckte att hon var i yngsta laget för att starta eget. Kommunen har ytrenoverat lokalen. Jenny har planerat en ny modern inredning för att visa att det är en ny era som börjar. Ändringar i verksamheten sker så småningom. - Den traditionella verksamheten fortsätter som förr med lunchservering, pizzor och grillmat samt lunchutkörningar och catering. Men jag tänker satsa på bättre betjäning, bordsservering till helgerna och så, hälsar Jenny. Stenbrytarens nya ägare Jenny Ekström vid restaurangens nya betjäningsdisk - i sten, som sig bör. Strand Gumman flyttar till kyrkbyn Strand Gummans Hantverk och grönsaker, som drivs av Elvi Kilvik, återfinns i vinter i Ådalen i kyrkbyn. Boden är som sig bör fylld av hantverk av olika sorter. Produkter med julanknytning har sin givna plats i butiken. Elvi tänker också ordna kurser och sammankomster för hantverksintresserade i vinter. - Varje lördag ordnas sticksammankomster för personer som inte bara vill sitta ensamma hemma och sticka. Torrtovning håller vi på med på tisdagar. Vi håller på så länge det finns intresse. - Är det någon som behöver hjälp eller råd med sina hantverk, kan man titta in och fråga råd, hälsar Elvi. Elvi Kilvik hälsar alla intresserade välkomna till sin hantverksbod i juletid. Marknadsföring av världsarvet Kvarkens skärgård Kvarkens skärgård beviljades världsarvsstatus av UNESCO sommaren Sedan år 2006 har arbetet för att utveckla världsarvsområdet till en både nationellt och internationellt intressant och genuin destination pågått på olika nivåer, genom projekt och på myndigheternas försorg. Världsarvsdelegationen för Kvarkens världsarv har delegerat ansvaret för marknadsföringen av Kvarkens världsarv till Österbottens Turism, medan Korsholms kommun ansvarar för marknadsföringsgruppens verksamhet, till vars uppgift hör att planera och koordinera de marknadsföringsåtgärder som genomförs. Österbottens Turism rf har uppgjort en projektplan för verksamheten för åren Den årliga projektbudgeten planeras uppgå till ca euro, i vilket ingår en kommunal andel på euro, vilken fördelas på världsarvskommunerna i förhållande till deras storlek och nytta av världsarvet. För Korsnäs del skulle summan utgöra 1000 euro vardera året Kommunstyrelsen beslutade att delta i den fortsatta finansieringen av marknadsföringen och utvecklande av turismnäringen i världsarvet Kvarkens skärgård med euro vardera året

8 Fotbollsåret 2009 Korsnäs FF/PeIK slutade på en god tredje plats i Division Tredjeplatsen var dock ingenting som medförde att champagnekorkarna smällde i taket vid lagets avslutning i Waterloo sportstuga. Det var endast de två bäst placerade lagen i tabellen, Lapuan Ponnistus och Suvilahden Sisu, som steg till div 4. En absolut sanning i fotbollskretsar är ju att en serietabell aldrig ljuger så det är bara för oss att gratulera lagen till avancemanget. Ponnistus låg etta i tabellen från omgång ett till tjugotvå! Imponerande. Suvilahden Sisu klättrade förbi oss efter drygt halva serien. Korsnäs FF spelade i sina bästa stunder en trevlig offensiv fotboll med stort bollinnehav och stabilt försvarsspel. Spelartruppen var något tunn och det märktes genast på spelkvaliteten i matcherna då två-tre spelare hade förhinder att deltaga. Korsnäsplanen har vilat detta år så laget spelade alla sina matcher i Petalax. Korsnäsplanen kommer enligt hörsägen att vara den grönaste och mest jämna planen i svenska Österbotten inkommande år, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det mest positiva under året var att flera av områdets mest lovande fotbollsjuniorer fick debutera i 1:a laget: Leo Grines, Jan Grines, Viktor Andersson och Kevin Storfors. Korsnäs FF/Petalax IK hade ett samarbetsavtal med Södervalla BK och kunde på detta sätt låna dessa pojkar under Södervalla BK är en juniorförening som ger juniorer från Korsnäs, Petalax och Malax en möjlighet att utvecklas till goda fotbollsspelare. Alla Södervalla BK`s juniortränare har fotbollstränarutbildning, så pojkarna är i goda händer. De här pojkarna plus flera andra B-juniorer kommer att vara en stor resurs i första laget redan nästa år! Koff/Peiks säsongsavslutning Koff/Peik höll säsongsavslutning på Waterloo och premierade sina bästa spelare. Följande spelare premierades i Koff/Peik: Årets spelare: Mikael Båskman Bästa målskytt: Mikael Båskman, 20 mål Bästa framspelare: Johannes Blomqvist Årets försvarsklippa: Conny Bäck Stora framsteg: Tom Nyfors Jonas Ahlbäck utsågs till Årets spelare i Koff/PeIK 2. Korsnäs Fotbollsförenings styrelse önskar rikta ett stort tack till spelare, tränare, ledare, föräldrar, sponsorer och alla andra som på något sätt stöder fotbollen på orten! Text: Kjell Nyman Fr. vänster: Tom Nyfors, Mikael Båskman, Johannes Blomqvist. Sommaren för Södervalla Bollklubb Södervalla BK är en förening som grundades 2006 för att främja fotbollskulturen i Korsnäs, Petalax och Malax. Tanken är att samarbete gör oss starkare och vi har möjlighet att konkurrera med lag från större 8 orter. Samarbetet har redan gett goda resultat. Södervalla BK har vunnit distriktsmästerskapet i Futsal för B-juniorer åren 2006, 2007 och Dessutom har Södervallas B-juniorer ofta klarat sig bra i fotbollsserierna. Årets B-juniorer, pojkar födda , har klarat sig ypperligt! Laget blev distriktsmästare i Futsal och placerade sig på en tredje plats i distriktsserien för B-juniorer. Distriktsserien bestod av 12 lag och laget vann 14 matcher spelade 5 oavgjorda och förlorade endast 3 matcher! Södervalla var det enda laget som lyckades besegra distriktsmästarna Kraft i båda inbördes matcherna. Södervalla deltog också i Aros cup i Västerås. Laget tränas av Tobias Maars och lagledare är Roy Fogde. Text: Kjell Nyman

9 Koff juniorernas händelserika säsong Det har varit en händelserik säsong för pojkarna i Koffs juniorlag. Träningarna startade med konditionsträning i Taklax skola en gång/vecka. Dessutom har pojkarna tränat en gång/vecka i Pixnehallen på vårvintern. Första utmaningen för pojkarna var Pixnecupen som de spelade redan i slutet av mars. Pojkarna åkte hem med en andra placering i den cupen. Följande cup blev Orvasbollen som spelades i Oravais. Resultatet i den cupen blev också en andra plats. Resurserna räckte inte ända fram till guldet. Pojkarna var taggade och några av pojkarna bestämde sig för att åka på läger till Norrvalla 1-3 maj. Pekka Utriainen var dragare av detta läger. Pekka är en mycket duktig och erfaren tränare. Då pojkarna kom från lägret fick de visa sina kamrater i laget vad de hade lärt sig och på detta sätt fick alla lära sig nya saker. Man kan bra rekommendera motsvarande läger för pojkarna även i fortsättningen. Efter midsommarhelgen spelade pojkarna i Wasa Footballcup. Pojkarna spelade totalt 7 matcher under cupen och placerade sig slutligen på en 10:e plats av 24 lag. De spelade bl.a mot TPV (Tammerfors) och vann över dem. De fick även möta ett lag från Moskva. Det var en spännande match som till sist slutade 2-3 till Moskvalagets glädje. Under hela sommaren har laget även deltagit i Juniorcupen som spelats runt om i Österbotten. Detta har varit bra träning för pojkarna. Pojkarna visade fin kondition då vi var till Åland och spelade Finnströms Cupen augusti. Lagen som deltog i cupen var från Sverige förutom värdlaget och vi. Pojkarna placerade sig på 4:e plats i sin ålderskategori. Som avslutning på säsongen bestämde vi oss för att låta pojkarna spela en cup till och utmana sin fotbollslycka genom att delta i Norrvalla Cupen som gick av stapeln i september. Vädret var vackert hela helgen och pojkarna kämpade bra. Detta gav resultat; pojkarna tog hem bronsplatsen. Pojkarna var nöjda med sitt resultat efter 5 spelade matcher under 2 dagar. Pojkarna fick som belöning en välförtjänt avslutning på restaurang SeaSide i Närpes där de fick äta en välsmakande Tex-Mex buffé. Efter maten fick pojkarna sin välförtjänta pokal som tack för den gångna säsongen. Träningarna har nu kört igång igen. Vårt första mål för säsongen är att delta i distriktets Futsalturnering som spelas under vintersäsongen. Om det finns pojkar födda år 2000 eller år 1999 som är intresserade av fotboll är ni välkomna med och spela med oss. Ni får bästa bilden av vår verksamhet genom att gå in på eller så kommer ni och träffar oss tisdagar kl. 18 i Korsnäs Kby skola. Text: Katarina Wester-Bergman (Tränare) Glada pojkar, som tog hem 3:e platsen i Norrvalla Cup i september Koff och laget Fortuna från Moskva sommaren 2009 på Wasa Footballcup. 9

10 Jessica Strandholm IF Fyrens Klubbmästare 2009 Jessica har utmärkt sig främst som en framgångsrik skidare inom Fyren. Men även i friidrott har hon gjort goda resultat. Hon började med skidåkning som 9-åring och deltog då i föreningens klubbtävlingar. Som 12-åring kom distriktstävlingar med i bilden och som bästa notering kan nämnas bronsmedaljen i Hollola FM Då tävlade Jessica i klassen D 20 år. Hon är en av de främsta inom Finlands svenska skidförbund (FSS) genom tiderna, med resultat som otroliga 26 medaljer individuellt (13 guld) från FSSM (både som junior och senior). Första guldet tog hon som 14-åring i Närpes En annan bra placering är 14:e plats i sprint klassisk stil i förra vinterns Skandinaviska cup bland många nordiska världscupåkare. Jessica har deltagit i alla FM tävlingar från 1996 ända tills dags datum 2009 i IF Fyren. Från och med 2010 tävlar Jessica för Vörå IF i skidning. Jessica satsar hårt inför den nya säsongen. Hon har redan hunnit med flera läger till Vuokatti, Jämijärvi och Isosyöte. Målsättningen för inkommande vinter är att ha goda framgångar i Skandinaviska cupen, FM-tävlingarna och förstås ännu fler FSS-medaljer. Jan-Erik Ravals överräckte priset till Fyrens klubbmästare Jessica Strandholm IF Fyrens höstmöte IF Fyren höll sitt höstmöte på Waterloo. IF Fyren kommer att fortsätta sin verksamhet som förr dvs. friidrott, skidning och skidskytte. Föreningens totala budget lyder på För att få ihop denna budget krävs mycket frivilligt arbete. Inkomstbringande verksamhet är bl.a. pappersinsamlingen, miniäre/skidvarv samt övrigt stöd från kommunen, banken, samfälligheten. Dessutom vill föreningen att så många som möjligt stöder genom att betala den frivilliga medlemsavgiften. Alef Ståhl fortsätter som ordförande Alef Ståhl fortsätter att leda Fyren ännu ett år. Övriga personer i styrelsen är Ylva Westerdahl sekr., Maj-Britt Vilén kassör, Kent Nykamb, Liselott Prost, Annica Svartgrund, Tore Nystrand, Anna Fröding, Mats Åbacka (ny) samt sektionsordf. för friidrott Alf Strandholm och för skidskyttesektionen Henrik Backgren. Vill du veta mera om Fyren och dess verksamhet, läs då Vbl och föreningsspalten eller IF Fyrens hemsida iffyren.korsnas.fi Motionskväll i Korsnäs Ett 30-tal personer deltog i motionskvällen på kby skola. Poweryoga lockade det största antalet deltagare. Caroline Åbacka från Harrström vann Adidas länktossor från TopSport i Vasa. Amanda Åkersten vann en första hjälp väska. För ungdomar i Korsnäs Fritidskansliet meddelar om ungdomsevenemang (högstadie/gymnasieålder) som ordnas i november/december ONSDAGAR innebandy på kby skola kl åk 6-9 och kl för gymnasiet fredag bussresa till Sockenstugan i Malax lördag innebandyturnering i Pixne-hallen i Malax torsdag ungdomsbussen besöker Harrström UF kl och Taklax UF kl fre-lör LAN på Taklax UF torsdag simhalls/shoppingresa till Vasa Mera info på kommunens hemsida 10

11 Julöppning i Korsnäs Julöppningen i Korsnäs ordnas fredagen den 27 november kl vid biblioteket Program: Fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren håller julöppningshälsning Scouternas lyktparad Sång av Elin Rusk Julbelysningen tänds Välkomna! Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter rf Önska kurser och föreläsningar! Historiken över Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter rf har sammanställts av Rune Björkqvist. Historiken är illustrerad med privata bilder ur grönsaksodlarnas egna arkiv. Historiken färdigställdes under vintern och utgavs våren Vi håller som bäst på och planerar vårterminens kursprogram. Vill du ha en kurs till din by berätta för oss vad som intresserar och vi försöker ordna. Ta kontakt inom november, tel eller Ett stort tack till älgjaktlagen för det goda köttet vi fått. Lärknäs kök samt alla matgäster Vill du bli ordningsvakt? Grundkurs för ordningsvakter, 32 timmar. Pris: 80 euro/pers. inkl. studiematerial, tent och intyg. Startdatum torsdag kl i Harrström. Kursen startar om minst 10 personer är anmälda. Anmälningar tas emot på sou.fi eller , Arr. SÖU i samarbete med Svenska Studiecentralen. Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter Julstängt Kommunkansliet håller julstängt vid jul och nyår ( och ). KORSNÄSNEJDENS TRÄD- GÅRDSPRODUCENTER R.F. Vi efterlyser forna medlemmar. Vi kommer att dela ut Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter föreningens 40-årshistorik, skriven av Rune Björkqvist. Är du intresserad så tag kontakt med någon styrelsemedlem eller direkt till ordförande Kaj Karlsson, telefon: / Malax-Korsnäs hälsovårdscentral Krisgruppen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har upphört. Vid behov kan man kontakta Eva-Stina Häggdahl, Mia Böling, Mats Bergvik eller Carina Engström, tel , kl Sjukskötarmottagningen och kvällsmottagningen vid hvc stängd tillsvidare. Endast recept som inlämnas till läkarmottagningen i Malax före kl kan hämtas eller fås från apoteket följande dag efter kl Väntetider för icke brådskande vård Vårdbedömning Per telefon direkt (vardagar) kl Vårdares mottagning Hälsovårdare/sjukskötare mottagning samma dag Läkares mottagning Akutvård samma dag Tidsbeställningspatienter 3 månader Tandläkares mottagning Akutvård samma dag Tidsbeställningspatienter 2-4 månader 11

12 Välkommen till Korsnäs på julmarknad Gammaldags julmarknad på gårdstunet vid hembygdsmuseet lördag kl mförsäljning av godis, hembakat, julkransar, hantverk m.m mjulbocken kommer på besök mförsäljning av gröt och Korsnäsprodukter inne i museet mutlottning av en handvävd Korsnäslöpare Gratis försäljningsplatser utomhus kan bokas på / Helena Korsnäs Hembygdsförening informerar Korsnäs Hembygdsförening är nu inne på slutrakan när det gäller årets museiaktiviteter. Höstens begivenheter såsom Lantdagen och SKYL-dagen brukar avsluta sommarsäsongen. Detta år har hösten varit livligare än vanligt. Flera grupper från när och fjärran, Amerika, har besökt museet. Joel har haft fullt upp med att guida miljöfolk och fiskeriintresserade. I Jungfrudansens tillblivelse deltog också Joel och Verna från Hembygdsföreningens sida. Föreningsfestival I Föreningsfestivalen, som i år försiggick i Vasa, deltog ett tiotal av föreningens medlemmar. Våra vackra dräkter och Korsnäströjan visades. På torget demonstrerades konsten att sticka tröjan på gammalt vis, tre stickar samtidigt på 12 samma tröja. Andra korsnäsprodukter fanns också utställda. Intresset var stort. Nu återstår ännu ett Amerikabesök. 14 november anländer en dam, som läst om vår tröja, och vill på ort och ställe se hur det går till när tre personer stickar på samma tröja. Loftet och Gretel Dahlberg är involverade i besöket. En inbjudan till en Stickstämma i Stockholm-Uppsala damp också ner via datorn men det blir först nästa år. Lillajul i hembygdsmuseet Nu ska vi koncentrera oss på Lillajul i Hembygdsmuseet. Liksom tidigare år serveras julgröt inne i storstugan. I textilrummet finns ett försäljningsbord och i farstun står ett julbord dukat ( endast till påseende). Jultomten kommer också att dyka upp mellan julmarknadsstånden. Alla dessa julbestyr fordrar insatser av så många medlemmar som möjligt. Vinster till lotteriet och försäljningsartiklar mottages med tacksamhet. En Korsnäslöpare ca 1,5 m är årets dragplåster. Väl mött till museiårets avslutande aktivitet önskar Korsnäs Hembygdsförening. Inga-Britt Mannfolk, sekr.

13 Öppet hus i Korsnäs brandstation Lördag kl En dag för hela familjen - visning av brandkårens och ambulansverksamhetens utrymmen och utrustning - demonstration av spisvarnare och annan säkerhetsutrustning - blodtrycksmätning - liten rundtur med brandbil - kaffe eller saft med tilltugg - och annat vi hittar på Välkommen till brandstationen! Ö.R. Korsnäs enhet, FRK avdelningen och Korsnäs brandmannaklubb. FÖRETAGARE!! Kommunen har lediga affärsoch industrilokaler för uthyrning. Ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel för närmare information. Köpes/Arrenderas Önskar köpas/arrenderas Kustens hundklubb i Korsnäs är intresserad av att köpa eller att för en längre tid arrendera t.ex. en åker, grusplan eller dylikt för att anordna en träningsplats. Dessutom är klubben intresserad av att hitta ett nerlagt växthus som kan skänkas eller säljas till klubben. Har du själv eller vet någon som har en plats och/eller växthus som är till salu kontakta Camilla Rönnholm tfn eller Marina Holtlund tfn Fredagen den var det den s.k. olycksfallsdagen. Årets tema är: Bra resa, säkert tillbaka. De flesta dagliga resor sker till skolan, till arbetsplatsen eller så är det fråga om handels- eller rekreationsresor till våra närmaste städer. Det vanligaste färdmedlet är egen bil. Myndigheternas trafiksäkerhetsvision är att ingen ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken. I Korsnäs kommun har vi lyckligtvis de senaste åren varit förskonade från allvarliga trafikolyckor. Riskerna finns ändå hela tiden. Enligt statistiken dör flest människor i vägtrafiken som förare eller passagerare i personbilar. Största delen av de allvarliga olyckor som inträffar i vägtrafiken förorsakas av personbilar som kör av vägen. Älgar och hjortdjur som korsar vägarna skapar också farliga situationer och olyckor. Det är bra att myndigheterna med olika åtgärder försöker minska antalet olyckor och deras verkningar. Det är ändå vi själva som bäst kan bidra till färre olyckor genom att följa de hastighetsbegränsningar som gäller. I mörker och dåligt före är det bäst att köra långsammare än vad som är tillåtet. Vi behöver bara starta lite tidigare för att säkert komma fram. Självklart sätter vi oss aldrig bakom ratten eller greppar motorfordonets styrstång med alkohol eller andra droger i blodet. Trevlig resa! Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet 13

14 Julkonsert Lions traditionella JULKONSERT hålls söndagen den 20 december kl i Korsnäs Kyrka. Fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs LC Korsnäs utlyste i fjol en fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs. Fotot skall kunna användas för att tryckas upp som julkort inför julen Klubben fick in 16 bidrag och klubbens medlemmar röstade fram en överlägsen vinnare, ett julkort med motiv av bl.a. Korsnäs Kyrka. Efter röstning framkom fotografernas namn och det visade sig att alla tre vinnarbilderna hade tagits av klubbens egna medlemmar, Anita och Lis-Britt. Vinsterna på totalt 150,- beslöts därför att delas ut till Lärknäsutsmyckningen som Lions tar hand om nästa vår. Vi tackar för alla bidrag som kom till tävlingen. Julkorten kommer att finnas till försäljning i alla byar i kommunen fram till jul. Stipendium från Lions Ungdomsfond Pga av det stora antalet stipendieansökningarna (64 st) detta år, utdelas 22 st stipendier à 50,- = 1.100,- endast till alla första gångens sökande enligt följande: Backlund Simon, Enbacka Anders, Fiskars Josefine, Granqvist Annica, Granqvist Cecilia, Granqvist Markus, Granskog Markus, Hofman Alexandra, Häggdahl Camilla, Häggdahl Josefin, Ismark Brage, Kammonen Johan, Lagerström Tony, Lindholm Julia, Lindström Daniella, Lågas Jolly, Nybjörk Markus, Nyfors Roger, Söderlund Julia, Vesterback Agneta, Åbacka Jacob och Östberg Anton. Lions verksamhet Perioden har präglats av en livlig verksamhet och aktiva medlemmar. Periodens styrelse bestod av: President Anneli Pellfolk, sekreterare Lis-Britt Södergran, kassör Sune Ekström, vice president Anita Ismark, tailtwister Sture Södergran, klubbmästare Åke-Sören Nylund samt past president Lars-Erik Mannfolk. Aktiviteter Julkonserten i Korsnäs kyrka gav ett netto på euro som fördelades mellan Baltikumvännerna/ryska Karelen, Lärknäs Guldkant/ Annahemmet och Lions Ungdomsfond. Knorrlund-lotteriet gav ett netto på 1.716,34 euro för ungdomsstipendier och julgåvor till de 100 st åldringar som besöktes av Lionsmedlemmarna. Under året deltog Lions i lantdagen, julmarknaden samt hade tältuthyrning. Stipendier 39 st à 50,- = 1.950,- delades ut till studerande. Klubben deltog i det internationella ungdomsutbytet. Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 300 euro. Klubben har dessutom gett bidrag till gymnasiet för Förintelse-projektet samt bidrag till gymnasiets stipendieutdelning. Bidrag har getts till Taklax Skola och Buketten. Till uteplatsen vid Lärknäs har odlingslådor färdigställts av klubben. Lions blomlådorna har funnits utplacerade i kyrkbyn under sommaren. LC Korsnäs tackar för all den hjälp som ni bidragit med under året. Lis-Britt Södergran 14

15 Kantelemusik i Korsnäs Dzitari, kanteleduo från Litauen, uppträder i Korsnäs bibliotek tisdag kl 19. Fritt inträde. arr. BKF-sektionen/Biblioteket Teaterresa till Wasa Teater Teaterresa till Wasa Teaters Två ljus i fönstret fredag kl Bindande anmälan till biblioteket senast fredag kl. 19. Buss och biljett med grupprabatt. Tel Utställningar Sickan Smedlunds förtjusande akvareller utställda till slutet av november. Fredsaffischtävling Lions över hela världen håller en fredsaffischtävling för alla ungdomar i åldern år. Årets tema är Fredens Styrka. Kommunens skolor var inbjudna till denna tävling. Korsnäs Kyrkby skola deltog med 16 teckningar och till vinnare utsågs Christoffer Törnroos, som belönades med ett diplom och en liten penninggåva. Hans teckning går nu vidare till distriktets final. Övriga vinnare blev Nico Riddar och Janice Mattlar. Alla teckningar ställs ut på biblioteket i december. Christoffer Törnroos vinnande bidrag i Fredsaffischtävlingen. Aladdins lampor Aladdins Lampor tänds i biblioteket kl fredag 20.11, som är FN:s Barnkonventionens dag. Lyktor från lampverkstaden i Barnkulturnätverket BARK:s regi tänds. Program och lekar. Alla barn och alla med barnasinnet kvar välkomna! Lekledare Elin Rusk. Den magiska stigen Ordkonsts bok Den magiska stigen finns till salu i biblioteket, pris 20. Boken är en presentation av det 2-åriga ordkonstprojektet, som pågått i Korsnäs. Boken, som sammanställts av Jenny Lindholm och Carita Nyström, innehåller bilder, dikter och magiska berättelser från Korsnäs. Den magiska stigen Ordkonst möter magi Svenska Kulturfonden Ansökningstiden för Svenska Kulturfondens stipendier och bidrag utgår Pappersblanketter finns att hämtas i biblioteket, men sök helst elektroniskt! Nyhet hos Gumman! Sticksammankomst varje lördag kl med början från Ring gärna på förhand! Torrtovningen fortsätter varje tisdag kl Behöver du hjälp med eget handarbete - hos Gumman kan man få hjälp. Massor av julpresenter. Butiken öppen må-lö kl Strand Gummans Hantverk och grönsaker Kyrkobyvägen 86, Korsnäs

16 ADVENT I KORSNÄS FÖRSAMLING Sö Första advent kl Familjegudstjänst i kyrkan. Medverkande: Söndagsskolan och Kyrkans Barntimme, Barnkören och Kyrkokören, Deseré och Jan-Ola Granholm, Guy Kronqvist. Efter gudstjänsten julavslutning för Söndagsskolan och Kyrkans Barntimme i församlingshemmet. Sö 6.12 Andra advent och självständighetsdagen kl Gudstjänst i kyrkan, Cay-Håkan Englund och Deseré Granholm. Korsnäs Lions och Korsnäs Scoutkår deltar och håller genast efter gudstjänsten en uppvaktning vid de stupades grav. Därefter blir det basar och lopptorg med servering av kaffe och våfflor i Församlingshemmet. Intäkterna går till Kenyamissionen och Baltikumvännerna. Sö Tredje advent kl Gudstjänst i Taklax bönehus, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Kl De vackraste julsångerna med Luciaprogram i kyrkan. Kyrkokören, barnkören, Deseré och Jan-Ola Granholm m.fl. Mycket allsång! Kollekt till Finska Missionssällskapet. Sö Fjärde advent kl Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist, Heidi Blomqvist. Kl Julsångskonsert med Korsnäs Lions och Grannklang m.fl. i kyrkan. Se deras egen annonsering om programmet Julafton kl Julbön i kyrkan. Välkommen både liten och stor! Korsnäs kommun, bildningsväsendet anställer en vikarie som idrotts- och ungdomsledare 50 %, under vårterminen 2010 (jan-juni kvällstid) För mer information kontakta bildningsdirektör Agneta Martin, eller sänd en intresseanmälan per e-post: 16 Hej! Vill du arbeta som familjedagvårdare i eget hem? Vi behöver familjedagvårdare i Korsnäs-Molpe-området Blev du intresserad hör av dig till Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist Tel

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012 ORSNÄS Nr 4 15.6.2012 Sommar i Korsnäs Denna tidning är fylld av info om sommarens evenemang i Korsnäs. Ta vara på informationen och ta del av allt som händer i Korsnäsbygden denna sommar! ANITAS ruta

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör?

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör? ORSNÄS Nr 2 27.3.2015 Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13 Vem blir ny kommundirektör? Åtta kandidater, läs mer på sida 4 Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla

Läs mer

Idrottsföreningen Femman

Idrottsföreningen Femman December 2013 Idrottsföreningen Femman Friidrott, Orientering och Skidåkning Korsholm, Finland December 2013 1 Idrottsföreningen Femman Friidrott Orientering Skidåkning FRIIDROTT ORIENTERING Kalevaspelen

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Jul på Högestad. Funktionärsfest. YIF:s almanacka YSTAD OPEN. Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år

Jul på Högestad. Funktionärsfest. YIF:s almanacka YSTAD OPEN. Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år 4 2013 Jul på Högestad Funktionärsfest YIF:s almanacka YSTAD OPEN Omslagsbilder: Kusinerna Lukas Nilsson, 17 år (stora bilden) och Måns Landgren, 15 år Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30 Även avhämtning

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011 p Träsko osten Nr 3 Hösten2011 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Jakt och fiske 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2011 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Krisen kan även ha en goda sida

Krisen kan även ha en goda sida Torsdag 1 oktober 2009 Årgång 18. Sedan 1992. Ibland kan behovet att städa leda fram till oväntade fynd. Den otrevliga uppgiften att se över verksamheten på Arjeplogs kommun för att spara pengar kan leda

Läs mer

Nr 64-13 november 2009

Nr 64-13 november 2009 Nr 64-13 november 2009 KOMMANDE EVENEMANG Centralorten besöker Ersnäs 18 nov En bild från surströmmingsmiddagen den 16 september i Ankaret. Mera om middagen på sista sidan. Foto Elaine Blomqvist Kommunens

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer