float Mindre rella tal ( floating point number ) double Rella tal/flyttal ( double precision floating point number )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "float Mindre rella tal ( floating point number ) double Rella tal/flyttal ( double precision floating point number )"

Transkript

1 1 Datatyper och Uttryck I räkneprogrammet tidigare såg vi att C++ kräver deklarationer av alla variabler som används. I räkneprogrammet användes bara variabler av heltalstyp, int, men det finns naturligtvis andra typer av variabler som kan användas i C++. I kompendiet "Datorsystem och programhantering" finns ett kapitel om intern datarepresentation som med fördel läses innan detta avsnitt. 1.1 Datatyper De vanligaste datatyperna är int Heltal ( integer ) short int Mindre heltal ( short integer ) long int Stort heltal ( long integer ) float Mindre rella tal ( floating point number ) double Rella tal/flyttal ( double precision floating point number ) char Tecken ( character) bool Logiskt värde ( boolean ) void Tomrum/ingenting För variationerna long int och short int kan ordet int utelämnas. För heltalstyperna och teckentypen char finns även en icke teckensatt form som anges med unsigned unsigned int unsigned short int unsigned char unsigned int a; a = 3; Dessa datatyper kallas med ett gemensamt namn för enkla datatyper. En variabel som deklareras som unsigned kan inte anta negativa värden. Dvs satserna: Ger ett oväntat resultat. 1.2 Deklarationer Deklarationer görs alltid på formen datatyp variabelnamnslista;

2 En variabelnamnslista består av ett eller flera variabelnamn åtskilda av kommatecken. En lista är ett återkommande begrepp som omfattar fler saker än just variabelnamn. Generellt är en lista noll, ett eller flera element åtskilda av kommatecken. 1.3 Identifierare Det finns flera typer av identifierare där variabelnamn är en av dessa typer. De variabelnamn vi sett hittills har varit enstaka bokstäver, C++ tillåter emellertid ganska utförliga namn på variabler. Ett annat exempel på identifierare är funktionsnamn tex. main Reglerna för namngivning av identifierare är Det första tecknet måste vara en bokstav eller tecknet '_' (understreck/ underscore). Efterföljande tecken kan vara bokstäver eller siffror Tecknen å, ä och ö är ej tillåtna Namnen kan vara i princip hur långa som helst tecken är en vanlig övre gräns Godkända identifierare / variabelnamn hello HeLlO _x _12 _hello_dude_2 number_of_variables_in_my_program Observera att man skiljer på versaler och gemener i identifierare. Variabeln a är inte samma variabel som variabeln A Icke godkända identifierare 2dudes man får inte börja med en siffra hello dude mellanslag är inte tillåtna i variabelnamn x y tecknet är ej tillåtet "hel" " är inte tillåtet, anger dessutom texten hel poäng ä är inte ett tillåtet tecken När man skriver ett C++ program är det inte tillåtet att använda åäö i variabelnamn. Det kan därför vara en smula bökigt att använda svenska ord som variabelnamn, även fast det kan vara enklare att associera svenska ord med olika betydelser i programmet. Författaren använder av den anledningen uteslutande engelska identifierare i "skarp" programkod. Det är dessutom en betydande del av jordens befolkning som inte förstår svenska variabelnamn. I detta kompendium har jag däremot försökt att använda mig av identifierare med svenska namn för enkelhetens skull.

3 1.3.3 Initieringssatser En initiering är att ge en deklarerad variabel ett startvärde. Då en variabel deklareras med ex. int i; har variabeln i ett okänt startvärde. För att i ska få ett meningsfullt värde måste man göra en tilldelning. En variation på tilldelningar är initieringar, som är en kombination av en deklaration och en tilldelning. Syntaxen ser ut som datatyp variabelnamn = startvärde; Exempel på giltiga satser med variabeldeklarationer och intieringar int n; int i, j; double x; // i, j är en variabellista med två element // x deklareras som ett flyttal unsigned long int number_of_paalokas, number_of_cards; // två positiva heltalsvariabler deklareras bool logic_1, logic2, illogical; // tre variabler som kan anta värdet sant och falskt char c; // variabel som innehåller tecken ex 'A' double my_float_number = ; variabel // initierad int magic_number = 42; // initierad variabel Då man väljer variabelnamn för variabler i programmet ska man se till att använda så utförliga namn som möjligt Nyckelord Det finns i språket en uppsättning fördefinierad ord med speciella betydelser som inte får användas som identifierare, dessa kallas nyckelord. asm auto bad_cast bad_typeid bool break case catch char class const const_cast continue default delete do double dynamic_cast else enum except explicit extern false finally float for friend goto if inline int long mutable namespace new operator private protected public register reinterpret_cast return short signed sizeof static static_cast struct switch template this throw true try type_info typedef typeid typename union unsigned using virtual void volatile while Datatypernas egenskaper Man använder variabler av olika datatyper till olika syften, och man måste välja datatyp med omsorg då man deklarerar sina variabler.

4 1.3.7 Lagring av enkla datatyper I en 32 bitarsmiljö ( vanlig processor ) lagras heltalstyperna enligt char, unsigned char, signed char 1 byte short, unsigned short 2 bytes int, unsigned int 4 bytes long, unsigned long 4 bytes float 4 bytes double 8 bytes Då en variabel av typen int lagras i datorns minne kommer den således att uppta 4 bytes minne. Man kan enkelt räkna fram vilka talområden detta ger för heltalstyperna om man följer metoden i kompendiet "Datorsystem och programhantering", avsnitt intern datarepresentation. Samma avsnitt anger dessutom hur talområdet för flyttalen ska tolkas. char short int long float E+ 37, 6 siffrors noggrannhet double E+ 308, 15 siffrors noggrannhet Heltalstyperna är de enklaste av datatyperna. Det är ofta tydligt när man ska använda sig av heltalstyper. Flyttalstyperna kan vara lite krångligare men med lite vana blir även det en ganska smal sak. Exempel räkneprogram med olika datatyper

5 #include<iostream> using namespace std; int main() { int antal_bananer, antal_apelsiner; double medel_antal; antal_bananer = 89; antal_apelsiner = 56; medel_antal = (antal_bananer + antal_apelsiner) / 2.0; } cout<<"du har i snitt "<< medel_antal << " frukter av varje sort"<<endl; return 0; Det är en god vana att använda beskrivande variabelnamn. Notera att det går utmärkt att använda åäö i texter, inom citat tecken. Rad 1 5 är de vanliga satserna för att påbörja huvudprogrammet. Rad 6 skapar två heltal med namnen antal_bananer och antal_apelsiner. Rad 7 skapar ett flyttal, dvs ett tal med decimaldel som ex Flyttalet medel_antal deklareras som double trots att talområdet för float mer än väl räcker till. Motivet till att välja float skulle vara att en double ansågs ta upp för mycket minne. Floatdeklarationen påverkar emellertid ytterst sällan programmets storlek i någon väsentlig grad, därför väljer man alltid double av bekvämlighet. Rad 9 och 10 är vanliga tilldelningar. Rad 12: medel_antal = (antal_bananer + antal_apelsiner) / 2.0; Parenteser används för att additionen ska utföras innan divisionen (annars blir det ju inget medelvärde). Därefter sker division med 2.0. Det inskrivna värdet 2.0 ska betraktas som att vara av typen float medan ett värde skrivet som 2 ska betraktas som att vara av typen int. Prova att ändra värdet 2.0 till värdet 2. Blir det någon skillnad vid programkörning? Rad 14: cout<<"du har i snitt "<<medel_antal<< " frukter av varje sort"<<endl; Här verkar utströmsoperatorn på en variabeln medel_antal som är av typen double, variabeln skrivs därför ut som ett flyttal till skärmen. Längre fram i programmeringsstudierna är det viktigt att inse skillnaden mellan den interna representationen av heltal och flyttal (dess bitmönster i minnet) och dess representation på skärmen. På skärmen är det en textrepresentation som syns och i minnet är det en heltalsrepresentation respektive en flyttalsrepresentation som finns. Resultatet av programkörning blir

6 Medelpoõngen av dina prov õr 72.5 Press any key to continue Som synes innehåller 72.5 en decimaldel som inte hade kunnat erhållits om vi deklarerat medel_antal som heltal. (Tecknen åäö blir ofta förvanskade i konsolfönster. Det har att göra med att Windows och C++ är inte helt överens vilken teckentabell som ska användas.) 1.4 Uttryck och operationer Ett uttryck är en speciell syntaktisk konstruktion i C++. De flesta programsatser är i sig själva ett uttryck, eller innehåller ett uttryck. Vi har redan sett flera exempel på uttryck med operatorer. Vi har bland annat sett: Uttryck 1: antal_bananer = 89; och Uttryck 2: medel_antal = (antal_bananer + antal_apelsiner) / 2.0; och Uttryck 3: cout<<"variabeln a har värdet "; Deklarationssatserna räknas inte till uttryck Uttryck 1 och 3 är enkla uttryck medan uttryck 2 är ett sammansatt uttryck. Vi kan se att de enkla uttrycken 1 och 3 består utav en operator, = för 1, << för 3, och två operander vardera. antal_bananer och 89 är operanderna för Uttryck 1, cout och "variabeln a har värdet" är operanderna för uttryck 3. Det sammansatta uttrycket är flera hopslagna enkla uttryck Binära operationer Den vanligaste formen av enkla uttryck är just en binär operator och dess operander. Operatorn kallas binär eftersom den alltid behöver två operander. De binära operatorerna i C++ är:

7 Aritmetiska operatorer + Addition Subtraktion * Multiplikation / Division % Modulus += Addition med tilldelning = Subtraktion med tilldelning *= Multiplikation med tilldelning /= Division med tilldelning %= Modulus med tilldelning Strömoperatorer << Utströmsoperator >> Inströmsoperator Tilldelningsoperator = Tilldelning Logiska operatorer!= Icke lika med < Mindre än <= Mindre än lika med == Lika med > Större än >= Större än lika med && Logiskt AND Logiskt OR Bitoperatorer ^ Exklusivt OR & Bitvis AND Bitvis OR ^= Exklusivt OR med tilldelning &= Bitwise AND med tilldelning = Bitvis OR med tilldelning De enkla räkneoperatorerna har behandlats tidigare, förutom modulusoperatorn. Varje räkneoperator har en tilldelningsvariant, exempelvis har + operatorn en variant +=. Denna operator är en ren bekvämlighet. I program stöter man ofta på situationer när en variabel ska öka eller minska i värde. Exempelvis

8 int i; i = 65; cout << " i har nu värdet 65 "<< endl; i = i + 8; cout << " i har nu värdet 73 "<< endl; Exemplet är ett lösryckt programavsnitt som måste fogas in i main() funktionen för att fungera som program. Rad 4 i exemplet kan man alltså läsa ut som: Tilldela variabeln i det tidigare värdet på i plus 8. Mer korrekt ses satsen som att den består utav två operationer, där operation 1 är i + 8 med resultatet 73 av typen int, operation 2 är i = 73, i tilldelas värdet 73. Att öka värdet på en variabel på detta sätt är så vanligt att man har skapat en operator som utför denna sammansatta sats i en enda operation +=. Det lösryckta programavsnittet ovan omskrivet med += operatorn ser då ut som int i; i = 65; cout << " i har nu värdet 65 "<< endl; i += 8; cout << " i har nu värdet 73 "<< endl; En marginell skillnad kan tyckas, men man lär sig snabbt att trivas med detta skrivsätt. Dessutom blir det väldigt tydligt då man läser programkoden. Fler exempel på räkneoperatorer kombinerade med tilldelning int i; i = 65; cout << " i har nu värdet 65 "<< endl; i = 15; cout << " i har nu värdet 50 "<< endl; i /= 5; cout << " i har nu värdet 10 "<< endl; i *= 2; cout << " i har nu värdet 20 "<< endl; Modulusoperatorn kan tänkas vara en ny bekantskap. En modulusoperation beräknar resten vid heltalsdivision. Heltalsdivision får man då man dividerar två värden av typen int och anger resultatet som ett heltal, ex 7 / 2 = 3. Divisionen 7 / 2 går inte jämt upp utan det korrekta svaret borde varit 7 / 2 = 3.5. Men eftersom det är fråga om heltalsdivision anger man inte decimaldelen av kvoten utan bara heltalsdelen. Istället anger man en rest för den del av kvoten som inte gick jämt upp som 7 / 2 = 3 rest 1. Resten kan beräknas ur heltalskvot * nämnare + rest = täljare, eller rest = täljare heltalskvot * nämnare. Modulusoperatorn har ett antal speciella användningsområden som kommer att framgå senare av exempel.

9 1.4.2 Unära räkneoperatorer Det finns ytterligare aritmetiska operatorer som är av unär typ. Dessa operatorer tar alltså bara en operand. ++ prefix inkrement, operator placeras före operand ++ postfix inkrement, operator placeras efter operand prefix dekrement, operator placeras före operand postfix dekrement, operator placeras efter operand Dessa operatorer ökar respektive minskar värdet på en numerisk variabel med ett. Den prefixa varianten sätts före variabelnamnet och den postfixa sätts efter variabelnamnet. int a; a = 8; ++a; // prefix cout << a har värdet 9"<<endl; a++; // postfix cout << a har värdet 10"<<endl; a; // prefix a ; // postfix cout << "a har värdet 8"<<endl; Skillnaden mellan prefix och postfix märks först om man sätter in operationerna i sammansatta uttryck. Den prefixa operationen ger som resultat det värde som variabeln har efter operationen, den postfixa ger det värde variabeln hade före operationen. int a; int i; a = 8; i = ++a; // prefix ++a utvärderas till värdet 9 cout << a har värdet 9 och i har värdet 9"<<endl; i = a++; // postfix ++a utvärderas till värdet nio cout << a har värdet 10 och i har värdet 9"<<endl; i = a; // prefix uttrycket a ger värdet 9 i = a ; // postfix uttrycket a ger värdet 9 cout << "a har värdet 8 i har värdet 9"<<endl; Det som är skrivet i programkoden ovan efter tecknen // är kommentarer. En kommentar som skrivs på en rad startar med // och slutar då raden slutar. Det som står efter kommentartecknen kommer kompilatorn inte att bry sig om. Kommentarer står också ofta ensamma på en rad. int a; // Nu är variabeln a deklarerad. Kompilatorn bryr sig inte om denna rad Kommentarer är otroligt användbara som minnesanteckningar i programkod. Man kan även Skriva kommentarblock som sträcker sig över flera rader med symbolerna /* och */ ( observera ordningen). Tänk på att inte av misstag råka skriva några programsatser som ska utföras i ett kommentarblock.

10 int a; /* */ a = 8; Nu är variabeln a deklarerad. Kompilatorn bryr sig inte om raderna inuti kommentarblocket. Som tar slut nu Tolkning av uttryck Funktionen hos ett binärt uttryck bestäms exakt av dess operator och dess operanders datatyper. Exempelvis Uttryck 1: antal_bananer = 98; Tilldelningsoperatorn tillsammans med variabeln av typen int och siffran 98 av typen int anger att siffra 98 ( bestående av 4 bytes) ska kopiera (tilldela) dessa 4 bytes till variabeln antal_bananer. Operationen som utförts kan beskrivas som (int ) = ( int ) Observera att detta inte är programsatser utan bara ett sätt att beskriva uttryck. Varje operation ger som resultat ett värde som kallas returvärde, detta värde har en datatyp som kallas returtyp eller resultattyp. Man får en exakt beskrivning av operationen om man dessutom anger returtypen som för Uttryck 1 är int ( egentligen en variant av int som int behandlats än, mer om det senare). Detta kan man skriva som (int ) = (int ): int Generellt: ( datatyp operand till vänster ) operator ( datatyp operand till höger ) : returtyp Det som står till vänster om kolon kallas för operationens signatur. I tilldelningssatsen utnyttjas inte returvärdet. Det gör det däremot i den sammansatta satsen i Uttryck 2. medel_antal = (antal_bananer + antal_apelsiner) / 2.0; Satsen är sammansatt av tre enkla uttryck med var sin operator =, + och /. För att exakt hur satsen tolkas delar man upp den i dess enkla uttryck och utvärderar dom i tur och ordning. Denna ordning bestäms av operatorprioriteter som är angivna i bilaga operatorprioriteter. I korthet kan sägas att de flesta operatorer ska läsas från vänster till höger. Tilldelningsoperatorn = är ett tydligt undantag då den läses från höger till vänster. Uppenbara undantag finns också i aritmetiska uttryck som * 5. Uttrycket 4*5 beräknas före additionen med 3, detta kommer sig av just operatorprioriteten. Utvärderingsordningen för operatorer kan alltid ändra med hjälp av parenteser. Jämför: ( ) * 5 I tur och ordning utvärderas antal_bananer + antal_apelsiner denna operation är en addition mellan två heltal, och resultatet är ett heltal alltså

11 ( int ) + ( int ) : int Då operationen är utförd har 89 och 56 adderats och resultatet 145 av typen int erhållits. Därefter utvärderas nästa operation, / operationen. Den kan man läsa ut som eller 145 / 2.0 (int ) / ( double ): double Resultatet av en division med flyttal är ett flyttal. Av denna operation erhålls resultatet 72.5 av typen double. Därefter utförs operationen = eller medel_antal = 72.5 ( double )= ( double ) : double För räkneoperatorerna gäller allmänt att om någon av operanderna är av flyttalstyp kommer resultatet vara av flyttalstyp, och omvänt, om båda operanderna är av heltalstyp kommer resultatet att vara av heltalstyp. Exempelvis ( double ) + ( double ) : double En addition av två flyttal ger resultat av flyttalstyp ( double ) ( int ) : double En subtraktion av ett flyttal och ett heltal ger resultat av flyttalstyp. Egentligen omvandlas heltalet först till ett flyttal innan subtraktionen. Regeln för typer vid räkneoperationer kan ge en del oväntade resultat, i synnerhet vid division. Division mellan två heltal ger resultat av typen heltal ( int ) / ( int ) : int Exempelvis ger divisionen 13 / 5 resultatet 2. Betrakta:

12 #include<iostream> using namespace std; int main() { int i, j; i = 14; j = 19; double resultat; resultat = j / i; cout << " 19 / 14 = "<< resultat << endl; return 0; } Vid programkörning skrivs på skärmen 19 / 14 = 1 Press any key to continue Detta trots att variabeln resultat deklarerats som double. Eftersom operationen ( int ) / (int ) ger resultattyp int kommer variabeln resultat att innehålla värdet 1. Om vi stället hade skrivit Rad 10: resultat = double( j ) / i; Skulle variabeln j omvandlats till flyttal och divisionsoperationen skulle då vara ( double ) / ( int ) : double Och värdet på variabeln resultat skulle då vara Uttycket double( j ) är ett exempel på typomvandling.

1 Datorn som miniräknare. 1.1 Räkneoperationer. 1.2 Variabler

1 Datorn som miniräknare. 1.1 Räkneoperationer. 1.2 Variabler 1 Datorn som miniräknare I detta avsnitt tas upp hur man kan skriva program som utför enkla räkneoperationer och skriver resultat på skärmen. Syftet är i huvudsak att se hur flera satser kan bygga upp

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering v. 1.12-2007-02-10 Mittuniversitetet Institutionen för Informationsteknologi och medier Datateknik Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Språket C++...5 2.1 Valet av språket

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

System.out.println("Jaså du har "+ antalhusdjur+ " husdjur"); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println("Oj det var många);

System.out.println(Jaså du har + antalhusdjur+  husdjur); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println(Oj det var många); 1 Villkor och styrsatser I de program vi sett tidigare har programkörning inneburit att sats efter sats utförts i den ordning de skrivits i källkoden. Vi har inte kunna ändra programmets uppförande beroende

Läs mer

En villkorssats är den konstruktion som finns i C++ för att göra en selektion av två alternativa sekvenser. Formen för if satsen är

En villkorssats är den konstruktion som finns i C++ för att göra en selektion av två alternativa sekvenser. Formen för if satsen är 1 Villkor och styrsatser I de program vi sett tidigare har programkörning inneburit att sats efter sats utförts i den ordning de skrivits i källkoden. Vi har inte kunna ändra programmets uppförande beroende

Läs mer

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program Dagens föreläsning Programmeringsteknik för Ingenjörer VT05 Föreläsning 3-4 Repetition Datatyper Uttryck Operatorer Satser Algoritmer Programmeringsteknik VT05 2 Repetition Repetition - Programmering i

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

1 Funktioner och procedurell abstraktion

1 Funktioner och procedurell abstraktion 1 Funktioner och procedurell abstraktion Det som gör programkonstruktion hanterlig och övergripbar och överhuvudtaget genomförbar är möjligheten att dela upp program i olika avsnitt, i underprogram. Vår

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Grundläggande satser och uttryck Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 5 augusti 2014 Översikt Uttryck Litteraler Operatorer Satser Villkor Upprepning Teckenhantering

Läs mer

Föreläsning 7. Nyckelord I Java. Uttryck. Uttryck, Operatorer Och Kontrollflöden

Föreläsning 7. Nyckelord I Java. Uttryck. Uttryck, Operatorer Och Kontrollflöden Föreläsning 7 Uttryck, Operatorer Och Kontrollflöden Nyckelord I Java abstract double int super boolean else interface switch break extends long synchronized byte final native this case finally new throw

Läs mer

E02 "The Review" Föreläsning 2, HT2013 Grunderna, repetition. Johan Leitet. Kurs: 1dv403 Webbteknik I

E02 The Review Föreläsning 2, HT2013 Grunderna, repetition. Johan Leitet. Kurs: 1dv403 Webbteknik I E02 "The Review" Föreläsning 2, HT2013 Grunderna, repetition Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E02 - "The Review" Dagens agenda Identifierare Kommentarer Variabler Datatyper Operatorer Villkorssatser

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se Programmering A Johan Eliasson johane@cs.umu.se 1 Jag Undervisar mest grundläggande programmering på Institutionen för datavetensakap Applikationsutveckling för iphone Applikationsutveckling i Java Datastrukturer

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Ann Pan panda@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program Dagens föreläsning Programmeringsteknik för Ingenjörer VT05 Föreläsning 3-4 Repetition Datatyper Uttryck Operatorer Satser Algoritmer Programmeringsteknik för ingenjörer, VT06 2 Repetition Repetition -

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Dagens agenda: Typer i Java: primitiva datatyperna, referenstyper Variabler och variabeltilldelningar med primitiva typer Konstanter av de olika typerna. Heltalsräkning

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Kompilera och köra programmet under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

C++ - En introduktion

C++ - En introduktion C++ - En introduktion De imperativa grunderna för dig som kan programmera Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna

Läs mer

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program Kompilera och köra programmet Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Camilla Kirkegaard camilla.kirkegaard@liu.se Linköpings universitet Sweden October 14, 2013 1 Innehåll n n n n n Repetition Typomvandlingar

Läs mer

Data, typ, selektion, iteration

Data, typ, selektion, iteration Data, typ, selektion, iteration En programmeringkurs på halvfart IDT, MDH ttp://www.negative-g.com/nolimits/no%20limits%20defunct%20coasters.htm 1 Dagens agenda Talrepresentation Typkonvertering Sekvens

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Felsökning. Datatyper. Referenstyper. Metoder / funktioner

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Felsökning. Datatyper. Referenstyper. Metoder / funktioner 732G11 Linköpings universitet 2011-01-21 1 2 3 4 5 6 Skapa program Kompilera: Källkod Kompilator bytekod Köra: Bytekod Virtuell maskin Ett riktigt program Hej.java class Hej { public static void main (

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Mer om klasser. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 26

Programmering i C++ EDA623 Mer om klasser. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 26 Programmering i C++ EDA623 Mer om klasser EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 26 Mer om klasser Innehåll Konstanta objekt Statiska medlemmar Pekaren this Vänner (friends) Överlagring av operatorer EDA623

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) 27+15=42 1 (22)

Inledande programmering med C# (1DV402) 27+15=42 1 (22) 27+15=42 1 (22) Variabler Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2017 Outline Java Språket Utmatning av Sträng litteraler Variabler

Läs mer

Parameteröverföring. Exempel. Exempel. Metodkropp

Parameteröverföring. Exempel. Exempel. Metodkropp Exempel atriangle.changesize (100, 50); // OK atriangle.changesize (100); // fel antal atriangle.changesize ( 1, 50); // fel datatyp char c = atriangle.getarea (); // fel datatyp Parameteröverföring I

Läs mer

Översikt Introduktion DST 1. Nicholas Wickström. IDE, Högskolan i Halmstad. N. Wickström

Översikt Introduktion DST 1. Nicholas Wickström. IDE, Högskolan i Halmstad. N. Wickström DST 1 Nicholas Wickström IDE, Högskolan i Halmstad 2009 1 Outline 1 Vad är Hårdvara? (Datorsystemmodell; processor m. periferi, IO, Minne) Typiskt för hårdvarunära programmering (datablad, register, datastrukturer,...)

Läs mer

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet 1 Texthantering I detta avsnitt tas det upp två sätt att arbeta med text i C++ program. Det första sättet som behandlas är hanteringen av textfält. Texter i C++ består utav en serie med enstaka tecken

Läs mer

Lathund. C för inbyggda system

Lathund. C för inbyggda system Lathund C för inbyggda system Revision 1 2000-09-21 Anders Arvidsson Jonny Martinsson Synpunkter välkomnas! Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Assembler kontra C...3 1.2 Kodexempel...3 1.3 MPLAB...4

Läs mer

F2 Datatyper och variabler. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F2 Datatyper och variabler. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F2 Datatyper och variabler ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Datatyper Java är ett starkt typat språk Varje slags data har en datatyp Datatyp Javasyntax Exempel Teckensträng

Läs mer

PROGRAMMERING 2 GRUNDLÄGGANDE SEMANTIK 4

PROGRAMMERING 2 GRUNDLÄGGANDE SEMANTIK 4 Modul 2 Byggstenar PROGRAMMERING 2 GRUNDLÄGGANDE SEMANTIK 4 Byggstenar 4 Nyckelord 4 Tecken 4 Syntax 5 Standardbibliotek 5 Vårt första program 5 Variabler 6 Konstanter 9 Operatorer 9 Övningar 9 Mer operatorer

Läs mer

TDDC77 Objektorienterad Programmering

TDDC77 Objektorienterad Programmering TDDC77 Objektorienterad Programmering Föreläsning 3 Sahand Sadjadee IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2018 Outline Operatorer Java Standard Library Inmatning Operatorer operatorer En operator är en

Läs mer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer TDDC76 - Programmering och Datastrukturer C++ - en introduktion Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna Ett första

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Mikael Djurfeldt

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Mikael Djurfeldt Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Mikael Djurfeldt Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C Python introduktion Utskrift Inläsning Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer Omvandling

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Strukturdiagram. Styra. Algoritmer. Val

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Strukturdiagram. Styra. Algoritmer. Val 732G11 Linköpings universitet 2011-01-26 1 2 3 4 Program recept 1 spaghetti = 100; 2 salt = 1; 3 olja = 5; 4 köttbullar = 8; 5 ketchup = 0,5; 6 koka(salt, spaghetti); 7 micra(köttbullar); 8 Om(micron ==

Läs mer

Del3 Klassanvändning, operatorer och pekare Ämnesområden denna föreläsning:

Del3 Klassanvändning, operatorer och pekare Ämnesområden denna föreläsning: 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ 00/01 1 Del3 Klassanvändning, operatorer och pekare Ämnesområden denna föreläsning: Synlighet Överlagring av operatorer Slide 1 Vänner till klasser och funktioner

Läs mer

DD1314 Programmeringsteknik

DD1314 Programmeringsteknik Skolan för Datavetenskap och kommunikation DD1314 Programmeringsteknik Föreläsning 1 o print o variabler o reserverade ord o input o kommentarer o beräkningar o datatyper o if-satser Kursinformation Programmering:

Läs mer

Heltalsrepresentation. Fler byggstenar. Overflow och Underflow. TvŒ-komplement. FlyttalsvŠrden. Fyra heltalstyper. Tecken-bit

Heltalsrepresentation. Fler byggstenar. Overflow och Underflow. TvŒ-komplement. FlyttalsvŠrden. Fyra heltalstyper. Tecken-bit Fler byggstenar Heltalsrepresentation Fyra heltalstyper Intern data representation Typomvandlingar Fler operatorer VŠljande & upprepande satser Tecken-bit by te t short t int t 7 bitar 15 bitar 31 bitar

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014 Introduktion till Datalogi DD1339 Föreläsning 2 22 sept 2014 Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 public class { public class { Åtkomst, public betyder fullt tillgänglig utifrån public

Läs mer

Föreläsning 2. Variabler, tilldelning och kodblock{} if-satsen Logiska operatorer Andra operatorer Att programmera

Föreläsning 2. Variabler, tilldelning och kodblock{} if-satsen Logiska operatorer Andra operatorer Att programmera Föreläsning 2 Variabler, tilldelning och kodblock if-satsen Logiska operatorer Andra operatorer Att programmera Variabler Det är i variabler som all data (information) lagras. Genom att ändra värde på

Läs mer

Lathund. C för inbyggda system

Lathund. C för inbyggda system Lathund C för inbyggda system Revision 2 2001-04-13 Anders Arvidsson Jonny Martinsson Synpunkter välkomnas! Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Assembler kontra C... 3 1.2 Kodexempel... 3 1.3

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Underprogram - Funktioner Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 18 september 2014 Översikt 2/22 Återblick till satsblocken Funktioner - Namngivna satsblock

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Programmering. Programspråk

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Programmering. Programspråk Föreläsning 2 steknik och C DD1316 python introduktion Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer betyder att instruera en dator Ett program

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

OBS! All teori i detta och följande dokument kompletteras med genomgångar på lektionerna. Så det är viktigt att närvara och göra egna anteckningar.

OBS! All teori i detta och följande dokument kompletteras med genomgångar på lektionerna. Så det är viktigt att närvara och göra egna anteckningar. Värmdö Gymnasium Programmering A 110123 Lektion C1 Grunder Att programmera handlar mycket om att lära sig att analysera det problem eller den funktion man vill att programmet ska ha, och översätta det

Läs mer

C konstruerades i början på sjuttiotalet av Dennis Ritchie vid Bell Laboratories.

C konstruerades i början på sjuttiotalet av Dennis Ritchie vid Bell Laboratories. C C konstruerades i början på sjuttiotalet av Dennis Ritchie vid Bell Laboratories. För att användas vid implementering av UNIX. Bygger på de tidigare språken BCPL och B. Målsättning: Att få ett högnivåspråks

Läs mer

GRUNDER I VHDL. Innehåll. Komponentmodell Kodmodell Entity Architecture Identifierare och objekt Operationer för jämförelse

GRUNDER I VHDL. Innehåll. Komponentmodell Kodmodell Entity Architecture Identifierare och objekt Operationer för jämförelse GRUNDER I VHDL Innehåll Komponentmodell Kodmodell Entity Architecture Identifierare och objekt Operationer för jämförelse KOMPONENTMODELL Modell för att beskriva komponenter Externt interface Intern funktion

Läs mer

Föreläsning 10 Datalogi 1 DA2001. Utskrift på skärmen. Syntax. print( Hej ) Hur är det? Hej. print( Hej,end= ) print( Hur är det? ) HejHur är det?

Föreläsning 10 Datalogi 1 DA2001. Utskrift på skärmen. Syntax. print( Hej ) Hur är det? Hej. print( Hej,end= ) print( Hur är det? ) HejHur är det? Föreläsning 10 Datalogi 1 DA2001 python introduktion Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer på skärmen print( Hej ) print( Hur är det?

Läs mer

Instuderingsfrågor till Steg 1

Instuderingsfrågor till Steg 1 Instuderingsfrågor till Steg 1 Följande frågor har till avsikt att underlätta inläsningen av det teoriavsnitt som hör till steg1. Frågorna är anpassade till kursboken C++ from the Ground Up av Herbert

Läs mer

2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Johnny Bigert, Kursens hemsida:

2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Johnny Bigert, Kursens hemsida: 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ 00/01 1 Slide 1 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Johnny Bigert, johnny@nada.kth.se Kursens hemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1387 Varför vill

Läs mer

Introduktion C-programmering

Introduktion C-programmering Introduktion C-programmering Viktor Kämpe C Historik Utvecklades först 1969 1973 av Dennis Ritchcie vid AT&T Bell Labs. Högnivå språk med kontakt mot maskinvara. Ett utav de mest använda språken. 2 C Standarder

Läs mer

Grunderna i C++ T A. Skapad av Matz Johansson BergströmLIMY

Grunderna i C++ T A. Skapad av Matz Johansson BergströmLIMY Grunderna i C++ ARK 385: Virtuella Verktyg i en Materiell värld AT Arkitektur & Teknik Chalmers Tekniska Högskola 2009 - Kursen skapades (3 förel.) 2010-6 förel. + 2 projekt 2011-8 förel. Helt omarbetade

Läs mer

Programmering för språkteknologer I, VT2012. Rum

Programmering för språkteknologer I, VT2012. Rum Programmering för språkteknologer I, VT2012 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv12/pst1/ Idag - Kursplan - Börja programmera - Lokala variabler - aritmetiska

Läs mer

1 Iteration. 1.1 for-satsen

1 Iteration. 1.1 for-satsen 1 Iteration Iteration innebär en upprepning, repetition av satser. Vi har nu sett hur en villkorssats kan välja att utföra ett satsblock beroende på om ett villkor är uppfyllt, selektion. För selektion

Läs mer

Övning2. Variabler. Data typer

Övning2. Variabler. Data typer Vahid 28 okt 2002 prgk02 Övning2 -Repetition -Variabler -Primitiva typer (+ boolean) -Operatörer +, ++, --, -Typ konvertering -Wrapper klasser -Jämförelse operatörer,(==, =, ,!=,!) -String hur man

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 2: Variabler, uttryck och satser

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 2: Variabler, uttryck och satser Introduktion till programmering Föreläsning 2: Variabler, uttryck och satser 1 1 Värden De grundläggande saker som en dator manipulerar resultaten av beräkningar kallas värden Värden vi stött på: 2 och

Läs mer

Repetition C-programmering

Repetition C-programmering Repetition C-programmering Viktor Kämpe C Historik Utvecklades först 1969 1973 av Dennis Ritchcie vid AT&T Bell Labs. Högnivå språk med kontakt mot maskinvara. Ett utav de mest använda språken. Repetition

Läs mer

DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik LÄRANDEMÅL... Vilka läser kursen? ...FLER LÄRANDEMÅL. Föreläsning 1

DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik LÄRANDEMÅL... Vilka läser kursen? ...FLER LÄRANDEMÅL. Föreläsning 1 Skolan för Datavetenskap och kommunikation DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik Föreläsning 1 Kursinfo Python-intro: print variabler reserverade ord input kommentarer beräkningar datatyper if-satser

Läs mer

C++ - En introduktion

C++ - En introduktion C++ - En introduktion De imperativa grunderna för dig som kan programmera Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 77 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna

Läs mer

Operatoröverlagring. endast operatorsymboler definierade i C++ kan överlagras = += -= *= /= %= ^= &= = <<= >>= < > <= >= ==!= && > ->*, [ ] ( )

Operatoröverlagring. endast operatorsymboler definierade i C++ kan överlagras = += -= *= /= %= ^= &= = <<= >>= < > <= >= ==!= && > ->*, [ ] ( ) TDDC76 PoD OH Föreläsning C++ 83 Operatoröverlagring endast operatorsymboler definierade i C++ kan överlagras + - * / % ^ & ~! > = += -= *= /= %= ^= &= = = < > = ==!= && ++ -- -> ->*, [ ]

Läs mer

Övningsuppgifter till föreläsning 2 Variabler och uttryck

Övningsuppgifter till föreläsning 2 Variabler och uttryck Sid 1 (5) Övningsuppgifter till föreläsning 2 Variabler och uttryck Syfte Syftet med övningsuppgifterna är att träna på: Aritmetik, variabler, tilldelning, scanf och printf Generellt Diskutera gärna uppgifterna

Läs mer

Lathund. Pacific C för MS-DOS

Lathund. Pacific C för MS-DOS Lathund Pacific C för MS-DOS Revision 2 2003-08-28 Anders Arvidsson Karl-Johan Krantz Synpunkter välkomnas! Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Assembler kontra C...3 1.2 Kodexempel...3 1.3 PACIFIC

Läs mer

1/15/2013. DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik. Lärandemål... Vilka läser kursen? ...fler lärandemål VARFÖR? Föreläsning 1

1/15/2013. DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik. Lärandemål... Vilka läser kursen? ...fler lärandemål VARFÖR? Föreläsning 1 Skolan för Datavetenskap och kommunikation DD1310/DD1314/DA3009 Programmeringsteknik Föreläsning 1 Kursinfo Diagnostiskt prov Python-intro: print variabler reserverade ord input kommentarer beräkningar

Läs mer

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F5 Selektion och iteration ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Boolska uttryck Boolska uttryck använder sig av jämförelseoperatorer < > = ==!= Resultatets datatyp är boolean

Läs mer

Introduktion till formella metoder Programmeringsmetodik 1. Inledning

Introduktion till formella metoder Programmeringsmetodik 1. Inledning Introduktion till formella metoder Programmeringsmetodik 1. Inledning Fokus på imperativa program (ex. C, Java) program betyder härefter ett imperativt program Program bestäms i en abstrakt mening av hur

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk Föreläsning 2 steknik DD1310 Python introduktion Variabler Datatyper Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer betyder att instruera en dator Ett program är

Läs mer

Logik och kontrollstrukturer

Logik och kontrollstrukturer Logik och kontrollstrukturer Flödet av instruktioner i ett programmeringsspråk bygger vi upp med hjälp av dess kontrollstrukturer. I C har vi exemplen if, if else, while, do while. Dessutom finns switch

Läs mer

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen C++ Funktioner 1 Teori När programmen blir större och mer komplicerade är det bra att kunna dela upp programmet i olika delar som gör specifika saker, vilket kan göra programmet mer lättläst. Ett sätt

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata.

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Att förstå variabler Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Vad är en variabel? En variabel är en plats att lagra information. Precis

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk Föreläsning 2 steknik DD1310 python introduktion Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer funktioner betyder att instruera en dator Ett program

Läs mer

Generiska konstruktioner. Kursbokens kapitel 13

Generiska konstruktioner. Kursbokens kapitel 13 Generiska konstruktioner Kursbokens kapitel 13 1 Vad är en generisk konstruktion? Generisk står för; allmän eller generell En generisk konstruktion kan användas för olika typer av data Med hjälp av templates

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Typer. EDA623 (Föreläsning 4) HT / 33

Programmering i C++ EDA623 Typer. EDA623 (Föreläsning 4) HT / 33 Programmering i C++ EDA623 Typer EDA623 (Föreläsning 4) HT 2013 1 / 33 Typer Innehåll Heltalstyper Flyttalstyper Pekare Minnesallokering Funktionspekare Typdeklarationer med typedef Typomvandlingar (casting)

Läs mer

+LVWRULHQ. .XUVLQQHKnOO 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPXWYHFNOLQJ ª 2EMHNWRULHQWHUDGDQDO\V ª 2EMHNWRULHQWHUDGGHVLJQ ª 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPPHULQJ

+LVWRULHQ. .XUVLQQHKnOO 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPXWYHFNOLQJ ª 2EMHNWRULHQWHUDGDQDO\V ª 2EMHNWRULHQWHUDGGHVLJQ ª 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPPHULQJ 1-1.XUVLQQHKnOO 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPXWYHFNOLQJ ª 2EMHNWRULHQWHUDGDQDO\V ª 2EMHNWRULHQWHUDGGHVLJQ ª 2EMHNWRULHQWHUDGSURJUDPPHULQJ +LVWRULHQ 1-2 6WlYDQ HIWHU NDG DEVWUDNWLRQ 0DVNLQRULHQWHUDGH VSUnN ²

Läs mer

C++-programmets beståndsdelar

C++-programmets beståndsdelar C++-programmets beståndsdelar Ett C++-program är uppdelat i headerfiler (fil.h) och implementationsfiler (fil.cpp) Programmet måste innehålla åtminstone funktionen int main() main() startar programmet

Läs mer

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IV: while, for, do while, switch, arrayer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Ordning Villkorliga hopp I Normalt sett så

Läs mer

TDDC77 Objektorienterad Programmering

TDDC77 Objektorienterad Programmering TDDC77 Objektorienterad Programmering Föreläsning 2 Sahand Sadjadee IDA, Linköpings Universitet Hösttermin, 2018 Outline Emacs Introduktion till Objektorienterad Programmering Introduktion till Java Variabler

Läs mer

Byggstenar. C++-programmets beståndsdelar. C++-programmets beståndsdelar. Grundläggande datatyper

Byggstenar. C++-programmets beståndsdelar. C++-programmets beståndsdelar. Grundläggande datatyper C++-programmets beståndsdelar Ett C++-program är uppdelat i headerfiler (fil.h) och implementationsfiler (fil.cpp) Programmet måste innehålla åtminstone funktionen int main() main() startar programmet

Läs mer

Programmeringsteknik I

Programmeringsteknik I Programmeringsteknik I Föreläsning 2: Grundläggande Java Johan Öfverstedt Java Grundläggande begrepp Datatyper Selektion if Räckvidd (scope) Iteration while Klasser Objekt Metoder Metodhuvudet Kodstandarden

Läs mer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 3: Java. Grundtyper, variabler och arrayer Hej Då, Karel! Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Center for Research on Embedded

Läs mer

Föreläsning 2 - Intro till Java

Föreläsning 2 - Intro till Java Föreläsning 2 - Intro till Java Sammanfattning av Lektion 1 (kap 2): Vad behövs för att kunna programmera? DrJava (t ex) Java (installera först!) Reserverade ord (t ex if, while...) Primitiva variabler

Läs mer

Operatorer Tilldelning Kodblock { } if satsen Logiska uttryck Att programmera

Operatorer Tilldelning Kodblock { } if satsen Logiska uttryck Att programmera Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning Kodblock if satsen Logiska uttryck Att programmera En operator tar ett eller två data och producerar ett svar. Typexemplet är +. Den tar t.ex två heltal och producerar

Läs mer

Variabler använder man sig av för att under programkörningen spara data eller information i primärminnet. En variabel har typ, namn och värde.

Variabler använder man sig av för att under programkörningen spara data eller information i primärminnet. En variabel har typ, namn och värde. 2 Enkla datatyper Att skriva ett program innebär att man ska tillverka en plan för att bearbeta data eller information på något sätt Programmering handlar om data och bearbetning av data Data kan vara

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, DAG (ITM - ÖSTERSUND) MÅNDAG 2 JUNI, 2003, KL. 8-13 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 8 MAX POÄNG: 43 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Fiktiv tentamen, svar och lösningar och extra kommentarer till vissa uppgifter 1a) Dividera förs

Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Fiktiv tentamen, svar och lösningar och extra kommentarer till vissa uppgifter 1a) Dividera förs Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Fiktiv tentamen, svar och lösningar och extra kommentarer till vissa uppgifter 1a) Dividera först talet 37 med 2. Använd heltalsdivision. Det ger kvoten

Läs mer

Innehåll. Typomvandlingar (casting) Implicita Typomvandlingar. Typomvandlingar (type casts) Explicita, namngivna typomvandlingar (C++-11)

Innehåll. Typomvandlingar (casting) Implicita Typomvandlingar. Typomvandlingar (type casts) Explicita, namngivna typomvandlingar (C++-11) Innehåll EDAF30 Programmering i C++ 8. Typomvandlingar. Klasser: operatorer och polymorfism. 1 Typomvandlingar Sven Gestegård Robertz Datavetenskap, LTH 2017 2 Klasser Operatorer 3 Polymorfism och arv

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs . TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Program, datatyper och IO Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 7 oktober 2015 Översikt 2/14 Struktur på ett C++-program Köra ett program Variabler

Läs mer

TDDC30. Kursledning Kursledare: Jonas Lindgren. Labassistent: Jonas Lindgren Labassistent: Niklas Holma Labassistent: Erik Nilsson

TDDC30. Kursledning Kursledare: Jonas Lindgren. Labassistent: Jonas Lindgren Labassistent: Niklas Holma Labassistent: Erik Nilsson TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 1 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Kursinformation Imperativa delen av

Läs mer

Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga P4118) Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga P4118) Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/ht12 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga P4118)

Läs mer