Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Seco Tools Årsredovisning 2009

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt 10 Seco Tools i Kina 12 Seco Tools i USA 14 Seco Tools i Tyskland 16 Seco Tools i Frankrike 18 Seco Tools ansvarstagande Seco Tools ansvarstagande 21 Seco Tools historia 22 Seco Tools uppförandekod 24 Inköp 25 Seco Tools gemensamma värderingar 26 Seco Tools medarbetare 28 Talanger 31 Seco Tools miljö- och kvalitetsarbete 32 Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 35 Koncernens resultaträkning 40 Koncernens rapport över totalresultatet 40 Koncernens balansräkning 42 Koncernens förändringar av eget kapital 44 Koncernens kassaflödesanalys 46 Moderbolagets resultaträkning 48 Moderbolagets balansräkning 49 Moderbolagets förändring av eget kapital 51 Moderbolagets kassaflödesanalys 52 Redovisningsprinciper och noter 53 Förslag till vinstdisposition 75 Revisionsberättelse 76 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 78 Bildgalleri Styrelse 84 Koncernledning 86 Koncernrådet och Revisorer 87 Adresser 88 Årsstämma 92 Nyckeltalsdefinitioner 93

3 Seco Tools erbjudande Vi tillverkar innovativa och högkvalitativa produkter för skärande bearbetning inom fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Produkterna kompletteras av kringtjänster som hjälper kunden att optimera tillverkningsprocesser och förbättra kostnadseffektiviteten. Kundnärhet gör att vi förstår kundens verksamhet och behov och därmed kan erbjuda optimala individuella lösningar FLYGINDUSTRI... till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet inom flygindustrin, fordonsindustrin, bearbetning av små detaljer, gjut- och pressformning, energisektorn samt allmän tillverkningsindustri. allmän TILLVERKNINGS- INDUSTRI FORDONSINDUSTRI BEARBETNING AV SMÅ DETALJER ENERGISEKTORN GJUT- & PRESSFORMNING

4 Året i korthet Året präglades av en kraftig lågkonjunktur och totalmarknaden minskade med cirka 38 procent. Nettoomsättningen minskade med 31 procent i fast valuta och uppgick till MSEK. Rörelse resultatet uppgick till 307 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 6,3 procent. Resultat efter skatt för helåret var 161 MSEK. Vinsten per aktie för helåret var 1,11 SEK. Kostnadsanpassningar ledde till personalminskningar om ungefär 850 tjänster, varav arbetstids förkortningar motsvarade cirka 200 personer. En ny fabrik för pressning och sintring invigdes i Fagersta. En rad nya produkter lanserades framgångsrikt, som exempelvis hörnfräsfamiljen Square 6 TM, planfräsarna Double Octomill, den vibrationsdämpande fräshållaren Steadyline TM samt nya skär med Duratomic -teknologi Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Rörelsemarginal, % 6,3 20,4 24,7 23,2 22,3 Vinstmarginal, % 4,6 19,1 23,8 22,7 22,2 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Ordinarie utdelning, SEK 1) 3,20 4,20 3,80 3,40 Extra utdelning, SEK 1) 2,00 2,20 2,00 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,7 30,8 42,6 40,9 40,5 Avkastning på eget kapital, % 6,7 35,6 43,9 39,4 37,0 Eget kapital, MSEK Likvida medel, MSEK Kassaflöde, MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Soliditet, % Investeringar i anläggningar, MSEK Antal anställda vid årets slut ) Enligt förslag. Ekonomisk översikt För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 93. För att få jämförbara siffror har nyckeltal per aktie omräknats som om aktiespliten 2006 genomförts i ett tidigare skede.

5 koncernchefen har ordet Krisen öppnar nya möjligheter Under 2009 stod vi mitt i den kraftigaste lågkonjunkturen på mycket länge. Totalmarknaden minskade med cirka 38 procent. Då valde vi att göra två saker. Först och främst anpassades verksamheten snabbt till den nya låga efterfrågan och vi lyckades därmed undvika förlust samtliga kvartal. Vi bestämde oss dessutom för att ta vara på de möjligheter som krisen öppnar. Genom stora investeringar i modern produktionsteknik, intensivt arbete med ytterligare stärkt partnerskap med våra kunder samt ökat tempo i produktlanseringarna är jag helt övertygad om att vi går ur lågkonjunkturen som ett starkare företag. SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

6 koncernchefen har ordet Året präglades oundvikligen av den mycket kraftiga recessionen. Diagrammet här nedan visar tydligt hur allvarlig nedgången var jämfört med tidigare svackor. Det kraftiga raset i efterfrågan ledde till sjunkande omsättning och försämrat resultat. Vår omsättning minskade med nästan en tredjedel i jämförbara valutor och rörelsemarginalen minskade från 20,4 procent till 6,3 procent. Konjunkturen nådde sin botten under andra kvartalet och efter sommaren stabiliserades efterfrågan på en låg, men något bättre nivå. På vissa marknader noterades tendenser till förbättringar och i till exempel Indien och Kina uppvisades en positiv utveckling under det fjärde kvartalet. Snabba anpassningar Den svaga marknaden tvingade oss till kraftiga kostnadsanpassningar. Vi valde att genomföra dessa så snabbt som möjligt, och en första neddragning som aviserades i november 2008 följdes av ytterligare en i februari Sammantaget berördes ungefär 650 medarbetare. Utöver detta kom vi överens om neddragningar motsvarande ytterligare 200 heltidstjänster via temporära minskningar av arbetstid och lön. Dessa åtgärder ledde till umbäranden för många individer och inte minst därför var det positivt att vi lyckades genomföra en relativt stor del av anpassningarna i form av temporära minskningar av lön och arbetstid. Det ser jag som en bra modell både företagsekonomiskt och mänskligt. Sammantaget gav alla åtgärder besparingar om 560 MSEK för helåret var således ett år då marknaden ställde oss inför betydande utmaningar, men det var också ett i flera avseenden framgångsrikt år. Som en följd av de snabba och kraftfulla åtgärderna kom vi ur 2009 utan att ha visat förlust ett enda kvartal. Sannolikt klarade ingen av våra viktigaste konkurrenter detta. stärkt marknadsposition Dessutom vann vi marknadsandelar. Det har vi haft glädjen att göra under en följd av år, men 2009 ökades andelarna i en betydligt snabbare takt än tidigare. Seco Tools omsättningsutveckling om minus 31 procent skall jämföras med en global marknadsutveckling om minus 38 procent. Det fanns i huvudsak fyra skäl till detta: Vår geografiska positionering gynnade oss i förhållande till totalmarknaden, framför allt genom att det största marknadsraset drabbade Japan, där vi är relativt små. Även omsättningsfördelning per kundsegment var i detta perspektiv gynnsam, då vår position är stark inom branscher som flygindustri, energisektorn och bearbetning av små detaljer som samtliga klarat sig förhållandevis bra i lågkonjunkturen. Dessutom förstärktes vårt i grunden redan starka produkterbjudande genom en rad framgångsrika lanseringar under året. Några exempel var hörnfräsfamiljen Square 6, planfräsarna Double Octomill, den vibrationsdämpande fräshållaren Steadyline samt nya skär med Duratomic -teknik. Slutligen lyckades vi bibehålla tempot i våra strävanden att finnas nära kunderna för att kunna erbjuda optimala lösningar. Vår tekniska säljstyrka arbetade vidare med hög motivation och behöll stabiliteten i kundkontakterna trots en turbulent omvärld. MÖJLIGHETSORIENTERING Allt detta var naturligtvis mycket glädjande, men jag tror att när vi om några år blickar tillbaka på den här lågkonjunkturen kommer vi att vara allra mest nöjda med att vi tidigt vågade blicka framåt och se möjligheter och därmed positionera oss för framtiden. Trots att vi tvingades till nedskärningar på snart sagt alla om råden bestämde vi oss för att fortsätta FoU-satsningen med full kraft och ökade utvecklingstempot genom att tidigarelägga ett antal produktlanseringar var förmodligen ett av våra Ackumulerad marknadsandelstillväxt relativt 2005 % 2,0 Faktureringsförändring per kvartal (i jämförbara valutor) % , ,0 10 0, , Seco Faktureringsförändringen per kvartal visar hur allvarlig den senaste nedgången var jämfört med tidigare svackor. Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år 2 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

7 koncernchefen har ordet Kai Wärn, VD och koncernchef bästa år någonsin när det gäller omfattning och kvalitet på produktlanseringarna. Jag vågar utlova att också 2010 kommer att bli starkt. Vi valde också att gå vidare med tidigare beslutade investeringar. Den största och viktigaste var den nya fabriken för pressning och sintring i Fagersta som ger ökad kapacitet såväl som förutsättningar för nya framtida tekniksteg avseende både produktkvalitet och produktion. Vi har under de senaste åren etablerat en global produktionsstruktur och gjort grundarbetet när det gäller att standardisera produktionsmetoderna. Detta arbete kommer nu att utvidgas till att också omfatta mindre produktionsenheter inom verktygssidan. Vi fortsätter naturligtvis också arbetet med de kontinuerliga förbättringsprogram som går under beteckningen LIFE Little Improvements From Everyone. Det är glädjande att se entusiasmen efter några års systematiskt genomförande av detta program vid samtliga enheter. Ett annat globalt initiativ är våra företagsgemensamma värderingar som nu har förankrats i hela organisationen. Alla anställda har genomgått övningar hur värderingarna kan stödja oss i att välja beteende i olika situationer. Det arbetet har stor betydelse i en global organisation med ambitionen att uppträda mer enhetligt både internt och i relation till våra kunder. Värderingarna vävs nu stegvis in i våra processer i allt från rekrytering till utvecklingssamtal. Vad gäller bedömningen av marknadsutvecklingen 2010 väljer jag att vara försiktig. Vårt basscenario bygger på att totalmarknaden inte når upp till 2008 års nivå förrän Men även en sådan återhämtning innebär stora relativa ökningar från dagens nivå. Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen är dock fortsatt stor och vi arbetar därför med ett antal olika scenarier och eventualitetsplaner. Något som dock förefaller sannolikt är att Kina, Indien och Brasilien blir de marknader som kommer först ur krisen. Det betyder att den fortsatta satsningen där och i Ryssland går från att vara väldigt viktig för oss till att bli helt fundamental. Ett ännu starkare företag Branschen för skärande verktyg har konsoliderats under de senaste tjugo åren och vår förväntan är att denna trend fortsätter, om än med lägre hastighet, men den drastiska nedgången 2009 kan skapa ny dynamik. Historiskt har vår framgång framför allt byggt på organisk tillväxt, vilken kompletterats med selektiva förvärv för att förstärka geografiska positioner eller specifika produktområden. Vårt fokus kommer även framgent att vara organisk tillväxt, men starka finanser och en relativt branschen bra lönsamhet ger oss kraft att agera på eventuella förvärvsmöjligheter. Sammantaget är det min övertygelse att vi genom de snabba anpassningsåtgärderna och de framåtriktade aktiviteterna står inför en unik möjlighet att komma ur lågkonjunkturen ännu starkare än vi gick in i den. Jag ser med stor tillförsikt på möjligheterna för Seco Tools i framtiden. Till sist vill jag passa på tillfället att tacka alla medlemmar i Seco Tools-familjen för mycket goda insatser under året. Under ett år som 2009 blir det ännu tydligare hur avgörande er kompetens och ert engagemang är för våra framgångar. Kai Wärn VD och koncernchef SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

8 Affärsidé, vision, strategier och mål Affärsidé och vision Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffek tivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hål bearbetning och hållande system. Seco Tools vision är att uppfattas av kunderna som den mest dedikerade partnern av kompletta lösningar för skärande bearbetning. Denna vision uppnås genom att vara personligt engagerade i att förbättra kundernas konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar som bygger på högprestandaprodukter och tjänster. Strategier Kärnan i Seco Tools strategi bygger på kundnärhet, lösningsorientering, produktinnovation samt globalt nätverkande. Därutöver är partnerskap med distributörer, kontroll över förädlingskedjan samt komplementära förvärv viktiga komponenter för att nå de strategiska målen. Närhet till kunden Kundnärhet är viktigt för att förstå kundens verksamhet och därmed på bästa sätt kunna möta kundens behov och erbjuda en optimal lösning. Genom nära kontakt och ett långsiktigt samarbete med kunderna skapas en djupare förståelse och nya behov tydliggörs, vilket är väsentligt för bland annat koncernens produktutveckling. Direktkontakt med kunden är grundläggande för bästa möjliga insats inom forskning och utveckling. Kunden skall uppfatta att Seco Tools är lätta att samarbeta med, erbjuder hög servicenivå och ger väsentliga bidrag till produktivitetshöjningar i kundens verksamhet. Närhet till kunden uppnås bland annat genom en stor egen sälj- och teknikerkår med hög kompetens samt genom en relation som kan fördjupas över tiden. Långsiktiga kundrelationer är följaktligen en viktig utgångspunkt för Seco Tools. Lösningsförmåga Medarbetarnas kompetens är avgörande för att vi skall kunna erbjuda optimala lösningar, och vi driver därför en systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling inom såväl teknik som försäljning. Förutom den kundnära teknikresursen stärks lösningsförmågan av maskininvesteringar samt genom de teknikcentra som etablerats på ett flertal marknader. Partnerskap med distributörer Ett nära samarbete med distributörer ger god marknadstäckning och penetration parallellt med direktförsäljning. Det handlar dels om mindre kunder, dels om kunder på marknader som av tradition domineras av distributörer snarare än av direktförsäljning från producenter. Vår ambition är att kontinuerligt och långsiktigt stärka partnerskapet med distributörerna, bland annat genom utbildningsinsatser. Offensiv på nya marknader För att stärka våra tillväxtmöjligheter satsar vi offensivt på geografiska marknader där möjligheterna att växa ter sig speciellt goda, i första hand i Asien och Östeuropa. Tillväxten i dessa regioner har varit betydligt snabbare än i Västeuropa och Nordamerika, och bedöms förbli så under överskådlig tid. Förvärv Koncernens tillväxt skall främst ske organiskt. Som ett komplement till den organiska tillväxten utvärderas kontinuerligt möjligheter att via olika samarbeten eller företagsförvärv ytterligare stärka tillväxten inom valda marknads- eller produktområden. Produktinnovation Produkter av hög kvalitet och med hög prestanda är en grundförutsättning för framgång på marknaden. I varje ny produktgeneration skall Seco Tools erbjuda kunderna avsevärt förbättrade skärprestanda och verktygslivslängd. Samtidigt läggs stor vikt vid att ytterligare förbättra användarvänligheten. I strategin för produktutveckling ingår att kontinuerligt förbättra de interna processerna för att nya produkter också skall kunna lanseras snabbare. Kontroll över förädlingskedjan Vi ser kontrollen över hela förädlingskedjan inom hårdmetall som en förutsättning för en långsiktig stark utveckling av vår produktinnovation. Detta gäller också egenskaper som produktkvalitet och kostnadseffektivitet samt därmed även basen för en god lönsamhet. Globalt nätverkande För att på ett optimalt sätt utnyttja den breda kompetensen i koncernen samt skapa skalfördelar krävs ett väl utvecklat globalt nätverkande. Samarbete över landsgränser gör det möjligt att erbjuda de bästa lösningarna till kunder över hela världen. Nätverkandet innefattar även kunskapsöverföring mellan produktionsenheterna. Vi har byggt upp en global produktionsstruktur och strävar efter att tilllämpa gemensamma processer och produktionsmetoder. Med en globalt utbredd verksamhet som sträcker sig över både kulturella och geografiska gränser är det viktigt med en enhetlig kultur och gemensamma värderingar. Seco Tools målsättning är att organisationen skall uppfattas på ett enhetligt sätt, oavsett var i världen verksamheten bedrivs. 4 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

9 % 50 0, * t per aktie r aktie Finansiella % 50 mål Måluppfyllnad Aktieägarvärde Organisk % tillväxt 1,5 1,0 Den organiska tillväxten skall vara minst 7 procent per år över en konjunkturcykel. 0,81,0 % % 2,0 0,62,0 0, Nettoskuldsättningsgrad 2, Seco Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % Utdelningens andel av vinst per aktie % Organisk 40 tillväxt % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie * Avkastning på sysselsatt kapital, % % Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % Affärsidé, vision, strategier och mål 0,4 1,5 1,5 0,0 0,2 1,0 1, Seco * Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Enligt förslag 2009 Mål 0,0 Relativt 2005 mål 2006 om 0, procentenheter per år 0,5 0, Rörelsemarginal Nettoskuldsättningsgrad Organisk tillväxt Rörelsemarginal 0,0 0, Rörelsemarginalen skall över en konjunkturcykel Seco Seco Mål uppgå till i genomsnitt Mål 20 procent. Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Relativt mål om 0,2 procentenheter per år % % 1,0 0,8 0,6 % Utdelningens andel av vinst per aktie Avkastning på sysselsatt kapital, % -10 % 10 % 0, Utdelningens andel av vinst per aktie 40 Utdelningens andel av vinst per aktie Avkastning % 30 % på sysselsatt kapital 70 Avkastning på sysselsatt kapital skall 60 uppgå till minst 30 procent i genomsnitt 50 över en konjunkturcykel * Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Enligt förslag * * Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Rörelsemarginal Extra utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Nettoskuldsättning % Mål, % Mål, % Den genomsnittliga 25 * Enligt förslag nettoskuldsätt- * Enligt förslag ningsgraden skall vara under 1,0. 20 Rörelsemarginal 15 Rörelsemarginal % 10 % * Avkastning 30 på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % % 20 % % , , , ,5 0,0 % ,0 Seco 0,8 Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Nettoskuldsättningsgrad 0,6 Nettoskuldsättningsgrad % 0,4 % 1,0 1, Nettoskuldsättningsgrad % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,2 0, Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % 0,0 Avkastning på sysselsatt kapital 2005 Avkastning på 2008 sysselsatt 2009 kapital 2010 Mål, % Seco Mål, % Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter Organisk tillväxt per år 0 Organisk tillväxt Organisk tillväxt -10 % % Utdelningens andel av 20 vinst per aktie % Seco Tools övergripande mål är att ge aktieägarna en långsiktigt attraktiv avkastning och värdetillväxt. Under den senaste femårsperioden har Seco Tools delat ut 20,80 SEK till sina aktieägare, motsvarande en direktavkastning på 4,6 procent. Avkastning på sysselsatt kapital, % ,2 0,8 0,8 % % Utdelning 5 Den ordinarie 5 utdelningens andel av vinsten per aktie skall uppgå till minst procent ,0 0, ,6 Utdelningens andel av vinst per aktie 0,4 0,4 % 70 0,2 0,2 60 0,0 0, Avkastning på sysselsatt kapital, % % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie 10 Mål, % * Avkastning på sysselsatt kapital Avkas Mål, % * * Enligt förslag Mål, % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Rörelsemarginal Nettoskuldsättningsgrad * Enligt förslag % 25 % 1,0 Rörelsemarginal 20 Nettoskuldsättningsgrad 0,8 Organisk tillväxt % 15 % 0,6 % ,0 0,8 0, ,4 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING , ,

10 seco tools-aktien Seco Tools-aktien Aktiens utveckling, inklusive återinvesterad utdelning, har ökat med 13 procent i genomsnitt per år under den senaste tioårsperioden. Historik Seco Tools AB introducerades på Stock holmsbörsen Den 31 december 2009 hade bolaget B-aktier noterade på NASDAQ OMX. A-aktien är ej noterad. Utvecklingen i antal utestående aktier framgår av tabellen nedan. Aktiekurs i jämförelse Slutkursen för Seco Tools-aktien 2009 var 86,75 SEK, vilket innebar att aktien under året steg med 45 procent. Indexet OMX Stockholm steg under samma period med 47 procent. Under peri oden noterades den högsta kursen den 28 september 2009, 102,00 SEK, och den lägsta kursen, 55,25 SEK, noterades den 1 april Seco Tools-aktien har under de senaste åren givit en god avkastning. Aktiens utveckling, inklusive återinvesterad utdelning, har ökat med 13 procent i genomsnitt per år under den senaste tioårsperioden. Aktiekapital Den 31 december 2009 uppgick aktie kapitalet i Seco Tools till 73 MSEK (73) fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie. Aktierna är uppdelade på A- respektive B-aktier. A-aktierna innehas enbart av Sandvik AB och berättigar till tio röster medan B-aktierna berättigar till en röst vardera. Omsättning i aktien Under 2009 omsattes 13,0 miljoner (12,7) Seco Tools-aktier, motsvarande 13 pro cent (12) av B-aktierna. I genomsnitt omsattes aktier (50 261) varje börsdag och antalet transaktioner var i genomsnitt 53 per börsdag. Utdelning Det överordnade målet för Seco Tools-koncernen är att över tiden ge aktieägarna en attraktiv avkastning och värdetillväxt. Ordinarie utdelning skall över en konjunkturcykel uppgå till minst 50 procent av vinst per aktie. Styrelsen föreslår årsstämman 2010 att ingen ordinarie utdelning lämnas (3,20 SEK per aktie). Den genomsnittliga utdelningsandelen under de fem senaste åren uppgår till 57 procent exklusive extra utdelningar och 82 procent inklusive extra utdelningar. Ägarförhållanden Den 31 december 2009 var antalet aktieägare jämfört med vid ingången av året. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 88,8 procent (87,3) av kapitalet och 97,0 procent (96,7) av antalet röster. Finansiella instutioner och aktiefonder ägde vid årsskiftet 30,0 procent av kapitalet och 8,1 procent av antalet röster. Vinst och ordinarie utdelning per aktie SEK Aktiens utveckling i utestående antal Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital, SEK Vid börsintroduktionen Konvertering ) Konvertering Konvertering Konvertering Konvertering ) Split 5: Vinst per aktie före utspädning Ordinarie utdelning 1) Seco Tools gav under 1988 ut ett konvertibelt förlagslån om nominellt 30,6 MSEK. Lånet tecknades enbart av anställda inom den svenska delen av Seco Tools-koncernen. Lånet löpte med en fast årlig ränta om 9,25 procent och förföll till betalning den 30 mars Konvertering kunde ske från den 1 mars 1991 till den 15 mars Konvertering skedde till aktier av serie B till kursen 70 SEK. 2) Seco Tools gav under 1999 ut ett konvertibelt förlagslån om 69,6 MSEK. Lånet tecknades enbart av tillsvidareanställda inom den svenska delen av Seco Tools-koncernen. Lånet löpte med en ränta motsvarande STIBOR med avdrag för 0,75 procentenheter och förföll till betalning den 30 maj Konvertering kunde göras under perioden 1 februari 2001 till den 30 april De konverteringar som ägde rum gjordes under perioden januari till april SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

11 seco tools-aktien Nyckeltal per aktie, SEK Vinst före utspädning 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Vinst efter utspädning 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Eget kapital 15,33 17,89 16,54 15,27 15,18 Ordinarie utdelning 1) 3,20 4,20 3,80 3,40 Extra utdelning 1) 2,00 2,20 2,00 Börskurs vid årets slut 86,75 60,00 111,25 112,00 80,00 Direktavkastning 2), % 5,3 3,8 3,4 4,3 P/ E-tal 3), ggr 78,2 9,8 15,9 18,7 14,8 Börskurs i % av eget kapital ) Enligt förslag. 2) Ordinarie utdelning dividerad med börskursen vid årets slut. 3) Börskursen vid årets slut i relation till vinst per aktie före utspädning. För att få jämförbara siffror har nyckeltalen per aktie omräknats som om aktiespliten genomförts i ett tidigare skede. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 93. Största aktieägare ( ) % av antalet aktier % av röstvärdet Sandvik Invest AB 60,4 89,3 Alecta pensionsförsäkring 9,5 2,6 Swedbank Robur Fonder 8,1 2,2 Capital Group Fonder 2,3 0,6 Lannebo Fonder 1,9 0,5 SEB Fonder & SEB Trygg Liv 1,7 0,5 AFA Försäkring 1,4 0,4 AMF Försäkring & Fonder 1,4 0,4 Skandia Liv 1,2 0,3 HQ Fonder 0,9 0,2 Övriga aktieägare 11,2 3,0 100,0 100,0 Ett flertal av de aktieposter som ägs av utländska placerare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de verkliga inne havarna ej finns officiellt registrerade. Av denna orsak finns ej de största utländska placerarna med på ovanstående aktieägarlista såvida inte storleken på aktieinnehaven kan fastställas. Aktiens utveckling Aktiens utveckling inklusive återinvesterad utdelning OMX Stockholm PI B-Aktien (inkl utd) SX20 Industrials_PI SIX Return Index B-Aktien NASDAQ OMX NASDAQ OMX Aktiefördelning ( ) Antal aktier Antal ägare % av alla aktieägare Äger tillsammans st aktier % av aktiekapitalet Medeltal aktier per ägare , , , , , , , , , , , , SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

12 verksamhet Nya produkter ökade marknadsandelarna Seco Tools satsning på forskning och utveckling fortsatte under 2009 med oförminskad kraft trots det svaga konjunkturläget. Det långsiktiga arbetet resulterade i en rad framgångsrika lanseringar av nya produkter som ytterligare stärkte utbudets bredd och kvalitet. Tillsammans med effektiva säljinsatser var detta en viktig bidragande orsak till att koncernen fortsatte att öka marknadsandelarna under året. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är av stor strategisk vikt för Seco Tools. Den lägger grunden till ett produktsortiment av mycket hög kvalitet, som i sin tur bidrar till stigande marknadsandelar. Forskning och utveckling lägger grunden till våra stigande marknadsandelar. Jonas Jordberg Direktör Forskning och utveckling Några exempel under året på hur långsiktiga forskningsinsatser resulterade i marknadsframgångar var lanseringarna av hörnfräsfamiljen Square 6 och de vibrationsdämpande fräshållarna Steadyline. Beläggningstekniken Duratomic introducerades på ytterligare ett antal produkter, och inom detta område behåller koncernen en väsentlig fördel framför konkurrenterna fortfarande tre år efter den första lanseringen. Under 2009 investerades cirka 5 procent av koncernens omsättning i forskning, produktutveckling och kvalitetskontroll. Ökningen jämfört med de senaste årens normalnivå på cirka 4 procent berodde på att det svaga konjunkturläget ledde till minskad försäljning, samtidigt som FoU-projekten i allt väsentligt drevs vidare med oförminskad kraft. En del av koncernens utvecklingsverksamhet är inriktad mot att ta fram bearbetningslösningar för olika kundsegment, med avsikt att hitta lösningar som ger en kraftigt förbättrad produktivitet för specifika material, komponenter och bearbetningsoperationer. En annan viktig del av FoU-verksamheten är att ytterligare förbättra koncernens egen produktionsteknik. Totalt arbetar cirka 200 personer med forskning och utveckling inom koncernen. Ungefär 60 procent av denna verksamhet drivs i moderbolaget. De senaste åren har enheter utanför Sverige kommit att spela en allt större roll i produktutvecklingen. Denna globalisering fortsatte under I Indien sysselsätter utvecklingsenheten ett 20-tal medarbetare, och fungerar dels som stöd för koncernens tillverkning i Indien, dels som konstruktionsresurs för andra delar av Seco Tools. Även i Tjeckien ökas utvecklingsresurserna successivt, och enheten tar ett större ansvar för koncernövergripande utvecklingsprojekt. Därutöver finns utvecklingsverksamhet vid Seco Tools enheter i Frankrike samt i Nederländerna. Den ökande globaliseringen av utvecklingsverksamheten avspeglar koncernens allt mer globala struktur. För ett effektivt utnyttjande av utvecklingsresurserna är det viktigt att dessa 8 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2000

Sandvik Årsredovisning 2000 Sandvik Årsredovisning 2000 SANDVIK ETT KUNSKAPSFÖRETAG Sandvik är ett högteknologiskt företag med avancerade produkter och välkända varumärken. Bakom koncernens framgångar står många kvalificerade medarbetare

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2002 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Pulkit Datta, 24 år, civilingenjör, Sandvik Tooling, Pune, Indien.

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Sandvik Årsredovisning 1997 Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Årsredovisning 1997 Innehåll 1997 i sammandrag... 2 Detta är Sandvik... 4 Sandvik-aktien... 8 Koncernchefens kommentar...

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer