Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Seco Tools Årsredovisning 2009

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt 10 Seco Tools i Kina 12 Seco Tools i USA 14 Seco Tools i Tyskland 16 Seco Tools i Frankrike 18 Seco Tools ansvarstagande Seco Tools ansvarstagande 21 Seco Tools historia 22 Seco Tools uppförandekod 24 Inköp 25 Seco Tools gemensamma värderingar 26 Seco Tools medarbetare 28 Talanger 31 Seco Tools miljö- och kvalitetsarbete 32 Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 35 Koncernens resultaträkning 40 Koncernens rapport över totalresultatet 40 Koncernens balansräkning 42 Koncernens förändringar av eget kapital 44 Koncernens kassaflödesanalys 46 Moderbolagets resultaträkning 48 Moderbolagets balansräkning 49 Moderbolagets förändring av eget kapital 51 Moderbolagets kassaflödesanalys 52 Redovisningsprinciper och noter 53 Förslag till vinstdisposition 75 Revisionsberättelse 76 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 78 Bildgalleri Styrelse 84 Koncernledning 86 Koncernrådet och Revisorer 87 Adresser 88 Årsstämma 92 Nyckeltalsdefinitioner 93

3 Seco Tools erbjudande Vi tillverkar innovativa och högkvalitativa produkter för skärande bearbetning inom fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Produkterna kompletteras av kringtjänster som hjälper kunden att optimera tillverkningsprocesser och förbättra kostnadseffektiviteten. Kundnärhet gör att vi förstår kundens verksamhet och behov och därmed kan erbjuda optimala individuella lösningar FLYGINDUSTRI... till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet inom flygindustrin, fordonsindustrin, bearbetning av små detaljer, gjut- och pressformning, energisektorn samt allmän tillverkningsindustri. allmän TILLVERKNINGS- INDUSTRI FORDONSINDUSTRI BEARBETNING AV SMÅ DETALJER ENERGISEKTORN GJUT- & PRESSFORMNING

4 Året i korthet Året präglades av en kraftig lågkonjunktur och totalmarknaden minskade med cirka 38 procent. Nettoomsättningen minskade med 31 procent i fast valuta och uppgick till MSEK. Rörelse resultatet uppgick till 307 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 6,3 procent. Resultat efter skatt för helåret var 161 MSEK. Vinsten per aktie för helåret var 1,11 SEK. Kostnadsanpassningar ledde till personalminskningar om ungefär 850 tjänster, varav arbetstids förkortningar motsvarade cirka 200 personer. En ny fabrik för pressning och sintring invigdes i Fagersta. En rad nya produkter lanserades framgångsrikt, som exempelvis hörnfräsfamiljen Square 6 TM, planfräsarna Double Octomill, den vibrationsdämpande fräshållaren Steadyline TM samt nya skär med Duratomic -teknologi Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Rörelsemarginal, % 6,3 20,4 24,7 23,2 22,3 Vinstmarginal, % 4,6 19,1 23,8 22,7 22,2 Vinst per aktie före utspädning, SEK 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Ordinarie utdelning, SEK 1) 3,20 4,20 3,80 3,40 Extra utdelning, SEK 1) 2,00 2,20 2,00 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,7 30,8 42,6 40,9 40,5 Avkastning på eget kapital, % 6,7 35,6 43,9 39,4 37,0 Eget kapital, MSEK Likvida medel, MSEK Kassaflöde, MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Soliditet, % Investeringar i anläggningar, MSEK Antal anställda vid årets slut ) Enligt förslag. Ekonomisk översikt För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 93. För att få jämförbara siffror har nyckeltal per aktie omräknats som om aktiespliten 2006 genomförts i ett tidigare skede.

5 koncernchefen har ordet Krisen öppnar nya möjligheter Under 2009 stod vi mitt i den kraftigaste lågkonjunkturen på mycket länge. Totalmarknaden minskade med cirka 38 procent. Då valde vi att göra två saker. Först och främst anpassades verksamheten snabbt till den nya låga efterfrågan och vi lyckades därmed undvika förlust samtliga kvartal. Vi bestämde oss dessutom för att ta vara på de möjligheter som krisen öppnar. Genom stora investeringar i modern produktionsteknik, intensivt arbete med ytterligare stärkt partnerskap med våra kunder samt ökat tempo i produktlanseringarna är jag helt övertygad om att vi går ur lågkonjunkturen som ett starkare företag. SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

6 koncernchefen har ordet Året präglades oundvikligen av den mycket kraftiga recessionen. Diagrammet här nedan visar tydligt hur allvarlig nedgången var jämfört med tidigare svackor. Det kraftiga raset i efterfrågan ledde till sjunkande omsättning och försämrat resultat. Vår omsättning minskade med nästan en tredjedel i jämförbara valutor och rörelsemarginalen minskade från 20,4 procent till 6,3 procent. Konjunkturen nådde sin botten under andra kvartalet och efter sommaren stabiliserades efterfrågan på en låg, men något bättre nivå. På vissa marknader noterades tendenser till förbättringar och i till exempel Indien och Kina uppvisades en positiv utveckling under det fjärde kvartalet. Snabba anpassningar Den svaga marknaden tvingade oss till kraftiga kostnadsanpassningar. Vi valde att genomföra dessa så snabbt som möjligt, och en första neddragning som aviserades i november 2008 följdes av ytterligare en i februari Sammantaget berördes ungefär 650 medarbetare. Utöver detta kom vi överens om neddragningar motsvarande ytterligare 200 heltidstjänster via temporära minskningar av arbetstid och lön. Dessa åtgärder ledde till umbäranden för många individer och inte minst därför var det positivt att vi lyckades genomföra en relativt stor del av anpassningarna i form av temporära minskningar av lön och arbetstid. Det ser jag som en bra modell både företagsekonomiskt och mänskligt. Sammantaget gav alla åtgärder besparingar om 560 MSEK för helåret var således ett år då marknaden ställde oss inför betydande utmaningar, men det var också ett i flera avseenden framgångsrikt år. Som en följd av de snabba och kraftfulla åtgärderna kom vi ur 2009 utan att ha visat förlust ett enda kvartal. Sannolikt klarade ingen av våra viktigaste konkurrenter detta. stärkt marknadsposition Dessutom vann vi marknadsandelar. Det har vi haft glädjen att göra under en följd av år, men 2009 ökades andelarna i en betydligt snabbare takt än tidigare. Seco Tools omsättningsutveckling om minus 31 procent skall jämföras med en global marknadsutveckling om minus 38 procent. Det fanns i huvudsak fyra skäl till detta: Vår geografiska positionering gynnade oss i förhållande till totalmarknaden, framför allt genom att det största marknadsraset drabbade Japan, där vi är relativt små. Även omsättningsfördelning per kundsegment var i detta perspektiv gynnsam, då vår position är stark inom branscher som flygindustri, energisektorn och bearbetning av små detaljer som samtliga klarat sig förhållandevis bra i lågkonjunkturen. Dessutom förstärktes vårt i grunden redan starka produkterbjudande genom en rad framgångsrika lanseringar under året. Några exempel var hörnfräsfamiljen Square 6, planfräsarna Double Octomill, den vibrationsdämpande fräshållaren Steadyline samt nya skär med Duratomic -teknik. Slutligen lyckades vi bibehålla tempot i våra strävanden att finnas nära kunderna för att kunna erbjuda optimala lösningar. Vår tekniska säljstyrka arbetade vidare med hög motivation och behöll stabiliteten i kundkontakterna trots en turbulent omvärld. MÖJLIGHETSORIENTERING Allt detta var naturligtvis mycket glädjande, men jag tror att när vi om några år blickar tillbaka på den här lågkonjunkturen kommer vi att vara allra mest nöjda med att vi tidigt vågade blicka framåt och se möjligheter och därmed positionera oss för framtiden. Trots att vi tvingades till nedskärningar på snart sagt alla om råden bestämde vi oss för att fortsätta FoU-satsningen med full kraft och ökade utvecklingstempot genom att tidigarelägga ett antal produktlanseringar var förmodligen ett av våra Ackumulerad marknadsandelstillväxt relativt 2005 % 2,0 Faktureringsförändring per kvartal (i jämförbara valutor) % , ,0 10 0, , Seco Faktureringsförändringen per kvartal visar hur allvarlig den senaste nedgången var jämfört med tidigare svackor. Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år 2 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

7 koncernchefen har ordet Kai Wärn, VD och koncernchef bästa år någonsin när det gäller omfattning och kvalitet på produktlanseringarna. Jag vågar utlova att också 2010 kommer att bli starkt. Vi valde också att gå vidare med tidigare beslutade investeringar. Den största och viktigaste var den nya fabriken för pressning och sintring i Fagersta som ger ökad kapacitet såväl som förutsättningar för nya framtida tekniksteg avseende både produktkvalitet och produktion. Vi har under de senaste åren etablerat en global produktionsstruktur och gjort grundarbetet när det gäller att standardisera produktionsmetoderna. Detta arbete kommer nu att utvidgas till att också omfatta mindre produktionsenheter inom verktygssidan. Vi fortsätter naturligtvis också arbetet med de kontinuerliga förbättringsprogram som går under beteckningen LIFE Little Improvements From Everyone. Det är glädjande att se entusiasmen efter några års systematiskt genomförande av detta program vid samtliga enheter. Ett annat globalt initiativ är våra företagsgemensamma värderingar som nu har förankrats i hela organisationen. Alla anställda har genomgått övningar hur värderingarna kan stödja oss i att välja beteende i olika situationer. Det arbetet har stor betydelse i en global organisation med ambitionen att uppträda mer enhetligt både internt och i relation till våra kunder. Värderingarna vävs nu stegvis in i våra processer i allt från rekrytering till utvecklingssamtal. Vad gäller bedömningen av marknadsutvecklingen 2010 väljer jag att vara försiktig. Vårt basscenario bygger på att totalmarknaden inte når upp till 2008 års nivå förrän Men även en sådan återhämtning innebär stora relativa ökningar från dagens nivå. Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen är dock fortsatt stor och vi arbetar därför med ett antal olika scenarier och eventualitetsplaner. Något som dock förefaller sannolikt är att Kina, Indien och Brasilien blir de marknader som kommer först ur krisen. Det betyder att den fortsatta satsningen där och i Ryssland går från att vara väldigt viktig för oss till att bli helt fundamental. Ett ännu starkare företag Branschen för skärande verktyg har konsoliderats under de senaste tjugo åren och vår förväntan är att denna trend fortsätter, om än med lägre hastighet, men den drastiska nedgången 2009 kan skapa ny dynamik. Historiskt har vår framgång framför allt byggt på organisk tillväxt, vilken kompletterats med selektiva förvärv för att förstärka geografiska positioner eller specifika produktområden. Vårt fokus kommer även framgent att vara organisk tillväxt, men starka finanser och en relativt branschen bra lönsamhet ger oss kraft att agera på eventuella förvärvsmöjligheter. Sammantaget är det min övertygelse att vi genom de snabba anpassningsåtgärderna och de framåtriktade aktiviteterna står inför en unik möjlighet att komma ur lågkonjunkturen ännu starkare än vi gick in i den. Jag ser med stor tillförsikt på möjligheterna för Seco Tools i framtiden. Till sist vill jag passa på tillfället att tacka alla medlemmar i Seco Tools-familjen för mycket goda insatser under året. Under ett år som 2009 blir det ännu tydligare hur avgörande er kompetens och ert engagemang är för våra framgångar. Kai Wärn VD och koncernchef SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

8 Affärsidé, vision, strategier och mål Affärsidé och vision Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffek tivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hål bearbetning och hållande system. Seco Tools vision är att uppfattas av kunderna som den mest dedikerade partnern av kompletta lösningar för skärande bearbetning. Denna vision uppnås genom att vara personligt engagerade i att förbättra kundernas konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar som bygger på högprestandaprodukter och tjänster. Strategier Kärnan i Seco Tools strategi bygger på kundnärhet, lösningsorientering, produktinnovation samt globalt nätverkande. Därutöver är partnerskap med distributörer, kontroll över förädlingskedjan samt komplementära förvärv viktiga komponenter för att nå de strategiska målen. Närhet till kunden Kundnärhet är viktigt för att förstå kundens verksamhet och därmed på bästa sätt kunna möta kundens behov och erbjuda en optimal lösning. Genom nära kontakt och ett långsiktigt samarbete med kunderna skapas en djupare förståelse och nya behov tydliggörs, vilket är väsentligt för bland annat koncernens produktutveckling. Direktkontakt med kunden är grundläggande för bästa möjliga insats inom forskning och utveckling. Kunden skall uppfatta att Seco Tools är lätta att samarbeta med, erbjuder hög servicenivå och ger väsentliga bidrag till produktivitetshöjningar i kundens verksamhet. Närhet till kunden uppnås bland annat genom en stor egen sälj- och teknikerkår med hög kompetens samt genom en relation som kan fördjupas över tiden. Långsiktiga kundrelationer är följaktligen en viktig utgångspunkt för Seco Tools. Lösningsförmåga Medarbetarnas kompetens är avgörande för att vi skall kunna erbjuda optimala lösningar, och vi driver därför en systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling inom såväl teknik som försäljning. Förutom den kundnära teknikresursen stärks lösningsförmågan av maskininvesteringar samt genom de teknikcentra som etablerats på ett flertal marknader. Partnerskap med distributörer Ett nära samarbete med distributörer ger god marknadstäckning och penetration parallellt med direktförsäljning. Det handlar dels om mindre kunder, dels om kunder på marknader som av tradition domineras av distributörer snarare än av direktförsäljning från producenter. Vår ambition är att kontinuerligt och långsiktigt stärka partnerskapet med distributörerna, bland annat genom utbildningsinsatser. Offensiv på nya marknader För att stärka våra tillväxtmöjligheter satsar vi offensivt på geografiska marknader där möjligheterna att växa ter sig speciellt goda, i första hand i Asien och Östeuropa. Tillväxten i dessa regioner har varit betydligt snabbare än i Västeuropa och Nordamerika, och bedöms förbli så under överskådlig tid. Förvärv Koncernens tillväxt skall främst ske organiskt. Som ett komplement till den organiska tillväxten utvärderas kontinuerligt möjligheter att via olika samarbeten eller företagsförvärv ytterligare stärka tillväxten inom valda marknads- eller produktområden. Produktinnovation Produkter av hög kvalitet och med hög prestanda är en grundförutsättning för framgång på marknaden. I varje ny produktgeneration skall Seco Tools erbjuda kunderna avsevärt förbättrade skärprestanda och verktygslivslängd. Samtidigt läggs stor vikt vid att ytterligare förbättra användarvänligheten. I strategin för produktutveckling ingår att kontinuerligt förbättra de interna processerna för att nya produkter också skall kunna lanseras snabbare. Kontroll över förädlingskedjan Vi ser kontrollen över hela förädlingskedjan inom hårdmetall som en förutsättning för en långsiktig stark utveckling av vår produktinnovation. Detta gäller också egenskaper som produktkvalitet och kostnadseffektivitet samt därmed även basen för en god lönsamhet. Globalt nätverkande För att på ett optimalt sätt utnyttja den breda kompetensen i koncernen samt skapa skalfördelar krävs ett väl utvecklat globalt nätverkande. Samarbete över landsgränser gör det möjligt att erbjuda de bästa lösningarna till kunder över hela världen. Nätverkandet innefattar även kunskapsöverföring mellan produktionsenheterna. Vi har byggt upp en global produktionsstruktur och strävar efter att tilllämpa gemensamma processer och produktionsmetoder. Med en globalt utbredd verksamhet som sträcker sig över både kulturella och geografiska gränser är det viktigt med en enhetlig kultur och gemensamma värderingar. Seco Tools målsättning är att organisationen skall uppfattas på ett enhetligt sätt, oavsett var i världen verksamheten bedrivs. 4 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

9 % 50 0, * t per aktie r aktie Finansiella % 50 mål Måluppfyllnad Aktieägarvärde Organisk % tillväxt 1,5 1,0 Den organiska tillväxten skall vara minst 7 procent per år över en konjunkturcykel. 0,81,0 % % 2,0 0,62,0 0, Nettoskuldsättningsgrad 2, Seco Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % Utdelningens andel av vinst per aktie % Organisk 40 tillväxt % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie * Avkastning på sysselsatt kapital, % % Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % Affärsidé, vision, strategier och mål 0,4 1,5 1,5 0,0 0,2 1,0 1, Seco * Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Enligt förslag 2009 Mål 0,0 Relativt 2005 mål 2006 om 0, procentenheter per år 0,5 0, Rörelsemarginal Nettoskuldsättningsgrad Organisk tillväxt Rörelsemarginal 0,0 0, Rörelsemarginalen skall över en konjunkturcykel Seco Seco Mål uppgå till i genomsnitt Mål 20 procent. Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Relativt mål om 0,2 procentenheter per år % % 1,0 0,8 0,6 % Utdelningens andel av vinst per aktie Avkastning på sysselsatt kapital, % -10 % 10 % 0, Utdelningens andel av vinst per aktie 40 Utdelningens andel av vinst per aktie Avkastning % 30 % på sysselsatt kapital 70 Avkastning på sysselsatt kapital skall 60 uppgå till minst 30 procent i genomsnitt 50 över en konjunkturcykel * Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Enligt förslag * * Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Rörelsemarginal Extra utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Nettoskuldsättning % Mål, % Mål, % Den genomsnittliga 25 * Enligt förslag nettoskuldsätt- * Enligt förslag ningsgraden skall vara under 1,0. 20 Rörelsemarginal 15 Rörelsemarginal % 10 % * Avkastning 30 på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % % 20 % % , , , ,5 0,0 % ,0 Seco 0,8 Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter per år Nettoskuldsättningsgrad 0,6 Nettoskuldsättningsgrad % 0,4 % 1,0 1, Nettoskuldsättningsgrad % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,2 0, Avkastning på sysselsatt kapital Mål, % 0,0 Avkastning på sysselsatt kapital 2005 Avkastning på 2008 sysselsatt 2009 kapital 2010 Mål, % Seco Mål, % Mål Relativt mål om 0,2 procentenheter Organisk tillväxt per år 0 Organisk tillväxt Organisk tillväxt -10 % % Utdelningens andel av 20 vinst per aktie % Seco Tools övergripande mål är att ge aktieägarna en långsiktigt attraktiv avkastning och värdetillväxt. Under den senaste femårsperioden har Seco Tools delat ut 20,80 SEK till sina aktieägare, motsvarande en direktavkastning på 4,6 procent. Avkastning på sysselsatt kapital, % ,2 0,8 0,8 % % Utdelning 5 Den ordinarie 5 utdelningens andel av vinsten per aktie skall uppgå till minst procent ,0 0, ,6 Utdelningens andel av vinst per aktie 0,4 0,4 % 70 0,2 0,2 60 0,0 0, Avkastning på sysselsatt kapital, % % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie 10 Mål, % * Avkastning på sysselsatt kapital Avkas Mål, % * * Enligt förslag Mål, % Ordinarie utdelning %, av vinst per aktie Extra utdelning %, av vinst per aktie Mål, % Rörelsemarginal Nettoskuldsättningsgrad * Enligt förslag % 25 % 1,0 Rörelsemarginal 20 Nettoskuldsättningsgrad 0,8 Organisk tillväxt % 15 % 0,6 % ,0 0,8 0, ,4 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING , ,

10 seco tools-aktien Seco Tools-aktien Aktiens utveckling, inklusive återinvesterad utdelning, har ökat med 13 procent i genomsnitt per år under den senaste tioårsperioden. Historik Seco Tools AB introducerades på Stock holmsbörsen Den 31 december 2009 hade bolaget B-aktier noterade på NASDAQ OMX. A-aktien är ej noterad. Utvecklingen i antal utestående aktier framgår av tabellen nedan. Aktiekurs i jämförelse Slutkursen för Seco Tools-aktien 2009 var 86,75 SEK, vilket innebar att aktien under året steg med 45 procent. Indexet OMX Stockholm steg under samma period med 47 procent. Under peri oden noterades den högsta kursen den 28 september 2009, 102,00 SEK, och den lägsta kursen, 55,25 SEK, noterades den 1 april Seco Tools-aktien har under de senaste åren givit en god avkastning. Aktiens utveckling, inklusive återinvesterad utdelning, har ökat med 13 procent i genomsnitt per år under den senaste tioårsperioden. Aktiekapital Den 31 december 2009 uppgick aktie kapitalet i Seco Tools till 73 MSEK (73) fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie. Aktierna är uppdelade på A- respektive B-aktier. A-aktierna innehas enbart av Sandvik AB och berättigar till tio röster medan B-aktierna berättigar till en röst vardera. Omsättning i aktien Under 2009 omsattes 13,0 miljoner (12,7) Seco Tools-aktier, motsvarande 13 pro cent (12) av B-aktierna. I genomsnitt omsattes aktier (50 261) varje börsdag och antalet transaktioner var i genomsnitt 53 per börsdag. Utdelning Det överordnade målet för Seco Tools-koncernen är att över tiden ge aktieägarna en attraktiv avkastning och värdetillväxt. Ordinarie utdelning skall över en konjunkturcykel uppgå till minst 50 procent av vinst per aktie. Styrelsen föreslår årsstämman 2010 att ingen ordinarie utdelning lämnas (3,20 SEK per aktie). Den genomsnittliga utdelningsandelen under de fem senaste åren uppgår till 57 procent exklusive extra utdelningar och 82 procent inklusive extra utdelningar. Ägarförhållanden Den 31 december 2009 var antalet aktieägare jämfört med vid ingången av året. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 88,8 procent (87,3) av kapitalet och 97,0 procent (96,7) av antalet röster. Finansiella instutioner och aktiefonder ägde vid årsskiftet 30,0 procent av kapitalet och 8,1 procent av antalet röster. Vinst och ordinarie utdelning per aktie SEK Aktiens utveckling i utestående antal Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital, SEK Vid börsintroduktionen Konvertering ) Konvertering Konvertering Konvertering Konvertering ) Split 5: Vinst per aktie före utspädning Ordinarie utdelning 1) Seco Tools gav under 1988 ut ett konvertibelt förlagslån om nominellt 30,6 MSEK. Lånet tecknades enbart av anställda inom den svenska delen av Seco Tools-koncernen. Lånet löpte med en fast årlig ränta om 9,25 procent och förföll till betalning den 30 mars Konvertering kunde ske från den 1 mars 1991 till den 15 mars Konvertering skedde till aktier av serie B till kursen 70 SEK. 2) Seco Tools gav under 1999 ut ett konvertibelt förlagslån om 69,6 MSEK. Lånet tecknades enbart av tillsvidareanställda inom den svenska delen av Seco Tools-koncernen. Lånet löpte med en ränta motsvarande STIBOR med avdrag för 0,75 procentenheter och förföll till betalning den 30 maj Konvertering kunde göras under perioden 1 februari 2001 till den 30 april De konverteringar som ägde rum gjordes under perioden januari till april SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

11 seco tools-aktien Nyckeltal per aktie, SEK Vinst före utspädning 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Vinst efter utspädning 1,11 6,12 6,99 6,00 5,39 Eget kapital 15,33 17,89 16,54 15,27 15,18 Ordinarie utdelning 1) 3,20 4,20 3,80 3,40 Extra utdelning 1) 2,00 2,20 2,00 Börskurs vid årets slut 86,75 60,00 111,25 112,00 80,00 Direktavkastning 2), % 5,3 3,8 3,4 4,3 P/ E-tal 3), ggr 78,2 9,8 15,9 18,7 14,8 Börskurs i % av eget kapital ) Enligt förslag. 2) Ordinarie utdelning dividerad med börskursen vid årets slut. 3) Börskursen vid årets slut i relation till vinst per aktie före utspädning. För att få jämförbara siffror har nyckeltalen per aktie omräknats som om aktiespliten genomförts i ett tidigare skede. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 93. Största aktieägare ( ) % av antalet aktier % av röstvärdet Sandvik Invest AB 60,4 89,3 Alecta pensionsförsäkring 9,5 2,6 Swedbank Robur Fonder 8,1 2,2 Capital Group Fonder 2,3 0,6 Lannebo Fonder 1,9 0,5 SEB Fonder & SEB Trygg Liv 1,7 0,5 AFA Försäkring 1,4 0,4 AMF Försäkring & Fonder 1,4 0,4 Skandia Liv 1,2 0,3 HQ Fonder 0,9 0,2 Övriga aktieägare 11,2 3,0 100,0 100,0 Ett flertal av de aktieposter som ägs av utländska placerare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de verkliga inne havarna ej finns officiellt registrerade. Av denna orsak finns ej de största utländska placerarna med på ovanstående aktieägarlista såvida inte storleken på aktieinnehaven kan fastställas. Aktiens utveckling Aktiens utveckling inklusive återinvesterad utdelning OMX Stockholm PI B-Aktien (inkl utd) SX20 Industrials_PI SIX Return Index B-Aktien NASDAQ OMX NASDAQ OMX Aktiefördelning ( ) Antal aktier Antal ägare % av alla aktieägare Äger tillsammans st aktier % av aktiekapitalet Medeltal aktier per ägare , , , , , , , , , , , , SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

12 verksamhet Nya produkter ökade marknadsandelarna Seco Tools satsning på forskning och utveckling fortsatte under 2009 med oförminskad kraft trots det svaga konjunkturläget. Det långsiktiga arbetet resulterade i en rad framgångsrika lanseringar av nya produkter som ytterligare stärkte utbudets bredd och kvalitet. Tillsammans med effektiva säljinsatser var detta en viktig bidragande orsak till att koncernen fortsatte att öka marknadsandelarna under året. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är av stor strategisk vikt för Seco Tools. Den lägger grunden till ett produktsortiment av mycket hög kvalitet, som i sin tur bidrar till stigande marknadsandelar. Forskning och utveckling lägger grunden till våra stigande marknadsandelar. Jonas Jordberg Direktör Forskning och utveckling Några exempel under året på hur långsiktiga forskningsinsatser resulterade i marknadsframgångar var lanseringarna av hörnfräsfamiljen Square 6 och de vibrationsdämpande fräshållarna Steadyline. Beläggningstekniken Duratomic introducerades på ytterligare ett antal produkter, och inom detta område behåller koncernen en väsentlig fördel framför konkurrenterna fortfarande tre år efter den första lanseringen. Under 2009 investerades cirka 5 procent av koncernens omsättning i forskning, produktutveckling och kvalitetskontroll. Ökningen jämfört med de senaste årens normalnivå på cirka 4 procent berodde på att det svaga konjunkturläget ledde till minskad försäljning, samtidigt som FoU-projekten i allt väsentligt drevs vidare med oförminskad kraft. En del av koncernens utvecklingsverksamhet är inriktad mot att ta fram bearbetningslösningar för olika kundsegment, med avsikt att hitta lösningar som ger en kraftigt förbättrad produktivitet för specifika material, komponenter och bearbetningsoperationer. En annan viktig del av FoU-verksamheten är att ytterligare förbättra koncernens egen produktionsteknik. Totalt arbetar cirka 200 personer med forskning och utveckling inom koncernen. Ungefär 60 procent av denna verksamhet drivs i moderbolaget. De senaste åren har enheter utanför Sverige kommit att spela en allt större roll i produktutvecklingen. Denna globalisering fortsatte under I Indien sysselsätter utvecklingsenheten ett 20-tal medarbetare, och fungerar dels som stöd för koncernens tillverkning i Indien, dels som konstruktionsresurs för andra delar av Seco Tools. Även i Tjeckien ökas utvecklingsresurserna successivt, och enheten tar ett större ansvar för koncernövergripande utvecklingsprojekt. Därutöver finns utvecklingsverksamhet vid Seco Tools enheter i Frankrike samt i Nederländerna. Den ökande globaliseringen av utvecklingsverksamheten avspeglar koncernens allt mer globala struktur. För ett effektivt utnyttjande av utvecklingsresurserna är det viktigt att dessa 8 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

13 verksamhet dels ligger nära kunderna, dels är nära kopplade till produktionsenheter. Vidare uppnås kostnadsfördelar genom förläggning av utvecklingsverksamhet till Indien och Tjeckien. Det är främst koncernens produktutvecklingsarbete som är fördelat på fler länder, medan arbete av mer forskningskaraktär inom exempelvis hårdmetall, beläggningar och processer ligger samlat i Fagersta. medan övriga delar görs av lättare material som aluminium vars slitstyrka förstärks med en speciell beläggning. Den lägre vikten gör det möjligt att i en viss maskin utföra fler och större operationer än tidigare. Dessutom underlättas handhavandet för maskinoperatören. Produktlanseringar under 2009 Under året genomfördes en rad framgångsrika lanseringar av nya produkter. Kombinationen av antalet lanseringar och de förbättringar dessa innebar gjorde att 2009 blev ett av de bästa åren någonsin för Seco Tools i detta avseende. Svarvning Under året utvidgades användningen av beläggningstekniken Duratomic till att även innefatta spår- och avstickning. Dessutom lanserades den nya svarvsorten TP3500 som kompletterar det tidigare sortimentet genom att vara speciellt lämpad för svåra förhållanden och höga krav på mångsidighet. Seco Tools erbjuder därmed ett komplett sortiment av svarvskär med Duratomic för bearbetning av stål. Fräsning Under våren lanserades hörnfräsfamiljen Square 6 som kombinerar lägre kostnader, bättre prestanda och högre flexibilitet. Sex skäreggar på varje vändskär ger både kostnadsfördelar och bättre funktion. Med den nya hörnfräsfamiljen är det till exempel möjligt att fräsa rätvinkliga hörn med hög noggrannhet, medan det med traditionella hörnfräsar normalt krävs efterbearbetning. Square 6 mottogs mycket positivt av kunderna och försäljningsprognoserna överträffades under året. Planfräsfamiljen Double Octomill lanserades i november. Denna tar väsentliga steg avseende stabilitet och noggrannhet tack vare en skärinfästning med två positioneringspinnar i snabbstål. I september introducerades Jabro Solid², en ny familj av solida pinnfräsar främst avsedda för den allmänna verkstadsindustrin. Sortimentet präglas av en mycket bra relation mellan pris och prestanda och passar många olika material och applikationer. När det gäller lanseringar av nya produkter var 2009 ett av våra bästa år någonsin. Roger Granström Global produktchef Hållande verktyg Steadyline är en vibrationsdämpande fräshållare med ett inbyggt passivt dämpande system. Vibrationer är framför allt ett problem för långa verktygshållare som behövs i svåråtkomliga lägen och där kvalitetskraven samtidigt är höga. Förutom att prestanda förbättras så ökar också livslängden när vibrationerna minskar. Steadyline ger nya möjligheter att ta fram effektiva produktionslösningar och innebär en kraftig förstärkning av Seco Tools ställning inom ett marknadssegment som dominerats av ett fåtal aktörer. Hålbearbetning Uppborrningsverktyget Liteline väger betydligt mindre än traditionella verktyg av stål, men har ändå lika god hållfasthet. Detta uppnås genom att de mest belastade delarna är av stål Avancerade material I september lanserades PCBN-sorten CBN060K för finbearbetning av härdade stål. Betydande prestandaförbättringar har uppnåtts genom en kombination av nya material, unik beläggning samt optimering av skärets geometri. Skäret är speciellt intressant för fordonsindustrin som i ökad utsträckning går mot att använda svarvning i stället för slipning som är dyrare och mindre flexibelt. Lanseringen gör det möjligt för Seco Tools att stärka positionen inom fordonsindustrin. SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

14 verksamhet Produkter och tjänster Produkter Seco Tools har ett i det närmaste heltäckande produktutbud inom fyra huvudområden: fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Fräsning Utbudet av plan-, hörn-, skiv- och pinnfräsar täcker alla typer av applikationer och material, från stål och aluminium till mer svårbearbetade material som titan samt superlegeringar. Svarvning Ett av marknadens bredaste utbud för konventionell ISO-svarvning, spår- och avstickning samt gängning. Seco Tools är ledande inom verktyg av kubisk bornitrid, PCBN, ett material som ligger nära diamant i hårdhet. Hålbearbetning Hålbearbetning innefattar borrning, uppborrning och brotschning. Borrarna kan indelas i vändskärsborrar, solida borrar och borrar med utbytbara kronor. Hållande system En mängd olika typer av verktygshållare och adaptrar, samt avancerad utrustning bland annat inom formbearbetning där höga krav på precision ställs. För specifika tillämpningar som höghastighetsbearbetning erbjuds kundanpassade verktyg. Tjänster Seco Tools tjänster består bland annat av olika analysverktyg som hjälper kunden att optimera tillverkningsprocesser och förbättra kostnadseffektiviteten. Det innebär en nära dialog med kunden i ett tidigt skede av kundens produktionsplanering. Grunden är Seco Tools omfattande kunnande inom bearbetning och förståelse för kundens processer. PCA, Productivity and Cost Analysis, är en unik analysmetod för att förbättra produktionsflöden och kostnadseffektivitet. Analysen visar var i produktionen det finns ledig kapacitet och flaskhalsar. Seco Point är ett koncept för lageroptimering och produktionstrygghet. Det består av intelligenta verktygsskåp, kontrollenheter och streckkodsläsare. Seco Point säkerställer att skärverktyg alltid finns tillgängliga på verkstadsgolvet hos kunden. DCR, Documented Cost Reduction, är en metod för att systematiskt identifiera och dokumentera förbättrings- och besparingspotential hos kunden. DCR är knutpunkten för alla Seco Tools insatser för kostnadsreduceringar, oberoende av om det handlar om PCA-analyser, Seco Point -installationer, effektiviserande kundutbildningar etc. CET, Component Engineered Tooling, är ingenjörsbaserade kundanpassade lösningar för en specifik komponent som kunden planerar att tillverka. Seco Tools kommer in tidigt i processen och planerar i nära samarbete med kunden en optimal tillverkningsprocess som bland annat kan innefatta val av verktyg, hållare och i vilken ordning olika moment skall utföras. Utbildning är ofta en viktig del av erbjudandet till kunden. Utbildningarna kan innehålla allt från specialutbildning för en viss produkt till en mer generell utbildning inom skärande bearbetning. En viktig komponent i erbjudandet är utbildningsprogrammet STEP (Seco Technical Education Programme). Beroende på kundernas behov sker utbildning hos Seco Tools eller på plats hos kunden. Nafta Nettoomsättningen i NAFTA uppgick till 733 MSEK. Regionen står för knappt en sjättedel av koncernens nettoomsättning. Europa Västeuropa är koncernens största enskilda mark nadsregion och stod för drygt hälften av netto om sättningen under Central- och Östeuropa har en fortsatt ökande betydelse för koncernen och utgjorde omkring 11 procent av nettoomsättningen under året. Totalt uppgick nettoomsättningen för Europa till MSEK. Asien I Asien uppgick nettoomsättningen till 761 MSEK. Regionen har ökat sin andel av koncernens totala nettoomsättning med cirka 3 procentenheter. MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning, andel av koncernen 15 % MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning, andel av koncernen 63 % MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning, andel av koncernen 16 % sydamerika Brasilien står för större delen av netto omsättningen i Sydamerika. Totalt uppgick nettoomsättningen i Sydamerika till 208 MSEK. NAFTA Sydamerika Europa Övriga marknader Asien övriga marknader Övriga marknader innefattar de regioner där koncernen representeras av agenter, främst Mellanöstern och Afrika. I Sydafrika finns dock ett eget dotterföretag. MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning, andel av koncernen 4 % MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning, andel av koncernen 2 % SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

15 verksamhet MARKNAD Den globala lågkonjunkturen medförde att efterfrågan på världsmarknaden för skärande verktyg var mycket svag under året. Den nedgång som inleddes under fjärde kvartalet 2008 fortsatte under första halvåret 2009 och botten nåddes kring kvartal två. Därefter stabiliserades efterfrågan efter sommarstängningarna på en i jämförelse med kvartal två något bättre nivå. Utvecklingen i de olika marknadsregionerna framgår av kartan på sidan 10. På denna svaga marknad fortsatte Seco Tools att öka sina marknadsandelar. Huvudförklaringarna till detta är: Kunderna nås dels genom direktförsäljning, dels via distributörer. Fördelningen mellan dessa säljkanaler varierar mellan olika marknader beroende på marknadstraditioner och Seco Tools marknadsposition. Ett flertal framgångsrika lanseringar av nya produkter genomfördes, bland annat hörnfräsfamiljen Square 6 och nya skär med Duratomic -beläggning. De nya produkterna mottogs genomgående mycket positivt av kunderna. Antalet kvalificerade säljtekniker ökade fram till och med 2008 och stärkte ytterligare närheten till kunden och förmågan att erbjuda optimala lösningar. Detta bidrog till att Seco Tools ökade marknadsandelarna under Marknadsnedgången var mindre kraftig i några av de kundsegment där Seco Tools har en stark position som flygindustri, energisektorn och bearbetning av små detaljer. Detta kompenserade för en svagare utveckling inom fordonsindustrin. En ökning av antalet distributörer ledde till en ytterligare förbättrad marknadstäckning. Förvärvet av ALG i Ryssland under 2008 möjliggjorde en framgångsrik varumärkespositionering i Östeuropa tillsammans med Pramet och Seco Tools. Kunder Seco Tools fokuserar utöver den allmänna tillverkningsindustrin på följande kundsegment; bilindustrin, flygindustrin, bearbetning av små detaljer, gjutning och pressformning samt energisektorn. Gemensamt för dessa kundgrupper är att de ställer mycket höga krav på skärverktygens prestanda. Fordonsindustrins långa tillverkningsserier ställer höga krav på livslängd och hållfasthet hos verktygen. Inom flygindustrin strävar företagen efter att använda lätta material som samtidigt skall klara mycket stora påfrestningar. Materialen inom bearbetning av små detaljer är ofta hårda och svårbearbetade. Samtidigt krävs hög precision i slutprodukten. Gjut- och pressformar används till exempel vid tillverkning av bilkarosser och flygplanskroppar. Slutbearbetningen av formarna ställer höga krav på jämna ytor. Inom energisektorn används skärande verktyg bland annat för tillverkning av turbinblad. Seco Tools har utvecklat produkter speciellt anpassade till detta område. Den allmänna tillverkningsindustrin ställer höga krav på flexibilitet och mångsidighet eftersom verktygen där ofta används för flera olika uppgifter i varierande material. Vår närhet till kunden och förmåga att erbjuda optimala lösningar bidrog till att vi ökade marknadsandelarna under Paul Löfgren Direktör Marknad Konkurrenter Marknaden domineras av relativt få globala företag med kompletta produktprogram och avancerad forskning och utveckling. Seco Tools hör till denna grupp. Utöver dessa finns ett flertal mindre företag som agerar lokalt och/eller inom olika produkt- eller kundnischer. Under året noterades en viss konsolidering i branschen där ett antal företagsförvärv genomfördes, företrädesvis i syfte att komplettera produktutbud eller marknadstäckning. SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

16 seco tools i kina Kina Kundnärhet och lösningsorientering Genom att byta produktionsmetod till fräsning och använda specialdesignade verktyg från Seco Tools kunde den kinesiska lagertillverkaren Tianma (Chengdu) kraftigt minska både produktionstider och investeringskostnader. Tianma (Chengdu) Railway Bearing är den största lagertillverkaren i sydvästra Kina och ett helägt dotterbolag till Zhejiang Tianma Bearing som producerar ett brett sortiment av lager för kunder i en rad olika branscher. Dotterbolaget har traditionellt varit inriktat på att tillverka lager till järnvägsindustrin, men sedan 2007 fokuserar man på vindkraftsmarknaden. Efter jordbävningen i Sichuan 2008 inledde Tianma ett projekt för tillverkning av precisionslager för vindkraftverk. Seco Tools fanns med från början av projektet och levererade samtliga specialanpassade verktyg för borrning, svarvning och fräsning. Tianmas plan var från början att investera i ett stort antal maskiner för tillformning av kugghjul, men Seco Tools rekommenderade att kunden i stället skulle använda avancerade fräsmaskiner, vilket skulle öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Vi hade inte själva erfarenhet av en sådan lösning, men vi fick mycket bra stöd från Seco Tools i Italien som bland annat bidrog med konstruktionsritningar och rekommenderade maskinleverantörer, säger Wende Jiang, chef för Seco Tools i Kina. Tianma blev mycket intresserade när det visade sig att de genom att använda fräsning i stället för traditionell metod bara behövde investera i ett fåtal fräsmaskiner i stället för 100 maskiner för tillformning av kugghjul. Men fortfarande fanns en del fråge - tecken för hur bra fräslösningen skulle fungera. Därför genomfördes ett test under hård tidspress, där Seco Tools i Kina producerade en fräs för grovbearbetning medan Seco Tools i Italien tillverkade en fräs för finbearbetning samt specialdesignade skär. Testet blev mycket framgångsrikt och visade att Tianma kunde minska tillverkningstiden för en enhet från 20 till 3 timmar. Resultatet blev att Tianma investerade i fyra kraftfulla fräsmaskiner, en investering som blev 10 miljoner CNY billigare än den hade blivit för den alternativa produktionsmetoden. Tillverkningen av de lagren genomfördes sedan framgångsrikt och projektet slutfördes i maj 2009, en månad tidigare än beräknat. Vi bygger förtroende genom att kontinuerligt möta kundens behov, öka produktiviteten och sänka kostnaderna, säger Wende Jiang. Ett exempel på det nära samarbetet mellan Seco Tools och den kinesiska kunden är att en av Seco Tools medarbetare, Toby Zhang, besöker Tianma dagligen för att lyssna, lösa problem och sedan ge återkoppling till den övriga Seco-organisationen. Tack vare att det finns en representant från Seco Tools på plats kan vi snabbt lösa eventuella problem. Han känns nästan som en av våra egna anställda, säger Shen Gaowei, VD för Tianma (Chengdu). Seco Tools strävar hela tiden efter att ytterligare bidra till förbättrad produktivitet och lägre kostnader hos kunden genom en optimal verktygsanvändning, bland annat med hjälp av produkter som Perfomax och CBN svarvskär. Under året stärktes också den tekniska servicen och teknikutbildningen, bland annat genom besök av vindkraftexperter från Seco Tools i Italien. Samarbetet präglas också av bra kommunikation på alla nivåer. Vi litar på Seco Tools. Om vi har något problem med våra verktyg vänder vi oss alltid i första hand till Seco Tools, säger Wu You Liang, produktionschef på Tianma. I Kina fokuserar Seco Tools på vindkraftsindustrin som en strategi för att hantera den försvagade marknaden. Strategin innefattar dessutom bland annat en koncentration på ett antal andra branscher som fordon, flyg och järnväg samt en fortsatt förstärkning av kundnärhet och lösningsorientering. 12 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

17 seco tools i kina Toby Zhang, Seco Tools platsrepresentant introducerar Perfomax för operatörerna i Tianma. SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING

18 seco tools i usa USA Kundnärhet och lösningsorientering Turner Medical samarbetade med Seco Tools för att effektivisera sin tillverkning. Resultatet blev att bearbetningskostnaden per komponent minskade med upp till 90 procent. För tillverkningsföretag i USA har det inte varit lätt att behålla lönsamheten det senaste decenniet. Nedgången inleddes strax efter terrorattacken den 11 september 2001, och accelererade under de två senaste åren i samband med betydande svårigheter för bilindustrin. Mest framgångsrika är de företag som såg tecknen i skyn och ändrade sina strategier innan omvärlden blev alltför tuff. Ett sådant exempel är Turner Medical i Athens, Alabama. Det är ett privatägt företag som startades för mer än 35 år sedan av John Turner och byggde upp ett renommé inom form- och pressverktygsindustrin som en tillverkare av högkvalitativa produkter till fordons- och vitvaruindustrin. Omkring 2002 insåg bolaget, nu under ledning av Johns son Bill Turner, att det krävdes en förändring och beslutade att inrikta sig på medicinska produkter. Vi kände oss för genom att börja tillverka medicinska instrument till ett antal befintliga kunder, säger Charles Tucker, produktionsdirektör. Bolaget byggde sedan vidare på detta och producerar nu ortopediska instrument och borrar, samt en mängd olika skruvar, plattor, skarvstänger med mera. På mindre än två år har företaget växt från 30 till 80 anställda. Turner är välkänt för Seco Tools och en relation har byggts upp under det senaste decenniet. De två senaste åren har Seco Tools utvecklat en produktserie för att möta behoven vid medicinska applikationer. I januari 2009 började Seco Tools applikationsingenjör Doug Biss besöka företaget. Han blev imponerad. Turner använde en mycket framgångsrik strategi med hög skärhastighet och sidfräsning med varierande skärdjup. De kombinerade relativt låga skärdjup med otroligt höga hastigheter, men när jag såg kostnaden per komponent insåg jag att vi kunde hitta en mer kostnadseffektiv lösning, säger Doug Biss. Den allmänna uppfattningen inom den medicintekniska industrin har varit att solid hårdmetall är att föredra, men Doug Biss använde sin erfarenhet från andra branscher för att ge nya infallsvinklar. Mot bakgrund av Seco Tools strävan att minska produktionskostnader med hjälp av tekniska lösningar var det logiskt att tänka sig fräsar med utbytbara skär som ett alternativ. Biss föreslog därför att Turner skulle använda Seco Tools högmatningsfräsar R med de starka och kraftiga F40M skären. Trots att bearbetningstiden ökade något var det med högmatningsmetoden möjligt att producera 18 komponenter per skär. Detta ledde till häpnadsväckande besparingar. Vändskärkostnaden per komponent minskade med 71 procent och den totala kostnaden per komponent med 88 procent. Metoden beräknades innebära en besparing på närmare USD, vilket naturligtvis gjorde att Turner frågade sig hur den skulle fungera i andra applikationer. Strategin har nu använts för andra material och komponenter och resultaten är genomgående positiva. Oavsett om bearbetningstiden minskar eller ökar så minskar kostnaden per komponent kraftigt med minst 77 procent i alla applikationer, säger Charles Tucker. För närvarande används Seco Tools verktyg på i stort sett alla Turners 25 maskiner. Företagen samarbetar nu för att undersöka hur Seco Tools dotterbolag Jabros solida pinnfräsar kan användas i Turners CNC fräsmaskiner och maskiner för små komponenter. Det har krävt en stor ansträngning att ställa om till medicinsk teknik, men samarbetet med partners som Seco Tools har verkligen underlättat för oss. Vi vet också att det var rätt beslut eftersom vår försäljning har ökat från USD till ungefär USD i månaden, säger Charles Tucker. 14 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

19 SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING verksamhet

20 seco tools i tyskland Tyskland Kundnärhet och lösningsorientering Den djupa lågkonjunkturen förändrade kundernas behov i flera avseenden. Lanseringen av hörnfräsfamiljen Square 6 i Tyskland är ett exempel på hur dessa behov kan mötas genom ett nära samarbete mellan säljare, produktutvecklare och kunder. En av Seco Tools viktigaste strategier är att finnas nära kunderna. Detta blir extra viktigt under en period när marknaderna rasar och kundernas behov därför förändras. Det finns flera exempel på hur behoven förändrats. Genom att många företag genomfört personalminskningar ökar behovet av support från leverantörer. Minskad orderingång leder till att många kunder tillverkar sina produkter i mindre serier och i stället tillverkar flera olika produkter. Det ökar behovet av flexibilitet, till exempel genom att ett skärande verktyg kan användas i flera olika tillverkningsprocesser. Kunderna strävar också generellt efter att minska sina lager vilket skärper kraven på snabba leveranser från Seco Tools. Trots lågkonjunkturen råder brist på kvalificerade maskinoperatörer i Tyskland vilket gör att företagen efterfrågar verktyg som är lätta att använda. Detta behov förstärks av att tillverkningsserierna blir kortare och att maskinerna därför behöver ställas om oftare. Den tilltagande internationella konkurrensen gör att den tyska industrin söker sig mot produktion med mycket höga kvalitetskrav vilket i sin tur kräver verktyg med mycket hög precision. En trend är också att kunderna i allt ökande grad har svårare material att bearbeta som exempelvis aluminium och olika nickellegeringar. Det kräver dels verktyg som klarar detta, dels teknisk support med hög kompetens inom svåra material. Kundernas behov av leverantörer som erbjuder lösningar och inte bara verktyg ökar än mer under recession. Generellt sett är de här trenderna till fördel för Seco Tools. Vi har under flera år satsat på att utöka vår tekniska säljstyrka och är därför mycket väl rustade för att erbjuda lösningar till kunderna, säger Michael Klinger, chef för Seco Tools i Tyskland. Sammantaget medförde alltså de svåra marknadsförutsättningarna att kunderna i ännu högre grad än normalt efterfrågade lösningar som är kostnadsbesparande, flexibla och lätta att använda. En produkt som passar perfekt i den kravprofilen är den nya hörnfräsfamiljen Square 6 som under året lanserades med stor framgång. Bland annat minskar de direkta kostnaderna som följd av att varje skär har sex skäreggar. Square 6 är ett bra exempel på hur säljare och produktutvecklare samarbetar för att möta kundernas nya behov, säger Michael Klinger. Initiativet till Square 6 kom från den tekniska säljstyrkan som fick tidiga indikationer på kundernas nya behov. Efter grundläggande utveckling och tester i Sverige vidtog intensiva tester hos kunder. I Tyskland skedde testerna främst inom fordonsoch kraftindustrin där kraven är höga både vad gäller flexibilitet och förmåga att bearbeta svåra material. Testerna hos kunder kräver en nära relation och stort förtroende. Det är en viktig tillgång för Seco Tools, säger Heinz Peter Boost, marknadschef på Seco Tools Tyskland. Därefter vidtog modifieringar med hänsyn till kundernas synpunkter. Säljare deltog i hela processen från idéstadiet till tester och produktion hos kunden. En viktig effekt av detta är att säljstyrkan har mycket gedigna kunskaper om produkten och dess användning redan från första dagen när den lanseras. Samtidigt har de interna säljarna utbildats så att de nu fungerar som rådgivare snarare än bara ordermottagare, säger Michael Klinger. Vi satte ett mycket ambitiöst säljmål för Square 6, men det överträffades med 20 procent, säger Jörn Grindel, försäljningschef på Seco Tools i Tyskland. Resultatet blev att Seco Tools marknadsandel i Tyskland ökade kraftigt under SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2009

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2007 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Seco Tools-aktien 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Seco Tools ansvarstagande 8 Seco Tools

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2011 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Förbättrad försäljning och högre resultat Kvartalets nettoomsättning ökade med 19 procent i fast valuta och 17 procent i SEK till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer