Delårsrapport januari mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2010

2 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat före skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,3) - Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01) - Eget kapital per aktie 0,11 SEK (0,17) Händelser efter periodens utgång Emitor förlorar tvist mot Tullverket om tullavgifter i Länsrätten. Domen innebär att Emitor blir skyldiga att betala 3,5 MSEK i extra tullavgifter. Emitor avser att överklaga domen till Kammarrätten. I mellantiden har bolaget upprättat en avbetalningsplan med Tullverket. Emitor förvärvar rättigheterna till en handburen fibersvets för sammanfogning av optisk fiberkabel som används vid utbyggnad av fibernät. Fibersvetsen kompletterar Emitors produktutbud av mätinstrument för installation av digital-tv. Emitor får en stor order på sammansättningstjänster av parabolpaket värd 12 MSEK. Parabolerna ska levereras under perioden april till september. VD Lars Westergren kommenterar Försäljningen halverades under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången överraskade oss särskilt inom Affärsområde Consumer där ett starkt fjärde kvartal visade sig leda till lageruppbyggnad ute hos kund. Effekten blev mer eller mindre tvärstopp för oss under januari och februari. Nedgången var dock temporär. I slutet av perioden erhölls stora order på ett stort antal parabolpaket som förväntas levereras under andra och tredje kvartalet. När det gäller instrumentförsäljningen är efterfrågan fortsatt svag. Försäljningen via våra distributörer i USA har fallit markant vilket i stort förklaras av att marknaden fortsatt är svag för nyinstallation av TVanläggningar. Det finns emellertid även tecken på att lågkonjunkturen medfört strukturella marknadsförändringar och att traditionella TV-installationsmontörer minskat i antal samt att distributörernas roll försvagats ytterligare på grund av ökad direktförsäljning. 1(9)

3 Emitor Holding AB (publ) Emitor Holding AB (publ) med organisationsnummer utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för marknaden inom satellit-, kabel- och markbunden Digital-TV. Verksamhetsområdet Professional verkar på en global marknad och är marknadsledande inom nischen för mätinstrument som används vid installation av olika former av Digital-TV. Emitor grundades 1992 och har för närvarande verksamhet i Sverige, USA och Kina. Företaget är sedan december 2004 noterat på First North under "tickern" EMTR. Certified Advisor är Mangold Fondkommission. Omsättning Emitors nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 6,8 MSEK (13,5), vilket motsvarar en minskning med 49 procent jämfört med föregående år. Verksamhetsområde Consumers försäljning uppgick till 2,5 MSEK (7,9). Försäljningen avser i första hand sammansättningstjänster till olika satellit- och kabel-tv-operatörer. Första kvartalet är alltid svagt, detta år ovanligt svagt till följd av en svag detaljhandel som ledde till lageruppbyggnad under fjärde kvartalet. För kommande period ser utsikterna bättre ut och Emitor har i april tagit emot en order värd 12 MSEK avseende leveranser under april till september. Verksamhetsområde Professionals försäljning uppgick till 4,2 MSEK (5,6). Efterfrågan för våra instrument är fortfarande mycket svag. Den globala konjunkturnedgången har bitit sig fast på många av våra viktiga marknader och vi ser en minskad efterfrågan på nya instrument, särskilt i USA. Efterfrågan i Östeuropa har dock återhämtat sig liksom i mellanöstern och Indien. Detta dock från en mycket låg nivå. Resultat Kvartalets rörelseresultat blev -1,1 MSEK (-1,1). Trots en halverad försäljning lyckas vi begränsa förlusten till 1,1 miljoner kronor, vilket visar att vi lyckats med att anpassa kostnaderna till den nya lägre försäljningen. Omsättning per segment 2 (8)

4 Likvida medel Likvida medel uppgick per den 31mars till 1,9 MSEK (0,9 MSEK). Checkräkningskrediten om 4.5 MSEK (6 MSEK) var utnyttjad med 3,1 MSEK (2,0) Kassaflöde Kassaflödet för kvartalet uppgick till -0,4 MSEK (0,1). För den löpande verksamheten uppgick kassaflödet till -0,1 MSEK (0,2). Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 11,4 MSEK (17,2) motsvarande 11 öre (17) per aktie. Medarbetare Koncernen hade per den 31 mars 20 anställda (28), Vid rapporttidpunkten är antalet 20. Investeringar Investeringar i framför allt maskiner och inventarier uppgick till 0,00 MSEK (0,04) för första kvartalet. Moderbolaget Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars till 10,5 MSEK (13,2). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,1 MSEK (5,9) för första kvartalet. I årsbokslutet för 2008 gjordes avsättning med 14 MSEK avseende fordran på dotterbolaget Emitor AB, motsvarande nominella värdet av fordran. Första kvartalet 2010 har gottskrivits med 0,4 MSEK (6,2 MSEK) avseende denna fordran. Kvarstående reserv uppgår till 6,2 MSEK, motsvarande nominella värdet av fordran. Produktutveckling och utvecklingskostnader Under perioden har den färdigutvecklade fibersvetsen; EFS-150, förvärvats. Nästa steg, att sätta upp produktionen, har påbörjats och vi har genomfört flera tillverkningstest. Återstår att sluttesta tillverkningsprocessen och slutproduktens funktionalitet. Tillverkning och leverans av testversioner kommer att ske mot slutet av andra kvartalet. Digiair Pro ISDB-T är testad och godkänd av ett par kunder/operatörer i Brasilien. Testserier har leverats och godkänts. Satlook Color HD har lanserats under perioden och blivit mycket väl mottagen av våra kunder. Combolook Color HD har drabbats av en viss försening men testversioner kommer att distribueras under slutet av andra kvartalet. Ett enklare digitalt Satellit-TV instrument; Satlook Lite, presenterades på ANGA-mässan i Köln i början av maj. Mottagandet var mycket positivt och leveranser påbörjas under andra kvartalet. Bolaget har under perioden kostnadsfört samtliga utvecklingskostnader. Emitor-aktien Antalet aktier har inte förändrats under perioden och uppgick per den 31 mars 2010 till och efter utspädning stycken. 3 (8)

5 Skatter Tullverket genomförde en tullrevision 2008 och kom då fram till att Emitor använt sig av en felaktig tulltariff. Det tvistiga beloppet uppgår till 3,5 MSEK. Emitor överklagade ärendet till länsrätten, som i april dömde till Emitors nackdel. Emitor kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten. Väsentliga händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser kan rapporteras. Framtidsutsikter I den senaste rapporten skrev vi att framtidsutsikterna såg bättre ut än på länge. Tyvärr hann vi inte mer än komma in i Q förrän vi kunde konstatera en kraftigt minskad orderingång vad gällde våra konsumentprodukter. Denna efterfrågeminskning var dock endast temporär och orderläget har ökat väsentligt för Q2 och Q3 vad gäller dessa produkter. Detta i kombination med en fin produktlinje på den professionella sidan och att våra kostnadsbesparingar nu ger effekt gör att vi fortfarande ser positivt på 2010 i sin helhet. Icke heller att förglömma den nya fibersvetsen, EFS-150, och de produkter som kommer att följa i dess kölvatten, gör att det på sikt ser bättre ut än på mycket länge. Risker och osäkerhetsfaktorer Emitors väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutna till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att attrahera och behålla kompetent personal samt effekten av politiska beslut. Emitor är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i Emitors årsredovisning 2008 på sidan 22, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Ekonomisk Information 2010 Årsstämma 30 juni 2010 Kvartalsrapport Q2 31 augusti 2010 Kvartalsrapport Q3 30 november 2010 Bokslutskommuniké 28 februari 2011 Årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast 14 dagar före årsstämman den 30 juni Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med RR20 för delårsrapporter. De redovisningsprinciper som används framgår av årsredovisningen Emitor Holding AB (publ) Lars Westergren Ledamot och verkställande direktör Övriga upplysningar Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För mer information kontakta: Verkställande direktör Lars Westergren, telefon (8)

6 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning 5 (8)

7 Koncernens kassaflödesanalys Koncernens förändring i eget kapital Koncernens nyckeltal och antal aktier 6 (8)

8 Antal aktier (tusental) Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning 7 (8)

9 Moderbolaget förändring i eget kapital Definitioner av nyckeltal Eget kapital Eget kapital vid periodens slut Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden Antal Aktier Summan av aktier inom Emitor Holding vid periodens utgång 8 (8)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer