Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa för Härjedalens kommun"

Transkript

1 Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige , 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1

2 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler... 3 Ikraftträdande... 3 Principer... 3 Definitioner... 3 Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper... 4 Avgiftsskyldig... 5 Fastighetsinnehavarens ansvar... 5 Kärlavfall... 5 Hämtningsområde och hämtningsintervall... 5 Erbjudna behållare... 6 Placering av avfallsbehållare... 7 Grov- och byggavfall... 7 Djuravfall... 7 Elektronikavfall... 7 Farligt avfall... 7 Slam- och fettavfall... 8 Latrin... 8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden... 8 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning... 8 Byte av kärl... 8 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam... 8 Förlängt tömningsintervall för slam... 9 Bomkörningsavgift... 9 Felsorteringsavgift... 9 Extrahämtning/-tömning... 9 Icke fastställda avgifter... 9 Index... 9 Avgifter Kärlavfall Tilläggstjänster kärlavfall Tilläggstjänster Slam och Fett Latrin Avfall till Återvinningscentral

3 Allmänna bestämmelser Taxan grundar sig på avgiftsprinciper i Miljöbalken (1998:808) Avgifterna i taxan är angivna inklusive moms. Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Härjedalens kommun. Bestämmelser för avfallshantering återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ikraftträdande Denna taxa träder i kraft då Avfallstaxa för Härjedalens kommun upphör att gälla. Principer Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Härjedalens kommuns avfallsplan. 27 kap. 5 miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan delar upp avgifterna i grundavgift, hämtnings-/tömningsavgift, och avgifter för tilläggstjänster. - Grundavgiften är en årlig avgift som anges per bostad eller verksamhet. Avgiften ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbeten, administration, information m.m. - Hämtnings-/tömningsavgiften anges beroende på i vilket område bostaden eller verksamheten är placerad eller vilken tjänst som avses. Avgiften ska täcka kostnader för hämtning, transport och behandling av avfallet. - Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i hämtnings- /tömningsavgiften. Definitioner Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i författningarna ovan. Därutöver används begrepp med betydelser enligt följande: - Med hushållsavfall avses avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i: säck- och kärlavfall - avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avfallsbehållaren på fastigheten. Detta avfall klassificeras som brännbart avfall. grovavfall från hushåll - skrymmande avfall som uppkommer vid normalt boende farligt avfall från hushåll 3

4 avfall från annan verksamhet och som är jämförligt med hushållsavfall sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av mänsklig livsföring inom en anläggning, till exempel avfall från skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall latrin och slam från slutna tankar och slamavskiljare avfall från fettavskiljare - Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. I begreppet grovavfall ingår inte affärs-, industri-, byggnads-, skogs- eller jordbruksavfall. - Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening jämställs med fastighetsinnehavare. - Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. - Med bostad avses byggnader som är avsedda för bostadsändamål, fritidsbostad eller permanentbostad. - Med verksamhet avses alla fastigheter där det uppstår hushållsavfall men som inte räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, osv. - Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats. I de fall tomtgräns inte är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör renhållaren vad som är farbar väg. - Med renhållare avses den av kommunen utsedd ansvarige för renhållningen. - Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper Avgift får tas ut enligt Miljöbalken (1998:808), 27 kap. 4-6, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Renhållningsenheten, Härjedalens kommun eller den kommunen utser. Avgiften debiteras fyra gånger per år. Efter godkännande av kommunen kan debitering ske enligt annat intervall. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut i varje särskilt tillfälle. Eventuella anmärkning mot faktura ska lämnas till kommunen inom åtta dagar. 4

5 Vid obetald faktura debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Kravhantering sker enligt kommunens fastställda rutiner. Avgiftsskyldig Varje fastighetsinnehavare ska betala avgift enligt denna avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Grundavgift ska erläggas av samtliga fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga bostäder på bebyggd fastighet. Efter skriftlig överenskommelse med kommunen kan fakturan skickas till nyttjanderättsinnehavare. Betalar inte nyttjanderättsinnehavaren övergår betalningsskyldigheten till fastighetsinnehavaren. De fastigheter som blivit beviljade bygglov, avsedd för bostad, ska betala grundavgift när startbesked ges. I samband med att ett slutbesked utfärdats så betalas även hämtningsavgift. Fastighetsinnehavarens ansvar Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar mm återfinns i de Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till kommunen. Om anmälan om förändringar som rör renhållningen inte görs så fortsätter abonnemanget att gälla. Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift, får av kommunen påföras den högre avgiften retroaktivt. Kärlavfall Hämtningsområde och hämtningsintervall Kommunen utgör tre hämtningsområden för brännbart hushållsavfall. Hämtningsområdena framgår av kartor i bilaga 2, Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Hämtning och behållare enligt nedan. - A-område Brännbart avfall samlas in i kärl. Kärlen ägs av kommunen men sköts och underhålls av fastighetsinnehavare. Hämtningen är behovsanpassad då fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren själv ställer ut kärlet när den ska tömmas. Hämtning sker varannan vecka enligt schema fastställt av kommunen. Hämtningsschemat delas ut årligen. 5

6 - B-område Brännbart avfall samlas in på gemensamma uppsamlingsplatser. Behållarna är containrar, underjordsbehållare eller kärl. Renhållaren äger, sköter och underhåller behållarna. Fastighetsinnehavaren kan bilda en samfällighet som kan ta över administrationen för renhållningen. De kan köpa eller hyra behållare av godkänd modell. Skötsel och underhåll åligger samfälligheten. Hämtning sker enligt kommunen fastställt schema. - C-område Fastighetsinnehavaren köper en betalsäck på en återvinningscentral. Efter att säcken fyllts med brännbart avfall kan den lämnas in vid någon av återvinningscentralerna. Erbjudna behållare Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom säckhållare, slamavskiljare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. För villor i A-område erbjuds normalt 140 liters kärl. Vid förfrågan till kommunen kan kärlet bytas ut till 190 liters kärl. För verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus i A-område erbjuds utöver 140, och 190 liters kärl även 240, 370 och 660 liters kärl. I B-område erbjuds normalt 660 liters kärl till verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus. Efter förfrågan till kommunen kan andra kärl erbjudas beroende på vilket område det berör. I C-områden tillhandahåller kommunen mot en avgift betalsäckar för hushållens brännbara avfall. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler. I priset för betalsäcken ingår kostnader för behandling av avfallet. Verksamheter, samfälligheter och flerbostäder i C-område ska kontakta kommunen för att få anvisat plats och eventuellt kärl för det berörda området. Containrar eller andra typer av behållare tillhandahålls inte av kommunen. Om fastighetsinnehavaren använder sådana behållare eller utrustning ombesörjer kommun hämtning och behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. Fastighetsinnehavaren anskaffar och ansvarar för containrar. Alla containrar ska följa svensk standard och vara anpassade till renhållarens insamlingssystem i det aktuella området. Fastighetsinnehavaren tillåter att Härjedalens kommun märker containern med ID-märkning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Om behållarvolymen överskrids lämnas behållaren och hämtas efter att avfallet packats om. Om avfallet är felsorterat informeras avfallslämnaren om detta. Avfallet hämtas då vid nästa tömningstillfälle, alternativt budas hämtning när problemet är åtgärdat. 6

7 Placering av avfallsbehållare Behållare med avfall, som renhållaren ska hämta, ska senast kl på hämtningsdagen vara placerad vid tomtgräns eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. Ändringar av hämtningsplats ska godkännas av renhållaren innan den tas i bruk. Tilläggstjänst för hämtning av kärl inne på tomt kan beställas hos kommunen. Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. Avstånd mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats får inte överstiga 50 meter. Hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Grov- och byggavfall Grov- och byggavfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Hämtning av sorterat grov- och byggavfall vid tomtgräns kan ske genom beställning och mot en särskild avgift enligt avgifter. Grov- och byggavfall som hämtas vid tomtgräns får inte innehålla farligt avfall, inkl. tryckimpregnerat trä och asbest, batterier, elektriska och elektroniska produkter, bildäck, bilar eller kärlavfall. Om otillåtet avfall påträffas bland grovavfall debiteras felsorteringsavgift för sortering och behandling, se avgifter. Djuravfall Döda sällskapsdjur kan mot en avgift lämnas in på återvinningscentralen i Sveg. Jaktavfall bör lämnas på jaktmarken på lämpligt avstånd från bebyggelse. Mindre mängder kan lämnas som brännbart restavfall alternativt komposteras. Övrigt slaktavfall tas inte emot av kommunen. Elektronikavfall Kyl- och frysskåp samt övriga elektriska och elektroniska produkter från privata hushåll kan lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentraler. Kyl- och frysskåp och stora vitvaror kan också hämtas efter särskild beställning. För hämtning av kyl- och frysskåp samt stora vitvaror tas en särskild avgift. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Farligt avfall Farligt avfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på kommunens återvinningscentraler. Verksamheterna hänvisas till entreprenör. 7

8 Slam- och fettavfall För tömning är avgiften baserad på volym på brunnen/tanken/avskiljaren samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens uppställningsplats till tankens eller brunnens botten. Vid slangdragning tillkommer en avgift för slanglängd för varje påbörjad 10-tal meter utöver de första 10 meter. Slang dras inte längre än 50 meter. För extra arbete vid tömning, t.ex. framgrävning av brunnslock, särskilda tömningsförhållanden eller hinder vid tömning debiteras särskilda avgifter. Köldgräns för ordinarie tömning är C. Tömning utförs enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Tömning, hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Latrin Latrinkärl tillhandahålls mot en kostnad av kommunen. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler eller av kommunen angivna handlare. Endast latrinkärl godkända av kommunen får användas. I priset för kärlet ingår kostnaden för behandling av avfallet. Om behållarvolymen överskrids ska avfallet packas om innan det lämnas in på återvinningscentral. Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare i A- område kan efter ansökan till kommunen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare, enligt bestämmelserna i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Fastigheterna delar då på tömningsavgiften och fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Varje fastighetsinnehavare faktureras normalt för sin andel av de gemensamma behållarna eller av den gemensamma avfallslösningen. Byte av kärl Byte av befintlig avfallsbehållare eller hämtningsintervall kan efter godkännande av kommunen medges om bestämmelserna i lokala föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid byte av kärl/container debiteras en avgift, se avgifter. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden enligt bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men inte hämtningsavgift. 8

9 Förlängt tömningsintervall för slam Förlängt tömningsintervall kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden beviljas under förutsättning att sluten tank och slamavskiljare har låg belastning och att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår, enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Bomkörningsavgift Bomkörningsavgift utgår om renhållaren vid hämtnings-/tömningstillfället inte kunnat utföra tjänsten. Detta kan bero på t.ex. bilar som står i vägen, oplogad väg eller låst vägbom. Felsorteringsavgift Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare har kommunen rätt att debitera en felsorteringsavgift. Extrahämtning/-tömning Extra hämtning/-tömning kan beställas hos kommunen mot en särskild avgift som debiteras utöver den ordinarie avgiften. Se mer information i kapitlet om avgifter. Icke fastställda avgifter För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter. Kommunen kan göra undantag från gällande taxa och bestämmelser då särskilda förutsättningar råder. Index Avgifterna för insamling av hushållsavfall är indexreglerade enligt renhållningsindex A12:1MD. Avgifterna för insamling och transport av slam är indexreglerade enligt indexserie A12:3MD. Avgifterna för drift av återvinningscentraler (grundavgift) är indexreglerade enligt arbetskostnadsindex AKI grupp E. Indextalet för oktober månad 2014 används som bastal. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att 1 januari varje år ändra taxebeloppen om indextalet har förändrats i förhållande till bastalet. De därvid ändrade beloppen avrundas till hela kronor. 9

10 Avgifter Kärlavfall Område A (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) 750 kr Hämtningsavgift 140 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 90 kr 190 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 110 kr Område B (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Hämtningsavgift Hämtning (kr/år) 750 kr kr Område C (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Betalsäck som köps och lämnas på ÅVC (kr/st.) 650 kr 90 kr Flerfamiljshus, Samfälligheter/Bostadsrättsföreningar och Verksamheter Avgifter inkl. moms Grundavgift per verksamhet och bostad (kr/år) Grundavgift i samfällighet per bostad (kr/år) 750 kr 650 kr Hämtningsavgift 140 l kärl (kr/hämtning) 90 kr 190 l kärl (kr/hämtning) 110 kr 240 l kärl (kr/hämtning) 130 kr 370 l kärl (kr/hämtning) 220 kr 660 l kärl (kr/hämtning) 350 kr 4-6 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 7-8 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 10 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 0-5 m³ underjordsbehållare (kr/hämtning) kr 10

11 Tilläggstjänster kärlavfall (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Utdragning och tillbakaställande av kärl Utdragning av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Tillbakaställande av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Extra hämtning Kärl/betalsäck (kr/st.+ ordinarie avgift) Storbehållare/Container (kr/st.+ ordinarie avgift) Underjordsbehållare (kr/st.+ ordinarie avgift) 45 kr 45 kr 740 kr kr kr Byte av kärl 140 l kärl (kr/st.) 250 kr 190 l kärl (kr/st.) 330 kr 240 l kärl (kr/st.) 410 kr 370 l kärl (kr/st.) 600 kr 660 l kärl (kr/st.) 1000 kr Övrigt Felsorteringsavgift (kr/timme) Städavgift (kr/timme) Bomkörning (kr/st.) 800 kr 800 kr kr Slam- och Fettavfall Enskilda avloppsbrunnar (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Upp till 3 m³ (kr/tömning) kr 3,1-6 m³ (kr/ tömning) kr Över 6 m³, tillägg för varje ytterligare m³ (kr/m³) 280 kr Fettavskiljare (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Volym upp till <1 m³ (kr/ tömning) Tillkommer för varje ytterligare m³ (kr/m³) kr 340 kr Vid tömning av avloppsbrunnar eller fettavskiljare där särskilda förhållanden råder t.ex. topprestauranger, debiteras timavgift utöver ordinarie tömningsavgift. 11

12 Tilläggstjänster Slam och Fett (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Extra tömning Inom 5 dagar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 24 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 8 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Övrigt Slamsugningsbil med förare (kr/timme) Bomkörning (där slambilen av olika anledningar inte kunnat tömma) kr kr kr kr kr Slangdragningsavgift <10 m 0 kr >10 m, kr per påbörjad 10-tal meter, dock längst 50 meter 200 kr Latrin Godkända latrinkärl (Avgifter inkl. moms) Hämtning/inlämning av latrinkärl på återvinningscentral (kr/kärl) Hämtning latrinkärl hos av kommunen angiven handlare och inlämning på återvinningscentral (kr/kärl) 340 kr 420 kr Avfall till Återvinningscentral Inlämning av grov-, elektroniskt-, farligt- och byggavfall är kostnadsfritt för privatpersoner som betalar grundavgift i Härjedalens kommun. Betalsäck som köps och lämnas på återvinningscentral (kr/st.) Hämtning av grovavfall för privatpersoner (Avgifter inkl. moms) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 5 dagar (kr/ m³) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 1 månad (kr/ m³) Döda sällskapsdjur (Avgifter inkl. moms) Endast till återvinningscentral i Sveg Startavgift Avgift (kr/kg) 90 kr 1700 kr 1700 kr 1040 kr 580 kr 580 kr 460 kr 410 kr 25 kr För aktuell prislista för grovavfall (gällande verksamheter) kontakta kommunen 12

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/42 2005-04-19 2005-04-19 1 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING...5 1.1. Beställare...5 1.1.1. Beställarens ombud under anbudstiden...5 1.2. Verksamhet

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer