Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa för Härjedalens kommun"

Transkript

1 Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige , 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1

2 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler... 3 Ikraftträdande... 3 Principer... 3 Definitioner... 3 Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper... 4 Avgiftsskyldig... 5 Fastighetsinnehavarens ansvar... 5 Kärlavfall... 5 Hämtningsområde och hämtningsintervall... 5 Erbjudna behållare... 6 Placering av avfallsbehållare... 7 Grov- och byggavfall... 7 Djuravfall... 7 Elektronikavfall... 7 Farligt avfall... 7 Slam- och fettavfall... 8 Latrin... 8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden... 8 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning... 8 Byte av kärl... 8 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam... 8 Förlängt tömningsintervall för slam... 9 Bomkörningsavgift... 9 Felsorteringsavgift... 9 Extrahämtning/-tömning... 9 Icke fastställda avgifter... 9 Index... 9 Avgifter Kärlavfall Tilläggstjänster kärlavfall Tilläggstjänster Slam och Fett Latrin Avfall till Återvinningscentral

3 Allmänna bestämmelser Taxan grundar sig på avgiftsprinciper i Miljöbalken (1998:808) Avgifterna i taxan är angivna inklusive moms. Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Härjedalens kommun. Bestämmelser för avfallshantering återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ikraftträdande Denna taxa träder i kraft då Avfallstaxa för Härjedalens kommun upphör att gälla. Principer Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Härjedalens kommuns avfallsplan. 27 kap. 5 miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan delar upp avgifterna i grundavgift, hämtnings-/tömningsavgift, och avgifter för tilläggstjänster. - Grundavgiften är en årlig avgift som anges per bostad eller verksamhet. Avgiften ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbeten, administration, information m.m. - Hämtnings-/tömningsavgiften anges beroende på i vilket område bostaden eller verksamheten är placerad eller vilken tjänst som avses. Avgiften ska täcka kostnader för hämtning, transport och behandling av avfallet. - Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i hämtnings- /tömningsavgiften. Definitioner Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i författningarna ovan. Därutöver används begrepp med betydelser enligt följande: - Med hushållsavfall avses avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i: säck- och kärlavfall - avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avfallsbehållaren på fastigheten. Detta avfall klassificeras som brännbart avfall. grovavfall från hushåll - skrymmande avfall som uppkommer vid normalt boende farligt avfall från hushåll 3

4 avfall från annan verksamhet och som är jämförligt med hushållsavfall sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av mänsklig livsföring inom en anläggning, till exempel avfall från skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall latrin och slam från slutna tankar och slamavskiljare avfall från fettavskiljare - Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. I begreppet grovavfall ingår inte affärs-, industri-, byggnads-, skogs- eller jordbruksavfall. - Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening jämställs med fastighetsinnehavare. - Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. - Med bostad avses byggnader som är avsedda för bostadsändamål, fritidsbostad eller permanentbostad. - Med verksamhet avses alla fastigheter där det uppstår hushållsavfall men som inte räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, osv. - Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats. I de fall tomtgräns inte är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör renhållaren vad som är farbar väg. - Med renhållare avses den av kommunen utsedd ansvarige för renhållningen. - Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper Avgift får tas ut enligt Miljöbalken (1998:808), 27 kap. 4-6, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Renhållningsenheten, Härjedalens kommun eller den kommunen utser. Avgiften debiteras fyra gånger per år. Efter godkännande av kommunen kan debitering ske enligt annat intervall. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut i varje särskilt tillfälle. Eventuella anmärkning mot faktura ska lämnas till kommunen inom åtta dagar. 4

5 Vid obetald faktura debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Kravhantering sker enligt kommunens fastställda rutiner. Avgiftsskyldig Varje fastighetsinnehavare ska betala avgift enligt denna avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Grundavgift ska erläggas av samtliga fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga bostäder på bebyggd fastighet. Efter skriftlig överenskommelse med kommunen kan fakturan skickas till nyttjanderättsinnehavare. Betalar inte nyttjanderättsinnehavaren övergår betalningsskyldigheten till fastighetsinnehavaren. De fastigheter som blivit beviljade bygglov, avsedd för bostad, ska betala grundavgift när startbesked ges. I samband med att ett slutbesked utfärdats så betalas även hämtningsavgift. Fastighetsinnehavarens ansvar Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar mm återfinns i de Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till kommunen. Om anmälan om förändringar som rör renhållningen inte görs så fortsätter abonnemanget att gälla. Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift, får av kommunen påföras den högre avgiften retroaktivt. Kärlavfall Hämtningsområde och hämtningsintervall Kommunen utgör tre hämtningsområden för brännbart hushållsavfall. Hämtningsområdena framgår av kartor i bilaga 2, Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Hämtning och behållare enligt nedan. - A-område Brännbart avfall samlas in i kärl. Kärlen ägs av kommunen men sköts och underhålls av fastighetsinnehavare. Hämtningen är behovsanpassad då fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren själv ställer ut kärlet när den ska tömmas. Hämtning sker varannan vecka enligt schema fastställt av kommunen. Hämtningsschemat delas ut årligen. 5

6 - B-område Brännbart avfall samlas in på gemensamma uppsamlingsplatser. Behållarna är containrar, underjordsbehållare eller kärl. Renhållaren äger, sköter och underhåller behållarna. Fastighetsinnehavaren kan bilda en samfällighet som kan ta över administrationen för renhållningen. De kan köpa eller hyra behållare av godkänd modell. Skötsel och underhåll åligger samfälligheten. Hämtning sker enligt kommunen fastställt schema. - C-område Fastighetsinnehavaren köper en betalsäck på en återvinningscentral. Efter att säcken fyllts med brännbart avfall kan den lämnas in vid någon av återvinningscentralerna. Erbjudna behållare Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom säckhållare, slamavskiljare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. För villor i A-område erbjuds normalt 140 liters kärl. Vid förfrågan till kommunen kan kärlet bytas ut till 190 liters kärl. För verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus i A-område erbjuds utöver 140, och 190 liters kärl även 240, 370 och 660 liters kärl. I B-område erbjuds normalt 660 liters kärl till verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus. Efter förfrågan till kommunen kan andra kärl erbjudas beroende på vilket område det berör. I C-områden tillhandahåller kommunen mot en avgift betalsäckar för hushållens brännbara avfall. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler. I priset för betalsäcken ingår kostnader för behandling av avfallet. Verksamheter, samfälligheter och flerbostäder i C-område ska kontakta kommunen för att få anvisat plats och eventuellt kärl för det berörda området. Containrar eller andra typer av behållare tillhandahålls inte av kommunen. Om fastighetsinnehavaren använder sådana behållare eller utrustning ombesörjer kommun hämtning och behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. Fastighetsinnehavaren anskaffar och ansvarar för containrar. Alla containrar ska följa svensk standard och vara anpassade till renhållarens insamlingssystem i det aktuella området. Fastighetsinnehavaren tillåter att Härjedalens kommun märker containern med ID-märkning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Om behållarvolymen överskrids lämnas behållaren och hämtas efter att avfallet packats om. Om avfallet är felsorterat informeras avfallslämnaren om detta. Avfallet hämtas då vid nästa tömningstillfälle, alternativt budas hämtning när problemet är åtgärdat. 6

7 Placering av avfallsbehållare Behållare med avfall, som renhållaren ska hämta, ska senast kl på hämtningsdagen vara placerad vid tomtgräns eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. Ändringar av hämtningsplats ska godkännas av renhållaren innan den tas i bruk. Tilläggstjänst för hämtning av kärl inne på tomt kan beställas hos kommunen. Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. Avstånd mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats får inte överstiga 50 meter. Hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Grov- och byggavfall Grov- och byggavfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Hämtning av sorterat grov- och byggavfall vid tomtgräns kan ske genom beställning och mot en särskild avgift enligt avgifter. Grov- och byggavfall som hämtas vid tomtgräns får inte innehålla farligt avfall, inkl. tryckimpregnerat trä och asbest, batterier, elektriska och elektroniska produkter, bildäck, bilar eller kärlavfall. Om otillåtet avfall påträffas bland grovavfall debiteras felsorteringsavgift för sortering och behandling, se avgifter. Djuravfall Döda sällskapsdjur kan mot en avgift lämnas in på återvinningscentralen i Sveg. Jaktavfall bör lämnas på jaktmarken på lämpligt avstånd från bebyggelse. Mindre mängder kan lämnas som brännbart restavfall alternativt komposteras. Övrigt slaktavfall tas inte emot av kommunen. Elektronikavfall Kyl- och frysskåp samt övriga elektriska och elektroniska produkter från privata hushåll kan lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentraler. Kyl- och frysskåp och stora vitvaror kan också hämtas efter särskild beställning. För hämtning av kyl- och frysskåp samt stora vitvaror tas en särskild avgift. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Farligt avfall Farligt avfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på kommunens återvinningscentraler. Verksamheterna hänvisas till entreprenör. 7

8 Slam- och fettavfall För tömning är avgiften baserad på volym på brunnen/tanken/avskiljaren samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens uppställningsplats till tankens eller brunnens botten. Vid slangdragning tillkommer en avgift för slanglängd för varje påbörjad 10-tal meter utöver de första 10 meter. Slang dras inte längre än 50 meter. För extra arbete vid tömning, t.ex. framgrävning av brunnslock, särskilda tömningsförhållanden eller hinder vid tömning debiteras särskilda avgifter. Köldgräns för ordinarie tömning är C. Tömning utförs enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Tömning, hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Latrin Latrinkärl tillhandahålls mot en kostnad av kommunen. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler eller av kommunen angivna handlare. Endast latrinkärl godkända av kommunen får användas. I priset för kärlet ingår kostnaden för behandling av avfallet. Om behållarvolymen överskrids ska avfallet packas om innan det lämnas in på återvinningscentral. Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare i A- område kan efter ansökan till kommunen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare, enligt bestämmelserna i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Fastigheterna delar då på tömningsavgiften och fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Varje fastighetsinnehavare faktureras normalt för sin andel av de gemensamma behållarna eller av den gemensamma avfallslösningen. Byte av kärl Byte av befintlig avfallsbehållare eller hämtningsintervall kan efter godkännande av kommunen medges om bestämmelserna i lokala föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid byte av kärl/container debiteras en avgift, se avgifter. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden enligt bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men inte hämtningsavgift. 8

9 Förlängt tömningsintervall för slam Förlängt tömningsintervall kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden beviljas under förutsättning att sluten tank och slamavskiljare har låg belastning och att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår, enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Bomkörningsavgift Bomkörningsavgift utgår om renhållaren vid hämtnings-/tömningstillfället inte kunnat utföra tjänsten. Detta kan bero på t.ex. bilar som står i vägen, oplogad väg eller låst vägbom. Felsorteringsavgift Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare har kommunen rätt att debitera en felsorteringsavgift. Extrahämtning/-tömning Extra hämtning/-tömning kan beställas hos kommunen mot en särskild avgift som debiteras utöver den ordinarie avgiften. Se mer information i kapitlet om avgifter. Icke fastställda avgifter För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter. Kommunen kan göra undantag från gällande taxa och bestämmelser då särskilda förutsättningar råder. Index Avgifterna för insamling av hushållsavfall är indexreglerade enligt renhållningsindex A12:1MD. Avgifterna för insamling och transport av slam är indexreglerade enligt indexserie A12:3MD. Avgifterna för drift av återvinningscentraler (grundavgift) är indexreglerade enligt arbetskostnadsindex AKI grupp E. Indextalet för oktober månad 2014 används som bastal. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att 1 januari varje år ändra taxebeloppen om indextalet har förändrats i förhållande till bastalet. De därvid ändrade beloppen avrundas till hela kronor. 9

10 Avgifter Kärlavfall Område A (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) 750 kr Hämtningsavgift 140 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 90 kr 190 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 110 kr Område B (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Hämtningsavgift Hämtning (kr/år) 750 kr kr Område C (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Betalsäck som köps och lämnas på ÅVC (kr/st.) 650 kr 90 kr Flerfamiljshus, Samfälligheter/Bostadsrättsföreningar och Verksamheter Avgifter inkl. moms Grundavgift per verksamhet och bostad (kr/år) Grundavgift i samfällighet per bostad (kr/år) 750 kr 650 kr Hämtningsavgift 140 l kärl (kr/hämtning) 90 kr 190 l kärl (kr/hämtning) 110 kr 240 l kärl (kr/hämtning) 130 kr 370 l kärl (kr/hämtning) 220 kr 660 l kärl (kr/hämtning) 350 kr 4-6 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 7-8 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 10 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 0-5 m³ underjordsbehållare (kr/hämtning) kr 10

11 Tilläggstjänster kärlavfall (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Utdragning och tillbakaställande av kärl Utdragning av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Tillbakaställande av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Extra hämtning Kärl/betalsäck (kr/st.+ ordinarie avgift) Storbehållare/Container (kr/st.+ ordinarie avgift) Underjordsbehållare (kr/st.+ ordinarie avgift) 45 kr 45 kr 740 kr kr kr Byte av kärl 140 l kärl (kr/st.) 250 kr 190 l kärl (kr/st.) 330 kr 240 l kärl (kr/st.) 410 kr 370 l kärl (kr/st.) 600 kr 660 l kärl (kr/st.) 1000 kr Övrigt Felsorteringsavgift (kr/timme) Städavgift (kr/timme) Bomkörning (kr/st.) 800 kr 800 kr kr Slam- och Fettavfall Enskilda avloppsbrunnar (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Upp till 3 m³ (kr/tömning) kr 3,1-6 m³ (kr/ tömning) kr Över 6 m³, tillägg för varje ytterligare m³ (kr/m³) 280 kr Fettavskiljare (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Volym upp till <1 m³ (kr/ tömning) Tillkommer för varje ytterligare m³ (kr/m³) kr 340 kr Vid tömning av avloppsbrunnar eller fettavskiljare där särskilda förhållanden råder t.ex. topprestauranger, debiteras timavgift utöver ordinarie tömningsavgift. 11

12 Tilläggstjänster Slam och Fett (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Extra tömning Inom 5 dagar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 24 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 8 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Övrigt Slamsugningsbil med förare (kr/timme) Bomkörning (där slambilen av olika anledningar inte kunnat tömma) kr kr kr kr kr Slangdragningsavgift <10 m 0 kr >10 m, kr per påbörjad 10-tal meter, dock längst 50 meter 200 kr Latrin Godkända latrinkärl (Avgifter inkl. moms) Hämtning/inlämning av latrinkärl på återvinningscentral (kr/kärl) Hämtning latrinkärl hos av kommunen angiven handlare och inlämning på återvinningscentral (kr/kärl) 340 kr 420 kr Avfall till Återvinningscentral Inlämning av grov-, elektroniskt-, farligt- och byggavfall är kostnadsfritt för privatpersoner som betalar grundavgift i Härjedalens kommun. Betalsäck som köps och lämnas på återvinningscentral (kr/st.) Hämtning av grovavfall för privatpersoner (Avgifter inkl. moms) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 5 dagar (kr/ m³) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 1 månad (kr/ m³) Döda sällskapsdjur (Avgifter inkl. moms) Endast till återvinningscentral i Sveg Startavgift Avgift (kr/kg) 90 kr 1700 kr 1700 kr 1040 kr 580 kr 580 kr 460 kr 410 kr 25 kr För aktuell prislista för grovavfall (gällande verksamheter) kontakta kommunen 12

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun ntagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 Kristianstads kommuns Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10, 281 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avfallshantering Östra Skaraborg

Avfallshantering Östra Skaraborg 2016 Avfallstaxa Gullspång Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 3 1.3 Fastighetsägarens

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-12 Gäller från och med 2016-07-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-27 285 2 3 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 6 BJURHOLMS KOMMUN 2010-05-07 Tekniska avdelningen RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Enligt miljöbalken 27 kap., 6 skall avgift erläggas enligt den taxa

Läs mer

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER TAXA FÖR SLAMAVGIFTER er för avfall från små avloppsanläggningar För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808)

Läs mer

HALMSTADS KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA

HALMSTADS KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA HALMSTADS KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19, 132 Gäller från och med 2014-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Nummer: 60:7 Blad: (1) Avfallstaxa Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. A Allmänt Allmänt 1 Med stöd av 27 kap. 4 miljöbaken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa för Hässleholms kommun 2017

Renhållningstaxa för Hässleholms kommun 2017 Renhållningstaxa för Hässleholms kommun 2017 För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Samtliga avgifter är inklusive lagstadgad moms. Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 470 Renhållningstaxa för Kristianstads kommun för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer