Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa för Härjedalens kommun"

Transkript

1 Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige , 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1

2 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler... 3 Ikraftträdande... 3 Principer... 3 Definitioner... 3 Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper... 4 Avgiftsskyldig... 5 Fastighetsinnehavarens ansvar... 5 Kärlavfall... 5 Hämtningsområde och hämtningsintervall... 5 Erbjudna behållare... 6 Placering av avfallsbehållare... 7 Grov- och byggavfall... 7 Djuravfall... 7 Elektronikavfall... 7 Farligt avfall... 7 Slam- och fettavfall... 8 Latrin... 8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden... 8 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning... 8 Byte av kärl... 8 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam... 8 Förlängt tömningsintervall för slam... 9 Bomkörningsavgift... 9 Felsorteringsavgift... 9 Extrahämtning/-tömning... 9 Icke fastställda avgifter... 9 Index... 9 Avgifter Kärlavfall Tilläggstjänster kärlavfall Tilläggstjänster Slam och Fett Latrin Avfall till Återvinningscentral

3 Allmänna bestämmelser Taxan grundar sig på avgiftsprinciper i Miljöbalken (1998:808) Avgifterna i taxan är angivna inklusive moms. Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Härjedalens kommun. Bestämmelser för avfallshantering återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ikraftträdande Denna taxa träder i kraft då Avfallstaxa för Härjedalens kommun upphör att gälla. Principer Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Härjedalens kommuns avfallsplan. 27 kap. 5 miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan delar upp avgifterna i grundavgift, hämtnings-/tömningsavgift, och avgifter för tilläggstjänster. - Grundavgiften är en årlig avgift som anges per bostad eller verksamhet. Avgiften ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbeten, administration, information m.m. - Hämtnings-/tömningsavgiften anges beroende på i vilket område bostaden eller verksamheten är placerad eller vilken tjänst som avses. Avgiften ska täcka kostnader för hämtning, transport och behandling av avfallet. - Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i hämtnings- /tömningsavgiften. Definitioner Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i författningarna ovan. Därutöver används begrepp med betydelser enligt följande: - Med hushållsavfall avses avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i: säck- och kärlavfall - avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avfallsbehållaren på fastigheten. Detta avfall klassificeras som brännbart avfall. grovavfall från hushåll - skrymmande avfall som uppkommer vid normalt boende farligt avfall från hushåll 3

4 avfall från annan verksamhet och som är jämförligt med hushållsavfall sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av mänsklig livsföring inom en anläggning, till exempel avfall från skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall latrin och slam från slutna tankar och slamavskiljare avfall från fettavskiljare - Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. I begreppet grovavfall ingår inte affärs-, industri-, byggnads-, skogs- eller jordbruksavfall. - Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening jämställs med fastighetsinnehavare. - Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. - Med bostad avses byggnader som är avsedda för bostadsändamål, fritidsbostad eller permanentbostad. - Med verksamhet avses alla fastigheter där det uppstår hushållsavfall men som inte räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, osv. - Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats. I de fall tomtgräns inte är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör renhållaren vad som är farbar väg. - Med renhållare avses den av kommunen utsedd ansvarige för renhållningen. - Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper Avgift får tas ut enligt Miljöbalken (1998:808), 27 kap. 4-6, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Renhållningsenheten, Härjedalens kommun eller den kommunen utser. Avgiften debiteras fyra gånger per år. Efter godkännande av kommunen kan debitering ske enligt annat intervall. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut i varje särskilt tillfälle. Eventuella anmärkning mot faktura ska lämnas till kommunen inom åtta dagar. 4

5 Vid obetald faktura debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Kravhantering sker enligt kommunens fastställda rutiner. Avgiftsskyldig Varje fastighetsinnehavare ska betala avgift enligt denna avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Grundavgift ska erläggas av samtliga fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga bostäder på bebyggd fastighet. Efter skriftlig överenskommelse med kommunen kan fakturan skickas till nyttjanderättsinnehavare. Betalar inte nyttjanderättsinnehavaren övergår betalningsskyldigheten till fastighetsinnehavaren. De fastigheter som blivit beviljade bygglov, avsedd för bostad, ska betala grundavgift när startbesked ges. I samband med att ett slutbesked utfärdats så betalas även hämtningsavgift. Fastighetsinnehavarens ansvar Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar mm återfinns i de Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till kommunen. Om anmälan om förändringar som rör renhållningen inte görs så fortsätter abonnemanget att gälla. Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift, får av kommunen påföras den högre avgiften retroaktivt. Kärlavfall Hämtningsområde och hämtningsintervall Kommunen utgör tre hämtningsområden för brännbart hushållsavfall. Hämtningsområdena framgår av kartor i bilaga 2, Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Hämtning och behållare enligt nedan. - A-område Brännbart avfall samlas in i kärl. Kärlen ägs av kommunen men sköts och underhålls av fastighetsinnehavare. Hämtningen är behovsanpassad då fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren själv ställer ut kärlet när den ska tömmas. Hämtning sker varannan vecka enligt schema fastställt av kommunen. Hämtningsschemat delas ut årligen. 5

6 - B-område Brännbart avfall samlas in på gemensamma uppsamlingsplatser. Behållarna är containrar, underjordsbehållare eller kärl. Renhållaren äger, sköter och underhåller behållarna. Fastighetsinnehavaren kan bilda en samfällighet som kan ta över administrationen för renhållningen. De kan köpa eller hyra behållare av godkänd modell. Skötsel och underhåll åligger samfälligheten. Hämtning sker enligt kommunen fastställt schema. - C-område Fastighetsinnehavaren köper en betalsäck på en återvinningscentral. Efter att säcken fyllts med brännbart avfall kan den lämnas in vid någon av återvinningscentralerna. Erbjudna behållare Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom säckhållare, slamavskiljare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. För villor i A-område erbjuds normalt 140 liters kärl. Vid förfrågan till kommunen kan kärlet bytas ut till 190 liters kärl. För verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus i A-område erbjuds utöver 140, och 190 liters kärl även 240, 370 och 660 liters kärl. I B-område erbjuds normalt 660 liters kärl till verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus. Efter förfrågan till kommunen kan andra kärl erbjudas beroende på vilket område det berör. I C-områden tillhandahåller kommunen mot en avgift betalsäckar för hushållens brännbara avfall. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler. I priset för betalsäcken ingår kostnader för behandling av avfallet. Verksamheter, samfälligheter och flerbostäder i C-område ska kontakta kommunen för att få anvisat plats och eventuellt kärl för det berörda området. Containrar eller andra typer av behållare tillhandahålls inte av kommunen. Om fastighetsinnehavaren använder sådana behållare eller utrustning ombesörjer kommun hämtning och behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. Fastighetsinnehavaren anskaffar och ansvarar för containrar. Alla containrar ska följa svensk standard och vara anpassade till renhållarens insamlingssystem i det aktuella området. Fastighetsinnehavaren tillåter att Härjedalens kommun märker containern med ID-märkning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Om behållarvolymen överskrids lämnas behållaren och hämtas efter att avfallet packats om. Om avfallet är felsorterat informeras avfallslämnaren om detta. Avfallet hämtas då vid nästa tömningstillfälle, alternativt budas hämtning när problemet är åtgärdat. 6

7 Placering av avfallsbehållare Behållare med avfall, som renhållaren ska hämta, ska senast kl på hämtningsdagen vara placerad vid tomtgräns eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. Ändringar av hämtningsplats ska godkännas av renhållaren innan den tas i bruk. Tilläggstjänst för hämtning av kärl inne på tomt kan beställas hos kommunen. Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. Avstånd mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats får inte överstiga 50 meter. Hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Grov- och byggavfall Grov- och byggavfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Hämtning av sorterat grov- och byggavfall vid tomtgräns kan ske genom beställning och mot en särskild avgift enligt avgifter. Grov- och byggavfall som hämtas vid tomtgräns får inte innehålla farligt avfall, inkl. tryckimpregnerat trä och asbest, batterier, elektriska och elektroniska produkter, bildäck, bilar eller kärlavfall. Om otillåtet avfall påträffas bland grovavfall debiteras felsorteringsavgift för sortering och behandling, se avgifter. Djuravfall Döda sällskapsdjur kan mot en avgift lämnas in på återvinningscentralen i Sveg. Jaktavfall bör lämnas på jaktmarken på lämpligt avstånd från bebyggelse. Mindre mängder kan lämnas som brännbart restavfall alternativt komposteras. Övrigt slaktavfall tas inte emot av kommunen. Elektronikavfall Kyl- och frysskåp samt övriga elektriska och elektroniska produkter från privata hushåll kan lämnas kostnadsfritt på kommunens återvinningscentraler. Kyl- och frysskåp och stora vitvaror kan också hämtas efter särskild beställning. För hämtning av kyl- och frysskåp samt stora vitvaror tas en särskild avgift. För verksamheter utgår en avgift då det inte ingår i grundavgiften. Farligt avfall Farligt avfall från privathushåll kan lämnas sorterat till återvinningscentralen. Kostnader för detta ingår i grundavgiften. Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på kommunens återvinningscentraler. Verksamheterna hänvisas till entreprenör. 7

8 Slam- och fettavfall För tömning är avgiften baserad på volym på brunnen/tanken/avskiljaren samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens uppställningsplats till tankens eller brunnens botten. Vid slangdragning tillkommer en avgift för slanglängd för varje påbörjad 10-tal meter utöver de första 10 meter. Slang dras inte längre än 50 meter. För extra arbete vid tömning, t.ex. framgrävning av brunnslock, särskilda tömningsförhållanden eller hinder vid tömning debiteras särskilda avgifter. Köldgräns för ordinarie tömning är C. Tömning utförs enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Tömning, hämtning- och transportvägar ska följa bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Latrin Latrinkärl tillhandahålls mot en kostnad av kommunen. Dessa finns att köpa på kommunens återvinningscentraler eller av kommunen angivna handlare. Endast latrinkärl godkända av kommunen får användas. I priset för kärlet ingår kostnaden för behandling av avfallet. Om behållarvolymen överskrids ska avfallet packas om innan det lämnas in på återvinningscentral. Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare i A- område kan efter ansökan till kommunen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare, enligt bestämmelserna i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Fastigheterna delar då på tömningsavgiften och fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Varje fastighetsinnehavare faktureras normalt för sin andel av de gemensamma behållarna eller av den gemensamma avfallslösningen. Byte av kärl Byte av befintlig avfallsbehållare eller hämtningsintervall kan efter godkännande av kommunen medges om bestämmelserna i lokala föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid byte av kärl/container debiteras en avgift, se avgifter. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden enligt bestämmelser i Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men inte hämtningsavgift. 8

9 Förlängt tömningsintervall för slam Förlängt tömningsintervall kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden beviljas under förutsättning att sluten tank och slamavskiljare har låg belastning och att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår, enligt Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun. Bomkörningsavgift Bomkörningsavgift utgår om renhållaren vid hämtnings-/tömningstillfället inte kunnat utföra tjänsten. Detta kan bero på t.ex. bilar som står i vägen, oplogad väg eller låst vägbom. Felsorteringsavgift Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare har kommunen rätt att debitera en felsorteringsavgift. Extrahämtning/-tömning Extra hämtning/-tömning kan beställas hos kommunen mot en särskild avgift som debiteras utöver den ordinarie avgiften. Se mer information i kapitlet om avgifter. Icke fastställda avgifter För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter. Kommunen kan göra undantag från gällande taxa och bestämmelser då särskilda förutsättningar råder. Index Avgifterna för insamling av hushållsavfall är indexreglerade enligt renhållningsindex A12:1MD. Avgifterna för insamling och transport av slam är indexreglerade enligt indexserie A12:3MD. Avgifterna för drift av återvinningscentraler (grundavgift) är indexreglerade enligt arbetskostnadsindex AKI grupp E. Indextalet för oktober månad 2014 används som bastal. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att 1 januari varje år ändra taxebeloppen om indextalet har förändrats i förhållande till bastalet. De därvid ändrade beloppen avrundas till hela kronor. 9

10 Avgifter Kärlavfall Område A (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) 750 kr Hämtningsavgift 140 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 90 kr 190 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning) 110 kr Område B (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Hämtningsavgift Hämtning (kr/år) 750 kr kr Område C (Avgifter per bostad inkl. moms) Grundavgift (kr/år) Betalsäck som köps och lämnas på ÅVC (kr/st.) 650 kr 90 kr Flerfamiljshus, Samfälligheter/Bostadsrättsföreningar och Verksamheter Avgifter inkl. moms Grundavgift per verksamhet och bostad (kr/år) Grundavgift i samfällighet per bostad (kr/år) 750 kr 650 kr Hämtningsavgift 140 l kärl (kr/hämtning) 90 kr 190 l kärl (kr/hämtning) 110 kr 240 l kärl (kr/hämtning) 130 kr 370 l kärl (kr/hämtning) 220 kr 660 l kärl (kr/hämtning) 350 kr 4-6 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 7-8 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 10 m³ storbehållare (kr/hämtning) kr 0-5 m³ underjordsbehållare (kr/hämtning) kr 10

11 Tilläggstjänster kärlavfall (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Utdragning och tillbakaställande av kärl Utdragning av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Tillbakaställande av kärl 0-50 m (kr/hämtning + ordinarie avgift) Extra hämtning Kärl/betalsäck (kr/st.+ ordinarie avgift) Storbehållare/Container (kr/st.+ ordinarie avgift) Underjordsbehållare (kr/st.+ ordinarie avgift) 45 kr 45 kr 740 kr kr kr Byte av kärl 140 l kärl (kr/st.) 250 kr 190 l kärl (kr/st.) 330 kr 240 l kärl (kr/st.) 410 kr 370 l kärl (kr/st.) 600 kr 660 l kärl (kr/st.) 1000 kr Övrigt Felsorteringsavgift (kr/timme) Städavgift (kr/timme) Bomkörning (kr/st.) 800 kr 800 kr kr Slam- och Fettavfall Enskilda avloppsbrunnar (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Upp till 3 m³ (kr/tömning) kr 3,1-6 m³ (kr/ tömning) kr Över 6 m³, tillägg för varje ytterligare m³ (kr/m³) 280 kr Fettavskiljare (Avgifter inkl. moms) Insamlingsavgift inkl. behandling Volym upp till <1 m³ (kr/ tömning) Tillkommer för varje ytterligare m³ (kr/m³) kr 340 kr Vid tömning av avloppsbrunnar eller fettavskiljare där särskilda förhållanden råder t.ex. topprestauranger, debiteras timavgift utöver ordinarie tömningsavgift. 11

12 Tilläggstjänster Slam och Fett (Avgifter utöver ordinarie avgift inkl. moms) Extra tömning Inom 5 dagar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 24 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Inom 8 timmar (kr/tömning + ordinarie avgift) Övrigt Slamsugningsbil med förare (kr/timme) Bomkörning (där slambilen av olika anledningar inte kunnat tömma) kr kr kr kr kr Slangdragningsavgift <10 m 0 kr >10 m, kr per påbörjad 10-tal meter, dock längst 50 meter 200 kr Latrin Godkända latrinkärl (Avgifter inkl. moms) Hämtning/inlämning av latrinkärl på återvinningscentral (kr/kärl) Hämtning latrinkärl hos av kommunen angiven handlare och inlämning på återvinningscentral (kr/kärl) 340 kr 420 kr Avfall till Återvinningscentral Inlämning av grov-, elektroniskt-, farligt- och byggavfall är kostnadsfritt för privatpersoner som betalar grundavgift i Härjedalens kommun. Betalsäck som köps och lämnas på återvinningscentral (kr/st.) Hämtning av grovavfall för privatpersoner (Avgifter inkl. moms) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 5 dagar (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 5 dagar (kr/ m³) Hämtning av enstaka kylmöbler inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av grovavfall, enstaka kollin inom 1 månad (kr/st.) Hämtning av löst grovavfall (inkl. storsäck) inom 1 månad (kr/ m³) Döda sällskapsdjur (Avgifter inkl. moms) Endast till återvinningscentral i Sveg Startavgift Avgift (kr/kg) 90 kr 1700 kr 1700 kr 1040 kr 580 kr 580 kr 460 kr 410 kr 25 kr För aktuell prislista för grovavfall (gällande verksamheter) kontakta kommunen 12

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun ntagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22 KF Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Avfallstaxa 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-24 SBN 2013.0195 Handläggare: Andreas Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut om avfallstaxa Beslutsunderlag

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Titel: Avfallsföreskrifter 1 (10) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Från 2013-04-01 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 14 Uppdateras: Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

AVFALLSTAXA. för KRISTINEHAMNS KOMMUN gällande från och med 1 juni 2013. jml kommunfullmäktige beslut Kf 2013-04-25 48

AVFALLSTAXA. för KRISTINEHAMNS KOMMUN gällande från och med 1 juni 2013. jml kommunfullmäktige beslut Kf 2013-04-25 48 AVFALLSTAXA för KRISTINEHAMNS KOMMUN gällande från och med 1 juni 2013 jml kommunfullmäktige beslut Kf 2013-04-25 48 Gamla sopstationen vid Sanna, Foto: E.Stenarsson 1969 Kristinehamns Museum och Bildarkiv

Läs mer

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är: RENHÅLLNINGSTAXA 201 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-21, 162. Gäller från och med 201-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap -6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939)

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Bilaga 1. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2015

Bilaga 1. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2015 Bilaga 1 Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2015 1 ALLMÄNT Renhållningstaxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808) er i renhållningstaxan är angivna

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Taxa för fastighetsrenhållning 2015 Taxa för fastighetsrenhållning 2015 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

www.telge.se Avfallstaxa

www.telge.se Avfallstaxa www.telge.se Avfallstaxa 205 Avfallstaxa, en- och tvåfamiljshus En- och tvåfamiljshus Fast avgift per lägenhet och år, (Fast avgift; se längst ner på sidan) Reducerad avgift med egen kompostering, hämtning

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningstaxa 2015-

Renhållningstaxa 2015- Renhållningstaxa 2015- Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 201, att gälla från och med 2015-01-01. 1 Allmänna bestämmelser Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter

Läs mer

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5 Definitioner... 5 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 5 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Bräcke kommuns renhållningsordning

Bräcke kommuns renhållningsordning Bräcke kommuns renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter Kungsbacka kommun 0 Innehåll Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar och skyldighet... 3 Kommunens ansvar... 3 Fastighetsinnehavares

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i avfallsförordningen (2001:1063), dels föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmänt 3 Källsortering med Beda-systemet.. 4 Avgifter 5 I avgifterna ingår.. 6 Betalningsvillkor..

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-20 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, 29 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 Innehåll AVFALLSFÖRESKRIFTER... 1 Inledande bestämmelser...

Läs mer