CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE"

Transkript

1 1 CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE Centerpartiets kommunkretsar i Falun och Borlänge kommuner har gemensamt arbetat fram ett antal synpunkter vi vill lägga på förslaget. Dessa redovisas i det följande: Allmänt: Förslaget till ÖPL är väl genomarbetat vad avser området i och runt de två tätortskärnorna. Beskrivningen av och utvecklingen av det gemensamma regionala centrum som skissas stöder vi i huvudsak. FalunBorlänge skall stärka sin roll som nav för hela Dalarnas utveckling. Det innebär att vi stödjer många av de grundtankar som förslaget innehåller. Däremot tar förslaget inte vara på den potential för utveckling och grön tillväxt som landsbygden i våra båda kommuner innebär. Det är gott att åkermarken försvaras i planeringshänseende, men förslaget förmår inte fånga upp den symbios mellan stad och land som våra kommuner kan erbjuda och som det framtida samhället kommer att bygga på. I stället utelämnas stora delar av framförallt Falu kommun med hänvisning till framtida kompletteringar och fördjupningar. Centerpartiet anser detta vara en risk för att möjligheter inte tas tillvara, vilket måste tydliggöras bättre. En målinriktad översiktsplan ger utrymme för enklare handläggningar av kompletteringar i mindre orter och på landsbygden. En ÖPL skall rimligen omfatta hela kommunens yta. Vi går nedan igenom materialet och lämnar mera specifika synpunkter: Framtidsbild I framtidsbilden anges att FalunBorlänge skall vara en sammanhållen region och tillhöra de 10 största regionerna i riket. Lika viktig som storleken bör attraktionen vara. Vi anser att FalunBorlänge skall vara en attraktiv region i konkurrens med landets största regioner. Vi tycker också att det gröna måste komma fram tydligare. Då handlar det inte bara om att

2 2 dra ner på aktiviteter utan också att satsa utvecklingskraft på att ställa om för grön tillväxt. Vi vill också lägga till ett tydligt perspektiv på vad vi menar med hållbara städer. Vi lånar tankar från delegationen för Hållbara städer: Det handlar inte om svångremsmetoder utan om att underlätta för människor att handla klokt i vardagslivet. Det ska vara tryggt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Det ska vara lätt att sortera och återvinna. Det ska vara möjligt att lokalt producera el till nätet och på så sätt bidra till förnybar elproduktion. Städer kan inte heller utvecklas med växande sociala klyftor, som de gör nu. Det handlar om att jobb ska finnas i stadens alla delar. Att förbättra utbildningen i stadsdelar med hög arbetslöshet. Att knyta samman staden fysiskt och socialt. Framtiden behöver smarta systemlösningar och inte minst sociala innovationer; nya sätt att organisera och finansiera stadens funktioner och service. Hållbar stadsutveckling ger hög utväxling om människor är delaktiga och får ta ansvar. I debatten har följande tre punkter lyfts fram som grundläggande och vi delar den uppfattningen och menar de bör vara vägledande också för utvecklingen också i Borlänge och Falun. Sveriges städer måste mer än halvera sina ekologiska fotavtryck för att visa vägen mot en globalt hållbar utveckling. Investera offensivt i värdetillväxt genom stadsförnyelse, nya transportlösningar, ren energiteknik och ekosystemtjänster. Involvera medborgarna - en framgångsrik omställning förutsätter bred delaktighet Tillägg: FalunBorlänge en miljömedveten region där skogen och jorden förutom traditionell produktion används för såväl nya produkter som förnyelsebar energi. 1. En gemensam översiktsplan. Den gemensamma ÖPL omfattar inte hela kommunerna. Kravet i PBL är att den skall omfatta hela kommunen. I planen har synen på landsbygdens möjligheter till stor del utelämnats. Centerpartiet tror på landsbygdens potential i våra kommuner eftersom få fast boende har över 30 min. restid med bil till kommunernas stora centralort. Därmed kan koncentrationen som förespråkas i de centrala delarna nyanseras. Vi tror att bilar inom 5-10 år drivs med förnybara bränslen och därmed blir frågeställningarna och övervägandena något annorlunda. En följd av detta blir att under STRATEGISKA FRÅGOR tillföra rubriken Landsbygden. 2. Strategier för hållbar samhällsplanering. Grundförutsättningen i ÖPL skall gälla att tillgodose människornas behov av en god livsmiljö. Det behöver framgå tydligare Ersätt sista stycket med:

3 3 Genom att ta tillvara landsbygdens förutsättningar och möjligheter i kombination med utvecklingen av tätorterna går vi före i omställningen till ett hållbart samhälle Vi saknar den tunga industrins utsläpp av växthusgaser och omställningsbehov! Avslutningen med olika punkter: Stryk punkt 1. Komplettera P.3 med krav på lång livslängd, återvinningsbart material och uppvärmning med metoder, och material som ingår i kretsloppet. P.4 bör byta ut odlingsmark mot marker. Då gäller det tydligt även betesmark Bör kompletteras med trygghet i boendet. 2.3 Boverkets Vision 2025 omfattar även möjligheter för små orter, glesbygd och jordbruksmarker. Dessa delar har ÖPL FalunBorlänge till stora delar bortsett ifrån. 2.4 Många vill bo nära kommunikationer. Det bör tillgodoses. Ur miljö- och klimatsynpunkt bör vi också slå vakt om de öppna ytor som finns i centrumområdena. Inte bygga igen allt. 2.5 Städernas omland kan aldrig tillgodose resandebehovet enbart med kollektivtrafik. Vi tror att utvecklingen av nya drivmedel till fordon kan skapa nya villkor o möjligheter. Att begränsa valfriheten av boendet så som redovisas i tredje stycket kan inte accepteras. Möjligheterna till en miljöanpassad, egen närodlad lokalproducerad livsmedel förutsätter tillgång på mark. Sista stycket kan inte accepteras! Det finns människor som söker just enskildheten eller en speciell miljö. Vi ska inte generellt stoppa detta. 2 Landsbygden; våra kommuners alternativ till storstaden. Vi föreslår att ett stycke tillförs som redovisar framtidens möjligheter till att tillgodose landsbygdsbefolkningens gemensamma behov genom nya och alternativa utvecklingssatsningar mot dagens. T.ex. inom barnomsorg, skola, resandebehov, distributionsservice, omvårdnad etc. Möjligheter som fibernät, fossilfritt bränsle, el-bilar, sol och skog som egenproducerad energitillgång, m.m. ger fördelar till landsbygden. Utveckla förutsättningar för småföretagande och boende. 2.7 Samlade Strategier.. Kapitlet bör kompletteras med betydelsen av landskapets betesmarker och att djurens vistelse i områdena tryggas. 3. Bebyggelseutveckling 3.1 Översiktsplanen som åberopas kan inte fullt ut accepteras eftersom de tidigare inte behandlats på många år och föreliggande förslag inte arbetat igenom hela kommunernas yta. 3.6 Byggande utanför planlagda områden

4 4 Det gäller för de största delarna av kommunerna. En levande landsbygd är beroende av att förnyelse kan ske och landsbygdsmiljön har stora värden då våra kommuners attraktion ställs mot landets största regioner. Besluten om byggande i dessa områden måste grundas på landsbygdens villkor. Begreppet sammanhållen bebyggelse bör uppmärksammas. Antalet fastigheter som berörs bör vara ett flertal. Angränsning till jordbruksfastighet och tomtstorlekar avsedda exempelvis för egen odling och näringsverksamhet bör inte innefattas i begreppet. Kopplat boende och näringsverksamhet på samma tomt/fastighet är en förutsättning ofta för näringslivsutveckling. Hur behandlas större vägar/ trafikverkets vägar? 4. Socialt perspektiv. 4.1 Mångfaldsperspektivet bör också behandla även utifrån olikheten i stadsbolandsbygdsbo. Det finns många människor som väljer landsbygdens företräden trots en del uppoffringar i bekvämlighet. Uppmärksamma möjligheterna till varierande verksamheter inom barnomsorg och skola. Framtida teknik kan möjliggöra undervisning i helt andra former än idag. Det är också lite kortsiktigt att beskriva problembilden utifrån dagssituationen. Det enda vi vet är att den kommer att förändras och att strategierna kring att skapa mötesplatser där olika kulturer kan berika varandra Delaktighet kan också innebära att en verksamhet får formas av en grupp individer, t ex utveckla bya kooperativ med anknytning till kommunens olika verksamheter. Här behöver det också in ett avsnitt om ungas delaktighet i den politiska processen framåt Trygghet kan också kommenteras utifrån upplevda tryggheten i mindre samhällen i förhållande till stadskärnan. 4.3 Här bör man tydligare uppmärksamma samspelet med byföreningarna och kunna ge dessa ett reellt inflytande. De bör vara en självklar samrådspart inom barnomsorg, skola och vård/omsorg. Översiktsplanen bör tydligare markera uppdraget att genomföra lokala dialoger i samband med politiska beslut som berör ett geografiskt område. 5 Boende. Skrivningen är i huvudsak bra. Några kompletteringar. Det finns många attraktiva miljöer i kommunerna som kan marknadsföras. Det finns också behov av hyresbostäder på mindre orter. Centerpartiet vill tydligt lyfta fram industriellt träbyggande som en av nycklarna till ett ökat bostadsbyggande. På orter där detta prövats har man skördat framgång och det handlar om att bryta ett antal oligopol, samarbeta mellan kommunerna i upphandlingen, förenkla planprocessen och tillämpa industriell teknik. Byggande i trä innebär också en möjlighet att profilera våra kommuner som gröna kommuner. En allt större del av en bostads totala miljöpåverkan kommer från byggprocessen. Tillverkning av betong är en av vår tids stora miljöbelastningar. 6 Näringsliv. Här är ÖPL ganska tunn. I ett strategidokument av denna art behöver näringslivsutveckling vara mer bearbetat. Vi står inför en stor omställning till ett grönt hållbart samhälle. Den utmaningen handlar inte bara om att resa mindre i vardagen. Det handlar om vår konsumtion totalt sett och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Att bara beskriva handel som en strategi är inte tillräckligt. Det bör vara handel med produkter som

5 5 bidrar till hållbarheten och en stimulans av konsumtion från prylar till tjänster. Utrymme finns här för visioner med nya material och ny teknik. Det är den gröna omställningen som skall vara hävstången i FalunBorlänge. Landsbygdsdelarna av kommunerna är här nyckelresurser och detta kan utvecklas mycket tydligare i scenariebeskrivningar. 7. Fritid. Avsnittet beskriver i huvudsak utveckling av fritidsverksamhet kring Runn. Runn är en pärla som kan utnyttjas än mer. Bl a behöver en analys göras vad som skulle kunna ske om och när järnvägen flyttas. Avsnittet beskriver i för liten utsträckning den profil av evenemangsorter som FalunBorlänge är och skulle kunna bli än mer. Det gäller både arenaarrangemang och areellt utspridda arrangemang. 7.5 Föreslår en punkt till. Ett aktivt engagemang mellan kommunerna och föreningslivet har goda förutsättningar till att bredda tillgången på fritidsaktiviteter. 8. Utbildning. Utbildning är en nyckelfråga för en framgångsrik region. Såväl högskolans förmåga som utvecklingen av kommunernas skolor måst ges hör prioritet. Betydelsen av en framgångsrik högskola kan inte nog poängteras. Därutöver skall FalunBorlänge präglas av en hög standard på pedagogik och studieresultat på alla nivåer. Ett led i detta är att slå vakt om och utveckla landsbygdsskolorna och ta fram de fördelar som finns inom t ex. miljö, småskalighet/delaktighet och ny teknik. Samspel med föräldrar och lokalbefolkningen är viktiga framgångsfaktorer. Skolorna på landsbygden har en mycket viktig betydelse för attraktionen och livskvaliteten. I detta måste inräknas samhällets vinster och kostnader för varje barn som får bättre eller sämre utgångsläge i livet. Nära samband med barnomsorg och viss äldreservice kan utvecklas positivt. 9. Hållbara kommunikationer. Avsnittet är lite motsägelsefullt då det prioriterar gång o cykeltrafik men samtidigt beskriver behovet av nya vägar och upprustning av flygplatser. Det är heller inte rätt att likställa villkoren i Falun o Borlänge centrum, då Falun valt en strategi att behålla handeln i centrum. Det kräver tillgänglighet för både bilar o cyklar. Korta resor skall givetvis ske med cykel eller till fots. 9.4 Järnväg. Bör ta in både person- och godstrafik i ett tidigt skede. 9.6 Vägreservat. Angivet stråk mellan Tallen och Vallbro skall ställas i relation till ett stråk från Morbygden till Lövhyddan RV 69/ E16. Avsikten med reservatet var att ge bättre förutsättningar för godstransporter i första hand in till Stora Enso/ Kvarnsveden från upptagningsområden Rättvik, Edsbyn, Bollnäs, Gävle. 9.9 Infrastruktur. Väl utbyggd fiber är en strategisk utvecklingsfråga och kan göra att landsbygden bli ett starkt argument för att företag lockas från storstäderna till våra kommuner.

6 6 10. Rent vatten behöver nyanseras. Enskilda VA anläggningar är grunden för att kunna verka och bo på många platser i kommunerna. Genom kontakter med den forskning och de verksamheter som under många år utvecklat system för små och mindre reningssystem kan förbättringar arbetas fram. Jordarterna i vårt område har goda förutsättningar att biologiskt klara rening lika bra som sker på de stora kommunala anläggningarna. Vi anser att kommunerna skall aktivt delta i utvecklingsarbetet. Det ger underlag för utveckling och förstärkning av berörda orter. Kunskapen om att bruka rätt produkter i hushållen och verksamheter behöver förbättras. Landsbygdsstöd bör vara tillgängligt i de flesta fallen. 11. Strandskydd och LIS-områden. Centerpartierna i Falun/Borlänge hävdar att strandskyddet idag är för strängt och motverkar en levande landsbygd. Detta är i och för sig inte något som en översiktsplan kan förändra utan det kräver nya riksdagsbeslut. Men det finns inom regelverket också möjligheter att göra egna tolkningar, mer eller mindre generösa. En sådan är hur stort vattendraget ska vara för att medföra strandskydd. Länsstyrelsens hittillsvarande tolkningar skapar problem. Denna fråga bör ägas av kommunerna. FalunBorlänge har nu möjligheten att väga av näringslivsintresset och möjligheterna till boende på landsbygden på ett bättre sätt än tidigare. Där inte starka motstående intressen finns bör det vara möjligt att stimulera utvecklingen genom att ge möjlighet till bebyggelse med vattenkontakt. FalunBorlänge behöver erbjuda flera attraktiva tomter. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd. Den försiktighet med vilken planförslaget föreslår LIS-områden verkar utgå från att bebyggelse för permanenteller fritidsboende är en störande verksamhet. Så behöver det inte alls vara. Dels säkerställer de stränga avloppsreglerna att påverkan på vatten i närheten blir i det närmaste obefintlig och dels säkerställer reglerna för strandskyddsdispens att det lämnas ett rejält avstånd till vattnet för allmänhetens bästa. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd.

7 7 12 Vindkraft Vad gäller vindbruk gör förslaget en rimlig avvägning. Centerpartiet står i huvudsak bakom den vindbruksplan som tagits fram för Falun. 13. Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker Avsnittet är relativt väl avvägt, men det är viktigt att människor kan välja. Vill man bo centralt kanske man måste acceptera en något sämre miljö än annars. Det är ett val man gör Buller och vibrationer. Synpunkter på skrivningen. Är det biltransporter som skall bekämpas? Den som ändå väljer att bosätta sig intill en störande verksamhet skall även ha ett eget ansvar för problemen utifrån den verksamhetsstorlek som gäller vid bosättningstillfället. 14. Energi och klimatpåverkan. Avsnittet är bra men översiktsplanens lösning med koncentration av människorna anser vi försämrar FalunBorlänges attraktivitet gent emot de stora regionerna. Genom att kommunerna ser över arbetsformerna för sina huvuduppgifter och tillvaratar ny teknik utvecklas regionen positivt i miljöhänseende. FalunBorlänge skall vara ett samhälle byggt på stad och land hand i hand. 15. Natur- kulturmiljö - och landskapsvärden Avsnittet beskriver många bevarandevärda företeelser i våra kommuner. Likväl är det angeläget att inte synen på landsbygden blir museal. De areella naturresurserna är fundament för en hållbar utveckling och måste också användas som resurser för detta. Det förutsätter att landsbygden och de areella näringarna har en livskraftig förnyelse även i framtiden eftersom nuvärdet bygger på tusenårig fri allsidig utveckling. 16. Stora opåverkade områden. Avsnittet tar upp områden som är av intresse för framtiden eftersom de ej berörts av större exploateringar. Det är väsentligt att klargöra vissa värden som tidigare påverkats av människors behov liksom att en levande natur ständigt leder till förändringar. För att områdena skall betraktas som värdefulla måste de ändå vara tillgängliga. 17. Materialhushållning och avfall. Utnyttjandet av våra rullstensåsar måste ske restriktivt. Bergbrytning kan i många fall ersätta behovet och är att föredra. Även restprodukter i samband med gruvbrytning skall beaktas Avfallshantering. Återvinning och återanvändning liksom omvandling till energiprodukter skall stimuleras Centerpartiet avstår i nuläget från kommentarer. För Centerpartiet i Borlänge För centerpartiet i Falun Karin Örjes Dan Westerberg

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Visionsdokumentet "vi vill mer 2014-2025" Centerpartiet Ljungby kommun

Visionsdokumentet vi vill mer 2014-2025 Centerpartiet Ljungby kommun Visionsdokumentet "vi vill mer 2014-2025" Centerpartiet Ljungby kommun Vi vill mer en Levande landsbygd 100 nya invånare/år sveriges bästa skola den klimatsmartaste kommunen livskvalitet och valfrihet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21 Måldokument för Karlskrona kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 Karlskrona och Agenda 21 År 1992 höll Förenta Nationerna, FN, i Rio de

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer