CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE"

Transkript

1 1 CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE Centerpartiets kommunkretsar i Falun och Borlänge kommuner har gemensamt arbetat fram ett antal synpunkter vi vill lägga på förslaget. Dessa redovisas i det följande: Allmänt: Förslaget till ÖPL är väl genomarbetat vad avser området i och runt de två tätortskärnorna. Beskrivningen av och utvecklingen av det gemensamma regionala centrum som skissas stöder vi i huvudsak. FalunBorlänge skall stärka sin roll som nav för hela Dalarnas utveckling. Det innebär att vi stödjer många av de grundtankar som förslaget innehåller. Däremot tar förslaget inte vara på den potential för utveckling och grön tillväxt som landsbygden i våra båda kommuner innebär. Det är gott att åkermarken försvaras i planeringshänseende, men förslaget förmår inte fånga upp den symbios mellan stad och land som våra kommuner kan erbjuda och som det framtida samhället kommer att bygga på. I stället utelämnas stora delar av framförallt Falu kommun med hänvisning till framtida kompletteringar och fördjupningar. Centerpartiet anser detta vara en risk för att möjligheter inte tas tillvara, vilket måste tydliggöras bättre. En målinriktad översiktsplan ger utrymme för enklare handläggningar av kompletteringar i mindre orter och på landsbygden. En ÖPL skall rimligen omfatta hela kommunens yta. Vi går nedan igenom materialet och lämnar mera specifika synpunkter: Framtidsbild I framtidsbilden anges att FalunBorlänge skall vara en sammanhållen region och tillhöra de 10 största regionerna i riket. Lika viktig som storleken bör attraktionen vara. Vi anser att FalunBorlänge skall vara en attraktiv region i konkurrens med landets största regioner. Vi tycker också att det gröna måste komma fram tydligare. Då handlar det inte bara om att

2 2 dra ner på aktiviteter utan också att satsa utvecklingskraft på att ställa om för grön tillväxt. Vi vill också lägga till ett tydligt perspektiv på vad vi menar med hållbara städer. Vi lånar tankar från delegationen för Hållbara städer: Det handlar inte om svångremsmetoder utan om att underlätta för människor att handla klokt i vardagslivet. Det ska vara tryggt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Det ska vara lätt att sortera och återvinna. Det ska vara möjligt att lokalt producera el till nätet och på så sätt bidra till förnybar elproduktion. Städer kan inte heller utvecklas med växande sociala klyftor, som de gör nu. Det handlar om att jobb ska finnas i stadens alla delar. Att förbättra utbildningen i stadsdelar med hög arbetslöshet. Att knyta samman staden fysiskt och socialt. Framtiden behöver smarta systemlösningar och inte minst sociala innovationer; nya sätt att organisera och finansiera stadens funktioner och service. Hållbar stadsutveckling ger hög utväxling om människor är delaktiga och får ta ansvar. I debatten har följande tre punkter lyfts fram som grundläggande och vi delar den uppfattningen och menar de bör vara vägledande också för utvecklingen också i Borlänge och Falun. Sveriges städer måste mer än halvera sina ekologiska fotavtryck för att visa vägen mot en globalt hållbar utveckling. Investera offensivt i värdetillväxt genom stadsförnyelse, nya transportlösningar, ren energiteknik och ekosystemtjänster. Involvera medborgarna - en framgångsrik omställning förutsätter bred delaktighet Tillägg: FalunBorlänge en miljömedveten region där skogen och jorden förutom traditionell produktion används för såväl nya produkter som förnyelsebar energi. 1. En gemensam översiktsplan. Den gemensamma ÖPL omfattar inte hela kommunerna. Kravet i PBL är att den skall omfatta hela kommunen. I planen har synen på landsbygdens möjligheter till stor del utelämnats. Centerpartiet tror på landsbygdens potential i våra kommuner eftersom få fast boende har över 30 min. restid med bil till kommunernas stora centralort. Därmed kan koncentrationen som förespråkas i de centrala delarna nyanseras. Vi tror att bilar inom 5-10 år drivs med förnybara bränslen och därmed blir frågeställningarna och övervägandena något annorlunda. En följd av detta blir att under STRATEGISKA FRÅGOR tillföra rubriken Landsbygden. 2. Strategier för hållbar samhällsplanering. Grundförutsättningen i ÖPL skall gälla att tillgodose människornas behov av en god livsmiljö. Det behöver framgå tydligare Ersätt sista stycket med:

3 3 Genom att ta tillvara landsbygdens förutsättningar och möjligheter i kombination med utvecklingen av tätorterna går vi före i omställningen till ett hållbart samhälle Vi saknar den tunga industrins utsläpp av växthusgaser och omställningsbehov! Avslutningen med olika punkter: Stryk punkt 1. Komplettera P.3 med krav på lång livslängd, återvinningsbart material och uppvärmning med metoder, och material som ingår i kretsloppet. P.4 bör byta ut odlingsmark mot marker. Då gäller det tydligt även betesmark Bör kompletteras med trygghet i boendet. 2.3 Boverkets Vision 2025 omfattar även möjligheter för små orter, glesbygd och jordbruksmarker. Dessa delar har ÖPL FalunBorlänge till stora delar bortsett ifrån. 2.4 Många vill bo nära kommunikationer. Det bör tillgodoses. Ur miljö- och klimatsynpunkt bör vi också slå vakt om de öppna ytor som finns i centrumområdena. Inte bygga igen allt. 2.5 Städernas omland kan aldrig tillgodose resandebehovet enbart med kollektivtrafik. Vi tror att utvecklingen av nya drivmedel till fordon kan skapa nya villkor o möjligheter. Att begränsa valfriheten av boendet så som redovisas i tredje stycket kan inte accepteras. Möjligheterna till en miljöanpassad, egen närodlad lokalproducerad livsmedel förutsätter tillgång på mark. Sista stycket kan inte accepteras! Det finns människor som söker just enskildheten eller en speciell miljö. Vi ska inte generellt stoppa detta. 2 Landsbygden; våra kommuners alternativ till storstaden. Vi föreslår att ett stycke tillförs som redovisar framtidens möjligheter till att tillgodose landsbygdsbefolkningens gemensamma behov genom nya och alternativa utvecklingssatsningar mot dagens. T.ex. inom barnomsorg, skola, resandebehov, distributionsservice, omvårdnad etc. Möjligheter som fibernät, fossilfritt bränsle, el-bilar, sol och skog som egenproducerad energitillgång, m.m. ger fördelar till landsbygden. Utveckla förutsättningar för småföretagande och boende. 2.7 Samlade Strategier.. Kapitlet bör kompletteras med betydelsen av landskapets betesmarker och att djurens vistelse i områdena tryggas. 3. Bebyggelseutveckling 3.1 Översiktsplanen som åberopas kan inte fullt ut accepteras eftersom de tidigare inte behandlats på många år och föreliggande förslag inte arbetat igenom hela kommunernas yta. 3.6 Byggande utanför planlagda områden

4 4 Det gäller för de största delarna av kommunerna. En levande landsbygd är beroende av att förnyelse kan ske och landsbygdsmiljön har stora värden då våra kommuners attraktion ställs mot landets största regioner. Besluten om byggande i dessa områden måste grundas på landsbygdens villkor. Begreppet sammanhållen bebyggelse bör uppmärksammas. Antalet fastigheter som berörs bör vara ett flertal. Angränsning till jordbruksfastighet och tomtstorlekar avsedda exempelvis för egen odling och näringsverksamhet bör inte innefattas i begreppet. Kopplat boende och näringsverksamhet på samma tomt/fastighet är en förutsättning ofta för näringslivsutveckling. Hur behandlas större vägar/ trafikverkets vägar? 4. Socialt perspektiv. 4.1 Mångfaldsperspektivet bör också behandla även utifrån olikheten i stadsbolandsbygdsbo. Det finns många människor som väljer landsbygdens företräden trots en del uppoffringar i bekvämlighet. Uppmärksamma möjligheterna till varierande verksamheter inom barnomsorg och skola. Framtida teknik kan möjliggöra undervisning i helt andra former än idag. Det är också lite kortsiktigt att beskriva problembilden utifrån dagssituationen. Det enda vi vet är att den kommer att förändras och att strategierna kring att skapa mötesplatser där olika kulturer kan berika varandra Delaktighet kan också innebära att en verksamhet får formas av en grupp individer, t ex utveckla bya kooperativ med anknytning till kommunens olika verksamheter. Här behöver det också in ett avsnitt om ungas delaktighet i den politiska processen framåt Trygghet kan också kommenteras utifrån upplevda tryggheten i mindre samhällen i förhållande till stadskärnan. 4.3 Här bör man tydligare uppmärksamma samspelet med byföreningarna och kunna ge dessa ett reellt inflytande. De bör vara en självklar samrådspart inom barnomsorg, skola och vård/omsorg. Översiktsplanen bör tydligare markera uppdraget att genomföra lokala dialoger i samband med politiska beslut som berör ett geografiskt område. 5 Boende. Skrivningen är i huvudsak bra. Några kompletteringar. Det finns många attraktiva miljöer i kommunerna som kan marknadsföras. Det finns också behov av hyresbostäder på mindre orter. Centerpartiet vill tydligt lyfta fram industriellt träbyggande som en av nycklarna till ett ökat bostadsbyggande. På orter där detta prövats har man skördat framgång och det handlar om att bryta ett antal oligopol, samarbeta mellan kommunerna i upphandlingen, förenkla planprocessen och tillämpa industriell teknik. Byggande i trä innebär också en möjlighet att profilera våra kommuner som gröna kommuner. En allt större del av en bostads totala miljöpåverkan kommer från byggprocessen. Tillverkning av betong är en av vår tids stora miljöbelastningar. 6 Näringsliv. Här är ÖPL ganska tunn. I ett strategidokument av denna art behöver näringslivsutveckling vara mer bearbetat. Vi står inför en stor omställning till ett grönt hållbart samhälle. Den utmaningen handlar inte bara om att resa mindre i vardagen. Det handlar om vår konsumtion totalt sett och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Att bara beskriva handel som en strategi är inte tillräckligt. Det bör vara handel med produkter som

5 5 bidrar till hållbarheten och en stimulans av konsumtion från prylar till tjänster. Utrymme finns här för visioner med nya material och ny teknik. Det är den gröna omställningen som skall vara hävstången i FalunBorlänge. Landsbygdsdelarna av kommunerna är här nyckelresurser och detta kan utvecklas mycket tydligare i scenariebeskrivningar. 7. Fritid. Avsnittet beskriver i huvudsak utveckling av fritidsverksamhet kring Runn. Runn är en pärla som kan utnyttjas än mer. Bl a behöver en analys göras vad som skulle kunna ske om och när järnvägen flyttas. Avsnittet beskriver i för liten utsträckning den profil av evenemangsorter som FalunBorlänge är och skulle kunna bli än mer. Det gäller både arenaarrangemang och areellt utspridda arrangemang. 7.5 Föreslår en punkt till. Ett aktivt engagemang mellan kommunerna och föreningslivet har goda förutsättningar till att bredda tillgången på fritidsaktiviteter. 8. Utbildning. Utbildning är en nyckelfråga för en framgångsrik region. Såväl högskolans förmåga som utvecklingen av kommunernas skolor måst ges hör prioritet. Betydelsen av en framgångsrik högskola kan inte nog poängteras. Därutöver skall FalunBorlänge präglas av en hög standard på pedagogik och studieresultat på alla nivåer. Ett led i detta är att slå vakt om och utveckla landsbygdsskolorna och ta fram de fördelar som finns inom t ex. miljö, småskalighet/delaktighet och ny teknik. Samspel med föräldrar och lokalbefolkningen är viktiga framgångsfaktorer. Skolorna på landsbygden har en mycket viktig betydelse för attraktionen och livskvaliteten. I detta måste inräknas samhällets vinster och kostnader för varje barn som får bättre eller sämre utgångsläge i livet. Nära samband med barnomsorg och viss äldreservice kan utvecklas positivt. 9. Hållbara kommunikationer. Avsnittet är lite motsägelsefullt då det prioriterar gång o cykeltrafik men samtidigt beskriver behovet av nya vägar och upprustning av flygplatser. Det är heller inte rätt att likställa villkoren i Falun o Borlänge centrum, då Falun valt en strategi att behålla handeln i centrum. Det kräver tillgänglighet för både bilar o cyklar. Korta resor skall givetvis ske med cykel eller till fots. 9.4 Järnväg. Bör ta in både person- och godstrafik i ett tidigt skede. 9.6 Vägreservat. Angivet stråk mellan Tallen och Vallbro skall ställas i relation till ett stråk från Morbygden till Lövhyddan RV 69/ E16. Avsikten med reservatet var att ge bättre förutsättningar för godstransporter i första hand in till Stora Enso/ Kvarnsveden från upptagningsområden Rättvik, Edsbyn, Bollnäs, Gävle. 9.9 Infrastruktur. Väl utbyggd fiber är en strategisk utvecklingsfråga och kan göra att landsbygden bli ett starkt argument för att företag lockas från storstäderna till våra kommuner.

6 6 10. Rent vatten behöver nyanseras. Enskilda VA anläggningar är grunden för att kunna verka och bo på många platser i kommunerna. Genom kontakter med den forskning och de verksamheter som under många år utvecklat system för små och mindre reningssystem kan förbättringar arbetas fram. Jordarterna i vårt område har goda förutsättningar att biologiskt klara rening lika bra som sker på de stora kommunala anläggningarna. Vi anser att kommunerna skall aktivt delta i utvecklingsarbetet. Det ger underlag för utveckling och förstärkning av berörda orter. Kunskapen om att bruka rätt produkter i hushållen och verksamheter behöver förbättras. Landsbygdsstöd bör vara tillgängligt i de flesta fallen. 11. Strandskydd och LIS-områden. Centerpartierna i Falun/Borlänge hävdar att strandskyddet idag är för strängt och motverkar en levande landsbygd. Detta är i och för sig inte något som en översiktsplan kan förändra utan det kräver nya riksdagsbeslut. Men det finns inom regelverket också möjligheter att göra egna tolkningar, mer eller mindre generösa. En sådan är hur stort vattendraget ska vara för att medföra strandskydd. Länsstyrelsens hittillsvarande tolkningar skapar problem. Denna fråga bör ägas av kommunerna. FalunBorlänge har nu möjligheten att väga av näringslivsintresset och möjligheterna till boende på landsbygden på ett bättre sätt än tidigare. Där inte starka motstående intressen finns bör det vara möjligt att stimulera utvecklingen genom att ge möjlighet till bebyggelse med vattenkontakt. FalunBorlänge behöver erbjuda flera attraktiva tomter. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd. Den försiktighet med vilken planförslaget föreslår LIS-områden verkar utgå från att bebyggelse för permanenteller fritidsboende är en störande verksamhet. Så behöver det inte alls vara. Dels säkerställer de stränga avloppsreglerna att påverkan på vatten i närheten blir i det närmaste obefintlig och dels säkerställer reglerna för strandskyddsdispens att det lämnas ett rejält avstånd till vattnet för allmänhetens bästa. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd.

7 7 12 Vindkraft Vad gäller vindbruk gör förslaget en rimlig avvägning. Centerpartiet står i huvudsak bakom den vindbruksplan som tagits fram för Falun. 13. Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker Avsnittet är relativt väl avvägt, men det är viktigt att människor kan välja. Vill man bo centralt kanske man måste acceptera en något sämre miljö än annars. Det är ett val man gör Buller och vibrationer. Synpunkter på skrivningen. Är det biltransporter som skall bekämpas? Den som ändå väljer att bosätta sig intill en störande verksamhet skall även ha ett eget ansvar för problemen utifrån den verksamhetsstorlek som gäller vid bosättningstillfället. 14. Energi och klimatpåverkan. Avsnittet är bra men översiktsplanens lösning med koncentration av människorna anser vi försämrar FalunBorlänges attraktivitet gent emot de stora regionerna. Genom att kommunerna ser över arbetsformerna för sina huvuduppgifter och tillvaratar ny teknik utvecklas regionen positivt i miljöhänseende. FalunBorlänge skall vara ett samhälle byggt på stad och land hand i hand. 15. Natur- kulturmiljö - och landskapsvärden Avsnittet beskriver många bevarandevärda företeelser i våra kommuner. Likväl är det angeläget att inte synen på landsbygden blir museal. De areella naturresurserna är fundament för en hållbar utveckling och måste också användas som resurser för detta. Det förutsätter att landsbygden och de areella näringarna har en livskraftig förnyelse även i framtiden eftersom nuvärdet bygger på tusenårig fri allsidig utveckling. 16. Stora opåverkade områden. Avsnittet tar upp områden som är av intresse för framtiden eftersom de ej berörts av större exploateringar. Det är väsentligt att klargöra vissa värden som tidigare påverkats av människors behov liksom att en levande natur ständigt leder till förändringar. För att områdena skall betraktas som värdefulla måste de ändå vara tillgängliga. 17. Materialhushållning och avfall. Utnyttjandet av våra rullstensåsar måste ske restriktivt. Bergbrytning kan i många fall ersätta behovet och är att föredra. Även restprodukter i samband med gruvbrytning skall beaktas Avfallshantering. Återvinning och återanvändning liksom omvandling till energiprodukter skall stimuleras Centerpartiet avstår i nuläget från kommentarer. För Centerpartiet i Borlänge För centerpartiet i Falun Karin Örjes Dan Westerberg

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Miljöprofil

Miljöprofil www.hplus.helsingborg.se Miljöprofil Resurseffektiv stad Varför en miljöprofil? För att uppfylla H+ vision om en långsiktigt hållbar stadsutveckling har Miljöprofil H+ tagits fram. Denna ska fungera som

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd!

Investera i Uppsalas landsbygd! Skyttorp 2014-03-04 Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden Allt utom stadskärnan är landsbygd Arvika: natur och kultur stora orörda naturområden och många sjöar(365) industri och upplevelseturism på spåret: Oslo - Stockholm översvämningsrisk runt Glafsfjorden

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

LIS och strandskyddets syften

LIS och strandskyddets syften LIS och strandskyddets syften PBL 4 kap 17 I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

Naturskyddsföreningen remissvar angående förslag till Översiktsplan för FalunBorlänge

Naturskyddsföreningen remissvar angående förslag till Översiktsplan för FalunBorlänge Falu kommun Borlänge kommun Falun och Borlänge 2014-02-19 Utställningshandling november 2013 Naturskyddsföreningen remissvar angående förslag till Översiktsplan för FalunBorlänge Övergripande synpunkter

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ETT HÅLLBART ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer