CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE"

Transkript

1 1 CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE Centerpartiets kommunkretsar i Falun och Borlänge kommuner har gemensamt arbetat fram ett antal synpunkter vi vill lägga på förslaget. Dessa redovisas i det följande: Allmänt: Förslaget till ÖPL är väl genomarbetat vad avser området i och runt de två tätortskärnorna. Beskrivningen av och utvecklingen av det gemensamma regionala centrum som skissas stöder vi i huvudsak. FalunBorlänge skall stärka sin roll som nav för hela Dalarnas utveckling. Det innebär att vi stödjer många av de grundtankar som förslaget innehåller. Däremot tar förslaget inte vara på den potential för utveckling och grön tillväxt som landsbygden i våra båda kommuner innebär. Det är gott att åkermarken försvaras i planeringshänseende, men förslaget förmår inte fånga upp den symbios mellan stad och land som våra kommuner kan erbjuda och som det framtida samhället kommer att bygga på. I stället utelämnas stora delar av framförallt Falu kommun med hänvisning till framtida kompletteringar och fördjupningar. Centerpartiet anser detta vara en risk för att möjligheter inte tas tillvara, vilket måste tydliggöras bättre. En målinriktad översiktsplan ger utrymme för enklare handläggningar av kompletteringar i mindre orter och på landsbygden. En ÖPL skall rimligen omfatta hela kommunens yta. Vi går nedan igenom materialet och lämnar mera specifika synpunkter: Framtidsbild I framtidsbilden anges att FalunBorlänge skall vara en sammanhållen region och tillhöra de 10 största regionerna i riket. Lika viktig som storleken bör attraktionen vara. Vi anser att FalunBorlänge skall vara en attraktiv region i konkurrens med landets största regioner. Vi tycker också att det gröna måste komma fram tydligare. Då handlar det inte bara om att

2 2 dra ner på aktiviteter utan också att satsa utvecklingskraft på att ställa om för grön tillväxt. Vi vill också lägga till ett tydligt perspektiv på vad vi menar med hållbara städer. Vi lånar tankar från delegationen för Hållbara städer: Det handlar inte om svångremsmetoder utan om att underlätta för människor att handla klokt i vardagslivet. Det ska vara tryggt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Det ska vara lätt att sortera och återvinna. Det ska vara möjligt att lokalt producera el till nätet och på så sätt bidra till förnybar elproduktion. Städer kan inte heller utvecklas med växande sociala klyftor, som de gör nu. Det handlar om att jobb ska finnas i stadens alla delar. Att förbättra utbildningen i stadsdelar med hög arbetslöshet. Att knyta samman staden fysiskt och socialt. Framtiden behöver smarta systemlösningar och inte minst sociala innovationer; nya sätt att organisera och finansiera stadens funktioner och service. Hållbar stadsutveckling ger hög utväxling om människor är delaktiga och får ta ansvar. I debatten har följande tre punkter lyfts fram som grundläggande och vi delar den uppfattningen och menar de bör vara vägledande också för utvecklingen också i Borlänge och Falun. Sveriges städer måste mer än halvera sina ekologiska fotavtryck för att visa vägen mot en globalt hållbar utveckling. Investera offensivt i värdetillväxt genom stadsförnyelse, nya transportlösningar, ren energiteknik och ekosystemtjänster. Involvera medborgarna - en framgångsrik omställning förutsätter bred delaktighet Tillägg: FalunBorlänge en miljömedveten region där skogen och jorden förutom traditionell produktion används för såväl nya produkter som förnyelsebar energi. 1. En gemensam översiktsplan. Den gemensamma ÖPL omfattar inte hela kommunerna. Kravet i PBL är att den skall omfatta hela kommunen. I planen har synen på landsbygdens möjligheter till stor del utelämnats. Centerpartiet tror på landsbygdens potential i våra kommuner eftersom få fast boende har över 30 min. restid med bil till kommunernas stora centralort. Därmed kan koncentrationen som förespråkas i de centrala delarna nyanseras. Vi tror att bilar inom 5-10 år drivs med förnybara bränslen och därmed blir frågeställningarna och övervägandena något annorlunda. En följd av detta blir att under STRATEGISKA FRÅGOR tillföra rubriken Landsbygden. 2. Strategier för hållbar samhällsplanering. Grundförutsättningen i ÖPL skall gälla att tillgodose människornas behov av en god livsmiljö. Det behöver framgå tydligare Ersätt sista stycket med:

3 3 Genom att ta tillvara landsbygdens förutsättningar och möjligheter i kombination med utvecklingen av tätorterna går vi före i omställningen till ett hållbart samhälle Vi saknar den tunga industrins utsläpp av växthusgaser och omställningsbehov! Avslutningen med olika punkter: Stryk punkt 1. Komplettera P.3 med krav på lång livslängd, återvinningsbart material och uppvärmning med metoder, och material som ingår i kretsloppet. P.4 bör byta ut odlingsmark mot marker. Då gäller det tydligt även betesmark Bör kompletteras med trygghet i boendet. 2.3 Boverkets Vision 2025 omfattar även möjligheter för små orter, glesbygd och jordbruksmarker. Dessa delar har ÖPL FalunBorlänge till stora delar bortsett ifrån. 2.4 Många vill bo nära kommunikationer. Det bör tillgodoses. Ur miljö- och klimatsynpunkt bör vi också slå vakt om de öppna ytor som finns i centrumområdena. Inte bygga igen allt. 2.5 Städernas omland kan aldrig tillgodose resandebehovet enbart med kollektivtrafik. Vi tror att utvecklingen av nya drivmedel till fordon kan skapa nya villkor o möjligheter. Att begränsa valfriheten av boendet så som redovisas i tredje stycket kan inte accepteras. Möjligheterna till en miljöanpassad, egen närodlad lokalproducerad livsmedel förutsätter tillgång på mark. Sista stycket kan inte accepteras! Det finns människor som söker just enskildheten eller en speciell miljö. Vi ska inte generellt stoppa detta. 2 Landsbygden; våra kommuners alternativ till storstaden. Vi föreslår att ett stycke tillförs som redovisar framtidens möjligheter till att tillgodose landsbygdsbefolkningens gemensamma behov genom nya och alternativa utvecklingssatsningar mot dagens. T.ex. inom barnomsorg, skola, resandebehov, distributionsservice, omvårdnad etc. Möjligheter som fibernät, fossilfritt bränsle, el-bilar, sol och skog som egenproducerad energitillgång, m.m. ger fördelar till landsbygden. Utveckla förutsättningar för småföretagande och boende. 2.7 Samlade Strategier.. Kapitlet bör kompletteras med betydelsen av landskapets betesmarker och att djurens vistelse i områdena tryggas. 3. Bebyggelseutveckling 3.1 Översiktsplanen som åberopas kan inte fullt ut accepteras eftersom de tidigare inte behandlats på många år och föreliggande förslag inte arbetat igenom hela kommunernas yta. 3.6 Byggande utanför planlagda områden

4 4 Det gäller för de största delarna av kommunerna. En levande landsbygd är beroende av att förnyelse kan ske och landsbygdsmiljön har stora värden då våra kommuners attraktion ställs mot landets största regioner. Besluten om byggande i dessa områden måste grundas på landsbygdens villkor. Begreppet sammanhållen bebyggelse bör uppmärksammas. Antalet fastigheter som berörs bör vara ett flertal. Angränsning till jordbruksfastighet och tomtstorlekar avsedda exempelvis för egen odling och näringsverksamhet bör inte innefattas i begreppet. Kopplat boende och näringsverksamhet på samma tomt/fastighet är en förutsättning ofta för näringslivsutveckling. Hur behandlas större vägar/ trafikverkets vägar? 4. Socialt perspektiv. 4.1 Mångfaldsperspektivet bör också behandla även utifrån olikheten i stadsbolandsbygdsbo. Det finns många människor som väljer landsbygdens företräden trots en del uppoffringar i bekvämlighet. Uppmärksamma möjligheterna till varierande verksamheter inom barnomsorg och skola. Framtida teknik kan möjliggöra undervisning i helt andra former än idag. Det är också lite kortsiktigt att beskriva problembilden utifrån dagssituationen. Det enda vi vet är att den kommer att förändras och att strategierna kring att skapa mötesplatser där olika kulturer kan berika varandra Delaktighet kan också innebära att en verksamhet får formas av en grupp individer, t ex utveckla bya kooperativ med anknytning till kommunens olika verksamheter. Här behöver det också in ett avsnitt om ungas delaktighet i den politiska processen framåt Trygghet kan också kommenteras utifrån upplevda tryggheten i mindre samhällen i förhållande till stadskärnan. 4.3 Här bör man tydligare uppmärksamma samspelet med byföreningarna och kunna ge dessa ett reellt inflytande. De bör vara en självklar samrådspart inom barnomsorg, skola och vård/omsorg. Översiktsplanen bör tydligare markera uppdraget att genomföra lokala dialoger i samband med politiska beslut som berör ett geografiskt område. 5 Boende. Skrivningen är i huvudsak bra. Några kompletteringar. Det finns många attraktiva miljöer i kommunerna som kan marknadsföras. Det finns också behov av hyresbostäder på mindre orter. Centerpartiet vill tydligt lyfta fram industriellt träbyggande som en av nycklarna till ett ökat bostadsbyggande. På orter där detta prövats har man skördat framgång och det handlar om att bryta ett antal oligopol, samarbeta mellan kommunerna i upphandlingen, förenkla planprocessen och tillämpa industriell teknik. Byggande i trä innebär också en möjlighet att profilera våra kommuner som gröna kommuner. En allt större del av en bostads totala miljöpåverkan kommer från byggprocessen. Tillverkning av betong är en av vår tids stora miljöbelastningar. 6 Näringsliv. Här är ÖPL ganska tunn. I ett strategidokument av denna art behöver näringslivsutveckling vara mer bearbetat. Vi står inför en stor omställning till ett grönt hållbart samhälle. Den utmaningen handlar inte bara om att resa mindre i vardagen. Det handlar om vår konsumtion totalt sett och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Att bara beskriva handel som en strategi är inte tillräckligt. Det bör vara handel med produkter som

5 5 bidrar till hållbarheten och en stimulans av konsumtion från prylar till tjänster. Utrymme finns här för visioner med nya material och ny teknik. Det är den gröna omställningen som skall vara hävstången i FalunBorlänge. Landsbygdsdelarna av kommunerna är här nyckelresurser och detta kan utvecklas mycket tydligare i scenariebeskrivningar. 7. Fritid. Avsnittet beskriver i huvudsak utveckling av fritidsverksamhet kring Runn. Runn är en pärla som kan utnyttjas än mer. Bl a behöver en analys göras vad som skulle kunna ske om och när järnvägen flyttas. Avsnittet beskriver i för liten utsträckning den profil av evenemangsorter som FalunBorlänge är och skulle kunna bli än mer. Det gäller både arenaarrangemang och areellt utspridda arrangemang. 7.5 Föreslår en punkt till. Ett aktivt engagemang mellan kommunerna och föreningslivet har goda förutsättningar till att bredda tillgången på fritidsaktiviteter. 8. Utbildning. Utbildning är en nyckelfråga för en framgångsrik region. Såväl högskolans förmåga som utvecklingen av kommunernas skolor måst ges hör prioritet. Betydelsen av en framgångsrik högskola kan inte nog poängteras. Därutöver skall FalunBorlänge präglas av en hög standard på pedagogik och studieresultat på alla nivåer. Ett led i detta är att slå vakt om och utveckla landsbygdsskolorna och ta fram de fördelar som finns inom t ex. miljö, småskalighet/delaktighet och ny teknik. Samspel med föräldrar och lokalbefolkningen är viktiga framgångsfaktorer. Skolorna på landsbygden har en mycket viktig betydelse för attraktionen och livskvaliteten. I detta måste inräknas samhällets vinster och kostnader för varje barn som får bättre eller sämre utgångsläge i livet. Nära samband med barnomsorg och viss äldreservice kan utvecklas positivt. 9. Hållbara kommunikationer. Avsnittet är lite motsägelsefullt då det prioriterar gång o cykeltrafik men samtidigt beskriver behovet av nya vägar och upprustning av flygplatser. Det är heller inte rätt att likställa villkoren i Falun o Borlänge centrum, då Falun valt en strategi att behålla handeln i centrum. Det kräver tillgänglighet för både bilar o cyklar. Korta resor skall givetvis ske med cykel eller till fots. 9.4 Järnväg. Bör ta in både person- och godstrafik i ett tidigt skede. 9.6 Vägreservat. Angivet stråk mellan Tallen och Vallbro skall ställas i relation till ett stråk från Morbygden till Lövhyddan RV 69/ E16. Avsikten med reservatet var att ge bättre förutsättningar för godstransporter i första hand in till Stora Enso/ Kvarnsveden från upptagningsområden Rättvik, Edsbyn, Bollnäs, Gävle. 9.9 Infrastruktur. Väl utbyggd fiber är en strategisk utvecklingsfråga och kan göra att landsbygden bli ett starkt argument för att företag lockas från storstäderna till våra kommuner.

6 6 10. Rent vatten behöver nyanseras. Enskilda VA anläggningar är grunden för att kunna verka och bo på många platser i kommunerna. Genom kontakter med den forskning och de verksamheter som under många år utvecklat system för små och mindre reningssystem kan förbättringar arbetas fram. Jordarterna i vårt område har goda förutsättningar att biologiskt klara rening lika bra som sker på de stora kommunala anläggningarna. Vi anser att kommunerna skall aktivt delta i utvecklingsarbetet. Det ger underlag för utveckling och förstärkning av berörda orter. Kunskapen om att bruka rätt produkter i hushållen och verksamheter behöver förbättras. Landsbygdsstöd bör vara tillgängligt i de flesta fallen. 11. Strandskydd och LIS-områden. Centerpartierna i Falun/Borlänge hävdar att strandskyddet idag är för strängt och motverkar en levande landsbygd. Detta är i och för sig inte något som en översiktsplan kan förändra utan det kräver nya riksdagsbeslut. Men det finns inom regelverket också möjligheter att göra egna tolkningar, mer eller mindre generösa. En sådan är hur stort vattendraget ska vara för att medföra strandskydd. Länsstyrelsens hittillsvarande tolkningar skapar problem. Denna fråga bör ägas av kommunerna. FalunBorlänge har nu möjligheten att väga av näringslivsintresset och möjligheterna till boende på landsbygden på ett bättre sätt än tidigare. Där inte starka motstående intressen finns bör det vara möjligt att stimulera utvecklingen genom att ge möjlighet till bebyggelse med vattenkontakt. FalunBorlänge behöver erbjuda flera attraktiva tomter. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd. Den försiktighet med vilken planförslaget föreslår LIS-områden verkar utgå från att bebyggelse för permanenteller fritidsboende är en störande verksamhet. Så behöver det inte alls vara. Dels säkerställer de stränga avloppsreglerna att påverkan på vatten i närheten blir i det närmaste obefintlig och dels säkerställer reglerna för strandskyddsdispens att det lämnas ett rejält avstånd till vattnet för allmänhetens bästa. För att hantera krav på kommunal service bör man skilja på exploatering för permanentbebyggelse från fritidsbebyggelse. Detta görs i bygglov eller detaljplan. FalunBorlänge bör kunna upplåta betydligt fler områden än vad som redovisas i planförslaget. Dialogen med ortsbefolkningen måste här ges tyngd.

7 7 12 Vindkraft Vad gäller vindbruk gör förslaget en rimlig avvägning. Centerpartiet står i huvudsak bakom den vindbruksplan som tagits fram för Falun. 13. Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker Avsnittet är relativt väl avvägt, men det är viktigt att människor kan välja. Vill man bo centralt kanske man måste acceptera en något sämre miljö än annars. Det är ett val man gör Buller och vibrationer. Synpunkter på skrivningen. Är det biltransporter som skall bekämpas? Den som ändå väljer att bosätta sig intill en störande verksamhet skall även ha ett eget ansvar för problemen utifrån den verksamhetsstorlek som gäller vid bosättningstillfället. 14. Energi och klimatpåverkan. Avsnittet är bra men översiktsplanens lösning med koncentration av människorna anser vi försämrar FalunBorlänges attraktivitet gent emot de stora regionerna. Genom att kommunerna ser över arbetsformerna för sina huvuduppgifter och tillvaratar ny teknik utvecklas regionen positivt i miljöhänseende. FalunBorlänge skall vara ett samhälle byggt på stad och land hand i hand. 15. Natur- kulturmiljö - och landskapsvärden Avsnittet beskriver många bevarandevärda företeelser i våra kommuner. Likväl är det angeläget att inte synen på landsbygden blir museal. De areella naturresurserna är fundament för en hållbar utveckling och måste också användas som resurser för detta. Det förutsätter att landsbygden och de areella näringarna har en livskraftig förnyelse även i framtiden eftersom nuvärdet bygger på tusenårig fri allsidig utveckling. 16. Stora opåverkade områden. Avsnittet tar upp områden som är av intresse för framtiden eftersom de ej berörts av större exploateringar. Det är väsentligt att klargöra vissa värden som tidigare påverkats av människors behov liksom att en levande natur ständigt leder till förändringar. För att områdena skall betraktas som värdefulla måste de ändå vara tillgängliga. 17. Materialhushållning och avfall. Utnyttjandet av våra rullstensåsar måste ske restriktivt. Bergbrytning kan i många fall ersätta behovet och är att föredra. Även restprodukter i samband med gruvbrytning skall beaktas Avfallshantering. Återvinning och återanvändning liksom omvandling till energiprodukter skall stimuleras Centerpartiet avstår i nuläget från kommentarer. För Centerpartiet i Borlänge För centerpartiet i Falun Karin Örjes Dan Westerberg

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer