Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Ulf Larsson, C Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Edgar Hofvergård, S Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Regina Laine Karin Schultz Linda Nyberg Daniel Johansson Sven af Ekenstam Sophia Berggren Alexander Steinvall Svensson, C Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP Anton Johansson Jaroslav Sranka, KD Dan Lindblom Britt Wireland Sorpola, S Karin Åkerstedt Åke Arvidsson, S Sarah Hassib Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 229 Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet 230 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk 231 Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera 232 Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 233 Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 234 Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 235 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 236 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd 237 Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande 238 Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad 240 Årsredovisning för plan- och mätverksamheten Årsredovisning för bygglovverksamheten Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen Årsredovisning för livsmedelstillsynen Sammanträdesdagar Redovisning av delegationsbeslut 246 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Berg Grus Sand Småland AB 229 Dnr Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fullföljer den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande synpunkter: Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är viktigt att bolaget säkerställer att inga förorenade massor tas emot i återvinningssyfte. Miljö- och byggnadsnämnden delar uppfattningen som framförs i redovisningen av den hydrologiska situationen vid bergtäkten där det framförs att man bör samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet. Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan för bergtäkt. Berg Grus Sand Småland AB (BGS) ansöker enligt 9 kapitlet i miljöbalken att få tillstånd till fortsatt bergtäkt på rubricerad fastighet. Tillstånd söks för att få bryta ton berg under 20 år. Bolaget avser också att driva anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen i form av mellanlagring och mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall i återvinningssyfte. Det kommer att handla om inerta schaktmassor. Inga närboende har framfört några synpunkter/klagomål i samband med samråd. I redovisning av den hydrologiska situationen vid bergtäkten anges att täktens hydrologiska påverkan på området betraktas som liten men att det är bra om man under nästa tillståndsperiod kan samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet.

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) Eolus Vind AB Länsstyrelsen i Kalmar län 230 Dnr Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk Eolus Vind AB, organisationsnummer , har för godkännande till miljö- och byggnadsnämnden lämnat in kontrollprogram inklusive checklista, arbets- och tidsplan, justerad placering av verk, justerad vägdragning, bullerberäkning och skuggberäkning. Med anledning av ingiven dokumentation föreläggs bolaget att: 1. Den nya vägdragningen till verk 7 inte får innebära att hydrologin i närliggande våtmark påverkas. 2. Hinderbelysningens blinkande vid samtliga verk ska vara synkroniserad. Belysningen ska även tändas/släckas med så mjuk övergång som möjligt. I övrigt godkänns förslaget till kontrollprogram och inlämnade redovisningar. Lagstöd Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 9 - föreläggande och förbud Överklagande Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bifogad besvärshänvisning. Eolus Vind AB beviljades av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, tillstånd att anlägga och driva en gruppstation med maximalt 13 vindkraftverk på rubricerad fastighet. Bolaget har nu meddelat att man avser att utnyttja tillståndet och anlägga sju vindkraftverk i det aktuella området. Man avstår således från att uppföra sex av de tillståndsgivna verken. Tillståndet är förenat med krav och villkor, där somliga ska vara uppfyllda innan anläggningsarbetet får påbörjas. Säkerhet för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk. Säkerheten godkändes

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Förslag till kontrollprogram gällande anläggningsarbeten ska inges till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbetena påbörjas. Förslaget inkom Verkens slutliga placering får avvika från de positioner som angivits i tillståndet med högst 30 meter. De nya positionerna ska i förväg godkännas av tillsynsmyndigheten. Verk 2 avser man flytta 30 meter mot sydväst, verk 3 avser man flytta 30 meter mot nordost och verk 7 avser man flytta 21 meter mot öster. I övrigt avses ingen eller endast marginell ändring av positionerna att ske. De nya placeringarna bedöms inte ha någon betydande påverkan på landskapsbilden. Förändrad vägdragning ska godkännas av tillsynsmyndigheten i förväg. I förhållande till ansökan har vägdragningen till verken 1, 3 och 4 ändrats så att tillfart sker från sydväst istället för från nordost. Tillfartsvägen till verk 7 har förskjutits mot söder. I övrigt har vägdragningen inte ändrats. Den ändrade vägdragningen bedöms inte påverka naturmiljön i någon större utsträckning. Man bör dock inte påverka hydrologin i de närliggande våtmarkerna vid vägdragningen till verk 7. Bolaget ska lämna in skriftliga arbets- och tidsplaner till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Arbets- och tidsplan inkom Enligt planen ska verken vara färdigställda oktober För de positioner och verk som slutligen väljs ska, som en engångsåtgärd, en bullerberäkning för hela gruppen utföras och inges till tillsynsmyndigheten innan fundamenten anläggs. Beräkning inkom Slopandet av sex verk, byte av typ av verk samt justeringar av placeringarna medför att bullernivåerna förändras i förhållande till ansökan med 1,6 till +1,7 db(a) vid de närmast liggande bostäderna. Enligt beräkningen överskrider man dock inte begränsningsvärdet 40 db(a) gällande ekvivalent ljudnivå vid bostäder. Förutom vad som angivits i villkor gällande hinderbelysning ska övriga detaljer, exempelvis synkronisering av blinkandet och ljuskällans uppstart och nedsläckning, utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Datablad för vald hinderbelysning ingår i förslaget till kontrollprogram. Man har även lämnat in nya skuggberäkningar med anledning av förändringarna. Dessa beräkningar medför att skuggautomatik kommer att installeras i verk 1, 5, 6 och 7 för att garantera att villkor 10 efterföljs.

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) Länsstyrelsen i Kalmar län 231 Dnr MOB Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till översynen av sjön Kröns utökade strandskydd. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet i Vimmerby kommun till följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli Enligt 7 kap 14 miljöbalken får länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det generella strandskyddet på 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De nya bestämmelserna i miljöbalken innebär en skärpning av kravet för att utvidga det område som omfattas av strandskydd. Avsikten är att det ska finnas ett tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Inom ramen för översynen har länsstyrelsen avgränsat det utvidgade strandskyddet för Vimmerby kommun (Krön) som tidigare varit 200 meter. Översynen grundas på områdenas biologiska värde samt nuvarande och förväntade behov av allemansrättslig tillgänglighet. Värdena längs Kröns östra sida som är tämligen exploaterad med bebyggelse motiverar endast generellt strandskydd. Den västra sidan med ställvis oexploaterade våtmarker motiverar ett strandskydd som varierar mellan 100 och 200 meter beroende på dokumenterade naturvärden och bebyggelse. Utloppen i norr och söder med högt klassade våtmarker motiverar ett utökat skydd till 300 meter.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 232 Dnr MOB Djursdala 13:1,Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av transformatiostation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Upplysning: Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Solaren. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har genom Johnny Johansson ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras intill befintlig grusväg 45 meter från sjön Solarens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 2,12x1,25x1,98 meter (lxbxh). Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns kulturhistoriska lämningar i form av kolningsanläggningar (kolbottnar) i området. Skulle det påträffas ett fornfynd vid uppförandet ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Vägsamfälligheten Slitshult 1:43, 1:46, 1: Dnr MOB Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset är minst 50 meter från ladugården norr om den tilltänkta tomtplatsen och minst sex meter från den samfällda vägen. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst sex meter från den samfällda vägen. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Vägsamfälligheten bör kontaktas beträffande anordnade av den nya utfarten. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:- På fastigheten Slitshult 1:48 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 150 m 2 i två våningar med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en mindre bostadsfastighet.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Förutsättningar Fastigheten Slitshult 1:48 ligger cirka 4,5 kilometer nordväst om Södra Vi, utmed en mindre enskild väg som ägs av en samfällighetsförening. Slitshult ligger 3 kilometer öster om riksväg 23. Slitshult är en kuperad by med cirka tio bostadshus där det bedrivs aktivt jordbruk. Byns samtliga bostadshus ligger närmare ladugården än 200 meter. Byn Slitshult omges av betes- och åkermark. Enligt översiktsplanen finns inga särskilda natur- eller kulturvärden på platsen. Allmänna rekommendationer finns att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas om de ger upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå ovanför ladugården och den tänkta placeringen av bostadshuset är 50 meter ifrån ladugården. Gödselhantering sker på ladugårdens baksida, det vill säga vänt ifrån vägen och bostadsbebyggelsen. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Vatten och avlopp är planerat att lösas tillsammans med grannfastigheten (Slitshult 1:50). Miljöförvaltningen bedömer att det går att få till en bra lösning på detta. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit på förslaget.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Trafikverket Snokebo 1: Dnr MOB Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt en våning, vind får inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan (det vill säga i linje med befintliga bostadshus). Bostadshuset ska placeras minst 100 meter från Snesarens strandkant och tomtplatsen ska planeras så att den kan avgränsas minst 100 meter från strandkanten. Bostadshuset får dock ej placeras närmare väg 830 än 50 meter. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst tolv meter från väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Det krävs anslutningstillstånd enligt väglagen 39 för den nya utfarten på väg 830. Ansökan görs hos Trafikverket. - Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:-

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) På fastigheten Snokebo 1:18 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 200 m 2 i en våning inklusive vidbyggt garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större skogs- och jordbruksfastighet som består av fyra delar med en total areal på 144 hektar. Avsikten är att stycka av en del till en mindre skogs- och jordbruksfastighet (cirka 35 hektar) med en egen in- och utfart på väg 830. I ett senare skede är det även tänkt att uppföra en mindre maskinhall för det egna jord- och skogsbrukets behov. Denna prövas dock ej i förhandsbeskedet då den kommer att uppföras som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Förutsättningar Fastigheten Snokebo 1:18 ligger intill sjön Snesaren cirka sex kilometer norr om Vimmerby, utmed väg 830 som ägs av Trafikverket. Den tilltänkta nya in- och utfarten har goda förutsättningar för att uppfylla Trafikverkets siktkrav. Snesaren har ett strandskydd på 100 meter, men bostadshuset och tomtplatsen ska placeras utanför detta. Det finns bebyggelse runt Snesaren, både på norra och södra sidan, och flertalet av fastigheterna ligger inom strandskyddat område. Den befintliga bebyggelsen består av både nybyggda och äldre hus. Det är en blandning av bostadshus för permanent boende och fritidshus. I Snokebo finns rika kulturmiljöer i form av fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar från tidigare odlingsbygd, såsom röjningsrösen och stensättningar. Inga av dessa påverkas av den tilltänkta byggnationen då inga kända lämningar finns på den föreslagna platsen. Skulle det påträffas ett fornfynd ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Inga kända naturvärden finns i området. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Miljöförvaltningen ser inga problem med att lösa avloppsfrågan, dock måste man försäkra sig om att det inte finns någon dricksvattentäkt i området. Trafikverket upplyser om att det byggnadsfria avståndet till väg 830 är tolv meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (till exempel murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning. Vid nybyggnad ansvarar fastighetsägaren för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Vid placering av bostadshuset enligt ansökan, det vill säga mer än 50 meter från vägen, bedömer Trafikverket att riktvärdena för trafikbuller uppfylls. Vid en placering närmare än 50 meter måste en bullerutredning upprättas.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) Sökande Kontrollansvarig 235 Dnr L xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Husets takvinkel överskrider den i planen tillåtna, men avvikelsen bedöms som liten och är förenlig med planens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR 21 följts. Avgift: :- xxxxxxxxx har sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx i Rumskulla Fritidsby; Hyltabyn. Bygglovet avser ett fritidshus på 110 m 2 i ett plan med inredd vind och en taklutning på 35 grader. För området gäller en detaljplan från 1979 samt tillägg till denna daterat Detaljplanen och tillägget reglerar bland annat taklutningen som får vara maximalt 27 grader och byggnadshöjden som max får vara 3,5 meter. Fritidshuset ska ha en byggnadshöjd på 2,8 meter. Med takvinkeln 35 grader blir nockhöjden 5,3 meter. Om hela byggnadshöjden hade utnyttjats, det vill säga om byggnadshöjden varit 3,5 meter och takets lutning hade varit planenliga 27 grader hade nockhöjden blivit 5,3 meter. Då den större takvinkeln inte påverkar husets nockhöjd i större utsträckning än vad planen tillåter kan avvikelsen bedömas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Kringliggande hus i området har varierande takvinklar och olika karaktär.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) 236 Dnr MOB Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan för kvarteret Kompassen, Vimmerby kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan över kvarteret Kompassen och planlägga för nya bostäder samt planlägga lokalgata på bekostnad av kvartersmark. Planområdets gatuadress är Kompassgränd och ligger i anslutning till Snokebovägen i Vimmerby. Planarbetet sker med enkelt planförfarande och bekostas av exploatören. Planen beräknas antas i mars 2015.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) 237 Dnr MOB Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för fastighet Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7. Planens syfte är att omvandla kvartersmark med användningen centrumbebyggelse till användning för bostäder. En del av fastighet Mimer 7, samt en liten del av fastigheten Hultsfred 3:1 som idag är allmän platsmark kommer också att läggas till i den nya kvartersmarken. Fastigheten ligger på Mimervägen 1 i Hultsfred. Detaljplanen har varit på samråd från 17 november till och med 8 december En samrådsredogörelse har upprättats i vilken inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 238 Dnr MOB Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Norrgården 3, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Norrgården 3. Syftet med planen är att planlägga för hotell/vandrahem och natur. Planen upprättas för att möjliggöra en utökning av fastighet Norrgården 2 i Vimmerby, Oxgården. Gatuadressen för Oxgården är Bullerbygatan 2 i Vimmerby. Detaljplanen har varit på samråd från 23 september till och med 14 oktober 2014 och ute för granskning från 17 november till och med den 8 december En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats i vilka inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Regina Laine informerar om arbetet med den fördjupade översiktsplanen som gäller Vimmerby stad.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 240 Dnr BBM Årsredovisning för plan- och mätverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Regina Laine redovisar plan- och mätverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 241 Dnr BBM Årsredovisning för bygglovverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Dan Lindblom redovisar bygglovverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) 242 Dnr , Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Sophia Berggren och Sven af Ekenstam redovisar förvaltningens arbete med miljö- och hälsoskyddstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 243 Dnr Årsredovisning för livsmedelstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Karin Åkerstedt redovisar förvaltningens arbete med livsmedelstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 244 Dnr MOB Sammanträdesdagar 2015 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens första sammanträde blir 7 januari 2015 i Hultsfred. Övriga dagar för ärendeberedning och sammanträden under 2015 fastställs av den nya nämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden Onsdag 7 januari, Hultsfred. Onsdag 18 februari, Hultsfred. Onsdag 18 mars, Vimmerby. Onsdag 15 april, Vimmerby. Onsdag 20 maj, Hultsfred. Onsdag 17 juni, Hultsfred. Onsdag 19 augusti, Vimmerby. Onsdag 16 september, Vimmerby. Onsdag 21 oktober, Hultsfred. Onsdag 18 november, Hultsfred. Onsdag 16 december, Vimmerby.

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 245 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) 246 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Delårsrapport för Hultsfreds kommun per Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk yttrande Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Politisk organisation i Vimmerby kommun för mandatperioden Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Virserum 8:73, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Solnehult 1:41, Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden, Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om föreläggande att stänga in- och utfart

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-08-26

Förbundsdirektion 2015-08-26 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-08-26 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 15.20 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer