Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Ulf Larsson, C Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Edgar Hofvergård, S Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Regina Laine Karin Schultz Linda Nyberg Daniel Johansson Sven af Ekenstam Sophia Berggren Alexander Steinvall Svensson, C Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP Anton Johansson Jaroslav Sranka, KD Dan Lindblom Britt Wireland Sorpola, S Karin Åkerstedt Åke Arvidsson, S Sarah Hassib Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 229 Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet 230 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk 231 Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera 232 Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 233 Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 234 Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 235 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 236 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd 237 Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande 238 Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad 240 Årsredovisning för plan- och mätverksamheten Årsredovisning för bygglovverksamheten Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen Årsredovisning för livsmedelstillsynen Sammanträdesdagar Redovisning av delegationsbeslut 246 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Berg Grus Sand Småland AB 229 Dnr Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fullföljer den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande synpunkter: Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är viktigt att bolaget säkerställer att inga förorenade massor tas emot i återvinningssyfte. Miljö- och byggnadsnämnden delar uppfattningen som framförs i redovisningen av den hydrologiska situationen vid bergtäkten där det framförs att man bör samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet. Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan för bergtäkt. Berg Grus Sand Småland AB (BGS) ansöker enligt 9 kapitlet i miljöbalken att få tillstånd till fortsatt bergtäkt på rubricerad fastighet. Tillstånd söks för att få bryta ton berg under 20 år. Bolaget avser också att driva anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen i form av mellanlagring och mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall i återvinningssyfte. Det kommer att handla om inerta schaktmassor. Inga närboende har framfört några synpunkter/klagomål i samband med samråd. I redovisning av den hydrologiska situationen vid bergtäkten anges att täktens hydrologiska påverkan på området betraktas som liten men att det är bra om man under nästa tillståndsperiod kan samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet.

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) Eolus Vind AB Länsstyrelsen i Kalmar län 230 Dnr Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk Eolus Vind AB, organisationsnummer , har för godkännande till miljö- och byggnadsnämnden lämnat in kontrollprogram inklusive checklista, arbets- och tidsplan, justerad placering av verk, justerad vägdragning, bullerberäkning och skuggberäkning. Med anledning av ingiven dokumentation föreläggs bolaget att: 1. Den nya vägdragningen till verk 7 inte får innebära att hydrologin i närliggande våtmark påverkas. 2. Hinderbelysningens blinkande vid samtliga verk ska vara synkroniserad. Belysningen ska även tändas/släckas med så mjuk övergång som möjligt. I övrigt godkänns förslaget till kontrollprogram och inlämnade redovisningar. Lagstöd Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 9 - föreläggande och förbud Överklagande Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bifogad besvärshänvisning. Eolus Vind AB beviljades av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, tillstånd att anlägga och driva en gruppstation med maximalt 13 vindkraftverk på rubricerad fastighet. Bolaget har nu meddelat att man avser att utnyttja tillståndet och anlägga sju vindkraftverk i det aktuella området. Man avstår således från att uppföra sex av de tillståndsgivna verken. Tillståndet är förenat med krav och villkor, där somliga ska vara uppfyllda innan anläggningsarbetet får påbörjas. Säkerhet för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk. Säkerheten godkändes

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Förslag till kontrollprogram gällande anläggningsarbeten ska inges till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbetena påbörjas. Förslaget inkom Verkens slutliga placering får avvika från de positioner som angivits i tillståndet med högst 30 meter. De nya positionerna ska i förväg godkännas av tillsynsmyndigheten. Verk 2 avser man flytta 30 meter mot sydväst, verk 3 avser man flytta 30 meter mot nordost och verk 7 avser man flytta 21 meter mot öster. I övrigt avses ingen eller endast marginell ändring av positionerna att ske. De nya placeringarna bedöms inte ha någon betydande påverkan på landskapsbilden. Förändrad vägdragning ska godkännas av tillsynsmyndigheten i förväg. I förhållande till ansökan har vägdragningen till verken 1, 3 och 4 ändrats så att tillfart sker från sydväst istället för från nordost. Tillfartsvägen till verk 7 har förskjutits mot söder. I övrigt har vägdragningen inte ändrats. Den ändrade vägdragningen bedöms inte påverka naturmiljön i någon större utsträckning. Man bör dock inte påverka hydrologin i de närliggande våtmarkerna vid vägdragningen till verk 7. Bolaget ska lämna in skriftliga arbets- och tidsplaner till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Arbets- och tidsplan inkom Enligt planen ska verken vara färdigställda oktober För de positioner och verk som slutligen väljs ska, som en engångsåtgärd, en bullerberäkning för hela gruppen utföras och inges till tillsynsmyndigheten innan fundamenten anläggs. Beräkning inkom Slopandet av sex verk, byte av typ av verk samt justeringar av placeringarna medför att bullernivåerna förändras i förhållande till ansökan med 1,6 till +1,7 db(a) vid de närmast liggande bostäderna. Enligt beräkningen överskrider man dock inte begränsningsvärdet 40 db(a) gällande ekvivalent ljudnivå vid bostäder. Förutom vad som angivits i villkor gällande hinderbelysning ska övriga detaljer, exempelvis synkronisering av blinkandet och ljuskällans uppstart och nedsläckning, utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Datablad för vald hinderbelysning ingår i förslaget till kontrollprogram. Man har även lämnat in nya skuggberäkningar med anledning av förändringarna. Dessa beräkningar medför att skuggautomatik kommer att installeras i verk 1, 5, 6 och 7 för att garantera att villkor 10 efterföljs.

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) Länsstyrelsen i Kalmar län 231 Dnr MOB Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till översynen av sjön Kröns utökade strandskydd. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet i Vimmerby kommun till följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli Enligt 7 kap 14 miljöbalken får länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det generella strandskyddet på 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De nya bestämmelserna i miljöbalken innebär en skärpning av kravet för att utvidga det område som omfattas av strandskydd. Avsikten är att det ska finnas ett tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Inom ramen för översynen har länsstyrelsen avgränsat det utvidgade strandskyddet för Vimmerby kommun (Krön) som tidigare varit 200 meter. Översynen grundas på områdenas biologiska värde samt nuvarande och förväntade behov av allemansrättslig tillgänglighet. Värdena längs Kröns östra sida som är tämligen exploaterad med bebyggelse motiverar endast generellt strandskydd. Den västra sidan med ställvis oexploaterade våtmarker motiverar ett strandskydd som varierar mellan 100 och 200 meter beroende på dokumenterade naturvärden och bebyggelse. Utloppen i norr och söder med högt klassade våtmarker motiverar ett utökat skydd till 300 meter.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 232 Dnr MOB Djursdala 13:1,Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av transformatiostation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Upplysning: Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Solaren. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har genom Johnny Johansson ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras intill befintlig grusväg 45 meter från sjön Solarens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 2,12x1,25x1,98 meter (lxbxh). Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns kulturhistoriska lämningar i form av kolningsanläggningar (kolbottnar) i området. Skulle det påträffas ett fornfynd vid uppförandet ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Vägsamfälligheten Slitshult 1:43, 1:46, 1: Dnr MOB Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset är minst 50 meter från ladugården norr om den tilltänkta tomtplatsen och minst sex meter från den samfällda vägen. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst sex meter från den samfällda vägen. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Vägsamfälligheten bör kontaktas beträffande anordnade av den nya utfarten. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:- På fastigheten Slitshult 1:48 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 150 m 2 i två våningar med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en mindre bostadsfastighet.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Förutsättningar Fastigheten Slitshult 1:48 ligger cirka 4,5 kilometer nordväst om Södra Vi, utmed en mindre enskild väg som ägs av en samfällighetsförening. Slitshult ligger 3 kilometer öster om riksväg 23. Slitshult är en kuperad by med cirka tio bostadshus där det bedrivs aktivt jordbruk. Byns samtliga bostadshus ligger närmare ladugården än 200 meter. Byn Slitshult omges av betes- och åkermark. Enligt översiktsplanen finns inga särskilda natur- eller kulturvärden på platsen. Allmänna rekommendationer finns att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas om de ger upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå ovanför ladugården och den tänkta placeringen av bostadshuset är 50 meter ifrån ladugården. Gödselhantering sker på ladugårdens baksida, det vill säga vänt ifrån vägen och bostadsbebyggelsen. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Vatten och avlopp är planerat att lösas tillsammans med grannfastigheten (Slitshult 1:50). Miljöförvaltningen bedömer att det går att få till en bra lösning på detta. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit på förslaget.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Trafikverket Snokebo 1: Dnr MOB Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt en våning, vind får inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan (det vill säga i linje med befintliga bostadshus). Bostadshuset ska placeras minst 100 meter från Snesarens strandkant och tomtplatsen ska planeras så att den kan avgränsas minst 100 meter från strandkanten. Bostadshuset får dock ej placeras närmare väg 830 än 50 meter. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst tolv meter från väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Det krävs anslutningstillstånd enligt väglagen 39 för den nya utfarten på väg 830. Ansökan görs hos Trafikverket. - Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:-

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) På fastigheten Snokebo 1:18 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 200 m 2 i en våning inklusive vidbyggt garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större skogs- och jordbruksfastighet som består av fyra delar med en total areal på 144 hektar. Avsikten är att stycka av en del till en mindre skogs- och jordbruksfastighet (cirka 35 hektar) med en egen in- och utfart på väg 830. I ett senare skede är det även tänkt att uppföra en mindre maskinhall för det egna jord- och skogsbrukets behov. Denna prövas dock ej i förhandsbeskedet då den kommer att uppföras som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Förutsättningar Fastigheten Snokebo 1:18 ligger intill sjön Snesaren cirka sex kilometer norr om Vimmerby, utmed väg 830 som ägs av Trafikverket. Den tilltänkta nya in- och utfarten har goda förutsättningar för att uppfylla Trafikverkets siktkrav. Snesaren har ett strandskydd på 100 meter, men bostadshuset och tomtplatsen ska placeras utanför detta. Det finns bebyggelse runt Snesaren, både på norra och södra sidan, och flertalet av fastigheterna ligger inom strandskyddat område. Den befintliga bebyggelsen består av både nybyggda och äldre hus. Det är en blandning av bostadshus för permanent boende och fritidshus. I Snokebo finns rika kulturmiljöer i form av fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar från tidigare odlingsbygd, såsom röjningsrösen och stensättningar. Inga av dessa påverkas av den tilltänkta byggnationen då inga kända lämningar finns på den föreslagna platsen. Skulle det påträffas ett fornfynd ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Inga kända naturvärden finns i området. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Miljöförvaltningen ser inga problem med att lösa avloppsfrågan, dock måste man försäkra sig om att det inte finns någon dricksvattentäkt i området. Trafikverket upplyser om att det byggnadsfria avståndet till väg 830 är tolv meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (till exempel murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning. Vid nybyggnad ansvarar fastighetsägaren för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Vid placering av bostadshuset enligt ansökan, det vill säga mer än 50 meter från vägen, bedömer Trafikverket att riktvärdena för trafikbuller uppfylls. Vid en placering närmare än 50 meter måste en bullerutredning upprättas.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) Sökande Kontrollansvarig 235 Dnr L xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Husets takvinkel överskrider den i planen tillåtna, men avvikelsen bedöms som liten och är förenlig med planens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR 21 följts. Avgift: :- xxxxxxxxx har sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx i Rumskulla Fritidsby; Hyltabyn. Bygglovet avser ett fritidshus på 110 m 2 i ett plan med inredd vind och en taklutning på 35 grader. För området gäller en detaljplan från 1979 samt tillägg till denna daterat Detaljplanen och tillägget reglerar bland annat taklutningen som får vara maximalt 27 grader och byggnadshöjden som max får vara 3,5 meter. Fritidshuset ska ha en byggnadshöjd på 2,8 meter. Med takvinkeln 35 grader blir nockhöjden 5,3 meter. Om hela byggnadshöjden hade utnyttjats, det vill säga om byggnadshöjden varit 3,5 meter och takets lutning hade varit planenliga 27 grader hade nockhöjden blivit 5,3 meter. Då den större takvinkeln inte påverkar husets nockhöjd i större utsträckning än vad planen tillåter kan avvikelsen bedömas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Kringliggande hus i området har varierande takvinklar och olika karaktär.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) 236 Dnr MOB Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan för kvarteret Kompassen, Vimmerby kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan över kvarteret Kompassen och planlägga för nya bostäder samt planlägga lokalgata på bekostnad av kvartersmark. Planområdets gatuadress är Kompassgränd och ligger i anslutning till Snokebovägen i Vimmerby. Planarbetet sker med enkelt planförfarande och bekostas av exploatören. Planen beräknas antas i mars 2015.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) 237 Dnr MOB Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för fastighet Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7. Planens syfte är att omvandla kvartersmark med användningen centrumbebyggelse till användning för bostäder. En del av fastighet Mimer 7, samt en liten del av fastigheten Hultsfred 3:1 som idag är allmän platsmark kommer också att läggas till i den nya kvartersmarken. Fastigheten ligger på Mimervägen 1 i Hultsfred. Detaljplanen har varit på samråd från 17 november till och med 8 december En samrådsredogörelse har upprättats i vilken inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 238 Dnr MOB Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Norrgården 3, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Norrgården 3. Syftet med planen är att planlägga för hotell/vandrahem och natur. Planen upprättas för att möjliggöra en utökning av fastighet Norrgården 2 i Vimmerby, Oxgården. Gatuadressen för Oxgården är Bullerbygatan 2 i Vimmerby. Detaljplanen har varit på samråd från 23 september till och med 14 oktober 2014 och ute för granskning från 17 november till och med den 8 december En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats i vilka inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Regina Laine informerar om arbetet med den fördjupade översiktsplanen som gäller Vimmerby stad.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 240 Dnr BBM Årsredovisning för plan- och mätverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Regina Laine redovisar plan- och mätverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 241 Dnr BBM Årsredovisning för bygglovverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Dan Lindblom redovisar bygglovverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) 242 Dnr , Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Sophia Berggren och Sven af Ekenstam redovisar förvaltningens arbete med miljö- och hälsoskyddstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 243 Dnr Årsredovisning för livsmedelstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Karin Åkerstedt redovisar förvaltningens arbete med livsmedelstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 244 Dnr MOB Sammanträdesdagar 2015 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens första sammanträde blir 7 januari 2015 i Hultsfred. Övriga dagar för ärendeberedning och sammanträden under 2015 fastställs av den nya nämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden Onsdag 7 januari, Hultsfred. Onsdag 18 februari, Hultsfred. Onsdag 18 mars, Vimmerby. Onsdag 15 april, Vimmerby. Onsdag 20 maj, Hultsfred. Onsdag 17 juni, Hultsfred. Onsdag 19 augusti, Vimmerby. Onsdag 16 september, Vimmerby. Onsdag 21 oktober, Hultsfred. Onsdag 18 november, Hultsfred. Onsdag 16 december, Vimmerby.

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 245 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) 246 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Delårsrapport för Hultsfreds kommun per Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk yttrande Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Politisk organisation i Vimmerby kommun för mandatperioden Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Virserum 8:73, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Solnehult 1:41, Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden, Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om föreläggande att stänga in- och utfart

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer