Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Ulf Larsson, C Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Edgar Hofvergård, S Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Regina Laine Karin Schultz Linda Nyberg Daniel Johansson Sven af Ekenstam Sophia Berggren Alexander Steinvall Svensson, C Anders Karlsson Margaretha Hultgren, FP Anton Johansson Jaroslav Sranka, KD Dan Lindblom Britt Wireland Sorpola, S Karin Åkerstedt Åke Arvidsson, S Sarah Hassib Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 229 Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet 230 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk 231 Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera 232 Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation 233 Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 234 Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 235 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 236 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd 237 Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande 238 Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad 240 Årsredovisning för plan- och mätverksamheten Årsredovisning för bygglovverksamheten Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen Årsredovisning för livsmedelstillsynen Sammanträdesdagar Redovisning av delegationsbeslut 246 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Berg Grus Sand Småland AB 229 Dnr Vrånganäs 1:5, Hultsfreds kommun. Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fullföljer den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande synpunkter: Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är viktigt att bolaget säkerställer att inga förorenade massor tas emot i återvinningssyfte. Miljö- och byggnadsnämnden delar uppfattningen som framförs i redovisningen av den hydrologiska situationen vid bergtäkten där det framförs att man bör samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet. Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan för bergtäkt. Berg Grus Sand Småland AB (BGS) ansöker enligt 9 kapitlet i miljöbalken att få tillstånd till fortsatt bergtäkt på rubricerad fastighet. Tillstånd söks för att få bryta ton berg under 20 år. Bolaget avser också att driva anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen i form av mellanlagring och mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall i återvinningssyfte. Det kommer att handla om inerta schaktmassor. Inga närboende har framfört några synpunkter/klagomål i samband med samråd. I redovisning av den hydrologiska situationen vid bergtäkten anges att täktens hydrologiska påverkan på området betraktas som liten men att det är bra om man under nästa tillståndsperiod kan samla upp och analysera utgående vatten nedanför täkten för att på så sätt ha koll på utgående vattenkvalitet.

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) Eolus Vind AB Länsstyrelsen i Kalmar län 230 Dnr Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun. Föreläggande och godkännande med anledning av anläggande och drift av tillståndsgiven gruppstation av vindkraftverk Eolus Vind AB, organisationsnummer , har för godkännande till miljö- och byggnadsnämnden lämnat in kontrollprogram inklusive checklista, arbets- och tidsplan, justerad placering av verk, justerad vägdragning, bullerberäkning och skuggberäkning. Med anledning av ingiven dokumentation föreläggs bolaget att: 1. Den nya vägdragningen till verk 7 inte får innebära att hydrologin i närliggande våtmark påverkas. 2. Hinderbelysningens blinkande vid samtliga verk ska vara synkroniserad. Belysningen ska även tändas/släckas med så mjuk övergång som möjligt. I övrigt godkänns förslaget till kontrollprogram och inlämnade redovisningar. Lagstöd Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 9 - föreläggande och förbud Överklagande Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bifogad besvärshänvisning. Eolus Vind AB beviljades av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, tillstånd att anlägga och driva en gruppstation med maximalt 13 vindkraftverk på rubricerad fastighet. Bolaget har nu meddelat att man avser att utnyttja tillståndet och anlägga sju vindkraftverk i det aktuella området. Man avstår således från att uppföra sex av de tillståndsgivna verken. Tillståndet är förenat med krav och villkor, där somliga ska vara uppfyllda innan anläggningsarbetet får påbörjas. Säkerhet för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk. Säkerheten godkändes

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Förslag till kontrollprogram gällande anläggningsarbeten ska inges till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbetena påbörjas. Förslaget inkom Verkens slutliga placering får avvika från de positioner som angivits i tillståndet med högst 30 meter. De nya positionerna ska i förväg godkännas av tillsynsmyndigheten. Verk 2 avser man flytta 30 meter mot sydväst, verk 3 avser man flytta 30 meter mot nordost och verk 7 avser man flytta 21 meter mot öster. I övrigt avses ingen eller endast marginell ändring av positionerna att ske. De nya placeringarna bedöms inte ha någon betydande påverkan på landskapsbilden. Förändrad vägdragning ska godkännas av tillsynsmyndigheten i förväg. I förhållande till ansökan har vägdragningen till verken 1, 3 och 4 ändrats så att tillfart sker från sydväst istället för från nordost. Tillfartsvägen till verk 7 har förskjutits mot söder. I övrigt har vägdragningen inte ändrats. Den ändrade vägdragningen bedöms inte påverka naturmiljön i någon större utsträckning. Man bör dock inte påverka hydrologin i de närliggande våtmarkerna vid vägdragningen till verk 7. Bolaget ska lämna in skriftliga arbets- och tidsplaner till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Arbets- och tidsplan inkom Enligt planen ska verken vara färdigställda oktober För de positioner och verk som slutligen väljs ska, som en engångsåtgärd, en bullerberäkning för hela gruppen utföras och inges till tillsynsmyndigheten innan fundamenten anläggs. Beräkning inkom Slopandet av sex verk, byte av typ av verk samt justeringar av placeringarna medför att bullernivåerna förändras i förhållande till ansökan med 1,6 till +1,7 db(a) vid de närmast liggande bostäderna. Enligt beräkningen överskrider man dock inte begränsningsvärdet 40 db(a) gällande ekvivalent ljudnivå vid bostäder. Förutom vad som angivits i villkor gällande hinderbelysning ska övriga detaljer, exempelvis synkronisering av blinkandet och ljuskällans uppstart och nedsläckning, utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Datablad för vald hinderbelysning ingår i förslaget till kontrollprogram. Man har även lämnat in nya skuggberäkningar med anledning av förändringarna. Dessa beräkningar medför att skuggautomatik kommer att installeras i verk 1, 5, 6 och 7 för att garantera att villkor 10 efterföljs.

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) Länsstyrelsen i Kalmar län 231 Dnr MOB Remissvar översyn av strandskyddet för sjöar med utökat strandskydd i Vimmerby kommun med flera Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till översynen av sjön Kröns utökade strandskydd. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet i Vimmerby kommun till följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli Enligt 7 kap 14 miljöbalken får länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det generella strandskyddet på 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De nya bestämmelserna i miljöbalken innebär en skärpning av kravet för att utvidga det område som omfattas av strandskydd. Avsikten är att det ska finnas ett tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Inom ramen för översynen har länsstyrelsen avgränsat det utvidgade strandskyddet för Vimmerby kommun (Krön) som tidigare varit 200 meter. Översynen grundas på områdenas biologiska värde samt nuvarande och förväntade behov av allemansrättslig tillgänglighet. Värdena längs Kröns östra sida som är tämligen exploaterad med bebyggelse motiverar endast generellt strandskydd. Den västra sidan med ställvis oexploaterade våtmarker motiverar ett strandskydd som varierar mellan 100 och 200 meter beroende på dokumenterade naturvärden och bebyggelse. Utloppen i norr och söder med högt klassade våtmarker motiverar ett utökat skydd till 300 meter.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 232 Dnr MOB Djursdala 13:1,Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av transformatiostation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Upplysning: Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Solaren. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har genom Johnny Johansson ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten Djursdala 13:1, Vimmerby kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras intill befintlig grusväg 45 meter från sjön Solarens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 2,12x1,25x1,98 meter (lxbxh). Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns kulturhistoriska lämningar i form av kolningsanläggningar (kolbottnar) i området. Skulle det påträffas ett fornfynd vid uppförandet ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Vägsamfälligheten Slitshult 1:43, 1:46, 1: Dnr MOB Slitshult 1:48, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset är minst 50 meter från ladugården norr om den tilltänkta tomtplatsen och minst sex meter från den samfällda vägen. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst sex meter från den samfällda vägen. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Vägsamfälligheten bör kontaktas beträffande anordnade av den nya utfarten. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:- På fastigheten Slitshult 1:48 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 150 m 2 i två våningar med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en mindre bostadsfastighet.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Förutsättningar Fastigheten Slitshult 1:48 ligger cirka 4,5 kilometer nordväst om Södra Vi, utmed en mindre enskild väg som ägs av en samfällighetsförening. Slitshult ligger 3 kilometer öster om riksväg 23. Slitshult är en kuperad by med cirka tio bostadshus där det bedrivs aktivt jordbruk. Byns samtliga bostadshus ligger närmare ladugården än 200 meter. Byn Slitshult omges av betes- och åkermark. Enligt översiktsplanen finns inga särskilda natur- eller kulturvärden på platsen. Allmänna rekommendationer finns att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas om de ger upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå ovanför ladugården och den tänkta placeringen av bostadshuset är 50 meter ifrån ladugården. Gödselhantering sker på ladugårdens baksida, det vill säga vänt ifrån vägen och bostadsbebyggelsen. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Vatten och avlopp är planerat att lösas tillsammans med grannfastigheten (Slitshult 1:50). Miljöförvaltningen bedömer att det går att få till en bra lösning på detta. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit på förslaget.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Trafikverket Snokebo 1: Dnr MOB Snokebo 1:18, Vimmerby kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt en våning, vind får inredas. - att fasaden består av träpanel. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan (det vill säga i linje med befintliga bostadshus). Bostadshuset ska placeras minst 100 meter från Snesarens strandkant och tomtplatsen ska planeras så att den kan avgränsas minst 100 meter från strandkanten. Bostadshuset får dock ej placeras närmare väg 830 än 50 meter. - att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst tolv meter från väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - Det krävs anslutningstillstånd enligt väglagen 39 för den nya utfarten på väg 830. Ansökan görs hos Trafikverket. - Om det vid grävningsarbeten skulle påträffas ett fornfynd ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.536:-

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) På fastigheten Snokebo 1:18 har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus på 200 m 2 i en våning inklusive vidbyggt garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större skogs- och jordbruksfastighet som består av fyra delar med en total areal på 144 hektar. Avsikten är att stycka av en del till en mindre skogs- och jordbruksfastighet (cirka 35 hektar) med en egen in- och utfart på väg 830. I ett senare skede är det även tänkt att uppföra en mindre maskinhall för det egna jord- och skogsbrukets behov. Denna prövas dock ej i förhandsbeskedet då den kommer att uppföras som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Förutsättningar Fastigheten Snokebo 1:18 ligger intill sjön Snesaren cirka sex kilometer norr om Vimmerby, utmed väg 830 som ägs av Trafikverket. Den tilltänkta nya in- och utfarten har goda förutsättningar för att uppfylla Trafikverkets siktkrav. Snesaren har ett strandskydd på 100 meter, men bostadshuset och tomtplatsen ska placeras utanför detta. Det finns bebyggelse runt Snesaren, både på norra och södra sidan, och flertalet av fastigheterna ligger inom strandskyddat område. Den befintliga bebyggelsen består av både nybyggda och äldre hus. Det är en blandning av bostadshus för permanent boende och fritidshus. I Snokebo finns rika kulturmiljöer i form av fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar från tidigare odlingsbygd, såsom röjningsrösen och stensättningar. Inga av dessa påverkas av den tilltänkta byggnationen då inga kända lämningar finns på den föreslagna platsen. Skulle det påträffas ett fornfynd ska det anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten enligt 2 kap 5 kulturmiljölagen. Inga kända naturvärden finns i området. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Miljöförvaltningen ser inga problem med att lösa avloppsfrågan, dock måste man försäkra sig om att det inte finns någon dricksvattentäkt i området. Trafikverket upplyser om att det byggnadsfria avståndet till väg 830 är tolv meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (till exempel murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning. Vid nybyggnad ansvarar fastighetsägaren för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Vid placering av bostadshuset enligt ansökan, det vill säga mer än 50 meter från vägen, bedömer Trafikverket att riktvärdena för trafikbuller uppfylls. Vid en placering närmare än 50 meter måste en bullerutredning upprättas.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) Sökande Kontrollansvarig 235 Dnr L xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Husets takvinkel överskrider den i planen tillåtna, men avvikelsen bedöms som liten och är förenlig med planens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR 21 följts. Avgift: :- xxxxxxxxx har sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på xxxxxxxxx i Rumskulla Fritidsby; Hyltabyn. Bygglovet avser ett fritidshus på 110 m 2 i ett plan med inredd vind och en taklutning på 35 grader. För området gäller en detaljplan från 1979 samt tillägg till denna daterat Detaljplanen och tillägget reglerar bland annat taklutningen som får vara maximalt 27 grader och byggnadshöjden som max får vara 3,5 meter. Fritidshuset ska ha en byggnadshöjd på 2,8 meter. Med takvinkeln 35 grader blir nockhöjden 5,3 meter. Om hela byggnadshöjden hade utnyttjats, det vill säga om byggnadshöjden varit 3,5 meter och takets lutning hade varit planenliga 27 grader hade nockhöjden blivit 5,3 meter. Då den större takvinkeln inte påverkar husets nockhöjd i större utsträckning än vad planen tillåter kan avvikelsen bedömas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Kringliggande hus i området har varierande takvinklar och olika karaktär.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) 236 Dnr MOB Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan för kvarteret Kompassen, Vimmerby kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan över kvarteret Kompassen och planlägga för nya bostäder samt planlägga lokalgata på bekostnad av kvartersmark. Planområdets gatuadress är Kompassgränd och ligger i anslutning till Snokebovägen i Vimmerby. Planarbetet sker med enkelt planförfarande och bekostas av exploatören. Planen beräknas antas i mars 2015.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) 237 Dnr MOB Detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7, Hultsfreds kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för fastighet Mimer 6, del av Hultsfred 3:1 samt del av Mimer 7. Planens syfte är att omvandla kvartersmark med användningen centrumbebyggelse till användning för bostäder. En del av fastighet Mimer 7, samt en liten del av fastigheten Hultsfred 3:1 som idag är allmän platsmark kommer också att läggas till i den nya kvartersmarken. Fastigheten ligger på Mimervägen 1 i Hultsfred. Detaljplanen har varit på samråd från 17 november till och med 8 december En samrådsredogörelse har upprättats i vilken inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 238 Dnr MOB Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Norrgården 3, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Norrgården 3. Syftet med planen är att planlägga för hotell/vandrahem och natur. Planen upprättas för att möjliggöra en utökning av fastighet Norrgården 2 i Vimmerby, Oxgården. Gatuadressen för Oxgården är Bullerbygatan 2 i Vimmerby. Detaljplanen har varit på samråd från 23 september till och med 14 oktober 2014 och ute för granskning från 17 november till och med den 8 december En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats i vilka inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs. Planen kan därmed antas.

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) 239 Information om fördjupad översiktsplan, Vimmerby stad Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Regina Laine informerar om arbetet med den fördjupade översiktsplanen som gäller Vimmerby stad.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 240 Dnr BBM Årsredovisning för plan- och mätverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Regina Laine redovisar plan- och mätverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 241 Dnr BBM Årsredovisning för bygglovverksamheten 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Dan Lindblom redovisar bygglovverksamhetens arbete under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) 242 Dnr , Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Sophia Berggren och Sven af Ekenstam redovisar förvaltningens arbete med miljö- och hälsoskyddstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 243 Dnr Årsredovisning för livsmedelstillsynen 2014 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för Karin Åkerstedt redovisar förvaltningens arbete med livsmedelstillsynen under Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 244 Dnr MOB Sammanträdesdagar 2015 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens första sammanträde blir 7 januari 2015 i Hultsfred. Övriga dagar för ärendeberedning och sammanträden under 2015 fastställs av den nya nämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden Onsdag 7 januari, Hultsfred. Onsdag 18 februari, Hultsfred. Onsdag 18 mars, Vimmerby. Onsdag 15 april, Vimmerby. Onsdag 20 maj, Hultsfred. Onsdag 17 juni, Hultsfred. Onsdag 19 augusti, Vimmerby. Onsdag 16 september, Vimmerby. Onsdag 21 oktober, Hultsfred. Onsdag 18 november, Hultsfred. Onsdag 16 december, Vimmerby.

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 245 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) 246 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Delårsrapport för Hultsfreds kommun per Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk yttrande Kommunstyrelsen Vimmerby, beslut Politisk organisation i Vimmerby kommun för mandatperioden Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Virserum 8:73, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten Solnehult 1:41, Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden, Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om föreläggande att stänga in- och utfart

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 10.00-14.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-11.10 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-03-05 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen 13.30-17 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Frisk (s) Göran Lindgren (m) Claes Brandén (mp) Björn Morell (v)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 9.00-12.00 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer