SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S) Sara Frau-Kallunki (S) Marieanne Matuszewski (S) Richard Wessman (MP) Sigge Synnergård (FP) Stieg Andersson (M) Övriga deltagande Ersättarna Anders Klinterot (S), Liselotte Waernulf (S), Bengt Hultin (V), Ove Andersson (V) och Monica Cedergren (M), bygg- och miljöchef Anders Östlund, nämndsekreterare Berit Jalakas, miljöinspektör Gun Skarin 24, miljöinspektör Alexandra Nordensol 24, byggnadsinspektör Johan Skog 25. Närvarorätt Utses att justera Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande Sigge Synnergård (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 23 april 2015 kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Berit Jalakas Ordförande Justerande Tony Frunk (S) Sigge Synnergård (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Bygg- och miljönämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Berit Jalakas

2 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 24 Information om hälsoskydd Dnr 113/15 Miljöinspektörerna Gun Skarin och Alexandra Nordensol informerar om arbetet med hälsoskydd i Hallstahammars kommun, där inomhusmiljön och ventilation är viktiga faktorer. Bl a har bygg- och miljöförvaltningen deltagit i Folkhälsomyndighetens projekt Tillsyn och ventilation i skolan.

3 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 25 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus mm på del av fastigheten **************** Dnr 91/15 **********************, har den 11 februari 2015 lämnat in ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av enfamiljshus mm på del av fastigheten *****************. Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse daterad den 10 april 2015 att detaljplan/områdesbestämmelser för det aktuella området saknas och att fastigheten är registrerad som jordbruksfastighet. Fastigheten angränsar till område som är utpekat i översiktsplanen med särskilt bevarandeprogram för odlingslandskapet. Ärendet har remitterats till 17 adresser, varav 9 st är grannfastigheter. 3 nära grannar (fastigheter) har svarat att man är emot den sökta åtgärden, övriga har inget att erinra. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan om förhandsbesked avslås. Som skäl för beslutet anförs att den föreslagna åtgärden inte anses uppfylla kraven enligt 2 kap 1-5 och 8 kap 9 PBL (plan- och bygglagen), och även strider mot Miljöbalkens 3 kap 1 och 4 samt att marken inte är lämplig för den sökta åtgärden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enfamiljshus mm på del av fastigheten *************** enligt 9 kapitlet 17 PBL, samt att ta ut en avgift på kronor enligt gällande taxa. ********************************* (bifogas: tjänsteskrivelse, överklagandehänvisning länsstyrelsen) Byggnadsinspektör Johan Skog (akten)

4 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 26 Ansökan från Mälarenergi Elnät AB om strandskyddsdispens på fastigheten Hallsta 1:24 Dnr 155/15 Mälarenergi Elnät AB har den 9 mars 2015 lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en transformatorstation inom fastigheten Hallsta 1:24. Bygg- och miljöförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande den 7 april 2014 och gör följande bedömning: Området är tidigare delvis ianspråktaget och, genom Olbergavägens sträckning, väl avskilt från området närmast strandlinjen. Punkterna 1 och 2 i miljöbalkens 7 kap. 18 c är därmed tillämpliga och en dispens kan därför medges. Förvaltningen lämnar förslag till beslut och ger följande upplysningar: Enligt 19 kap. 3 b miljöbalken ska länsstyrelsen pröva en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15, om det finns skäl att anta att 1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens. Dispensen upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från ovanstående datum. Faktura för strandskyddsdispensen skickas separat. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja Mälarenergi Elnät AB dispens från strandskyddet i enlighet med definierad tomtplatsavgränsning i en till ärendet hörande bilaga, samt att en avgift på kronor kommer att tas ut enligt gällande taxa. Mälarenergi Elnät AB, Box 924, Köping Länsstyrelsen, Västerås 1:e miljöinspektör Thomas Norrman (akten)

5 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 27 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun - för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 195/15 Förslag till upphandlings- och inköpspolicy samt nya riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun har arbetats fram inom kommunstyrelseförvaltningen. Förslagen har remitterats till bl a bygg- och miljönämnden för synpunkter. Dessa ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april Upphandlings- och inköpspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige och de nya riktlinjerna antas av kommunstyrelsen som ett komplement till policyn. I förslaget till upphandlings- och inköpspolicy anförs inledningsvis bl a: Hallstahammars kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Hallstahammars kommun ska om möjligt följa FN:s tio principer enligt Global Compact. Dessa ska vara vägledande för kommunens upphandling. Av förslaget till riktlinjer framgår att dessa syftar till att kommunens medel används effektivt med bibehållen kvalité, säkerhet och service för de varor och tjänster som behövs i verksamheten. Riktlinjerna omfattar samtliga enheter inom Hallstahammars kommun och avser externa köp av varor och tjänster samt entreprenörer. I förslaget till riktlinjer anges ansvaret för upphandling enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar om policy för kommunens upphandling Kommunstyrelsen skall utarbeta kompletterande riktlinjer för kommunens upphandlingar All upphandling över direktupphandlingsgränserna ska ske i samarbete med enheten för ekonomi och planering Kommunstyrelsen svarar för upphandling av varor och tjänster som är nämndövergripande På uppdrag av kommunstyrelsen ligger det övergripande strategiska ansvaret hos enheten för ekonomi och planering. Bygg- och miljöförvaltningen har i skrivelse den 1 april 2015 föreslagit att föreliggande förslag till upphandlings- och inköpspolicy och nya riktlinjer tillstyrks med tillägg att Konkurrensverkets vägledning för hållbar upphandling ska tillämpas.

6 Bygg- och miljönämnden (13) Forts BMN 27 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen meddela att man inte har något att erinra mot dels förslaget till upphandlings- och inköpspolicy, dels förslaget till riktlinjer för Hallstahammars kommun, samt att framföra önskemål om ett tillägg till policyn och riktlinjerna, nämligen att Konkurrensverkets vägledning för hållbar upphandling ska tillämpas. Sigge Synnergård (FP) och Stieg Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen

7 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 28 Samråd om förslag till Energiplan 2015 för Hallstahammars kommun, för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 138/15 Kommunstyrelsen har den 4 mars 2015 överlämnat ett förslag till Energiplan för Hallstahammars kommun bl a till bygg- och miljönämnden för samråd. Yttrande ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 april Energiplanen har arbetats fram inom planavdelningen. Sammanfattningsvis anförs: Alla kommuner i Sverige ska ha en giltig energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Planen ska beslutas av kommunfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen ska avse kommunen både som organisation och som geografisk avgränsning. Energiplanen har ett långsiktigt planeringsperspektiv fram till 2050 och planeringsarbetet är en kontinuerlig process där antagna mål ska leda till de prioriteringar som görs. Energianvändningen i Hallstahammars kommun var under gigawatttimmar (GWh), vilket motsvarar ungefär 1 promille av Sveriges totala energianvändning. Den sektor som dominerar energianvändningen i kommunen är industri, därefter kommer bostäder och transporter. De största energibärarna är el, flytande icke förnybara bränslen och fjärrvärme. Den kommunala organisationen använde 30,9 GWh 2010 vilket är 5 procent av totala energianvändningen i kommunen, av detta var 13,9 GWh el och 15,7 GWh fjärrvärme och 1,3 GWh flytande icke förnybara bränslen. De totala växthusgasutsläppen 2010 uppgick till ton eller 3,92 ton per invånare. Den största sektorn är transporter som står för mer än 50 procent av alla växthusgasutsläpp. Koldioxid är den enskilt största växthusgasen, motsvarande 77 procent av alla växthusgasutsläpp. Koldioxid är den enskilt största växthusgasen, motsvarande 77 procent av totala utsläppet i form av koldioxidekvivalenter. Utsläppen för den kommunal organisationen uppgick till ton år Mål har tagits fram för den kommunala organisationen som syftar till att först minska användningen av energi, effektivisera energianvändningen och endast använda förnybara energikällor. För att nå målen har åtgärder tagits fram som syftar till att ändra beteende, minska och effektivisera energianvändningen som ersätta fossil energianvändning. Dessa åtgärder följs upp och hela planen utvärderas. Vid behov revideras planen varje mandatperiod. Bygg- och miljöförvaltningen har i skrivelse den 1 april 2015 yttrat sig över förslaget till Energiplan och gör följande bedömning:

8 Bygg- och miljönämnden (13) Forts BMN 28 Det övergripande syftet med planen att först minska användningen av energi, sedan effektivisera energianvändningen och slutligen endast använda förnybara energikällor rimmar helt med intentionerna i miljöbalken. Ett genomförande i enlighet med planen är således i mångt och mycket ett miljöarbete, men kan också ge ekonomiska vinster. Förvaltningen ser gärna att en klimatplan utarbetas i nästa steg. Antingen som ett eget dokument eller som en utvidgad variant av aktuell energiplan. Utbildningsmålet är viktigt dels för att få bred acceptans för investeringar men är också viktigt för att få effekter av ändrat vardagsbeteende. Sammantaget kan enkla och till synes obetydliga åtgärder som den enskilde gör få effekter som märkbara både ekonomiskt och miljömässigt. Det kan vara allt ifrån att släcka i rummet när man går, stänga av standby, dra ur mobilladdaren osv. Målet är förmodligen tillräckligt ambitiöst med 100 % av förtroendevalda och 25 % av alla anställda. 100 % av de förtroendevalda blir svårt i praktiken med tanke viss omsättning på ledamöter. Kanske 90 % är en rimligare nivå. Effektiviseringsmålen ME1 och ME2 hämmas av kommunens förvärv av äldre fastigheter där motiven till förvärv inte alltid är utvecklingspotentialen. Möjligen kan en nyansering av målen underlätta som t ex fastigheter byggda för år xx och som i en framtid kan avyttras eller rivas kan medges undantag från effektiviseringskravet. Transportmål. Kommunen som aktör är viktig om förändringar i utbud ska kunna fås till stånd. Tillgång till alternativa bränslen som biogas eller elstolpar för elbilar blir sannolikt en realitet tidigare om kommunen visar på behov i sin planering än om man passivt avvaktar statens intentioner eller privata aktörer enbart. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Rickard Wessman (MP) yrkar som ett tilläggsyrkande att följande text ska komplettera arbetsutskottets förslag till yttrande: Kommunen har på senare tid förvärvat en del äldre fastigheter med kulturhistoriskt värde men med hög energiförbrukning. Målet ME1 säger att vi ska halvera energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånd till år Eftersom målet är satt som medeltal för hela beståndet så är det möjligt att ha vissa fastigheter med högre energiförbrukning om de övriga fastigheterna är desto effektivare. ME1 är ett ambitiöst mål men detta är inte bara ett miljöarbete. Energieffektivisering är lönsamt och ger god avkastning på insatt kapital så vi bör hålla fast vid de höga ambitionerna.

9 Bygg- och miljönämnden (13) Forts BMN 28 Tommy Claesson (S) ställer sig bakom Richard Wessmans (MP) tilläggsyrkande. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar bygg- och miljönämnden bifalla Rickard Wessmans (MP) tilläggsyrkande. Bygg- och miljönämnden beslutar således att som sitt yttrande över förslag till Energiplan 2015 för Hallstahammars kommun överlämna bygg- och miljöförvaltningens synpunkter i skrivelse den 1 april 2015 med följande tillägg: Kommunen har på senare tid förvärvat en del äldre fastigheter med kulturhistoriskt värde men med hög energiförbrukning. Målet ME1 säger att vi ska halvera energiförbrukningen i kommunens fastighetsbestånd till år Eftersom målet är satt som medeltal för hela beståndet så är det möjligt att ha vissa fastigheter med högre energiförbrukning om de övriga fastigheterna är desto effektivare. ME1 är ett ambitiöst mål men detta är inte bara ett miljöarbete. Energieffektivisering är lönsamt och ger god avkastning på insatt kapital så vi bör hålla fast vid de höga ambitionerna. Sigge Synnergård (FP) reserverar sig mot tilläggstexten. Kommunstyrelsen

10 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 29 Detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Näslundsskolan (Pl 212) - för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 211/15 Kommunstyrelsen har den 23 mars 2015 överlämnat ett förslag till ny detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Näslundsskolan, till bl a bygg- och miljönämnden för samrådsyttrande senast den 30 april Syfte med planen är att Näslundskolan i Hallstahammar behöver byggas ut för att klara av ett ökat elevantal. Detta har tidigare varit svårt eftersom marktillgången runt skolan är begränsad. Hallstahammars kommun köpte nyligen in en intilliggande fastighet vilket möjliggör en utbyggnad av skolan. Detaljplanens syfte är därmed att pröva markens lämplighet för skolverksamhet. Samrådstiden pågår mellan 23 mars 30 april Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande över detaljplanen i skrivelse den 1 april Bl a anförs: Planen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer. -/-/- I översiktsplanen finns mål om att skolor ska finnas i hemmets närhet. En utbyggnad av Näslundsskolan stämmer därmed med översiktsplanens intentioner. Bygg- och miljöförvaltningen gör avslutningsvis följande bedömning: Förutsättningarna för en utbyggnad är relativt goda med det inköp av grannfastighet som är genomfört. Trafiksituationen är inte den bästa. Främjande av cyklande är dock ett steg i rätt riktning. Planen i övrigt medger inga direkta åtgärder som förbättrar trafikläget. Ett bättre flöde för biltrafik runt skolan hade varit önskvärt att uppnå. Dagvattenfrågan är bra att man belyser ur flera aspekter. Med tanke på skyddet av grundvattnet kan en fördröjning också vara till fördel ur föroreningssynpunkt då en del material kan sedimentera, fastläggas eller brytas ner innan vattnet transporteras vidare. Planens utformning ger en hård styrning av byggnadens placering och storlek. Förvaltningen konstaterar att det är ett relativt stort område som anges med prickmark runt planerad utbyggnad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge yttrande över detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Näslundskolan (Pl 212) i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens skrivelse den 1 april Kommunstyrelsen

11 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 30 Ansökan om bygglov för förlängning av tidigare beviljat bygglov för moduler, förskolan Jan Pers backe Tuna 1:92 Dnr 242/15 Tekniska nämnden har den 1 april 2015 lämnat in en ansökan om bygglov för förlängning av tidigare beviljat bygglov för moduler på förskolan Jan Pers backe, fastigheten Tuna 1:92. Bygg- och miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtande den 9 april 2015 följande bedömning: Enligt Plan och bygglagen kan bygglov för tidsbegränsade åtgärder ges om något eller några men inte alla kraven uppfylls. Åtgärden ska vara tillfällig och får bara pågå under en begränsad tid. Åtgärden är tillfällig då verksamheten behöver större yta på grund av stora barngrupper. Bygg- och miljöförvaltningen gör den bedömningen att beslut om bygglov i ärendet kan medges trots avvikelsen samt att avvikelsen är liten och förenligt med detaljplanens syfte. Bygg- och miljöförvaltningen anser att sökande uppfyller de krav som ställs enligt 2 och 8 kapitlet i PBL. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bl a att bygglovet förlängs t o m Följande upplysningar lämnas i ärendet: Bygglovet upphör att gälla Faktura för bygglovsavgiften skicks separat Bygglovet kommer att kungöras i post- och inrikes tidning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 9 kapitlet 33 plan- och bygglagen, PBL, bevilja tekniska nämnden förlängt bygglov för moduler på förskolan Jan Pers backe, fastigheten Tuna 1:92, till och med den 1 mars 2020, i övrigt gäller det som är beslutat den 29 juni 2010, samt att en avgift på kronor tas ut enligt gällande taxa. Tekniska nämnden Byggnadsinspektör Eva-Lena Verner (akten)

12 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 31 Ansökan om bygglov för förlängning av tidigare beviljat bygglov för moduler, förskolan Duvan - Hjorten 1 Dnr 243/15 Tekniska nämnden har den 1 april 2015 lämnat in en ansökan om bygglov för förlängning av tidigare beviljat bygglov för moduler på förskolan Duvan, fastigheten Hjorten 1. Bygg- och miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtande den 9 april 2015 följande bedömning: Enligt Plan och bygglagen kan bygglov för tidsbegränsade åtgärder ges om något eller några men inte alla kraven uppfylls. Åtgärden ska vara tillfällig och får bara pågå under en begränsad tid. Åtgärden är tillfällig då verksamheten behöver större yta på grund av stora barngrupper. Bygg- och miljöförvaltningen gör den bedömningen att beslut om bygglov i ärendet kan medges trots avvikelsen samt att avvikelsen är liten och förenligt med detaljplanens syfte. Bygg- och miljöförvaltningen anser att sökande uppfyller de krav som ställs enligt 2 och 8 kapitlet i PBL. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bl a att bygglovet förlängs t o m Följande upplysningar lämnas i ärendet: Bygglovet upphör att gälla Faktura för bygglovsavgiften skicks separat Bygglovet kommer att kungöras i post- och inrikes tidning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 9 kapitlet 33 plan- och bygglagen, PBL, bevilja tekniska nämnden förlängt bygglov för moduler på förskolan Duvan, fastigheten Hjorten 1, till och med den 1 mars 2021, i övrigt gäller det som är beslutat den 7 juni 2011, samt att en avgift på kronor tas ut enligt gällande taxa. Tekniska nämnden Byggnadsinspektör Eva-Lena Verner (akten)

13 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 32 Redovisning av meddelande och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad arbetsutskottets protokoll daterat Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer