SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure Andersen (S) Sara- Frau-Kalunki (S) Göran Lindén (M) Per Hagström (FP) Övriga deltagande Ersättaren Ratko Peric (KD), bygg- och miljöchef Anders Östlund, sekreterare Nina Skånberg, byggnadsinspektör Anders Jansson 44-46, byggnadsingenjör Malin Lindblom Närvarorätt Utses att justera Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande Per Hagström (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 juli 2011 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Nina Skånberg Tony Frunk (S) Per Hagström (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Bygg- och miljönämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Nina Skånberg

2 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 44 Ansökan om bygglov för uppförande av carport och skärmtak Nicklas 2, XXX Dnr 201/11 Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en ansökan avseende uppförande av carport som ska byggas mot ett befintligt garage samt ett skärmtak som byggs samman med garageentrén. Carporten kommer att till viss del placeras på punktprickad mark, mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Byggnadsinspektören gör följande bedömning i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011: Vid en samlad bedömning av ärendet måste beaktas att inom den aktuella fastighetens närområde, finns sedan tidigare beviljade lov för åtgärder motsvarande den i aktuell ansökan. Enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) får bygglov ges vid mindre avvikelser från gällande detaljplan. Åtgärden anses uppfylla kraven i 3 kap PBL och bedöms vara en mindre avvikelse från detaljplanen samt förenlig med detaljplanens syfte. Arbetsutskottet beslutade den 21 juni att överlämna ärendet till byggoch miljönämnden utan eget förslag till beslut. Grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Byggnadsinspektören informerar om att inga erinringar inkommit. Tony Frunk (S) yrkar att bygglov ska beviljas samt att avgiften ska fastställas till 1750 kronor. Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Tony Frunk (S) yrkande att bevilja bygglov, samt att fastställa avgifter i samband med lov till 1750 kronor (faktura översänds separat). Upplysningar: Bygganmälan skall lämnas till byggnadsnämnden senast 3 veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren. Byggsamråd anses obehövligt. Utstakning av byggnadens läge anmäls till kommunens mätningstekniker av byggherren före byggstart. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. XXX Byggnadsinspektörer (akten)

3 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 45 Ansökan om bygglov avseende väsentligt ändrad användning, från skola till bostadsändamål samt utvändig ändring -XXX, Katedern 17 Dnr 282/11 Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en ansökan om bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring av fastigheten Katedern 17, fd Tunaskolan. Byggnaden skall invändigt byggas om till bostäder och utvändigt ska vissa fönster ersätts av en fönsterdörr för utgång till uteplats. Ansökan avser endast en del av byggnaden. Byggnadsinspektören anför i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011 bl a att en ny detaljplan har upprättats som medger användning av skolan för bostadsändamål. Den del av skolan som nu byggs om omfattar sex lägenheter och den utvändiga ändringen omfattar sex fönster som ersätts med fönsterdörr. Vidare anförs att bygglov ska beviljas om förutsättningarna enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900) uppfylls. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att kraven kommer att kunna uppfyllas och att bygglov därmed ska beviljas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 juni Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, samt att fastställa avgifter i samband med lov till 8149 kronor enligt gällande taxa (faktura översändes separat). Upplysningar Kontrollansvarig är XXX Lovet innebär inte rätt att påbörja åtgärden förrän bygg- och miljönämnden gett ett startbesked. Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Tuna Bostaden AB, Pettersbergsvägen 1, Trollhättan. Byggnadsinspektör (akten)

4 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 46 Ansökan om bygglov för uppförande av gruppbostad - XXX, Tuna 1:92 Dnr 219/11 Bygglovansökan avser uppförande av en enplansbyggnad för gruppbostad med sex lägenheter samt tre mindre fristående kallförråd. Gällande detaljplan anger syftet bostadsändamål. Byggnadsinspektören anför i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011 bl a att bygglov ska beviljas om förutsättningarna enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900) uppfylls. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att kraven kommer att kunna uppfyllas och att bygglov därmed ska beviljas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 juni Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, samt att fastställa avgifter i samband med lov till kronor enligt gällande taxa (faktura översändes separat). Upplysningar Kontrollansvarig är XXX Lovet innebär inte rätt att påbörja åtgärden förrän bygg- och miljönämnden gett ett startbesked. Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Tekniska förvaltningen Byggnadsinspektör (akten)

5 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 47 Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad XXX, Tungsten 1 Dnr 254/11 Till bygg- och miljönämnden i Hallstahammar har det inkommit en bygglovansökan som avser uppförande av en altan med skärmtak på 23 kvm. Byggnadsinspektören anför i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011 bl a att byggrätten enligt gällande detaljplan är begränsad och att altanen kommer att uppföras cirka 4 meter från tomtgräns. Enligt 16 kap 14 punkt 5 plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900) gäller som planbestämmelse att byggnad inte får uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Arbetsutskottet beslutade den 21 juni att överlämna ärendet till byggoch miljönämnden utan eget förslag till beslut. Ansökan har varit utsänt på remiss enligt 9 kap 25 PBL. Byggnadsingenjören informerar om att inga erinringar inkommit. Tony Frunk (S) yrkar att bygglov ska beviljas samt att avgiften ska fastställas till 3464 kronor. Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande att bevilja bygglov, samt att fastställa avgifter i samband med lov till 3464 kronor enligt gällande taxa (faktura översänds separat) Upplysningar: Kontrollansvarig krävs inte för åtgärd enligt ansökt lov. Lovet innebär inte rätt att påbörja åtgärden förrän bygg- och miljönämnden gett ett startbesked. Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. XXX Byggnadsinspektör (akten)

6 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 48 Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnader XXX, Tunadal 13 Dnr 270/11 Till bygg- och miljönämnden i Hallstahammar har det inkommit en bygglovansökan som avser uppförande av en öppen carport samt att bygga till befintlig altan och även glasa in altanen. Den sammanlagda nya ytan uppgår till 51,5 kvm. Byggnadsinspektören anför i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011 bl a att enligt gällande detaljplan får varje fastighet uppföra en huvudbyggnad, samt där nämnden prövar lämpligt en garagebyggnad. Huvudbyggnaden får inte uppta större areal än 140 kvm och garagebyggnaden inte större areal än 35 kvm. Arbetsutskottet beslutade den 21 juni att överlämna ärendet till byggoch miljönämnden utan eget förslag till beslut. Ansökan har varit utsänt på remiss enligt 9 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsingenjören informerar om att inga erinringar inkommit. Tony Frunk (S) yrkar att bygglov ska beviljas samt att avgiften ska fastställas till 8087 kronor. Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande att bevilja bygglov, samt att fastställa avgifter i samband med lov till 8087 kronor enligt gällande taxa (faktura översänds separat) Upplysningar: Kontrollansvarig krävs inte för åtgärd enligt ansökt lov. Lovet innebär inte rätt att påbörja åtgärden förrän bygg- och miljönämnden gett ett startbesked. Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. XXX Byggnadsinspektör (akten)

7 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 49 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus del av Strömsholm 8:43, Strömsholm Dnr 255/11 Till bygg- och miljönämnden i Hallstahammar har det inkommit en ansökan som avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på del av Strömsholm 8:43 i Strömsholm. Den tänkta avstyckningen är på ca kvm (4,5 ha). I området finns bostäder, industriverksamhet samt flertalet stall och hästverksamhet. Byggnadsinspektören anför i tjänsteutlåtande den 14 juni 2011 att ärendet har skickats på remiss till följande: Ägarna till fastigheterna Olvsta 2:5, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:18, Strömsholm 1:157, 8:43, Äggeby 1:14, 1:28, 1:30, Äggeby GA:1 samt till Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Länsstyrelsen Västmanlands län, Mälarenergi Elnät AB, TeliaSonera, Lantmäteriet, Västmanlands läns museum och Hallstahammars kommun (tekniska förvaltningen). Strömsholm 8:43 (Ridskolan Strömsholm RS AB) har inget att erinra. Trafikverket framför synpunkter vad gäller avståndet från järnvägen till bebyggelse och bullerstörningar. Man påpekar att placering av enbostadshus ska vara minst 30 meter från järnvägen samt att eventuella bullerdämpande åtgärder ska bekostas av annan än Trafikverket Vattenfall Eldistribution AB framför synpunkter gällande placering av byggnad samt anför att människor och maskiner ej får vistas inom säkerhetsområde. Angående anläggande av väg redogör man för bestämmelser gällande avstånd och markanvändning. Länsstyrelsen Västmanlands län anför att det inom området för den tänkta avstyckningen finns två fornlämningar. Man påpekar även att det sannolikt, inom området, finns fornlämningar som idag inte är kända och som inte är synliga i markytan. För att undvika problem i ett senare skede är det lämpligt att utreda fornlämningsförhållandena. Gällande avstyckningen anför man att en avstyckning inte bör göras så att en fornlänning delas på flera fastigheter. Vidare anför man att tomten berör en åkerholme i jordbruksmark som omfattas av det generella biotopskyddet. Enligt 7 kap. 11 miljöbalken får man inte inom området som omfattas av det generella biotopskyddet bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge dispens om det finns särkskilda skäl. Mälarenergi Elnät har lämnat följande yttrande: Mälarenergi Elnät AB har en befintlig 12 kv jordkabel inom den planerade fastigheten. Om den behöver flyttas eller ändras på något sätt bekostas detta av fastighetsägaren. I övrigt har vi inget att erinra.

8 Bygg- och miljönämnden (13) Forts BMN 49 Hallstahammars kommun (tekniska förvaltningen) anför att det finns möjlighet att ansluta fastigheten till dricks- och spillvattenledningar. Vidare påpekar man att en vägsamfällighet finns för Äggebyvägen till vilken fastigheten ansluts samt att renhållningen skall utformas i enligt med de regler som finns i gällande renhållningsordning för Hallstahammars kommun. TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra. Lantmäteriet har ingen erinran mot byggnation i det föreslagna läget men påpekar att genom området i nord- sydlig riktning finns kommunala underjordiska ledningar upplåtna med ledningsrätt. I områdets ytterkanter finns fornlämningar. Enligt registerkarta ser det även ut att finnas en kraftledning i områdets södra del men det synes oklart om någon luftledning fortfarande existerar. Detta utgör omständigheter att ta hänsyn till i forstsatt planering. Västmanlands läns museum framför bl a att det på fastigheten finns två fornlämningar och påpekar att även om miljön inte är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården så finns här värdefulla spår av äldre tiders jordbrukssamhälle och närheten till Strömsholm. Hänsyn borde därför tas till bebyggelse i närområdet avseende materialval, volym samt placering i landskapet. Från tillfrågade grannar har inget yttrande inkommit till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljöförvaltningen gör vidare följande bedömning: Enligt 9 kap 30 Plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900) skall förhandsbeskedet bifallas om åtgärden: uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap 1-3, 9, 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplaneläggning är inte aktuellt på platsen och några områdesbestämmelser finns inte för området. I övrigt bedöms åtgärden vara förenlig med bestämmelser i 1 och 2 kap PBL. Vid uppförande av bostadshus för permanentboende är det angeläget att tillgång till dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan tryggas. Vidare måste avloppsvatten kunna tas omhand på ett ur hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Lokalisering enligt förhandsförfrågan möjliggör anslutning till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. Vid val av enskild lösning för omhändertagande av avloppsvatten bedöms lämplig teknik finnas på marknaden. På den tänkta avstyckningen i ostlig riktning finns ett område som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 Miljöbalken. Skyddet sträcker sig 25 meter från vattenlinjen åt vardera hållet och gäller bl.a. att uppföra byggnader, utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar samt att vidta åtgärder som väsentligt ändrar livsvillkoren för djur eller växtarter. För att få dispens från gällande strandskydd krävs särskilda skäl.

9 Bygg- och miljönämnden (13) Forts BMN 49 Bygg- och miljönämnden rekommenderar därför sökanden att inom den planerade avstyckningen lämna utpekat strandskyddsområde orörd. Omgivningarna runt den aktuella platsen är sedan tidigare ianspråktagna för bostadsbebyggelse och hästverksamhet förekommer i området. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår avslutningsvis att ett positivt förhandsbesked lämnas för ett enbostadshus med villkoret att inkomna yttranden från följande beaktas: Vattenfall Eldistribution AB, Mälarenergi Elnät, Trafikverket, Hallstahammars kommun (tekniska förvaltningen), Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen Västmanlands län, samt Lantmäteriet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 juni Byggnadsingenjören informerar om att avgifter i samband med förhandsbesked uppgår till kronor enligt gällande taxa. Tony Frunk (S) yrkar ändring av avgift i samband med förhandsbesked till kronor och i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Bygg- och miljönämnden beslutar således att ett positivt förhandsbesked lämnas för ett enbostadshus med villkoret att inkomna yttranden från följande beaktas: Vattenfall Eldistribution AB, Mälarenergi Elnät, Trafikverket, Hallstahammars kommun (tekniska förvaltningen), Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen Västmanlands län och Lantmäteriet, samt att fastställa avgifter i samband med förhandsbesked till kronor enligt gällande taxa (faktura översänds separat) Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte ansökan inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla Förhandsbeskedet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För inrättande av enskild avloppsanläggning krävs särskilt tillstånd av bygg- och miljönämnden XXX Ridskolan i Strömsholm, c/o Föreningen ridskolan i Strömsholm, Strömsholm. Byggnadsinspektör (akten)

10 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 50 Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, garage och skärmtak - XXX, Lodjuret 7 Dnr 289/11 Till bygg- och miljönämnden har det inkommit en ansökan om bygglov som avser uppförande av enbostadshus, garage och skärmtak. Byggnadsingenjören anför i tjänsteutlåtande den 9 juni 2011 bl a att enligt gällande detaljplan får fastigheterna bebyggas med högst 160 kvm och byggnader får placeras närmast 4,5 meter från tomtgräns. Bygglov enligt ansökan innebär i detta ärende avsteg från gällande detaljplan med en överyta på 33 kvm och med garage placerat en meter från tomtgräns. Arbetsutskottet beslutade den 21 juni att överlämna ärendet till byggoch miljönämnden utan eget förslag till beslut. Ansökan har varit utsänt på remiss enligt 9 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsingenjören informerar om att inga erinringar inkommit. Tony Frunk (S) yrkar att bygglov ska beviljas. Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande att bevilja bygglov. Upplysningar: Kontrollansvarig är XXX Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft. En åtgärd får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked.påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. XXX Byggnadsinspektör (akten)

11 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 51 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Dnr 202/11 Ärendet redovisas inte med anledning av bestämmelser i offentlighets- och.

12 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 52 Utställning av detaljplan för del av Strömsholm, Sofielund IV, Hallstahammars kommun för yttrande Dnr 125/11 Förslag till detaljplan för del av Strömsholm, Sofielund IV, Hallstahammars kommun är under utställning för yttrande senast den 11 juli Syftet är att planlägga området för bostäder och verksamheter samt införa bestämmelser till skydd för den värdefulla bebyggelsemiljön. Detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och ger möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse samt lokaler för verksamheter. I detaljplanen ingår även att pröva om det är lämpligt att anordna en tillfällig camping inom nordöstra delen av planområdet. I kommande översiktsplan för kommunen redovisas planområdet som nytt bostadsområde. Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 miljöbalken. Öster om planområdet, med gräns i väg 252, finns ett större sammanhängande område av riksintresse för kulturmiljövården och naturvården. Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen och bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintressena. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken (MB). En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt kraven i 5 kap 18 plan- och bygglagen (1987:10). Bygg- och miljönämnden har den 27 april yttrat sig över förslaget under samrådsförfarandet, vilket finns redovisat i en till utställningshandlingarna hörande samrådsredogörelse. Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 14 juni 2011 att det enligt uppgift ska vara liten risk för förorening i mark vid f d panncentral och att det i övrigt inte har framkommit något väsentligt i samrådsskedet som ändrar tidigare ståndpunkt. Förvaltningen hänvisar i övrigt till tidigare avgivet yttrande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 juni Bygg- och miljönämnden beslutar att, med anledning av att inget väsentligt har framkommit som ändrar tidigare ståndpunkt, hänvisa till tidigare avgivet yttrande den 27 april angående utställd detaljplan för del av Strömsholm, Sofielund IV, Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen Bygg- och miljöchef, Anders Östlund

13 Bygg- och miljönämnden (13) BMN 53 Redovisning av meddelande och delegationsbeslut. Följande anmälningar noteras: allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Anmälningarna föranleder inget beslut.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer