Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen"

Transkript

1 Tillsynsrapport 2014:6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Rikspolisstyrelsen

2

3 Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade i sin inspektionsplan för 2013 att inspektera sex myndigheter angående tillämpningen av 13 och 13 c polislagen (1984:387), (PL). En av polisens främsta uppgifter är att upprätthålla den allmänna ordningen, 2 PL. För att kunna genomföra uppdraget ska en polisman vidta de åtgärder som är försvarliga med hänsyn till åtgärdens syfte och som behövs för att uppnå resultat, 8 PL. Polisen har fått särskilda befogenheter för att kunna genomföra uppdraget. Bland annat har polisen rätt att avvisa eller avlägsna enskilda individer som stör den allmänna ordningen eller som anses utgöra en omedelbar fara för denna och för att avvärja straffbelagd gärning, 13 PL. Vidare har polisen rätt att under vissa förutsättningar avvisa eller avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling, 13 c PL. Dagligen genomför polisen avlägsnanden av enskilda individer med stöd av 13 PL. Det utvidgade avlägsnandet i 13 c PL används framförallt vid stora sportevenemang eller vid demonstrationer där det föreligger stor risk för ordningsstörningar. Båda verktygen är viktiga i polisens arbete med att upprätthålla allmän ordning och att förebygga brott. Uppgifter i massmedia gör gällande att mellan 2005 och 2012 har antalet avlägsnanden enligt 13 PL ökat från knappt till Inspektionsgruppens granskning kan i stort verifiera den rapporteringen. Utvidgat avlägsnande används emellertid i begränsad omfattning. Av de polismyndigheter som inspekterats är det företrädesvis polismyndigheten i Stockholm som använt sig av utvidgade avlägsnanden men även där är tillämpningen av utvidgat avlägsnande begränsad i förhållande till det antal större insatser som genomförs. Inspektionsgruppens sammantagna bedömning är att de inspekterade polismyndigheternas tillämpning av avlägsnanden i allt väsentligt är bra. Det är inspektionsgruppens uppfattning att regelverket (lagstiftning, praxis och doktrin) som styr tillämpningen av avlägsnanden enligt 13 och 13 c PL i det stora hela är kända i myndigheterna. Inspektionsgruppen framhåller dock i rapporten att det finns en del åtgärder som polismyndigheterna måste vidta för att säkerställa att regelverket tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt. En genomgående iakttagelse från inspektionsgruppens sida är att det finns vissa brister i dokumentationen. JO har vid ett flertal tillfällen kritiserat polismyndigheter för ingripanden som saknat lagstöd samt för bristfällig dokumentation. Likaledes har domstolar vid ett flertal tillfällen dömt för tjänstefel avseende felaktig tillämpning av 13 PL. Ett frihetsberövande är en allvarlig åtgärd för den enskilde och det ställs med hänsyn till rättssäkerheten särskilda krav på noggrannhet och omsorg hos beslutsfattaren. Det är inspektionsgruppens bedömning att det ställs krav på att polismyndigheterna tillser att adekvat utbildning tillhandahålls, att det finns tydliga, enhetliga direktiv kring hur användandet och dokumentationen av avlägsnande ska gå till och att det sker en kontinuerlig kommunikation kring användandet för att säkerställa ett rättsäkert förfarande. Genomgående har utbildning i bastaktik 2 och/ eller särskild polistaktik genomförts för yttre personal avseende 13 PL och de konfliktreducerande principerna. Kompetensutvecklingen i övrigt avseende rättsområdet är begränsad i polismyndigheterna. Inspektionsgruppen har sett att tillämpningen av utvidgat avlägsnande, 13 c PL, har varit föremål för taktiska överväganden och metodutveckling. Framförallt har en utveckling skett i de två SPTmyndigheterna som ingått i inspektionen men den kan skönjas även i de övriga polismyndigheterna. De större insatserna planeras generellt sett väl och på ett likartat sätt i samtliga polismyndigheter. Inspektionsgruppen har noterat ett antal goda exempel i form av en väl genomarbetad plan för internkontrollverksamheten, granskningsfunktioner som finns tillgängliga dygnet runt, särskilt juridiskt stöd som underlättar, välkomstbrev till gästande supportrar m.m. Vidare vill inspektionsgruppen framhålla att det kommunikativa förhållningssättet är väl

4 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 2 genomarbetat i samtliga inspekterade polismyndigheter och är väl inövat hos personalen. För att få en mer rättssäker och likartad tillämpning av regelverket föreslår inspektionsgruppen bl. a. att nationella rutiner tas fram vad gäller avrapporteringen av ingripandena och att kontinuerliga egenkontroller genomförs. Vidare föreslås bl.a. att information om nya lagändringar och hur dessa ska implementeras i verksamheten tas fram för en ökad enhetlighet samt att kompetensutveckling sker genom utbildningsinsatser i hur tillämpningen av avlägsnande enligt 13 PL och utvidgat avlägsnande enligt 13 c PL ska genomföras. Utöver detta behöver kompetensutveckling ske vad gäller dokumentationen.

5 Innehåll 3 Innehåll Sammanfattning Inledning Direktiv Inspektionsgruppen Genomförande Metod Inspekterade polismyndigheter Bakgrund/Reglering av ämnesområdet Bakgrund Rättslig reglering Styrdokument JO-beslut Rättsliga avgöranden Statistik Iakttagelser Polismyndigheten i Östergötlands län Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/Uppföljning Tillämpning Likheter och skillnader inom myndigheten Sammanfattande iakttagelser Östergötland Polismyndigheten i Västmanland Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/uppföljning Tillämpning Likheter och skillnader inom myndigheten Sammanfattande iakttagelser i Västmanland Polismyndigheten i Gävleborgs län Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/Uppföljning Tillämpning Likheter och skillnader inom myndigheten Sammanfattande iakttagelser Polismyndigheten i Västra Götaland Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/Uppföljning Tillämpning Likheter och skillnader inom myndigheten Sammanfattande iakttagelser Polismyndigheten i Uppsala län Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/Uppföljning Likheter och skillnader inom myndigheten Tillämpning Sammanfattande iakttagelser Polismyndigheten i Stockholms län Ledning och styrning Kompetensutveckling Metodutveckling Dokumentation Granskning/Uppföljning Tillämpning Likheter och skillnader inom myndigheten Sammanfattande iakttagelser Bedömningar och rekommendationer Definitioner och förkortningar Bilaga...38

6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 4

7 1. Inledning 5 1. Inledning 1.1 Direktiv I Rikspolisstyrelsens strategiska inspektionsplan för år 2013 beslutades om en inspektion av polismyndigheternas tillämpning av reglerna om avlägsnande enligt 13 PL. Inspektionen avser polismyndigheternas strategiska inriktning och styrning av avlägsnande, likheter och skillnader i tillämpningen mellan och inom myndigheterna, uppföljnings- och utvärderingsförmågan, dokumentationsrutiner, förmågan att använda de konfliktreducerande principerna med betoning på det kommunikativa förhållningssättet i samband med att folksamling avlägsnas samt kompetensen kring rättsområdet bland medarbetare på olika nivåer. Inspektionen avgränsas till att omfatta avlägsnande efter individuell prövning enligt 13 PL samt avlägsnande av deltagare i en ordningsstörande folksamling enligt 13 c PL. Vidare har inspektionen inriktat sig på att eftersöka goda exempel på området som kan vara till stöd för Polisen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Direktiven finns i sin helhet i bilaga Inspektionsgruppen Deltagare i inspektionsgruppen. Polismästaren Tommy Sverngard, inspektions ledare, Polismyndigheten i Skåne Polisintendenten Stina Karlgrund, Polis myndigheten i Skåne Kommissarien Mikael Eliasson, Polismyndig heten i Halland Inspektören Fredrik Henriksson, Polismyndig heten i Skåne Ann-Charlotte Anevski, jurist och gruppens sekreterare, Polismyndigheten i Skåne.

8 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 6

9 2. Genomförande 7 2. Genomförande 2.1 Metod Inspektionsgruppens tillsyn har varit avgränsad till de sex polismyndigheter som framgår nedan. Inför inspektionen har de regelverk och styrdokument som finns inom området studerats och sammanställts. Med utgångspunkt från innehållet i direktivet för inspektionen har inspektionsgruppen utformat en intervjumall som har använts vid besöken i de berörda polismyndigheterna. Inspektionsgruppen har besökt centralorten i respektive polismyndighet och genomfört intervjuer med berörda funktioner på olika nivåer. Från respektive polismyndighet har en rad dokument såsom delegationsordningar, tjänsteföreskrifter, organisationsbeskrivningar, händelserapporter och protokoll över ingripanden enligt 13 PL, avlägsnande, för åren 2006, 2010 samt 2012, begärts in i syfte att granska verksamheten. Vidare har stabsprotokollen beträffande 13 c PL från ett antal särskilda händelser inhämtats från SPT-myndigheterna och polismyndigheten i Västmanland. Uppgifter angående antal HR har lämnats av respektive myndighet. Protokollen från polismyndigheterna är manuellt räknade med undantag från polismyndigheten i Stockholm, där sista löpnumret för aktuellt år har inhämtats. Inspektionsgruppens granskningsområde har omfattat hela polismyndigheterna i Östergötland, Västmanland, Gävleborg och Uppsala. Vad gäller polismyndigheten i Västra Götaland har inspektionsgruppen endast granskat Polisområde Storgöteborg. Likaså har endast polismästardistrikt City granskats i polismyndigheten i Stockholm. Inspektionsgruppens iakttagelser från besöken har översänts till polismyndigheterna för eventuella synpunkter. Inkomna synpunkter har beaktats under arbetet med att utforma denna rapport. 2.2 Inspekterade polismyndigheter Inspektionen genomfördes i följande ordning under perioden september-december 2013: Polismyndigheten i Östergötlands län Polismyndigheten i Västmanland Polismyndigheten i Gävleborgs län Polismyndigheten i Västra Götaland Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Stockholms län

10 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 8

11 3. Bakgrund och reglering av ämnesområdet 9 3. Bakgrund och reglering av ämnesområdet 3.1 Bakgrund Tillämpningen av avlägsnanden enligt 13 PL och 13 c PL har enligt uppgifter i massmedia 1 ökat och personer som blivit föremål för ett avlägsnande är ofta kritiska till polisens agerande. Justitieombudsmannen (JO) har också uttryckt oro för Polisens tillämpning av aktuella bestämmelser. Möjligheterna används främst i samband med så kallade högriskmatcher och i krogsammanhang. Rättsenligheten är en central fråga på området. En av nyckelfrågorna är om det t.ex. är möjligt att i efterhand utvärdera och kontrollera hur metoden har använts. JO anser att bestämmelserna är ett nödvändigt redskap men att de är svårtillämpade och att det krävs en tydlig styrning inom polisen vad gäller användningen av dem. Det är också viktigt att det finns möjligheter att i efterhand genomföra kontroll. 3.2 Rättslig reglering Reglerna om avvisande, avlägsnande, omhändertagande och utvidgat avlägsnande finns i 13 och 13c PL. En av polisens uppgifter är att upprätthålla den allmänna ordningen, 2 PL. För att kunna fullgöra den uppgiften har polisen rätt att med stöd av 13 första stycket PL från ett visst område eller utrymme avvisa eller avlägsna den som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Detsamma gäller för att en straffbelagd gärning ska kunna avvärjas. Om det är otillräckligt att avvisa eller avlägsna får den ordningsstörande personen tillfälligt omhändertas. Ordningsstörning För att polisen ska ha rätt att ingripa mot någon vid en pågående ordningsstörning krävs att den berörda personen genom sitt uppträdande stör allmän ordning i det enskilda fallet. Det är alltså frågan om ett 1 Radioprogrammet Kaliber beteende som innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller från någon allmän synpunkt. Endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär t.ex. inte att han stör den allmänna ordningen. Det är alltså inte en tillräcklig grund för avlägsnande om en person är allmänt otrevlig mot polisen. 2 Omedelbar fara för ordningsstörning Ett ingripande kan också ske om någon genom sitt uppträdande utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. En grundförutsättning anses vara att faran är konkret, dvs. att den är bestämd till tid och rum. Ett omhändertagande får inte ske för att abstrakta, ännu inte konkretiserade faror ska avvärjas. Faran ska vidare ha uppkommit genom ett särskilt uppträdande från den som omhändertas. Som konkret fara kan knappast bedömas en persons blotta närvaro på en plats, även om det är känt att han brukar bråka och uppträda ordningsstörande. 3 Avvärja straffbelagd gärning Polisen kan ingripa för att avvärja straffbelagd gärning och en förutsättning för ett ingripande enligt denna punkt är att det behövs för att avvärja en gärning som är straffbelagd enligt Brottsbalken eller någon annan specialstraffrättslig bestämmelse. Den straffbelagda gärningen kan exempelvis bestå i skadegörelse, förargelseväckande beteende, ofredande, olaga intrång, uppvigling, hinder i trafik eller ohörsamhet mot ordningsmakten. Att berörd person ska kunna dömas till straff för brottet krävs inte, och ingripande kan därför också ske mot personer under 15 år även om givetvis särskild försiktighet då är påkallad. Enligt 17 PL framgår också att den som är under femton år inte får tas i förvar. Ingripanden kan göras vid brott såväl enligt brottsbalken som enligt andra straffstadganden. 4 2 JO beslut , dnr samt Berggren-Munck, a.a., 10:e uppl. s. 107 f 3 Se a.a. s. 110 f 4 Se a.a. s. 110 f

12 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt Finns det risk för en omedelbar (konkret) fara att ett brott kan komma att begås kan polisen ingripa. Ett exempel på en sådan situation är när någon i spritpåverkat tillstånd försöker köra ett motordrivet fordon. Om en polisman inte lyckas förmå personen att avstå från körningen och har anledning att tro att den berusade kommer att köra då polismannen lämnat platsen så får brottet avvärjas genom ett avlägsnande eller omhändertagande av den berusade. För att ett ingripande enligt ovan ska få ske krävs inte att brottet stör allmän ordning. Det är tillräckligt att det behövs för att kunna avvärja en konkret risk för fortsatt brottslighet eller för att kunna avvärja en omedelbar fara för brott. 5 Ingripanden enligt 13 PL Tillrättavisa I de fall då störande av eller en omedelbar fara för allmän ordning föreligger gäller som en ytterligare förutsättning för ingripande att ingripandet verkligen är nödvändigt för ordningens upprätthållande. Att ingripandet ska vara nödvändigt anges särskilt i paragrafen men framgår redan av bestämmelsen i 8 PL om tillvägagångssättet vid utförandet av tjänsteåtgärd. En polisman ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter (proportionalitetsprincipen). En polis ska alltid först överväga möjligheten att ingripa med tillsägelser och uppmaningar. 6 Avvisa Med att avvisa en person förstås att han inte får komma in på ett område, eller att han uppmanas att lämna platsen. Avlägsna Ett avlägsnande innebär att någon som ska föras bort från en plats förflyttas en kortare sträcka, antingen till fots eller i polisfordon. Om det är frågan om annat än en kortare sträcka och åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp av inte helt kort varaktighet, bör åtgärden ses som ett omhändertagande. Exempelvis bör ett ingripande som innebär att polisen för någon till hans bostad vara att betrakta som ett omhändertagande och inte som ett avlägsnande. 5 Se a.a.s. 111 f 6 Se a.a.s Den maximala sträckan för ett avlägsnande får inte överstiga fem kilometer. Hur långt transporten får ske i det enskilda fallet måste dock bedömas från fall till fall. Gör polismannen den bedömningen att det är tillräckligt för att uppnå det önskade resultatet att den som ska avlägsnas transporteras bort en kilometer får transporten därför inte sträcka sig längre än en kilometer. Vid denna bedömning bör hänsyn tas till de kommunikationsmedel som finns på orten. Ju bättre kommunikationsmedel, desto längre bör polisen ha rätt att köra den som ska avlägsnas. För att avlägsnandet ska vara meningsfullt krävs det att den som avlägsnats i vart fall ska ha vissa svårigheter att ta sig tillbaka till den plats från vilket han blivit avlägsnad. 7 Omhänderta Om det redan från början framstår som uppenbart gagnlöst att tillgripa ett avlägsnande eller någon annan mindre ingripande åtgärd för att det avsedda syftet ska uppnås, kan ett direkt omhändertagande undantagsvis bli nödvändigt. I sådant fall ska det av dokumentationen beträffande omhändertagandet framgå vilka omständigheter som motiverat detta. Tillfälliga omhändertaganden kan endast ske efter prövning i varje enskilt fall. Omhändertagande enligt 13 PL får inte ske om personen i fråga ska gripas enligt 24 kap. RB. Vidare gäller enligt 9 andra stycket lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.( LOB) att den lagen ska tillämpas när det finns skäl till ingripande såväl enligt 13 andra stycket PL som enligt LOB. 8 Individuell prövning Gemensamt för bestämmelserna om avlägsnande, avvisande och omhändertagande är att förutsättningarna för ingripandet måste prövas för varje enskilt fall. Risken för ordningsstörande beteende måste vara konkret och måste ha uppkommit genom ett särskilt uppträdande från den som ska avvisas, avlägsnas eller omhändertas. En person får alltså inte med stöd av bestämmelserna i 13 PL avvisas, avlägsnas eller tillfälligt omhändertas enbart för att han eller hon deltar i en ordningsstörande folksamling. 7 Se a.a.s. 108 f. 8 Se a.a. s. 111

13 3. Bakgrund och reglering av ämnesområdet c PL Reglerna om avlägsnande av en person som deltar i en ordningsstörande folksamling utan att själv begå brott eller utgöra en fara för den allmänna ordningen finns i 13 c PL. 13 c PL tillkom år 1998 sedan det visat sig att reglerna i 13 PL inte gav polisen tillräckliga medel att hantera ordningsstörningar i stora folksamlingar, eftersom ett ingripande med stöd av dessa regler krävde att förutsättningarna för ingripandet prövades för varje enskild person. Bestämmelsen i 13 c PL innebär att polisen kan inskränka prövningen till frågan om folksamlingen som sådan kan anses ha stört den allmänna ordningen och om den mot vilken ingripandet riktar sig kan betraktas som deltagare i folksamlingen. 9 Bestämmelsen gav fortfarande inte polisen tillräckliga möjligheter att hantera ordningsstörningar i stora folksamlingar. Det fanns ett behov att utvidga möjligheterna till avlägsnande. Den ursprungliga bestämmelsen gav inte utrymme för att transportera deltagare i en ordningsstörande folksamling tillräckligt långt bort för att åtgärden skulle bli meningsfull. I många fall fanns behov av en så pass lång transport att åtgärden blev att betrakta som ett omhändertagande i stället för ett avlägsnande. Detta ledde till svårigheter för polisen att upprätthålla ordningen och säkerheten vid exempelvis vissa fotbollsmatcher eller när olika våldsamma grupper drabbade samman. 10 Behovet tillgodosågs genom införandet av utvidgat avlägsnande i 13 c PL, vilket skedde i juni Avlägsnande av deltagare i en ordningsstörande folksamling Bestämmelsen innebär att polisen kan inskränka prövningen till frågan om folksamlingen som sådan kan anses ha stört den allmänna ordningen och om den mot vilken ingripandet riktar sig kan betraktas som deltagare i folksamlingen. Det krävs alltså inte att den som avlägsnas ska ha bidragit till ordningsstörningen. Det räcker att han eller hon betraktas som deltagare i en folksamling som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. 9 Se prop. 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m., s. 26 f. 10 Se dnr Ju2007/4130/PO, skrivelse från Rikspolisstyrelsen till Justitiedepartementet avseende behovet att utvidga möjligheterna till avlägsnande enligt 13 c PL. Alla deltagare i en ordningsstörande folksamling behöver inte avlägsnas. Av behovs- och proportionalitetsprinciperna i 8 PL följer att ingripandet inte får vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas eller återställas. Om folksamlingen är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är polisen hänvisad till att ingripa mot enskilda ordningsstörare enligt rättegångsbalkens regler om gripande eller 13 PL. Polisen kan också ingripa med stöd av ordningslagen och om förutsättningarna för det är uppfyllda, ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Bestämmelsen är framför allt avsedd att tillämpas när det är frågan om större folksamlingar som stör den allmänna ordningen. Är det frågan om en mindre grupp personer eller enskilda individer som stör den allmänna ordningen bör ett ingripande i stället kunna ske med stöd av 13 PL. Vidare borde i allmänhet krävas att det är frågan om en mer kvalificerad störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning, t.ex. när deltagare i en folksamling går till handgripligheter genom våld mot person eller omfattande skadegörelse eller avser att förgripa sig på person eller egendom. 11 Utvidgat avlägsnande Om det inte är tillräckligt att avlägsna folksamlingen en kortare sträcka för att kunna upprätthålla ordningen får polisen avlägsna folksamlingen längre bort. Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar. Tvåtimmarsregeln innebär att avlägsnandet i de allra flesta fallen kan verkställas på ett sätt som innebär att syftet med åtgärden kan uppnås utan att den blir alltför ingripande för den enskilde. Tidsfristen börjar löpa från den tidpunkt då rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen rent faktiskt inskränks. Det anses ske när de som ska avlägsnas avskiljs från den ordningsstörande händelsen och av polis hålls kvar på platsen i avvaktan på transport. På motsvarande sätt slutar tidsfristen att löpa när ingripandet upphört, dvs. när transporten har avslutats. Hur länge ett avlägsnande får pågå bestäms av omständigheterna i det enskilda fallet. Det utvidgade avlägsnandet får 11 Se prop. 1996/97:175 s. 27.

14 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt dock aldrig pågå längre än vad som krävs för att den allmänna ordningen på platsen där åtgärden vidtogs ska kunna upprätthållas. 12 Av betydelse för hur länge avlägsnandet får pågå är framför allt vilka möjligheter de som avlägsnats har att ta sig tillbaka och den risk för fortsatta ordningsstörningar som det kan medföra. Ju lättare det är att återvända, desto längre transport accepteras. Det innebär bl.a. att avsevärt kortare transporter kommer i fråga i landsbygden än om det är frågan om ett storstadsområde med väl utbyggda kommunikationer. 13 För att vara meningsfullt måste ett avlägsnande i många fall innebära att det inte är möjligt för den som avlägsnats att omedelbart eller inom en mycket kort tidsrymd ta sig tillbaka till den plats han eller hon blivit avlägsnad från. Som exempel har nämnts ingripanden mot ordningsstörningar i samband med vissa idrottsevenemang där åtgärderna bör kunna verkställas på ett sätt som innebär att personerna i fråga inte ska kunna återvända förrän det aktuella evenemanget har avslutats. Ett annat exempel kan vara vid ingripanden där våldsamma grupper drabbar samman. Ett avlägsnande bör i ett sådant fall kunna verkställas så att det försvårar för grupperna att på platsen för ingripandet söka upp varandra, med fortsatta ordningsstörningar som följd. Hur lång transport som kan bli aktuell i det enskilda fallet är därför beroende av hur möjligheterna ser ut för de avlägsnade att på egen hand ta sig tillbaka från den plats dit de transporterats av polisen 14. Beslutsbefogenhet och fara i dröjsmål Befogenheten att fatta beslut om avlägsnande och utvidgat avlägsnande tillkommer i första hand polismyndigheten. Avlägsnandet av folksamlingen får ske utan sådant beslut om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. Endast avlägsnande I motsats till vad som gäller enligt 13 PL ger 13 c PL inte stöd för att omhänderta någon. Ett avlägsnande enligt 13 c PL får därför inte genomföras på ett sådant sätt att det i rättsligt hänseende blir att betrakta som ett omhändertagande. Dokumentation Ur kontroll- och rättsäkerhetssynpunkt är det av yttersta vikt att de omständigheter som föranlett ett ingripande dokumenteras på ett korrekt sätt. Vid ofullständig dokumentationen finns risk att tillsyn och granskning i efterhand försvåras. Enligt 27 PL ska protokoll föras över ingripanden som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Av ett sådant protokoll ska det framgå: 1. vem som har fattat beslutet om ingripandet, 2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats, 3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet, 4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot, 5. tiden för ingripandet samt 6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet. Av protokollet behöver inte varje persons identitet framgå, men det bör åtminstone antecknas hur många personer som ingripandet avsåg och var de befann sig. Polisen bör alltid sträva efter att få fram identitetsuppgifter i samband med ett ingripande. Denna strävan medger dock ingen generell rätt att kroppsvisitera eller göra husrannsakan hos någon i syfte att fastställa dennes identitet. Om det inte är möjligt att identifiera en person som polisen ingripit mot, bör protokollet i varje fall innehålla någon form av beskrivning av personen ifråga Vidare bör det av protokollet framgå var transporten avslutades och tidpunkt för frigivandet. Ansvaret för att ett protokoll upprättas vilar i fråga om uppgifterna om beslutet på beslutsfattaren och i övrigt på den som är att anse som förman vid ingripandet Styrdokument FAP Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 PL anger att ett ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas eller omhändertas ska dokumenteras på formulär Beslut/Ingripande över tvångsåt gärder enligt PL/LOB (RPS 901.1), protokoll. Där anges 12 Se bet. 2008/09:JuU26 s. 10 och prop. 2008/09:131 sida 16 Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar. 13 Se a.a.s Se a.a.s Se prop. 1996/97:175 s. 83ff. 16 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisen.

15 3. Bakgrund och reglering av ämnesområdet 13 att för det fall en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokollering, får i stället den rutinen användas vid ingripanden som innebär att någon avvisas eller avlägsnas. 3.4 JO-beslut JO har i ett flertal beslut berört problematiken med avlägsnanden och riktat kritik avseende tillämpningen av lagstiftningen samt avseende dokumentationsbrister som försvårar granskningen av vidtagna åtgärder. Nedan angivna ärenden är exempel på JO-beslut där tillämpningen av lagstiftningen och dokumentationen kritiserats. Ärende var ett initiativärende från JO:s sida. Protokoll över omhändertaganden enligt 13 PL granskades. Tre protokoll lyftes särskilt fram. Innehållet i de aktuella protokollsanteckningarna var sådana att det framstod som om polisen omhändertog personerna enbart på grund av att de hade ifrågasatt polisens tillsägelser eller varit otrevliga mot polisen. JO konstaterade att den omständigheten att någon vägrar att lyda en polismans tillsägelse inte innebär att han stör den allmänna ordningen. Inte heller är det en tillräcklig grund för omhändertagande att en person uttalar glåpord och är allmänt otrevlig mot polisen. Med anledning av svårigheten att sätta sig in i hur en enskild polisman upplevt en viss situation ansåg JO att det inte fanns tillräcklig anledning att uttala huruvida det fanns lagliga förutsättningar för ett omhändertagande. Det fanns däremot anledning att kritisera polismyndigheten för den bristfälliga dokumentationen. Vid en insats i samband med en fotbollsmatch, JO:s ärende , avlägsnade polisen fyra män från en butik och körde ut dem från centrala Örebro. För att ett avlägsnande ska få ske krävs en konkret fara för ordningsstörningar eller för att ett brott ska begås. Ingen av dessa förutsättningar var uppfyllda. Polismyndigheten kritiserades för detta men även för att som en del av tvångsingripandet ha fotograferat männen och för att ingripandet inte dokumenterats korrekt. Lagligheten av avlägsnanden som skett enligt 13 c PL innan införandet av utvidgat avlägsnande har prövats i och JO fann i de aktuella ärendena att transporter som omfattat vägsträckor mellan 11,1 km och 28,9 km respektive 15,8 km och 25,6 km fick anses ha varit alltför ingripande för att kunna bedömas som avlägsnanden. I ärende hade nästan tusen personer anmält polisens insats vid ett ishockeyderby i Globen där upplopp och andra ordningsstörningar inträffat. Anmälningarna innehöll bl.a. uppgifter om att polismän använt övervåld. De gick emellertid även ut på att polisen genom sin taktik och sitt uppträdande orsakade eller bidrog till händelserna. JO:s granskning visade att polisens taktik syftade till att bryta en utveckling där ordningsstörande delar av publiken fått mer eller mindre fritt spelrum och att man var medveten om att denna taktik kunde leda till oroligheter. Polismyndighetens planering och genomförande av händelsen kritiserades inte. Däremot ansåg JO att kommunikationen med publiken under matchen var bristfällig. Polisen borde ha informerat publiken om att det fanns en förhöjd hotbild så att de som ville bevista sammankomsten hade kännedom om risken för upplopp och andra våldsamheter. Om sådan information spridits hade den kunnat bidra till ökad förståelse för polisens närvaro och val av åtgärder. I ärende uppstod allvarliga ordningsstörningar inför och efter en fotbollsmatch. Det föranledde polisen att anvisa supportrarna från det gästande laget väg och att, efter matchen, avlägsna dessa med bussar till annan stad. Polismyndigheten avlägsnade de supportrar som utgjorde det minsta hotet mot säkerheten. Om detta anförde JO följande. En publik vid ett idrottsevenemang får betraktas som en folksamling, inom vilken det kan finnas grupper som i olika grad stör ordningen. De befogenheter polisen anförtrotts i 13 c PL har till syfte att ge polisen redskap för att avvärja ordningsstörningar. De åtgärder som vidtas är inte att betrakta som sanktioner mot de personer som berörs av åtgärderna, vilket bl.a. framgår av att ingripanden får göras även mot enskilda som inte själva stör ordningen. Det över ordnade intresset vid tillämpningen av denna bestämmelse är att tillgodose den breda allmänhetens berättigade anspråk på ordning och säkerhet, inte att beivra lag överträdelser. Det hindrar inte att behovet av ingripanden av detta slag ska övervägas noga och stå i proportion till det de syftar till att förhindra, vilket bl.a. innebär att tvångsåtgärder mot personer som utan egen förskyllan hamnat i orolig-

16 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt heter så långt möjligt ska undvikas. Ordningshållande åtgärder ska därför i första hand riktas mot de som stör ordningen, men ingripanden mot andra är inte uteslutna. Med beaktande av detta, under de akuta förhållanden som förelåg, kritiserades inte polismyndigheten för de ordningshållande åtgärder som riktades mot gruppen av supportrar som utgjorde det minsta hotet. Vidare ansåg JO att polismyndighetens planering av händelsen var bristfällig. Hänsyn togs dock till att de problem som utvecklar sig vid högriskmatcher är svåra för polisen att hantera och planera inför. Dokumentationen kring de beslut som fattades var också undermålig. Av beslutet framgick inte hur många personer som omfattats av åtgärden, var de befann sig vid ingripandet och vart de transporterats. Polismyndigheten kritiserades för den brist på organisation som förekom vid insatsen och för att vidtagna åtgärder inte dokumenterats i enlighet med gällande bestämmelser. 3.5 Rättsliga avgöranden Tillämpningen av avlägsnande enligt 13 PL har varit föremål för rättslig prövning av Svea Hovrätt, målnr Två polismän ingrep mot en person, som hade gjort sig skyldig till olaga intrång, genom att med bil föra bort denne en längre sträcka från platsen för brottet. Syftet med avlägsnandet var att vidta de åtgärder som behövdes för att avvärja att gärningsmannen på nytt skulle göra sig skyldig till olaga intrång. Vidtagna åtgärder hade inte dokumenterats. Tingsrätten dömde för olaga frihetsberövande. En av polismännen överklagade och dömdes av hovrätten för tjänstefel. Hovrätten menade att agerandet inte var proportionerligt i förhållande till omständigheterna. De hade dock anledning att anta att åtgärden omfattades av deras befogenhet enligt 13 PL att avlägsna en person. Handlandet var utan uppsåt och därmed dömdes inte för olaga frihetsberövande. Däremot ansåg hovrätten att avlägsnandet inte utgjorde ett lagenligt avlägsnande med stöd av 13 PL. Hovrätten fann att själva avståndet för avlägsnandet var alltför långt och inte kunde rymmas i begreppet avlägsnande enligt 13 PL. Enligt hovrättens mening övergick åtgärden till ett omhändertagande som polismännen inte hade laga grund att genomföra. Fråga om det fanns laglig grund för avlägsnande har också varit föremål för prövning i Svea Hovrätt, målnr B Tingsrätten dömde en polisman för tjänstefel avseende ett felaktigt avlägsnande. Hovrätten ogillade åtalet. En person som gick på gatan stoppades av polis som bad om legitimation. Den tillfrågade vägrade till en början att svara på frågor. Efter en stund visade han sin legitimation. Stämningen var hätsk mot poliserna på platsen men mannen riktade sitt ifrågasättande och utåtagerande mot poliserna och inte mot den övriga omgivningen. Tingsrätten menade följande. Mot bakgrunden av att vägran att åtlyda polismannen inte medförde några konsekvenser för allmänheten så ansågs uppträdandet inte störa den allmänna ordningen. Det förelåg inte heller någon omedelbar fara för den allmänna ordningen. Det ansågs inte ha förelegat grund för ett ingripande med stöd av 13 PL. Eftersom hans handlande inneburit ett frihetsberövande, om än kortvarigt, kunde gärningen inte betraktas som ringa. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att det saknades laga grund för ingripande enligt 13 PL. Hovrätten menade att den tolkning polismannen gjort av 13 PL ansågs alltför extensiv i förhållande till lagtextens ordalydelse. Någon laga grund för ett ingripande förelåg ej. Tolkningen kunde dock sägas ligga i linje med bestämmelsens syfte, nämligen att komma tillrätta med ordningsstörningar. Med hänsyn till de dokument som polismyndigheten utfärdat till stöd för hur en polis ska agera under helger samt en närpolischefs uppgifter om polisens arbetssätt under helger, menade hovrätten att det bedömningsfel som polismannen gjort sig skyldig till inte var så allvarligt att ansvar för tjänstefel kunde komma ifråga. Borås tingsrätt, målnr B , har i en dom som avsåg ett ingripande enligt 13 PL dömt för tjänstefel. Tingsrätten ansåg att det inte fanns laglig grund för avlägsnande. Polismännens handlande gav tingsrätten intrycket att fråga var om att straffa en person som uppträtt olämpligt mot poliserna. Hovrätten för Västra Sverige liksom Högsta Domstolen meddelade inte prövningstillstånd. Frågan om avlägsnande enligt 13 PL för att avvärja straffbelagd handling har varit föremål för prövning av Göteborgs tingsrätt, målnr B Polismannen avlägsnade en person, som ertappats för olovlig körning, ifrån personens hem, 18 km bort.

17 3. Bakgrund och reglering av ämnesområdet 15 Tingsrätten konstaterade att befarad olovlig körning i och för sig kan ligga till grund för avlägsnande enligt 13 PL men då måste även övriga förutsättningar vara uppfyllda. Tingsrätten ansåg inte att förutsättningarna för ett avlägsnande var uppfyllda. Avlägsnandet var inte försvarligt och det stred dessutom mot proportionalitetsprincipen i 8 PL. Polismannen dömdes för tjänstefel. Hovrätten för Västra Sverige liksom Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. I NJA 2005 s behandlas frågan om ansvar för tjänstefel avseende en polisintendent som hade beslutat om avlägsnande enligt 13 c PL. Polisintendenten beslutade att 25 fotbollssupportrar skulle avlägsnas från Södra Station i Stockholm och att 25 fotbollssupportrar skulle avlägsnas från Stockholms Stadion. Avlägsnandena skulle verkställas så att personerna i fråga inte skulle hinna återvända förrän den pågående fotbollsmatchen hade avslutats. Underställd polispersonal verkställde besluten genom att transportera personerna med buss till olika platser mer än två mil utanför Stockholms centrum. Verkställigheten tog som minst omkring 50 minuter, i vissa fall betydligt längre tid. Det ifrågasattes inte om det fanns förutsättningar för beslut om avlägsnande enligt 13 c polislagen, men verkställigheten genomfördes på ett sådant sätt att det i själva verket blev fråga om ett omhändertagande för vilken det inte fanns förutsättningar för enligt polislagen. Genom besluten åsidosatte polisintendenten vad som gällde för uppgiften. Åsidosättandet var inte uppsåtligt. Hennes tolkning av lagstiftningen var extensiv i förhållande till lagtextens ordalydelse men låg i linje med bestämmelsens syfte, som är att komma tillrätta med ordningsstörningar. Polisintendentens felbedömning kunde inte anses utgöra en oaktsamhet som faller inom det straffbara området för tjänstefel. Åtalet ogillades. 3.6 Statistik Det är inte möjligt att ta fram nationell statistik på central nivå ur lokala system. Uppgifter i massmedia gör dock gällande att mellan 2005 och 2012 har antalet händelserapporter (HR) 18 som gäller avlägsnande enligt 13 PL ökat från knappt till över Fallet avgjordes innan förändringen i lagstiftningen avseende utvidgat avlägsnande i 13 c PL infördes. 18 Händelserapport i polisens IT-system för att hantera inkommande händelser, Storm.

18 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 16

19 4. Iakttagelser Iakttagelser 4.1 Polismyndigheten i Östergötlands län Polismyndigheten i Östergötland är organiserad i två avdelningar, Operativa avdelningen och Förvaltningsavdelningen Ledning och styrning I polismyndighetens verksamhetsplan (VP) för 2013 anges övergripande mål för att komma tillrätta med ordningsstörningar på offentlig plats och då mer generellt hur arbetet ska effektiviseras genom att planeras och ledas enligt polisens underrättelsemodell (PUM). Det innebär att polisverksamheten ska inriktas så att polisens aktiviteter mot brott, ordningsstörningar och otrygghet har rätt utformning, kommer vid rätt tidpunkt och sätts in med rätt resurs. Verksamhetsplanen berör inte specifikt användandet av 13 PL, avlägsnande, men i de insatser som skapats i PUM-A 19 nämns tidiga ingripanden genom att tillämpa lagrummen inom 13 PL som specifik åtgärd för att hantera ordningsstörningar I polismyndighetens tjänsteföreskrift, saknr 100-1, anges att dokumentationen ska ske på protokoll. Polismyndigheten har dock fattat ett muntligt generellt beslut att frångå tjänsteföreskriften och beslutat att protokolleringen avseende 13 PL, avlägsnande, kan ske på en HR. I polismyndighetens delegationsordning anges att vakthavande befäl eller kommenderingschef är behörig att fatta beslut enligt 13 c PL. I beslut i stort, BIS 20 framhålls vikten av det kommunikativa förhållningssättet. I syfte att skapa kunskap kring det inspekterade rättsområdet och de konfliktreducerande principerna är myndighetens ambition att all personal i yttre tjänst ska genomgå utbildning i BT2 21. Polismyndig- 19 Verktyg för gemensam dokumentation av all operativ polisverksamhet. 20 Övergripande beslut för insatsen 21 Nationell utbildning i grundläggande taktisk uppträdande. Första bastaktikutbildningen inriktade sig på den enskilda polisens uppträdande. Bastaktik2 (BT2) riktar sig mot hur polisen arbetar i grupp i olika situationer där bl.a. arbetet med folksamlingar ingår. heten har utsett en taktikansvarig som planerar och genomför fortbildning i taktik och juridik Kompetensutveckling I samband med införandet av den nya lagstiftningen 2009 om utvidgat avlägsnande i 13 c PL fick personal i yttre tjänst utbildning i polislagen. Samtliga poliser i yttre tjänst har genomgått BT2 där bl.a. polislagen och situationsanpassad konflikthantering ingår. Några yttre befäl (YB) och vakthavande befäl(vb) har dessutom genomgått utbildning i operativ juridik samt polishögskolans polisinsatschefsutbildning med fördjupning i ämnesområdena. Utbildningar i rättegångsbalken och i polislagen har hållits för personalen i respektive turlag och de får även fortlöpande information om ny lagstiftning som berör den operativa verksamheten. Polismyndigheten har sedan 2008 en återkommande utbildning för poliser i yttre tjänst i taktisk konflikthantering. De konfliktreducerande principerna ingår som en del i den utbildningen. Enligt de intervjuade har utbildningen skapat en trygghet i arbetet med särskilda insatser. Även vakthavande befäl och yttre befäl har genomgått utbildningen Metodutveckling Det kommunikativa förhållningssättet 22 har utvecklats och anses vara en förutsättning för att nå framgång i det dagliga arbetet. Av intervjuerna framgår att användningen av 13 PL framhålls i samband med utsättningar som en effektiv metod för att upprätthålla ordningen och för att avvärja straffbelagd handling. I de BIS som formuleras i samband med särskilda insatser understryks vikten av att arbeta med de konfliktreducerande principerna med särskild betoning på det kommunikativa förhållningssättet. Supporter- 22 Ett agerande och förhållningssätt från polisens sida som innebär undvikande och nertrappning av konfliker genom dialog.

20 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt poliser ska i samband med matcher där oroligheter befaras etablera kontakt med gästande lags supporterpoliser. I dessa sammanhang delas ett välkomstbrev ut med information till gästande supportrar. Det görs i syfte att förmedla polisens arbetssätt och för att skapa förståelse för polisens agerande. Under matcherna förs en aktiv dialog med supportergrupper och övrig publik bland annat för att tidigt lokalisera och identifiera risksupportrar. Poliserna rör sig bland publiken för att etablera kontakt och arbeta aktivt med selektering, i syfte att först försöka lösa oroligheter genom dialog och att beslut enligt 13 c PL ska vara ett senare alternativ. Polismyndigheten har i dessa sammanhang utvecklat de förberedande åtgärderna för att kunna använda sig av 13 c PL genom att planera för transport och att i förväg bestämma platser för frigivande av avlägsnande personer. Vid en del kommenderingar där det föreligger en förhöjd risk för ordningsstörningar beställs bussar i förväg. Detta gäller främst vid högriskmatcher i fotboll Dokumentation Enligt gällande tjänsteföreskrift ska dokumentationen ske på protokoll. I syfte att förenkla avrapporteringen har beslut fattats om att frångå tjänsteföreskriften och enbart dokumentera avlägsnanden enligt 13 PL på HR. Några skriftliga direktiv angående dokumentationsrutinerna på HR finns inte i myndigheten. Vid intervjuerna har det framkommit att rapporteringen sker genom att operatör vid LKC 23 får uppgifter om plats, tid, vem som beslutat om avlägsnandet samt anledningen därtill. Det framkommer vid intervjuerna att dokumentationen på HR anses vara tidsbesparande och det brottsförebyggande arbetet kan fortgå kontinuerligt. Någon uppföljning av att de avrapporterade uppgifterna stämmer sker inte av den polis som beslutat om avlägsnandet. Inspektionsgruppens granskning av dokumentationen visar att antalet avlägsnanden i Östergötland har ökat över tid. Anledningen till ökningen kan enligt de intervjuade bero på den särskilda satsningen på ökad polisnärvaro i arbetet mot våld i offentlig miljö, men även på grund av den förenk- 23 Länskommunikationscentral lade dokumentationen på HR istället för på protokoll. Den dokumentation som granskats av inspektionsgruppen visar att dokumentation genom HR i vissa delar är bristfällig. De brister som förekommer är vanligtvis avsaknad av beslutsfattare och en utförlig beskrivning av anledningen till avlägsnandet Granskning/Uppföljning VB granskar avrapporteringen på HR. Någon egenkontroll är inte genomförd på myndigheten avseende inspektionsområdet Tillämpning Antal avlägsnanden HR Protokoll Intervjuerna ger en entydig bild av att avlägsnande enligt 13 PL tillämpas fullt ut vid det brottsförebyggande arbetet mot våld i offentlig miljö. Den polisiära närvaron ute är hög och tidiga ingripanden bidrar till att minska brottsligheten. Det är en allmänt utbredd uppfattning att användandet av avlägsnande enligt 13 PL sker i förebyggande syfte och att det gett en positiv effekt i form av minskning av våld i offentlig miljö. Av intervjuerna framgår att avlägsnandena oftast sker efter tidigare dialog med den berörde i form av uppmaningar att lämna platsen eller tillsägelser att upphöra med ordningsstörningen. Det kommunikativa förhållningssättet beskrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet. De avlägsnande förs oftast i riktning mot bostaden. Beslut om utvidgat avlägsnande enligt 13 c PL har fattats vid några få tillfällen, bl.a. vid en demonstration mot rasism där ett 30-tal personer avlägsnades från platsen för demonstrationen. Händelsen har prövats av JO, som beslutade att inte vidta några åtgärder. Inspektionsgruppen har inte erhållit någon dokumentation av besluten. Vid intervjuerna framkommer att utvidgat avlägsnande enligt 13 c PL anses vara ett effektivt medel för att förhindra en allvarlig ordningsstörning. Det bedöms ha en lugnande effekt på den

Utredning Polismyndigheten i Örebro län (länspolismästaren Ebba Sverne Arvill) yttrade sig och anförde därvid inledningsvis följande.

Utredning Polismyndigheten i Örebro län (länspolismästaren Ebba Sverne Arvill) yttrade sig och anförde därvid inledningsvis följande. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2013-03-12 Dnr 341-2012 Sid 1 (7) Kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som utan erforderligt lagstöd avlägsnat fyra personer inför en högriskmatch

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Anmälan I en anmälan till JO framförde N kritik mot Polismyndigheten Dalarna. Av anmälan framgick bl.a. följande.

Anmälan I en anmälan till JO framförde N kritik mot Polismyndigheten Dalarna. Av anmälan framgick bl.a. följande. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2013-03-15 Dnr 915-2012 Sid 1 (6) Allvarlig kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som tvingat en person som misstänktes för ringa narkotikabrott till

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Utvidgade avlägsnanden i europeisk belysning

Utvidgade avlägsnanden i europeisk belysning Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Utvidgade avlägsnanden i europeisk belysning En analys av förenligheten med Europakonventionen och en jämförelse

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2009-05-18 Dnr 4500-2007 Sid 1 (6) Handläggningen av ett ärende enligt LVU; fråga bl.a. om det förelegat förutsättningar för nämndens ordförande att fatta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer