3/11 Om hiv, sex & sånt. Mer sex i skolan Transkamp Aborter i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/11 Om hiv, sex & sånt. Mer sex i skolan Transkamp Aborter i USA"

Transkript

1 3/11 Om hiv, sex & sånt Mer sex i skolan Transkamp Aborter i USA

2 INSIKT 3/11 9 Konsten att stå mitt emellan Om metodmaterial för transsexuella ungdomar, lagen om könsbyte och mannen(?) som fött tre barn. 14 HPV-vaccinet ett spel om miljoner och om liv Varje års fördröjning kan kosta 70 liv, säger Bo Claesson, SKL. 16 Hotad rättighet Om abortsituationen i USA 20 Ett steg framåt två tillbaka och i Europa. OMSLAGSFOTO: Ulrica Zwenger 4 Äntligen! Nya läro- och kursplaner utlovar bättre sex- och samlevnadsundervisning på skolans alla stadier. 7 Tufft men roligt Mirja Schröder, gymnasielärare i Blackeberg, berättar om hur hon känner inför den nya uppgiften att integrera sex och samlevnad i sina ordinarie ämnen. ULRICA ZWENGER 21 Här tas kondomen på djupaste allvar Besök i Kondomrummet på Järva mansmottagning. 24 Vänd klamydiatrenden med gränsöverskridande arbete Charlotte Deogan har studerat olika sätt att bedriva STI-prevention. 25 Borde finnas flera gånger om året Rapport från Klamydiamåndagen. 27 REGIONNYTT 28 Sen sist, Böcker, Kortfattat ULRICA ZWENGER ULRICA ZWENGER På gång på Lafa Välkommen till Lafas seminarier DET FÖRSTA seminariet har rubriken HEMLIGHETER KÄNDA AV MÅNGA och äger rum torsdag 17 november kl på Lafa. Författaren till boken med samma namn, VERONICA SVENSK från Förbundet Unga Rörelsehindrade, inleder eftermiddagen. Vidare medverkar GLENN HAN- ZEN från företaget Spicy Mate, som specialiserat sig på sexhjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, samt OLLE WALLER, Lafa. ANMÄLAN: Mejla lis-marie. eller ring tel MÅNDAG 28 november kl är det dags för UngKAB SVERI- GES STÖRSTA STUDIE KRING UNGA OCH SEXUALITET, ett seminarium kring ungas kunskaper, attityder och beteenden relaterat till sexualitet. RONNY TIKKANEN, forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, presenterar resultaten från UngKAB (kunskaper, attityder och sexuella handlingar bland unga). Seminariet har särskilt fokus på Stockholms län. ANMÄLAN: Frågor? Ring Lis-Marie Kanon, tel Två nya kapitel UNDER NOVEMBER kommer två nya texter att skickas ut till alla som har RÖDA TRÅDEN metodhandbok i sexualitet och samlevnad. Den ena texten, Med normer i fokus, handlar om hur man kan arbeta med normanalys i olika ämnen i skolan. Texten är skriven av läraren TOMMY ERIKSSON på Farsta gymnasium och ELIN JACOBSSON, Lafa. Den andra, En lektion om kondomanvändning, är hämtad från Gärdesskolan i Stockholm. Frågor? Mejla Elin Jacobsson, eller ring tel INSIKT om hiv, sex & sånt ges ut av Lafa enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting Telefon Fax Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 2, Stockholm Redaktörer Martina Junström Telefon Hanna Ådin (föräldraledig t o m jan 2012) Ansvarig utgivare: Gunilla Neves Ekman Redaktionskommitté: Karolina Höög Martina Junström Thérèse Juvall Lis-Marie Kanon Gunilla Neves Ekman Robert Pantzar Olle Waller Hanna Ådin (föräldraledig) Layout: Lotta Continua Prenumeration och adressändring: Claes Sjöstedt Telefon Tryckt hos Sjuhäradsbygdens Tryckeri, Borås ISSN INSIKT 3/11

3 LEDARE INSIKT ringde till BIRGITTA RYDBERG, sjukvårdslandstingsråd (FP) och initiativtagare till den hbt-policy som snart ska klubbas igenom i Stockholm läns landsting. Så här heter det i inledningen bland annat: Policyn har en övergripande vision om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Stockholms läns landstings olika verksamheter. [---] Policyn gäller all verksamhet i landstingets förvaltningar och bolag samt de verksamheter som Stockholms läns landsting har avtal med. Varför ville du ta fram en hbt-policy? Behoven var tydliga. Det behövs mer kunskap och bättre bemötande. Homo-, bisexuella och transpersoner har ju ett sämre hälsoläge. De drar sig kanske ibland dessutom för att söka vård, för att de tror att de inte ska bli bra bemötta. Sedan finns förstås rena fall med diskriminering och fördomar också. Hur ska ni nå ut med policyn till landstingets alla anställda? Vi kommer börja med att utbilda på olika nivåer: vårdpersonal men också chefer som förstås är en nyckelgrupp. Och även politiker. Det är viktigt att policyn blir ett bra verktyg och hjälpmedel. Att den inte upplevs som en extra administrativ belastning eller blir en hyllvärmare. Med kunskap kommer tänket att kunna komma in i det vardagliga arbetet. Policyn är ju relativt allmänt hållen. Och jag tar för givet, att den värdegrund landstingets verksamhet bygger på redan nu, omfattar även hbt-personer. Vad är det i skrivningarna eller hanteringen som gör att läget kommer att förbättras nu i och med den nya policyn? I grunden ska ju alla bemötas jämlikt, som individer, utifrån vars och ens förutsättningar och behov. Genom utbildning och med tydliga, egna mål som respektive verksamhet sätter upp kan de själva finna vad de behöver jobba med och förbättra det. En bra förebild på hur det kan fungera är alla de praktiska förändringar som har blivit resultatet av landstingets chefsutbildning i jämställdhet, där cheferna driver jämställdhetsprojekt i sina respektive verksamheter. Det har givit jämställdhetsarbetet en skjuts och många goda exempel. LOTTA JONSON PS. I mitten av oktober fälldes Liljeholmens vårdcentral för ett fall av diskriminering år 2009; Stockholms läns landsting ska betala skadestånd till en lesbisk kvinna. Om hbt-policyn efterlevs i framtiden kommer händelser av detta slag självklart inte att förekomma. Mycket på gång I ÅR HAR SEX- och samlevnadsundervisningen uppmärksammats på många sätt: SVT sände serien Sexualkunskap, RFSU och andra organisationer utnämnde den 28 september till en kampanjdag för att uppmärksamma alla elevers rätt till en likvärdig sexualundervisning och Skolverket ordnar konferenser för att introducera gymnasieskolans nya ämnesplaner där sex och samlevnad syns på ett tydligare sätt. För arbetet med sexualitet och hälsa har skolans sex- och samlevnadsundervisning alltid varit den viktigaste arenan för att nå ungdomar. Att grund- och gymnasieskolans nya läroplaner nu särskilt lyfter fram sexualitet och relationer i flera ämnen och kursplaner gör att fler lärare och andra vuxna i skolan får en roll i sex- och samlevnadsundervisningen. PÅ LAFA ÄR VI glada att kunna erbjuda utbildning och stöd till alla de lärare i Stockholms län som kanske inte har så mycket erfarenhet av att jobba med sexoch samlevnadsfrågorna och som vill fylla på med kunskap och metoder. Vi har utvecklat särskilda introduktionskurser som fokuserar dels på själva ämnet sexualitet och samlevnad, dels på användbara metoder. Metodpärmen Röda Tråden kommer också att uppdateras med ett kapitel om normkritisk pedagogik, något som är en viktig grund för sex- och samlevnadsundervisningen enligt de nya läroplanerna. Läs mer på sid 4 8. FRÅGOR KRING KÖN, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell läggning är centrala när man arbetar med sex- och samlevnadsfrågor och sexuell hälsa. I detta nummer presenterar vi ett nytt metodmaterial Kompassen framtaget av RFSL Stockholm och tänkt att användas i grupper med unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Syftet är att stärka deltagarna och ge dem möjlighet att utveckla och öva på strategier för att hantera svåra situationer. Kompassen bygger på 15 kortfilmer som tar upp frågor och situationer som unga hbt-personer kan möta. Jag har sett några av filmerna och de berör! Landstingets egna arbete med hbt-frågorna har tagit ett steg framåt i och med att en hbt-policy har antagits av Hälsooch sjukvårdsnämnden. Senare i höst kommer policyn att tas upp i Landstingsfullmäktige och när den beslutats där kommer den att gälla för alla landstingets verksamheter och även för alla bolag och verksamheter som landstinget har avtal med. Hbt-policyn har tagits fram av oss på Lafa med mycket input från flera hbtorganisationer och i diskussion med olika verksamheter i landstinget. Min förhoppning är att genom att tydligt peka ut att hbt-frågorna måste synliggöras och att kompetensen och medvetenheten måste öka, så kan policyn bidra till att bemötandet av hbt-personer blir bättre. För oss på Lafa ger policyn stöd för att fortsätta utbilda i hbt-frågor. Under våren blir det bland annat utbildning för ungdomsmottagningspersonal. WORLD AIDS DAY närmar sig och även i år kommer gymnasieskolorna att bjudas in till ett evenemang i Kulturhuset den 1 december. En rad organisationer samarbetar för att öka kunskapen om hiv och uppmärksamma hur det är att leva som hivbärare i Sverige. Förra årets program blev mycket uppskattat, vi vet att många av gymnasieeleverna som deltog lärde sig nya saker om hiv och de fick också tillfälle att möta och ställa frågor till unga och äldre som lever med hiv. Låter detta intressant, anmäl din klass på lafa.nu! GUNILLA NEVES EKMAN GUNILLA NEVES EKMAN Gunilla Neves Ekman, chef på Lafa 3/11 INSIKT 3

4 SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN 4 INSIKT 3/11

5 Mirja Schröder tillsammans med några av sina elever på Blackebergs gymnasium. Äntligen! Alla som kämpat för en mer omfattande sex- och samlevnadsundervisning har anledning att om inte jubla så åtminstone känna viss glädje. Den svenska skolans nya läroplaner talar ett tydligare språk än tidigare. Och sexoch samlevnadskunskaper ska genomsyra betydligt fler lektioner än någonsin tidigare. ULRICA ZWENGER Ioch med höstterminen 2011 arbetar hela grundskolan och också gymnasiet enligt nya läroplaner. Just orden sex och samlevnad hittar man inte så ofta bland de olika skrivningarna men väl andra termer som på olika sätt ingår i begreppet. Det är vitt och omfattar till en del ytterst konkreta företeelser som kroppsdelarnas olika namn och funktioner. Dessutom rymmer det också mycket svårare inslag som handlar om värderingar som inte går att mäta i ren kunskap. Sex och samlevnad handlar ju om så mycket: om kön, identitet, etik och moral, kulturella beteenden och mycket mer. Det säger sig självt att det spänner över ett vidare fält och alltså borde behandlas inom flera skolämnen. Vilket alltså erkänns mer explicit nu än tidigare. Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig på Lafa är glad. Det här är en spännande process som precis bara sparkats igång. Äntligen har myndigheterna insett att sex och samlevnad är ett viktigt område. Visserligen har det inte varit svårt att hitta stöd för sex- och samlevnadsundervisning i den tidigare läroplanen heller. Men nu står det mycket tydligare uttryckt på flera ställen och det gör att det ställs högre krav på skolorna att arbeta med sex och samlevnad. SÅ HÄR KAN DET heta i kursplanen för bildämnet, åk 7 9, om vad ämnet ska innehålla (under punkten Centralt innehåll/bildanalys): Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Eller i ämnet idrott för samma årskurser (Centralt innehåll/hälsa och livsstil): Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer till exempel av kön. I ämnena modersmål och svenska finns sexoch samlevnadsinslag med i de övergripande formuleringarna och dessutom i kursplanerna på alla stadier. Under rubriken Centralt innehåll för åk 1 3 sägs att eleverna ska kunna ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter och att de ska känna till myter från olika tider. I åk 4 6 ska undervisningen ta upp berättande och poetiska texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Och på högstadiet ska den utökas till skönlitteratur som belyser detsamma, det vill säga i hög grad sådant som det mesta inom sex- och samlevnadsundervisningen kretsar kring. I de naturorienterande ämnenas centrala innehåll talas om kroppen, sociala relationer och sinnesupplevelser. Och mer ingående på 3/11 INSIKT 5

6 SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN flera ställen i de olika kursplanerna för alla stadier. Likaså i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap går det att hitta formuleringar som kan relateras till sex- och samlevnadsområdet på snart sagt varje punkt. Också ämnet teknik har en passus som passar in i sammanhanget. Under punkten Centralt innehåll/ Teknik, människa, samhälle och miljö heter det att eleverna i åk 7 9 ska ta upp Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning. Och så där kan man fortsätta hitta exempel efter exempel ända nerifrån åk 1 3 och upp till gymnasieskolan. DOCK SLÅS DEN som går igenom läroplanernas ordalydelser, både vad gäller grundläggande värderingar och kursplaner, av att innehållet ofta är ganska vagt och allmänt hållet. Finns det då verkligen anledning att tro att undervisningen kommer att bli mer omfattande och också mer lika mellan olika skolor nu? Frågan går till Agneta Nilsson, undervisningsråd på Skolverket. De nya skrivningarna banar ännu mer än tidigare väg för att göra sex och samlevnad till det ämnesövergripande kunskapsområde som läroplanen har talat om ända sedan Alla skolor har inte anammat den uppfattningen ännu. Rektorerna har haft svårt att styra över sex- och samlevnadsområdet. Men i och med att det nu står inskrivet i kurs- och ämnesplanerna blir det tydligt för till exempel en historielärare att sexualitet och relationer ska integreras i just hans eller hennes ämne. Variationen inom varje enskild skola är fortfarande stor men nu måste alla berörda lärare ta tag i detta. Ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen kommer därmed att vila på fler lärare. Det innebär självklart en ny situation, fler lärare måste integrera dessa frågor inom sina ämnen. Det innebär också att fler lärare behöver stöd och kompetensutveckling, säger Agneta Nilsson. SKOLVERKET FICK I SOMRAS uppdraget att ta fram material som ska ge lärarna stöd att integrera sex och samlevnad i sin egen undervisning. Det första materialet, riktat till gymnasiet, kommer förhoppningsvis ut i januari. Under våren ska ett material för åk 7 9 och för förskolan till åk 6 presenteras. Stödmaterialet riktar sig främst till de lärare som inte sysslat med sex- och samlevnadsfrågor tidigare. Men många lärare har redan i till exempel ämnet svenska diskuterat frågor om sexualitet, kärlek, normer och relationer. Ur skönlitteraturen kan man ösa! För dem kanske våra exempel inte kommer att vara några direkta nyheter. Skolverket har också uppdragsutbildningar som ges av universitet och högskolor, meddelar Agneta Nilsson. Men för att stödja så många lärare som möjligt tror jag nästan mest på det kollegiala lärandet. Det finns alltid erfarna lärare på en skola och rektorerna skulle kunna bana väg för att lärare lär sig mer av varandra. DET ÄR ALLTSÅ uppenbart att Skolverket tycker att sex- och samlevnadsundervisningen är ett viktigt inslag i den nya skolan. Varför då inte göra det till ett obligatoriskt eget ämne? Att den diskussionen knappast hörts alls handlar förstås till stor del om att alla ämnen slåss om undervisningstimmar; det finns knappast plats för fler. Men också om att det i så fall skulle betyda en återgång till en tid då sex och samlevnad var lite vad som helst, menar Agneta Nilsson. Kanske lite preventivmedelsinformation eller ett par temadagar. Eller att många rektorer lämnade över allt inom området till en enda lärare på skolan vanligtvis biologiläraren. Att få begrepp som jämställdhet, normer och genus in i de nya kurs- och ämnesplanerna har varit en vision som vi länge närt. På sikt tror jag att det kommer att ge eleverna ett betydligt bredare perspektiv på sexualitet och relationer. Att integrera diskussioner om dessa mångfasetterade begrepp i olika ämnen kan bana väg för en mer humanistisk sex- och samlevnadsundervisning. Och till dem som oroas över risken att ämnet faller mellan stolarna när alla lärare måste ta ett ansvar vill jag säga: Tvärtom! Sex- och samlevnadsundervisningen kommer snarare att breddas. Det är jag övertygad om. LOTTA JONSON T h: Mirja Schröder undervisar i biologi och naturkunskap på Blackebergs gymnasium, som genom åren månat om sex- och samlevnadsundervisningen trots att den inte legat med i kursplanerna tidigare. Numera ska Mirja Schröder ha sex och samlevnad i naturkunskap i ettan samt i biologi i tvåan. Sex och samlevnad = tre sidor av en triangel ENLIGT AGNETA NILSSON, Skolverket, vilar sex- och samlevnadsundervisningen på tre ben eller snarare kan den liknas vid de tre sidorna av en triangel. Så här: Den ena sidan innebär ett vardagsarbete i skolan, att fånga frågan i flykten. Det finns mycket som händer under en skoldag. Självfallet en mängd bra och roliga saker där eleverna är diskussionslystna och vill ha en dialog om existentiella frågor som rör sexualitet, relationer, svartsjuka, avundsjuka, göra slut, bli ihop. Men man måste också ta upp allt annat som händer i skolan av kränkningar, hot, skvaller, ryktesspridning. Företeelser som de vuxna i skolan behöver ta itu med antingen under kommande lektion eller på rasten. Den andra sidan av triangeln kan vara specifika lektioner, där eleverna har möjlighet att diskutera olika frågeställningar som hör till sexualupplysningen, som När ska kondomen på för att skydda mot klamydia? Hur gör man slut på ett bra sätt? Var går mina egna gränser (vad vill jag, vad vill jag inte), det vill säga att få tala om sexualitet i relation till makt. För sådana lektioner kan läraren ofta samarbeta med elevhälsans personal i upplägg och genomförande, men även ungdomsmottagningen kan ibland ha möjlighet att vara med kring vissa moment. Den tredje sidan, själva basen, utgörs av de olika ämnena och de diskussioner som varje lärare leder inom sitt ämne. Det ska ge eleverna perspektiv, få dem att se sammanhang, se hur synen på sexualitet har präglat hela samhällen och människors livsmöjligheter och ge dem en medvetenhet om de normer och värden som styr oss idag. 6 INSIKT 3/11

7 Tufft men roligt Mirja Schröder, Blackebergs gymnasium: Jag har ingen som helst utbildning i sex och samlevnad. Det ingick inte i min ämnesutbildning och det har aldrig legat som ett eget moment tidigare. Aldrig under mina tio år första som lärare. Däremot som individuellt val inom ämnet Hälsokunskap (tidigare Friskvård och hälsa) vid ett par tillfällen men då har jag haft möjlighet att ta hjälp utifrån. En tjej, specialiserad på sexualupplysning, höll i de lektionerna och jag var inte i rummet hela tiden då. Nu plötsligt har det blivit bara mitt eget ansvar. Rätt tufft faktiskt. Det är helt och hållet beroende av mitt eget intresse att göra något av det. Några krav på fortbildning har det aldrig varit tal om. Du har ju biologi med naturvetarna och naturkunskap med dem som läser ekonomi och samhälle. Det är ju två snarlika ämnen men Just det men med olika vinklingar. Sex och samlevnaden ska kopplas till de olika klassernas respektive inriktning. I biologin ska jag gå in mer på människokroppen, i naturkunskapen ska det mer vara inriktat på diskussioner och kanske också handla mer om värderingar i allmänhet. Så tolkar jag i alla fall det som står i kursplanerna. Som biologilärare känns det inte så himla konstigt att tala om människokroppen och om hur allt fungerar. Att reflektera kring livsfrågor och diskutera etik är jag däremot inte utbildad för. Då glider man ju gärna in på sånt som mer har med religion och samhällskunskap att göra. Samtidigt tycker jag att det är roligt, men jag kan inte säga att jag känner mig särskilt trygg. Jag kommer att få testa och bara lita på att kunskapen om mina elever och mig själv räcker till. Hur tänker du göra då? Jag har mest funderat på hur jag ska göra inom Naturkunskapen eftersom det är aktuellt i år. Somligt kan nog bli laddat också för min egen del. Men det blir spännande att se hur det går. Jag tror att jag kommer att starta så som den resurs jag tidigare hade i Hälsokunskapen gjorde. Veckan innan hon skulle komma hade hon bett eleverna att skriva frågor, vilka frågor som helst, en eller två per person. Sedan under lektionerna var hon väl förberedd och betade av frågorna rakt av, en efter en. Det blev kanonbra. Men jag känner mig ändå osäker. Jag kanske inte kan göra det lika bra som hon. Sen är det lite skillnad, hon kom hit en enda gång. Jag ska ju ändå ha de här eleverna i två år till och sätta betyg på dem. Jag har en helt annan relation till dem. Även om jag inte kommer att kunna svara på allt måste jag säga: Ni får fråga precis vad ni vill! Kanske gör jag en lektion med bara killar 3/11 INSIKT 7

8 SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN och en med tjejer och går igenom alltsammans på en senare lektion med helklass och diskuterar eventuella skillnader och likheter. I grunden tror jag det är bra att skolans vanliga lärare tar upp frågor kring sex och samlevnad. Då avdramatiseras alltsammans. Å andra sidan kan det vara lättare att tala öppet inför någon utifrån. Här finns absolut en problematik att fundera över. En sak har jag förstått, att man inte kan ta saker och ting för självklart, inte säga sig att alla vet så mycket trots att samhället är så inriktat på sex. Det finns ett stort tryck på eleverna genom alla realityserier, där normaliteten förskjutits. Eleverna är ofta väldigt blyga och tysta. Jag vill gärna få igång dem, få dem att prata. Jag tror att en lärare ganska lätt kommer att kunna negligera sex- och samlevnadsundervisningen om de tycker att den är obehaglig. Men läroplanen talar uttryckligen om att man ska ta upp värderingsfrågor och en massa annat så egentligen borde det inte gå att komma undan. Tidigare har jag lite av en slump slunkit in på sex- och samlevnadsområden när vi sysslat med genetik. Då har frågorna seglat upp spontant. Varför man är som är? Hur det blir när gener och anlag korsas? Vad händer om man har en annan uppsättning könskromosomer? Vad är arv, vad är miljö? Är sex och samlevnad något att samarbeta med andra lärare om? Visst finns det möjligheter till ämnesöverskridande inslag men det kräver så mycket. Reformen Gy 11 innebär ett stort merarbete så just nu orkar jag inte det. Jag tror däremot att det vore bra med ett samarbete mellan lärarna som undervisar i kurser där sex och samlevnad ingår. Trenden just nu är att ämnesövergripande samarbeten betonas mindre än tidigare. Ämnesövergripande undervisning riskerar att bli mindre konkret. Faran är att lektionerna blir oorganiserade, att eleverna känner att de inte får lära sig vad de ska. Fixeringen vid betyg förstör dessutom. Eleverna vill veta vad som gäller för att få ett visst betyg och i ämnesövergripande projekt tenderar det att bli otydligare. Jag har bestämt mig för att inte ha något prov. Utvärderingen av eleverna får ske på annat sätt. Antagligen kommer det endast att gälla kunskapskraven E (godkänt) eller F (icke godkänt). Är det något du skulle önska inför sex- och samlevnadsundervisningen? Jag skulle gärna vilja ha mer fortbildning. Gärna gå på seminarier, föreläsningar och kurser utan examen. Det skulle också vara bra att kunna få nedsättning i tjänst för en mer omfattande utbildning. Lärarlyftet kanske kan hjälpa till, det vill säga om staten subventionerar en del av lönen. För skolan har inte råd. Då spelar det ingen roll skolledningens intresse för sex- och samlevnadsundervisningen kan vara hur stort som helst LOTTA JONSON Bättre men inte helt bra UNDERVISNINGEN i sex och samlevnad för blivande lärare skiljer sig fortfarande mycket mellan lärarutbildningarna. Detta trots krav från regeringen, främst för alla mellanstadiets blivande lärare. Det är svårt att få en överblick på dagsläget eftersom varje lärarutbildning själv bestämmer hur man ska prioritera satsningarna och skriver sina egna kursplaner. Olikheterna kvarstår alltså. Olle Katz vid Göteborgs universitet tycker ändå att det blivit något bättre. På sätt och vis är det ett stort steg som tagits. Om regeln tidigare var ingenting så är den någon sex- och samlevnadsundervisning för blivande lärare nu. Göteborg verkar ligga bäst till med en mycket tydlig skrivning för lärarutbildningen i sin helhet. Där finns sex och samlevnad med i den utbildningsvetenskapliga kärnan som alla blivande lärare måste läsa. Olle Katz berättar att bland dem på de olika lärarhögskolorna, som tycker att frågan är viktig, finns ett nätverk som jobbar för att öka sex- och samlevnadsundervisningens status. En undersökning som gjordes för ett par år sen visade att läget var minst sagt uselt. Nu skulle det behövas en ny genomgång för att se vad som blivit bättre och hur mycket som återstår innan det blir riktigt bra, menar Katz. Flera möjligheter till fortbildning Lafa-kurser HÖSTENS TVÅ introduktionskurser En eftermiddag om sexualitet och En eftermiddag om metoder har redan hållits. Men bägge återkommer i vår. De vänder sig i första hand till lärare, elevhälsopersonal samt fritidspersonal i Stockholms län/region Gotland, som inte arbetat så mycket med sex och samlevnad tidigare. Håll utkik i kurskatalogen! Den publiceras (tillsammans med nästa nummer av INSIKT) och läggs ut på lafa.nu i mitten av december. Lafas övriga kurser ger också kunskap om metoder som är användbara i sex- och samlevnadsarbetet. Frågor som tas upp i En eftermiddag om sexualitet är bland annat: Min roll i sex- och samlevnadsundervisningen. Vad ska undervisningen innehålla? Hur kan ett undervisningsupplägg se ut? En eftermiddag om metoder riktar sig till den som vill få en första introduktion kring olika metoder. Deltagarna får pröva på och träna hur man kan använda dem i sex- och samlevnadsarbetet. Högskolekurser I NOVEMBER startar kursen Sex- och samlevnadsundervisning skolpraktik och forskningsperspektiv (7,5 högskolepoäng) på högskolorna i Jönköping och Dalarna (Falun). Målgruppen för kursen är skolledare, lärare, fritidspedagoger samt elevhälsan inom grundoch gymnasieskolan. Sista anmälningsdag: 7 november. Ny kursstart i januari på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet samt Högskolan i Jönköping. Målgrupp denna gång: skolpersonal med högskoleutbildning rektorer, lärare, fritidspedagoger och elevhälsa (skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog). Det är en fördel om flera personer från samma skola deltar. Kursernas övergripande syfte är att skapa en likvärdig undervisning med hög kvalitet i sexualitet och samlevnad på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Gymnasiekonferens i Stockholm 22 november, kl 9 16, har alla som arbetar inom gymnasieskolan möjlighet att delta i en konferens på Münchenbryggeriet. Konferensen vill inspirera och ge stöd att utveckla det ämnesintegrerade arbetet med sexualitet och relationer. Målgruppen är lärare, skolledare och elevhälsan inom gymnasieskolan och även utvecklingsledare och skolchefer på huvudmannanivå som arbetar med gymnasieskolan. Sista dagen för anmälan är två veckor innan konferensdatum. Detaljerat program på PÅ LÄNKEN samlevnad/lankar finns flera tips för den som vill hitta mer tips för sin undervisning. 8 INSIKT 3/11

9 Sebastian berättar i antologin Det är vår tur nu! Konsten att stå ULRICA ZWENGER

10 TRANSGENDER mitt emellan Att vara transsexuell betyder ofta att stå vilsen i en värld som kräver klara besked. På senare tid har frågan uppmärksammats på flera sätt. I Det är vår tur nu! understryker unga transpersoners rätt att pröva sig fram. Thomas Beatie slåss för rätten att befinna sig mellan könen, något som den svenska lagstiftningen inte tillåter. Och Kompassen hjälper unga hbt-personer att navigera in i vuxenlivet utan att behöva tumma på sin identitet. Transkamp Hur är det att vara trans i en tvåkönad värld? I antologin Det är vår tur nu! delar unga transpersoner med sig av sina egna upplevelser av hur det är att bryta mot samhällets könsnormer. Det satsas en del på den unga hbtgruppen, men då glöms ofta t:et bort. Det finns en stor okunskap om den här gruppen, inte minst eftersom normerna om kön är så starka. Samtidigt är det många av de ungdomar som kommer till RFSL Stockholms fritidshäng Egalia som identifierar sig som trans och som har funderingar kring sin egen könsidentitet, säger Jojo Stenberg, projektledare för Det är vår tur nu! Boken är en del i RFSL Stockholms ambition att synliggöra transungdomars livsvillkor. Många uttrycker att de är ganska utsatta i skolan och på fritiden, att de har svårt att vara den de är tillsammans med andra. Deras erfarenheter är att skolpersonal och kuratorer inte har någon kunskap kring trans och att det blir de själva som får utbilda de vuxna i stället för att få det stöd och den hjälp de behöver, fortsätter Jojo Stenberg. I Det är vår tur nu! vittnar några av ungdomarna om hur det kan kännas att komma på att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön du registrerades som när du föddes. Andra berättar om att vara trans och vilja förändra sin kropp på olika sätt. Flera av ungdomarna skriver också om sin uppväxt och om sina upplevelser i skolan och om att inte passa in i det fack där de förväntas finnas. Jojo Stenberg konstaterar att det finns väldigt få öppna förebilder för unga transpersoner och att informationen om trans i stort sett är obefintlig i samhället. Med boken vill vi ge en röst och en plats för identifikation åt unga transpersoner i samhället. Vi har också velat göra ett projekt som kan leva kvar, där unga transpersoner har ett eget forum som kan leda till gemenskap och trygghet. Jojo Stenberg påpekar också att boken med fördel kan läsas av alla som på något sätt kommer i kontakt med ungdomar; som fritidsledare, lärare, föräldrar, politiker, vårdpersonal och många fler. Det är vår tur nu! ingår i RFSL Stockholms projekt Transit, finansierat av Arvsfonden, som vill synliggöra transungdomars livsvillkor och erbjuder stöd, sociala forum och mötesplatser för transungdomar i åldrarna år. LÄS MER PÅ INGELA ÖSGÅRD Jag bor i min kropp nu. För första gången i mitt liv. Den är min och jag trivs med den. Jag har svårt att tänka mig att den har haft bröst. För det känns så fel.det är så här den ska vara. Jag vill ha hormoner, jag vill bli kille mer än vad jag kan vara med mina bröst så då får de väl försvinna då. Min fitta ber jag att få behålla, jag behöver ingen kuk, så jag förblir väl en kille med fitta. UR DET ÄR VÅR TUR NU! ULRICA ZWENGER Genom sitt bidrag i Det är vår tur nu! vill Alex stödja andra. 10 INSIKT 3/11

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET

RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET Denna skrift är publicerad av RFSL Stockholm, Stockholmsavdelningen inom Riksförbundet för homosexuellas- bisexuellas-

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015 ISBN 978-91-85933-88-4 projektledare Jonah Nylund text Rfsl och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera...

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera... Wannabe nr sveriges förenade hbtq-studenter presenterar: 20 tema: TRO Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel med mera... 2 Wannabe

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet.

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. 1 bionatur130424.indd 1 2013-05-08 09:27 Att skapa förutsättningar för att förändra och

Läs mer

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Li Sam: Det här är vad transsexualism egentligen handlar om [4] Utöya: Tragedin berör oss alla [9] Jag har något jag måste

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

HÄR HAR DU MITT LIV. skildringar vid sidan av normen

HÄR HAR DU MITT LIV. skildringar vid sidan av normen HÄR HAR DU MITT LIV skildringar vid sidan av normen 1 2 HÄR HAR DU MITT LIV skildringar vid sidan av normen tolv berättelser av homosexuella, bisexuella och transpersoner 3 Arbetets museum Norrköping 2005

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Livskunskap. Ett ämne på gymnasiet?

Livskunskap. Ett ämne på gymnasiet? UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lärarutbildning Lärarprogrammet, 60 poäng Lärarexamensarbete, 10 poäng HT 2006 Rapport LHP0601098 Livskunskap Ett ämne på gymnasiet? Författare Jonny Österman Handledare

Läs mer