Memorandum Pampett Oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Memorandum Pampett Oktober 2014"

Transkript

1 Memorandum Pampett Oktober 2014

2 ÄLLMÄN INFORMATION Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instrument 2 kapitel, 4, punkt 5. Undantaget gäller för emissioner som understiger 2,5 miljon euro. Det innebär att memorandumet inte har granskats och godkänts av Finansinspektionen. DEFINITIONER Med Pampett eller Bolaget avses Pampett AB med org.nr med säte i Lund, Skåne län i Sverige. SPRIDNING AV MEMORANDUMET Erbjudandet i memorandumet riktar sig inte till personer vars del-tagande kräver ytterligare memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. TREDJEPARTSINFORMATION Pampett har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har såvitt styrelsen känner till, intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller ej summerar korrekt. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning över de faktorer som Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vad gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden.

3

4 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor Sammanfattning 5 Units: En tecknad Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. Inbjudan till teckning av aktier 6 Antal Units i erbjudandet: st Antal aktier: st Antal TO1: st Antal TO2: st Bolagsvärde innan emission: 20,0 MSEK Teckningskurs: 5 SEK per Unit Teckningstid: 8 okt 3 nov 2014 Bakgrund och motiv 7 Villkor och anvisningar 7 VD har ordet 9 Start för handel i aktien och TO: Omkring 1 december 2014 Verksamhet 11 TO1: En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Styrelse, organisation och revisorer 18 Antal aktier som kan tecknas med stöd av TO1: st Teckningskurs: 5 SEK per aktie Teckningstid: 17 aug 7 sept 2015 Finansiell utveckling 20 Kommentarer till den finaniella utvecklingen 23 TO2: En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. Aktien, aktiekapital och ägande 24 Antal aktier som kan tecknas med stöd av TO2: st Teckningskurs: 5 SEK per aktie Teckningstid: 1 feb 22 feb 2016 Aktien Övriga upplysningar 26 Riskfaktorer 26 Skattefrågor i Sverige 28 Antal aktier innan emission: Kvotvärde: Handelsbeteckning: ISIN kod Aktien: TO1: TO2: st 0,125 SEK PAM SE SE SE Bolagsordning 30 Företaget Firmanamn: Pampett AB Säte: Skåne län, Lunds kommun Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: Land för bolagsbildning: Sverige Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Hemsida:

5 SAMMANFATTNING Pampett, är ett medicinteknik företag från Lund som har utvecklat ett system som gör att personalen på en smartphone eller läsplatta kan få information när det är dags att byta ett inkontinensskydd (blöja). Systemet ger möjlighet till en individuellt anpassad demensvård där inkontinensskydden kan bytas när det behövs och inte efter ett givet schema. Med systemets hjälp slipper patienter ligga i blöta inkontinensskydd onödigt länge alternativt att bli störda eller väckta i onödan. Systemet kan också användas förebyggande. Genom kartläggning av patienternas biorytm kan man förutse när respektive patient behöver uträtta sina behov. Genom att hjälpa patienten komma upp i tid skapas en värdigare vård för patienten och besparingar för vårdgivaren. 25 Anpassad kurva Pampettsystemet har genomgått grundliga tester i skarpa miljöer och används redan idag i ett antal demensboenden i Sverige. Systemet omgärdas av ett starkt patentskydd. Bakgrunden till Pampetts teknologi har sitt ursprung i den biosensor som uppfanns av Johan Sjöholm och den utveckling som genomfördes av det numera likviderade bolaget BioEtt AB. BioEtt skapade ett system som kunde detektera vilken värmebelastning en livsmedelsförpackning utsatts för. Tekniken fungerade utmärkt, men marknaden svek. När BioEtt lades ner kunde Johan Sjöholm och det nya bolaget Pampett förvärva teknologin. Innan BoEtt lividerades hade 40 Mkr in vesterats i utvecklingen av sensorn investeringar som Pampett dragit stor nytta av i sitt eget utvecklingsarbete. Antal incidenter Klockslag Vårdtagarens biorytm kartläggs genom att utfallen under minst en månad kombineras i en och samma kurva. Pampetts system bygger på en liten, kostnadseffektiv, mjuk engångsindikator som läggs i inkontinensskyddet. När skyddet blir blött, avger indikatorn en signal som fångas upp av en antenn under vårdtagarens madrass. Signalen skickas vidare via en elektroniklåda på vårdtagarens säng och kan sedan presenteras för personalen genom olika gränssnitt, exempelvis en smartphone eller en läsplatta. Med en allt större andel äldre personer i befolkningen ökar också de åldersrelaterade sjukdomarna. Demenssjukdomar tar en allt större del av vårdresurserna, dels beroende på att antalet äldre ökar dels beroende på att debutåldern till följd av vår livsstil blir allt lägre. Enligt en studie vid Umeå universitet, gjord av professor Yngve Gustafson, har andelen personer över 85 år med demenssjukdom ökat från ca 25 % till över 35 % bara från 2000 till År 2050 beräknas antalet personer med en demensdiagnos i Sverige ha ökat från dagens knappt med mer än 100 procent till Våra beräkningar visar att den potentiella marknaden för Pampetts produkter i Sverige redan nu är värd 420 miljoner kronor. Om Sverige används som referens för situationen i övriga västländer, kan världsmarknaden uppskattas att idag vara värd miljarder kronor, förutsatt en 100-procentig penetration. Även med betydligt mer blygsamma kalkyler har företaget möjlighet att snabbt nå god lönsamhet. Gränssnitten, som utvecklats i nära samarbete med Sony och det danska telemedicinföretaget Viewcare, ger personal/vårdgivaremöjligheten till kontinuerlig övervakning av många vårdtagares inkontinensskydd samtidigt. Istället för att, som nu, behöva väcka sovande patienter för att kontrollera deras inkontinensskydd, kan torra patienter lugnt få sova vidare. Med en speciell statistikfunktion kan varje vårdtagares biorytm kartläggas, vilket i praktiken har visat sig innebära att vårdtagare regelmässigt kunnat tas till toaletten i rätt tid och därmed helt kunna slippa våta inkontinensskydd. Förutom de ovan beskrivna funktionerna arbetar Pampett även med att i systemet integrera en närvarokontroll, som indikerar om vårdtagaren exempelvis ramlat ur sängen detta är en funktion som efterfrågas av bland annat hemsjukvården. Pampett memorandum 5

6 De ekonomiska målsättningar Pampett satt upp för de produkter som utvecklats baserat på Bolagets teknologi och de marknadsmöjligheter man identifierat, framgår av diagrammet nedan: Ekonomiska målsättningar Pampett genomför nu en emission inför sin notering på AktieTorget, en emission som riktas till allmänheten. Genom att notera sin aktie anser Pampetts styrelse att Bolaget får möjlighet att exponera sin teknologi och de problem som teknologin kan lösa. Exponeringen är inte bara positiv ur en kommersiell synvinkel utan också ur ett humant perspektiv då Pampetts produkter förbättrar livskvaliteten för de patienter som lider av demenssjukdomar. TSEK Intäkter EBITDA Emissionslikviden kommer främst att användas för att marknadsföra Pampetts nuvarande system ut i Europa. Dessutom kommer emissionslikviden att användas till att utveckla kundönskemålet, närvarokontroll. Många fallolyckor uppstår när patienten lämnar sängen. Eftersom kapitalbehovet är utspritt på drygt 1,5 år har investeringserbjudandet formulerats som ett erbjudande att teckna Units där varje Unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Samtliga tre instrument kommer att handlas på AktieTorget. Aktien tillför Bolaget vid fullt tecknande 7,5 MSEK före emissionskostnader och de två tecknings-optionsprogrammen tillför sammanlagt lika mycket, förutsatt att även dessa utnyttjas. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Pampett har utvecklat ett unikt trådlöst system för att detektera när ett inkontinensskydd inte längre är torrt. Systemet ger möjlighet att individanpassa byten av inkontinensskydd vilket dels innebär att vårdpersonal inte behöver störa vårdtagaren i onödan med manuella kontroller dels att den äldre inte behöver ligga onödigt länge i vått inkontinensskydd. Systemet är färdigutvecklat och finns till försäljning. Testmarknaden har mottagit systemet mycket väl och Bolaget avser nu att göra en satsning på marknadsföring. Pampett ser också en möjlighet att vidareutveckla tekniken så att den kan larma om patienten lämnar sängen, information som är värdefull i demensvården. Detta memorandum har upprättats av styrelsen för Pampett med anledning av föreliggande nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen, som är ansvarig för innehållet i memorandumet, försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelseledamöterna vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Pampett som memorandumet förmedlar. Lund, oktober 2014 Pampett AB (publ.) Styrelsen På årsstämman i Pampett den 5 juni 2014 beslutades att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission. Under styrelsemötet den 3 oktober 2014 beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet och genomföra den förestående nyemissionen inför notering på AktieTorget. PerÅke Oldentoft styrelseordförande Olle Bergman ledamot Johan Sjöholm ledamot och VD Pampett bjuder nu in allmänheten att teckna Units, där varje Unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Förutsättningar och information kring Pampett och erbjudandet presenteras i detta memorandum. 6 Pampett memorandum

7 BAKGRUND OCH MOTIV BAKGRUND Pampett har utvecklat ett system som gör det möjligt att detektera när ett inkontinensskydd (blöja) har blivit blött. Teknologin har sitt ursprung i den produktutveckling som företaget BioEtt gjorde för att ta fram ett system för att påvisa om en kylvara, t.ex. ett livsmedel, hade utsatts för för hög värme under transporten till butik. BioEtt investerade över 40 MSEK i utvecklingen av teknologin. Den framtagna produkten lyckades emellertid inte kommersialiseras vilket gav Pampett möjlighet att förvärva teknologin när BioEtt sedermera likviderades. Den applikation som Pampett tagit fram baserad på den förvärvade teknologin ger en vårdhavare ett effektivt verktyg för att byta inkontinensskydd när det behövs och inte som nu, enligt ett fast tidsschema. Förutom att systemet minskar åtgången av skydd innebär användningen av systemet dels att patienten inte behöver störas i onödan dels att patienten inte behöver ligga i blöta inkontinesskydd, vilket kan hända om det lagda tidsschemat för någon patient innebär att skydden byts strax innan patienten uträttar sina behov. Olika människor uträttar sina behov vid olika tidpunkter. Förutom att informera när skyddet blir blött ger systemet möjlighet att följa individernas biorytm. Genom att kartlägga vid vilka tidpunkter olika patienter har sina behov kan vårdhavare individanpassa vården och arbeta förebyggande genom att till exempel låta patienterna gå på toaletten strax innan den tid då de enskilda individerna oftast uträttar sina behov. Att få möjlighet att gå på toaletten istället för att göra sina behov i ett Inkontinensskydd ökar värdigheten för patienten och patientens respekt inför de anhöriga. Under de senaste åren har Pampett arbetat med att i fälttester finna den bästa lösningen för att informera personalen om att ett skydd behöver bytas. Valet har fallit på att informera via en läsplatta eller via mobiltelefon. Den digitala rapporteringsformen skapar även möjlighet att på ett samlat sätt överföra information från ett vårdskift till ett annat som t.ex. från nattpersonal till den personal som tar över på morgonen. Systemet kan vidareutvecklas och omfatta fler funktioner men applikationen fuktindikation är nu färdigt för lansering i större skala. Fälttesterna har fallit väl ut och systemet uppskattas av såväl patienter som anhöriga och vårdpersonal. MOTIV Pampett har behov av resurser för att marknadsföra sitt färdigutvecklade system. Marknadsföringsresurserna behövs primärt för konkreta säljinsatser. Bolaget har en plan för att nå såväl privata som kommunala vårdhem, hemtjänst och anhörigvårdare. Vidare har Pampett identifierat en teknisk möjlighet att komplettera systemet med en funktion som kan ge vårdpersonalen information om att patienten lämnat sängen. Eftersom det stora flertalet patienter som använder inkontinensskydd är demenspatienter, är detta värdefull information för personalen i vissa lägen. Genom att komplettera Pampetts system med denna funktion kan systemet till viss del ersätta eller komplettera de IR-detektorer, falldetektorer och tryckmattor för säng och golv som används idag. För att öka kundnyttan av Pampetts system har Bolaget beslutat göra denna komplettering vilket kräver utvecklingsresurser. Kapitalbehovet för att genomföra Pampetts marknadssatsning som beskrivits ovan beräknas uppgå till knappt 10 MSEK. Utvecklingen av närvaroapplikationen beräknas kosta knappt 4 MSEK. Då en notering av Bolagets aktier ger ytterligare exponering och därmed marknadsföring av Bolaget och dess produkter har Pampett beslutat notera Bolaget och att genomföra kapitalanskaffningen i samband med noteringen. Eftersom alla resurser inte behövs omedelbart och en investerare kommer att kunna se klara framsteg under vägen har Pampett valt att initialt endast ta in hälften av sitt kapitalbehov och att ta in resterande behov i två omgångar, den första under hösten 2015 och den andra i början av Erbjudandet har av den anledning formulerats som ett erbjudande om att teckna Units bestående av en aktie och två teckningsoptioner. VILLKOR OCH ANVISNINGAR ERBJUDANDET Erbjudandet omfattar en emission av högst Units till ett värde av högst SEK (Erbjudandet). Varje Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av sammanlagt högst aktier till ett sammanlagt värde av högst SEK , vilket gör att den totala emissionsvolymen, före emissionskostnader, kan uppgå till SEK fördelat på aktier om Erbjudandet blir fulltecknat och samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 1 MSEK Kvotvärdet uppgår till SEK 0,125 per aktie. Lägsta teckningsbelopp för att fullfölja nyemissionen är SEK TECKNINGSKURS Teckningskursen i erbjudandet uppgår till SEK 5,00 per aktie. Courtage utgår ej. FÖRETRÄDESRÄTT Erbjudandet riktas till allmänheten utan företräde för nuvarande aktieägare. TECKNINGSTID Anmälan om teckning kan göras från och med den 8 oktober till och med 3 november Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt senarelägga likviddagen. Pampett memorandum 7

8 ANMÄLAN Anmälan av aktier sker genom att en teckningssedel ifylld och undertecknad är Aktieinvest Fondkommission (Emissionsinstitutet) tillhanda senast kl den 3 november Det är endast tillåtet att insända en (1) teckningssedel per tecknare. I det fall flera teckningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Observera att anmälan är bindande. TECKNINGSSEDEL SKALL SKICKAS TILL: Aktieinvest FK AB, Stockholm. Fax: E-post (inskannad): AKTIETORGET AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinpektionens tillstånd att driva handel med värdepapper. Genom avtal med Nasdaq OMX använder AktieTorget börsens handelssystem INET Nordic. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på text-tv, i dagstidningarna och på TILLDELNING Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen. Styrelsen eftersträvar därvid att AktieTorgets spridningskrav uppnås, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien erhålls. När tilldelningen har fastställts skickas en avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske omkringden 5 november De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande. BETALNING Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast kl den 10 november 2014 (Likviddagen) enligt instruktion på avräkningsnotan. Det innebär att likviden ska vara Aktieinvest tillhanda senast på Likviddagen. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av dem som ej betalat tecknade aktier. LEVERANS AV AKTIER Pampett AB är anslutet till Euroclear AB:s kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats, kommer aktierna att levereras till respektive tecknares Depå-/VP-konto. AKTIEBOK Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear som registrerar aktierna på den person/organisation som innehar aktierna. HANDEL PÅ AKTIETORGET Pampett AB har godkänts av AktieTorgets noteringskommitté för upptagande till handel på AktieTorgets handelsplats under förutsättning att spridningskravet för aktien är uppfyllt och gränsen för lägsta teckningsbelopp av emissionen, 4,5 MSEK uppnås. Snarast efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Idag förekommer ingen handel i aktien. Första handelsdag för Pampett AB:s aktier och teckningsoptioner (TO1 och TO2) är beräknad till 1 december Handelsbeteckningen kommer att vara PAM. ISIN-koden för aktien är SE , för TO1 SE och för TO2 SE Låt mig sova! 8 Pampett memorandum

9 VD HAR ORDET Drivkraften hos oss på Pampett ligger i att skapa hjälpmedel för förbättrad patientkvalitet och kostnadseffektivare verksamhet inom vården. Pampett har identifierat flera viktiga behov inom äldrevården och har tagit fram produkter som ökar livskvaliteten för patienterna och som ger möjlighet till en individanpassad vård. Vår första produkt är en RFID-indikator/sensor som via trådlös teknologi indikerar när inkontinensskyddet inte längre är torrt. Produkten ger möjlighet att endast byta inkontinensskydd som är fuktiga vilket i sin tur gör att man inte behöver störa patienterna i onödan enligt ett givet tidsschema, utan kan väcka patienten först när det behövs. Man säkerställer också att patienten inte behöver ligga i blöta inkontinensskydd under längre tid. Genom att kartlägga varje patients biorytm kan man till och med arbeta förebyggande och se till att patienten kommer upp och kan gå på toaletten. Att kunna utföra sitt behov på toaletten istället för i en blöja ökar enligt oss på Pampett en människas värdighet och livskvalité. Den demografiska kurvan indikerar att antalet äldre under den närmaste framtiden kommer att öka betydligt fler vilket är glädjande, men med ett ökat antal äldre ökar också belastningen på äldre- och sjukvården. Prognoserna pekar dessvärre också på att antalet dementa personer ökar i snabb takt, dels till följd av att det blir fler äldre i samhället men även att vår livsstil gör att sjukdomen tenderar att debutera i allt yngre åldrar. De som har glädje av våra produkter finns primärt i denna grupp. Vi ser ett stort intresse för Pampett bland de användare som testat systemet och avser nu lansera det i större skala i t.ex. Europa. Eftersom gruppen dementa utgör Pampetts primära patientmålgrupp vill vi komplettera systemet med en närvarosensor som larmar om patienten lämnar sängen, en funktion som är efterlängtad bland de som vårdar sin anhörige i hemmet men också är värdefull för sjukvårdspersonal. Den nyemission vi gör skall ge oss medel till att dels komplettera systemet med närvarosensorn dels till att lansera vårt system i större skala till glädje för alla inkontinensskyddsanvändare och för de vårdgivare som siktar på en mer individanpassad effektivare vård. Som huvudägare och VD ser jag möjligheterna till att både göra en god gärning och ta del av de förtjänster som vården gör på våra produkter. Jag hoppas att även Du ser potentialen, både mänskligt och ekonomiskt och vill följa med oss på vår spännande och banbrytande resa. Johan Sjöholm VD, grundare och huvudägare Pampett memorandum 9

10 Vård med omtanke

11 VERKSAMHET BAKGRUND Pampett baserar sina produkter på en teknologi som ursprungligen utvecklades av företaget BioEtt. BioEtt skapade en etikett med en inbyggd biosensor som larmade om temperaturen på en vara varit för hög någon gång i distributionskedjan och därmed inte höll den fräschör som förespeglades konsumenten när den presenterades i butik. Om en kartong med t.ex. charkuterivaror stått okyld för länge på en lastkaj eller om kyllagret varit för varmt, larmade etiketten om detta. Biosensorn genererade en kemisk reaktion som fungerade precis som hur livsmedel reagerar för olika temperaturer. Tekniken kunde även användas även för andra varor som skall kylförvaras som t.ex. snittblommor och vissa läkemedel. komponenter behöver finnas i eller kring skyddet eller vårdtagaren. Idag sker all kontroll av inkontinensskydd manuellt genom att personalen tänder lampan, lyfter på täcket eller känner på skyddet. Detta medför en störd och orolig sömn för den äldre samtidigt som det är integritetskränkande. Genom att med Pampett detektera när ett inkontinensskydd inte är torrt får vårdpersonal information och behöver inte störa vårdtagaren i onödan med manuella kontroller och den äldre behöver inte ligga onödigt länge i vått inkontinensskydd. Med Pampett finns också möjlighet för personalen att jobba förebyggande och individanpassat. Då konsumentnyttan var uppenbar såg investerare en intressant potential i produkten och satsade stora resurser på utvecklingen av teknologin. Sammanlagt investerades ca 40 MSEK i utvecklingen av BioEtts teknologi. När produkten var färdigutvecklad visade det sig emellertid att intresset från livsmedelsindustrin och från detaljhandeln var svalt och bolaget fick problem med att hitta betalande kunder för sina produkter. Efter ett antal lanseringsförsök likviderades bolaget. BioEtts patent förvärvades av Johan Sjöholm, som var den bakomliggande uppfinnaren till teknologin, och blev så småningom grunden till Pampett. Johan är en seriell entreprenör och uppfinnare som bland annat tagit fram ett doseringssystem som används för att göra laktosfria mjölkprodukter. Bolaget, Arom Pak, sålde Johan sedermera till Tetra Pak där han fortsatte som VD för Tetra Pak Arom Pak AB. Doseringssystemet ingår idag i Tetra Paks portfölj av processutrustning för den internationella marknaden. Han ligger också bakom Ecoleans påsförpackning och QBFood Tech s kontinuerliga blandare, QB Mixer. Färgen skiftar från grönt till rött när inkontinensskyddet är blött. När det är grönt behövs patienten inte störas i onödan under natten. Eftersom vidareutvecklingen av BioEtts teknologi i stor utsträckning var beroende av Johans kunskap hade Johan en unik position vid likvidatorns försäljning av BioEtts tillgångar och hade därför möjlighet att förvärva patenten och resterande tillgångar till ett mycket förmånligt pris. Johan såg en möjlighet att vidareutveckla teknologin och använda densamma på ett sätt som skulle kunna revolutionera inkontinensskydds-, eller i dagligt tal, blöjmarknaden. PAMPETT Baserat på den teknologi som BioEtt investerat 40 MSEK i och som förvärvats av Pampett, har Pampett utvecklat ett system för att detektera när ett inkontinensskydd inte längre är torrt. Det bygger på trådlös teknik, RFID, så varken sladdar eller andra elektriskt aktiva Grunden i Pampetts system är en diskret och billig engångsfuktsensor med RFID-teknik, som läggs i inkontinensskyddet. När inkontinensskyddet blir blött avges en signal, som avläses av en antenn under madrassen. Signalen går vidare till en kommunikationslåda som hänger på sängkanten. Kommunikationslådans elektronik kan byggas olika beroende på vilket gränssnitt som önskas, alltifrån en enkel indikatorlampa på sänggaveln till mer avancerade gränssnitt i en smartphone eller läsplatta. Pampett säljer såväl den fasta elektroniken som engångssensorn, vilket innebär att Bolaget både får engångsintäkter och en återkommande affär med förbrukningsartiklar. Pampett memorandum 11

12 Sedan produkten stod färdig har Pampett arbetat med att finna bästa lösningen för att informera personalen när det är dags att byta inkontinensskydd. Bolaget har gjort ett antal fälttester bland annat på äldreboenden i Lund, Halmstad, Karlskrona, i danska Horsens och Frederiksberg. Att enbart förmedla informationen via lampan på den utrustning som hänger på sängen har den nackdelen att man måste öppna och gå in i patientens rum för att se om det är dags att byta. Visserligen minskar Pampetts system behovet av att rent fysiskt störa patienten men en indikator utanför rummet gör att man inte behöver gå in i rummet och störa i onödan vilket inte minst är positivt under natten. Initialt gjordes försök med att sätta en lampa utanför rummet. Det visade sig emellertid att många ansåg att detta var integritetskränkande att andra patienter och besökare kunde se att någon hade vätt ner sitt inkontinensskydd. Försök gjordes också med att koppla larmet till larmtelefonen vilket inte heller gav en tillfredställande lösning för personalen. genomföra regelbundna allmänna ronder, finns det ett stort och uttalat behov av ett system som förenklar kommunikationen mellan personal som jobbar i olika skift, framför allt mellan natt- och dagpersonal. Pampett detekterar och samlar informationen, och förenklar därmed arbetet för personalen samtidigt som vårdkvaliteten kan förbättras Tillsammans med Sony har Pampett tagit fram en applikation för smartphones. Applikationen passar väldigt väl för hemtjänsten där man oftast bara har en patient på varje plats eller för anhörigvårdare. Med en färdigutvecklad teknik och en användarvänlig och praktisk larmapplikation avser Pampett påbörja lansering i stor skala. MARKNAD Behovet av Pampett är störst bland äldre, speciellt dementa. Med en demografisk utveckling i stora delar av världen där en allt större del av befolkningen utgörs av äldre personer, ökar de åldersrelaterade sjukdomarna. Demens har blivit ett reellt problem. I Sverige finns personer som har någon form av demensdiagnos, personer vårdas på särskilt boende. Enligt en studie vid Umeå universitet, gjord av professor Yngve Gustafson, har andelen personer över 85 år med demenssjukdom ökat från ca 25 % till över 35 % bara från 2000 till År 2050 beräknas personer ha någon form av demensdiagnos. Marknaden för Pampetts produkter i Sverige bedöms i dagsläget vara värd 420 miljoner kronor och med den nu beskrivna utvecklingen ökar den under en överskådlig tid. Om Sverige används som referens för den välbeställda befolkningen i världen, kan världsmarknaden uppskattas att idag vara värd miljarder kronor. Tillsammans med det danska IT- företaget Viewcare har Pampett nu utvecklat en displayapplikation för en skärm eller läsplatta som visat sig mycket uppskattad av den personal som testat utrustningen. Viewcare är ett företag specialiserat på telemedicin och televård. Bolaget levererar system och lösningar som gör det möjligt att i större utsträckning vårda patienter i hemmet. Genom sensorer kan sjukhus och andra vårdgivare övervaka patienter i hemmen och rycka ut om det skulle behövas. Systemet sparar kostnader för vården. Viewcare har också utrustat de danska ambulanserna med videoutrustning som ger möjlighet för läkare att påbörja behandling redan innan ambulansen nått sjukhuset. Genom den displayapplikation som utvecklats kan personalen se om någon patient har behov av byte och slippa att störa i onödan. På skärmen visas en animerad bild av en patient som är sängliggande. Om skyddet är torrt är figuren grön när det blir blött blir färgen röd. I Sverige kan de kunder som köper inkontinensskydd för patienter som inte kan byta på sig själv delas in i fyra kategorier, anhörigvårdare, hemtjänst, äldreboenden och sjukhus. Pampett har bedömt att de tre första kategorierna är de intressantaste då intresset för, och behoven av, en fuktindikator är som störst i dessa grupper. När det gäller den första gruppen, anhörigvårdare har Pampett inlett en dialog med några patient- och anhörigorganisationer. Dialogen är i ett mycket tidigt skede men intresset för produkten är stort, framförallt smartphone lösningen, och Pampett räknar med att kunna använda denna kanal för att nå ut med sitt produkterbjudande till anhörigvårdare. De privata äldreboendena utgör intressanta kunder eftersom de har kortare beslutsvägar än de kommunala. Förutom de dialoger som redan förs med privata vårdgivare har Pampett emellertid också påbörjat bearbetning av kommunala omsorgs- och vårdinrättningar i såväl Danmark som Sverige. Bearbetningen av kunderna i Danmark sker genom det danska företaget Viewcare som nämnts tidigare i detta memorandum. Displaylösningen ger också vårdpersonal möjlighet att på ett samlat sätt se all den information som Pampetts system kan förmedla och få en bra överblick över hela avdelningen. När informationen presenteras på en skärm eller läsplatta kan även annan viktig information erhållas som till exempel när, hur ofta och om ett byte har gjorts. Förutom att det i dagsläget inte finns instrument som ger personalen en samlad överblick över status hos de äldre utan är hänvisad till att 12 Pampett memorandum Marknadsföring och försäljningsbearbetning har initialt riktats till kunder i Danmark och i Sverige. I det senare fallet främst södra Sverige då Pampett är beläget i Lund. Marknaden utanför norden är ur ett kommersiellt perspektiv emellertid än mer intressant än den nordiska. Då den privata sektorn inom äldreomsorgen är betydligt större i många länder och valet av vårdgivare oftast baseras på vilken kvalitet som erbjuds kommer användandet av Pampetts produkt sannolikt att ses som en konkurrensfördel eftersom vårdgivaren kan garantera att den anhörige inte kommer att behöva

13 ligga i ett blött inkontinensskydd längre än nödvändigt. Lanseringsplanen för Europa planeras tas fram under första delen av Avgörande faktorer för prioritering av länder kommer att vara marknadens storlek, vårdstruktur, avstånd samt drivkraften att öka vårdkvalitén och att effektivisera. EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR Pampetts mål är att om fem år ha en årlig försäljning på knappt system. Varje system genererar i sin tur försäljning av de sensorer som skall appliceras i inkontinensskydden har Pampett som mål att sälja ca 3,5 miljoner sensorer. Bolagets målsättningar under de närmaste fem åren framgår nedan. KAPITALBEHOV Den förestående emissionen ger, fullt tecknat, ett kapitaltillskott på 15 MSEK före emissionskostnader om samtliga utgivna teckningsoptioner utnyttjas. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 1 MSEK. Kapitaltillskottet bedöms räcka för att genomföra de planerade satsningarna varefter Pampett bedöms komma att vara kassaflödespositivt. Då behovet av kapital uppstår över en tidsrymd på ca 1,5 år har Pampett valt att genomföra en emission av Units där Pampett, vid fulltecknad emission, tillförs 7,5 MSEK omgående och lika mycket över tiden fördelat på två tillfällen via de två teckningsoptionerna. Målsättningar (TSEK) Intäkter Kostnad sålda varor Bruttovinst Rörelser kostnader EBITDA PATENT OCH FRAMTIDA UTVECKLING Pampett innehar idag två patent och en s.k. PCT ansökan. Det första patentet ingick i förvärvet av inkråmet i företaget Bioett. Detta pat ent, som skyddar själva fuktsensorn och dess funktion, är beviljat i Sverige och gäller till Det andra patentet, som också beviljats i Sverige och gäller till 2029, ger skydd åt systemet där såväl sensorns användande i en fuktabsorberande artikel, dess sätt att arbeta med två resonansfrekvenser, en vid torrt tillstånd och en vid vått, samt att systemet innefattar en över vakningsenhet, är skyddat. Pampett har beslutat att inte gå vidare med den PCT- ansökan Ett patentsamarbetsavtal som täcker 140 länder som lämnades in av Bioett utan stannar vid att inneha det svenska patentet. Pampett bedömer att den PCT ansökan som lämnats in rörande Bolagets andra patent kommer att ge ett fullgott internationellt skydd åt systemet. Som en del av den tekniska utvecklingen söker Pampett aktivt efter möjligheter att utöka det immateriella skyddet av sin teknologi. Pampett ser möjligheter att komplettera systemet med andra funktioner som kan underlätta för vårdpersonalen. Närmast för handen står utvecklingen av en patenterbar närvaroapplikation som ger en signal om patienten lämnar sängen. Många av de patienter som har användning för Pampetts system finns i demensvården där personalen i många fall har stort behov av att få information om en patient försöker stiga upp på egen hand. Dagens lösning med IR-detektorer och tryckkänsliga mattor förefaller kunna ersättas med en lösning som Pampett är på väg att ta fram. De läsplattor och mobiltelefoner som tar emot signalerna avseende blöta inkontinensskydd kan i denna lösning också ta emot signaler om sängnärvaro vilket inte bara ger personalen ett larm utan också ger möjlighet att samla statistik som underlättar vid personalskiftsbyten och ger möjlighet att förutse patientens mönster och därmed arbeta förebyggande. För att emissionen skall genomföras måste 60% av emissionen ha tecknats. Vid denna nivå tillförs Bolaget 4,5 MSEK omgående och sammanlagt lika mycket över tiden om de två teckningsoptionerna utnyttjas. Om emissionen inte blir fulltecknad genomförs marknadssatsningen och utvecklingen av närvaroapplikationen i långsammare takt. Förutsatt att de utgivna teckningsoptionerna utnyttjas räcker emissionsikviden för de kommande 24 månaderna. Om dessa inte utnyttjas kan Pampett komma att behöva göra ytterligare en nyemission. KONKURRENSSITUATION Såvitt Pampett vet finns det inget konkurrerande system som har samma funktionalitet som Pampett, åtminstone inte till samma kostnad. De företag, produkter och projekt som identifierats som mest näraliggande är produkter från de svenska företagen Sensible Solution och SCA samt produkter från det holländska företaget Salusion. Sensible Solution har tagit fram en filt som läggs under patienten och som larmar om filten blir blöt. För att ett larm skall utlösas måste således antingen inkontinensskyddet vara fullt eller ha börjat läcka. Pampett kan inte se att Sensible Solutions konkurrerar med Pampett eftersom användningsområdena är olika. SCA, som är en av världens största tillverkare av vuxenblöjor, har tagit fram en produkt som har en snarlik funktion som Pampett. Att lägga in sensorer i blöjor maskinellt är emellertid komplicerat och den normalt höga produktionstakten måste dras ner. Kostnaden för blöjorna blev därför höga och SCA förefaller ha siktat in sig på att använda inkontinensskydden för att ge möjlighet till tidsbegränsade studier av patienters biorytm. Kostnaden att använda Pampett för detta ändamål är emellertid väsentligt lägre och då Pampetts sensorer appliceras manuellt på vanliga skydd är det lättare att individanpassa var sensorn lämpligast skall sitta. SCAs produkt nämndes ofta i media under en period, men under senare tid har det inte förekommit någon medial uppmärksamhet. Salusion tog fram en produkt som krävde att man lyfte på täcket för att läsa av inkontinensskyddet. Då detta inte upplevdes ge någon större kundnytta gick bolaget i konkurs i början av Pampett memorandum 13

14 14 Pampett memorandum Med välfärdsteknologi som Pampett kan vi göra vården bättre och mer individanpassad, säger Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare i Karlskrona Kommun.

15 Pampett ger våra brukare en bättre nattsömn Karlskrona kommun är en föregångare när det gäller användningen av så kallad välfärdsteknologi. Kommunens kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm förklarar: Jag skulle gärna se att vi hade det här systemet hos alla brukare där det behövs. Att använda välfärdsteknologi handlar om att använda teknik för att göra vården bättre och mer individanpassad. Om vissa saker kan skötas med teknikens hjälp, så får personalen mer tid att ägna sig åt den viktiga mänskliga kontakten. När Sirpa Hjelm kom i kontakt med Pampett såg hon direkt vilka möjligheter tekniken kunde innebära. Alla som någon gång arbetat på ett demensboende vet hur störande det är att behöva väcka alla brukare för att kontrollera deras inkontinensskydd. Med Pampett skulle vi kunna ge dem en bättre nattsömn och bara väcka dem som verkligen behövde ett byte. Efter en längre provperiod på omvårdnadsboendet Hantverksgården i Karlskrona kan Sirpa Hjelm konstatera att Pampetts system hållit vad det lovade. Inga brukare behöver störas i onödan för en kontroll av inkontinensskyddet. Med Pampett skulle vi kunna ge de boende en bättre nattsömn och bara väcka de som verkligen behövde ett byte Pampett memorandum 15

16 16 Pampett memorandum Områdeschefen Ann-Sophie Olsson och undersköterskan Jenny Janicke är mycket nöjda med Pampett

17 Vården blir bättre och värdigare Ann-Sophie Olsson är områdeschef för Handelsträdgårdens äldreboende i Karlskrona. Boendet är nyöppnat och byggt för framtidens äldreomsorg Precis som med all annan ny teknik, så var det en del pyssel med inkörningen, berättar Ann-Sophie Olsson. Men nu fungerar allt som det ska. Pampett innebär en mer individanpassad vård av de demenssjuka och både personal och anhöriga är nöjda. Undersköterskan Jenny Jannicke instämmer. med många smarta tekniska lösningar, däribland Pampetts system för övervakning av inkontinensskydd. Det ger dubbla vinster, förklarar Ann-Sophie Olsson. Dels slipper personalen byta våta sängkläder och inkontinensskydd flera gånger varje dygn, dels känner vi att vi tar hand om brukaren på ett bättre och värdigare sätt. Vi som jobbar med detta är väldigt positiva. Det bästa är att vi inte behöver väcka patienterna i onödan. På Handelsträdgården har Pampett även använts för att kartlägga brukares så kallade biorytm. En speciell statistikfunktion sammanställer data som samlas in under en längre period och ger viktig information för att kunna anpassa vården efter varje patient. Kartläggningen har bara pågått en kort tid, men har redan resulterat i att en brukare som tidigare behövt täta byten blivit helt torr genom att toalettbesöken kunnat planeras i förväg. När det är dags att byta inkontinensskyddet, slår färgen på displayen om från grönt till rött. Pampett memorandum 17

18 STYRELSE, ORGANISATION OCH REVISORER Styrelse PERÅKE ODENTOFT, STYRELSEORDFÖRANDE OLLE BERGMAN Ålder: 72 år Ledamot sedan: 2011 Antal aktier: st Ålder: 59 år Ledamot sedan: 2010 Antal aktier: st PerÅke har över 35 års erfarenhet av arbete med läkemedel, bioteknik och medicinteknik i funktioner som VD, internationell försäljning och marknadsföring, produktion och produktutveckling. Stor erfarenhet av att starta och utveckla företag. För närvarande partner och styrelsemedlem i flera life-science-företag. Olle har haft ledande befattningar inom Tetra Pak gruppen under 15 år där han ansvarat för utvecklingen av lokala marknader samt varit ansvarig för globala lanseringar av nya system. Specialist på att lansera nya produkter. Olle är VD för CeWe Instruments. Bolagsengagemang de senaste fem åren: Bolag Position Tidsperiod Oldentoft Holding AB Styrelseledamot In vitro Plant-tech AB *) Styrelseordförande Nanostep Analytical AB *) Styrelseordförande Kemwell AB *) VD, styrelseledamot, ordf Xintela AB *) Styrelseledamot, ordf Novafont AB Styrelsesuppleant Kemwell Pvt Ltd, Bangalore, India Styrelseledamot Kemwell Biopharma Pvt Ltd, India Styrelseledamot Nanostep AB Styrelseledamot, ordf Bolagsengagemang de senaste fem åren: Bolag Position Tidsperiod Cewe Instrument AB Styrelseledamot, VD Land & Sjö Innovation AB Styrelseledamot Pastair AB Styrelseledamot Well North AB *) Styrelseledamot Well North Handelsbolag *) Bolagsman UH Hagman Fastighets AB Styrelseledamot QB Food Tech AB Styrelseledamot CEKAB AB Styrelseledamot, VD Gamla Pastair AB Styrelseledamot Pampett memorandum

19 JOHAN SJÖHOLM, VD Ålder: 57 år Ledamot sedan: 2010 Antal aktier: st Johan har lång erfarenhet som entreprenör sålde han sin innovation Arom Pak till Tetra Pak. Han ligger också bakom Ecolean AB s påsförpackning, BioEtt s tid/temperatur sensor samt QB Food Tech s kontinuerliga blandare QB Mixer. Johan har 17 år bakom sig inom Tetra Pak koncernen, både som Production Director för Tetra Pak Equipment, R & D Director för Filltech AB och som Managing Director för Tetra Pak Arom Pak AB. Bolagsengagemang de senaste fem åren: Bolag Position Tidsperiod Land & Sjö Innovation AB *) Styrelseledamot, VD Lyckebacken AB *) Styrelseledamot, VD BORN TO RUN DESIGN HB *) Bolagsman Pågående QB Food Tech AB Styrelseledamot, VD, Ordf CEKAB AB Styrelseledamot 200e Gamla Pastair AB Styrelseledamot Pastair AB *) Styrelseledamot, VD ÖVRIGT PerÅke Oldentoft har varit engagerad i en rad s.k. start-ups. Risknivån i många start-ups är vanligtvis högre än i etablerade företag och alla klarar inte hela resan. Ett av de företag som PerÅke var engagerad i, Nanosep, gick i konkurs I övrigt har ingen av ledamöterna varit inblandade i konkurs eller tvångslikvidation under den senaste femårsperiod, varit dömd för något bedrägerirelaterat mål eller haft näringsförbud. Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna och finns ingen intressekonflikt mellan någon styrelseledamots privata eller utomstående intressen och dennes skyldigheter gentemot Bolaget. Ingen av ledamöterna har några förmåner som löper efter att uppdraget eventuellt avslutats. Styrelsen består idag av tre ledamöter. Ägarna har för avsikt att komplettera styrelsen med ytterliggare en ledamot som kommer att vara adjungerad fram tills denne kan väljas in under nästkommande årsstämma. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Pampetts postadress: Pampett AB, Gottes väg 10, Lund. Organisation Den dagliga verksamheten leds av Johan Sjöholm som beskrivits ovan. Utöver Johan sysselsätter Pampett två anställda och en konsult. De två anställda arbetar med utbildning respektive tillverkning och den tekniske konsulten assisterar i utvecklingsarbetet. Pampett finns idag i ändamålsenliga lokaler på Gottes Väg 10 i Lund. Ekonomi och administration sköts av extern redovisningsbyrå. Revisorer Revisionsbolag: Ernst & Young AB, Box 4279, Malmö 1) Huvudansvarig revisor: Göran Neckmar, c/o Ernst & Young AB, Malmö 2) Personvald revisor: Martin Henriksson, c/o Ernst & Young AB, Malmö *) Innehar ett ägande motsvarande 10% eller mer **) Innehar inte, men har under den gångna femårsperioden innehaft ett ägande motsvarande 10% eller mer. Bägge revisorerna är auktoriserade. Revisiorna valdes årsstämma Tidigare revsor, som också var auktoriserad, var anställd vid revisionsfirman MAZARS. Pampett memorandum 19

20 FINANSIELL UTVECKLING FINANSIELL UTVECKLING Den finansiella informationen som återges nedan är, när det gäller räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013, hämtade ur Pampett AB:s årsredovisningar och är granskade av Bolagets dåvarande revisor. Informationen rörande räkenskapsperioden är inte granskad av revisor. Informationen är en del av memorandumet som helhet och skall således läsas tillsammans med övrig information i memorandumet. RESULTATRÄKNINGAR (SEK) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat före skatt Periodens resultat Pampett memorandum

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Villkor och anvisningar 5 Handel i aktien 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till noteringen och framtida kapitalbehov 8 Axonkids

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. NordIQ Göteborg AB

Inbjudan att teckna aktier i. NordIQ Göteborg AB Inbjudan att teckna aktier i NordIQ Göteborg AB Emissionsmemorandum 2011 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 5 Bakgrund till nyemission och framtida kapitalbehov 6 Villkor och anvisningar 8 NordIQ Göteborg

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag...4 Investeringen i korthet...5 Villkor och anvisningar...6

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med Free2move eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer